Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsredogörelse för Camelot 2014"

Transkript

1 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot

2 Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni Halvårsredogörelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

3 Innehåll Camelot Fondfakta 4 Förvaltningsberättelse 4 Fondförmögenhet 4 Förvaltningens mål och inriktning 4 Förvaltarkommentar 5 Värdeutveckling sedan start 6 Nyckeltal 7 Förändring av fondförmögenhet 8 Balansräkning 9 Noter 10 Granskningsrapport 12 Ordlista 13 Kontaktuppgifter 13

4 Camelot Fondfakta Camelot, org nr Placeringsinriktning: Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA. Tillgångsslag: Aktier och likvida medel. Startdag: 28 maj Ansvarig portföljförvaltare: Michael Idevall. Fast arvode: 1 % per år, debiteras månadsvis i efterskott. Prestationsbaserat arvode: 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis. Jämförelseindex: MSCI World NDTR Index, i kronor (Bloomberg: NDDUWI). High Watermark: Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har återhämtats. Insättnings- och uttagsavgift: Nej. Insättningsbelopp: Första insättning lägst kronor, därefter multiplar av kronor per teckningstillfälle. Teckning/Inlösen: Månadsvis. Utdelning: Nej. Fondbolag: Lancelot Asset Management AB, org nr Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tillståndsgivande myndighet: Finansinspektionen. Revisor: KPMG AB. ISIN-kod: SE Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet Camelot är öppen för teckning och inlösen av fondandelar en gång i månaden. Vid utgången av 2013 uppgick fondförmögenheten till MSEK. Under första halvåret 2014 tecknades nya andelar för 232 MSEK och andelar inlöstes för 21 MSEK. Periodens resultat uppgick till 112 MSEK. Per den 30 juni 2014 uppgick den totala fondförmögenheten till MSEK. Förvaltningens mål och inriktning Camelot är en specialfond med relativt stora frihetsgrader och vars målsättning är att uppnå en avkastning som på lång sikt väsentligen överstiger den allmänna börsutvecklingen. Investeringarna sker huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida internationella bolag. Camelots placeringsfilosofi baseras på en aktiv förvaltning. Detta innebär bland annat att portföljen kommer att bestå av ett begränsat antal innehav, normalt cirka 15 stycken. Härigenom kommer ett fåtal större positioner att vara avgörande för fondens avkastning. Av detta följer också att Camelots utveckling kan skilja sig avsevärt från aktiemarknadens under vissa perioder. Att lyckas i valet av aktier är naturligtvis av yttersta vikt. Därutöver har fonden ett antal verktyg till sitt förfogande som ger ökade möjligheter att avvika från index. Camelot kan variera aktieandelen mellan 60 och 4 halvårsredogörelse camelot 2014

5 120 procent av fondens värde och därigenom parera förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. När aktieandelen understiger 100 procent placeras överskottet normalt i dagslån eller på konto i kreditinstitut. Fonden har även möjlighet att genomföra blankningsstrategier samt att använda derivatinstrument. Investeringsprocessen är i huvudsak topdown-orienterad, baserad på fundamental makro- och aktieanalys. Makroanalysen och bedömningen av de allmänna börsutsikterna styr val av andel aktier i fonden. I nästa steg väljs sektorer och därefter företag som förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Slutligen väljs önskad valutaexponering. Förvaltarkommentar Camelot nådde en totalavkastning på 8,95 % under det första halvåret 2014, att jämföra med 10,53 % för jämförelseindex. Marknadsutveckling Aktiemarknaderna uppvisade en positiv kursutveckling under årets första hälft. I USA steg S&P 500 med 6,1 % medan Europa i form av Euro Stoxx 50 ökade med 3,8 % och Stockholmsbörsen (SIX RX) steg med 9,5 %. Den japanska börsen (Nikkei 225) sjönk dock med 6,9 %. Världsindex i lokal valuta steg med 5,5 % och mätt i svenska kronor blev kursuppgången 10,5 %. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan med 4 % mot US-dollarn och med 3 % mot euron. Obligationsräntorna föll relativt kraftigt och i USA sjönk räntan på 10-åriga statsobligationer från 3,0 % vid årsskiftet till 2,5 % vid periodens slut. Den tyska motsvarigheten minskade från 1,9 % till 1,3 % medan svenska 10-årsräntan föll från 2,5 % till 1,7 %. Fondens innehav Aktieandelen har i genomsnitt uppgått till 93 % under perioden. Valutaexponeringen, med hänsyn taget till gjorda valutasäkringar, har i genomsnitt fördelat sig på 75 % USD, 15 % EUR, 6 % SEK och 4 % CHF. De innehav som bidrog mest positivt till fondens värdeutveckling var Baker Hughes, Microsoft, KLA- Tencor, Macy s, Unilever och Volvo. Negativ påverkan på resultatet hade innehaven i Wisdom Tree Japan ETF, Citigroup, Electrolux och FMC Corporation. Camelot har inte haft några korta positioner (blankningar) under perioden. Ansökan enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder Fondbolaget har i april 2014 ingivit en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd för bolaget att driva verksamhet som AIF-förvaltare enligt den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De nya föreskrifterna har begränsad påverkan på fonden. Hantering av källskatt på utdelning från utländska bolag Baserat på en dom i förvaltningsrätten den 13 juni 2014 bedöms svenska fonder inte omfattas av dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA. Den förändrade bedömningen innebär att fonderna belastas med full kupongskatt på utdelningar från amerikanska bolag, det vill säga 30 procent i stället för som tidigare 15 procent. Den ändrade bedömningen påverkar utdelningar som Camelot erhållit sedan den 1 januari För Camelots del medför detta att fondens NAV nedjusterades med kronor motsvarande 0,2 procent per den 30 juni Per balansdagen råder en osäkerhet kring hur beskattning av utdelningar från utländska bolag från andra länder skall hanteras. Fonden har redovisat erhållen nedsatt källskatt för utdelningar från vissa utländska innehav. Med anledning av rådande osäkerhet kan det framöver, beroende på utfall, uppstå kostnader som belastar fonden hänförliga till hanteringen av källskatt på utdelning från utländska bolag. halvårsredogörelse camelot

6 Camelots värdeutveckling sedan start jämfört med fondens jämförelseindex Ovanstående diagram illustrerar Camelots värdeutveckling efter arvoden sedan start i jämförelse med fondens jämförelseindex. Camelot har sedan fondstart haft en värdeutveckling om 297,3 % samtidigt som jämförelseindex ökat med 159,6 %. Första halvåret 2014 hade Camelot en värdeutveckling om 8,9 % medan jämförelseindex hade en utveckling om 10,5 %. 6 halvårsredogörelse camelot 2014

7 nyckeltal AVKASTNING, % Camelot Jämförelseindex 3 MSCI World Index, SEK 3 OMXS ,95 10,53 10,53 3, ,47 25,15 25,16 20, ,14 9,47 9,47 11, ,82-2,34-4,02-14, ,80 11,99 2,95 21, ,37 29,19 15,68 43, ,81-34,22-29,70-38, ,96-2,18 1,28-5, ,96 10,34 1,54 19, ,08 29,01 28,54 29, ,57 10,20 4,04 16, ,79 20,19 13,88 26,66 Sedan fondens start ( ) 297,35 159,58 90,58 174,07 Genomsnittlig årsavkastning sedan fondens start 13,26 8,99 5,99 9,52 RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL Standardavvikelse , % 2 8,48 6,18 6,18 10,23 Standardavvikelse , % 2 7,06 8,24 8,24 16,24 Standardavvikelse , % 2 7,07 8,55 8,36 16,32 Standardavvikelse , % 2 9,49 9,21 8,62 13,65 Standardavvikelse , % 2 13,66 17,53 13,87 23,51 Standardavvikelse , % 2 15,22 19,11 15,61 24,83 Standardavvikelse , % 2 11,78 14,70 13,45 18,27 Standardavvikelse , % 2 11,10 10,48 9,56 13,39 Standardavvikelse , % 2 11,71 10,34 9,97 12,60 Standardavvikelse sedan fondens start, % 11,22 12,29 11,12 16,48 Korrelation mellan Camelot och angivet index sedan fondens start - 0,81 0,77 0,66 Tracking Error 7,29 Informationskvot 3,97 1 Avser avkastning sedan fondens start, d v s Standardavvikelse beräknat för de senaste 24 månaderna. 3 Fondens jämförelseindex utgjordes t o m av 50 % MSCI World i SEK och 50 % OMXS30. F r o m utgörs fondens jämförelseindex av MSCI World i SEK med hänsyn tagen till återinvesterad nettoutdelning. MSCI World i SEK redovisas här därför med hänsyn till återinvesterad nettoutdelning fr o m halvårsredogörelse camelot

8 förändring av fondförmögenhet Belopp i TSEK 2014* Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet vid periodens slut Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK*** , , , ,80 Avkastning 8,9% 22,5% 2,1% 1,8% Jämförelseindex, % 10,5% 25,2% 9,5% -2,3% Belopp i TSEK Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet vid periodens slut Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK*** , , , ,43 Avkastning 3,8% 50,4% -13,8% 9,0% Jämförelseindex, % 12,0% 29,2% -34,2% -2,2% Belopp i TSEK ** Ingående fondförmögenhet 1 januari Transaktioner under året Andelsutgivning Andelsinlösen Utdelning Årets resultat Total fondförmögenhet vid periodens slut Antal utelöpande fondandelar Andelsvärde, SEK*** , , , ,73 Avkastning 20,0% 19,1% 4,6% 30,8% Jämförelseindex, % 10,3% 29,0% 10,2% 20,2% * Avser perioden ** Avser perioden , d v s från fondens startdatum. *** Normalt emitteras nya fondandelar till fondens andelsägare i samband med debitering av prestationsbaserat arvode varvid fondandelsvärdet justeras. Notera därför att andelsvärdet inte speglar fondens värdeutveckling. 8 halvårsredogörelse camelot 2014

9 balansräkning Belopp i TSEK Not TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar SKULDER OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde Kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet POSTER INOM LINJEN Procentsatser avser andel av fondförmögenhet Utlånade finansiella instrument % Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument % Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument % % Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument halvårsredogörelse camelot

10 Not 1 FONDENS INNEHAV Noterade finansiella instrument Finansiella instrument med positivt marknadsvärde AKTIERELATERADE Marknads- Andel av fond- Noterade vid svensk eller utländsk börs Valuta Antal värde (TSEK) förmögenhet Roche Holding CHF ,5% Deutsche Lufthansa EUR ,0% Koninklijke Philips EUR ,1% Unilever A EUR ,5% Autoliv SEK ,2% Volvo B SEK ,1% Baker Hughes USD ,9% Bank of America USD ,6% Citigroup USD ,5% FMC Corp USD ,7% KLA-Tencor USD ,8% Macy's USD ,5% Microsoft USD ,0% Walt Disney USD ,4% Summa ,7% Finansiella instrument med negativt marknadsvärde VALUTARELATERADE Belopp Marknads- Andel av fond- Valutaterminer Valuta (tusental) värde (TSEK) förmögenhet EUR/USD Fwd EUR ,0% EUR/USD Fwd EUR ,1% USD/SEK Fwd USD ,0% USD/SEK Fwd USD ,0% Summa ,1% Summa finansiella instrument, netto ,6% Övriga tillgångar/skulder, netto ,4% Total fondförmögenhet ,0% Specifikation av fondens innehav Marknads- Kategori värde (TSEK) Överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad Övriga finansiella instrument Summa halvårsredogörelse camelot 2014

11 Not 2 KORTFRISTIGA FORDRINGAR I TSEK Fondlikvidfordran - - Upplupen ränta 15 9 Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 3 KORTFRISTIGA SKULDER I TSEK Fondlikvidskuld Upplupet fast förvaltningsarvode Upplupet prestationsbaserat arvode - - Skuld avseende inlösen per 30 juni Övriga kortfristiga skulder Summa halvårsredogörelse camelot

12 Stockholm den 1 augusti 2014 LANCELOT ASSET MANAGEMENT AB Peggy Bruzelius Ordförande Rune Andersson Per Ljungberg Fredrik Persson Sverker Thufvesson Granskningsrapport - Camelot Till andelsägarna i fonden Camelot org nr egenskap av revisorer i Lancelot Asset Management AB, organisationsnummer , har vi utfört en I översiktlig granskning av bifogade halvårsredogörelse för fonden Camelot per och för perioden Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för att upprätta och presentera denna halvårsredogörelse i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna halvårsredogörelse grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade halvårsredogörelsen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Stockholm den 1 augusti 2014 KPMG AB Hans Åkervall Auktoriserad revisor 12 halvårsredogörelse camelot 2014

13 Ordlista och definitioner MSCI World Index (SEK) Ett brett aktieindex som omfattar över bolag i över 20 i-länder. Indexet är här uttryckt i SEK. Indexet tar hänsyn till återinvesterade nettoutdelningar. Källa: Bloomberg (NDDUWI) OMXS30 Ett aktieindex omfattande de 30 aktier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen. Indexet inkluderar ej utdelningar. Källa: Bloomberg Standardavvikelse Ett mått på spridningen i en datamängd. I detta sammanhang ett riskmått som förenklat kan sägas mäta hur mycket en tillgångs avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen. Standardavvikelsen är här beräknad på månadsnoteringar och uttryckt i årstakt. Informationskvot Ett mått på riskjusterad avkastning. Mäts som fondens genomsnittliga årliga överavkastning i förhållande till sitt jämförelseindex dividerat med tracking error. Korrelation Ett statistiskt mått som uttrycker riktningen och styrkan hos ett linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelationen antar per definition ett värde mellan +1,0 (perfekt positiv korrelation) och 1,0 (perfekt negativ korrelation). En korrelation på noll indikerar att något samband inte existerar. Tracking error (aktiv risk) Ett mått som visar hur nära fondens värdeutveckling följer sitt jämförelseindex och därigenom hur aktiv förvaltningen är. Definieras som standardavvikelsen hos skillnaden mellan den faktiska avkastningen och indexets avkastning. Beräknad på månadsnoteringar och uttryckt i årstakt. Kontaktuppgifter Förvaltande bolag: Lancelot Asset Management AB Besöksadress: Nybrokajen 7, Stockholm Kontaktpersoner: Lisa Seligson Michael Idevall Tobias Järnblad Sälj- och marknadsansvarig Ansvarig förvaltare fonden Camelot VD Lancelot Asset Management AB Postadress: Box , Stockholm Telefon: Fax: Webbplats: halvårsredogörelse camelot

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR

CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR CARLSSON NORÉN MACRO FUND INFORMATIONSBROSCHYR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Sammanfattning 3 Beskrivning av fonden 4 Fondbolaget 4 Investeringsfilosofi och riskprofil 6 Investeringsrestriktioner 6 Riskhantering

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser

Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser Indexfonden AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Informationsbroschyr & fondbestämmelser www.aktieinvestfonder.se AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Detta är informationsbroschyren för Aktiespararna Topp Sverige. Den är

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 1 CARVE 1 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6

AP7. årsredovisning 2012. Världens modernaste pensionssystem4. Statens. erbjudande. Richard. Gröttheim, vd. Flera investeringshorisonter6 AP7 årsredovisning 2012 Statens 10 erbjudande Världens modernaste pensionssystem4 Richard 3 Gröttheim, vd Flera investeringshorisonter6 Innehåll Vd-ord 3 Världens modernaste system 4 Flera investeringshorisonter

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer