Samarbetsprojekt inom Samarbetsåtgärden mellan Leader 3sam, Leader Mittland, Leader Åres Gröna Dalar, Leader Storsjöbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetsprojekt inom Samarbetsåtgärden mellan Leader 3sam, Leader Mittland, Leader Åres Gröna Dalar, Leader Storsjöbygden"

Transkript

1 Idéracet Samarbetsprojekt inom Samarbetsåtgärden mellan Leader 3sam, Leader Mittland, Leader Åres Gröna Dalar, Leader Storsjöbygden PROJEKTPLAN 1. Projektnamn Idéracet 2. Projektidé Vi vill fånga upp och stimulera ungas idéer och visioner om landsbygdens utveckling genom att arrangera en idétävling för unga Idéracet. Tävlingen planeras att genomföras 2012, 2013 och Gemensamt för Åres Gröna Dalar, 3sam, Mittland och Leader Storsjöbygden är att vi vill att våra ungdomar ska bo kvar på landsbygden och att de känner att de själva kan påverka sin framtid där. Att lyckas skapa en utveckling där unga ser det som ett reellt alternativ att stanna på landsbygden och att rekrytera unga till landsbygden är en gemensam överlevnadsfråga! De tävlande kan även om de inte vinner söka stöd för genomförandet av sina idéer hos respektive Leaderområden. Tävlingen fungerar därtill som en kanal mellan unga och beslutsfattare. Det blir tydligare för beslutsfattare vilka de unga är och vad de vill. Det hela präglas av ett ömsesidigt kunskaps- och insiktsutbyte. Utifrån testomgången med Idéracet 2011 (läs mer under punkt 3. Bakgrund) har vi vässat och fördjupat tävlingsupplägget, så inför Idéracet 2012 kommer tävlingen att ha en tydligare frågeställning som vi hoppas kan locka fram mer konkreta idéer. Projektet innehåller därtill utbildningspaket för mentorer och jury kring vad som driver unga och hur man uppmuntrar dem i sitt entreprenörskap. Samtliga jurymedlemmar och mentorer kommer erbjudas att delta i 1-3 föreläsningar kring ungdomar och landsbygdsutveckling för att på så sätt få en spetskompetens inom området. 2.1 Bakgrund Sensommaren 2010 påbörjades samtal mellan projektledarna i Storsjöbygdens ungdomsprojekt Sixten och Mittlands motsvarighet Ungdomschansen om ett samarbete kring ungas idéer. Åres Gröna Dalar och 3sam bjöds snabbt in i samtalet, som från första början handlade om en inspirationsresa för att marknadsföra Leadermetoden hos unga. Det kan vara svårt att engagera ungdomar att tänka landsbygdutveckling. Detta förenklade vi genom att mobilisera tankar och idéer utifrån en metod där man tävlar. Beslut togs därför snabbt om att i första hand samarbeta om en idétävling. Hösten 2010 fortgick planeringen och under våren 2011 genomförde vi Idéracet 2011 som en förstudie inom ramen för våra respektive paraplyprojekt inriktade för att underlätta för unga att genomföra sina egna idéer: Sixten (3sam och Storsjöbygden), respektive Åres Gröna Dalars Ungdomsfond och Ungdomschansen (Mittland). Tävlingen är en lagtävling med lag om minst 3 ungdomar 13 till 25 år bosatta inom deltagande Leaderområden. Lagen formulerade svar på de båda frågorna:

2 Varför bor Du kvar i din hembygd år 2030? Så här ska vi göra för att nå dit? Tävlingen marknadsfördes via Facebook, Leaderområdenas webbsidor, kommunernas webbsidor och via respektive projektledares kontaktvägar. Tävlingen fick mycket publicitet både i radio och tidningar i Jämtland och Västernorrland. 43 ungdomar fördelade på 13 lag tävlade genom att maila in sina tävlingsbidrag. Varje tävlande lag blev erbjudna en mentor för att vidareutveckla idéerna inför en presentation inför jury i Trångsviken i mars Mentorerna kom från såväl offentlig verksamhet som näringslivet och hade som uppgift att coacha lagen. Juryn bestod av en mix av representanter för Leader och lokalt näringsliv. Det vinnande laget kom från Ånge och ville göra film. Laget fullständigt golvade juryn med sin stolthet för sin hembygd och sitt perspektiv på Ånge som en plats full med framtidspotential. Tävlingen fungerade således som marknadsförare för Leader i allmänhet och ungdomsprojekt i synnerhet. Vi upplevde dessutom att det blev en lärandeprocess och ett skapande av kontaktytor mellan ungdomar, offentliga organisationer och företagare. Helt enkelt ett partnerskap av ideella sektorn, näringsliv och offentligheten som på ett nytt och unikt sätt samarbetar utifrån ungas kompetenser. En framgångsfaktor inför och vid genomförandet av Idéracet 2011 var det sätt som ansvar och genomförande fördelades mellan deltagande Leaderområden. Tävlingen kommer eventuellt att inkludera fler leaderområden i samarbetet. Höga kusten, Sollefteå och Timrå har visat intresse. 3. Varför vill ni genomföra projektet? Det kan vara svårt att fånga upp ungdomars idéer och visioner om landsbygdsutveckling, men genom att locka till en tävling blir det ett större intresse. Därigenom blir det även lättare att knyta upp beslutsfattare som kan vara betydande för ungdomarnas idéer och föra landsbygdsutvecklingen framåt. Mentorer och jury får spetskompetents i hur ungdomar tänker och det ges tillfälle för ett nätverksbyggande mellan deltagande LAG-grupper. Syftet är att: Lyfta ungdomars idéer och visioner Ta till vara på ungdomars kreativitet Stötta ungdomar som vill förverkliga sina idéer Skapa nära relationer mellan ungdomar, beslutsfattare och entreprenörer Skapa förutsättningar och lyfta känslan, att det är finns möjligheter med att bo på landet och att man själv kan påverka sin framtid.

3 4. Finns det liknande projekt? Tävlingen har allmänt paralleller till andra initiativ inom Landsbygdsprogrammet som jobbar med tävling som metod för idéutveckling. I Jämtland har vid ett par tillfället arrangerats Dragon s nest/draknästet i samarbete mellan bl.a. Rotary och Ungt Företagande (UF). Denna tävling är ett 24- timmarsrace där man tävlar i lag. Den största skillnaden är att Idéracet riktas sig till landsbygdens ungdomar och landsbygdsfrågor specifikt och att vår målgrupp har ett större åldersspann. 5. Hur ser verksamheten ut vanligtvis? Det bedrivs idag ungdomsverksamhet i samtliga deltagande Leaderområden. Ungdomar har möjlighet söka stöd för sina idéer i våra respektive paraplyprojekt för ungdomar. Idéracet kommer i och med detta gemensamma projekt ligga utanför detta men det kan ske en synergieffekt däremellan. 6. Vilka ska genomföra projektet? Projektanställda på Leaderkontoren jobbar gemensamt operativt i projektet. LAG-grupperna involveras t ex som jury. LAG-grupperna kommer även att beredas plats i en referensgrupp. Kontaktperson Leaderorganisation eller telefon Ansvarsområden Catarina Nordin Åres Gröna dalar se Sandra Gardmo 3sam se Susanne Persson Anki E. Nilsson Sören Oscarsson Mittland Storsjöbygde n 3sam se se Dessa arbetsområden tänker vi oss ska ingå: Referensgrupp Planeringsgrupp som informerar sig om projektet, godkänner marknadsföringsplan och som kan ändra i projektets inriktning i samarbete med projektledningsgruppen om så är motiverat. Referensgruppen har också rollen att informera LAG. (1 repr/leaderområde) Projektledningsgrupp: består av en projektledare per Leaderområde.

4 Samordnande projektledare: fungerar som spindeln i nätet och tar ansvar för att projektplanen följs och bryter ner uppgiften i en mer detaljerad tids- och aktivitetsplan längs med resans gång. Ansvaret att referensgruppen får rapporter ligger också i denna funktion. Beslut om större avsteg från projektplan och överenskommen budget tas av referensgruppen i samråd med projektledaren och ansvarig Länsstyrelse. Dokumentation och framtagande av lägesrapporter. Spindeln i nätet Ansvar för att projektplanen följs och bryter ner uppgiften i en mer detaljerad tids- och aktivitetsplan längs med resans gång. Ansvarar för att referensgruppen får rapporter. Rapporterar om större avsteg från projektplan samt överenskommen budget med referensgruppen och ansvariga länsstyrelser. Dokumentation och framtagande av lägesrapporter. Ansvar för administrerande funktion Administratör Administration av fakturor och underlag för projektredovisning, arkivering av dokumentation. Övriga Leaderområden anställer sina projektledare som jobbar i projektet och belastar projektet genom att fakturera det koordinerande Leaderområdet som Övrig kostnad. Det koordinerande Leaderområdet fördelar kostnaderna enligt procentnyckel och fakturerar ut. Det administrerande Leaderområdet upprättar underlag för rekvisition vilket innebär att samtliga kan använda detta underlag. Administration av fakturor Arkivering av dokumentation Fördela ut kostnader enligt procentnyckel och fakturera ut. Marknadsföring Ansvarig för marknadsföringen lägger vid projektets början upp en plan för marknadsföringen i samråd med referensgruppen. Planen kommer att omfattas av: radio, tv, tidningar, annonser och artiklar. Marknadsföringsplan färdigställs i mitten av oktober. Ansvarar för marknadsföringsplan, i samråd med referensgruppen Press Pressansvarig utses som tar huvudansvar för pressens information och frågor och ser till att koppla ihop pressen med rätt representant inom organisationen. Webb Webbansvarig för en ny webb som byggs upp kring Idéracet och som också integrerar sociala medier.

5 Skapande av webbsida. Underhåll av webbsida. Detta inkluderar moderera sociala medier. Deltävling/ar Ansvarar för tävlingen under tävlingsdagen: lokalbokning, kollar lokalerna på förhand, förtäring på plats, teknik, listor på tävlande och hålltider mm. Samt aktiviteter under tävlingsdagen, workshops. Lokalbokning. Kolla lokalerna på förhand Förtäring på plats Teknik datorer., kanon, kamera, uppkoppling, skärm listor på tävlande allergier hålltider Vid många inlämnade bidrag så sker urval av LAG. I deltävlingen bereds plats procentuellt utifrån storleken på deltagande Leaderområden. Antal deltagande bidrag till deltävlingen baseras på procentuppdelningen mellan områdena. Final Ansvarar för tävlingen under tävlingsdagen: lokalbokning, kollar lokalerna på förhand, förtäring på plats, teknik, listor på tävlande, aktiviteter under dagen och hålltider m m. Ansvarar för tävlingen under tävlingsdagen. Lokalbokning, samt kolla lokaler på förhand Teknik Listor på tävlande Stämma av med finallag om det finns deltagare som är minderåriga (målsman). Avtal? Boende Deltagare under 18 år åtföljs av målsman/ansvarig. Max 5 deltagare per ansvarig. Finalevenemangssamordnare Ansvarar för att förpackningen av tävlingen Idéracet påbörjas. Workshops/föreläsningar

6 Söka upp samarbetspartners Lokalbokning, samt kolla lokaler på förhand Aktiviteter under dagen. Förtäring på plats teknik Mentorsansvarig Gör en planering för mentorerna som kopplas in i projektet på ett tidigt stadium och som samlar sig till 1-3 utbildningsdagar med föreläsare och strukturering av uppgiften. Mentorerna kommer att rent praktiskt kopplas ihop med lagen på ett senare stadium. Mentorerna kommer att kopplas samman med de lag som går vidare från deltävlingen (5st) och kommer jobba längre och mer intensivt med dessa lag (ca 1 månad). Varje deltagande Leaderområde rekryterar sina mentorer (1 per kommunområde, dvs. om det finns 3 kommuner i Leaderområdet så rekryterar man 3 mentorer). Planeringsplan för mentorerna 1-3 utbildningsdagar för jury, mentorer och LAG representanter Workshops/föreläsare Utbildningsdagarna kommer innehålla ex. lärprocesser kring hur bedömer man ett bra projekt med leader hattar på, vad är drivkrafter och vad bör man tänka på för att inte släcka dessa och hur ser forskningen på vad ungdomar påverkas av i sitt val att bo kvar i sin hembygd eller ge sig av och har vi vuxna någon del i detta. Juryansvarig Ansvarig för rekrytering av jury med en sammansättning som spänner över ett 3-partnerskap och med representation över hela det geografiska området. Juryn består av 4 personer, 3 representanter från 3-partsmodellen och en ordförande. Obligatorisk närvaro vid utbildningsdagarna för juryn. De kommer att bedöma bidragen vid två tillfällen, dels deltävling och sedan final. Juryansvarig ansvarar för att upprätta avtal med jury samt alla kontakter och information inför tävlingen för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Upprätta avtal information Sponsoransvarig Ansvarar för att skapa relationer med lämpliga sponsorer, ta fram material, samt skapa samarbetsavtal. Logistik Vid behov: Ansvarig för ev. inhyrning av transportmedel och koordinering av chaufförer i samband

7 med tävlingsdagar. 7. Vem riktar sig projektet till? Projektet vänder sig till ungdomar mellan år i Åres Gröna Dalar, 3sam, Mittland och Leader Storsjöbygdens områden, samt ev. ungdomarna i Leader Timrå, Höga Kusten och Sollefteå. 8. Vilka mål ställer ni upp i projektet, vid projektets slut och på lång sikt? Mål och vad som ska mätas Utgångsvärde Målsättning Antal tävlande ungdomar 0 80 Antal tävlande lag 0 20 Antal inlämnade tävlingsbidrag 0 20 Antal idéer som går vidare till att bli verklighet 0 10 Antal mentorer Vad ska ni göra? I och med att vi anordnat Idéracet 2011 känner många redan till tävlingen. Inför Idéracet 2012 kommer vi att ta kontakt med ungdomar mellan år genom en ny Idéracet webb som tas fram inom projektets ram. Idéracet finns redan som Facebook-grupp, denna utvecklas och integreras i webben så vi kan posta nyheter och så att unga kan ställa frågor och dylikt inför tävlingen. Annonser i tidningar mm. Preliminärt är grundtexten för tävlingen denna: Har ni en idé som skulle utveckla er hembygd- Beskriv då den på ett A4 och förklara hur denna idé kan få människor att vilja bo kvar i bygden eller flytta dit. Bidrag tar vi sedan emot mellan till oss senast (första tävlingsåret). Vi sätter ett tak på bidrag som kan komma med i deltävlingen (pga. att en deltävling inte kan vara för lång för att kunna hanteras praktiskt). Om vi får för många bidrag så sker en första sållning enligt följande: Ett första urval sker då utifrån hur bidragen kommit in geografiskt. De bidrag som kommer från ett visst Leaderområde hanteras av en liten grupp bestående av projektledare samt representant från LAG och/eller VL. Max 20 bidrag går vidare till en deltävling som genomförs fysiskt någonstans inom våra Leaderområden. Om fler än fyra Leaderområden är med i samarbetsprojektet som kommer det att bli två deltävlingar vars finalister sedan möts i finalen. I deltävlingen presenterar varje lag sin idé för jury under ca 10 minuter. Juryn kommer liksom LAG-grupperna baserad på Leaders treparts-metod och sätts samman av representanter från Leaderområdena. Här sker också ett korsvis lärande mellan LAG-grupperna då de träffas först på förberedande utbildningar tillsammans med mentorer, sedan vid de båda jurytillfällena (deltävling + final). Juryns uppgift är att bedöma bidragen och utse 5 finalist-

8 lag. Finalisterna från deltävlingen paras ihop med en mentor som kommer att coacha lagen och också hjälpa dem att jobba vidare på idén och presentationen av denna. Mentorerna och lagen har ca 1 månad på sig. De får också tillgång till en mindre summa pengar om de behöver köpa in något för idéutveckling eller presentation. Finalen kommer att arrangeras under 24 timmar på en konferensanläggning inom våra områden, preliminärt i Åre. Med hjälp av sponsorer kommer det slutliga vinnarlaget kunna kamma hem ett förstapris på : -. (Prissumman ligger alltså utanför projektet). Ett eller flera hederspris kommer också instiftas för att uppmärksamma bra bidrag som dock inte vinner huvudpriset. En ambition är att givetvis att alla bra idéer som kommer fram kan genomföras med Leaderstöd och att tävlingen därmed rekryterar bra projektidéer och stimulerar projektaktivitet. AKTIVITETSPLAN Aktivitet Startdatum Slutdatum Marknadsföring Sätta samman en jury Söka lämpliga mentorer Föreläsning för mentorer, jury och projektledare Deltävling Final Efterarbete, utvärdering och planering nästkommande tävling Vilket är det geografiska verksamhetsområdet Projektet kommer genomföras i Bräcke, Berg, Ånge, Åre, Krokom, Ragunda och Strömsund respektive på landsbygden i Östersunds och Sundsvalls kommuner. (+ Timrå, Sollefteå och Höga kustens kommuner om de deltar.) 11. Hur ska ni sprida resultatet Resultatet av projektet, dvs. tävlingsbidragen kommer gagna både kommuner, Leader och näringsliv eftersom allt handlar om hur man bäst utvecklar sin hembygd och gör den mer lockande. Dessa bidrag kommer vi sprida till både LAG och respektive kommuner för att på så sätt ge dem möjlighet att se över dem och utvärdera vad/vilka som kan vara aktuella att genomföra.

9 Indikatorer Utgångsvärde Målsättning Antal deltagare i projektet Antal Leaderprojekt (Sixten, Ungdomschansen mm) som initieras av ungdomar Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut I detta projekt vill vi jobba samlat under 3 år för att bygga upp tävlingen Idéracet och under den tiden hoppas vi åstadkomma en statushöjning för unga idéer och ung drivkraft som vi tror och hoppas flera vill vara med och dela med sig till. Förhoppningen är att vi kring detta förhållningssätt bygger ett starkt varumärke (Idéracet) som skall fortleva även efter 2014 som under projekttiden utvecklas till ett koncept som i förlängningen kan drivas med egen ekonomisk drivkraft.

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag

Ungdomstorget. Deltagande parter bakom projektförslag 2008-11-20 Ungdomstorget Deltagande parter bakom projektförslag Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten Umeå gymnasieförvaltning - Viva kompetenscentrum - Ungdomscentrum - Gymnasiesärskolan

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19

Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19 En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid 20101101-20130431. Projektet handlar främst om att konkretisera

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Erfarenheter från Leader+ arbetet

Erfarenheter från Leader+ arbetet Erfarenheter från Leader+ arbetet Svenska nätverket för Leader+ vill dela med sig av erfarenheter från programperioden 2001 2008 1 Svenska Leader+programmet Leader är en metod för landsbygdsutveckling

Läs mer

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden

Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Dilemman och möjligheter med LEADER-metoden Utvärdering Leader Mellansjölandet 2007-2013 Hillevi Helmfrid & Jacob Käll Oktober 2014 Inte allt som räknas kan mätas (A. Einstein) Innehåll Inledning... 2

Läs mer