Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor"

Transkript

1 Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor Hur påverkas patientsäkerheten? Författare: Sandra Steding Projektarbetet är en del i en fristående kurs i Patientsäkerhet (TFRF45),hösttermin 2010, vid avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds tekniska Högskola. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten?, Steding 1

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION & BAKGRUND.. 3 SYFTE... 4 Specifikafrågeställningar 4 METOD 5 Design...5 Urval...5 Etiska övervägande & undersökningens betydelse...5 RESULTAT..6 DISKUSSION..10 REFERENSER 11 SÖK SCHEMA Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten?, Steding 2

3 BAKGRUND Florence Nightingale menar att omvårdnad innebär att vi försätter oss i bästa möjliga tillstånd, för att naturen skall kunna återvinna eller bevara hälsan. Genom att förhindra eller bota sjukdom eller skada. (Jahren Kristoffersen, 1998) En av de största utmaningarna som sjuksköterskor stöter på i sitt yrke är att identifiera när patienterna är i en ökad risk för skada, att värna om patientsäkerheten alltså, (Despins,Scott- Cawiezell & Rouder, 2010). Enligt omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando är omvårdnadens främsta mål att lindra eller avlägsna psykiskt och fysiskt lidande, patienten skall finna välbefinnande i här och nu situationen. All uppmärksamhet skall riktas mot patienten, (Jahren Kristoffersen, 1998). Därför är sjuksköterskans roll att planera omvårdnaden utifrån en helhetssyn där syftet är att stärka hälsa, förebygga sjukdom, återställa och bevara hälsa, samt minska lidande, (SOSFS1993: 17). Men om inte detta kan uppnås kan patient komma till skada antingen från patientens sjukdomstillstånd eller från medicinska fel som vi sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan göra under patientens vistelse på sjukhus. Att upptäcka varningssignalerna är mycket svårt då miljön kring patienten och sjuksköterskan inte är optimal. Miljön kring sjuksköterskan spelar stor roll för att hon ska kunna arbeta patientsäkert, (Despins,Scott- Cawiezell & Rouder, 2010). Miljön kring sjuksköterskan är inte bara den fysiska miljön hon befinner sig i utan även den psykiska miljön därför har jag valt att titta lite närmare på hur trötthet samt stress hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsmiljön skall anpassas till individens fysiska och psykiska förutsättningar. Personalen skall ha möjlighet till medbestämmande och utveckling av sin arbetssituation. Det belyses även att arbetet skall vara organiserat på ett sådant sätt att arbetaren inte utsätt för fysiskt eller psykisk påfrestning som kan leda till ohälsa eller olycka som t.ex. läkemedels misstag, (Arbetsmiljöverket). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 3

4 Stress har vi nog alla upplevt någon gång i vårt liv. Stress enligt nationalencyklopedin är då människan utsätts för hög fysisk och mental påfrestning som vi inte kan påverka. Försvarsreaktionerna vid stress utlöses bl.a. av hormonerna adrenalin och kortisol samt av sympatiska nervsystemet. Stress hos människan framkallas av för höga krav som överstiger vad individen klarar av. Oförmågan att påverka den egna situationen skapar ovisshet, hjälplöshet och utmattning. Hög stressnivå under lång tid kan påverka bl.a. hjärta och blodkärl och öka risken för sjukdomar som högt blodtryck, (Nationalencyklopedin). Stress har ett tydligt samband med trötthet då man menar att stress ger störd söm. Det har även visats att ökad användning av hjärnan ökar sömnbehovet och man blir där med sömnigare alltså tröttare. I flera studier har det påvisats att stress har ökat tröttheten på kvällen efter en stressig dag. Vi har väl alla någon gång somnat i soffan efter en dag med hög arbetsbelastning, (Forskning och framtid). Trötthet påverkar benägenheten att göra fel och begå misstag, (Ödegård, 2007). Tröttheten och sömnproblem ökar även då man arbetar skift. Skiftarbete inverkar på sömnen och vakenheten på ett negativt sätt, vilket ger en ökad risk för olyckor. Detta för att den biologiska dygnsrytmen kommer i konflikt med arbete och vila. Detta händer då vi jobbar på tider då vi egentligen är inställda rent biologiskt på att sova och vila, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Genom denna rapport hoppas författaren att hon skall få en ökad förståelse varför trötthet och stress är vanlig hos sjuksköterskor. Samt hur detta påverkar vårt sätt att jobba och därmed patientsäkerheten. SYFTE Syftet med litteraturstudien är att belysa hur stress och trötthet hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Specifika frågeställningar Hur påverkar skiftarbete patientsäkerheten? Kan medbestämmande i arbetssituationen minska tröttheten? Hur påverkas kroppen av stress och trötthet? Hur påverkas våra prestationer av trötthet? Finns det könsskillnader? Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 4

5 METOD Design I litteraturstudien kommer det att användas kvalitativa artiklar då syftet innefattar upplevelser och uppfattningar kring hur stress och trötthet påverkar patientsäkerheten. Men även en del kvantitativa artiklar. Artiklar kommer att sökas i olika databaser, såsom PubMed, Libris och Google Scholar med flera. Sökord som planeras användas är: Fatigue, trötthet, stress, nursing, perfomance, medical errors, medication errors, Physiological effects med flera. (Forsberg & Wengström, 2003). Även böcker som passar till syftet kommer användas, samt kommer det hämtas material från olika lagar och författningar samt annat material på internet, som passar syftet. Urval och sökschema Urvalet kommer inte att begränsas på något speciellt sätt, detta för att kunna hitta så många bra artiklar som möjligt som passar till mitt syfte. Både svenska och engelska artiklar kommer att användas. Även litteratur som passar syftet kommer att användas. Se sökschemat. Etiska överväganden och undersökningens betydelse För att få så rättvisande material som möjligt mot mitt syfte kommer olika databaser användas, samt inte använda avgränsningar som till exempel endast fulltextdatabaser. (Forsberg & Wengström, 2003). Det är av stor vikt att kontrollera att studierna har får godkännande av etiska kommittén. Att granska artiklarna så att det är trovärdiga och har ett tydligt syfe. Även titta på om metoden är tillförlitlig och hur urvalet har gjorts, (Forsberg & Wengström, 2003). Undersökningen kommer på så sätt att öka förståelsen om hur stress och trötthet påverkar patientsäkerheten. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 5

6 RESULTAT Trötthet och stress hos sjuksköterskan är två stora faktorer som har visats sig bidrar till att patientsäkerheten påverkas genom att olika misstag uppstår. Författaren har valt att redovisa vad hon funnit i sin litteraturstudie under olika rubriker enligt följande: Stress och trötthet kroppspåverkan Människor har en biologisk klocka som styr kroppens funktioner, som t.ex. kroppstemperatur, hjärtslag, blodtryck, elektrolytnivån, cirkulation och ämnesomsättning. Sömn innebär att medvetandetillståndet förändras och vår förmåga att uppfatta yttre stimuli är mycket reducerad. Rent fysiologiskt är sömn ett tillstånd av minskad ämnesomsättning och ökad återuppbyggnad, det är nu vi återhämtar oss från det fysiologiska slitage som uppkommit under dagen. Under normal sömn sjunker kroppstemperatur, hjärtfrekvens och blodtryck samtidigt som utsöndringen av tillväxthormon och testosteron ökar, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Produktionen av kroppens hormon som hjälper immunförsvaret, hjärt- och ämnesomsättningssystemet att återhämta sig ökar, (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Funktionen av dessa system försämras då man har störd sömn. Sömnstörningar påverkar menscykeln. Det ökar även risken för smärtsam menstruation, samt att återhämtningstiden efter förlossning blir längre och menopausen kan även påverkas (a.a). Sömnbrist stör kroppens reglering av insulin och minskar där med förmågan att ta hand om socker, (Forskning och framtid). Trötthet påverkar även de kognitiva funktionerna. Detta gör att vi blir lättirriterade, kan få minnesluckor, sänkt förmåga att upptäcka och reagera på små förändringar i miljön runt om kring oss. Det tar även längre tid för oss att bearbeta information, samt vi får svårare för att klara av oväntade situationer och det kan även uppkomma kommunikationssvårigheter, (Graves & Simmons 2009). Stress påverkar kroppens funktioner genom att ge störd sömn, gör att vi snarkar mer och har lättare för att bli utbrända, (Forskning och framtid). Enligt svensk forskning är det ofta inte stressen efter den genomlidna dagen som stör vår sömn utan det är morgondagens stress som påverkar oss mest. Stress inför morgondagen innebär att vi avsiktligt eller oavsiktligt sysselsätter hjärnan med de aktuella problem som kan uppstå långt in på kvällen. Vi tar till och med ibland med oss dem till sängen för att lösa dem Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 6

7 under natten. Resultatet av detta blir hög fysiologisk aktivitetsnivå under sömnen med ökad hjärtfrekvens, andningsfrekvens och hög halt av stresshormonet kortisol. Även måttlig stress påverkar sömnen. Som att vi t.ex. inte tror att vi skall vakna när klockan ringer på morgonen, kan spela en stor roll. Sådan stress gör att det tar längre tid att somna och gör att vi vaknar oftare, vilket då stör djupsömnen som bidrar till att det blir än sämre återhämtning av kroppens funktioner, (Forskning och framtid). Försämrad prestation En god sömn har stor betydelse för prestationsförmågan. Efter ett dygn utan sömn halveras prestationsförmågan hos oss människor. De flesta kan dock prestera nästan normalt under några minuter. Men redan efter 3-4 minuter i en monoton situation märks sömnbristen tydligt. Efter två sömnlösa nätter är prestationsförmågan i botten och risken för att somna är mycket stor, (Forskning och framtid). Den som sovit dåligt minskar sin förmåga att fatta beslut som kräver nytänkande. Att bara sova 4 timmar gör att tiden för återhämtning ökar avsevärt. Endast 2 timmars mindre sömn kan påverka hur man presterar när man är vaken samt hur alert man är dagen efter. Detta visar hur viktigt det är med adekvat sömn för sjuksköterskor (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Trötthetsrelaterad prestationsförsämring kan jämföras med den effekt som alkohol har på prestationsförmågan hos gemene man, (Graves & Simmons 2009). Skillnader mellan kvinnligt och manligt och livskvalitet Enligt Scott, Hwang och Rorgers är kvinnliga sjuksköterskor mer engagerade i omvårdnads uppgifter och är därmed mycket mer trötta och stressade om man jämför med manliga vårdgivare. Sjuksköterskor som tar hand om barn samt äldre efter arbetet rapporterar mer sömnighet och har mer problem med sin psykiska, fysiska trötthet på jobbet. Sjuksköterskor som ej har dessa omvårdnadsuppgifter utanför arbetet uppger inte samma trötthet. Alltså är det den totala belastningen som påverkar den psykiska och fysiska tröttheten (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 7

8 Fel och läkemedelsmisstag Sjuksköterskor som är trötta gör fler fel och har en ökad risk för att vara nära att göra fel. De misstag som uppstår i samband med läkemedel är t.ex. att sjuksköterskan ger fel medicin, fel dos, fel medicin till fel patient, administrera ett läkemedel på fel sätt eller vid fel tid. Felen ökar då man jobbar längre skift eller om man jobbar övertid. Trötthet hos sjuksköterskan påverkar klimatet kring patienterna på så sätt att sjuksköterskan inte är lika uppmärksam på hur patienten egentligen mår, (Graves & Simmons 2009). Det har även visat att sjuksköterskor ofta sover mindre antal timmar de dagar de arbetar jämfört med de dagar de är lediga vilket leder till ökad trötthet. Sjuksköterskorna rapporterar även att det har svårt för att hålla sig vakna åtminstone en gång under arbetspasset, speciellt vid dokumentering/ stilla sittande arbete. Sömnigheten kan också bero på att sjuksköterskan ofta offrar sömnen för att uppfylla personliga och professionella antagande. Detta är en stor bidragande del till att läkemedels misstag sker (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Det har visats att trötthet till följd av sömnbrist leder till ökad risk för läkemedels misstag. Stress kommer ofta efter en lång tids trötthet, stress kan även uppkomma utan att man själv är trött, (West et al., 2009). Även trötthet kan vara en effekt av att vara stressad, (Graves & Simmons 2009). Sjuksköterskor som utsätts för olika faktorer som t.ex. väldigt krävande patienter, hög stress, hög fysisk och psykisk arbetsbelastning, ogynnsam arbetsmiljö, skiftschema uppger sig vara mycket tröttare. Att utsättas för stress en längre tid och att inte på något sätt kunna minska stressen, leder ofta till att kroppens reserver tar slut och man blir både fysiskt och psykiskt utmattad. Man har därmed större risk för att göra läkemedels misstag, (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000). Fler faktorer som kan påverka att misstag med läkemedel sker på grund av trötthet och stress är: längre skift, att sjuksköterskorna står och går större delen av sitt arbetspass och att antalet personal oftast är otillräckligt. För korta avbrott/för lite timmar mellan arbetspassen och att hinna få tillräckligt med sömn gör att man som sjuksköterska ej hinner återhämta sig, (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). För att vi skall kunna arbeta så patientsäkert som möjligt är det viktigt att man är uppmärksam på problem som finns på arbetsplatsen och att man tar hänsyn till trötthet och dess effekter vid bemanning, (Graves & Simmons 2009). Det har visats att vikten av att få sjuksköterskan att känna sig delaktig, leder det till att hon känner sig tillfredställd. Men om man däremot inte Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 8

9 kan påverka sitt arbete ledet detta ofta till att man får en sämre inställning till sitt jobb och där med mår sämre, (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000). Skiftarbetande sjuksköterskor Sjuksköterskor som arbetar skift lider ofta av sömnsvårigheter och en större risk av att få cancer, kardiovaskulära sjukdomar, matsmältnings sjukdomar och oregelbundna menscyklar. För lite sömn ökar risken för läkemedels misstag och arbetsskador (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Skiftarbete kan innebär tre skift alltså morgon, kvälls och nattpass. Sjuksköterskor som arbetar morgonpass har störd sömnkvalitet på grund av något som liknar stress. Ju större oro för svårigheten att vakna desto mindre djupsömn produceras. Effekten av att jobba morgon skift blir att det är svårt att vakna och att man inte känner sig utvilad. Tidigt morgonarbete gör att man ofta inte får mer än 5-6 timmars sömn. Ofta kan sömnen bli ännu kortare om dygnsvilan varit kort, till följd av kvällsarbete dagen innan. Långa restider förkortar sömnen inför speciellt tidiga morgonskift. Förmodligen kan även individer som har dagpass drabbas av sömnbrist om de har lång resväg mellan bostaden och arbetet. Sjuksköterskor som endast jobbar natt verkar sova något sämre än de som jobbar dag. De sover dock bättre än de som jobbar rotations schema i samband med nattskiftet. Skillnaden mellan rotationsarbetande sjuksköterskors och nattarbetande sjuksköterskors sömn är dock lite, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Skiftarbetande sjuksköterskor uppger att de trots sina försök att anpassa sitt liv efter att arbeta skift lider av sömnstörningar, viket i sin tur påverkar deras hälsa. Man har även funnit att det är stressande att behöva anpassa sig och sitt liv till ett schema. Detta kan göra att sjuksköterskan känner sig mindre tillfredställd med sitt jobb och kan vara en bidragande faktor till att hon omskolar sig. För lite sömn har inte bara visats innebära ökad risk för läkemedels misstag utan även en ökad risk för olyckor vid bilkörning, som då även påverkar den allmänna säkerheten. För lite sömn kan ökad arbetsrelaterade skador och olyckor (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Motions påverkan på trötthet och stress Kan man då göra något för att minska sin trötthet och stress? Enligt svensk forskning störs sömnen av att man inte anstränger sig fysiskt, (Forskning och framtid). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 9

10 Alltså är motion och träning ett sätt att förbättrar den fysiska och psykiska hälsan hos skiftarbetande sjuksköterskor. Tröttheten blir även lindrigare trots bristen på sömn. Det ger även en hälsosammare livsstil och reducerar känslan av att vara kronsikt trött (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). DISKUSSION Syftet med litteraturstudien var att belysa hur stress och trötthet hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Författaren kom fram till att trötthet och stress påverkar sjuksköterskan mycket i sitt arbete kring patienten. Det är framförallt den stora påfrestningen på kroppen som blir när sjuksköterskan, får för lite sömn och stressar för mycket som gör att man inte fungerar optimalt som människa och risken för läkemedels misstag ökar. Viktiga funktioner som koncentrationsförmågan, beslutsfattande och uppmärksamhet blir sämre och på så sätt minskar patientsäkerheten. Det är även risk för att sjuksköterskan missar viktiga tecken på hur patienten egentligen mår. Att sjuksköterskan har dålig koncentrationsförmåga innebär en stor risk. Detta för att sjuksköterskan ständigt utsätts för många intryck samtidigt t.ex. en telefon ringer och en kollega har en fråga, samtidigt som man står och delar läkemedel. Vikten av att vara utvilad och på så sätt känna sig mindre stressad skulle kunna påverka patientsäkerheten i en positiv riktning. Att kunna påverka sitt schema och att även minska skiftarbetet hade varit bra. Men det kanske är en omöjlighet då det krävs personal på sjukhusen dygnet runt. Men att arbeta skift medför helt klart en risk för patientsäkerheten. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 10

11 REFERENSER Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen 1977:1160. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Bakker, A., Demerouti, E., Nachreiner, F.& Schaufeli, W.(2000) Amodel of burnout and life satisfaction amongst nurses. Journal of Advanced Nursing.Vol. 32, ss (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000) Despins, A,L., Scott-Cawiezell,J.& Rouder N, J.(2010) Detecting of patient risk by nursers: a theoretical framework. Journal of Advanced Nursing. Vol. 66, ss Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. Forskning och framtid. Ge sömnen tid. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Graves, K. & Simmons,D.(2009) Reexamining fatigue implications for nursing practice.critical care nursing quarterly.vol. 32, ss Jahren Kristoffersen, N. (1998). Allmän Omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB Kecklund,G., Ingre,M.& Åkerstedt, T.(2010) Arbetstider, hälsa och säkerhet- en uppdatering av aktuell forskning. Stressforskningsinstitutets stressforskningsrapport. nr 322, ss Shao, M-F., Chou, Y-C., Yeh, M-Y.& Tzeng,W-C.(2010) Sleep quality and quality of life in f shift-working nurses. Journal of advanced nursing. Vol. 66, ss Nationalencyklopedin. Stress. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 11

12 Scott, L., Hwang, W-T.& Rogers, A.(2006) The impact of multiple care giving roles om fatigue, stress, and work performance among hospital staff nurses. The journal of nursing and administration. Vol 36, ss West, C., Tan, A., Habermann,T., Sloan, J.& Shanafelt,T.(2009) Association of resident fatigue and distress with perceived medical errors. Journal of the American medical association. Vol 302, ss Wilow, K. (2004). Författninghandbok. 35. uppl. Stockholm: Liber AB Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17) Ödegård,S. (2007). I rättvisans namn.1.uppl. Stockholm: Liber AB Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 12

13 Sökschema för datorbaserad litteratursökning Sökning Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i Utvalda artiklar Datum databas Stress Care giving 122 st i Stress Care giving AND Fatigue 3 st Hittat en relevant artikel Stress Nursing 6136 st Stress Nursing AND Fatigue 174 st Stress Nursing AND Fatigue 4 st 0 AND Medical errors Nursing Medical errors 446 st Hittat en relevant artikel Nursing Stress AND Burnout Nursing Stress AND Burnout AND Working conditions 17 Hittat en relevant artikel Medical error Medical error Fatigue 53 Hittat en relevant artikel Patient safety Patient safety Nurses Patient safety Nurses AND Patient risk Fatigue st PubMed Fatigue Patient safety 1881 st PubMed Fatigue Patient Safety AND 66 st PubMed 0 Nursing Fatigue Patient Safety AND Nursing AND Nursing Practice Patient safety AND fatigue st Googel Scholar Patient safety AND fatigue AND st Googel Stress Scholar 7 Hittat en relevant artikel 17 st PubMed Hittat en relevant artikel 0 0 Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 13

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

Värt att veta... Nattarbete

Värt att veta... Nattarbete Värt att veta... Nattarbete De allra flesta människor arbetar dagtid. Några arbetar kvällstid eller på natten. Människan är anpassad för att vara vaken och arbeta under dygnets ljusa tid, det vill säga

Läs mer

Stressforskningsinstitutetets temablad Trötthet och återhämtning. Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutetets temablad Trötthet och återhämtning. Stressforskningsinstitutet Stressforskningsinstitutetets temablad Trötthet och återhämtning Stressforskningsinstitutet Trötthet och återhämtning Alla klagar över trötthet och andelen trötta i befolkningen har ökat dramatiskt de

Läs mer

Rast och ro Om stress och återhämtning

Rast och ro Om stress och återhämtning Rast och ro Om stress och återhämtning Maria Nordin Docent Institutionen för psykologi 1 Denna föreläsning Dagens arbetsliv av sömnproblem Dagens arbetsliv 2 Det gränslösa arbetslivet (Allvin m fl 2011)

Läs mer

Trötthet och återhämtning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Trötthet och återhämtning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Trötthet och återhämtning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella

Läs mer

Tid för återhämtning. En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen. Bib 2005

Tid för återhämtning. En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen. Bib 2005 Tid för återhämtning En satsning för bättre hälsa i Väg & Banbranschen 1 Tid för återhämtning minskar i Väg och Ban-branschen Högre krav Konkurrens, Krav från beställare Mer skiftgång Mer nattarbete Dåligt

Läs mer

Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider?

Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider? Minimera hälsorisker vid rotationsarbete: hur skapas effektiva och långsiktigt hälsosamma arbetstider? Studiedagar 2017 Transformera ditt ledarskap, 171020 Göran Kecklund, Professor och stf. föreståndare

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

SÖMN Fakta och praktiska tips

SÖMN Fakta och praktiska tips / SÖMN Fakta och praktiska tips Varför sover vi egentligen? Reparation av kroppen Immunförsvaret aktiveras Uppbyggande hormon insöndras Återhämtning för hjärnan Hjärnan laddar upp energi Minnet uppgraderas

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras?

Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras? Skiftarbete och hälsa: hur kan riskerna minimeras? Gilla jobbet 2017, 171026 Göran Kecklund, Professor och stf. föreståndare Stressforskningsinstitutet (e-post: goran.kecklund@su.se) Innehåll Risker Orsaker

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare?

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Sömn. Trädgårdsgatan 11, 753 09, Uppsala. Tfn: 018 10 00 10 Prästgatan 38, 831 31 Östersund. Tfn: 063 554 20 44 www.stressmottagningen.

Sömn. Trädgårdsgatan 11, 753 09, Uppsala. Tfn: 018 10 00 10 Prästgatan 38, 831 31 Östersund. Tfn: 063 554 20 44 www.stressmottagningen. Sömn Att vila är nödvändigt för att minska stresshormonerna i kroppen, för att stärka vårt immunförsvar och för att bygga upp de celler som brutits ner under dagens ansträngningar. Ändå sover vi allt mindre.

Läs mer

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa?

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa? Arbetstider + återhämtning = hälsa? Sammanfattning Genom medvetandegörande av faktorer som påverkar hälsa, kan vi via beteendeförändringar påverka densamma Riktad utbildning som har stora hälsoeffekter

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsgivarverket Ulrich Stoetzer Med Dr, Psykolog Sakkunnig Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 1 Nya föreskrifter för att.. Minska den arbetsrelaterade

Läs mer

SOVA ELLER SÖVAS? S. Omvårdnadens betydelse för god sömnkvalitet hos personer med demenssjukdom

SOVA ELLER SÖVAS? S. Omvårdnadens betydelse för god sömnkvalitet hos personer med demenssjukdom SOVA ELLER SÖVAS? S Omvårdnadens betydelse för god sömnkvalitet hos personer med demenssjukdom Varför det är viktigt med bra sömn. Varför vi måste fokusera på omvårdnad. Grundläggande mänskligt behov Olika

Läs mer

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande

KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande KULEVA -hjälp Till hälsa och lärande Högstadiet - sömn h8-1 BILD 1 -Joel sover gott Är det någon som känner sig trött idag? Hur många har sovit dåligt i natt? Vet ni hur många timmars sömn ni behöver i

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt

Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt Göran Kecklund, docent goran.kecklund@stressforskning.su.se 1 Frågeställningar/områden Hälsorisker vid natt- och skiftarbete Patientsäkerhetsrisker

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Karin Bengtsson Leg läkare, specialist allmänmedicin. Den goda sömnen

Karin Bengtsson Leg läkare, specialist allmänmedicin. Den goda sömnen Karin Bengtsson Leg läkare, specialist allmänmedicin Den goda sömnen Varför behöver vi sova? Hjärnans återhämtning Laddar batterierna Fyller på energidepåer i cellerna Spolar rent - Eliminerar avfall.

Läs mer

Fallpreventivt arbete inom VLL. Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting

Fallpreventivt arbete inom VLL. Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting Fallpreventivt arbete inom VLL Cecilia Edström, Hälsoutvecklare, Västerbottens läns landsting Historik Bäst i Sverige på att falla! 2014 var det 1680 personer i Västerbotten, 65 år eller äldre, som föll

Läs mer

Stressforskningsinstitutetets temablad En introduktion till sömn. Stressforskningsinstitutet

Stressforskningsinstitutetets temablad En introduktion till sömn. Stressforskningsinstitutet Stressforskningsinstitutetets temablad En introduktion till sömn Stressforskningsinstitutet En introduktion till sömn Sömnen är viktig för hur vi mår och för att orka med att vara aktiv under dagen på

Läs mer

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet

Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Finns det ett optimalt win/win - schema som passar alla skiftarbetare? Göran Kecklund, forskare, Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas av hjärt-/ kärlsjukdom,

Läs mer

Arbeidstid, helse og sikkerhet

Arbeidstid, helse og sikkerhet Arbeidstid, helse og sikkerhet Göran Kecklund, Fil Dr Stressforskningsinstitutet goran.kecklund@stressforskning.su.se Innehåll Vilka risker finns med skiftarbete, långa arbetspass och långa arbetsveckor?

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN OM UNGDOMAR OCH SÖMN Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1 Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets broschyrer Forskningsaktuellt sammanfattar de senaste

Läs mer

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om. Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö. Organisatorisk och social arbetsmiljö Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Ulrich Stoetzer Med Dr, psykolog Sakkunnig organisatorisk och social arbetsmiljö 1 Arbetsmiljölagen: vidta alla åtgärder Föreskrifterna förtydligar

Läs mer

Forskningsaktuellt #1 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?

Forskningsaktuellt #1 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Stressforskningsinstitutet 1 Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? En sammanfattning av rapporten Vad kännetecknar bra och dåliga

Läs mer

SKIFTNYCKELN OM SKIFTARBETE OCH BÄTTRE HÄLSA FÖR DE ANSTÄLLDA I MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

SKIFTNYCKELN OM SKIFTARBETE OCH BÄTTRE HÄLSA FÖR DE ANSTÄLLDA I MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN SKIFTNYCKELN 24 18 6 12 OM SKIFTARBETE OCH BÄTTRE HÄLSA FÖR DE ANSTÄLLDA I MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN 18 24 12 6 INNEhåLL om SkiFTarbeTe och bättre HÄlSa 4 DYGNSrYTMeN vår inbyggda klocka 5 kroppen påverkas

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

SÖMNSKOLA. Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer. Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola

SÖMNSKOLA. Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer. Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola SÖMNSKOLA Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola Agenda Lite sömnkunskap Sömnproblem och vad som vidmakthåller Hur kommer man till rätta med sömnproblem?

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet 1 De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Sömndagbok. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Vecka: Sömndagbok Jag gick och la mig klockan: Jag somnade efter ungefär. antal min Vaknade du under natten? Hur många gånger och hur länge var du vaken? Jag vaknade klockan: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Läs mer

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1 Sida 1 Om stress enligt Bonniers lilla uppslagsbok Ett tillstånd där organismens jämvikt rubbats genom påfrestningar, särskilt psykiska. Avsöndringen av vissa hormoner ökas då, och aktiviteten hos olika

Läs mer

Att arbeta natt. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2008 Rapport nr. 519

Att arbeta natt. Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2008 Rapport nr. 519 Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2008 Rapport nr. 519 Att arbeta natt När oron över att inte kunna sova gör att du inte kan somna Evelina Söderberg Abstract

Läs mer

Alandia Försäkring & Formare. Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Alandia Försäkring & Formare. Lagstadgad olycksfallsförsäkring Alandia Försäkring & Formare Vad är sömnbesvär? Enligt praktiskmedicin.se Frekvent (minst 3 ggr/vecka) mindre sömn än 6,5-7,5 timmar. Förlängd insomningstid (> 30 minuter). Fler än 3 uppvaknanden/natt.

Läs mer

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling

Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Fatigue trötthet vid cancer och dess behandling Varför är jag så trött? Att vara trött är ofta en normal reaktion på något du gjort som krävt mycket energi. Trötthet i samband med cancersjukdom och dess

Läs mer

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas?

Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Ohälsosam arbetsbelastning, vad är det och hur kan det motverkas? Maria Nordin, docent Institutionen för psykologi Umeå universitet De klassiska teorierna Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell,

Läs mer

Melatonin, vårt främsta sömnhormon

Melatonin, vårt främsta sömnhormon SÖMN Varför sover vi? Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila. Bearbeta intryck, återhämtning, Hjärnan stänger av alla vanliga tankeprocesser Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas.

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Stress det nya arbetsmiljö hotet

Stress det nya arbetsmiljö hotet Stress det nya arbetsmiljö hotet I Sverige har belastningsskadorna varit den största anledningen till anmälan om arbetsskada, men nu börjar stress skadorna att gå om. Kunskapen om stress För att bedriva

Läs mer

Sömn Sömnen är centrala nervsystemets återhämtningstillstånd En viktig källa till välmående

Sömn Sömnen är centrala nervsystemets återhämtningstillstånd En viktig källa till välmående Sova & Vila Sömn Sömnen är centrala nervsystemets återhämtningstillstånd En viktig källa till välmående Sömnen är centrala nervsystemets återhämtningstillstånd och innebär en dramatisk fysiologisk omställning.

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 November 2016 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö 2015:4 Hur kan man arbeta med den nya föreskriften och få strategi och kultur att samverka? Frida Norrman & Johanna Rådeström Organisationspsykologer,

Läs mer

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Amanda Hellström Leg. Sjuksköterska, Doktorand i Vårdvetenskap Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet Handledare: Anna Condelius, Cecila Fagerström & Ania

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

känslan av att vakna utvilad

känslan av att vakna utvilad känslan av att vakna utvilad Sömnen fysiskt, mentalt och socialt viktig Sömnen ger viktig återhämtning för hjärna och kropp. Läkarvetenskapen har funnit en möjlig koppling mellan sömnbrist och flera stora

Läs mer

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Skiftarbete, hälsa och säkerhet Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella

Läs mer

Hur vi hittar till bra sömn

Hur vi hittar till bra sömn Hur vi hittar till bra sömn Förenklat kan man säga att det finns tre viktiga saker att tänka på när vi har svårt att sova: 1. Bara sova i sängen och inte göra någonting annat till exempel, kolla datorn

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES Sömn är livsviktigt Alla behöver en god sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Mest sömn behöver barn och tonåringar. En vuxen behöver ca 6-9 timmar

Läs mer

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature.

Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Litteraturstudier Factors and interventions influencing health- related quality of life in patients with heart failure: A review of the literature. Bakgrund/inledning Vi tycker att bakgrunden i artikeln

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 8 DIN VIKTIGA KROPP

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 8 DIN VIKTIGA KROPP Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 8 DIN VIKTIGA KROPP 1. Manus: Det första bildspelet i serien från QLeva handlar om hur du bäst tar hand om din kropp för att vara på topp. Sömnen är en viktig faktor

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist

Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist Agenda Vad är stress? Konsekvenser av långvarig stress? Vad orsakar stress? Vad kan jag göra? Vad är stress? Stress är ett tillstånd av ökad

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet

Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet 1 Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet Vi sover 25-30 år av livet. Är det nödvändigt? Är det ett lyxproblem att inte sova så bra? Vi köper sömnmedel för cirka 300

Läs mer

Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman

Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman Framtidens arbetstider för och nackdelar med roterande skiftgång, permanenta skift och önskescheman Göran Kecklund, stf föreståndare Stressforskningsinstitutet 1 4 av 6 studier visar samband med Typ 2

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ohälsosamma arbetstider hur mildrar man / hur kontrollerar man effekterna?

Ohälsosamma arbetstider hur mildrar man / hur kontrollerar man effekterna? Ohälsosamma arbetstider hur mildrar man / hur kontrollerar man effekterna? Göran Kecklund Stressforskningsinstitutet Berndt Karlsson AMM, NUS Umeå Basbiologi Ramverk Studier Rekommendationer Definition

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Susanne Glimne Med material från Marika Wahlberg Stress Definition Kroppens, psykets och hjärnans reaktioner på olika typer av påfrestningar, utmaningar och krav När kraven i t

Läs mer

Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa. Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika

Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa. Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika Arbetsmiljö, arbetstider och hälsa Utvärdering av skiftscheman vid akutmottagningen i Arvika Arbets- och miljömedicin är ett samarbete mellan Region Örebro län och landstingen i Sörmland, Värmland och

Läs mer

Sömn! & behandling av sömnbesvär

Sömn! & behandling av sömnbesvär tt vilja, men inte kunna Sömn! & behandling av sömnbesvär Du vrider och vänder dig Hjärtat slår fort Tankarna snurrar Frukostseminarium, Ergohuset 22 oktober 28 Marie Söderström Leg psykolog, doktorand

Läs mer

Utbildningsmaterial kring delegering

Utbildningsmaterial kring delegering Utbildningsmaterial kring delegering Att användas vid undervisning inför delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter. Innehåller även overheadmaterial Framtagen av MAS gruppen i Jämtlands län 2005 Omvårdnad

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

10-09-28. Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt. Stressforskningsinstitutet. Frågeställningar/områden. Göran Kecklund, docent

10-09-28. Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt. Stressforskningsinstitutet. Frågeställningar/områden. Göran Kecklund, docent Arbetstider, hälsa och säkerhet: en litteraturöversikt Göran Kecklund, docent goran.kecklund@stressforskning.su.se 1 Stressforskningsinstitutet Vi är ett kunskapscentrum inom området stress och hälsa vid

Läs mer

Läkemedelshantering och nattarbete

Läkemedelshantering och nattarbete Projektarbete i Patientsäkerhetskursen TRF45, hösten 2016 Läkemedelshantering och nattarbete Karin Andersson Handledare Ann-Sofie Fyhr Projektarbetet är en del i den fristående kusen Patientsäkerhet (TRF45),

Läs mer

Att förebygga ohälsa i skiftarbete

Att förebygga ohälsa i skiftarbete Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 30 Att förebygga ohälsa i skiftarbete - med tyngdpunkt på sömn och stress Författare: Sammanfattning

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Arne Lowden, docent, sömnspecialist arne.lowden@stress.su.se Besök oss på www.stressforskning.su.se 1 Motmedel

Läs mer

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni:

Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Information till föräldrar/stödjande vuxna om internetbehandlingen för insomni: Din ungdom har anmält sig till vår internetbehandling för sömnproblem. Behandlingen är en internetbaserad guidad självhjälp

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Strukturerat arbetssätt vid sömnbesvär hos äldre

Strukturerat arbetssätt vid sömnbesvär hos äldre Strukturerat arbetssätt vid sömnbesvär hos äldre Monica Bergqvist leg. Sjuksköterska, med.dr Monica.e.bergqvist@sll.se Sömnstörningar Sömnen påverkar upplevelsen av smärta immunförsvaret, humöret, kognitionen

Läs mer

Rutiner gällande remissförfarande, utprovning samt förskrivning av boll-tyngd-kedjetäcke

Rutiner gällande remissförfarande, utprovning samt förskrivning av boll-tyngd-kedjetäcke Rutiner gällande remissförfarande, utprovning samt förskrivning av boll-tyngd-kedjetäcke Regler gällande hjälpmedel i allmänhet För samtliga hjälpmedel som förskrivs på betalningsförbindelse via ÅHS gäller

Läs mer

Tips från forskaren Hösten

Tips från forskaren Hösten Tips från forskaren Hösten Stressforskningsinstitutet Hösten Här listas forskarnas tips kring hur man bäst hanterar höstens mörker. Expertens tips inför mörka hösten Forskare Göran Kecklund berättar hur

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 Varför en ny föreskrift? Regeringen prioriterar arbetsmiljön 1. Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor 2. Ett hållbart arbetsliv 3.

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ny AFS. Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö Ny AFS organisatorisk och social Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsmiljö - om hantering av psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöverket har nu fattat

Läs mer

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Maria Lennernäs Hushållslärare, Dr Med Sci Docent i nutrition Professor mat & måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Högskolan

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 23/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema Björn Karlson Frida Eek Palle Ørbæk Kai Österberg Bakgrund Skiftarbete

Läs mer