Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor"

Transkript

1 Rapport Trötthet och stress hos sjuksköterskor Hur påverkas patientsäkerheten? Författare: Sandra Steding Projektarbetet är en del i en fristående kurs i Patientsäkerhet (TFRF45),hösttermin 2010, vid avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds tekniska Högskola. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten?, Steding 1

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION & BAKGRUND.. 3 SYFTE... 4 Specifikafrågeställningar 4 METOD 5 Design...5 Urval...5 Etiska övervägande & undersökningens betydelse...5 RESULTAT..6 DISKUSSION..10 REFERENSER 11 SÖK SCHEMA Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten?, Steding 2

3 BAKGRUND Florence Nightingale menar att omvårdnad innebär att vi försätter oss i bästa möjliga tillstånd, för att naturen skall kunna återvinna eller bevara hälsan. Genom att förhindra eller bota sjukdom eller skada. (Jahren Kristoffersen, 1998) En av de största utmaningarna som sjuksköterskor stöter på i sitt yrke är att identifiera när patienterna är i en ökad risk för skada, att värna om patientsäkerheten alltså, (Despins,Scott- Cawiezell & Rouder, 2010). Enligt omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlando är omvårdnadens främsta mål att lindra eller avlägsna psykiskt och fysiskt lidande, patienten skall finna välbefinnande i här och nu situationen. All uppmärksamhet skall riktas mot patienten, (Jahren Kristoffersen, 1998). Därför är sjuksköterskans roll att planera omvårdnaden utifrån en helhetssyn där syftet är att stärka hälsa, förebygga sjukdom, återställa och bevara hälsa, samt minska lidande, (SOSFS1993: 17). Men om inte detta kan uppnås kan patient komma till skada antingen från patientens sjukdomstillstånd eller från medicinska fel som vi sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan göra under patientens vistelse på sjukhus. Att upptäcka varningssignalerna är mycket svårt då miljön kring patienten och sjuksköterskan inte är optimal. Miljön kring sjuksköterskan spelar stor roll för att hon ska kunna arbeta patientsäkert, (Despins,Scott- Cawiezell & Rouder, 2010). Miljön kring sjuksköterskan är inte bara den fysiska miljön hon befinner sig i utan även den psykiska miljön därför har jag valt att titta lite närmare på hur trötthet samt stress hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Arbetsmiljölagen (1977:1160) säger att arbetsmiljön skall anpassas till individens fysiska och psykiska förutsättningar. Personalen skall ha möjlighet till medbestämmande och utveckling av sin arbetssituation. Det belyses även att arbetet skall vara organiserat på ett sådant sätt att arbetaren inte utsätt för fysiskt eller psykisk påfrestning som kan leda till ohälsa eller olycka som t.ex. läkemedels misstag, (Arbetsmiljöverket). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 3

4 Stress har vi nog alla upplevt någon gång i vårt liv. Stress enligt nationalencyklopedin är då människan utsätts för hög fysisk och mental påfrestning som vi inte kan påverka. Försvarsreaktionerna vid stress utlöses bl.a. av hormonerna adrenalin och kortisol samt av sympatiska nervsystemet. Stress hos människan framkallas av för höga krav som överstiger vad individen klarar av. Oförmågan att påverka den egna situationen skapar ovisshet, hjälplöshet och utmattning. Hög stressnivå under lång tid kan påverka bl.a. hjärta och blodkärl och öka risken för sjukdomar som högt blodtryck, (Nationalencyklopedin). Stress har ett tydligt samband med trötthet då man menar att stress ger störd söm. Det har även visats att ökad användning av hjärnan ökar sömnbehovet och man blir där med sömnigare alltså tröttare. I flera studier har det påvisats att stress har ökat tröttheten på kvällen efter en stressig dag. Vi har väl alla någon gång somnat i soffan efter en dag med hög arbetsbelastning, (Forskning och framtid). Trötthet påverkar benägenheten att göra fel och begå misstag, (Ödegård, 2007). Tröttheten och sömnproblem ökar även då man arbetar skift. Skiftarbete inverkar på sömnen och vakenheten på ett negativt sätt, vilket ger en ökad risk för olyckor. Detta för att den biologiska dygnsrytmen kommer i konflikt med arbete och vila. Detta händer då vi jobbar på tider då vi egentligen är inställda rent biologiskt på att sova och vila, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Genom denna rapport hoppas författaren att hon skall få en ökad förståelse varför trötthet och stress är vanlig hos sjuksköterskor. Samt hur detta påverkar vårt sätt att jobba och därmed patientsäkerheten. SYFTE Syftet med litteraturstudien är att belysa hur stress och trötthet hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Specifika frågeställningar Hur påverkar skiftarbete patientsäkerheten? Kan medbestämmande i arbetssituationen minska tröttheten? Hur påverkas kroppen av stress och trötthet? Hur påverkas våra prestationer av trötthet? Finns det könsskillnader? Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 4

5 METOD Design I litteraturstudien kommer det att användas kvalitativa artiklar då syftet innefattar upplevelser och uppfattningar kring hur stress och trötthet påverkar patientsäkerheten. Men även en del kvantitativa artiklar. Artiklar kommer att sökas i olika databaser, såsom PubMed, Libris och Google Scholar med flera. Sökord som planeras användas är: Fatigue, trötthet, stress, nursing, perfomance, medical errors, medication errors, Physiological effects med flera. (Forsberg & Wengström, 2003). Även böcker som passar till syftet kommer användas, samt kommer det hämtas material från olika lagar och författningar samt annat material på internet, som passar syftet. Urval och sökschema Urvalet kommer inte att begränsas på något speciellt sätt, detta för att kunna hitta så många bra artiklar som möjligt som passar till mitt syfte. Både svenska och engelska artiklar kommer att användas. Även litteratur som passar syftet kommer att användas. Se sökschemat. Etiska överväganden och undersökningens betydelse För att få så rättvisande material som möjligt mot mitt syfte kommer olika databaser användas, samt inte använda avgränsningar som till exempel endast fulltextdatabaser. (Forsberg & Wengström, 2003). Det är av stor vikt att kontrollera att studierna har får godkännande av etiska kommittén. Att granska artiklarna så att det är trovärdiga och har ett tydligt syfe. Även titta på om metoden är tillförlitlig och hur urvalet har gjorts, (Forsberg & Wengström, 2003). Undersökningen kommer på så sätt att öka förståelsen om hur stress och trötthet påverkar patientsäkerheten. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 5

6 RESULTAT Trötthet och stress hos sjuksköterskan är två stora faktorer som har visats sig bidrar till att patientsäkerheten påverkas genom att olika misstag uppstår. Författaren har valt att redovisa vad hon funnit i sin litteraturstudie under olika rubriker enligt följande: Stress och trötthet kroppspåverkan Människor har en biologisk klocka som styr kroppens funktioner, som t.ex. kroppstemperatur, hjärtslag, blodtryck, elektrolytnivån, cirkulation och ämnesomsättning. Sömn innebär att medvetandetillståndet förändras och vår förmåga att uppfatta yttre stimuli är mycket reducerad. Rent fysiologiskt är sömn ett tillstånd av minskad ämnesomsättning och ökad återuppbyggnad, det är nu vi återhämtar oss från det fysiologiska slitage som uppkommit under dagen. Under normal sömn sjunker kroppstemperatur, hjärtfrekvens och blodtryck samtidigt som utsöndringen av tillväxthormon och testosteron ökar, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Produktionen av kroppens hormon som hjälper immunförsvaret, hjärt- och ämnesomsättningssystemet att återhämta sig ökar, (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Funktionen av dessa system försämras då man har störd sömn. Sömnstörningar påverkar menscykeln. Det ökar även risken för smärtsam menstruation, samt att återhämtningstiden efter förlossning blir längre och menopausen kan även påverkas (a.a). Sömnbrist stör kroppens reglering av insulin och minskar där med förmågan att ta hand om socker, (Forskning och framtid). Trötthet påverkar även de kognitiva funktionerna. Detta gör att vi blir lättirriterade, kan få minnesluckor, sänkt förmåga att upptäcka och reagera på små förändringar i miljön runt om kring oss. Det tar även längre tid för oss att bearbeta information, samt vi får svårare för att klara av oväntade situationer och det kan även uppkomma kommunikationssvårigheter, (Graves & Simmons 2009). Stress påverkar kroppens funktioner genom att ge störd sömn, gör att vi snarkar mer och har lättare för att bli utbrända, (Forskning och framtid). Enligt svensk forskning är det ofta inte stressen efter den genomlidna dagen som stör vår sömn utan det är morgondagens stress som påverkar oss mest. Stress inför morgondagen innebär att vi avsiktligt eller oavsiktligt sysselsätter hjärnan med de aktuella problem som kan uppstå långt in på kvällen. Vi tar till och med ibland med oss dem till sängen för att lösa dem Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 6

7 under natten. Resultatet av detta blir hög fysiologisk aktivitetsnivå under sömnen med ökad hjärtfrekvens, andningsfrekvens och hög halt av stresshormonet kortisol. Även måttlig stress påverkar sömnen. Som att vi t.ex. inte tror att vi skall vakna när klockan ringer på morgonen, kan spela en stor roll. Sådan stress gör att det tar längre tid att somna och gör att vi vaknar oftare, vilket då stör djupsömnen som bidrar till att det blir än sämre återhämtning av kroppens funktioner, (Forskning och framtid). Försämrad prestation En god sömn har stor betydelse för prestationsförmågan. Efter ett dygn utan sömn halveras prestationsförmågan hos oss människor. De flesta kan dock prestera nästan normalt under några minuter. Men redan efter 3-4 minuter i en monoton situation märks sömnbristen tydligt. Efter två sömnlösa nätter är prestationsförmågan i botten och risken för att somna är mycket stor, (Forskning och framtid). Den som sovit dåligt minskar sin förmåga att fatta beslut som kräver nytänkande. Att bara sova 4 timmar gör att tiden för återhämtning ökar avsevärt. Endast 2 timmars mindre sömn kan påverka hur man presterar när man är vaken samt hur alert man är dagen efter. Detta visar hur viktigt det är med adekvat sömn för sjuksköterskor (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Trötthetsrelaterad prestationsförsämring kan jämföras med den effekt som alkohol har på prestationsförmågan hos gemene man, (Graves & Simmons 2009). Skillnader mellan kvinnligt och manligt och livskvalitet Enligt Scott, Hwang och Rorgers är kvinnliga sjuksköterskor mer engagerade i omvårdnads uppgifter och är därmed mycket mer trötta och stressade om man jämför med manliga vårdgivare. Sjuksköterskor som tar hand om barn samt äldre efter arbetet rapporterar mer sömnighet och har mer problem med sin psykiska, fysiska trötthet på jobbet. Sjuksköterskor som ej har dessa omvårdnadsuppgifter utanför arbetet uppger inte samma trötthet. Alltså är det den totala belastningen som påverkar den psykiska och fysiska tröttheten (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 7

8 Fel och läkemedelsmisstag Sjuksköterskor som är trötta gör fler fel och har en ökad risk för att vara nära att göra fel. De misstag som uppstår i samband med läkemedel är t.ex. att sjuksköterskan ger fel medicin, fel dos, fel medicin till fel patient, administrera ett läkemedel på fel sätt eller vid fel tid. Felen ökar då man jobbar längre skift eller om man jobbar övertid. Trötthet hos sjuksköterskan påverkar klimatet kring patienterna på så sätt att sjuksköterskan inte är lika uppmärksam på hur patienten egentligen mår, (Graves & Simmons 2009). Det har även visat att sjuksköterskor ofta sover mindre antal timmar de dagar de arbetar jämfört med de dagar de är lediga vilket leder till ökad trötthet. Sjuksköterskorna rapporterar även att det har svårt för att hålla sig vakna åtminstone en gång under arbetspasset, speciellt vid dokumentering/ stilla sittande arbete. Sömnigheten kan också bero på att sjuksköterskan ofta offrar sömnen för att uppfylla personliga och professionella antagande. Detta är en stor bidragande del till att läkemedels misstag sker (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). Det har visats att trötthet till följd av sömnbrist leder till ökad risk för läkemedels misstag. Stress kommer ofta efter en lång tids trötthet, stress kan även uppkomma utan att man själv är trött, (West et al., 2009). Även trötthet kan vara en effekt av att vara stressad, (Graves & Simmons 2009). Sjuksköterskor som utsätts för olika faktorer som t.ex. väldigt krävande patienter, hög stress, hög fysisk och psykisk arbetsbelastning, ogynnsam arbetsmiljö, skiftschema uppger sig vara mycket tröttare. Att utsättas för stress en längre tid och att inte på något sätt kunna minska stressen, leder ofta till att kroppens reserver tar slut och man blir både fysiskt och psykiskt utmattad. Man har därmed större risk för att göra läkemedels misstag, (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000). Fler faktorer som kan påverka att misstag med läkemedel sker på grund av trötthet och stress är: längre skift, att sjuksköterskorna står och går större delen av sitt arbetspass och att antalet personal oftast är otillräckligt. För korta avbrott/för lite timmar mellan arbetspassen och att hinna få tillräckligt med sömn gör att man som sjuksköterska ej hinner återhämta sig, (Scott, Hwang& Rodgers, 2006). För att vi skall kunna arbeta så patientsäkert som möjligt är det viktigt att man är uppmärksam på problem som finns på arbetsplatsen och att man tar hänsyn till trötthet och dess effekter vid bemanning, (Graves & Simmons 2009). Det har visats att vikten av att få sjuksköterskan att känna sig delaktig, leder det till att hon känner sig tillfredställd. Men om man däremot inte Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 8

9 kan påverka sitt arbete ledet detta ofta till att man får en sämre inställning till sitt jobb och där med mår sämre, (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000). Skiftarbetande sjuksköterskor Sjuksköterskor som arbetar skift lider ofta av sömnsvårigheter och en större risk av att få cancer, kardiovaskulära sjukdomar, matsmältnings sjukdomar och oregelbundna menscyklar. För lite sömn ökar risken för läkemedels misstag och arbetsskador (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Skiftarbete kan innebär tre skift alltså morgon, kvälls och nattpass. Sjuksköterskor som arbetar morgonpass har störd sömnkvalitet på grund av något som liknar stress. Ju större oro för svårigheten att vakna desto mindre djupsömn produceras. Effekten av att jobba morgon skift blir att det är svårt att vakna och att man inte känner sig utvilad. Tidigt morgonarbete gör att man ofta inte får mer än 5-6 timmars sömn. Ofta kan sömnen bli ännu kortare om dygnsvilan varit kort, till följd av kvällsarbete dagen innan. Långa restider förkortar sömnen inför speciellt tidiga morgonskift. Förmodligen kan även individer som har dagpass drabbas av sömnbrist om de har lång resväg mellan bostaden och arbetet. Sjuksköterskor som endast jobbar natt verkar sova något sämre än de som jobbar dag. De sover dock bättre än de som jobbar rotations schema i samband med nattskiftet. Skillnaden mellan rotationsarbetande sjuksköterskors och nattarbetande sjuksköterskors sömn är dock lite, (Kecklund, Ingre & Åkerstedt 2010). Skiftarbetande sjuksköterskor uppger att de trots sina försök att anpassa sitt liv efter att arbeta skift lider av sömnstörningar, viket i sin tur påverkar deras hälsa. Man har även funnit att det är stressande att behöva anpassa sig och sitt liv till ett schema. Detta kan göra att sjuksköterskan känner sig mindre tillfredställd med sitt jobb och kan vara en bidragande faktor till att hon omskolar sig. För lite sömn har inte bara visats innebära ökad risk för läkemedels misstag utan även en ökad risk för olyckor vid bilkörning, som då även påverkar den allmänna säkerheten. För lite sömn kan ökad arbetsrelaterade skador och olyckor (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). Motions påverkan på trötthet och stress Kan man då göra något för att minska sin trötthet och stress? Enligt svensk forskning störs sömnen av att man inte anstränger sig fysiskt, (Forskning och framtid). Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 9

10 Alltså är motion och träning ett sätt att förbättrar den fysiska och psykiska hälsan hos skiftarbetande sjuksköterskor. Tröttheten blir även lindrigare trots bristen på sömn. Det ger även en hälsosammare livsstil och reducerar känslan av att vara kronsikt trött (Shao, Chou, Yeh, Tzeng, 2010). DISKUSSION Syftet med litteraturstudien var att belysa hur stress och trötthet hos sjuksköterskan påverkar patientsäkerheten. Författaren kom fram till att trötthet och stress påverkar sjuksköterskan mycket i sitt arbete kring patienten. Det är framförallt den stora påfrestningen på kroppen som blir när sjuksköterskan, får för lite sömn och stressar för mycket som gör att man inte fungerar optimalt som människa och risken för läkemedels misstag ökar. Viktiga funktioner som koncentrationsförmågan, beslutsfattande och uppmärksamhet blir sämre och på så sätt minskar patientsäkerheten. Det är även risk för att sjuksköterskan missar viktiga tecken på hur patienten egentligen mår. Att sjuksköterskan har dålig koncentrationsförmåga innebär en stor risk. Detta för att sjuksköterskan ständigt utsätts för många intryck samtidigt t.ex. en telefon ringer och en kollega har en fråga, samtidigt som man står och delar läkemedel. Vikten av att vara utvilad och på så sätt känna sig mindre stressad skulle kunna påverka patientsäkerheten i en positiv riktning. Att kunna påverka sitt schema och att även minska skiftarbetet hade varit bra. Men det kanske är en omöjlighet då det krävs personal på sjukhusen dygnet runt. Men att arbeta skift medför helt klart en risk för patientsäkerheten. Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 10

11 REFERENSER Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen 1977:1160. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Bakker, A., Demerouti, E., Nachreiner, F.& Schaufeli, W.(2000) Amodel of burnout and life satisfaction amongst nurses. Journal of Advanced Nursing.Vol. 32, ss (Bakker, Demerouti, Nachreiner, Schaufeli, 2000) Despins, A,L., Scott-Cawiezell,J.& Rouder N, J.(2010) Detecting of patient risk by nursers: a theoretical framework. Journal of Advanced Nursing. Vol. 66, ss Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. Forskning och framtid. Ge sömnen tid. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Graves, K. & Simmons,D.(2009) Reexamining fatigue implications for nursing practice.critical care nursing quarterly.vol. 32, ss Jahren Kristoffersen, N. (1998). Allmän Omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB Kecklund,G., Ingre,M.& Åkerstedt, T.(2010) Arbetstider, hälsa och säkerhet- en uppdatering av aktuell forskning. Stressforskningsinstitutets stressforskningsrapport. nr 322, ss Shao, M-F., Chou, Y-C., Yeh, M-Y.& Tzeng,W-C.(2010) Sleep quality and quality of life in f shift-working nurses. Journal of advanced nursing. Vol. 66, ss Nationalencyklopedin. Stress. [Elektronisk] Tillgänglig: [ ] Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 11

12 Scott, L., Hwang, W-T.& Rogers, A.(2006) The impact of multiple care giving roles om fatigue, stress, and work performance among hospital staff nurses. The journal of nursing and administration. Vol 36, ss West, C., Tan, A., Habermann,T., Sloan, J.& Shanafelt,T.(2009) Association of resident fatigue and distress with perceived medical errors. Journal of the American medical association. Vol 302, ss Wilow, K. (2004). Författninghandbok. 35. uppl. Stockholm: Liber AB Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17) Ödegård,S. (2007). I rättvisans namn.1.uppl. Stockholm: Liber AB Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 12

13 Sökschema för datorbaserad litteratursökning Sökning Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i Utvalda artiklar Datum databas Stress Care giving 122 st i Stress Care giving AND Fatigue 3 st Hittat en relevant artikel Stress Nursing 6136 st Stress Nursing AND Fatigue 174 st Stress Nursing AND Fatigue 4 st 0 AND Medical errors Nursing Medical errors 446 st Hittat en relevant artikel Nursing Stress AND Burnout Nursing Stress AND Burnout AND Working conditions 17 Hittat en relevant artikel Medical error Medical error Fatigue 53 Hittat en relevant artikel Patient safety Patient safety Nurses Patient safety Nurses AND Patient risk Fatigue st PubMed Fatigue Patient safety 1881 st PubMed Fatigue Patient Safety AND 66 st PubMed 0 Nursing Fatigue Patient Safety AND Nursing AND Nursing Practice Patient safety AND fatigue st Googel Scholar Patient safety AND fatigue AND st Googel Stress Scholar 7 Hittat en relevant artikel 17 st PubMed Hittat en relevant artikel 0 0 Trötthet och stress hos sjuksköterskor. Hur påverkas patientsäkerheten? Steding 13

Arbetstid & hälsa risker och lösningar

Arbetstid & hälsa risker och lösningar Arbetstid & hälsa risker och lösningar Författare; Göran Kecklund Att arbeta skift och natt innebär stora påfrestningar på hälsan, ökar risken för arbetsskador och felbehandlingar i vården. Skift och nattarbete

Läs mer

Värt att veta... Nattarbete

Värt att veta... Nattarbete Värt att veta... Nattarbete De allra flesta människor arbetar dagtid. Några arbetar kvällstid eller på natten. Människan är anpassad för att vara vaken och arbeta under dygnets ljusa tid, det vill säga

Läs mer

Trötthet och återhämtning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Trötthet och återhämtning. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Trötthet och återhämtning Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

Effekter av skiftarbete

Effekter av skiftarbete Skiftarbete, stress och sömn Konferens, Onsdag 2 oktober 2013, Universitetssjukhuset Örebro Göran Kecklund, Docent: Stressforskningsinstitutet Effekter av skiftarbete 25-50% ökning av risken att drabbas

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa?

oktober 6, 2013 Arbetstider + återhämtning = hälsa? Arbetstider + återhämtning = hälsa? Sammanfattning Genom medvetandegörande av faktorer som påverkar hälsa, kan vi via beteendeförändringar påverka densamma Riktad utbildning som har stora hälsoeffekter

Läs mer

Arbeidstid, helse og sikkerhet

Arbeidstid, helse og sikkerhet Arbeidstid, helse og sikkerhet Göran Kecklund, Fil Dr Stressforskningsinstitutet goran.kecklund@stressforskning.su.se Innehåll Vilka risker finns med skiftarbete, långa arbetspass och långa arbetsveckor?

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

Tips från forskaren Sömn

Tips från forskaren Sömn Tips från forskaren Sömn Stressforskningsinstitutet Sömn Här listas forskarnas tips kring sömn, vilka yttre faktorer som påverkar den och hur man bäst undviker problem. Sociala medier och sömn Varför måste

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman? Forskningsaktuellt #1 Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets broschyrer Forskningsaktuellt sammanfattar de senaste

Läs mer

Stress, engagemang och lärande när man är ny

Stress, engagemang och lärande när man är ny Stress, engagemang och lärande när man är ny Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro: LUST Longitudinal Analysis of Nursing Education/Entry in work life: LANE ann.rudman@ki.se Institutionen

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se

Skiftarbete, hälsa och säkerhet. Temablad. Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Skiftarbete, hälsa och säkerhet Temablad Stressforskningsinstitutet www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutets temablad är en serie broschyrer som ger en fördjupad kunskap om institutets aktuella

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport nr 23/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Effekter på sömn och självrapporterad hälsa efter en förändring av skiftschema Björn Karlson Frida Eek Palle Ørbæk Kai Österberg Bakgrund Skiftarbete

Läs mer

Samband mellan arbete och hälsa

Samband mellan arbete och hälsa Samband mellan arbete och hälsa Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent Arbets- och miljömedicin Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus

Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Hur undvika problem med störd sömn, trötthet och dålig hälsa? Sömnrådgivning, livsstil och ljus Arne Lowden, docent, sömnspecialist arne.lowden@stress.su.se Besök oss på www.stressforskning.su.se 1 Motmedel

Läs mer

Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet

Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet 1 Den viktiga sömnen Birgitta Wallbom Folkhälsosamordnare SPF Örebrodistriktet Vi sover 25-30 år av livet. Är det nödvändigt? Är det ett lyxproblem att inte sova så bra? Vi köper sömnmedel för cirka 300

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Sömnguiden. Den lätta vägen till bättre sömn. Helena Kubicek Boye Psykologic Sweden

Sömnguiden. Den lätta vägen till bättre sömn. Helena Kubicek Boye Psykologic Sweden Sömnguiden Den lätta vägen till bättre sömn 1 Hej! Sömnproblem är 2000- talets folksjukdom. Dålig sömn går hand i hand med depression, ångest, oro, smärta, stress och även kroppsliga sjukdomar. Det har

Läs mer

Sömn! & behandling av sömnbesvär

Sömn! & behandling av sömnbesvär tt vilja, men inte kunna Sömn! & behandling av sömnbesvär Du vrider och vänder dig Hjärtat slår fort Tankarna snurrar Frukostseminarium, Ergohuset 22 oktober 28 Marie Söderström Leg psykolog, doktorand

Läs mer

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Amanda Hellström Leg. Sjuksköterska, Doktorand i Vårdvetenskap Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet Handledare: Anna Condelius, Cecila Fagerström & Ania

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Förändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudie

Förändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudie Förändras subjektiv sömnkvalitet efter genomgången sömnkurs - en pilotstudie Dr Mahira Tuzlak -Karic Företagshälsan Arlöv-Lomma AB Badhusvägen 3 23237 Arlöv Mobiltelefon 073-659 15 63 E-post: mahira.karic@bredband.net

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall

Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall Kan utbrändhet leda till samvetsstress? Anna Ekwall JAG! Ambulanssjuksköterska Malmö Lärare på spec-utb akut och ambulans Lund Ansvarig för FoU vid Falck ambulans AB i Skåne Docent #toaselfie Presentation

Läs mer

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken

Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Måltider vid udda arbetstider en utmaning för kroppen och kocken Maria Lennernäs Hushållslärare, Dr Med Sci Docent i nutrition Professor mat & måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning Högskolan

Läs mer

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning

Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Stressforskningsinstitutet Stressforskningsrapport nr 322 Arbetstider, hälsa och säkerhet en uppdatering av aktuell forskning Göran Kecklund, Michael Ingre och Torbjörn Åkerstedt Stockholm 2010 Arbetstider,

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005

Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning. Seminarium 10 november 2005 FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG Sömn, funktionsförmåga, stress och återhämtning Seminarium 10 november 2005 Medverkande: professor Torbjörn Åkerstedt, Institutet för Psykosocial Medicin och docent Aleksander

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Riskfaktorer vid nattarbete

Riskfaktorer vid nattarbete Riskfaktorer vid nattarbete Författare: Lena Sahlin Boman Haluxa Bohushälsan Handledare: Ralph Nilsson Projektarbete vid Företagssköterskeutbildning 2008-2009, 60 hp, Örebro universitet och Arbets- och

Läs mer

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär Värt att veta om din sömn och sömnbesvär Inledning Vuxna behöver i allmänhet mellan 6 9 timmars sömn per dygn för vila, återhämtning och bearbetning av intryck. Sömn behovet byggs upp av vakenhet, vilket

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

Rast och ro! Konsekvenser för individen 2014-02- 20. Om stress och återhämtning. Stress för överlevnad och anpassning. Stress i 24-timmarssamhället

Rast och ro! Konsekvenser för individen 2014-02- 20. Om stress och återhämtning. Stress för överlevnad och anpassning. Stress i 24-timmarssamhället 2014-02- 20 Stress i 24-timmarssamhället Om stress och återhämtning Umeå, 17 feb 2014 Rast och ro! Marie Högt tempo Höga presta2onskrav Allt går a9 göra dygnet runt Liten 2d för nedvarvning Ökad fysiologisk

Läs mer

Det är inte av en slump vi sover bort 1/3 av dygnet. Naturen är rationell och allt för att

Det är inte av en slump vi sover bort 1/3 av dygnet. Naturen är rationell och allt för att 1 Vad vet vi om sömnen? Det är inte av en slump vi sover bort 1/3 av dygnet. Naturen är rationell och allt för att maximera artens överlevnad. Sömnens funktion är egentligen enkel. Det vi förbrukat och

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Återhämtning. Hässelby 19:e september 2015

Återhämtning. Hässelby 19:e september 2015 Återhämtning Hässelby 19:e september 2015 Löpträning Träna för att orka träna för att orka tävla Träna för att orka träna intensivt för att utveckla kapacitet för att prestera resultat HC Holmberg 2015

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Skiftarbete,hälsa & säkerhet Kriterier för bra skiftschema och praktiska råd vid förändring av skiftschema

Skiftarbete,hälsa & säkerhet Kriterier för bra skiftschema och praktiska råd vid förändring av skiftschema Skiftarbete,hälsa & säkerhet Kriterier för skiftschema och praktiska råd vid förändring av skiftschema PUA konferens - Arlanda Sky City Michael Ingre () Göran Kecklund () Anne Lindqvist () Rolf Johansson

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Rapport angående nattjänsters sysselsättningsgrad

Rapport angående nattjänsters sysselsättningsgrad Handläggare Datum Lisa Hedbrant 2010-05-27 0703-02 22 745 Rapport angående nattjänsters sysselsättningsgrad Bakgrund I november 2009 lyftes frågan från kommunhälsan i Kalmar kommun att omsorgspersonal

Läs mer

När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet

När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet När hjärnan inte orkar om hjärntrötthet Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin Svårt att fatta Jag har inget minne av själva smällen, jag trodde länge att jag

Läs mer

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet

Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Arbetstidslagen, hälsa och säkerhet Hur ska man förhålla sig till bestämmelserna om dygnsvila och arbetstidens längd? Göran Kecklund, Fil Dr Syfte med arbetstidslagen Att ge ett skydd mot alltför stora

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se

Digital arbetsmiljö. Bengt Sandblad. Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet. Bengt.Sandblad@it.uu.se Inst. för informationsteknologi Uppsala universitet.@it.uu.se Innehåll IT i arbetet finns det problem? - vad är det? Kognitiva arbetsmiljöproblem Vad förorsakar problemen? Effekterna? Vad säger lagen?

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp

F2 Ångestsyndrom 2011-06-01. Upplägg. Kämpa eller fly? kämpa? stressor. fly? Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp F2 Ångestsyndrom Cecilia Eriksson Grundläggande psykiatri, 7.5 hp 1 Upplägg Sammanfattning av föreläsningen Stress Paniksyndrom Generaliserat ångestsyndrom (GAD) Tvångssyndrom (OCD) Fobier Posttraumatiskt

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Natt i farleden Rapportsammandrag

Natt i farleden Rapportsammandrag Natt i farleden Rapportsammandrag Tarja Hakola Jussi Konttinen Arbetshälsoinstitutet 2015 2 (7) Bakgrund och syfte Lotsnings- och transportarbete är psykiskt och fysiskt belastande, oregelbundet skiftarbete.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Stressforskningsinstitutets temablad Jet-lag, sömn & trötthet

Stressforskningsinstitutets temablad Jet-lag, sömn & trötthet Stressforskningsinstitutets temablad Jet-lag, sömn & trötthet Stressforskningsinstitutet 1 Jet-lag, sömn och trötthet Typiska jet-lagproblem är att sömnen blir avbruten, trötthet, hunger eller att toalettbehov

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer