Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - institutionen för xxxxx

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - institutionen för xxxxx"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för xxxx EXEMPEL 2001-xx-xx Integrerad Arbetsmiljö- och miljöplan - institutionen för xxxxx Beskrivning av institutionen (Här kan göras tillägg till den beskrivning av institutionen som finns i verksamhetsplanen om det är motiverat ur arbetsmiljösynpunkt och miljösynpunkt.) Organisation (kan också beskrivas på separat bilaga) Delegationsordning (kan också beskrivas på separat bilaga) Nyckeltal och annan personalstatistik (kan också beskrivas på separat bilaga) Institutionens arbetsmiljö- och miljöpolicy! att arbetsmiljöverksamheten skall vara en integrerad del av institutionens totala verksamhet! att ingen skall drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa eller skador på grund av arbetet! att prefekt och de som tilldelats uppgifter i arbetsmiljöplanen skall ha kompetens, befogenheter och resurser att lösa sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt! att alla nyanställda och studerande skall få erforderlig introduktion om sin nya arbetsplats! att institutionen ska verka för att negativ miljöpåverkan från vår verksamhet minskar! att utbilda, stödja och motivera personal att utföra sin uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, där tillämpliga delar av lagstiftning och föreskrifter utgör en miniminivå Den psykosociala miljön inom institutionen skall kännetecknas av! att anställda skall känna stimulans, respekt och trygghet! att jämställdhet råder mellan könen! att diskriminering på grund av etnisk, religiös eller annan bakgrund inte får förekomma Handlingsplan för den psykosociala arbetsmiljön skall omfatta! medarbetarsamtal som grund för planering och kompetensutveckling! institutionens lönepolicy till stöd för prefektens löneförslag! principer för kompetensutvecklingsanalys! principer för rehabilitering! principer för konflikthantering

2 Den fysiska arbetsmiljön inom institutionen skall kännetecknas av! ett bra klimat avseende temperatur, luftkvalitet och belysning! ergonomiskt riktiga arbetsplatser! utrustning anpassad för människans förutsättningar att för undvika skador! en säker hantering och förvaring av kemikalier och radioaktiva ämnen! säkerhet avseende brand, stöld och sabotage Handlingsplan för den fysiska arbetsmiljön skall omfatta! långsiktig plan för lokalförsörjning! resursanpassat handlingsprogram för förbättring av institutionens lokaler, inredning och utrustning. Institutionen skall införa miljöledningssystemet och arbeta med miljöfrågor på följande sätt! identifiering av på vilket sätt vår verksamhet påverkar medverkar till utsläpp av miljöstörande ämnen och minska avfallsbelastningen samt minska resursförbrukningen! målsättning för ökning av miljömedvetandet hos personalen Handlingsplanen för miljöarbetet skall omfatta! miljöanpassning av inköp! utbildning av personalen i miljö och hållbar samhällsutveckling! åtgärder för hur ersättning av miljöfarliga kemikalier mot mindre farliga kan ske där det är möjligt! metod för hur minskning av miljöbelastningen kan ske från vår verksamhet

3 Psykosocial arbetsmiljö Mål:! att verka för arbetsutvidgning i syfte att förhindra att monotona arbetsuppgifter koncentreras till ett fåtal personer. Monotona och enahanda arbetsuppgifter kan leda till besvär av psykosocial karaktär samt fysiska besvär i form av belastningsskador. Vissa moment kan ev automatiseras.! att genom översyn av rutiner och arbetsflöden motverka negativ stress. Ingår som en viktig del i pågående organisationsöversyn.! att utveckla rutinerna för introduktion av nyanställd personal! att följa upp Universitetshälsans enkät 98/99 beträffande den psykosociala arbetsmiljön med en ny enkät Underlag: Fortlöpande under verksamheten har ett antal arbetsmiljöfrågor aktualiserats och dessa finns redovisade i kolumn Problem nedan. Fakultetens arbetsmiljöenkät som genomfördes under vårterminen redovisas under 2000 och kommer, liksom uppgifter från medarbetarsamtal, att vara underlag för en analys av de problem som föreligger inom institutionen. Handlingsplan: Problem Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Sjukskrivningar pga stress och Se över organisation och bemanning arbetsbelastning Nils N (prefekt) tillsammans med ledningsgruppen Klar före 15 december 2000 Översyn av rehabiliteringsrutiner Nils N Kriterier för lönesättning är bristfällig Kompetensutvecklingsplaner saknas Introduktion av nyanställda är bristfällig Utvecklingssamtal med samtliga medarbetare Nils N och Löpande fram ämnesområdesansvariga t.o.m Utarbetande av institutionens lönepolicy Nils N Klar före Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov. Nils N och Löpande fram Utarbeta individuella ämnesområdesansvariga t.o.m kompetensutvecklingsplaner som följs upp i samband med medarbetarsamtal Introduktionsprogram skall finnas första arbetsdagen Introduktionsmaterial skall utarbetas Introduktion av nyanställda ska genomföras Ämnesområdesansvariga Anna Svensk Ämnesområdesansvariga Kontinuerligt Våren 2001

4 Fysisk arbetsmiljö Mål:.! att inomhustemperaturen bör i kontor och laboratorier normalt ligga mellan C.! att ventilation skall vara så dimensionerad att lukter och besvärande ångor skall hållas på en så låg nivå att de inte orsaker besvär. Koldioxidhalten skall inte överstiga 1000 ppm vid normal verksamhet. Kriterierna skall också uppfyllas utanför ordinarie arbetstider och över helger.! att minska risken för belastningsskador i samband med datorarbete. Utrustning skall anpassas till individens behov. Alla som arbetar mer än en timme per dag vid dator erbjuds att genomgå synundersökning! att all utrustning och installation ska göras så att de elektriska och magnetiska fälten hålls på en låg nivå. All utrustning ska vara ansluten till fasta vägguttag.! att nya dataskärmar skall uppfylla kraven i TCO 99.! att laboratorier skall vara försedda med nödduschar och ögonduschar. Dragskåp skall uppfylla kraven enl AFS 1991:10, kemikalier skall förvaras i låsbart utrymme med separat frånluft, gaser skall tas från central anläggning i det fall detta är möjligt och alla ledningar och kranar skall vara märkta med gassort. I de fall brännbar gas behövs som ej kan tillhandahållas centralt skall dessa förvaras i brandsäkert skåp i anslutning till den apparat den är uppkopplad till. Märkning skall finnas på utrymme där gasflaskor förvaras. Information om gastuber på institutionen skall finnas tillgänglig hos prefekt och arbetsmiljöombud Underlag: Redan aktuella och kända arbetsmiljöproblem finns angivna nedan. Två gånger årligen, första måndagen i maj och december skall en arbetsmiljörond genomföras i avsikt att kontrollera arbetsmiljön samt att följa upp att åtgärder som omfattas av arbetsmiljöplanens handlingsplan har genomförts på avsett sätt. Under höstterminen 2000 kommer en arbetsmiljöenkät att genomföras avseende samtliga anställda av Universitetshälsan. Problem Åtgärd Ansvarig Resurs Tidsplan Datorbord, stolar Åtgärdas i samband med överflyttning till nya Nils N (prefekt) lokaler då ny inredning anskaffas På inst finns ett flertal äldre datorer som ej uppfyller TCO-kraven Vid nyanskaffning av datorutrsutning skall TCO- 99 kraven uppfyllas Nils N (prefekt) kr x-lab. Har dålig belysning ovanför diskbänk I sammanträdesrummet upplevs belysningen som underdimensionerad Utbyte av armatur Utred varför påpekande till Akademiska Hus inte föranlett åtgärd Jan- Erik Winn Jan- Erik Winn Dec Nov Feltempererad matning av Justering Snarast

5 ögonduschar Funktionskontroll Grete Ansen 2 ggr/år före 1 febr och 1 september Kvävgastub rum 404 monterad med kedja Propangasbrännare i rum B207 Kranar kontrolleras Kranar kontrolleras Behållare byts vid bensinmack och denna Björn Malm Ulla Carlsson 1 gång/år före 1 febr 1 gång/år före 1 Förvaringsskåp saknar lås Kemikalieavfall kontrolleras av AGA Lås införskaffas Miljöfarligt kemikalieavfall omhändertas enl. anv. och dokumenteras till sort och mängd och vidarebefordras till säkerhetshuset Grete Ansen Varje användare febr Klart före 2000 xx xx

6 Exempel mål och handlingsplan miljö Övergripande miljömål:! Miljöanpassa inköp så långt det är möjligt! Utforma utvärderingskriterier för miljöanpassad upphandling! Utbilda personalen i miljö och hållbar samhällsutveckling! Ersätta miljöfarliga kemikalier mot mindre farliga där det är möjligt! Vi vill minska miljöbelastningen så mycket som möjligt från vår verksamhet Detaljerade miljömål: (dessa ska vara mätbara)! Inventera kemikalieförråd och undersöka om möjlighet till utbyte finns innan utgången av år 2001! Utforma utförliga rutiner snarast för att minska risken för utsläpp av kemikalier! all personal ska ha genomgått miljöutbildning innan utgången av år 2001! andelen miljöanpassade inköp ska öka med 50 % innan utgången av år 2001! Vi ska identifiera den indirekta miljöpåverkan vid vår institution innan utgången av år 2001! Öka mängden källsorterat avfall med 20 % innan utgången av år 2001 Underlag: Miljöutredning är utförd där betydande miljöaspekter är identifierade för vår verksamhet, vilka styr mål och handlingsplan Handlingsplan Mål Åtgärd Ansvarig Resurs Nyckeltal Tidsplan Minska pappersförbrukning Öka förutsättnignarna för att kunna göra dubbelsidig utskrift och dubbelsidig kopiering Öka miljömedvetenheten bland personalen Öka källsortering av avfall Öka andelen miljöanpassade inköp Utbyte av kemikalier Minska utsläpp av kemikalier Ämnesansvarig Andel inköpt papper 00/andelen inköpt papper 01 Erbjuda personalen miljöutbildning Ämnesansvarig Avsatt tid Andelen utbildade/antal personal Informationsinsatser om universitetets källsorteringsrutiner Miljö ska bli ett av utvärderingskriterierna vid val av produkter och utforma rutiner för att ställa miljökrav vid upphandling Inventera kemikalieförråd och undersöka om möjlighet till utbyte Utforma utförliga rutiner snarast för att minska risken för utsläpp av kemikalier Ämnesansvarig Avsatt tid Antal informationstimmar Ämnesansvarig Avsatt tid Andel miljöanpassade inköp/totalt inköpt material Ämnesansvarig Avsatt tid Utfört eller ej Ämnesansvarig Avsatt tid Utfört eller ej

7 Rutiner vid stöld och sabotage Rutiner vid brand 1. För att förebygga stöld, sabotage och intrång åvilar det all personal att tillse att låsanordningar fungerar och att dörrar är låsta när de skall vara det. 2. Vid stöld, sabotage eller demonstrationer innanför institutionens dörrar görs en polisanmälan omedelbart av den som upptäcker skadan 3. Flytta inte på saker förrän polisen gjort en teknisk utredning såvida det inte finns risk för ytterligare skada eller om platsen omedelbart behöver saneras 4. Den som upptäcker skadan rapporterar till Eva Ek snarast 5. Eva Ek informerar universitetets säkerhetsansvarig (f.n. Martin Jansson ankn.7775) 6. Uppföljning och åtgärder för att om möjligt undvika förnyade skadetillfällen. Ansvarig: prefekten 1. Ring 112, ange institution och byggnad enl. bilaga. Den som larmar brandkår möter brandpersonalen och visar dem brandplatsen 2. I utrymningsvägar och korridorer finns rökdetektorer och om dessa tjuter går larm direkt till brandkåren som med larmet också får uppgift om var det brinner. 3. Alla som vistas i huset skall gå till anvisade uppsamlingsplats. 4. Studeranden skall varje år informeras om utrymningsvägar och uppsamlingsplats 5. Lärare lämnar lokalen sist vid larm Brandsäkerhetschecklista att använda vid arbetsmiljörond 1. Fungerar branddörrar och luckor samt håller de tätt vid stängning? 2. Finns tillräckligt med släckningsutrustning samt är den rätt placerad? 3. Kan personalen hantera brandsläckningsutrustningen? 4. Finns utrymningsplaner och är utrymningsvägar tydligt markerade? 5. Känner personalen till utrymningsplanerna och har de haft möjlighet till övning av utrymning?

8 Sammanställning av sjukfrånvaro och olycksfall Statistik över sjukfrånvaro sammanställs på årsbasis och bifogas protokoll som upprättas vid arbetsmiljörond som utföres i maj. Uppgifter om sjukfrånvaro kommer att tillställas institutionen från centrala administrationen uppdelad på kort- och långtidssjukskrivningar. Olycksfallsstatistik sammanställs av institutionen årsvis och rapporteras på samma sätt som ovan. Ansvariga: Anna Svensk och prefekten. Rutiner vid anmälan av olycksfall eller tillbud 1. Varje arbetstagare ansvarar för att tillbud om olycksfall och inträffade olycksfall orsakade av brister i institutionens arbetsmiljö anmäls. 2. Blankett för anmälan finns hos Anna Svensk och på universitetets hemsidor som också tar emot anmälan. 3. Anna Svensk överlämnar omedelbart en kopia av anmälan till berörd ämnesområdesansvarig för ev. åtgärder. 4. Anna Svensk sammanställer och vidarebefordrar till prefekten årsvis, senast 1 mars. Arbetsmiljöombud och miljörepresentant Arbetsmiljöombud för institutionen:.. Utses av personalorganisationer eller korporationer Miljörepresentant för institutionen: Utses av prefekt tillsammans med personalen

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer