Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18"

Transkript

1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Onsdagen den 26 maj 2010 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christin Bingåker Ordförande Stefan Lamme Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen Ann-Christin Bingåker

2 Beslutande: Övriga närvarande: Stefan Lamme (M) Pia Ingvarsson (S) Anita Svensson (C) Anders Larsson (S) tjänstgör för Anita Svensson (C) Ingrid Popovics (M) tjänstgör för Ulla Nilsson (M) Ethel Sjölin (S) tjänstgör för Gert-Åke Mårtensson (S) Anne-Li Roshagen (SJVP) Kerstin Thorén (S) Gertrud Rosenqvist (FP) Ingela Bröndel (KD) Anders Arenhag (V) Christer Persson (ÖP) Anders Larsson (S) Elisabeth Örjefalk (MP) Roland Persson, socialchef Inger Bosson, IFO-chef Per Lövgren, administrativ chef Kristina Privér, verksamhetsutvecklare, Ann-Christine Bingåker, sekreterare Johan Kohnke, samordnare, 93 Micael von Wowern, projektledare, 81 Anna-Pia Wang, enhetschef, 81

3 Ändring i föredragningslistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: Ärende 9 B Ansökan om utvecklingsmedel 2010, Kriscentrum, Kristianstad. Följande ärende utgår på dagens ärendelista: Ärende 12 Vårdbehovsmätning och tidsmätning inom vård och omsorg.

4 Dnr. 2009/ Individ/familjeomsorg Modellområde för psykisk hälsa, barn och ungdom, information Simrishamns och Ystads kommuner ingår i projektet Modellområden för psykisk hälsa, barn och ungdom. Projektet ska ta fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå samt modeller som ger exempel på hur insatserna till barn och ungdomar med, eller med risk för, psykisk ohälsa kan samordnas på ett effektivt sätt. Samordnare Micael von Wowern och enhetschefen för Elevhälsan Anna-Pia Vang närvarar och informerar om projekt Modellområde. Muntlig information Den muntliga informationen om Modellområde för psykisk hälsa, barn och ungdomar, läggs till handlingarna.

5 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Förslag till lokalt samverkansavtal vuxna med psykiska funktionshinder Ett förslag till lokal överenskommelse/avtal om samverkan och samordning av verksamhet samt stöd och insatser riktade till vuxna med psykiskt funktionshinder har arbetats fram mellan berörda huvudmän i sydöstra Skåne. Förslaget är ett underavtal till den övergripande samverkansöverenskommelse som redan ingåtts mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. Förslaget är översänt till Region Skåne som ett underlag i upphandling av den psykiatriska öppenvården i sydöstra Skåne. Beroende på utfallet kan det komma att behöva göras vissa justeringar när upphandlingen avslutats. Avtalsförslag Tjänsteskrivelse Socialnämnden godkänner förslaget till lokal överenskommelse. Socialchefen får i uppdrag att underteckna avtalet. Beslutet expedieras till: Samordnare Micael von Wowern Region Skåne Kommunerna i sydöstra Skåne för kännedom Carema Närvård för kännedom Novakliniken för kännedom

6 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att förstärka Brottssoffer- och kvinnojouren i Ystad. Förvaltningen har till Länsstyrelsen i Skåne län översänt ansökan om utvecklingsmedel 2010 till ett projekt för att stärka stödet till våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Simrishamns kommun ansöker tillsammans med Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner och avser tiden Varje kommun söker enskilt. Ansökan grundar sig i att Brottsoffer- och kvinnojouren är i behov av kommunala och statliga medel för att kunna bedriva sin verksamhet. Målet är att stärka kvinnojourens arbete. Samverkan i projektet sker med Brottsoffer och Kvinnojouren i Sydöstra Skåne i enlighet med ingånget samarbetsavtal. Simrishamn ansöker om bidrag med kr. Ansökan om utvecklingsmedel Samarbetsavtal med Brottsoffer och Kvinnojouren i sydöstra Skåne Socialnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne län ansöka om utvecklingsmedel för 2010 med kronor till Förstärkning av brottsoffer- och kvinnojourens verksamhet i sydöstra Skåne. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommun för information Brottsoffer och Kvinnojouren i sydöstra Skåne

7 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Ansökan om utvecklingsmedel till förstudie för projekt gemensamt Kriscentrum i Sydöstra Skåne Kommunerna i sydöstra Skåne har lämnat en gemensam ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till ett projekt Förstudie av förutsättningarna för ett gemensam Kriscentrum i Syd Östra Skåne. Av ansökan framgår att det finns ett behov i sydöstra Skåne att skapa ett gemensamt kompetenscentrum för att arbeta med våld i nära relationer. Kriscentrums uppdrag är att: - arbeta förebyggande med skolor och andra ungdomsmiljöer - ge personligt stöd till män, kvinnor och enskilt eller i grupp, samt - verka som kunskapscentrum. En person anställs som utreder förutsättningarna, innehåll, konsekvenser och kostnader för inrättande av ett kriscentrum. Projektet beräknas starta och pågå till Simrishamns socialnämnd har sedan starten av kriscentrum i Kristianstad varit en av sex deltagande kommuner. Verksamheten är mycket bra. Tomelilla och Simrishamn hör dock inte till samma polisområde eller sjukvård som övriga kommuner i nordöstra Skåne. Eftersom polis och sjukvård är viktiga samarbetspartners är det av stor vikt att sydöstra Skånes kommuner ges möjlighet starta eget kriscentrum. Simrishamn har också haft, i förhållande till kostnaden, alltför få klienter som sökt sig till Kristianstad. Socialnämndens avtal med kriscentrum kan efter uppsägning i november 2010 upphöra november Befintliga medel i budgeten kan då överföras till det nya kriscentrumet. Ansökan Tjänsteskrivelse Forts.

8 forts. Socialnämnden beslutar att gemensamt med Skurup, Ystad, Sjöbo Tomelilla kommuner ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om utvecklingsmedel med kr till projekt Förstudie av förutsättningarna för ett gemensamt KRISCENTRUM i Sydöstra Skåne. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne Län Berörda samarbetsparter

9 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Ansökan om utvecklingsmedel 2010, Kriscentrum Kristianstad. Simrishamns kommun driver tillsammans med Östra Göinge, Tomlilla, Osby, Kristianstad och Bromölla kommuner ett gemensamt Kriscentrum i Kristianstad. Kommunerna har via kvinnofridssamordnaren på Kriscentrum i Kristianstad, lämnat in en gemensam ansökan om utvecklingsmedel för 2010 till länsstyrelsen. Ansökan är en fortsättning på projekt som tidigare beviljats medel för 2007/2008 och Bidrag för 2010 söks med kronor. Ansökan Socialnämnden beslutar att gemensamt med Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Bromölla och Tomelilla kommuner ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om utvecklingsmedel med kr till Kriscentrum i Kristianstad. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Kriscentrum, Kristianstad, samordnaren

10 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Svar på motion angående utbildning om skyddsprogram Maria Andersson, Socialdemokraterna, har i en motion till kommunfullmäktige tagit upp frågan angående utbildning om skyddsprogram. I motionen föreslås att socialförvaltningen får i uppdrag att se över vilken kunskap det finns inom förvaltningen när det gäller personer i skyddsprogram och att, om kunskap saknas, man ger personalen särskild utbildning avseende skyddsprogram. Socialnämnden har beretts tillfälle att lämna svar på motionen. IFO-chefen har i ett förslag till svar tagit upp och redovisat vilken utbildning som getts, vilket utbud som finns samt vilken kunskap som finns inom förvaltningen. Antalet personer som behöver skyddsprogram är inte så många och alla handläggare kan inte vara uppdaterade hela tiden och det är därför viktigt att det är några nyckelpersoner som har kunskapen och kan informera berörda handläggare om skyddsprogrammet. Vidare uttalas att förvaltningen har ett nära och bra samarbete med brottsoffersamordnarna, den lokala polisen och de poliser som utreder våldsbrott i nära relationer vilket säkerställer kunskapen hos handläggarna i förvaltningen. Motion Tjänsteskrivelse med förslag till motionssvar Socialnämnden överlämnar efter redaktionella förändringar förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar över motion från Maria Andersson, Socialdemokraterna angående utbildning om skyddsprogram. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

11 Dnr. 2010/ Individ/familjeomsorg Socialdemokraternas skrivelse angående utökning av antalet platser för feriearbetande ungdomar Socialdemokraterna har inkommit med en skrivelse till socialnämnden angående utökning av antalet ferieungdomsplatser. Anledningen är det riktade statsbidrag kronor, som kommunen tilldelats till detta ändamål. Eftersom dessa medel ligger utanför budget föreslås socialnämnden - att utöka antalet platser för feriearbetande ungdomar med det antal som ryms inom de kronor/alternativt förlänga de tre arbetande veckorna med ytterligare dagar. Socialdemokraternas skrivelse Muntlig information Samordnare Johan Kohnke närvarar och lämnar aktuell information om ferieungdomsplatser. Det finns 125 ferieungdomsplatser att tillgå. 13 ungdomar finns på reservlista. Förvaltningen bedömer att även dessa kommer att erbjudas arbete då det vanligtvist är så att en del av de som tilldelats arbete lämnar återbud. Samtliga medel förbrukade vilket innefattar även de riktade statsbidrag som socialnämnden tilldelats. Socialnämnden konstaterar att skrivelsens intentioner redan är tillgodosedda och beslutar lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Socialdemokraterna i Simrishamns kommun Arbetslivscenter, Johan Kohnke Individ/familjeomsorgsavdelningen Kommunstyrelsen för information.

12 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Angående skrivelse från PRO Samorganisation om hjärtstartare PRO Samorganisation har i skrivelse till kommunstyrelsen hemställt om att s.k. hjärtstartare skall inköpas till de kommunala lokaler där pensionärsföreningarna hyr av kommunen. Kommunledningskontoret har skickat över ärendet till socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för besvarande. Installeras en hjärtstartare behöver personalen som finns runt hjärtstartaren få en utbildning i handhavandet, dvs kunskaper i hjärt- och lungräddning och hur man använder utrustningen. Om kommunen skaffar in hjärtstartare tar man också ansvar för att det finns någon som kan använda den, viket kräver utbildning. Förvaltningens ledningsgrupp har diskuterat var hjärtstartare kan placeras inom förvaltningens verksamheter och föreslår att de placeras på öppna dagcentraler där det finns externbesökare, samt på socialkontoret. Sammanlagt är behovet 8 hjärtstartare till en kostnad av kronor. Till detta kommer kostnader för utbildning. Vidare uttalas att säkerhetssamordnaren bör tillfrågas innan avgörande samt att det krävs en övergripande policy i frågan och en samordning (upphandling) när det gäller eventuella inköp av hjärtstartare utöver de som redan kan finnas. Skrivelse från PRO Samorganisation Tjänsteskrivelse Förvaltningens skrivelse/yttrande överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen PRO Samorganisation för information

13 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Policy för frivilligarbete inom socialförvaltningens anhörigstöd Socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) stöder och uppmuntrar samverkan mellan frivilliga och den offentliga sektorn. I syfte att förbättra livskvaliteten för äldre, funktionshindrade och övriga i behov av stöd har Socialförvaltningens Anhörigstöd utarbetat ett förslag till policy avseende frivilliga insatser. Förslaget har behandlats i Kommunala pensionärsrådet som lämnat synpunkter och som varit överens om att det är ett bra förslag. Förslag till policy Socialnämnden antar, efter redaktionella förändringar, upprättat förslag till Policy för frivilligarbete inom socialförvaltningens anhörigstöd. Beslutet expedieras till: Ansvarsenheterna inom vård och omsorg, LSS och Individ/familjeomsorg Handläggarenheten social omsorg MAS Anhörigcentret, Bergengrenska gården

14 Dnr. 2010/ Vård och omsorg Statistik april 2010 Redovisas statistik avseende verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt trygghetslarm under april 2010 Statistik april 2010 Statistiken för april 2010, läggs till handlingarna.

15 Dnr. 2010/ Allmänna ärenden Nationell IT-strategi för vård och omsorg Socialförvaltningen har under 2008/2009 deltagit som en av fyra kommuner i Sverige i Socialstyrelsens utvecklande av öppna jämförelser samt nationellt fackspråk inom vård och omsorg. För att socialförvaltningen skall kunna delta i framtida projekt med fortsatt utveckling av öppna jämförelser och nationellt fackspråk krävs det att Simrishamns kommun ansluter sig till den nationella IT-strategin för vård- och omsorg. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har etablerat ett nära samarbete kring ITutvecklingen inom vård och omsorgssektorn. En nationell ledningsgrupp för vård och omsorg har utarbetat grundläggande principer för nationell samverkan på IT-området för att stödja den fortsatta utvecklingen och förnyelsen av vård och omsorg. Arbetet har utmynnat i en nationell IT-strategi som skall fungera som stöd för det lokala och regionala arbetet och lägga grunden till fördjupad samverkan på nationell nivå. Gruppens långsiktiga avsikter är att medborgare, patienter och anhöriga skall ha en enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. Det är också av vikt att personalen inom hälsosektorn har tillgång till väl fungerande och samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras dagliga arbete, samt att huvudmännen har ett ändamålsenligt IT-stöd för att följa upp vårdens kvalitet och kontroll över resursfördelning och verksamhetsstyrning. Socialförvaltningen har i nära samarbete med Socialstyrelsen arbetet aktivt som pilotkommun i utvecklingsarbete som nära ansluter till detta. Kostnaderna finansieras inom befintlig budget. Tjänsteskrivelse Nationell IT-strateg för vård och omsorg Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att Simrishamns kommun antar den nationella IT-strategin för vård och omsorg. Beslutet expedieras till:

16 Kommunstyrelsen 98. Dnr. 2010/ Allmänna ärenden IT-strategi för socialnämndens olika verksamhetsområden Förvaltningen, har genom administrative chefen tagit upp behovet av en IT-strategi för socialnämndens verksamhetsområden. Förvaltningen använder idag IT-stöd i de flesta administrativa processer och mycket av kreativiteten på nya användningsområden kommer både från den egna personalen/verksamheten men också utifrån. Det finns behov av en samsyn inom förvaltningen vad syftet och målet är med olika IT stöd och vad de begränsade resurser som finns, skall användas till. En IT-strategi kan beröra flera olika områden. Tjänsteskrivelse Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en IT-strategi för socialnämndens verksamhetsområde. Beslutet expedieras till: Administrativa enheten IT-ansvarig

17 Dnr. 2010/ Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning april En ekonomisk uppföljning samt en särskild redovisning av individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde har tagits fram t o m april Ekonomisk uppföljning april Den ekonomiska uppföljningen för april 2010, läggs till handlingarna.

18 Allmänna ärenden Protokoll från Kommunala pensionärsrådet, styrgrupp Närståendestödet och Kommittén för funktionshindrade, information Följande protokoll redovisas: Närståendestödet, styrgruppsmöte 9 mars Kommunala pensionärsrådet 25 mars Kommittén för funktionshindrade 30 mars Redovisade protokoll läggs till handlingarna.

19 Allmänna ärenden Aktuell information Följande information lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Budget 2011 sedan föregående sammanträde finns ingen ny information. Det finns enligt uppgift från kommunledningskontoret inget färdigt budgetförslag ännu. 2. Projektanställning som arbetskonsulent inom LSS. Det finns ett pågående samarbete med Tomelilla och Sjöbo kommuner om arbetskonsulent. Diskussioner pågår mellan LSSenheten och Arbetslivscenter om ytterligare samarbete när det gäller detta arbete. 3. Rekrytering av IFO-chef och administrativ chef på socialförvaltningen pågår. 4. Ethel Sjölin (S) tar upp f råga om varierande lönesättning av semestervikarier inom vård och omsorg. Socialchefen lovar att återkomma när han informerat sig i frågan. Lämnad information läggs till handlingarna.

20 Allmänna ärenden Kursinformation Vid Äldreriksdagen i Stockholm den april 2010 deltog Ingela Bröndel, Elisabeth Örjefalk och Anders Arenhag. Ledamöterna lämnar en muntlig information från konferensen och de olika seminarier ledamöterna deltagit i. Den muntliga informationen från Äldreriksdagen läggs till handlingarna.

21 Allmänna ärenden Kurser/konferenser 1. Sveriges kommuner och Landsting m fl, inbjudan till konferens Äldres säkerhet Det goda livet, den 10 november i Malmö. 2. Fortbildning AB/Tidningens Äldreomsorg inbjudan till Äldreomsorgsdagarna, oktober 2010 i Stockholm. 3. Närståendesamordnaren förhandsinformation om planerad anhörigdag den 6 oktober i Simrishamn. Kursinbjudningar Ovannämnda kurser/konferensinbjudningar läggs till handlingarna. Gertrud Rosenqvist (FP) anmäler att hon ej kan delta i kommunens konferens om bemötande den 28 maj på Österlengymnasiet. Kerstin Thorén går in som ersättare vid konferensen.

22 Allmänna ärenden Meddelanden 1. Socialstyrelsen, skrivelse om statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. 2. Socialstyrelsen, information om statsbidrag för 2011 i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. 3. Socialstyrelsen, meddelandeblad april 2010 om stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats- handläggning och dokumentation. 4. Socialstyrelsen, meddelande om rapporten vuxna med missbruksproblem och övriga vuxna insatser år Kommunförbundet Skåne, skrivelse angående tillämpningen i Region Skåne och kommunerna i Skåne av Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. 6. Sveriges kommuner och Landsting, cirkulär 10:25 om sommarjobbsatsning. 7. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 10:27 om taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. 8. Sveriges Kommuner och Landsting, information om överenskommelse gällande insatser om ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete riktat till de mest sjuka äldre. 9. Migrationsverket skrivelse angående ansökningar om statlig ersättning för kostnader för kommunalt boende för ensamkommande barn. 10. Arbetsförmedlingen information om kommande vårprognos för arbetsmarknaden 11. Länsstyrelsen, beslut om utbetalning statsbidrag för personligt ombud Länsstyrelsen, beslut att bevilja medel till informationskampanj inom anhörigstödet. 13. Förvaltningen skrivelse till med synpunkter om framtidens personalavdelning. 14. Utvärdering av Socialförvaltningens jämställdhetsplan.

23 forts. 15. Patientnämndens kansli, verksamhetsberättelse Psykiatri Skåne information om att psykiatriska slutenvårdsavdelning i Simrishamn stänger den 18 maj Simfo-nytt nr 3/ Nyhetsbrev från Marint centrum.

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer