Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl Ajournering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15"

Transkript

1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl Ajournering Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Onsdagen den 31 oktober Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christin Bingåker Ordförande Stefan Lamme Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen Ann-Christin Bingåker

2 Beslutande: Övriga närvarande: Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin (s) tjänstgörande ersättare för Gert-Åke Mårtensson (s) Anne-Li Roshagen (sjvp) Kerstin Thorén (s) Gertud Rosenqvist (fp) Ingela Bröndel (kd) Anders Arenhag (v) Christer Persson (öp) Mats Petri (m) Jan Vokoun (s), Ingela Nilsson (c) Ingrid Popovics (m) Krister Persson (m) Elisabeth Örjefalk (mp) Karin Pedersen (öp) Roland Persson, socialchef Ann-Christine Bingåker, sekreterare Per Lövgren, administrativ chef Bertil Jönson, personligt ombud, 200 Jenny Larsson, samordnare 214

3 Dnr. 2007/ Individ/familjeomsorg - Vård och omsorg Rapportering ej verkställa beslut enligt 4 kap. 1 SoL IFO-chefen och enhetschefen för Behovsbedömarenheten har med stöd av delegation, lämnat rapport till länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL inom respektive verksamhetsområde. Vid rapporteringstillfälle 30 september 2007 fanns inga ej verkställda beslut att rapportera. Rapporter Rapporteringen överlämnas till kommunfullmäktige och Simrishamns kommun revisorer. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Simrishamns kommuns revisorer

4 Dnr.2007/ Vård och omsorg Patientnämndens återrapportering 1:a halvåret 2007, information Patientnämnden inom Region Skåne, har meddelat att under perioden har nämnden inte avslutat några patientärenden som berört Simrishamns kommuns vård och omsorg. Patientnämndens rapport Patientnämndens rapport för 1:a halvåret 2007, läggs till handlingarna. Beslutet expedieras till: MAS för kännedom

5 Dnr. 2006/102 Vård och omsorg Hemrehabiliteringsprojekt, delrapport Hemrehabilterinsprojektet startade den 1 mars 2007 inom kommunens vård och omsorg. Projektet pågår inom Skönadals hemtjänst (Bruksområdet) och Hammenhögs hemtjänst. Skönadalshemmets korttidsboende ingår också men dess yttersta syfte i projektet är att vara en viktig komponent som genom sitt rehabiliterande sätt att arbeta gör den aktuella patienten/brukaren förberedd för hemrehabilitering. Syftet med projektet är att skapa en trygg miljö och arbeta rehabiliterande i hemmet med utgångspunkt från patientens/brukarens egen förmåga. En delrapport med redovisning av resultatet för de första sex månaderna, 1 mars 30 september, har upprättats. Delutvärderingen pekar på att uppsatta mål uppfylls av projektet. Delrapport oktober 2007 Bertil Jönsson som utvärderat projektet, närvarar och lämnar muntlig information. Delrapporten från hemrehabiliteringsprojektets första sex månader, läggs till handlingarna.

6 Dnr. 2006/ Vård och omsorg Förstärkt närståendestöd, delrapport Länsstyrelsen beviljade Simrishamns kommun högst kronor för att utveckla anhörigstödet. Beviljade medel avsåg samordning av anhörigstödet varav minst en femtedel av bidraget skall användas till försöksverksamhet med frivilliga och ideella krafter. Projektet startade den 16 april 2007, då en närståendesamordnare anställdes. Närståendesamordnare Gunilla Nilsson har lämnat en skriftlig rapport inklusive ekonomisk redovisning avseende projektets första sex månader, 16 april 16 oktober Delrapport Länsstyrelsens beslut Delrapporten angående förstärkt närståendestöd, överlämnas till länsstyrelsen i Skåne län med samtidig begäran om utbetalning av redovisade kostnader. Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Närståendesamordnare Gunilla Nilsson

7 Dnr. 2007/ Vård och omsorg Uthyrning av lokaler till vissa ändamål Fråga har uppkommit om vilka regler som skall gälla när privata entreprenörer utför verksamhet i socialförvaltningens lokaler. I första hand gäller detta vid fotvård, men även hårvård, bl a har damfrisör Gunilla Ehrnborn inkommit med skivelse om möjligheten att hyra in sig per timme för att kunna ta dit sina kunder som av olika skäl inte kan besöka damfriseringen. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen är det inte reglerat vilken hyra som skall tas ut när lokaler lånas ut till näringsidkare, förhandlas i varje enskilt fall. Däremot gäller att registrerade föreningar skall betala 35 kr/timme. Vid utlåning till privatpersoner finns andra taxor. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för uthyrning vid fotvård och hårvård. När det gäller fotvård föreslås att lokalen är gratis när en fotvårdare kommer till äldreboendet och utför fotvård till de boende. Samma förhållande skall gälla när en person kommer till biståndsbedömd dagverksamhet eller korttidsboende. Om man, pga särskilda omständigheter, tar emot äldre som har hemtjänst i ordinärt boende skall fotvårdaren debiteras en avgift om 35 kr/timme. Beträffande hårvård till personer som bor i särskilt boende föreslås ingen avgift för lokalen. Ej heller till de personer som har biståndsbedömd dagverksamhet och/eller korttidsboende, När det gäller hårvård till personer som har hemtjänst i ordinärt boende får dessa besöka frisören i dennes egna lokaler på samma villkor som andra. Socialchefens skrivelse med förslag till regler. Skrivelse från Gunilla Ehrnborn Barnchecklistan ej relevant i ärendet. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till hur frågan om lokaluthyrning skall handläggas vid fotvård och hårvård. Beslutet expedieras till: Samtliga hemtjänstdistrikt Behovsbedömarenheten för information

8 Dnr. 2007/ Vård och omsorg Motion från Susanne Ringskog Vagnhammar (s) mfl om att förebygga äldres fallolyckor Susanne Ringskog Vagnhammar (s), Pia Ingvarsson (s) och Karl-Erik Olsson (s) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat förslag på åtgärder för att få ned antalet fallolyckor bland äldre i vår kommun genom att göra såväl hemmiljön som den yttre miljön säkrare. Motionärerna föreslår att en anställd på socialförvaltningen utses som särskilt bör ha fallolyckorna som sitt ansvarsområde och att denna person ser till att i de i motionen angivna åtgärderna vidtas och upprätthålls. Socialchefen har upprättat ett förslag till motionssvar. I detta redovisas vård och omsorgspersonalens arbete för att förebygga fallolyckor bland äldre. Förvaltningen har också en Fixartjänst, dit äldre personer kan vända sig för att få hjälp med sådana moment som innebär risk för fallskador. Fn planeras också ett projekt i samverkan med Region Skåne med inriktning förebyggande hembesök hos äldre. Motionens förslag att utbilda fixartjänsterna till att kunna göra säkerhetsgenomgångar i hemmet är bra och bör kunna genomföras i samverkan med arbetsterapeut. Vidare framkommer övriga åtgärder som är möjliga för att få ner fallskadorna, exempelvis halkbekämpning, byggandet av nya lägenheter med grundanpassning samt erbjudande av cirkelutbildning i ämnet. Motion från Susanne Ringskog Vagnhammar (s) mfl. Socialchefens förslag till motionssvar. Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar på motion från Susanne Ringskog Vagnhammar (s) mfl om att förebygga äldres fallolyckor. Motionen är därmed besvarad. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 204. Dnr. 2007/

9 Vård och omsorg Motion från Carl-Göran Svensson (c) m fl om lokal vaktmästare Carl-Göran Svensson (c) och Mats Carlsson (c) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen borde utreda möjligheten att ha en vaktmästare med lokal placering ute i de olika kommundelarna. Vaktmästaren skulle ha ett ansvar för både skola och äldreboende mm kommunal verksamhet. Man skulle också längre fram försöka utveckla samarbetet med kyrkan. Socialchefen har upprättat ett förslag till svar över motionen. I detta redovisas hur vaktmästarefunktionen idag är tillgodosedd på våra äldreboenden. Simrishamnsbostäder ansvarar för lokaler och tillhörande grönområden mm. Socialnämnden har en person anställd på heltid för att ge service åt samtliga äldreboenden med övriga uppgifter inom husen, ex flytta saker, skötsel trädgårdsmöbler, förråd mm. När det gäller insatser i de egna lägenheterna, är grundprincipen att detta är de boendes eget ansvar. Förvaltningens nuvarande resurs bedöms för liten för att kunna ge en god service. Centerpartiets förslag innehåller positiva saker och bör utredas närmare. Socialförvaltningen anser dock att en lokal vaktmästare mycket väl skulle kunna ha äldreboendet som utgångspunkt vilket skulle stärka kvalitén för både personal och boende. Motion från Carl-Göran Svensson (c) mfl Socialchefens förslag till motionssvar. Socialnämnden ställer sig positiv till grundtankarna i motionen och överlämnar förvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, som svar på motion från Carl-Göran Svensson (c) m fl om lokal vaktmästare. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

10 Dnr. 2007/ Vård och omsorg Statistik september 2007 Statistik avseende verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, lediga platser i särskilt boende, betalningsansvar, trygghetslarm mm för september 2007 redovisas. Statistik september Statistik hemtjänst för september 2007, läggs till handlingarna.

11 Dnr. 2007/ Allmänna ärenden Ledningspolicy för socialförvaltningen I socialförvaltningens samverkansgrupp har framkommit önskemål från de fackliga organisationerna om att den ledningspolicy för socialförvaltningen som utarbetats inom ramen för chefsutvecklingen i den s.k. Kompetensstegen skall antas av socialnämnden. Inom socialförvaltningen används redan policyn. Arbetsgivaren bejakade organisationernas synpunkter och ser det som positivt att det finns en antagen ledningspolicy. Det ger tyngd och styrka i ledningsfrågorna. Policyn bör dock antas i avvaktan på att det skapas en kommunövergripande ledningspolicy. Socialförvaltningens policy är uppbyggd kring sju grundprinciper som bör kunna vara allmängiltiga för all kommunal verksamhet. Socialchefens skrivelse med förslag till ledningspolicy Barnchecklistan ej relevant i ärendet. Förslaget har förhandlats jml. 11 MBL De fackliga organisationerna ansåg att förslaget är mycket bra. Vikten av att arbetsgivaren kontinuerligt arbetar med att förverkliga policyns intentioner underströks. Socialnämnden beslutar anta förslag till ledningspolicy för socialnämndens verksamheter. Ledningspolicyn överlämnas till kommunstyrelsen för eventuellt vidare arbete med en kommunövergripande policy. Beslutet expedieras till: Enhetscheferna inom socialförvaltningen Kommunstyrelsen Personalavdelningen för kännedom

12 Dnr.2007/ Allmänna ärenden Biblioteksplan, yttrande till kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat ett förslag till Biblioteksplan för Simrishamns kommun Förslaget har översänts till socialnämnden för synpunkter. Förvaltningen har lämnat förslag till synpunkter, vari bla framhålls det positiva med att Bibliotekets ambition och viljeinriktning är att personalen ska ha kunskap och kompetens för att möta alla människors behov och önskemål. Förslag till biblioteksplan Förslag till synpunkter. Socialnämnden beslutar att efter redaktionell förändring, överlämna förvaltningens synpunkter över Biblioteksplanen till Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden.

13 Dnr. 2007/ Allmänna ärenden Motion från Christer Granqvist (s) mfl om vikten av konkreta kommunala åtgärder/bidrag i klimat och miljöfrågan. Christer Grankvist (s) mfl efterlyser i en motion till kommunfullmäktige konkreta kommunala åtgärder/bidrag i klimat och miljöfrågan. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige skall fatta ett antal beslut i enlighet med motionens intentioner. Förvaltningen har efter genomgång av motionens innehåll lämnat ett antal synpunkter. Motionen tar upp en mycket viktig fråga där alla måste hjälpas åt att påverka miljö och klimat till det bättre, så också Simrishamns kommun. En inventering och kartläggning är därför mycket bra. Beträffande motionens förslag att kommunen skall införa en policy att resor i görligaste mån skall ske med tåg istället för med flyg, anses att de kommunala verksamheterna måste ha en viss frihet att utifrån ett allmänt miljömedvetande själv välja hur resor skall företas. Det är mycket positivt att lägga in miljöaspekter i olika upphandlingar och att kommunens anställda som kör mycket bil i tjänsten går igenom utbildning i miljövänlig körning. Förvaltningen stödjer motionens intentioner att frågan bearbetas vidare, men skall de kommunala förvaltningarna jobba så miljömedvetet som möjligt krävs kunskaper. Dessa kunskaper finns inte ute i våra verksamheter. Det går inte att fastställa policys och planer på miljöområdet om inte förvaltningarna får konkret och handfast stöd med implementeringen. Motion från Christer Grankvist (s) mfl. Socialchefens förslag till motionssvar. Socialnämnden beslutar, att efter redaktionell förändring, överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige som svar på Christer Grankvist (s) m fl motion om vikten av konkreta kommunala åtgärder/bidrag i klimat och miljöfrågan. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 209. Dnr. 2007/

14 Allmänna ärenden Beslutsattestanter och ersättare för socialnämndens verksamhetsområde Kommunfullmäktige har i beslut fastställt attestreglemente för Simrishamns kommun. Av reglementet framgår att respektive nämnd skall utse attestanter samt ersättare för dessa. Närmast högre chef har alltid rätt att attestera ärenden som underordnad är attestberättigad för. Attestansvar knyts till person eller befattning och kontointervall med angivande av begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter. Redovisas förslag till beslutsattestanter och ersättare inom socialnämndens verksamhetsområde. Kommunfullmäktiges beslut med bilagt attestreglemente Förslag till beslutsattestanter och ersättare för socialnämndens verksamhetsområde. Barnchecklistan ej relevant i ärendet. Socialnämnden antar upprättat förslag till beslutsattestanter och ersättare för socialnämndens verksamhetsområde. Socialnämnden delegerar till socialchefen att vid förändringar besluta om beslutsattestanter och ersättare Beslutet expedieras till: Samtliga ansvarsenheter Berörda tjänstemän Kommunledningskontoret, ekonomichef Peter Andersson

15 Dnr. 2007/ Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning september Redovisas ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde för tiden t o m september månad med bilagd särskild redovisning avseende individ- och familjeomsorgen Ekonomisk uppföljning september Den ekonomiska uppföljningen t o m september 2007, läggs till handlingarna.

16 Dnr. 2007/ Allmänna ärenden Budget 2008 samt investeringsbudget Kommunfullmäktige har fastställt ramar för driftbudget 2008 samt investeringsramar för år Socialnämnden har tilldelats en ram om tkr och en investeringsbudget om tkr. Tilldelad ram skall brytas ner och fördelas på verksamhetsnivå och fastställas av socialnämnden. För att få en budget i balans som ryms inom tilldelad ram finns behov av att reducera utgifterna med tkr. Orsaken är att socialnämnden inte fick kompensation för en del av utfallet av de löneavtal som slöts våren Förvaltningen har vid översyn av hela verksamheten gått igenom vilka möjligheter som finns att reducera kostnaderna och krympa verksamheterna. Ett åtgärdspaket med förslag och konsekvensbeskrivningar har utarbetats i vilket förvaltningen föreslår socialnämnden besluta: att avgiften för trygghetslarm höjs från 100 kr till 200 kr/månad kombinerat med ett förenklat ansökningsförfarande, att ta ut avgift för hemsjukvård enligt samma modell som för hemtjänst, att behålla avgiften om 250 kr för utprovning och installation av hjälpmedel att demensboendet Tuvan avvecklas, att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med AB Simrishamnsbostäder utreda förutsättningarna för en ombyggnation innebärande en modernisering av Tuvan, att senast den 22 februari 2008 avveckla den icke fullvärdiga gruppbostaden på Simrisvägen, att dra ner budgeten på Arbetslivscenter med 400 tkr mot bakgrund av förändringar i arbetsmarknadspolitiken, att inte minska på nattpersonalen vid Skillingehemmet, att f.n. inte minska på personalbemanningen på Rosenborg, samt att återinföra möjligheten till städning var annan vecka i riktlinjerna. Föreligger förslag om ny daglig verksamhet med syfte att bereda arbete till funktionshindrade genom att förbättra sättet att ta hand om kommunens möbler. I budgetförslag finns avsatt vissa resurser för nya behov inom LSS-området. Finansieringen föreslås tas inom ramen för detta anslag. forts. 211 forts.

17 Kommunfullmäktiges beslut Åtgärdspaket för en budget i balans Förvaltningens förslag till budget 2008 samt investeringsbudget Skrivelse med förslag om ny daglig verksamhet. Barnchecklistan relevant i ärendet. Förslaget har MBL-förhandlats, MBL 11, den De fackliga organisationerna hade inga synpunkter på förslaget i sig, men yrkade att arbetsgivaren skall göra konsekvensbeskrivning/riskbedömning enligt Arbetsmiljölagen gällande hur nerläggningarna av Tuvan och gruppbostaden på Simrisvägen påverkar den berörda personalens arbetssituation. Arbetsgivaren accepterade detta. Personalplanering startar när socialnämnden fattat beslut. De fackliga organisationerna underströk också vikten av fortlöpande information till berörd personal. Detta är också arbetsgivarens uppfattning, personalen skall få information fortlöpande. Ajournering Socialnämndens sammanträde ajourneras kl för interna överläggningar. Yrkanden avgiften för trygghetslarm Pia Ingvarsson (s) och Anders Arenhag (v) yrkar avslag till förvaltningens förslag att avgiften för trygghetslarm höjs från 100 kr till 200 kr/månad. Stefan Lamme (m) yrkar att avgiften för trygghetslarm höjs från 100 kr till 150 kr/månad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Lammes respektive Pia Ingvarssons yrkanden och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Stefan Lammes yrkande. Omröstning begärs. forts forts.

18 Omröstning Socialnämnden godkänner följande propositionsordning. Ja för Stefan Lammes yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande. Med 7 Ja-röster för Stefan Lammes yrkande mot 4 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande beslutar socialnämnden enligt Stefan Lammes yrkande att avgiften för trygghetslarm höjs från 100 kr till 150 kr/månad. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (m) x Pia Ingvarsson (s) x Anita Svensson (c) x Ulla Nilsson (m) x Ethel Sjölin (s) x Anne-Li Roshagen (sjvp) x Kerstin Thorén (s) x Gertrud Rosenqvist (fp) x Ingela Bröndel (kd) x Anders Arenhag (v) x Christer Persson (öp) x Resultat 7 4 Socialnämnden beslutar att avgiften för trygghetslarm höjs från 100 kr till 150 kr/månad. Socialnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till åtgärdspaket för en budget i balans Socialnämnden beslutar integrera den nya dagliga verksamheten kring hantering av överblivna kommunala möbler etc inom ramen för budget forts.

19 Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till budget och nämndmål för 2008 fördelat på verksamhetsnivå inom tilldelad budgetram. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till investeringsbudget för Kommunfullmäktige föreslås fastställa socialnämndens förslag till taxor och avgifter för Reservationer Pia Ingvarsson (s), Ethel Sjölin (s), Kerstin Thorén (s) och Anders Arenhag (v) reserverar sig muntligt mot socialnämndens beslut att höja avgiften för trygghetslarm Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

20 Allmänna ärenden Kommunala pensionärsrådets protokoll, information Kommunala pensionärsrådet (KPR) hade sammanträde den 19 september 2007 i Vitaby. Protokoll från sammanträdet redovisas som information. KPR protokoll Protokollet från kommunala pensionärsrådets sammanträde 19 september, läggs till handlingarna.

21 Allmänna ärenden Anteckningar förvaltningschefsmöte, information Redovisas som information anteckningar från förvaltningschefernas möte den 8 9 oktober. Anteckningar Anteckningarna från förvaltningschefsmöte 8 9 oktober, läggs till handlingarna.

22 Allmänna ärenden Information Förvaltningen lämnar muntligt följande aktuella information från socialnämndens verksamhetsområde: Verksamheten vid arbetslivscenter Förvaltningen har tillskrivit försäkringskassa och arbetsförmedling med begäran om besked om vilka uppdrag dessa båda myndigheter kommer att lägga på arbetslivscenter Ansvaret för service och drift av larm. SimrishamnsBostäder kommer efter utbyte av en del larmanläggningar vid särskilda boenden att ta över ansvaret för service och drift av larm mars/april Samordnare Jenny Larsson lämnar en muntlig lägesrapport gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Boendet i Borrby kommer att bli färdigställt först under januari månad Ett tillfälligt boende kommer att inrättas i Brantevik. Lokaler har hyrts från den 12 november. Sju personer har anställts som påbörjar sitt arbete den 19 november. Planeringen är ett mottagande av barn från den 3 december. Den muntliga informationen, läggs till handlingarna.

23 Allmänna ärenden Kurs- och konferensinbjudningar Attention i Skåne län, inbjudan till konferens Barn som väcker oro eftermiddagen den 20 november i Lund. Sveriges kommuner och landsting, inbjudan till konferens Äldres hälsa en utmaning i Europa den 12 december i Helsingborg. Konferensinbjudningar Pia Ingvarsson (s) deltar i Attention Skånes konferens den 20 november i Lund. Gertrud Rosenqvist (fp), Anne-Li Roshagen (sjvp) och Ingrid Popovics (m) deltar i konferens om Äldres hälsa en utmaning i Europa den 12 december i Helsingborg.

24 Allmänna ärenden Meddelanden Följande meddelanden redovisas som information: 1. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund riskanalys Arbetsmiljöverket information om avslutat arbetsmijöärende Kiviks hemtjänstdistrikt. 3. Länsstyrelsen information om genomförd tillsyn av särskilda boenden för äldre personer med demens i kommuner i Skåne 4. Länsstyrelsen, information om anhörigstödet i Skåne läget i länet Länsstyrelsen, rapport av anmälda missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen i Skåne län Kommunförbundet Skåne, protokoll från möte i beredningen med vård- och omsorgsfrågor i Lund 24 september Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 07:44 angående budgetpropositionen SÖSK, information om nytt i SÖS/Europa Direkt Skåne. 9. Miltonprojektet SÖSK, informationsbrev Socialstyrelsen, information om socialstyrelsens arbetet för människor med psykiska sjukdomar och funktionshinder. 11. Socialstyrelsens meddelandeblad september 2007 om hemtjänst, servicetjänster utan behovsprövning och hushållstjänster. 12. Socialstyrelsen, rapport från seminarium om strukturerade utvecklingsmöjligheter för personal inom vården och omsorgen om äldre- och funktionshindrade personer. 13. Migrationsverket, riktlinjer för fördelning av strukturella medel för betydande extraordinära kostnader Polismyndigheten, anmälan om förlorat gods. 15. Miljöpartiet de Gröna, pressmeddelande om kommunernas roll för en restriktiv alkoholpolitik forts.

25 Kommunstyrelsen utskott för utveckling och beredning, beslut om förvaltningskontorens tillgänglighet sommaren Kommunfullmäktige, beslut om delårsrapport 1:a halvåret Kommunfullmäktige, beslut om miljöbokslut Boverket rapport bostadsanpassningsbidragen 2006.

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11. 2007-01-31 1 a (32) Plats och tid Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 2007-09-26 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87 2009-04-29 1 (31) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 29 april 2009 kl. 9.00 12.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt

Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30. Kommunhuset 3 december 2015. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 123- Kristina Granfelt 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 3 december 2015 kl. 09.00-12.30 Angelica Katsanidou (S) Anna Melsted Ottosson (S) Ewa Ståhl (S) Åke Jägerö (S) Ingela Svensson (C) Poul Larsen (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 73 Information om lokaler... 86 74 Redovisning av flyktingmottagningen... 87 75 Månadsuppföljning Maj... 88 76 Mångkulturellt bokslut... 89 77 Information om uppdraget för MAS... 90

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-04-26 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 26 april 2010 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson

Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Henrik Bokor Nilsson TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 21.15 Beslutande Övriga deltagande Henrik Bokor Nilsson, s, ordf. Ewy Svensson, m Sonja Johnsson Leif Karlsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Ajournering för lunch 12.15 13.15

Ajournering för lunch 12.15 13.15 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 13.45 Ajournering för lunch 12.15 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (27) Socialnämnden 2005-04-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 april 2005 kl 9.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Gudrun Hallberg (s) (i Leif Petersons ställe)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande Janeth Nilsson Norén (c), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2015.03.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 14.00-17.16 ande Övriga deltagande Justerare Ulf Genitz (C) ordförande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 3 februari Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid LSS kontoret fredagen den 1 november Justerade

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer