Socialförvaltningen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker."

Transkript

1 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson Socialförvaltningen Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christine Bingåker Ordförande Stefan Lamme Justerande Pia Ingvarsson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ann-Christine Bingåker

2 2 Beslutande: Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenkvist (M) Anita Svensson (C), Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Bert Cappelin (MP) tjänstgör för Anders Arenhag (V) Övriga närvarande: Ritva Håkansson (M) Kristina Åhberg (M) Malin Henriksson (FP) Mats Kaldvee (ÖP) Sven-Olle Mårtensson (S) Ethel Sjölin (S) Mats Persson (S) Inga Dahlati (FI) Roland Persson, socialchef Stina Lundquist, IFO-chef Åsa Nejdebring, vård och omsorgschef Lena Parkhagen, LSS-chef Sofia Spetz, avdelningschef handläggarenheten Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare Veronika Andersson, Ann-Christine Bingåker, sekreterare Malin Rehnstam, kvalitetscontroller,

3 3 169 Dnr Ändring av ärendelistan Följande ärende tillkommer på dagens ärendelista: Ärende 16 b investeringsbudget Ärende 10 a delegation av ärende gällande beslut om utförare enligt LOV i särskilt boende. Ändringen godkänns.

4 Dnr 2013/242 Styrdokument för hantering av medlen för socialt förebyggande insatser Samverkansrådet gav 22 april 2013 förvaltningscheferna i uppdrag att upprätta ett förslag till styrdokument för medlen till socialt förebyggande insatser. Revisionen har i sin revisionsberättelse för 2012 noterat att det inte finns regler för utbetalning av medel från den sociala investeringsfonden. För tydligheten fordras ett styrdokument Socialförvaltningen har upprättat ett förslag som godkänts i samverkansrådet 16 september Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden årliga driftmedel, med start 2012, att användas för förebyggande insatser riktade till barn och ungdomar. Medlen disponeras av socialnämnden och Samverkansrådet för barn och familj är beredande organ. Målgruppen är barn och ungdomar. Beslutsunderlag Förslag till styrdokument Tilläggsyrkande Pia Ingvarsson (S) yrkar att samverkansgruppen tar fram ett projekt som riktar sig till målgruppen 0 7 år så att insatser sätts in så tidigt som möjligt. Proposition Ordföranden ställer proposition på Pia Ingvarssons tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med yrkandet. Forts.

5 forts Dnr 2013/242 beslutar att efter förtydligande under rubriken krav på insatserna för sin del tillstyrka förslaget till styrdokument samt överlämnar detsamma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för godkännande. beslutar att samverkansgruppen tar fram ett projekt som riktar sig till målgruppen 0 7 år så att insatser sätts in så tidigt som möjligt. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

6 Dnr 2013/3 Individ/familjeomsorg Angående utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn Simrishamns kommun har ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn om minst fem barn per år. Kommunfullmäktige har bemyndigat socialnämnden att ha högst 35 barn samtidigt. beslutade den 27 juni 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns några alternativa boendealternativ så att man kan utöka mottagandet och att detta kan ske med fortsatt god kvalitet. Bakgrunden är en förfrågan från Migrationsverket om kommunen kan utöka mottagandet. Socialförvaltningen har i skrivelse redogjort för bakgrund, lokaler och skola. Sammanfattningsvis framgår att kommunen under ett antal år tagit emot ensamkommande barn och har ett bemyndigande att som mest ha 35 barn samtidigt. Basen i mottagandet är två gruppboenden och en kompetent personalgrupp. Skolan är en mycket viktig del i mottagandet. Ambitionsnivån har varit anpassad till vad kommunen har möjlighet att klara och samtidigt upprätthålla en god kvalitet. Nu står vi inför en situation med ett stort antal asylsökande som skall beredas undervisning. Likaså kan vi förvänta oss att ett stort antal av de asylsökande snabbt får permanent uppehållstillstånd och kan vilja stanna kvar i kommunen. Det blir sammanlagt en stor utmaning för socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen vars organisationer i dagsläget inte är anpassade för att klara den uppgiften. Utvecklingen behöver noga följas och vidta nödvändiga åtgärder. Förvaltningarna är överens om bedömningen att inte i nuläget utöka mottandet av ensakommande barn. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse Yrkande Jan Vokoun (S) yrkar på återremiss med uppdrag till förvaltningen att tillsammans med berörda parter ta fram förslag på behov av resurser, som möjliggör ett utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn, med redovisning av kostnader och möjlig finansiering. Stefan Lamme yrkar att ärendet skall avgöras idag.

7 forts Dnr 2013/3 Forts. Ajournering Sammanträdes ajourneras för diskussion i partigrupperna. Propositionsordning Ordföranden ställe proposition på Stefan Lammes yrkande om att ärendet skall avgöras idag respektive Jan Vokouns yrkande om återremiss och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Stefan Lammes yrkande att ärendet skall avgöras idag. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning. JA för Stefan Lammes yrkande NEJ för Jan Voukons yrkande. Med 6 JA-röster för Stefan Lammes yrkande mot 5 NEJ-röster för Jan Vokouns yrkande har socialnämnden beslutat att ärendet skall avgöras idag. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Bert Cappelin (MP) Resultat 6 5

8 forts Dnr 2013/3 Forts. beslutar att mot bakgrund av nuvarande situation med ökning av antalet asylsökande inte föreslå någon utökning av mottagandet av ensamkommande. Reservationer Pia Ingvarsson (S), Jan Vokoun (S), Anita Olsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Margarethe Müntzing (FI) och Bert Cappelin (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Beslutet epedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Individ/familjeomsorgen, enheten för ensamkommande barn

9

10

11 Dnr 2013/128 Individ/familjeomsorg Redovisning vidtagna åtgärder beträffande journalföring vid Ungdomsboendet Strandbadsvägen och Borrby Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt att nämnden ska redovisa vidtagna åtgärder gällande journalföring vid kommunens HVB för ensamkommande barn. Tillsyn skedde och efter denna ställer IVO följande krav på åtgärder: Att anteckningar i den enskildes journal skall föras kontinuerligt, i kronologisk ordning samt vara daterade och signerade. Beslutsunderlag Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Individ och familjeomsorgens förslag till redovisning av åtgärder, Individ-och familjeomsorgens skrivelse överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutet epedieras till: Inspektionen för vård och omsorg Enheten för ensamkommande barn, enhetschefen

12 Dnr 2013/241 Individ/familjeomsorg Beslut efter tillsyn av HVB barn och unga vid Ungdomsboendet Strandbadsvägen och Ungdomsboendet Borrby, information Inspektionen för vård och omsorg har översänt beslut efter tillsyn av HVB barn och unga vid ungdomsboendena för ensamkommande barn på Strandbadsvägen i Simrishamn och ungdomsboendet i Borrby. IVO genomförde den 8 augusti 2013 en oanmäld inspektion vid Ungdomsboendena. Tillsynen var vid detta tillfälle huvudsakligen inriktad på hur verksamheten ser till att barnen får den hjälp de behöver och att de har det bra under tiden på HVB samt uppföljning av tidigare tillsynsbeslut. IVO har mot bakgrund av inhämtad information inte funnit några brister i de delar som tillsynen avser. Ärendet har avslutats. Beslutsunderlag IVO- beslut Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn vid kommunens ungdomsboenden för ensamkommande barn på Strandbadsvägen och Borrby, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Enheten för ensamkommande barn

13 Dnr 2013/247 Vård och omsorg Förslag till förfrågningsunderlag för utförande av tjänsten särskilt boende enligt SoL i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem ( LOV) En arbetsgrupp på socialförvaltningen har på uppdrag av socialnämnden och med stöd av en konsult arbetat fram ett förslag till förfrågningsunderlag för utförande av tjänsten särskilt boende enligt Socialtjänstlagen i Simrishamns kommun enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget skall kompletteras med uppgifter som rör avsnitt 5 avtalsvillkor/kommersiella villkor samt rörande ersättning efter färdigställt budgetarbete etc. Beslutsunderlag Socialförvaltningens skrivelse, Förslag till förfrågningsunderlag Avstå från att delta i beslutet Pia Ingvarsson (S), Jan Vokoun (S) och Anita Olsson (S) avstår från att delta i beslutet. Margarethe Müntzing (FI) och Bert Cappelin (MP) avstår från att delta i beslutet. Forts.

14 forts Dnr 2013/247 beslutar godkänna upprättat förfrågningsunderlag. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till komplettering under avsnitt 5 avtalsvillkor/kommersiella villkor. Anteckningar till protokollet godkänner att Socialdemokraterna gör följande anteckning till protokollet: Socialdemokraternas inställning är att den aktuella verksamheten ska drivas i egen regi. godkänner att FI och MP gör följande anteckning till protokollet: Vi anser att omsorg ska bedrivas av kommunen eller av utförare utan vinstintresse. Beslutet epedieras till: Handläggarenheten Vård och omsorgsavdelningen

15 Dnr 2013/253 Vård och omsorg Delegation att fatta beslut om utförare enligt LOV i särskilt boende Vid dagens sammanträde föreligger ärende med förslag till förfrågningsunderlag för utförande av tjänsten särskilt boende enligt SoL i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Med anledning härav föreligger behov av att socialnämnden fattar beslut om delegat som har rätt att fatta beslut om utförare enligt LOV Förvaltningen har föreslagit att socialnämnden fattar beslut om att ge Individ- och familjeutskottet delegation att fatta beslut om utförare enligt LOV. Beslutsunderlag Förvaltningens förslag Yrkanden Pia Ingvarsson (S) yrkar att socialnämnden skall fatta beslut om utförare enligt LOV. Stefan Lamme (M) yrkar i enlighet med förvaltningens förslag att socialnämnden ger Individ- och familjeutskottet delegation att fatta beslut om utförare enligt LOV, Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Lammes yrkande med bifall till förvaltningens förslag respektive Pia Ingvarssons yrkande att socialnämnden skall fatta beslut om utförare enligt LOV. Omröstning begärs, Forts.

16 forts Dnr 2013/253 Omröstning godkänner följande propositionsordning. JA för Stefan Lammes yrkande NEJ för Pia Ingvarssons yrkande Med 6 JA-röster för Stefan Lammes yrkande mot 5 NEJ-röster för Pia Ingvarssons yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med Stefan Lammes yrkande att bifalla förvaltningens förslag att socialnämnden delegerar till Individ- och familjeutskottet att fatta beslut om utförare enligt LOV. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Bert Cappelin (MP) Resultat 6 5 Forts.

17 forts Dnr 2013/253 delegerar till Individ- och familjeutskottet att fatta beslut om utförare enligt LOV. Reservationer Pia Ingvarsson (S), Jan Vokoun (S) och Anita Olsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. Beslutet epedieras till: Handläggarenheten social omsorg Vård och omsorgsavdelningen

18 Dnr 2013/86 Vård och omsorg Svar till Arbetsmiljöverket efter tillsyn inom projektet Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. Arbetsmiljöverket genomförde i april 2013 inspektion av kvinnors och mäns arbetsmiljö inom kommunens hemtjänst och enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande redovisat resultatet från genomförd inspektion inom vård och omsorg vari redovisas de brister som framkommit och vilka krav som ställs gällande: 1. Rutin för undersökning, riskbedömning och handlingsplaner för åtgärder i det enskilda boendet. 2. Kunskaper i belastningsergonomi och personförflyttningar. 3. Instruktion för säkra arbetssätt i det enskilda boendet. 4. Arbetsbelastning och stress 5. Arbetsledning och stress enhetschefer 6. Riskbedömning sophantering 7. Tobaksrök Återrapport med information om åtgärder som vidtagits med anledning av redovisade brister och krav ska redovisas till Arbetsmiljöverket. Socialförvaltningen, har genom vård- och omsorgschefen upprättat ett svar med redovisning i ärendet. Svaret har behandlats på Vård- och omsorgs samverkan. Beslutsunderlag Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande, Socialförvaltningens skrivelse, med bilagor. Forts.

19 forts Dnr 2013/86 Socialförvaltningens skrivelse med redovisning av vidtagna åtgärder överlämnas som svar till Arbetsmiljöverket. Redovisningen överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen. Beslutet epedieras till: Arbetsmiljöverket Kommunstyrelsen

20 Dnr 2013/90 Vård och omsorg Redovisning av statsbidrag för 2012 och 2013 för utvecklingen av värdegrundsarbete inom äldreomsorgen Socialstyrelsen har tilldelat Simrishamns kommun sammanlagt kronor för att genomföra utbildning till värdegrundsledare eller till personal som har en funktion för ett mer sammanhållet ansvar för sociala frågor. Förvaltningen har till Socialstyrelsen översänt en ekonomisk redovisning om användningen av statsbidraget för bidragsår 2012 och Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning godkänner den ekonomiska redovisningen med återrapportering för bidragsår 2012 och 2013 om användningen av statsbidrag för att stödja utvecklingen i värdegrundsarbetet inom äldreomsorgen. Beslutet epedieras till: Socialstyrelsen

21 Dnr 2013/193 Vård och omsorg Måltidshjälp istället för matdistribution samt ändrad mathållning på särskilt boende, rapport har vid sammanträde fått information om införandet av måltidshjälp istället för matdistribution i Lunds kommun. Förvaltningen fick då i uppdrag att utreda frågan om måltidshjälp i stället för matdistribution för personer som idag bor i ordinärt boende. Uppdraget innebär också att utreda om behov finns av ändrad mathållning på särskilt boende. Syftet med uppdraget är att se om förändringar i riktlinjer och annat arbetssätt kan innebära att brukare både i ordinärt boende och på särskilt boende kan uppleva sin måltid och måltidssituation kvalitetsmässigt bättre. I den individuella kvalitetsmätning som görs ställs frågor angående mat. Betyget för mat ligger ofta under det av nämnden fastställda värdet. Uppdraget utgår från modell som Lund har tagit där man utgått från två grupper gruppen med stora behov och gruppen med mindre behov. De utgår från att på ett annat sätt än tidigare skräddarsy insatser kring mat utifrån den enskildes behov. Förvaltningen har i rapport informerat om nuläget samt en beskrivning av de steg som kommer att tas i kommande utredning/förändringsuppdrag. Beslutsunderlag Delrapport Forts.

22 forts Dnr 2013/193 Rapporten läggs till handlingarna.

23 Dnr 2013/41 Vård och omsorg Statistik september 2013 Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende samt antalet trygghetslarm september Beslutsunderlag Statistik september 2013 Avdelningschef Sofia Spetz lämnar muntlig information om aktuell kösituation. Statistiken för september 2013 läggs till handlingarna. Lämnad muntliga information läggs till handlingarna.

24 Dnr 2013/221 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 2014 Föreligger återremitterat ärende (SN ) gällande förslag till ansökningsoch tillsynsavgifter enligt alkohollagen. Från och med 3 september 2012 finns en gemensam organisation för Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystads kommuner för handläggningen av ärende enligt den nya alkohollagen. Denna organisation ska vara självförsörjande, varför en avgiftshöjning till denna nivå är föreslaget ska se i två steg till 2015, då enheten ska vara självförsörjande. Beslutsunderlag Förslag till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen avgifter 2014 Tomelilla kommun tjänsteskrivelse med förslag till höjning av ansökningsoch tillsynsavgifter rörande serveringstillstånd fr o m 1 januari I förslag till beslut föreslås: att socialnämnden förslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige anta förslaget till ansöknings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen år att en översyn av avgifterna skall ske inför år Yrkanden Sven Olsson (M) yrkar att andra beslutssatsen istället skall lyda: tillstyrker förslaget om nya avgifter för 2014 med målsättningen att inga höjningar görs Pia Ingvarsson (S) yrkar att andra beslutssatsen skall lyda enligt förslaget att en översyn skall ske inför år Forts.

25 forts Dnr 2013/221 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven Olssons yrkande respektive Pia Ingvarssons yrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Sven Olssons yrkande. Omröstning begärs. Omröstning godkänner följande propositionsordning: JA för Sven Olssons yrkande NEJ för Pia Ingvarssons yrkande. Med 6 JA-röster för Sven Olssons yrkande mot 4 NEJ-röster för Pia Ingvarssons yrkande (1 avstår från att rösta) har socialnämnden beslutat i enlighet med Sven Olssons yrkande beträffande andra beslutssatsen. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (M) Sven Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Kristina Rosenqvist (M) Anita Svensson (C) Christer Persson (ÖP) Pia Ingvarsson (S) Jan Vokoun (S) Anita Olsson (S) Margarethe Müntzing (FI) Bert Cappelin (MP) Resultat Forts.

26 forts Dnr 2013/221 föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige anta förslaget till ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen år tillstyrker förslaget om nya avgifter för år 2014 med målsättningen att inga höjningar görs Reservationer Pia Ingvarsson (S), Jan Vokoun (S) och Anita Olsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

27 Dnr 2013/23 Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning september 2013 Redovisas ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde för perioden januari september 2013 med bilagd särskild redovisning för individ- och familjeomsorgen. Helårsprognosen visar ett överskott på tkr. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning september 2013 Ekonomisk uppföljning september 2013 för socialnämndens verksamhetsområde, läggs till handlingarna. framhåller vikten av att förvaltningen arbetar vidare med förebyggande insatser.

28 Dnr 2013/250 Allmänna ärenden Investeringsbudget 2014 har tilldelats en investeringsram för 2014 med tkr. skall lämna förslag till fördelning av ramen per investeringsprojekt för beslut av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att tilldelad investeringsram för 2014 fördelas enligt följande: Hjälpmedel tkr Trygghetslarm 200 tkr IT-utveckling tkr Beslutsunderlag Socialförvaltningens förslag till fördelning beslutar att fördela tilldelad investeringsram i enlighet med socialförvaltningens förslag. föreslår kommunfullmäktige att fördela socialnämndens investeringsbudget för 2014 i enlighet med socialnämndens förslag. Beslutet epedieras till: Kommunfullmäktige

29 Dnr 2013/78 Allmänna ärenden Budget 2014, förslag till nämndmål Socialförvaltningen har tagit fram förslag till mål för socialnämnden. diskuterar föreslagna mål. Beslutsunderlag Förslag till nämndmål (arbetsmaterial) uppdrar åt förvaltningen att revidera förslaget utifrån nämndens diskussion inför beslut 28 november 2013.

30 Dnr Minnesanteckningar Samverkansrådet , information Redovisas som information minnesanteckningar från Samverkansrådets möte Beslutsunderlag Minnesanteckningar Minnesanteckningarna från Samverkansrådet , läggs till handlingarna.

31 Dnr Allmänna ärenden Kurser/konferenser 1. Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Skåne, inbjudan till dialogmöte om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn i Skåne, 29 oktober 2013 (kväll) i Malmö. 2. Styrgruppen för uppföljningen av Överenskommelsen inom integrationsområdet, inbjudan till en nationell konferens om överenskommelsen, 7 november i Stockholm, 3. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till konferens om Rapportering och tillämpning av Le Sarah med socialstyrelsens nya handbok, 21 november i Sturup. 4. Regionförbundet Södra Småland, inbjudan till konferensen Att möte och stödja kortutbildade arbetssökande konsten att komma ihåg det självklara, 19 november i Väjö. 5. Kommunförbundet Skåne, inbjudan till konferens Svälten börjar i hemmet, 15 november (förmiddag) i Malmö. Beslutsunderlag Kursinbjudningar Kristina Åhberg (M) deltar i länsstyrelsens dialogmöte om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn i Skåne, 29 oktober 2013 i Malmö. Forts.

32 forts Dnr Kristina Rosenquist deltar i Kommunförbundets Skånes konferens Svälten börjar i hemmet 15 november i Malmö. Förvaltningen får i uppdrag att arrangera en studieresa till Fredrisia i Danmark för att få informeras om hur de arbetar med rehabiliterande arbete.

33 Dnr Allmänna ärenden Aktuell information Socialförvaltningen lämnar muntligt följande information från verksamheten: 1. Information om socialnämndens uppdrag gällande på vilket sätt man populariserar utbildningar som krävs för socialnämndens verksamheter (uppdrag i samband behandling av Pia Ingvarssons motion angående möjligheten att ge alla elever på vård och omsorgsprogrammet, som fyllt 18 år, sommarjobb). Kontakt tagits med BUN i frågan. Bl a diskuteras en nystart för vård och omsorgsprogrammet och hur man kan profilera utbildningen. 2. Budget 2014 budgetarbete pågår på tjänstemannanivå. Beslutsunderlag Muntlig information Förvaltningens muntliga information läggs till handlingarna. :

34 Dnr Allmänna ärenden Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Statistiska centralbyrån, information om preliminärt utfall utjämning av LSS-kostnader Mellan kommuner, utjämningsåret Socialstyrelsen, information om att det är dags att söka utvecklingsmedel för arbetet med våldutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. 3. Socialstyrelsen, information om vägledningen Ett hem att väa i familjehemmets bok. 4. Socialstyrelsen, information om vägledning Fristad från våld en vägledning om skyddat boende. 5. Inspektionen för vård och omsorg. Delrapport från försöksverksamhet med tillsynsombud för barn och unga som bor i familjehem. 6. Inspektionen för vård och omsorg, slutrapport om tillsyn av vård och omsorg för äldre Äldre efterfrågar kontinuitet. 7. Kommunförbundet Skåne, pressmeddelande om att regler om bemanning i - äldreomsorgen skjuts upp. 8. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:42 om ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomist bistånd. 9. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:47 om timbelopp för personlig assistans enligt SFB år Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:48 om budgetpropositionen för Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:40 om preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning. Forts.

35 forts Dnr 12. Sveriges Tandläkarförbund, skrivelse och resultat av enkät angående munhälsan hos äldre. 13. Skrivelse från enskild om kommunernas beredskap för pandemier. 14. Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun 6/2013. Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 2007-10-31 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-02-06 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset i Arlöv, Lilla Sessionssalen kl. 18:30 20:00 Inger Borgenberg (S) ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-08-20. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 16.05 (ajournering kl. 14.50 15.00) Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Agnetha Persson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30-11.20 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11. 2007-01-31 1 a (32) Plats och tid Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-01-28

Individnämndens protokoll 2014-01-28 Datum: Tisdagen den 28 januari 2014 Tid: 17.00 18.40 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 4 februari Paragrafer: 1-8 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.01.21 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.36 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) ordf Ulla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-17 1 Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 1 Socialnämnden Plats och tid Sessionssalen Norbergsvägen 19 klockan 13.15-16.00 Beslutande Niclas Bergström (S) Ann-Louise Ruutikainen (S) Lars Piirhonen (S) Gunilla Sundberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96

Protokoll. Socialnämnden 2015-06-16 87-96 Socialnämnden 87-96 2 87 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten - O learys...5 88 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Lejonberget AB (Savannen)...6 89 Presentation

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Socialnämnden 2014-08-20 1(17)

Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Socialnämnden 2014-08-20 1(17) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 132-147. Ann-Charlotte Elgh. Ordförande: Roger Rydström. Justerande: Else-Marie Frisk Socialnämnden 2015-10-15 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-10-15, kl. 09.30-12.10 Beslutande: Gruppmöte: 08.00-09.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine

Läs mer

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 2007-09-26 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87 2009-04-29 1 (31) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 29 april 2009 kl. 9.00 12.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 20 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 oktober 2014 kl 14.00 17.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Marianne

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-10-19. Föredragningslista 2 (31) Föredragningslista 178 Val av protokolljusterare 179 Anmälan av övriga ärenden 194 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Pia Ingvarsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 Beslutande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40

Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 1 (18) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, rum Dalen Tisdagen den 17 juni 2014 kl 18:00 20:40 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen (S),

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2010-01-26. Plats och tid för sammanträdet Socialnämnden 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 26 januari 2010 kl. 18.30 19.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-23 1 Socialnämnden Plats och tid Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.40

Sammanträdesdatum 2012-05-23 1 Socialnämnden Plats och tid Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.40 FAGERSTA KOMMUN 2012-05-23 1 Socialnämnden Plats och tid Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.40 Beslutande Teemu Sulin (V) Antonio Bequez (V) Majlise Svedemo (V) Lennart Björk (V) Åsa Sjöström (S) Kristina Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 12.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.25 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-09-23, kl 0900-1330 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer