Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj , samt Ann-Christin Bingåker , samt 76-87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87"

Transkript

1 (31) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 29 april 2009 kl Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj , samt Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ann-Christin Bingåker Ordförande Stefan Lamme Pia Ingvarsson Justerande Pia Ingvarsson Ingela Bröndel Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum , samt Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialförvaltningen Ann-Christin Bingåker

2 Beslutande: Stefan Lamme (M) ordförande, Ingrid Popovics (M) tjänstg.ers. för Stefan Lamme (M) Pia Ingvarsson (S) ordförande, Jan-Evert Nilsson (C) tjänstg.ersättare för Anita Svensson (C) Ulla Nilsson (M) Ethel Sjölin (S) tjänstg.ersättare för Gert-Åke Mårtensson (S) Anne-Li Roshagen (SJVP) Kerstin Thorén (S), Anders Larsson, tjänstg. ersättare för Kerstin Thorén (S) Gertrud Rosenqvist (FP) Ingela Bröndel (KD) Anders Arenhag (V) Karin Pedersen (ÖP)- tjänstg.ers.för Christer Persson (ÖP) Jan Vokoun (S) tjänstg.ers. för Christer Persson(ÖP) Elisabeth Örjefalk (MP)- tjänstg.ers. för Christer Persson(ÖP), Övriga närvarande: Jan Vokoun (S), Ingrid Popovics (M), Anders Larsson (S), Elisabeth Örjefalk (ÖP), Roland Persson, socialchef, Inger Bosson, IFO-chef, Per Lövgren, administrativ chef, Ann-Christine Bingåker, sekreterare Birgitta Halses, projektledare, 52 Kristina Lundqbvist.- Olsson, omsorgshandläggare 52 AnneMarie Welin, enhetschef, Lena Parkhagen, processledare, 57-59

3 Dnr. 2007/ Vård och omsorg Förebyggande hembesök, slutrapport Förvaltningen bedriver sedan januari 2008 projektet Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun. Syftet är att med hembesök informera de äldre, i vårt fall 80-åringar, om vad Simrishamns kommun har att erbjuda när det gäller sociala och hälsovårdande insatser. Samtidigt erbjuds en bedömning av eventuella risker i bostaden, t ex risk för fall, brand och inbrott. Förvaltningen vill också få kunskap om deras syn i sin livssituation. 154 personer erbjöds ett hembesök och det första besöket genomfördes hos 124 personer. De allra flesta har varit nöjda eller mycket nöjda med hembesöken. Det har uppmärksammats att många behöver förebygga risker för fall i hemmet. Hos hela 90 % av deltagarna har man kunnat identifiera något behov av fallförebyggande åtgärd. Till 30 % av 80-åringarna förmedlades kontakt till omsorgshandläggare, hemsjukvård, färdtjänsthandläggare och/eller närståendecentret. Ett uppföljningsbesök erbjöds efter 6 månader, varvid 93 personer tackade ja till ett andra besök och 15 som enbart ville ha uppföljningen per telefon. Under 2009 kommer de förebyggande hembesöken att erbjudas till alla som är födda En målsättning är att besöken kommer att bli en permanent del av kommunens verksamhet. En viktig del av projektet är att ta del av 80-åringarnas egna synpunkter för att kunna leva gott hela livet och kunna bibehålla självständighet och trygghet i hög ålder. Projektledaren har i särskild skrivelse förmedlat de synpunkter och information som framkommit vid hembesöken. Slutrapport Projektledarens skrivelse Projektledare Birgitta Halses och omsorgshandläggare Kristina Lundqvist Olsson närvarar och redovisar rapporten. Slutrapporten läggs med beaktande till handlingarna. Slutrapport och skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen som information. Kommunstyrelsen

4 Dnr.2009/ Vård och omsorg Skönadalshemmet, muntlig information om kvalitetsarbete Enhetschef AnneMarie Welin, närvarar och informerar om den kvalitetsprocess som inletts på det särskilda boendet Sköndalshemmet i Simrishamn. Syftet är att säkerställa kvaliteten och bedriva en effektiv omsorg för de boende på Skönadalshemmet. I arbetet med kvalitetssäkringen anlitas Qualis Kvalitetssäkring Äldreomsorg. Muntlig information Den muntliga informationen om pågående kvalitetsprocess på Skönadalshemmet läggs till handlingarna. Skönadalshemmet

5 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Trygghetsboende på Rosenborg i Gärsnäs införandeprocess steg 1 Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på omvandling av Rosenborg och vissa lägenheter på Tulpanen i Hammenhög till trygghetsboende. Förslaget skall innehålla regelverk och genomförandeprocess etc. För att klargöra det rättsliga läget för att tilldela trygghetsbostäder inom ramen för kommunens verksamhet har förvaltningen varit i kontakt med länsstyrelsen. Förvaltningen föreslår att vi väntar in den nya lagen om trygghetsbostäder som föreslås ge kommunerna rätt att fördela trygghetslägenheterna enligt beslutade riktlinjer. Som ett första steg i processen föreslår förvaltningen att omvandla Rosenborg till trygghetsboende. Till Rosenborg skall prioriteras de personer som har rätt till särskilt boende, men där otrygghet är den dominerande orsaken till behovet. Personer med omfattande fysiska hjälpbehov bör inte erbjudas Rosenborg. Samma försiktighet skall iakttas när det gäller personer med demenssjukdom i den oroliga fasen. Personer som idag har omfattande hjälpbehov och bor på Rosenborg skall erbjudas annat särskilt boende med tanke på att den nya lagen om trygghetsboende kan komma 2010 och då kan socialnämnden gå vidare med planeringen. Förslaget innebär att dygnsersättning vid Rosenborg tas bort och individuell biståndsbedömning får ligga till grund för resursfördelning, Under maj 2009 görs behovsgenomgång hos samtliga boende och från den 1 juni införs det nya ersättningssystemet. Tjänsteskrivelse Förslaget har förhandlats enligt MBL 11 vid samverkan den 28 april. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter på förslaget. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till första steg i processen att omvandla Rosenborg i Gärsnäs till ett trygghetsboende. Rosenborg i Gärsnäs Handläggarenheten social omsorg Ansvarsenheterna inom vård och omsorg

6 Dnr. 2009/ Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning mars 2009 En ekonomisk uppföljning samt en särskild redovisning av individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde har tagits fram för mars Ekonomisk uppföljning mars Den ekonomiska uppföljningen för mars 2009, läggs till handlingarna.

7 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Statistik hemtjänst mars Redovisas statistik avseende verkställda beslut om korttidsboende, verkställda och icke verkställda beslut om särskilt boende, betalningsansvar, lediga platser i särskilt boende, trygghetslarm mm mars Statistik mars Statistiken för mars 2009, läggs till handlingarna.

8 Dnr. 2009/ Allmänna ärenden Budget 2009 och 2010 Vid tid för socialnämndens sammanträde i april har förvaltningschefsgruppen under ledning av kommundirektören till kommunstyrelsen lagt fram ett åtgärdsförslag för en budget i balans Enligt direktiven läggs detta förslag direkt till kommunstyrelsen/budgetberedningen utan nämndsbehandling. Framtaget förslag bedöms av förvaltningen som genomförbara. Kommunstyrelsen har den 8 april beslutat föreslå kommunfullmäktige minska nämndernas anslag (frånsett BUN) med 1,5 %. Det innebär för socialnämnden en nerdragning med ytterligare 0,5 % för Total nerdragning tkr, vilket är en ökning med tkr mot den 1 % som är avsatt. Förvaltningen anser därför att det finns skäl att snarast börja ta beslut kring delar av det åtgärdspaket som förvaltningen arbetat fram. Tjänsteskrivelse Förvaltningens beskrivning av åtgärder för att få en budget i balans Förvaltningen får i uppdrag att till nästa sammanträde utreda och redovisa ett konkret förslag till avveckling av en enhet för särskilt boende. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten till alternativ användning av de lokaler som kommer att göras fria. Socialförvaltningen, administrativa enheten

9 Dnr. 2009/ Allmänna ärenden Förslag till fullmäktigemål och investeringsanslag för 2010 Budgetarbetet inför 2010 präglas av finanskrisen. Det innebär att det beräknade underskottet för 2010 är ca 44 miljoner för Simrishamns kommun ser det ännu sämre ut. Förvaltningschefsgruppen, under ledning av kommundirektören, har därför fått i uppdrag att lägga fram ett förslag till budget i balans och presentera detta direkt till kommunstyrelsen. Det innebär en nerdragning av ramen med ca 3 %. Förslaget presenterats på gemensam budgetöverläggning. Förvaltningens chefsgrupp har tagit fram ett förslag som svarar mot kommundirektörens krav. Delar av förslaget är fastställt av socialnämnden inom ramen för det överskott på 1 % som nämnden skall ha Resterande delar av förslaget kommer inte att fastställas av socialnämnden utan blir föremål för den övergripande budgetprocessen. Socialnämnden skall dock lämna förslag till fullmäktigemål och förslag på investeringsbudget för Socialnämndsmålen kan inte tas förrän budgetramen är fastställd. De kan behöva anpassas efter förutsättningarna. Förvaltningen har lämnat förslag till fullmäktigemål 2010 avseende individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt LSS-verksamheten. I skrivelsen lämnas också förslag på hantering av försörjningsstödet som måste ligga utanför den ram som socialnämnden tilldelas samt sammanställning över resursbehov 2010 och Förvaltningen föreslår vidare att socialnämnden hemställer om 3 miljoner i investeringsanslag för 2010 att fördelas på ADB-investeringar, inventarier hemtjänst, trygghetslarm samt hjälpmedel. Tjänsteskrivelse Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna förslaget till fullmäktigemål, förslag på hantering av försörjningsstöd och äskande av investeringsanslag för 2010, samt sammanställning över resursbehov för 2011 och Kommunstyrelsen

10 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL för 1:a kvartalet Socialnämnden skall kvartalsvis till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna rapportera om det finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering skall även ske om det finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Förvaltningen har översänt rapport till länsstyrelsen för 1:a kvartalet 2009 avseende äldreomsorg, omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen hade inga ej verkställda beslut eller avbrott i verkställighet att rapportera. Rapport 1:a kvartalet Kvartalsrapporten överlämnas till Kommunfullmäktige och Simrishamns kommuns revisorer. Kommunfullmäktige Simrishamns kommuns revisorer

11 Dnr. 2009/ LSS Rapportering ej verkställda beslut enligt LSS, 1:a kvartalet Socialnämnden skall kvartalsvis till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader efter beslut eller beslut som avbrutits som inte på nytt verkställts inom tre månader. Handläggarenheten social omsorg har översänt rapport till länsstyrelsen för 1:a kvartalet 2009 (rapporteringstillfälle 31 mars 2009) Vid rapporteringstillfället fanns inga ej verkställda beslut eller några avbrott i verkställighet att rapportera. Kvartalsrapport. Kvartalsrapporten ej verkställda beslut enligt LSS, överlämnas till kommunfullmäktige och Simrishamns kommuns revisorer. Kommunfullmäktige Simrishamns kommuns revisorer

12 Dnr. 2009/ Individ/familjeomsorg Förslag till yttrande beträffande remiss från socialdepartementet En ny alkohollag (SOU 2009:22) Simrishamns kommun är remissinstans beträffande den totala översynen av alkohollagen som presenteras i SOU 2009:22. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden är ansvarig för handläggning av ärenden enligt alkohollagen. Socialförvaltningen har i upprättat ett förslag till yttrande vari lämnas synpunkter på förslaget. Man är positiv till att lagen även fortsättningsvis skall vara en alkoholpolitisk skyddslag och att detta perspektiv alltid skall ha företräde framför näringspolitiska överväganden. I yttrandet kommenteras och lämnas synpunkter på de huvudsakliga förändringar som föreslås i förhållande till ny gällande rätt. Ny alkohollag sammanfattning Tjänsteskrivelse förslag till yttrande. Socialnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

13 Dnr. 2009/ Individ/familjeomsorg Gemensam handläggning av serveringstillstånd en möjlighet i sydöstra Skåne. Kommunerna i sydöstra Skåne (SÖSK) arbetar tillsammans m många frågor. Det är nödvändigt eftersom kommunerna var och en är i minsta laget för att på vissa områden kunna ha specialist-resurser. Samverkan blir då en vinna-vinna-situation. Inom socialförvaltningen har vi under en tid diskuterat möjligheten att ha en gemensam handläggning av frågor som rör alkohollagen. I Simrishamns kommun är det sedan länge en funktion som kombineras med uppdraget att vara den som handlägger socialnämnden sammanträden både i nämnd och utskott. Arbetsbelastningen på denna tjänst kommer att öka framöver till följd av den planerade lagstiftningen om begränsning av tvång inom äldreomsorgen, där en ny ärendegrupp kommer att handläggas av utskottet Inom förvaltningen behövs därför göras en översyn av hur det skall fungera framöver. Alkohollagsutredningen har nyligen också lämnat ett förslag till ny alkohollag. En av de bärande idéerna är att åstadkomma en större enhetlig handläggning, tillsyn mm. Utredningen konstaterar att det är alldeles för stor olikhet i hur kommunerna i landet handlägger nuvarande alkohollag. Det är inte bra ur flera aspekter, inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. Förvaltningen föreslår att man undersöker hur övriga kommuner i SÖSK ser på en samverkan kring handläggning av serveringstillstånd, tillsyn m.m. Ett kommunövergripande samarbete skulle innebära följande fördelar: - en mer hållbar organisation än om man har uppgiften som en liten del av en annan tjänst - en enhetligare handläggning, tillsyn mm - bättre service till näringen. Några egentliga nackdelar är svårt att hitta. Myndighetsbesluten kommer dock även fortsättningsvis att tas av varje kommun för sig enligt den delegationsordning man beslutat om. Tjänsteskrivelse Forts. 73. forts.

14 Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att efterhöra intresset från kommunerna i SÖSK om att utreda förutsättningarna för en gemensam organisation för handläggning av ärenden enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen Kommunerna inom SÖSK för information.

15 Dnr. 2009/ Individ/familjeomsorg Förslag till reviderade riktlinjer/delegation- övrigt bistånd 4 kap. 1 SoL, vuxenvård (missbruksvård). Individ- och familjeomsorgsavdelningen har upprättat förslag till reviderade riktlinjer och delegation gällande ärenden inom vuxenvård missbruksvård. De reviderade riktlinjerna har tydliggjort när öppenvård kan ske utan biståndsbeslut. Vidare att barnperspektivet skall särskilt beaktas samt för att kartlägga en persons missbruk och livssituation i övrigt skall ASI användas för vuxna och ADAD för unga. Beslut om behandling föreslås delegeras enligt följande: Behandling öppenvård Behandling enligt Tolvstegsprogram Behandling övriga institutioner socialsekreteraren avdelningschef/samordnare Individ- och familjeutskottet Förslag till reviderade riktlinjer och delegation Socialnämnden antar förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer för övrigt bistånd enligt 4 kap. 1 SoL avseende Vuxenvård missbruk. Socialnämndens antar förvaltningens förslag till delegation i ovannämnda ärenden. Individ/familjeomsorg Öppenvård Prologen Ungdomsgruppen

16 Dnr. 2009/ Individ/familjeomsorg FAMN AB, ansökan om tillstånd driva privat öppenvård, yttrande till länsstyrelsen FAMN AB, har hos länsstyrelsen i Skåne län ansökt om tillstånd att driva privat öppenvårdsverksamhet enligt 7 kap. 1 p. 4 SoL. Länsstyrelsen har gett socialnämnden tillfälle att lämna yttrande över ansökan och bedöma om FAMN:s öppenvård uppfyller lagstiftningens krav på kvalitet, innehåll och säkerhet. FAMN står för familjebehandlingsalternativ i nätverk. FAMN AB bedriver familjehemsvård. FAMN AB bedriver också individuell behandling, med de i familjehem placerade klienterna barn/ungdomar. Det är denna verksamhet som bedöms vara tillståndspliktig. FAMN AB har sitt kontor i Simrishamn med administration och viss behandlingsverksamhet. Familjehem finns i Skåne och Laholms kommun. IFO-chefen har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att FAMN AB bedriver en verksamhet av god kvalitet med utbildad personal. Innehållsmässigt ser de till hela ungdomen och kan ge stöd och behandling där det behövs. Säkerheten bedöms vara god. Länsstyrelsens remiss Förslag till yttrande Ansökan från FAMN AB om tillstånd att bedriva privat öpepnvård enligt 7 kap. 1 punkt 4 tillstyrkes. Yttrandet överlämnas till länsstyrelsen i Skåne län. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Länsstyrelsen i Skåne län FAMN AB som information

17 Dnr. 2009/ LSS LSS-verksamheten, förslag till reviderad organisation. Socialnämnden tog under hösten 2008 beslut om en handlingsplan för genomförande av förändringar inom LSS-verksamheten m.m. I handlingsplanen ingår en översyn av nuvarande organisation. Socialtjänsten i Simrishamns kommun är, till följd av bl.a. befolkningsstrukturen, en stor verksamhet relaterat till kommunens storlek. LSS-verksamheten är också omfattande jämfört med andra kommuner av samma storlek. Simrishamn är en av få skånska kommuner som får pengar från LSS-utjämningssystemet. Socialförvaltningen har tittat på organisationen i några jämförbara skånska kommuner, Ystad, Sjöbo, Skurup, Svalöv och Eslöv. Samtliga kommuner har en sammanhållen och övergripande LSS-organisation och inte den platta modell som Simrishamn haft sedan kommunaliseringen på 90-talet. Socialchefen har i skrivelse lämnat förslag till ny organisation av LSS-verksamheten i Simrishamns kommuner. Grundprinciperna är: - Genom en sammanhållen organisation skapa goda förutsättningar för en långsiktig planering, anpassning och effektivare resursanvändning. - Individen skall sättas i centrum genom bättre sammanhållna insatser och god framförhållning - Rimlig arbetssituation för cheferna vad gälle antal anställda etc. - Behålla det positiva i en decentraliserad organisation - Organisationen byggs efter naturliga samband verksamhetsmässigt och geografiskt. I organisationen ingår en avdelningschef, 4 enhetschefer samt administrativa resurser 2,65 årsarbetare. Den nya organisationen skall finansieras inom ramen för de förändringsprocess som nu pågår. Organisationen föreslås träda i kraft från den 1 oktober Tjänsteskrivelse Förslaget har förhandlats enligt MBL 11 vid samverkan den 28 april. De fackliga organisationerna hade inga synpunkter på förslaget. Forts. 76. forts.

18 Förvaltningens förslag till avdelningsorganisation av LSS-verksamheten i Simrishamns kommun godkännes. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra organisationen. Samtliga ansvarsenheter inom LSS-verksamheten Handläggarenheten social omsorg Personalavdelningen för information

19 Dnr. 2007/ Vård och omsorg Slutrapport närståendestöd länsstyrelsens dnr Simrishamns kommun har sedan 2006 drivit närståendeprojekt Bergengrenska. Projektets mål är att sprida kunskap, information, glädje och trygghet. Detta görs genom att erbjuda varaktiga, kvalitativa och individuella stödinsatser för dem som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Stödinsatsen kan bidra till att förebygga ohälsa, öka livskvaliteten samt möjliggöra hemmaboende för den enskilde. Länsstyrelsen beviljade i juni 2007 socialnämnden kronor för att förstärka stödet till närståendevårdare. Beviljade medel avser samordning av stödet samt fördjupad samverkan till anhöriga. Konsulenten för näståendestöd och frivilligverksamhet Camilla Svensson, har i slutrapport redovisat projektet för tiden 16 april april Närståendestödet har utvecklats och realiserats i den ordinarie verksamheten under projektåret. I rapporten redovisas de stödinsatser som erbjuds samt hur insatserna kommit de anhöriga/närstående till del. Slutrapport med bilagor Ekonomisk redovisning Slutrapporten för projekt närståendestöd 16 april april 2009, överlämnas till länsstyrelsen i Skåne län med begäran om utbetalning av resterande beviljade medel. Länsstyrelsen i Skåne län Närståendestödet Bergengrenska Enhetschef AnneMarie Welin, Skönadalshemmet

20 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Närståendevårdarkort Simrishamns kommun har sedan 2006 drivit närståendeprojekt Bergengrenska. Projektets mål är att sprida kunskap, information, glädje och trygghet. Genom att erbjuda varaktiga, kvalitativa och individuella stödinsatser för dem som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller stödjer en närstående som har funktionshinder kan projektets mål uppfyllas. Stödinsatserna som Simrishamns kommun erbjuder kan bidra till att förebygga ohälsa, öka livskvaliteten samt möjliggöra hemmaboende för den enskilde. Som ett led i utvecklandet av närståendetödet föreslås att socialnämnden beslutar införa Närståendevårdarkort. Kortet är gult, i visitkortsstorlek, ligger i en plastficka och innehåller information om: - namn på den som är närståendevårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp - uppgifter på den som vårdas - namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de får en påringning. Näståendevårdarkortet fungerar som en säkerhet både för den som vårdas/får hjälp och för närståendevårdaren. Kortet ska förvaras intill ID-handlingen/körkortet. Kortet distribueras via näståendestödet i Simrishamns kommun, men kan även i framtiden delas ut av frivilligorganisationer, vårdcentraler etc. Ystad och Tomelilla kommuner kommer att följa Simrishamns exempel och använda sig av samma kort, det innebär att tre kommuner har samma utförande på korten. Efter beslut i socialnämnden meddelas räddningschefen i området för information och kunskapsspridning. Prov på närståendevårdarkort. Forts. 78. forts.

21 Socialnämnden beslutar utveckla närståendestödet i kommunen genom att införa Närståendevårdarkort. Närståendestödet Bergengrenska Räddningschef, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund Enhetschef AnneMarie Welin, Skönadalshemmet

22 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Ansökan om stimulansmedel till kommuner och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre. Socialnämnden har tilldelats i stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre för Fördelningen bygger på antalet äldre i befolkningen och Simrishamns kommun har för 2009 tilldelats t kr. Förvaltningen har den 23 mars skickat in ansökan om stimulansmedel för år 2009 till Socialstyrelsen. Ansökan har samma inriktning som tidigare. Sökta medel är fördelade inom följande områden; demensvård, sociala innehållet, förstärkt läkartillgång samt förebyggande hembesök. Ansökan om stimulansbidrag för 2009 Socialnämnden godkänner ansökan om stimulansbidrag för år 2009 för en bättre vård och omsorg om äldre Socialstyrelsen

23 Dnr. 2008/ Vård och omsorg Redovisning till Socialstyrelsen av beviljade stimulansmedel 2007 och Socialnämnden har tilldelats statliga stimulansmedel för en bättre vård och omsorg om äldre. Stimulansmedel har beviljats med tkr för 2007 och med tkr för år Enligt villkoren för nyttjande av beviljade medel har förvaltningen den 30 mars översänt en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av beviljade stimulansmedel för 2007 och Redovisning av 2007 och 2008 års stimulansmedel Socialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen av 2007 och 2008 års stimulansmedel. Beslutet överlämnas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen

24 Dnr. 2009/ Vård och omsorg Förenade Care AB, verksamhetsberättelse Kiviks vård och omsorgsdistrikt Förenade Care AB, driver sedan 1 april 2008 verksamheten vid Kiviks Vård och Omsorgsdistrikt på entreprenad. Verksamhetschefen har inkommit med en verksamhetsberättelse för år Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelsen från Förenade Care AB avseende Kiviks Vård och Omsorgsdistrikt, läggs till handlingarna. Förenade Care AB, Kiviks Vård och Omsorgsdistrikt Ansvarsenheterna inom kommunens vård och omsorg för information Aleris Äldreomsorg, Lillevångshemmet

25 Dnr. 2009/ Vård och omsorg MAS-funktionen, sammanställning av avvikelserapporter 2008 Medicinskt ansvariga sjuksköterskan har i sammanställning redovisat avvikelserapporter som inkommit till MAS-funktionen under Sammanställning Sammanställning av avvikelserapporter som inkommit till MAS-funktionen under år 2008, läggs till handlingarna. Medicinskt ansvariga sjuksköterska Ansvarsenheterna inom Vård och omsorg samt LSS Förenade Care AB, Kiviks Vård och Omsorgsdistrikt Aleris Äldreomsorg, Lillevångshemmet 83. Dnr. 2009/47 mfl 753

26 Allmänna ärenden Förslag till fördelning av bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde 2009 Socialnämnden har ett anslag på kr att fördela till föreningar som verkar på socialnämndens område, dvs med koppling till socialnämndens uppdrag. Följande föreningar har inkommit med ansökningar. DHR Tomelilla/Sjöbo/Simrishamn HRF Österlen Brottsofferjouren Österlen Kristianstads Kvinnojour Adoptionscentrum Skåne BRIS region Syd Brottsoffer och Kvinnojouren Ystad mfl kr kr kr kr kr kr kr Förvaltningen har efter att ha gått igenom föreningarnas ansökningshandlingar lämnat förslag till fördelning av stödet för Efter fördelning återstår kr. Ansökningshandlingar Tjänsteskrivelse Stödet till föreningar 2009 fördelas enligt följande: DHR Tomelilla/Sjöbo/Simrishamn kr HRF Österlen kr Brottsofferjouren Österlen kr Kristianstads Kvinnojour kr Adoptionscentrum Skåne kr BRIS region Syd kr Brottsoffer och Kvinnojouren Ystad mfl kr Berörda föreningar 84.

27 Allmänna ärenden Kommunala pensionärsrådets protokoll, information. Kommunala pensionärsrådet hade sammanträde den 5 mars 2009 på Ankaret i Skillinge. Protokollet från mötet redovisas som information. Protokoll Protokollet från Kommunala Pensionärsrådets sammanträde den 5 mars 2009 läggs till handlingarna.

28 Allmänna ärenden Aktuell information Förvaltningen lämnar muntligt följande information: 1. Lokalplanering inom socialnämndens verksamhetsområde. - Utflyttning från Kv. Lasarettet fortsatt handläggning - Trapphusboende inom LSS-verksamheten och inplanerat gemensamt möte med Simrishamns- Bostäder och kommunstyrelsen gällande trapphusboendet. Den muntliga informationen läggs till handlingarna.

29 Allmänna ärenden Kurser/konferenser Ystad Handikappråd HSO och Ystad Pensionärsråd, inbjudan till information om den nya FN konventionen Agenda 50 i Ystad eftermiddagen den 4 maj Kommun - Akuten, inbjudan till kurs LOV Kundval/valfrihet i teori och praktik den 27 maj 2009 i Stockholm. Nationella Samverkan för Psykisk Hälsa inbjudan till konferens gällande psykisk ohälsa och funktionsnedsättning i Stockholm 7 8 maj Länsstyrelsen i Skåne län, inbjudan till en dag om krisberedskap och socialtjänst den 1 alternativt den 2 juni Inbjudan Kursinbjudningarna läggs till handlingarna.

30 Allmänna ärenden Meddelanden Föredrages och lägges till handlingarna följande meddelanden: 1. Länsstyrelsen i Skåne län, påminnelse om tillsyn av enskild verksamhet. 2. Kommunförbundets Skåne, skrivelse angående hälso- och sjukvårdsöverenskommelsen. 3. Kommunförbundet Skåne, minnesanteckningar från Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. 4. Kommunförbundet Skåne, verksamhetsberättelse för Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 9:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. 6. Socialstyrelsen, angående statsbidrag till kommunerna för att förstärka sociala insatser i samband med den nya öppna vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård. 7. Socialstyrelsen, Socialstyrelsens information Anhörigstöd ur olika perspektiv. 1. Patientnämndens kansli, verksamhetsberättelse HSO Skåne, en rapport över kommunerna arbete med enkelt åtgärdade hinder. 3. Oral Care, framtidens tandvårdsteam, verksamhetsberättelse 2008 Region Skåne. 4. Ystad Österlen-regionen, nyhetsbrev april Svenska kyrkans diakonförbund i Lunds stift, upprop för välfärden. 6. Kultur- och fritidsnämnden, beslut om kultur och fritidspolitisk målsättning. 7. Kommunstyrelsen, beslut om ekonomisk information utifrån SKL:s februariprognos. 8. Kommunstyrelsen, beslut om delegeringsordning för kommunstyrelsen. 9. Kommunstyrelsen, beslut om intern kontroll 2008, redovisning. Forts.

31 forts. 10. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning, beslut om jämförelserapport från Nätverket Ystad- Österlenregionen beträffande äldreomsorgen. 11. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 9:23 om vårpropositionen 2009.

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 2007-10-31 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid

Läs mer

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 2007-09-26 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11. 2007-01-31 1 a (32) Plats och tid Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 51 Kommunalisering hemsjukvård... 62 52 Delrapport barn som bevittnat våld i hemmet 2011... 63 53 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1... 64 54 Budget 2013 Rambehov, drift...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (15) Innehåll 95 Ändring av dagordning 96 Anmälningsärenden 97 Delegationsbeslut 98 Ansökan om medel till insatser för barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Vård- och omsorgsnämnden 2009-03-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.10 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-05-20 1 (15) 2014-05-20 1 (15) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen 20 maj 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-04-25 1 (1-20) Plats och tid Röda rumet, Kommunens hus onsdagen den 25 april 2007, kl 08.30-11.25 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-10-15 1 (18) 2014-10-15 1 (18) Plats och tid Älmhults kommunhus tisdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Ann

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-02-10 Innehåll 20 Verksamhet med personligt ombud... 28 21 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 29 22 Överföring av ram mellan programområden...

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20.

PROTOKOLL. Socialnämnden 2009-11-17. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november 2009 kl 18.30 20. Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 17 november

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30

PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 PROTOKOLL 1 (20) 2012-08-30 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.15-8.30, 11.00 12.00, 13.00-14.55 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S), vice ordförande Ulla-Britt Kulin

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Ajournering 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Agneta Lenander (V), tjg ersättare för Eva

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 2007-03-27 1 (28) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) 62-90 Ulla

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Socialnämnden 2014-11-05 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:40 Paragrafer 138-152 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-05-20 1 (18) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 17.15 Paragrafer 55-69 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Per Wetter (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Datum Tid kl 08.15--11.15 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Inga Käll (FHT) Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 24 juni Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2013-06-18 1 Socialnämnden 2013-06-18 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 99 Rutin för handläggning av bostadsanpassningärenden 100 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 101

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson

Socialnämnden. (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) Marita Pettersson (S), Barbro Olausson (FP), Birgit Ohlsson Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 2013-01-29, klockan 13:30 16:25 (ajounering 14:50-15:00) ande Görel Nilsson (S) ordförande, Susanna Karlsson (S), Monica

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-12-15 1 (14) Sören Carlsson (s) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-12-15 1 (14) Sören Carlsson (s) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-12-15 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-05-23 2 SN 62 Dnr 65.12 750 Anmälan om delegationsbeslut januari april 2012 Anmälan om delegationsbeslut i enlighet med fört protokoll 2012-01-01-2012-04-30 samt arbetsutskottets protokoll

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin Jarl (s), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.50 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14) 2014-10-07 A9 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.15. Beslutande Peter Jansson, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Mattias Vernberg, C Peter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2001-09-18

Omsorgsnämnden 2001-09-18 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl. 14.00 18.20 Beslutande S Bo Johansson, ordförande KD Göran Andersson S Karl-Erik Danielsson MP Birgitta Persson M Ingrid Burfelt C Aina Svensson 134-145

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1(23) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2009.04.29 1 Plats och tid Stora konferensrummet vårdcentralen kl 13.30-16.00 ande Övriga deltagande Justerare Thore Svenson (M) ordförande Håkan Svensson (M) Inger Hultén (M) Inger Olsson

Läs mer

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6

Yttrande angående motion om barnfattigdom 4. Återkallande av serveringstillstånd 5. Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLL SID Information om LVU 3 Yttrande angående motion om barnfattigdom 4 Återkallande av serveringstillstånd 5 Förändring av antalet boendeplatser på Hällebo 6 Socialnämndens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 17 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 augusti 2014 kl 14.00-16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors (c) Anita Davoust (m) Jim

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 17.05. Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Ingvar Näsman (s) Annica

Läs mer

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS

Lars Svensson Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2013-11-22 kl. 13.00 Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt ANSLAG/BEVIS 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 17.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-01-17 1 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.45 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor

Eva Stecksén. Gun Olofsson. Socialnämnden. Ånge kommunkontor 1 (21) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 10 mars, 2010, kl. 9.30 12.00, 13.00 15.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Birgitta Sjögren, s, vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer