SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-01-31 1 a (32) Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl. 9.00 11."

Transkript

1 a (32) Plats och tid Socialkontoret, onsdagen den 31 januari kl Beslutande Övriga närvarande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin (s) tjänstgörande ersättare för Gert-Åke Mårtensson (s) Anne-Li Roshagen (sjvp) Kerstin Thorén (s) Gertrud Rosenqvist (fp) Ingela Bröndel (kd) Harriet Ringvall (mp) tjänstgörande ersättare för Anders Arenhag (v) Christer Persson (öp) Mats Petri (m) Ingela Nilsson (c) Ingrid Popovics (m) Krister Persson (m) Anders Larsson (s) Jan-Evert Nilsson (c) Karin Pedersen (öp) Roland Persson, socialchef Per Lövgren, administrativ chef, Kristina Privér, verksamhetsutvecklare, Ann-Christine Bingåker, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Pia Ingvarsson Socialkontoret, onsdagen den 7 februari ( omedelbart justerade ) Sekreterare Ordförande Justerande Ann-Christine Bingåker Stefan Lamme Pia Ingvarsson Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Socialkontoret Ann-Christine Bingåker

2 Dnr. 2007/ Individ/familjeomsorg BBiC- barns behov i centrum, arbetsmetod och utbildningsplan BBiC är ett nationellt projekt som drivits av socialstyrelsen tillsammans med sju projektkommuner/kommundelar. Socialstyrelsen har nu tillsammans med kommunförbundet inbjudit landets kommuner att utbilda sig i BBiC och sluta avtal/licens med socialstyrelsen att använda BBiC. Ett avtal kan slutas under en tvåårig implementeringstid och därefter kan kommunen få licens att använda BBiC med de villkor som gäller. BBiC är beteckningen på ett nytt sätt att arbeta inom social barnavård, ett slags kvalitetssystem som ska förbättra utredning, planering och uppföljning som syftar till att stärka barns ställning inom den sociala barnavården. Målet är att utveckla ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet ska få tillgång till. Utgångspunkten är att barnets grundläggande behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju olika behovsområden. IFO-chefen har i skrivelse redogjort för BBiC-konceptet. Av skrivelsen framgår att berörd personal inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med barn och ungdomar är intresserade av att använda metoden. En utbildningsplan för införande av BBiC inom individ- och familjeomsorgens barn och ungdom har tagits fram och en socialsekreterare 50% kommer att arbeta som utbildare och handledare. IFO-chefens skrivelse Utbildningsplan Barnchecklistan relevant i ärendet BBiC-konceptet skall användas inom individ- och familjeomsorgen i handläggningen av barn- och ungdomsärenden. Utbildningsplanen för införande av BBiC antages. _ Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgen

3 Dnr. 2007/ Individ/familjeomsorg Fastigheten Peder Mörks väg 8 (Druvan 8) Kommunstyrelsen beslutade 6 december 2006 att fastigheterna Yngve Östbergsväg 14 (Kvarnhejdan 11) och Peder Mörks väg 8 (Druvan 8) i Simrishamn skall lämnas till försäljning. Bakgrunden till beslutet är att socialnämnden flyttat verksamheten (gruppbostäder enligt LSS) till Gärsnäs och därigenom blir vissa fastigheter överflödiga. Socialchefen har i skrivelse redogjort för lokalproblem inom Skönadals hemtjänstdistrikt. Distriktet har vät och de lokaler man idag disponerar inom Skönadalshemmet räcker inte längre och några ytterligare lokaler där är ej möjliga att ianspråkta. Förvaltningen har därför tittat på andra möjligheter och funnit en lösning som innebär att individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp lämnar lokalerna på Ekegatan och flyttar till fastigheten Peder Mörks väg 8 som uppfyller de krav på anonymitet och sekretess som behövs. Skönadals hemtjänstdistrikt flyttar till lokalerna på Ekegatan, vilket blir en bra lösning för distriktet. Detta innebär att socialförvaltningen önskar behålla huset på Peder Mörks väg 8. Förvaltningen har samrått med tekniska kontoret i frågan. Kommunstyrelsens beslut Socialchefens skrivelse Barnchecklistan relevant i ärende hemställer hos kommunstyrelsen att fastigheten på Peder Mörks väg 8 (Druvan 8) inte säljs utan även fortsättningsvis disponeras av socialnämnden. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Skönadals hemtjänstdistrikt Individ/familjeomsorgens ungdomsgrupp Tekniska kontoret för kännedom

4 Dnr. 2007/5 754 Individ/familjeomsorg Kommunförbundet Skånes skrivelse om statens aviserade föreändringar inom arbetsmarknad, företagande och trygghetssystem Kommunförbundet Skåne har översänt en skrivelse till länets kommuner med anledning av statens aviserade förändringar inom arbetsmarknad, företagande och trygghetssystem. Kommunförbundet finner förslagen så omfattande att kommunerna med sitt beroende av hög sysselsättning och sitt yttersta ansvar för medborgarns försörjning, måste uppfatta förändringarnas effekter. Ansvarig nämnd för utbetalning av försörjningsstöd bör därför göra en avstämning av försörjningsstödet vid årsskiftet utifrån de variabler som kommunförbundet angett. Därefter föreslås nämnden att under i första hand år 2007 följa upp samma variabler per tertial. Kommunförbundet kommer att genomföra kommungemensamma uppföljningar per tertial. 1:e socialsekreterare Bengt Magnusson har anmälts som kontaktperson. Kommunförbundets skrivelse daterad Barnchecklistan relevant i ärendet Förvaltningen får i uppdrag att följa kommunförbundet Skånes rekommendationer beträffande avstämning av försörjningsstödet. 18. forts. Dnr. 2007/5 754

5 Protokollsanteckning godkänner att Pia Ingvarsson (s), Ethel Sjölin (s), Kerstin Thorén (s) och Harriet Ringvall (mp) får göra följande protokollsanteckning: Vi ser positivt på att det görs en avstämning och uppföljning av kostnaderna på försörjningsstödet, eftersom vi befarar att förändringarna i trygghetssystemet kommer att belasta det kommunala försörjningsstödet. _ Beslutet epedieras till: Individ- och familjeomsorgen 1:e socialsekreterare Bengt Magnusson Kommunförbundet Skåne, för kännedom Kommunstyrelsen för kännedom

6 Dnr. 2007/ Individ/familjeomsorg/Hemtjänst Rapportering enligt 16 kap. 6 SoL samt 9 kap. 10 KL av icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 om ändring i socialtjänstlagen och kommunallagen som syftar till att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen och avser fyra områden. - Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen - Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid. - Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur socialnämnden verkställer egna gynnande beslut. - Bestämmelserna om särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer en gynnande dom av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut. Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att Socialstyrelsen och länsstyrelserna vid uppföljningar funnit att det ibland gått mycket lång tid mellan verkställighet och beslut, trots att ett biståndsbeslut i princip skall verkställas omedelbart. Detta är inte acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Systemet med sanktionsavgifter skall också sätta press på kommunerna att verkställa fattade beslut. Socialnämnderna åläggs därför en rapporteringsskyldighet som omfattar alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre (3) månader. Rapporteringen skall göras till länsstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige. Socialchefen föreslår i skrivelse att verksamhetsdelegation kompletteras med uppgift på vilka tjänstemän som skall ha ansvar för rapporteringen.

7 forts. Dnr. 2007/ Socialchefens skrivelse med bilagor Barnchecklistan ej relevant i ärendet. delegerar till avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen och enhetschefen för behovsbedömarenheten att fullgöra rapporteringsskyldigheten enligt 16 kap. 6 socialtjänstlagen samt 9 kap. 10 KL av icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL. Rapporteringen skall delges socialnämnden. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och Simrishamns kommuns revisorer som information. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Simrishamns kommuns revisorer Individ/familjeomsorgen Behovsbedömarenheten

8 Dnr. 2006/ Hemtjänst Länsstyrelsens beslut efter tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Simrishamns kommun. Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en verksamhetstillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser i Simrishamns kommun. Syftet är att granska rättssäkerheten i biståndshandläggningen, uppmärksamma och påtala eventuella brister för att därigenom uppnå en hög grad av rättssäkerhet. Länsstyrelsen har fattat beslut efter genomförd tillsyn. Av detta framgår att länsstyrelsen, med utgångspunkt från de synpunkter som framgår under länsstyrelsens bedömning, anser att nämnden uppfyller bedömningskriterierna vad gäller styrdokument, bedömning och beslut. att nämnden delvis uppfyller kriterierna på information och utredning, samt att nämnden inte uppfyller kriterierna på ansökan. Länsstyrelsen emotser senast den 15 mars 2007 en åtgärdsplan från nämnden för att fullgöra de bedömningskriterier som idag inte eller delvis uppfylls. Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsens beslut efter tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänstinsatser, läggs till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa ett förslag till åtgärdsplan att tas upp för beslut vid sammanträdet i februari månad. Beslutet epedieras till: Behovsbedömarenheten Länsstyrelsen för kännedom

9 Dnr. 2007/ Hemtjänst Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, förslag till ändring i riktlinjer beträffande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Enhetschefen för stöd för psykiskt funktionshindrade har föreslagit ändring i riktlinjer som avser sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Sysselsättning kan beviljas enligt SoL till personer som tillhör psykiatrireformens målgrupp. Idag finns ingen övre åldersgräns i kommunens riktlinjer för att kunna bli beviljad sysselsättning. Erfarenheten visar att det kan vara svårt att blanda åldrar och svårt för personalen att hitta lämpliga arbetsuppgifter för äldre personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten vänder sig till personer i arbetsför ålder och det blir därför naturligt att avgränsa målgruppen för sysselsättningen till år. Enhetschefens förslag Gällande riktlinje Barnchecklistan ej relevant i ärendet Riktlinjerna avseende sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder ändras till att personer som kan beviljas sysselsättning är personer som tillhör psykiatrireformens målgrupp ålder år. Beslutet epedieras till: Enhetschef stöd för psykiskt funktionshindrade Behovsbedömarenheten

10 Dnr. 2007/4 730 Hemtjänst Förslag om hemtjänst på entreprenad I programmet för den politiska majoriteten (antaget av kommunfullmäktige ) finns en punkt om att man vill pröva möjligheterna att lägga ut ytterligare särskilda boenden på entreprenad. bör därför ta ställning till vilken verksamhet som kan komma i fråga. Socialchefen föreslår i skrivelse att verksamheten inom Kiviks hemtjänstdistrikt blir föremål för upphandling och eventuell entreprenad. Distriktet inkluderar äldreboendet Solgäntan med 27 lägenheter och hemtjänst i ordinärt boende med fn. ca 70 brukare. Till verksamheten hör också Äppelgårdens dagcentral. Köket vid dagcentralen bör inte ingå i upphandlingen eftersom det f.n. pågår en utredning om kommunens samlade kostfunktion. har infört ett system med brukarval. Väljer man att ta med även hemtjänst i ordinärt boende i Kiviksdistriktet, bör man efter ett antal månader öppna detta för brukarval. I projektorganisationen för genomförandet föreslås att socialnämndens presidium tillsammans med socialchefen skall utgöra styrgrupp och tjänstemän från förvaltningen skall ingå i arbetsgruppen. Utdrag ur den politiska majoritetens program Socialchefens skrivelse Barnchecklistan ej relevant i ärendet Förslaget har behandlats (MBL 11) i socialförvaltningens centrala samverkansgrupp Några synpunkter från arbetstagarparterna har inte framförts.

11 forts. Dnr. 2007/4 730 Yrkanden Stefan Lamme (m) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag avseende verksamheten vid Kiviks hemtjänstdistrikt (utom köksfunktionen) som skall tas upp för beslut i socialnämnden. Med utgångspunkt från förfrågningsunderlaget skall socialnämnden också fatta beslut om de huvudsakliga inriktningsbeslut som detta innebär. Pia Ingvarsson (s) yrkar avslag på att pröva möjligheterna att konkurrensutsätta ytterligare ett boende. Tilläggsyrkande I händelse av att socialnämnden beslutar enligt Stefan Lammes förslag yrkar Pia Ingvarsson (s) att ärendet skall överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande, då beslutet innebär en annan inriktning än vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut Stefan Lamme (m) yrkar avslag på Pia Ingvarssons tilläggsyrkandet, då förvaltningens förslag stämmer med den inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Stefan Lammes yrkande respektive Pia Ingvarssons yrkande och finner att socialnämndens beslutat enligt Stefan Lammes yrkande. Omröstning Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: JA för Stefan Lammes yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande.

12 forts. Dnr. 2007/4 730 Med 7 Ja-röster för Stefan Lammes yrkande mot 4 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande beslutar socialnämnden enligt Stefan Stefan Lammes yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin (s) Anneli Roshagen (sjvp) Kerstin Thorén (s) Gertrud Rosenqvist (fp) Ingela Bröndel (kd) Harriet Ringvall (mp) Christer Persson (öp) Resultat 7 4 Reservationer Pia Ingvarsson (s), Ethel Sjölin (s), Kerstin Thorén (s) och Harriet Ringvall (mp) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Propositionsordning tilläggsyrkande Ordföranden ställer därefter proposition på Pia Ingvarssons tilläggsyrkande om att beslutet skall överlämnas till kommunfullmäktige respektive Stefan Lammes yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att socialnämnden beslutat enligt Stefan Lammes yrkande. Omröstning Omröstning begärs. godkänner följande propositionsordning: Ja för Stefan Lammes yrkande. Nej för Pia Ingvarssons yrkande.

13 /4 730 Med 7 Ja-röster för Stefan Lammes yrkande mot 4 Nej-röster för Pia Ingvarssons yrkande beslutar socialnämnden enligt Stefan Lammes yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) Ulla Nilsson (m) Ethel Sjölin (s) Anneli Roshagen (sjvp) Kerstin Thorén (s) Gertrud Rosenqvist (fp) Ingela Bröndel (kd) Harriet Ringvall (mp) Christer Persson (öp) Resultat 7 4 Reservationer Pia Ingvarsson (s), Ethel Sjölin (s), Kerstin Thorén (s) och Harriet Ringvall (mp) reserverar sig skriftligt mot beslutet. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till förfrågningsunderlag avseende verksamheten vid Kiviks hemtjänstdistrikt (utom köksfunktionen) som skall tas upp för beslut i socialnämnden. Med utgångspunkt från förfrågningsunderlaget skall socialnämnden också fatta beslut om de huvudsakliga inriktningsbeslut som detta innebär. avslår Pia Ingvarssons tilläggsyrkande, då nämndens inriktning redan är beslutad av kommunfullmäktige. Föreslagen projektorganisation fastställes. Beslutet epedieras till: Kiviks hemtjänstdistrikt

14 Dnr. 2006/ Hemtjänst Förslag på omsorgsgarantier på särskilt boende. har ( ) gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en vård- och omsorgsgaranti på särskilt boende. Den politiska majoriteten har i sitt program för innevarande mandatperiod (antaget av kommunfullmäktige ) angett att man vill man införa en omvårdnadsgaranti, initialt i särskilt boende. Detta skall sedan ske även för hemtjänsttagare i ordinärt boende. Förvaltningen har, bl a utifrån synpunkter från pensionärsorganisationerna, tagit fram ett förslag på omsorgsgarantier på särskilt boende. Innan beslut i socialnämnden skall förslaget remitteras till kommunala pensionärsrådet. s beslut Utdrag ur den politiska majoritetens program Förslag på omsorgsgarantier på särskilt boende. diskuterar ärendet och lämnar synpunkter på förslget. överlämnar, med de redaktionella förändringar som framkommit på sammanträdet, förslaget på Omsorgsgarantier på särskilt boende på remiss till kommunala pensionärsrådet (KPR) för yttrande innan socialnämnden fattar beslut i ärendet. Beslutet epedieras till: Kommunala pensionärsrådet för yttrande

15 Dnr. 2005/ Hemtjänst Kompetensstegen, ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Förvaltningen har upprättat en ansökan om statligt stöd från Kompetensstegen, regeringens satsning för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Ansökan avser följande aktiviteter inom socialnämndens verksamheter för vård och omsorg år 2007 och 2008: - Kvalitetscontroller behovsbedömarenheten. Målet är att behovsbedömarna skall vidareutveckla yrkesrollen som kvalitetsuppföljare i målrationell verksamhet mm. - Förbättra arbetsglädjen bland personalen inom enheten för hälso- och sjukvården (distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster). - Gemensam värdegrund skapa en gemensam värdegrund för vård och omsorgsanställda. Ansökan från Kompetensstegen utgör kronor. Ansökan med aktivitetsbilagor Kommunstyrelsen föreslås ansöka om medel från Kompetensstegen till införande av ovannämnda aktiviteter inom vård och omsorg i Simrishamns kommun i enlighet med upprättad ansökan. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen Behovsbedömarenheten Samtliga hemtjänstdistrikt

16 Dnr. 2005/ Hemtjänst Slutrapport, projekt varaktiga former för anhörigstöd 2005 Länsstyrelsen beviljade i november månad 2005 socialnämnden kronor till projekt Anhörigstöd Beviljade medel avsåg 12 månaders verksamhet. Projektet startade i januari Verksamhetsutvecklaren har i slutrapport redogjort för de aktiviteter som pågått i anhörigprojektet under det gångna året samt en ekonomisk redovisning. Slutrapport med ekonomisk redovisning Barnchecklistan ej relevant i ärendet. Slutrapport med ekonomisk redovisning överlämnas till länsstyrelsen i Skåne län med begäran om utbetalning av resterande beviljade medel. Beslutet epedieras till: Länsstyrelsen i Skåne län Projektledare Anders Åkesson

17 Dnr.2006/ Hemtjänst Socialdemokraternas motion om rätten till heltid möjligheten till deltid Socialdemokraterna i Simrishamns kommun har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående rätten till heltid möjligheter till deltid. Utgångspunkten är rätten till egen försörjning och ekonomisk oberoende. Jämställdhetsaspekten lyfts också fram. I motionen efterlyses en bredare syn på problematiken och att man inom kommunen prövar nya lösningar. Ett eempel som ges är att personalen på de särskilda boendena tar över vissa arbetsuppgifter från Simrishamnsbostäder gällande t.e. trädgårdsskötsel. Motionen har överlämnats till socialnämnden för yttrande. Socialchefen har upprättat ett förslag till svar på motionen. I svaret betonas att syftet med motionen är mycket bra och ligger rätt i tiden. Olika lösningar är tänkbara, varav en väg är den som motionärerna är inne på och som borde prövas i ett brett perspektiv i den kommunala verksamheten. En möjlighet att är höja ambitionsnivån när det gäller det sociala innehållet i omsorgen. En annan möjlighet är att man jobbar deltid, men med heltidslön. Inledningsvis bör man inte greppa över hela verksamheten. En möjlighet är att man väljer ut en eller två enheter och att personalfunktionen på kommunledningskontoret tar ett projektledaransvar för att arbeta med frågan. Remiss Socialdemokraternas motion Förslag till motionssvar. Motionssvaret har diskuterats i socialförvaltningens centrala samverkansgrupp.

18 forts. Upprättat förslag till svar på Socialdemokraternas motion Rätten till heltid möjlighet till deltid överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

19 Dnr. 2006/ Hemtjänst Yttrande över Patientdatautredningens huvudbetänkande (SOU 2006:82). Regeringskansliet, Socialdepartementet har i remiss till kommunen överlämnat Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny patientdatalag (SOU 2006:82) för yttrande. I utredningens betänkande föreslås en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, Patientdatalagen. Detta innebär att patientjournallagen och lagen om vårdregister ersätts av den nya lagen. skall yttra sig till kommunstyrelsen i ärendet. Socialchefen har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att förslaget bedöms som i allt väsentligt bra. Lagförslaget innebär en anpassning till nya sätt att hantera information, samtidigt som de kritiska punkterna vad gäller patientintegritet beaktas. En viktig fråga ur ett socialtjänstperspektiv är skydd för barn och ungdomar som far illa. En samlad och överskådlig bedömning detta område saknas i utredningen. Det borde ha funnits ett kapitel som särskilt behandlade barnperspektivet. Kommunledningskontorets remiss med sammanfattning av Patientdatautredningens huvudbetänkande Socialchefens yttrande Yttrandet över förslaget till ny Patientdatalag överlämnas till kommunstyrelsen. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen

20 Dnr. 2007/8 735 Hemtjänst Skönadalshemmet, utvärdering av korttidsenheten Enhetschefen för Skönadalshemmet har översänt resultat från enkätundersökning som genomförts vid korttidsenheten på Sköndalshemmet. Sedan sommaren 2006 har en enkät lämnats till de som vistats på Sköndals korttidsboende för att återhämta sig efter sjukdom och/eller i väntan på särskilt boende. Syftet med enkäten är att mäta hur man når upp till socialnämndens mål. Resultatet visar på ett mycket gott resultat. Utvärdering av korttidsenheten Skönadalshemmet. Resultatet från genomförd utvärdering av Skönadalshemmets korttidsenhet, läggs till handlingarna. Beslutet epedieras till: Skönadalshemmet Övriga hemtjänstdistrikt Hälso- och sjukvårdsenheten Behovsbedömarenheten

21 Dnr. 2006/ Hemtjänst Plan för LSS-verksamheten, information om brukarmedverkan I enlighet med socialnämndens uppdrag ( ) lämnar förvaltningen en muntlig information om hur man avser arbeta med brukarmedverkan vid framtagande av LSS-planen. Projektplan för LSS-verksamheten Verksamhetsutvecklare Kristina Privér lämnar muntlig information i ärendet. Den muntliga informationen beträffande LSS-planeringen läggs till handlingarna.

22 Dnr. 2006/ Hemtjänst Statistik december Redovisas statistik avseende verkställda och icke verkställda beslut om korttidsboende och särskilt boende enligt SoL, lediga platser i särskilt boende, betalningsansvar, trygghetslarm mm under december månad Statistik december 2006 Statistik hemtjänst december, läggs till handlingarna.

23 Dnr. 2004/ Allmänna ärenden Uppföljning av användandet av barnchecklistan Kommunfullmäktige beslutade 29 augusti 2005 att under en försöksperiod på ett år tillämpa den barnchecklista som socialnämnden redovisat, samt att därefter göra en uppföljning och utvärdering. Uppföljningen visar att socialnämnden använt barnchecklistan i totalt 31 ärenden och av dessa har checklistan bedömts som relevant i 11 ärenden. Erfarenheterna är i huvudsak goda och handläggningen har inte tagit någon längre tid. Kommunfullmäktiges beslut Socialchefens uppföljning. Utvärderingen överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Beslutet epedieras till: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

24 Dnr.2006/ Allmänna ärenden Ekonomisk uppföljning, preliminär information Administrativ chef Per Lövgren lämnar muntligt en preliminär ekonomisk uppföljning för socialnämndens verksamhetsområde januari december Den slutliga redovisningen av 2006 års resultat kommer att lämnas vid socialnämndens sammanträde i februari då bokslut för 2006 behandlas. Muntlig information från administrativ chef, varav framgår att resultatet är positivt. Den muntliga informationen om socialnämndens preliminära resultat för år 2006, läggs till handlingarna.

25 Allmänna ärenden Information från kommunförbundet Skåne Kommunförbundet Skåne har översänt följande information: Minnesanteckningar från möte i Kommittén för vård och omsorgsfrågor Information om Region Skånes budget för Minnesanteckningar Information Region Skånes budget Informationen från Kommunförbundets Skåne, läggs till handlingarna.

26 Allmänna ärenden Protokoll från ledningsgruppen för samarbetsavtalet, information Protokoll från sammanträde med ledningsgruppen för samarbetsavtalet inom Ystads Österlens sjukvårdsdistrikt redovisas som information. Protokoll Protokollet läggs till handlingarna.

27 Allmänna ärenden Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR), information Redovisas protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet (KPR) den 6 december KPR:s protokoll Protokollet från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 6 december, läggs till handlingarna.

28 Allmänna ärenden Aktuell information Följande information från socialnämndens verksamhetsområde lämnas muntligt på sammanträdet: 1. Information om ansökan om EU-bidrag till projekt inom RMS, Rehabiliteringsmedicin i Simrishamn, där socialnämnden lämnat fullmakt som medfinansiär. Ansökan avser ett projekt Hand & Tanke som riktar sig till målgruppen invandrarkvinnor med funktionshinder. 2. Planeringsdagar inför framtagandet av LSS-plan. Socialchefen redovisar de olika områden man kommer att arbeta med. 3. Pågående utredning om samordningsförbund mellan kommunerna i SÖSK, arbetsförmedling, försäkringskassan och Region Skåne. Projektledare har anställts. Försäkringskassan svarar för kostnaderna. 4. Information om EU-direktiv gällande ändringar i arbetstidslagen januari 2007 och hur reglerna påverkar verksamheten. De flesta enheterna har löst frågan och fått ihop scheman som lever upp till de nya reglerna. Totalt har 2 etra tjänster inrättats med anledning av direktiven. Kostnaderna för dessa ryms inom befintlig budget. Den muntliga informationen i ovannämnda frågor läggs till handlingarna.

29 Allmänna ärenden Kurser/konferenser KomRev, inbjudan till en grundläggande utbildning om offentlighet och sekretess den 8 mas 2007 i Stockholm Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, inbjudan till konferens om Utanförskapet välfärdssamhällets baksida i Göteborg april. FÖRSLAG TILL BESLUT: Kursinbjudningarna läggs till handlingarna.

30 Allmänna ärenden Meddelanden Följande meddelanden redovisas: 1. Skrivelse från personal i Borrby där man klagar över den nya arbetstidslagen som trädde i kraft den 1 januari Regeringens beslut om stöd från Kompetensstegen till hemrehabilitering. 3. Statistiska Centralbyrån, information om utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. 4. Kristianstads kommun, information om tidplan för studiecirkel kvinnofrid. 5. Länsstyrelsen, länsrapport alkoholområdet mm Skåne län Statens Folkhälsoinstitut, länsrapport Länsstyrelsen, meddelande med redovisning av tillsyn av rättssäkerheten vid ansökan om hemtjänst i se län i Skåne. 8. Länsstyrelsen, information om krishantering. 9. Länsstyrelsen, inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och drogområdet 2007, tidiga insatser för barn till missbrukare mm, bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007 samt till behandlingsinsatser för ungdoms- och missbruksvård Länsstyrelsens lägesbild om anhörigstödet i Skåne län våren Länsstyrelsens meddelande om miljötillståndet i Skåne. 12. Information från Miltonprojektet inom SÖSK. 13. Regiondirektören information om Region Skånes nya organisation. 14. Region Skåne reviderad regional epidemiberedskapsplan. 15. Integrationsverket, skrivelse till kommunstyrelsen om överläggning kommunalt flyktingmottagande.

31 forts 16. Socialstyrelsens meddelandeblad om lagändringar som berör socialtjänstens arbete med ungdomar med riskbeteende. 17. Socialstyrelsens meddelandeblad om uppgifter för beräkning av avgift för äldre- och handikappomsorgen Socialstyrelsens författningssamling socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. 19. Socialstyrelsens rapport om bedömning av utveckling i landsting och kommuner gällande vård i livets slutskede. 20. Socialstyrelsen, rapport om kostnader för våld mot kvinnor. 21. Socialstyrelsen, rapport om vad de äldre gör för frivilligorganisationerna och vad frivilligorganisationerna gör för de äldre. 22. Socialstyrelsen, rapport omhändertaganden av romska barn. 23. Sveriges kommuner och landsting, erbjudande om att arrangera inspirationsdag En bättre Demensvård 24. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2006:84 om nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården mm. 25. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2006:85 om tillägg till tidigare cirkulär avseende assistans vid utbildning på folkhögskola. 26. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 2006:90 angående uppgifter för beräkning av avgifter för äldre och handikappomsorgen Pliktverket, information om landsting och kommuns skyldighet att årligen anmäla 17-åringar med funktionshinder. 28. Svenskt Näringsliv, rapport Orimliga skillnader i äldreomsorgen. 29. Kommunfullmäktige beslut organisation för pensionärsrådet, lokala brottsförebyggande rådet och ungdomskontaktrådet. 30. Kommunfullmäktige, beslut vari betonas vikten av barnchecklista i berörda ärenden.

32 forts. 31. Kommunfullmäktige, beslut om klimatstrategi och energiplan för Simrishamns kommun. 32. Kommunfullmäktiges beslut att anta vård och omsorgsplan för Kommunfullmäktiges beslut om sammanträdesdagar Kommunfullmäktiges beslut motion om kommunal kvinnojour i sydöstra Skåne. 35. Kommunstyrelsen, beslut om gemensam socialjour i sydöstra Skåne. 36. Kommunstyrelsen, beslut om budget 2007 samt plan för 2008 och Kommunfullmäktige, beslut om taor/avgifter Kommunfullmäktige, beslut om ändring av nämndreglementena. 39. Miljöförvaltningen, beslut om godkännande av livsmedelsanläggning Rosenborg i Gärsnäs. 40. Kommunledningskontoret, angående översyn av riktlinjer för protokollsskrivning.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-05-22 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 2007-05-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 10.50 Beslutande Övriga närvarande: Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP)

Sven Olsson (M) Anders Larsson (S) Jan-Evert Nilsson (C) Roland Thord (MP) 2010-06-30 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 30 juni 2010 kl. 9.00 13.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-01-25 1 (17) Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 2006-01-25 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-06-16 2011-05-24 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 maj kl. 9.00 11.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2009-09-17 2009-08-26 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 augusti 2009 kl. 9.00 11.20 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-02-22 1 (22) Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 2006-02-22 1 (22) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 13.15 Beslutande Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) tjänstgörande ersättare för Ulf Johansson (c) 17-35 Cecilia Edman (öp) 17-33

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 2012-03-27 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 27 mars kl. 9.00 12.00 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15

Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 2007-10-31 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, 31 oktober 2007, kl. 9.00 12.45. Ajournering 12.10 12.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid

Läs mer

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker.

Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker. 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00 12.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Ann-Christine Bingåker 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00 11.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50

Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 2007-09-26 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, 26 september 2007, kl. 9.00 12.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87

Pia Ingvarsson och Ingela Bröndel Onsdagen den 6 maj 2009-52-64, 70-74 samt 76-87. Ann-Christin Bingåker. 2009-04-29-52-64, 70 74 samt 76-87 2009-04-29 1 (31) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 29 april 2009 kl. 9.00 12.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl 09.00-12.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Marianne Zackrisson (S)

Marianne Zackrisson (S) 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.50 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Kristina Hovander (Mp) 13.15-15.45 Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf. Rose-Marie

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp)

Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30. Berith Grönqvist. Maria Eklund (s) Jörgen Niklasson (mp) Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-01-15 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 15 januari 2007 kl. 19.00 20.30 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande, (m) Ulla Wickstein

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27

Omsorgsnämndens protokoll 2013-05-27 Datum: Måndagen den 27 maj 2013 Tid: 15.30 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 30 maj Paragrafer: 52-61 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Orion, Lärcentrum, Storuman 2012-02-22, kl 09.45 17.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden (13) Socialkontoret, kl 2006-10-25 1 (13) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 11.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Ulf Johansson (c)

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 3 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 oktober 2006 kl 18.30-19.20 Gunnel Orselius-Dahl

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-11 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) 60-67 Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-04-26 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 26 april 2010 kl. 18.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Perstorps Dagverksamhet (PDV) kl 14.00 17.30

Perstorps Dagverksamhet (PDV) kl 14.00 17.30 1 (20) Plats och tid Perstorps Dagverksamhet (PDV) kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (c), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (s), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Bäckaskogs slott, Kristianstad, klockan 13.00-15.45. ande Bo Silverbern, Ordförande (M) Elsa Christersson (Mp) Bo Larsson (Sd) Sylvia Olander (M) Marianne Eriksson,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2007-05-22 1 Plats och tid Högantorp tisdagen den 22 maj kl. 19:00 20:15 Beslutande Mikael Romanoff, ordförande (fp), 45-49 och 51-54 Ulla Wickstein (m)

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-08-19 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-08-19, kl. 08.15-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30. Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2011-11-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Beslutande ersättare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:30 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3

Datum 2011-01-19. Barbro Stein, gruppledare (GL) Tf förvaltningschef Britt-Marie Strandahl Enhetschef Kenth Adamsson 2 Gudrun Carver, enhetschef 3 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Annalena Järnberg (S) Kerstin Skogdalen (S) Riitta Löfström (HOB) Lars Hedkvist (V) Tomas

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson

Ulla Nilsson Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december Ann-Christin Bingåker. Pia Ingvarsson. Ulla Nilsson 2009-12-17 1 (17) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 17 december 2009 kl. 9.00 11.50 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att

Läs mer

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson

Jane Holmström Björkman. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 15 december 2015, klockan 13.30 17.45 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2006-03-22 1 (17) 2006-03-22 1 (17) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9. 00 12.25. Sammanträdet ajournerat mellan 11.05 11.10 Beslutande Ersättare Stefan Lamme (m) Johan Åkesson (s) tjänstgörande ersättare för Pia Ingvarsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-05-24 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-05-24 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Gert Hovbratt (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson

Niclas Bengtsson. Anders Svensson. Arne Andersson Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 januari 2016, klockan 13.30 16.30 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-01-19 FN s barnkonvention har beaktats. Margareta Alexandersson. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-13 Plats och tid Torsö, klockan 14.00-16.00 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson (map) ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12)

Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2005-05-17 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00-14.20 Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 17.05. Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Ingvar Näsman (s) Annica

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-02-20 1 (23) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 Kl. 18.00 20.20 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-03-27 1 (28) Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 2007-03-27 1 (28) Plats och tid Socialkontoret, kl. 9.00 12.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Lamme (m) Pia Ingvarsson (s) Anita Svensson (c) 62-90 Ulla

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 11-23 Maria Hjärtmyr Varav sekretess 23. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen 8:30-11:40 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 21 februari 2007 kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (s) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer