Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1 Forestwind VindkraftiskogII ProjektP38522A1Lägesrapportapril2015 Projektledare Projektetsmål,syfteochmetod Projektetshuvudsyfteärattutvecklakunskapochberäkningsmetoderförattutvärdera lokaliseringavvindkraftverkochvindkraftparkeriskogsmiljö.ettannatsyfteärattestimera ochförsökaminimeralasternapåvindkraftverkiskogsterräng.etttredjesyfteärattestimera skogenseffektpåenergiproduktionenochföreslåmetoderförattökaenergiutbytetöverskog. Projektetscentralafrågorär:Utsättsvindkraftverkiskogsmiljögenerelltförstörrelasteränvad IEC?standardenföreskriver?Påverkasenergiproduktionennegativtavdenökadeturbulensen ochvindskjuvningen?kanviestimeradessaeffekter?kanmanförbättrabeskrivningenav turbulensenförlastberäkningar?hurpåverkarskogensinhomogenitetercentralaparametrar sombehövsivindkarterings?ochmicro?siting?modellersåsomi)skrovlighetslängden,ii) nollplansförskjutningenochiii) leafareadensity?profilen?kanmananvändaavancerade modeller(les?modeller)förattundersökadessafrågor? Projektetsmålär:1)Ökadkunskapomvind?ochturbulensförhållandenupptillca200mhöjd övertypiskasvenskaskogargenommätningarochmodellsimuleringar;2)genomföralarge? Eddy?simuleringar(LES)förattökaförståelsenavturbulensöverskog;3)Ökaförståelseav turbulens?ochvindförhållandenöverhomogenochicke?homogenskoggenom modellsimuleringar;4)kvantifieraeffektenavvindochturbulensöverskogpåvindturbinernas energiproduktionochlaster Direktanvändbaramål:1)Metoderförattbättreberäknaenergiutbytetöverskog;2)Metodik föratttaframskrovlighetslängd,nollplansförskjutningochleafareadensity(lad)från laserscanningar(kartoröverz0,dochladmedmycketstorupplösning);3)metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell(wrf)somkanöverförastillenopen?source modell(t.ex.openfoam);4)bättrebeskrivningavturbulensförlastberäkningar(t.ex.genom syntetiskturbulens) Vilkajobbariprojektet? ForskarevidUppsalauniversitet,Institutionenförgeovetenskaper/meteorologi: MatthiasMohr(projektledare) HansBergström(forskare) JohanArnqvist(forskare doktorandiföregåendeprojekt Vindkraftiskog ) ForskarevidKTH,LinnéFLOWCentre,Institutionenförmekanik: AntonioSegalini HenrikAlfredsson(handledare) ForskarevidWeatherTechScandinaviaAB: StefanSöderberg MagnusBaltscheffsky

2 2 ForskarevidChalmers,Tillämpadmekanik/avdelningenförströmningslära: BastianNebenführ LarsDavidson(handledare) ForskarevidTGTeknikgruppenAB: IngemarCarlén GästforskarefrånDTUVindenergi: EbbaDellvik Statusfördoktorsarbeten:JohanArnqvistdisputerade6februari2015vidUppsalauniversitet. Hurvälföljsprojektplanen? Tidsplanenförvårterminen2015ärföljande(enligtbeställningen):?litteraturstudiesambandvind?ochturbulensprofilgentemotelproduktion(UU, Teknikgruppen)kortrapport?utvecklametodikfördetaljeradeLES?simuleringavturbulensöverskog (Chalmers,WeatherTech,Teknikgruppen)?påbörjaanalysavdatafrånHavsnäsPilotProject(UU,KTH,DTU)?Utvecklingavspektral,lineariseradmodellföruppskattningav turbulensstrukturöverskogrelateradtillmannmodellen(kth,teknikgruppen, DTU) Följandedelaravprojektplanenåterstår/ärförsenade: Litteraturstudienomsambandetavvind?ochturbulensprofilengentemoteffektkurvan(dvs. elproduktion)pågår.utvecklingenavmetodikfördetaljeradeles?simuleringavturbulensöver skogblirförsenadmedetthalvårpga.förseningenifinansieringen.analysavdatafrånhavsnäs påbörjasundermaj?månadpga.förseningarmedavtalhosuu.projektdelenfrånhöstterminen 2014 simuleringavlastermeddatafrånryningsnäs pågår.teknikgruppenskafålastdatafrån VattenfallochNordexförattundersökasakennärmare. Resultatochmåluppfyllelse Resultatenpresenterasnedanuppdelatefterprojektetsdelar. 1.Vindresursenpåmyckethögahöjder Projektetkommerattstuderavindförhållandena(vindhastighetoch?skjuvningsamtturbulens) påmyckethögahöjder(>150m)överskogstäcktslättlandsamtskogstäcktakullarochberg genommätningarfrånmasterochsodartillsammansmedmodellsimuleringar.ett examensarbetekommerattundersökadenyasodar?mätningarnafrånförsvarsmaktensomnår upptill1000mhöjd.vifåreventuelltytterligaredatafrånen140m?mastiskogsterrängfrån E.ON.ICOS?mätningarnafrånVindeln?Svartberget(140m),Uppsala?Norunda(100m)och Perstorp?Hyltemossa(140m)användsockså.Dettaarbetekommerattpåbörjasunderhösten Turbulensmätningariskog MastenvidHornamossensättsuppundermaj2015.Imastenmonteras8styckenMetek?sonicar (sommäterturbulentavindari3dimensionermedenfrekvenspå20hz).utöverox2 s standard?instrumenteringutrustasmastenmedytterligare4skålkorsanemometraroch9 ventileradetermoelementförattmätavind?respektivetemperaturprofilen(seappendix). DetharfåttsytterligarefinansieringinomprojektetERA?NETPlus,projektNewEuropean WindAtlasförattfortsättamätningarmed180m?mastenca6?12månanderutövernuvarande projektperiod.denyaprojektpengarnagjordedetmöjligtattkompletteramätsystemetmed ytterligaretreturbulensinstrumentsamtettmätsystemförtemperaturprofilen.detnya

3 3 projektetmöjliggörocksåattstuderasitenmedlidarochsodarunderenmätkampanjpå4?6 månader.bådeaqsystemochvaisalaharyttrycktintresseatttestaderassodarmot mastmätningarna.dtu?vindenergiswindcubelidarkommerocksåattanvändas.samtalmed ZephirLidarpågår. 3.Analysavturbulensmätningar TillsammansmedKTHharUppsalauniversitetfortsattattanalyseraturbulensdatafrån Ryningsnäs.EnvidareutveckladversionavspektralmodellenfrånMannförattbeskriva atmosfäriskturbulensöverskogundericke?neutralskiktningharutvecklats[1].detfortsätts medattförfinamodellenföratttahänsyntillblandannaticke?linjärvindskjuvning.modellen jämförsmeddatafrånryningsnäsoch,iframtiden,hornamossen.modellensförmågaattförutse deolikaflödeskomponenternaavvindochtemperaturharundersökts.ettmanuskriptshar utarbetatsochbefinnersigförnärvarandeireviewprocess[1]. Resultatetavdenteoretiskamodellenärparametrarsomgördetmöjligtattestimera turbulensintensitetensomturbinernautsättsför.detrepresenteraralltsåettförstaledföratt beskrivalasternalängsmedbladenochtornet.normaliseringavhöjdenövermarkenmed trädhöjdengörattdatafrånolikamätplatsergerenkontinuerligbildavhurdesexandra ordningensturbulentaflödenaändrasmedhöjden(ommandessutomnormaliserarflödena medfriktionshastigheten)?sefigur1. Uppsalauniversitetharocksåtittatpårumsligkorrelationavolikavåglängderi turbulensspektraochturbulens?co?spektramellanolikavariabler.spektralmodellenhar undersöktsnogaocharbetepågårföratthittadebästasättenattbeskrivainputparametrar (somspektrallängdskala,turbulensvirvlarnaslivslängd,dissipationavrörelsemängdoch temperaturvarians). 4.Modellsimuleringar Denfritttillgängligamesoskala?modellenWRFharvidareutvecklatsförattkunnasimulera vindprofilenfrånskogenstopphelavägennertillmarken.tidigareharwrf(liksomandra mesoskala?modeller)simuleratvindprofilenbaranertillhöjdendärnollplansförskjutningen ligger.vitrorattdettaledertillenmeranoggrannsimuleringavskogenseffekterpå vindprofilenpåmikroskalan.detåterstårendelarbetemedattkoppladenyarutinernaiwrf medenenergibalansmodellförskogensåsomwrf?spa.arbetetfortsättersomplanerat. Ettpågåendearbeteundersökerhuruvidaeffekternaavvindskjuvningochvindvridningpå vindkraftverkenseffektkurvakanbestämmasapriorifrånmesoskaligamodellresultat.påsåsätt skullesådanaeffekterkunnakartläggasförhelasverige(förutsattattmodellengerrättprofiler). KTHharutvecklatenlinjärtvå?dimensionellmodell(baseratpå[4])förattberäkna strömningenöverenskog.detutvecklasen3d?versionmedmöjlighetförkalhyggen,topografi ochvindturbin?vakar.stabilitetseffekterkommerattinkluderasisamarbetemeduppsala universitet.modellenharjämförtsmedresultatavenles?modell[5]. 5.LESsimuleringar ArbetetmedattkoppladenmesoskaligamodellenWRFmedChalmershögupplöstaLES?modell pågår.enenvägs?kopplingharidentifieratssomdenmestgångbaravägen.ettprogramhar utvecklatsförattgenereraturbulensfältvidrändernaavles?modellenbaseratpåmeteorologisk data.härmåstemanadderasyntetiskturbulenseftersomwrfintegeralladenödvändiga turbulensparametrarvidles?modellensränder.förhomogenaförhållandenärdetnuäven möjligtattgenererainloppsturbulensutantillgångtillwrf?resultat.dettaskermeden preprocessordärolikastationäraprofilerberäknasmedhjälpavmodellerfrånlitteraturen. ChalmersharocksåvidareutvecklatteknikerförattsimuleraskogsgränsskiktmedsinLES? modellundertermisktskiktadeförhållanden.gradienterochturbulentastorheterharjämförts medmätresultatfrånrynningsnäs.enstrategiförattlinjäriseraturbulentatidsserierfrån mätningarochles?simuleringarharutarbetats.dettabehövsförattvärderahurturbulensens

4 4 icke?linjäraegenskaperpåverkarlasterochreglering.fråganäravsärskiltintresseeftersom denturbulenssomanvändsviddesignochcertifieringavvindkraftverkalltidärlinjär(dvs.har oberoendefrekvenskomponenter). Referens?simuleringarhargenomförtsförolikatermiskaskiktningarförattkartläggaivilken omfattningdenovanbeskrivnaspektralmodellenkananvändasförattbeskrivainloppsranden överhelagränsskiktet.osäkerhetenberörfrämststoravertikalaseparationerigränsskiktets övredel,därles?simuleringarmedperiodiskarandvillkorindikerarsvagarekorrelationvid lågafrekvenser.detbehöverdockkartläggashurbetydelsefulltdettaärförproduktion,laster ochturbinregleringpådennivådärvindkraftverkenopererar. 6.Syntetiskturbulens Somreferensmodellförsyntetiskturbulensharresultatenfrån[1]och[2]implementeratsi Teknikgruppen'ssimuleringsmiljöförströmninggenomrotordisken.Dennaturbulensmodellfår härrepresenteravadsomgårattåstadkommanärdetgälleranpassningaravdetsomidagutgör state?of?the?artförutvecklingochcertifieringavvindkraftverk. MetodenavMannrekommenderasiIEC?standardenIEC61400?1Ed.3förattberäknasyntetisk turbulensochanvändsbl.a.iwasp.denmodifierademann?modellenförsyntetiskturbulens (beskrivetovaniavsnitt3)kommeratttestasiteknikgruppensmodell. 7.Analysavlaserdata Lasermätningarförområdetrunt180m?mastenharladdatsnerochprogramharutvecklatsför attberäknaträdhöjdenand?densiteten.lasermätningarfrånflygplan/satellitanalyserasoch rekommendationerförinputparametrar(såsomskrovlighetslängden,nollplansförskjutningen ochlövarealdensiteten)tasframförtypiskasvenskaskogar.gruppenhållerettinledandemöte förettforskningssamarbetemeduniversityofcolorado,boulder(usa)imaj2015och samarbetarmeddtuvindenergi.arbetetpåbörjasunder2016(enligttidsplanen). Hurlångtharprojektetkommitpåvägenmotdeuppsattamålen? Projektetärpågodvägattnåsinamål.Genomdennyamastenkommerviattfåökadkunskap omvind?ochturbulensförhållandenupptill180mhöjdöverentypisksvenskskogisödra Sverige.Medytterligaremätinstrument(SODAR,LIDAR)kommerviattmätavindoch förhoppningsvisocksåturbulensupptillminst200mhöjdpådennaplats. Förattstuderavindochturbulensöverskogidetaljkommermodellsimuleringarattkunna görasmedbådedemesoskaligamodellersomanvändsochlesmodellen.dettakommeratt kunnagörasförbådehomogenochicke?homogenskog.projektetärocksåpågodvägattnåsitt målattgenomföraettstortantallessimuleringaröverryningsnäsochhornamossenföratt ökaförståelsenavturbulensenöverskog.arbetetmedattkvantifieraeffektenavvindoch turbulensöverskogpåvindturbinernasenergiproduktionärigång. Arbetetmeddedirektanvändbaramålenharpåbörjats:Dettagällermetoderförattbättre beräknaenergiutbytetöverskog,metodikförattberäknaskrovlighetslängd, nollplansförskjutningochleafareadensityfrånlantmäterietslaserscanningar,metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell.arbetetmedenbättrebeskrivningavturbulens förlastberäkningar(genomsyntetiskturbulens)ärpågodväg.beskrivningenkommeratt förfinasochvaliderasmeddenyamätningarna. Referensgrupp Referensgruppenhadesittförstamöte2015?02?09och2015?04?29.Protokolletfrån referensgruppsmötet2015?02?09bifogas.protokollfrånreferensgruppmötets2015?04?29 skickasutibörjanavmaj.kommandereferensgruppsmötenkommeratthållasunderbörjanav 2016och2017.

5 Referenser [1]Arnqvist,J.(2015):MeanWindandTurbulenceConditionsintheBoundaryLayeraboveForests. DigitalComprehensiveSummariesofUppsalaDissertationsfromtheFaciltyofScienceandTechnology1212. Seehttp://www.diva?portal.org/smash/get/diva2:698598/FULLTEXT01.pdf [2]A.Segalini,J.Arnqvist,I.Carlén,H.Bergström&P.H.Alfredsson(2015):Aspectralmodelofstably stratifiedsurface?layerturbulence.submittedtowakeconference2015invisby,sweden. [3]Chougule,A.,MannJ.,SegaliniA.,DellwikE,(2014):Spectraltensorparametersforwindturbineload modelingfromforestedandagriculturallandscapes,windenergy,wileyonlinelibrarydoi: /we [4]Belcher,S.E.,Jerram,N.andHunt,J.C.R.(2003):Adjustmentofaturbulentboundarylayertoacanopy ofroughnesselements,j.fluidmech.488,369?398 [5]Nakamura,T.(2014):EffectsofaForestClearing:ExperimentalandNumericalAssessment.Master Thesis.SchoolofScienceforOpenandEnvironmentalSystems,GraduateSchoolofScienceandTecnology, KeioUniversity,Japan. 5

6 Bildersomkanillustreraprojektetsverksamhet 1.DeolikakomponenternaiReynolds?tensorn(turbulentaimpulsflödenm.m.)frånmätningari Ryningsnäsochdenny?utveckladeversionenavMann?modellensomfunktionavhöjdenöver marken (från [2]). Gäller för en vindhastighet U 8m/spå100mhöjdförnära?neutral skiktning (Ri 0.10). Data från Ryningsnäs visas som symboler och data från modellen som linjer. 2.Jämförelseavvindhastighet(ix?riktning)avFukagataLaboratory sles?modell(a)ochkths linjäramodell(b)förisoleradskogmedleafareaindex=2ochlängd=40 trädhöjd. 6

7 3.SimuleringavdetturbulentavindfältetöverskogmedChalmersLES?modell.Horisontell vindhastighetskomponentlängsmedx?riktningvisassomfunktionavavståndochhöjdöver marken.trädhöjdenvisassomvitstreckadlinje.modellenharenupplösningav8mhorisontellt och2mvertikalt.deturbulentafluktuationernaivindfältetsynstydligt. Appendix InstrumenteringavHornamossen5masten Instrumentering Höjder(mövermarkytan) Thies4.3350anemometrar 40,60,80,100,120,150,180 VaisalaWAA252anemometrar(uppvärmda) 80,120,150 Temperatur?/fuktgivare(1st) 10,180 Vindriktningsgivare 80,120,180 Termoelementmedstrålningskydd 10,20,40,60,80,100,120,150,180 (ventilerade) MetekuSonic?3Scientific 20,40,60,80,100,120,150,180 (turbulensinstrument) 7

20 % 50 % 25% 20% 20% 100:- 25% 20% 20 % Alla bågar 1:- Gilla oss på Facebook. Sid 1 (6) Vid köp av andra varor för 100:- får du.

20 % 50 % 25% 20% 20% 100:- 25% 20% 20 % Alla bågar 1:- Gilla oss på Facebook. Sid 1 (6) Vid köp av andra varor för 100:- får du. Sid 1 (6) Vid köp av andra varor för 100:- får du 20 % 50 % på allt porslin från Gerbra design (gäller ordinarie priser) på en valfri vara på alla cyklar Gäller ord. pris Gäller ej kedjor i 9K och 18K

Läs mer

2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. 2.1 Avnämare av gymnasieskolan

2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning. 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 2 Avnämare av gymnasieskolan och högskolans grundutbildning 2.1 Avnämare av gymnasieskolan 19 Avgångna med slutbetyg från gymnasieskolan våren 1995 À 20 21 22 Jämförelse mellan avgångna 1993 och 1995 23

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er...

Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er... Ni befinner er i en tid av oro och förtvivlan. hand om er... tentorna brukar säga att jag trodde inte det behövdes så mycket jobb redan från början. Whiskey Six. Tillsammans kämpar vi tills sista (där

Läs mer

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Sätt turbo på din gamla fettavskiljare. gör om din fettavskiljare till en som fungerar. STORKÖKSVENTILATION AVFALLS FETTAVSKILJARE HANTERING Under 2 år har

Läs mer

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80

Delaktighet och inflytande 90 91 85. Skolmiljö 85 69 66. Kunskap och lärande 96 93 89. Bemötande 95 94 91. Helhetsintryck (NKI) 90 82 80 Regiongemensam elevenkät 215 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 215 totalt 215 GR ÅK2 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 96 93 Delaktighet och inflytande 9 91 85 Skolmiljö 85 69 66 Kunskap och

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER PRODUCT VIKTIGT: Denna symbol visar att denna apparat är en klass 1-laserprodukt. Öppna inte höljet och titta inte på strålen. Rör aldrig laserlinsen inuti facket. Ljud Raw Importör:

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Community Readiness Model

Community Readiness Model Community Readiness Model Samhällsmedicin Gävleborg Jessica Tanzilli Sven Persson 1 Hur modellen fungerar i teori och praktik Community Readiness modellen (CMR) beskriver en organisations eller kommuns

Läs mer

Librobäck - City - Boländerna - Coop Forum/IKEA (- Fyrislund)

Librobäck - City - Boländerna - Coop Forum/IKEA (- Fyrislund) - City - Boländerna - (- Fyrislund) - - - - 05.30 05.32 05.37 05.43-05.45 05.48-05.51-06.00 06.05 06.11-06.10E 06.13E - 06.16E 06.23 06.27 06.32 06.38-06.30 06.34-06.37-06.46 06.52 06.59-06.45 06.49-06.52-07.01

Läs mer

Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata

Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata Rita in bestånd och skapa rapport på webbklienten för skogliga laserdata Nu kan du själv rita in ett eller flera bestånd på valfri bakgrundskarta och ta fram en samlad rapport med totalvolym och total

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011 SE011-0069 - Förrådsundersökning Förrådsundersökning 011 B Locket AB Februari 011 Stockholm, februari 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation

Läs mer

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år

Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Bilaga 11 Förklaring till Modellen De ekonomiska konsekvenserna i 40 år Diskonteringsränta har valts till 3,5% i nuvärdeskalkylerna (enl ASEK 5) 0,5 % utgörs av en riskkomponent Basfliken Bas-scenario

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Resilient(Community(Skåne(!

Resilient(Community(Skåne(! Resilient(Community(Skåne( Chefsnätverksmöte.#1.. Tid2014)06)04 PlatsLuftkastelletMalmö Bilagor: 1. Deltagarförteckning. 2. Sammanställningav brainstorm/inventeringavangelägna utmaningar. Resilient.Community.Skåne.

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo.

Låt vara en reell funktion av en reell variabel med definitionsmängden som är symmetrisk i origo. UDDA FUNKTIONER OCH DUBBELINTEGRALER. Från en variabelanalys vet vi att integral över ett symetrisk intervall, av en udda funktion är lika med 0. 0 om är udda. T ex 0 Här upprepar vi def. av udda ( och

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Därför är vissa träd mer värdefulla än andra Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur träden är en del

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Testmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Testmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index Du använder n för att skriva ut listor med tillgängliga skrivarresurser, utskriftsinställningar och utskriftsjobb. Du kan ställa in skrivarens maskinvara och utföra felsökningar med olika menyalternativ.

Läs mer

Konsultprofil Per Broström 1 (5)

Konsultprofil Per Broström 1 (5) Konsultprofil Per Broström 1 (5) Namn: Per Broström E-post: brostrom.per@telia.com IT arkitekt Telefon: 070 625 8401 PERSONLIG OCH SOCIAL KOMPETENS Jag är energisk, entuaismerande, analytisk, målorienterad

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer