Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1 Forestwind VindkraftiskogII ProjektP38522A1Lägesrapportapril2015 Projektledare Projektetsmål,syfteochmetod Projektetshuvudsyfteärattutvecklakunskapochberäkningsmetoderförattutvärdera lokaliseringavvindkraftverkochvindkraftparkeriskogsmiljö.ettannatsyfteärattestimera ochförsökaminimeralasternapåvindkraftverkiskogsterräng.etttredjesyfteärattestimera skogenseffektpåenergiproduktionenochföreslåmetoderförattökaenergiutbytetöverskog. Projektetscentralafrågorär:Utsättsvindkraftverkiskogsmiljögenerelltförstörrelasteränvad IEC?standardenföreskriver?Påverkasenergiproduktionennegativtavdenökadeturbulensen ochvindskjuvningen?kanviestimeradessaeffekter?kanmanförbättrabeskrivningenav turbulensenförlastberäkningar?hurpåverkarskogensinhomogenitetercentralaparametrar sombehövsivindkarterings?ochmicro?siting?modellersåsomi)skrovlighetslängden,ii) nollplansförskjutningenochiii) leafareadensity?profilen?kanmananvändaavancerade modeller(les?modeller)förattundersökadessafrågor? Projektetsmålär:1)Ökadkunskapomvind?ochturbulensförhållandenupptillca200mhöjd övertypiskasvenskaskogargenommätningarochmodellsimuleringar;2)genomföralarge? Eddy?simuleringar(LES)förattökaförståelsenavturbulensöverskog;3)Ökaförståelseav turbulens?ochvindförhållandenöverhomogenochicke?homogenskoggenom modellsimuleringar;4)kvantifieraeffektenavvindochturbulensöverskogpåvindturbinernas energiproduktionochlaster Direktanvändbaramål:1)Metoderförattbättreberäknaenergiutbytetöverskog;2)Metodik föratttaframskrovlighetslängd,nollplansförskjutningochleafareadensity(lad)från laserscanningar(kartoröverz0,dochladmedmycketstorupplösning);3)metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell(wrf)somkanöverförastillenopen?source modell(t.ex.openfoam);4)bättrebeskrivningavturbulensförlastberäkningar(t.ex.genom syntetiskturbulens) Vilkajobbariprojektet? ForskarevidUppsalauniversitet,Institutionenförgeovetenskaper/meteorologi: MatthiasMohr(projektledare) HansBergström(forskare) JohanArnqvist(forskare doktorandiföregåendeprojekt Vindkraftiskog ) ForskarevidKTH,LinnéFLOWCentre,Institutionenförmekanik: AntonioSegalini HenrikAlfredsson(handledare) ForskarevidWeatherTechScandinaviaAB: StefanSöderberg MagnusBaltscheffsky

2 2 ForskarevidChalmers,Tillämpadmekanik/avdelningenförströmningslära: BastianNebenführ LarsDavidson(handledare) ForskarevidTGTeknikgruppenAB: IngemarCarlén GästforskarefrånDTUVindenergi: EbbaDellvik Statusfördoktorsarbeten:JohanArnqvistdisputerade6februari2015vidUppsalauniversitet. Hurvälföljsprojektplanen? Tidsplanenförvårterminen2015ärföljande(enligtbeställningen):?litteraturstudiesambandvind?ochturbulensprofilgentemotelproduktion(UU, Teknikgruppen)kortrapport?utvecklametodikfördetaljeradeLES?simuleringavturbulensöverskog (Chalmers,WeatherTech,Teknikgruppen)?påbörjaanalysavdatafrånHavsnäsPilotProject(UU,KTH,DTU)?Utvecklingavspektral,lineariseradmodellföruppskattningav turbulensstrukturöverskogrelateradtillmannmodellen(kth,teknikgruppen, DTU) Följandedelaravprojektplanenåterstår/ärförsenade: Litteraturstudienomsambandetavvind?ochturbulensprofilengentemoteffektkurvan(dvs. elproduktion)pågår.utvecklingenavmetodikfördetaljeradeles?simuleringavturbulensöver skogblirförsenadmedetthalvårpga.förseningenifinansieringen.analysavdatafrånhavsnäs påbörjasundermaj?månadpga.förseningarmedavtalhosuu.projektdelenfrånhöstterminen 2014 simuleringavlastermeddatafrånryningsnäs pågår.teknikgruppenskafålastdatafrån VattenfallochNordexförattundersökasakennärmare. Resultatochmåluppfyllelse Resultatenpresenterasnedanuppdelatefterprojektetsdelar. 1.Vindresursenpåmyckethögahöjder Projektetkommerattstuderavindförhållandena(vindhastighetoch?skjuvningsamtturbulens) påmyckethögahöjder(>150m)överskogstäcktslättlandsamtskogstäcktakullarochberg genommätningarfrånmasterochsodartillsammansmedmodellsimuleringar.ett examensarbetekommerattundersökadenyasodar?mätningarnafrånförsvarsmaktensomnår upptill1000mhöjd.vifåreventuelltytterligaredatafrånen140m?mastiskogsterrängfrån E.ON.ICOS?mätningarnafrånVindeln?Svartberget(140m),Uppsala?Norunda(100m)och Perstorp?Hyltemossa(140m)användsockså.Dettaarbetekommerattpåbörjasunderhösten Turbulensmätningariskog MastenvidHornamossensättsuppundermaj2015.Imastenmonteras8styckenMetek?sonicar (sommäterturbulentavindari3dimensionermedenfrekvenspå20hz).utöverox2 s standard?instrumenteringutrustasmastenmedytterligare4skålkorsanemometraroch9 ventileradetermoelementförattmätavind?respektivetemperaturprofilen(seappendix). DetharfåttsytterligarefinansieringinomprojektetERA?NETPlus,projektNewEuropean WindAtlasförattfortsättamätningarmed180m?mastenca6?12månanderutövernuvarande projektperiod.denyaprojektpengarnagjordedetmöjligtattkompletteramätsystemetmed ytterligaretreturbulensinstrumentsamtettmätsystemförtemperaturprofilen.detnya

3 3 projektetmöjliggörocksåattstuderasitenmedlidarochsodarunderenmätkampanjpå4?6 månader.bådeaqsystemochvaisalaharyttrycktintresseatttestaderassodarmot mastmätningarna.dtu?vindenergiswindcubelidarkommerocksåattanvändas.samtalmed ZephirLidarpågår. 3.Analysavturbulensmätningar TillsammansmedKTHharUppsalauniversitetfortsattattanalyseraturbulensdatafrån Ryningsnäs.EnvidareutveckladversionavspektralmodellenfrånMannförattbeskriva atmosfäriskturbulensöverskogundericke?neutralskiktningharutvecklats[1].detfortsätts medattförfinamodellenföratttahänsyntillblandannaticke?linjärvindskjuvning.modellen jämförsmeddatafrånryningsnäsoch,iframtiden,hornamossen.modellensförmågaattförutse deolikaflödeskomponenternaavvindochtemperaturharundersökts.ettmanuskriptshar utarbetatsochbefinnersigförnärvarandeireviewprocess[1]. Resultatetavdenteoretiskamodellenärparametrarsomgördetmöjligtattestimera turbulensintensitetensomturbinernautsättsför.detrepresenteraralltsåettförstaledföratt beskrivalasternalängsmedbladenochtornet.normaliseringavhöjdenövermarkenmed trädhöjdengörattdatafrånolikamätplatsergerenkontinuerligbildavhurdesexandra ordningensturbulentaflödenaändrasmedhöjden(ommandessutomnormaliserarflödena medfriktionshastigheten)?sefigur1. Uppsalauniversitetharocksåtittatpårumsligkorrelationavolikavåglängderi turbulensspektraochturbulens?co?spektramellanolikavariabler.spektralmodellenhar undersöktsnogaocharbetepågårföratthittadebästasättenattbeskrivainputparametrar (somspektrallängdskala,turbulensvirvlarnaslivslängd,dissipationavrörelsemängdoch temperaturvarians). 4.Modellsimuleringar Denfritttillgängligamesoskala?modellenWRFharvidareutvecklatsförattkunnasimulera vindprofilenfrånskogenstopphelavägennertillmarken.tidigareharwrf(liksomandra mesoskala?modeller)simuleratvindprofilenbaranertillhöjdendärnollplansförskjutningen ligger.vitrorattdettaledertillenmeranoggrannsimuleringavskogenseffekterpå vindprofilenpåmikroskalan.detåterstårendelarbetemedattkoppladenyarutinernaiwrf medenenergibalansmodellförskogensåsomwrf?spa.arbetetfortsättersomplanerat. Ettpågåendearbeteundersökerhuruvidaeffekternaavvindskjuvningochvindvridningpå vindkraftverkenseffektkurvakanbestämmasapriorifrånmesoskaligamodellresultat.påsåsätt skullesådanaeffekterkunnakartläggasförhelasverige(förutsattattmodellengerrättprofiler). KTHharutvecklatenlinjärtvå?dimensionellmodell(baseratpå[4])förattberäkna strömningenöverenskog.detutvecklasen3d?versionmedmöjlighetförkalhyggen,topografi ochvindturbin?vakar.stabilitetseffekterkommerattinkluderasisamarbetemeduppsala universitet.modellenharjämförtsmedresultatavenles?modell[5]. 5.LESsimuleringar ArbetetmedattkoppladenmesoskaligamodellenWRFmedChalmershögupplöstaLES?modell pågår.enenvägs?kopplingharidentifieratssomdenmestgångbaravägen.ettprogramhar utvecklatsförattgenereraturbulensfältvidrändernaavles?modellenbaseratpåmeteorologisk data.härmåstemanadderasyntetiskturbulenseftersomwrfintegeralladenödvändiga turbulensparametrarvidles?modellensränder.förhomogenaförhållandenärdetnuäven möjligtattgenererainloppsturbulensutantillgångtillwrf?resultat.dettaskermeden preprocessordärolikastationäraprofilerberäknasmedhjälpavmodellerfrånlitteraturen. ChalmersharocksåvidareutvecklatteknikerförattsimuleraskogsgränsskiktmedsinLES? modellundertermisktskiktadeförhållanden.gradienterochturbulentastorheterharjämförts medmätresultatfrånrynningsnäs.enstrategiförattlinjäriseraturbulentatidsserierfrån mätningarochles?simuleringarharutarbetats.dettabehövsförattvärderahurturbulensens

4 4 icke?linjäraegenskaperpåverkarlasterochreglering.fråganäravsärskiltintresseeftersom denturbulenssomanvändsviddesignochcertifieringavvindkraftverkalltidärlinjär(dvs.har oberoendefrekvenskomponenter). Referens?simuleringarhargenomförtsförolikatermiskaskiktningarförattkartläggaivilken omfattningdenovanbeskrivnaspektralmodellenkananvändasförattbeskrivainloppsranden överhelagränsskiktet.osäkerhetenberörfrämststoravertikalaseparationerigränsskiktets övredel,därles?simuleringarmedperiodiskarandvillkorindikerarsvagarekorrelationvid lågafrekvenser.detbehöverdockkartläggashurbetydelsefulltdettaärförproduktion,laster ochturbinregleringpådennivådärvindkraftverkenopererar. 6.Syntetiskturbulens Somreferensmodellförsyntetiskturbulensharresultatenfrån[1]och[2]implementeratsi Teknikgruppen'ssimuleringsmiljöförströmninggenomrotordisken.Dennaturbulensmodellfår härrepresenteravadsomgårattåstadkommanärdetgälleranpassningaravdetsomidagutgör state?of?the?artförutvecklingochcertifieringavvindkraftverk. MetodenavMannrekommenderasiIEC?standardenIEC61400?1Ed.3förattberäknasyntetisk turbulensochanvändsbl.a.iwasp.denmodifierademann?modellenförsyntetiskturbulens (beskrivetovaniavsnitt3)kommeratttestasiteknikgruppensmodell. 7.Analysavlaserdata Lasermätningarförområdetrunt180m?mastenharladdatsnerochprogramharutvecklatsför attberäknaträdhöjdenand?densiteten.lasermätningarfrånflygplan/satellitanalyserasoch rekommendationerförinputparametrar(såsomskrovlighetslängden,nollplansförskjutningen ochlövarealdensiteten)tasframförtypiskasvenskaskogar.gruppenhållerettinledandemöte förettforskningssamarbetemeduniversityofcolorado,boulder(usa)imaj2015och samarbetarmeddtuvindenergi.arbetetpåbörjasunder2016(enligttidsplanen). Hurlångtharprojektetkommitpåvägenmotdeuppsattamålen? Projektetärpågodvägattnåsinamål.Genomdennyamastenkommerviattfåökadkunskap omvind?ochturbulensförhållandenupptill180mhöjdöverentypisksvenskskogisödra Sverige.Medytterligaremätinstrument(SODAR,LIDAR)kommerviattmätavindoch förhoppningsvisocksåturbulensupptillminst200mhöjdpådennaplats. Förattstuderavindochturbulensöverskogidetaljkommermodellsimuleringarattkunna görasmedbådedemesoskaligamodellersomanvändsochlesmodellen.dettakommeratt kunnagörasförbådehomogenochicke?homogenskog.projektetärocksåpågodvägattnåsitt målattgenomföraettstortantallessimuleringaröverryningsnäsochhornamossenföratt ökaförståelsenavturbulensenöverskog.arbetetmedattkvantifieraeffektenavvindoch turbulensöverskogpåvindturbinernasenergiproduktionärigång. Arbetetmeddedirektanvändbaramålenharpåbörjats:Dettagällermetoderförattbättre beräknaenergiutbytetöverskog,metodikförattberäknaskrovlighetslängd, nollplansförskjutningochleafareadensityfrånlantmäterietslaserscanningar,metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell.arbetetmedenbättrebeskrivningavturbulens förlastberäkningar(genomsyntetiskturbulens)ärpågodväg.beskrivningenkommeratt förfinasochvaliderasmeddenyamätningarna. Referensgrupp Referensgruppenhadesittförstamöte2015?02?09och2015?04?29.Protokolletfrån referensgruppsmötet2015?02?09bifogas.protokollfrånreferensgruppmötets2015?04?29 skickasutibörjanavmaj.kommandereferensgruppsmötenkommeratthållasunderbörjanav 2016och2017.

5 Referenser [1]Arnqvist,J.(2015):MeanWindandTurbulenceConditionsintheBoundaryLayeraboveForests. DigitalComprehensiveSummariesofUppsalaDissertationsfromtheFaciltyofScienceandTechnology1212. Seehttp://www.diva?portal.org/smash/get/diva2:698598/FULLTEXT01.pdf [2]A.Segalini,J.Arnqvist,I.Carlén,H.Bergström&P.H.Alfredsson(2015):Aspectralmodelofstably stratifiedsurface?layerturbulence.submittedtowakeconference2015invisby,sweden. [3]Chougule,A.,MannJ.,SegaliniA.,DellwikE,(2014):Spectraltensorparametersforwindturbineload modelingfromforestedandagriculturallandscapes,windenergy,wileyonlinelibrarydoi: /we [4]Belcher,S.E.,Jerram,N.andHunt,J.C.R.(2003):Adjustmentofaturbulentboundarylayertoacanopy ofroughnesselements,j.fluidmech.488,369?398 [5]Nakamura,T.(2014):EffectsofaForestClearing:ExperimentalandNumericalAssessment.Master Thesis.SchoolofScienceforOpenandEnvironmentalSystems,GraduateSchoolofScienceandTecnology, KeioUniversity,Japan. 5

6 Bildersomkanillustreraprojektetsverksamhet 1.DeolikakomponenternaiReynolds?tensorn(turbulentaimpulsflödenm.m.)frånmätningari Ryningsnäsochdenny?utveckladeversionenavMann?modellensomfunktionavhöjdenöver marken (från [2]). Gäller för en vindhastighet U 8m/spå100mhöjdförnära?neutral skiktning (Ri 0.10). Data från Ryningsnäs visas som symboler och data från modellen som linjer. 2.Jämförelseavvindhastighet(ix?riktning)avFukagataLaboratory sles?modell(a)ochkths linjäramodell(b)förisoleradskogmedleafareaindex=2ochlängd=40 trädhöjd. 6

7 3.SimuleringavdetturbulentavindfältetöverskogmedChalmersLES?modell.Horisontell vindhastighetskomponentlängsmedx?riktningvisassomfunktionavavståndochhöjdöver marken.trädhöjdenvisassomvitstreckadlinje.modellenharenupplösningav8mhorisontellt och2mvertikalt.deturbulentafluktuationernaivindfältetsynstydligt. Appendix InstrumenteringavHornamossen5masten Instrumentering Höjder(mövermarkytan) Thies4.3350anemometrar 40,60,80,100,120,150,180 VaisalaWAA252anemometrar(uppvärmda) 80,120,150 Temperatur?/fuktgivare(1st) 10,180 Vindriktningsgivare 80,120,180 Termoelementmedstrålningskydd 10,20,40,60,80,100,120,150,180 (ventilerade) MetekuSonic?3Scientific 20,40,60,80,100,120,150,180 (turbulensinstrument) 7

Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Utlåtande 2008: RI (Dnr 201-5110/2007) Central upphandling av IT-stöd för en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag

Läs mer

Lägesrapport Vindforsk IV: "P , Forestwind" Vindkraft i skog II Oktober 2015

Lägesrapport Vindforsk IV: P , Forestwind Vindkraft i skog II Oktober 2015 Lägesrapport Vindforsk IV: "P 38522-1, Forestwind" Vindkraft i skog II Oktober 2015 Namn på projektet P 38522-1, Forestwind Vindkraft i skog II Projektledare Matthias Mohr, Uppsala universitet, matthias.mohr@geo.uu.se,

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET)

SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET) SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET) Utgåva 1 1 2008 SIS Förlag AB SIS HB 322, Vägledning för expansions-, tryckhållnings-,

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Vindkraft och elbilar på Öland år 2020

Vindkraft och elbilar på Öland år 2020 Vindkraft och elbilar på Öland år 2020 Kan laddning av elbilar lösa ett framtida flaskhalsproblem på Öland? Fredrik Martinsson: Civ.ing Energisystem Uppsala Universitet Handledare: Gunnar Grusell, Svensk

Läs mer

REALTIDSKATALOG FÖNSTERLÅS FÖR. Realtidskatalog för Fönsterlås per

REALTIDSKATALOG FÖNSTERLÅS FÖR. Realtidskatalog för Fönsterlås per Realtidskatalog för Fönsterlås per 2017-01-20 REALTIDSKATALOG FÖR FÖNSTERLÅS Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdatabas. Vissa beställningsvaror

Läs mer

Jonas Sandström jonsa831@student.liu.se Linköpings universitet

Jonas Sandström jonsa831@student.liu.se Linköpings universitet JonasSandström jonsa831@student.liu.se Linköpingsuniversitet 20120925 Innehåll Syftetmedstudien...3 FriendlyReader...3 Sammanfattning...3 Tillvägagångssätt...3 Riktlinjer...3 EnwebbsidaförnedladdningavFriendlyReader.exeochwebbenkätfrågor...3

Läs mer

Från något )ll någon. Framgångsfaktorer i Järvalärling

Från något )ll någon. Framgångsfaktorer i Järvalärling Från något )ll någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Förberedelse inför examina)on Nu: kor

Läs mer

Vågmodellering Kinneviken

Vågmodellering Kinneviken Dimensionerande underlag Uppdragsnummer Göteborg 2014-03-31 12802546 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ MALMÖ Org. Nr. 556550-9600 Drakegatan 6 Svartmangatan 18 Honnörsgatan 16 Södra Tullgatan 4 Box

Läs mer

2015-02-09 HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS?

2015-02-09 HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS? HAR DU FUNDERAT PÅ BIOGAS? Resultat: Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projektledare Karin Eliasson Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Projektet Projekttid nov 2010- december 2014

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 1 (20) 20131211 Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Rosenlundsplatsen 2 411 20 Göteborg Telefon: 010-441 00 00

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer

Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer Diskussionsproblem för Statistik för ingenjörer Måns Thulin Rolf Larsson rolf.larsson@math.uu.se Jesper Rydén jesper.ryden@math.uu.se Senast uppdaterad 27 januari 2016 Diskussionsproblem till Lektion 3

Läs mer

SEK Handbok 449 Utgåva 1

SEK Handbok 449 Utgåva 1 Potentialutjämning i industriella elanläggningar SEK Handbok 449 Utgåva 1 SEK Handbok 449 Utgåva 1 Mars 2009 Potentialutjämning i industriella elanläggningar En handbok utgiven av SEK Svensk Elstandard.

Läs mer

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 1/7 Projektdirektiv Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-09-30 Upprättande inför remiss till sakkunnig Anne Gustavsson 0.2

Läs mer

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige

Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Från global utblick till situationen i (Väst-) Sverige Henrik Aleryd Noden för näringslivs- och affärsutveckling & Power Väst Västra Götalandsregionen, Miljöavdelningen/Innovatum 0520-28 93 31, Henrik

Läs mer

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar

Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 2 2014-02-20 Olika strategier för närproducerat foder på mjölkgårdar Anders H Gustafsson Ann-Theres Persson Ulrik Lovang 1 (57) Innehåll sid Förord 3 Summary 5 Inledning 6

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare

Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega. Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Informationsmöte, vindkraftsmöjligheter vid Sexdrega Välkomna! Tobias Bogeskär Projektledare Agenda Göteborg Energi korta fakta Sveriges uttalade mål med vindkraft Genomgång av möjligheter för vindkraft

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge

Förstudie e-arkiv. Kronoberg och Blekinge Förstudie e-arkiv Kronoberg och Blekinge Uppstartsmöte i Växjö 15 januari 2013 Marianne Dalesjö, kanslichef och Elin Jonsson, arkivarie Dagordning Mötet inleds (Marianne) Presentation av deltagare Presentation

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2011 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2012 Datum och orter Tisdag 6 november i Stockholm Fredag 9 november

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

AMA verktyget för kommunikation

AMA verktyget för kommunikation AMA verktyget för kommunikation Många fel i byggprojekt beror på att någon tror fel eller missförstår otydlig kommunikation, till exempel ofullständiga bygghandlingar. Att rätta till dessa missar kan ta

Läs mer

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000

Om undersökningen. Projektnummer: 1513131. Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tid för fältarbete: 10-13 januari 2005. Antal genomförda intervjuer: 1000 Om undersökningen Ämne: Spelmonopol Projektnummer: 1513131 Uppdragsgivare: Unibet Kontaktperson: Tid för fältarbete: -13 januari 2005 Antal genomförda intervjuer: 00 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare:

Läs mer

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Sätt turbo på din gamla fettavskiljare. gör om din fettavskiljare till en som fungerar. STORKÖKSVENTILATION AVFALLS FETTAVSKILJARE HANTERING Under 2 år har

Läs mer

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden

Nybyggnad. Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Nybyggnad Tak- och membransystem speciellt utvecklat för nordiska förhållanden Protan tak- och membransystem Speciellt utvecklat för nordiska förhållanden! Protan takduk är känt för sina unika fördelar

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Äldreomsorgskontoret. Hälsosamt åldrande. Projektplan. Projektledare Eva Nykvist Wallberg. Projekthandläggare Ylva Rasmuson Anna Axelsson

Äldreomsorgskontoret. Hälsosamt åldrande. Projektplan. Projektledare Eva Nykvist Wallberg. Projekthandläggare Ylva Rasmuson Anna Axelsson Äldreomsorgskontoret Hälsosamt åldrande Projektplan Projektledare Eva Nykvist Wallberg Projekthandläggare Ylva Rasmuson Anna Axelsson Projektplan Hälsosamt åldrande 2010-03-01 sida 2 PROJEKTPLAN Hälsosamt

Läs mer

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB!

Praktikintyg. Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Praktikintyg Utbildning och praktik för ungdomar med sikte på JOBB! Syfte med dagen Att öka chanserna att få jobb Hur? Att fram intyg som visar vad du kan och har gjort Att förstå praktikintyg och arbetsintyg

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Digital justering , Charlotte Gärde (MP)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Digital justering , Charlotte Gärde (MP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-08-16 Nämnden för Förskola & Grundskola Sammanträde 2016-08-25 klockan 17:00-21.00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Projektdirektiv. Säker e-post

Projektdirektiv. Säker e-post 1/7 Projektdirektiv Säker e-post 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-03-11 Upprättande inför dialog med Anne Gustavsson förstudieledare 0.2 2016-03-14 Revidering inför förslag

Läs mer

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap

KURSBESKRIVNING. 1. Utbildningens titel Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Detektorer och mätmetoder inom strålskydd och beredskap 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Medicinsk radiofysik Strålskydd

Läs mer

Enkät hos kommunala membrananläggningsägare

Enkät hos kommunala membrananläggningsägare Enkät hos kommunala membrananläggningsägare Membranteknik för många olika tillämpningar Dricksvatten: Hårdhet (nanofilter) Sulfat (nanofilter) Fluorid (omvänd osmos) Uran (omvänd osmos) Organiska föroreningar,

Läs mer

Utmaningsdriven innovation. Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad

Utmaningsdriven innovation. Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad Utmaningsdriven innovation Hjälptext, Initiering 2013 uppdaterad 120208 Flik 1: Om ansökan När det är mindre än en dag kvar visas timmar och minuter. Sista minuten visas Mindre än 1 minut. Fylls i om ni

Läs mer

Ljudutbredning Påverkan av väder och vind

Ljudutbredning Påverkan av väder och vind Regionalt öppet seminarium Ljud från vindkraftverk 15 oktober 2012 Högskolan på Gotland Ljudutbredning Påverkan av väder och vind Conny Larsson Strömnäs, Norrbotten Foto Conny Larsson Kunskapen om både

Läs mer

Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget

Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget Projektansökan för Kulturmedel från Västra Götalandsregionen Projektbeskrivning för Västsvensk Byggkonst Fas 2 Pang i bygget Ett utvecklingsprojekt med syfte att skapa en hållbar plattform för samarbete

Läs mer

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03

Länsplan Västmanland. Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Länsplan Västmanland Presentation för VKL s utökade presidium 2011-11-03 Projektorganisation Projektägare Kommunerna, Landstinget, VKL och Länsstyrelsen Styrgrupp (VKL:s utökade presidium och Länsledningen)

Läs mer

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011

Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet. Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola. Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Hassan Sharif Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet Adjunkt i interkulturell pedagogik, Södertörns högskola Blåsenhus onsdag 8 december 2011 Kl. 08.15-10.00 Lokal: Eva Netzeliussalen Målgrupp:

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp

Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Anneli Malmberg, Lednings och verksamhetsstöd, Utv avd/projekt och metodstödsenheten 2012-11-30 Minnesanteckningar - Proaktiv Hälsostyrning Projektledningsgrupp Tid: Fredag den 30 november 2012, kl 9.30-12.00

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

Ny plan tas fram för framtidens avlopp

Ny plan tas fram för framtidens avlopp 2016 07 19 Ny plan tas fram för framtidens avlopp HD ÄNGELHOLM 13 augusti 2014 04:00 Ny plan tas fram för framtidens avlopp Kommunens framtida vatten och avloppsnät är under utredning. Den nya VA planen,

Läs mer

Svensk undersökning om förintelsen

Svensk undersökning om förintelsen Svensk undersökning om förintelsen Projektnummer 3296500 Uppdragsgivare Amerikanska Judiska Kommittén Tid för fältarbete 13-16 december 1999 Antal gjorda intervjuer 1000 Intervjuade Män och kvinnor 16

Läs mer

Upphandla bättre. Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen

Upphandla bättre. Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen Upphandla bättre Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen Innehåll Förord...3 Beskrivning av guiden...5 DEL 1 GUIDE FÖR STYRNING MOT KVALITET I UPPHANDLING AV

Läs mer

LU/LTHs undervisningsstruktur

LU/LTHs undervisningsstruktur Erik Lindström Matematisk Statistik, Matematikcentrum Lunds Universitet Lund, 2008 Overview LTH Kurser LU & LTH Kurser Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU)

Läs mer

Paketering av programvara. Slutrapport

Paketering av programvara. Slutrapport Paketering av programvara Slutrapport Sid 1 (5) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1. Projektets omfattning... 3 1.2. Referenser... 3 1.3. Definitioner och förkortningar... 3 2. Beskrivning av projektet...

Läs mer

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun Skapad datum Författare 2006-05-17 Styrgrupp o arbetsgupp för anhörigstöd i Falköping Kommentar Projektplanen uppdateras av projektledaren PROJEKTPLAN Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur - Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus

Svenskt Näringsliv. Kvalitet, svenska sjukhus Svenskt Näringsliv Kvalitet, svenska sjukhus Projektnummer 1511635 2004-01-12 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

ALTERNATIV 1 VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 1 VALFRITT TILLÄGG ALTERNATIV 2 ALTERNATIV 1 Kungliga biblioteket Svensk praxis för RDA kapitel 1: Generella riktlinjer för att ange attribut för manifestationer och exemplar Librispraxis: Tillämpa alternativet. Translitterering kan ibland kan ibland

Läs mer

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning...

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning... SIDA 1 (6) DATUM 18 maj 2011 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, Bakgrund Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som av olika anledningar kan orsaka skador på hjärnan. Diagnosen

Läs mer

! Järven!i!skogslandet!!en!pilotstudie!2013814!! Statusrapport,!4/1082013!! Malin!Aronsson! Jens!Persson! Kent!Sköld!!! Bakgrund! Fällfångst! !!!

! Järven!i!skogslandet!!en!pilotstudie!2013814!! Statusrapport,!4/1082013!! Malin!Aronsson! Jens!Persson! Kent!Sköld!!! Bakgrund! Fällfångst! !!! Järveniskogslandet Statusrapport4/1082013 Järveniskogslandet enpilotstudie2013814 Statusrapport,4/1082013 MalinAronsson JensPersson KentSköld Bakgrund Densvenskadelenavdenskandinaviskajärvstammenharökatistorlekoch

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Askdagen 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-04-27 1 Regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp Uppdrag till Naturvårdsverket

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

1 (29) ra04s Sweco Vatten & Miljö Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax

1 (29) ra04s Sweco Vatten & Miljö Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, Göteborg Telefon Telefax Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING SKEDE: FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE UPPDRAGSNUMMER 1270093000 Sammanställning av drygt 5 års meteorologiska mätningar i Teckomatorp Den meteorologiska mätstationen

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 1. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 1 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Viktiga budskap - Peter Uneklint, Trafikverket Det skarpa arbetet med ny nationell plan sker under 2016 och då gäller det för

Läs mer

Ansökan om bidrag för bildande av Klarälvens Vattenråd

Ansökan om bidrag för bildande av Klarälvens Vattenråd Ansökan om bidrag för bildande av Klarälvens Vattenråd ansöker härmed om startbidrag för etapp1 för att bilda Klarälvens Vattenråd som kommer att påbörja sitt arbete under mars månad 2009. Sökande Postadress

Läs mer

Konstruktion & Produktion

Konstruktion & Produktion Projektering & Etablering Konstruktion & Produktion Drift & Underhåll Nätintegration En ny modell för turbulensen i atmosfärens gränsskikt Antonio Segalini Johan Arnqvist johan.arnqvist@geo.uu.se Mål och

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Xxxx Förändring och projekt

Xxxx Förändring och projekt Förändring och projekt Sida 1 Om förändring och projekt Att arbeta i projekt innebär förändringar för inblandade parter. Det krävs grundläggande förståelse för förändringens möjligheter och svårigheter.

Läs mer

Projektplan för värdeskapande visionsarbete

Projektplan för värdeskapande visionsarbete STAB Sida 1 (5) Enhet Datum Kansli 2012-02-21 Handläggare Edvin Ekholm/Annica Carter Allmänna utskottet Projektplan för värdeskapande visionsarbete Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2007-12-16 Versionsnummer: 3 Omarbetad: 2011-04-11 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Rengöringsmedel för vattentankar Leverantör: Renove i Skellefteå

Läs mer

Skogliga skattningar från laserdata. Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing

Skogliga skattningar från laserdata. Swedish University of Agricultural Sciences Forest Remote Sensing Skogliga skattningar från laserdata Syfte Workshop - Skogliga skattningar laserdata våren 2014 Presentera projektet Presentera metodik för skattning av skogliga variabler Distribution av skogliga grunddata,

Läs mer

Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap

Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap Sociala investeringar vad är det? En social investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning och innehåller:

Läs mer

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6 PROJEKTLOTSAR Förslag till förprojektering 28.10.2008 INNE HÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 Skärgårdsprojekten av idag Idén om projektlotsar Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET

Läs mer

Inbjudan till slutseminarium

Inbjudan till slutseminarium Inbjudan till slutseminarium för projektet Små skolor i utveckling, 13-14 november 2014 Sigtuna Folkhögskola Anmälan senast fredag 31 oktober 1 Vi bjuder in deltagarna i projektet och alla som har små

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom?

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom? 09 01 15 ABscreenaförglaucom Glaucomscreeninghosop6kern GöranSkjöld,MSc PaalNaevdal,MSc Kanviöverhuvudtagetscreenaförglaucom? Klassifika6onochterminologi Riskfaktorerförglaucom Undersökningavdenglaucom

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Praktisk provning av Ekoskär och släckt kalk

Praktisk provning av Ekoskär och släckt kalk Praktisk provning av Ekoskär och släckt kalk Årsrapport 2005 SBU projektkod 2005-1-2-929 SBU Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB är ett kunskapsföretag som bedriver försöks- och odlingsutveckling i

Läs mer

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-11-03

Framtidens skola i Luleå. Framtidens skola, 2015-11-03 Framtidens skola i Luleå Framtidens skola, 2015-11-03 Områdesmöte Bergnäset/Sörbyarna Program 3 november 18.00-18.10 Inledning 18.10-18.15 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli 18.15-18.45

Läs mer

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 #SIGTUNABOXEN SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 BFL - Bedömning För Lärande IKT - Information- och KommunikationsTeknik SUA - SpråkUtvecklande Arbetssätt inkluderas i boxen. INSATSER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemiskt namn Konc/halt - % CAS No. EG No. Symbol (er) R- fras(er) Oxalsyra. 21/22 2- Butoxyethanol. 111-76- 2 203-905- 0 Xn

SÄKERHETSDATABLAD. Kemiskt namn Konc/halt - % CAS No. EG No. Symbol (er) R- fras(er) Oxalsyra. 21/22 2- Butoxyethanol. 111-76- 2 203-905- 0 Xn 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Användningsområde/Funktion: Leverantör: Telefon: Telefax: Utfärdat av: e- mail: Nödtelefonnummer - 20014 Båtvård- rengöring av gelcoat

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2014 Datum och orter Onsdag 22 oktober i Stockholm Måndag 3 november

Läs mer

Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten

Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten Mats Bergmark - Projektledare Klimatanpassa Sundsvall (80% i 2 år) - Utvecklingschef - Vatten, MittSverige vatten Övriga uppdrag: Bakgrund: - VAKA Nationella vattenkatastrofgruppen - Regeringens Klimat-

Läs mer

Ny europeisk vindatlas: mätning och modellering av vinden

Ny europeisk vindatlas: mätning och modellering av vinden Ny europeisk vindatlas: mätning och modellering av vinden Stefan Ivanell & Johan Arnqvist Uppsala Universitet Campus Gotand WeatherTech Outlook Dep. of Earth Sciences Om oss Bakgrund Den svenska mätsiten

Läs mer

Flerspråkiga barn i förskolan

Flerspråkiga barn i förskolan Flerspråkiga barn i förskolan Riktlinjer och organisation NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Inledning Dessa riktlinjer är i första hand tänkta att fungera som ett stöd i det pedagogiska arbetet på förskolan.

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Sätt turbo på din gamla fettavskiljare. Att trimma en gammal fettavskiljare ger både prestanda och ekonomi. Traditionella fettavskiljare fungerar

Läs mer

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektronik Åke Fransson Lars Bäckström entamen i Energilagringsteknik C 5p Datum: 006-06-08, tid: 08:30 14.30 Hjälpmedel: Kursboken: hermal Energy Storage - systems and

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer