Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1 Forestwind VindkraftiskogII ProjektP38522A1Lägesrapportapril2015 Projektledare Projektetsmål,syfteochmetod Projektetshuvudsyfteärattutvecklakunskapochberäkningsmetoderförattutvärdera lokaliseringavvindkraftverkochvindkraftparkeriskogsmiljö.ettannatsyfteärattestimera ochförsökaminimeralasternapåvindkraftverkiskogsterräng.etttredjesyfteärattestimera skogenseffektpåenergiproduktionenochföreslåmetoderförattökaenergiutbytetöverskog. Projektetscentralafrågorär:Utsättsvindkraftverkiskogsmiljögenerelltförstörrelasteränvad IEC?standardenföreskriver?Påverkasenergiproduktionennegativtavdenökadeturbulensen ochvindskjuvningen?kanviestimeradessaeffekter?kanmanförbättrabeskrivningenav turbulensenförlastberäkningar?hurpåverkarskogensinhomogenitetercentralaparametrar sombehövsivindkarterings?ochmicro?siting?modellersåsomi)skrovlighetslängden,ii) nollplansförskjutningenochiii) leafareadensity?profilen?kanmananvändaavancerade modeller(les?modeller)förattundersökadessafrågor? Projektetsmålär:1)Ökadkunskapomvind?ochturbulensförhållandenupptillca200mhöjd övertypiskasvenskaskogargenommätningarochmodellsimuleringar;2)genomföralarge? Eddy?simuleringar(LES)förattökaförståelsenavturbulensöverskog;3)Ökaförståelseav turbulens?ochvindförhållandenöverhomogenochicke?homogenskoggenom modellsimuleringar;4)kvantifieraeffektenavvindochturbulensöverskogpåvindturbinernas energiproduktionochlaster Direktanvändbaramål:1)Metoderförattbättreberäknaenergiutbytetöverskog;2)Metodik föratttaframskrovlighetslängd,nollplansförskjutningochleafareadensity(lad)från laserscanningar(kartoröverz0,dochladmedmycketstorupplösning);3)metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell(wrf)somkanöverförastillenopen?source modell(t.ex.openfoam);4)bättrebeskrivningavturbulensförlastberäkningar(t.ex.genom syntetiskturbulens) Vilkajobbariprojektet? ForskarevidUppsalauniversitet,Institutionenförgeovetenskaper/meteorologi: MatthiasMohr(projektledare) HansBergström(forskare) JohanArnqvist(forskare doktorandiföregåendeprojekt Vindkraftiskog ) ForskarevidKTH,LinnéFLOWCentre,Institutionenförmekanik: AntonioSegalini HenrikAlfredsson(handledare) ForskarevidWeatherTechScandinaviaAB: StefanSöderberg MagnusBaltscheffsky

2 2 ForskarevidChalmers,Tillämpadmekanik/avdelningenförströmningslära: BastianNebenführ LarsDavidson(handledare) ForskarevidTGTeknikgruppenAB: IngemarCarlén GästforskarefrånDTUVindenergi: EbbaDellvik Statusfördoktorsarbeten:JohanArnqvistdisputerade6februari2015vidUppsalauniversitet. Hurvälföljsprojektplanen? Tidsplanenförvårterminen2015ärföljande(enligtbeställningen):?litteraturstudiesambandvind?ochturbulensprofilgentemotelproduktion(UU, Teknikgruppen)kortrapport?utvecklametodikfördetaljeradeLES?simuleringavturbulensöverskog (Chalmers,WeatherTech,Teknikgruppen)?påbörjaanalysavdatafrånHavsnäsPilotProject(UU,KTH,DTU)?Utvecklingavspektral,lineariseradmodellföruppskattningav turbulensstrukturöverskogrelateradtillmannmodellen(kth,teknikgruppen, DTU) Följandedelaravprojektplanenåterstår/ärförsenade: Litteraturstudienomsambandetavvind?ochturbulensprofilengentemoteffektkurvan(dvs. elproduktion)pågår.utvecklingenavmetodikfördetaljeradeles?simuleringavturbulensöver skogblirförsenadmedetthalvårpga.förseningenifinansieringen.analysavdatafrånhavsnäs påbörjasundermaj?månadpga.förseningarmedavtalhosuu.projektdelenfrånhöstterminen 2014 simuleringavlastermeddatafrånryningsnäs pågår.teknikgruppenskafålastdatafrån VattenfallochNordexförattundersökasakennärmare. Resultatochmåluppfyllelse Resultatenpresenterasnedanuppdelatefterprojektetsdelar. 1.Vindresursenpåmyckethögahöjder Projektetkommerattstuderavindförhållandena(vindhastighetoch?skjuvningsamtturbulens) påmyckethögahöjder(>150m)överskogstäcktslättlandsamtskogstäcktakullarochberg genommätningarfrånmasterochsodartillsammansmedmodellsimuleringar.ett examensarbetekommerattundersökadenyasodar?mätningarnafrånförsvarsmaktensomnår upptill1000mhöjd.vifåreventuelltytterligaredatafrånen140m?mastiskogsterrängfrån E.ON.ICOS?mätningarnafrånVindeln?Svartberget(140m),Uppsala?Norunda(100m)och Perstorp?Hyltemossa(140m)användsockså.Dettaarbetekommerattpåbörjasunderhösten Turbulensmätningariskog MastenvidHornamossensättsuppundermaj2015.Imastenmonteras8styckenMetek?sonicar (sommäterturbulentavindari3dimensionermedenfrekvenspå20hz).utöverox2 s standard?instrumenteringutrustasmastenmedytterligare4skålkorsanemometraroch9 ventileradetermoelementförattmätavind?respektivetemperaturprofilen(seappendix). DetharfåttsytterligarefinansieringinomprojektetERA?NETPlus,projektNewEuropean WindAtlasförattfortsättamätningarmed180m?mastenca6?12månanderutövernuvarande projektperiod.denyaprojektpengarnagjordedetmöjligtattkompletteramätsystemetmed ytterligaretreturbulensinstrumentsamtettmätsystemförtemperaturprofilen.detnya

3 3 projektetmöjliggörocksåattstuderasitenmedlidarochsodarunderenmätkampanjpå4?6 månader.bådeaqsystemochvaisalaharyttrycktintresseatttestaderassodarmot mastmätningarna.dtu?vindenergiswindcubelidarkommerocksåattanvändas.samtalmed ZephirLidarpågår. 3.Analysavturbulensmätningar TillsammansmedKTHharUppsalauniversitetfortsattattanalyseraturbulensdatafrån Ryningsnäs.EnvidareutveckladversionavspektralmodellenfrånMannförattbeskriva atmosfäriskturbulensöverskogundericke?neutralskiktningharutvecklats[1].detfortsätts medattförfinamodellenföratttahänsyntillblandannaticke?linjärvindskjuvning.modellen jämförsmeddatafrånryningsnäsoch,iframtiden,hornamossen.modellensförmågaattförutse deolikaflödeskomponenternaavvindochtemperaturharundersökts.ettmanuskriptshar utarbetatsochbefinnersigförnärvarandeireviewprocess[1]. Resultatetavdenteoretiskamodellenärparametrarsomgördetmöjligtattestimera turbulensintensitetensomturbinernautsättsför.detrepresenteraralltsåettförstaledföratt beskrivalasternalängsmedbladenochtornet.normaliseringavhöjdenövermarkenmed trädhöjdengörattdatafrånolikamätplatsergerenkontinuerligbildavhurdesexandra ordningensturbulentaflödenaändrasmedhöjden(ommandessutomnormaliserarflödena medfriktionshastigheten)?sefigur1. Uppsalauniversitetharocksåtittatpårumsligkorrelationavolikavåglängderi turbulensspektraochturbulens?co?spektramellanolikavariabler.spektralmodellenhar undersöktsnogaocharbetepågårföratthittadebästasättenattbeskrivainputparametrar (somspektrallängdskala,turbulensvirvlarnaslivslängd,dissipationavrörelsemängdoch temperaturvarians). 4.Modellsimuleringar Denfritttillgängligamesoskala?modellenWRFharvidareutvecklatsförattkunnasimulera vindprofilenfrånskogenstopphelavägennertillmarken.tidigareharwrf(liksomandra mesoskala?modeller)simuleratvindprofilenbaranertillhöjdendärnollplansförskjutningen ligger.vitrorattdettaledertillenmeranoggrannsimuleringavskogenseffekterpå vindprofilenpåmikroskalan.detåterstårendelarbetemedattkoppladenyarutinernaiwrf medenenergibalansmodellförskogensåsomwrf?spa.arbetetfortsättersomplanerat. Ettpågåendearbeteundersökerhuruvidaeffekternaavvindskjuvningochvindvridningpå vindkraftverkenseffektkurvakanbestämmasapriorifrånmesoskaligamodellresultat.påsåsätt skullesådanaeffekterkunnakartläggasförhelasverige(förutsattattmodellengerrättprofiler). KTHharutvecklatenlinjärtvå?dimensionellmodell(baseratpå[4])förattberäkna strömningenöverenskog.detutvecklasen3d?versionmedmöjlighetförkalhyggen,topografi ochvindturbin?vakar.stabilitetseffekterkommerattinkluderasisamarbetemeduppsala universitet.modellenharjämförtsmedresultatavenles?modell[5]. 5.LESsimuleringar ArbetetmedattkoppladenmesoskaligamodellenWRFmedChalmershögupplöstaLES?modell pågår.enenvägs?kopplingharidentifieratssomdenmestgångbaravägen.ettprogramhar utvecklatsförattgenereraturbulensfältvidrändernaavles?modellenbaseratpåmeteorologisk data.härmåstemanadderasyntetiskturbulenseftersomwrfintegeralladenödvändiga turbulensparametrarvidles?modellensränder.förhomogenaförhållandenärdetnuäven möjligtattgenererainloppsturbulensutantillgångtillwrf?resultat.dettaskermeden preprocessordärolikastationäraprofilerberäknasmedhjälpavmodellerfrånlitteraturen. ChalmersharocksåvidareutvecklatteknikerförattsimuleraskogsgränsskiktmedsinLES? modellundertermisktskiktadeförhållanden.gradienterochturbulentastorheterharjämförts medmätresultatfrånrynningsnäs.enstrategiförattlinjäriseraturbulentatidsserierfrån mätningarochles?simuleringarharutarbetats.dettabehövsförattvärderahurturbulensens

4 4 icke?linjäraegenskaperpåverkarlasterochreglering.fråganäravsärskiltintresseeftersom denturbulenssomanvändsviddesignochcertifieringavvindkraftverkalltidärlinjär(dvs.har oberoendefrekvenskomponenter). Referens?simuleringarhargenomförtsförolikatermiskaskiktningarförattkartläggaivilken omfattningdenovanbeskrivnaspektralmodellenkananvändasförattbeskrivainloppsranden överhelagränsskiktet.osäkerhetenberörfrämststoravertikalaseparationerigränsskiktets övredel,därles?simuleringarmedperiodiskarandvillkorindikerarsvagarekorrelationvid lågafrekvenser.detbehöverdockkartläggashurbetydelsefulltdettaärförproduktion,laster ochturbinregleringpådennivådärvindkraftverkenopererar. 6.Syntetiskturbulens Somreferensmodellförsyntetiskturbulensharresultatenfrån[1]och[2]implementeratsi Teknikgruppen'ssimuleringsmiljöförströmninggenomrotordisken.Dennaturbulensmodellfår härrepresenteravadsomgårattåstadkommanärdetgälleranpassningaravdetsomidagutgör state?of?the?artförutvecklingochcertifieringavvindkraftverk. MetodenavMannrekommenderasiIEC?standardenIEC61400?1Ed.3förattberäknasyntetisk turbulensochanvändsbl.a.iwasp.denmodifierademann?modellenförsyntetiskturbulens (beskrivetovaniavsnitt3)kommeratttestasiteknikgruppensmodell. 7.Analysavlaserdata Lasermätningarförområdetrunt180m?mastenharladdatsnerochprogramharutvecklatsför attberäknaträdhöjdenand?densiteten.lasermätningarfrånflygplan/satellitanalyserasoch rekommendationerförinputparametrar(såsomskrovlighetslängden,nollplansförskjutningen ochlövarealdensiteten)tasframförtypiskasvenskaskogar.gruppenhållerettinledandemöte förettforskningssamarbetemeduniversityofcolorado,boulder(usa)imaj2015och samarbetarmeddtuvindenergi.arbetetpåbörjasunder2016(enligttidsplanen). Hurlångtharprojektetkommitpåvägenmotdeuppsattamålen? Projektetärpågodvägattnåsinamål.Genomdennyamastenkommerviattfåökadkunskap omvind?ochturbulensförhållandenupptill180mhöjdöverentypisksvenskskogisödra Sverige.Medytterligaremätinstrument(SODAR,LIDAR)kommerviattmätavindoch förhoppningsvisocksåturbulensupptillminst200mhöjdpådennaplats. Förattstuderavindochturbulensöverskogidetaljkommermodellsimuleringarattkunna görasmedbådedemesoskaligamodellersomanvändsochlesmodellen.dettakommeratt kunnagörasförbådehomogenochicke?homogenskog.projektetärocksåpågodvägattnåsitt målattgenomföraettstortantallessimuleringaröverryningsnäsochhornamossenföratt ökaförståelsenavturbulensenöverskog.arbetetmedattkvantifieraeffektenavvindoch turbulensöverskogpåvindturbinernasenergiproduktionärigång. Arbetetmeddedirektanvändbaramålenharpåbörjats:Dettagällermetoderförattbättre beräknaenergiutbytetöverskog,metodikförattberäknaskrovlighetslängd, nollplansförskjutningochleafareadensityfrånlantmäterietslaserscanningar,metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell.arbetetmedenbättrebeskrivningavturbulens förlastberäkningar(genomsyntetiskturbulens)ärpågodväg.beskrivningenkommeratt förfinasochvaliderasmeddenyamätningarna. Referensgrupp Referensgruppenhadesittförstamöte2015?02?09och2015?04?29.Protokolletfrån referensgruppsmötet2015?02?09bifogas.protokollfrånreferensgruppmötets2015?04?29 skickasutibörjanavmaj.kommandereferensgruppsmötenkommeratthållasunderbörjanav 2016och2017.

5 Referenser [1]Arnqvist,J.(2015):MeanWindandTurbulenceConditionsintheBoundaryLayeraboveForests. DigitalComprehensiveSummariesofUppsalaDissertationsfromtheFaciltyofScienceandTechnology1212. Seehttp://www.diva?portal.org/smash/get/diva2:698598/FULLTEXT01.pdf [2]A.Segalini,J.Arnqvist,I.Carlén,H.Bergström&P.H.Alfredsson(2015):Aspectralmodelofstably stratifiedsurface?layerturbulence.submittedtowakeconference2015invisby,sweden. [3]Chougule,A.,MannJ.,SegaliniA.,DellwikE,(2014):Spectraltensorparametersforwindturbineload modelingfromforestedandagriculturallandscapes,windenergy,wileyonlinelibrarydoi: /we [4]Belcher,S.E.,Jerram,N.andHunt,J.C.R.(2003):Adjustmentofaturbulentboundarylayertoacanopy ofroughnesselements,j.fluidmech.488,369?398 [5]Nakamura,T.(2014):EffectsofaForestClearing:ExperimentalandNumericalAssessment.Master Thesis.SchoolofScienceforOpenandEnvironmentalSystems,GraduateSchoolofScienceandTecnology, KeioUniversity,Japan. 5

6 Bildersomkanillustreraprojektetsverksamhet 1.DeolikakomponenternaiReynolds?tensorn(turbulentaimpulsflödenm.m.)frånmätningari Ryningsnäsochdenny?utveckladeversionenavMann?modellensomfunktionavhöjdenöver marken (från [2]). Gäller för en vindhastighet U 8m/spå100mhöjdförnära?neutral skiktning (Ri 0.10). Data från Ryningsnäs visas som symboler och data från modellen som linjer. 2.Jämförelseavvindhastighet(ix?riktning)avFukagataLaboratory sles?modell(a)ochkths linjäramodell(b)förisoleradskogmedleafareaindex=2ochlängd=40 trädhöjd. 6

7 3.SimuleringavdetturbulentavindfältetöverskogmedChalmersLES?modell.Horisontell vindhastighetskomponentlängsmedx?riktningvisassomfunktionavavståndochhöjdöver marken.trädhöjdenvisassomvitstreckadlinje.modellenharenupplösningav8mhorisontellt och2mvertikalt.deturbulentafluktuationernaivindfältetsynstydligt. Appendix InstrumenteringavHornamossen5masten Instrumentering Höjder(mövermarkytan) Thies4.3350anemometrar 40,60,80,100,120,150,180 VaisalaWAA252anemometrar(uppvärmda) 80,120,150 Temperatur?/fuktgivare(1st) 10,180 Vindriktningsgivare 80,120,180 Termoelementmedstrålningskydd 10,20,40,60,80,100,120,150,180 (ventilerade) MetekuSonic?3Scientific 20,40,60,80,100,120,150,180 (turbulensinstrument) 7

SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET)

SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET) SIS HB 322 Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET) Utgåva 1 1 2008 SIS Förlag AB SIS HB 322, Vägledning för expansions-, tryckhållnings-,

Läs mer

Vindkraft och elbilar på Öland år 2020

Vindkraft och elbilar på Öland år 2020 Vindkraft och elbilar på Öland år 2020 Kan laddning av elbilar lösa ett framtida flaskhalsproblem på Öland? Fredrik Martinsson: Civ.ing Energisystem Uppsala Universitet Handledare: Gunnar Grusell, Svensk

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Sätt turbo på din gamla fettavskiljare. gör om din fettavskiljare till en som fungerar. STORKÖKSVENTILATION AVFALLS FETTAVSKILJARE HANTERING Under 2 år har

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm

Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin. Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Att införa evidensbaserade metoder i barnoch ungdomspsykiatrin Olav Bengtsson Divisionschef BUP Stockholm Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Juni 2010 April 2012 Varför används inte riktlinjer

Läs mer

LU/LTHs undervisningsstruktur

LU/LTHs undervisningsstruktur Erik Lindström Matematisk Statistik, Matematikcentrum Lunds Universitet Lund, 2008 Overview LTH Kurser LU & LTH Kurser Snabba fakta om LTH och LU 7000 Helårsstudenter (LTH) 42 000 Helårsstudenter (LU)

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Problem med luftkvalitet i klassrum. Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog.

Problem med luftkvalitet i klassrum. Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog. Problem med luftkvalitet i klassrum Rena, varma och torra klassrum är inte bra nog. Problemskolor? Skandinaviska länder är stolta över att kunna tillhandahålla bra arbetsmiljö för alla. I byggnader där

Läs mer

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6 PROJEKTLOTSAR Förslag till förprojektering 28.10.2008 INNE HÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 Skärgårdsprojekten av idag Idén om projektlotsar Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET

Läs mer

Inbjudan till slutseminarium

Inbjudan till slutseminarium Inbjudan till slutseminarium för projektet Små skolor i utveckling, 13-14 november 2014 Sigtuna Folkhögskola Anmälan senast fredag 31 oktober 1 Vi bjuder in deltagarna i projektet och alla som har små

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom?

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom? 09 01 15 ABscreenaförglaucom Glaucomscreeninghosop6kern GöranSkjöld,MSc PaalNaevdal,MSc Kanviöverhuvudtagetscreenaförglaucom? Klassifika6onochterminologi Riskfaktorerförglaucom Undersökningavdenglaucom

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 #SIGTUNABOXEN SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 BFL - Bedömning För Lärande IKT - Information- och KommunikationsTeknik SUA - SpråkUtvecklande Arbetssätt inkluderas i boxen. INSATSER

Läs mer

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I årets övning Telö 11 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en observationsgrupp bestående av representanter

Läs mer

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp

Kursprogram, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp ursprogram, S032 Programvaruutveckling för stora system (PUSS), 7,5 hp Version 1.0 Christin Lindholm Läsåret 2012/2013 Våren 2013 1. Inledning Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i utvecklingsprocesser,

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme

Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme Kost nads f erat b ri förstu die inves esparing t s Gör E e r int ringskalkyl. och ress inklud eller www ring GEROX VERKSAMHETSOMRÅDEN eanm.gero

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Hur funkar det? Pacto fungerar som en vanlig toalett fast utan vatten. Spolningen sker istället med hjälp av en tunn folie som täcker toalettskålen. Vid varje

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Kristinehamnsbostäder

Kristinehamnsbostäder Kristinehamnsbostäder Förstudie nybyggnation Urban E Linder 2015-01-13 Uppdraget Utreda förutsättningar för Seniorbostäder Hur har vi angripit frågan? Genomgång med Eva-Lotta soc Tillgänglig boende utan

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

22 Ny förvaltningsorganisation

22 Ny förvaltningsorganisation 22 Ny förvaltningsorganisation Bilaga KS 2012/1 /6 Sala 2012-02-07 2012-06- 07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Jan-Olof Friman Förslag till ny förvaltningsorganisation - kommunstyrelsens förvaltning Förslagen

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER PRODUCT VIKTIGT: Denna symbol visar att denna apparat är en klass 1-laserprodukt. Öppna inte höljet och titta inte på strålen. Rör aldrig laserlinsen inuti facket. Ljud Raw Importör:

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym RBM-IoT Projektnamn Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things 1 (5) Projektfakta Sökt belopp från

Läs mer

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet Eva Wallberg Växjökonferensen den 29 januari 2015 Skolforskningsinstitutet uppgifter och utmaningar Uppdrag bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra

Läs mer

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008

Uppsala, den 9 oktober 2008. Myggbekämpning 2008 Uppsala, den 9 oktober 2008 Myggbekämpning 2008 Sammanfattning 2008 genomfördes tre myggbekämpningsinsatser. Den första bekämpningen omfattade 49 ha av Hallsjön, Huddunge, som svämmades över efter en regnig

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Ansökningsblankett för Social investeringsfond. Signerad ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia skickas, ej signerad, i PDF format till

Läs mer

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson

God död jul. Bakgrund. Kort om boken: Arbetsmaterial till. Skriven av: Inger Frimansson Arbetsmaterial till God död jul Skriven av: Inger Frimansson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken God död jul. Det ska vara ett stöd för er som läser tillsammans i en grupp, studiecirkel eller

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

x I Utförd på anslag från Styrelsen för teknisk utveckling Fack, 100 72 Stockholm 43 :> HOV 1971 STU-rapport 7O-4O7/U338

x I Utförd på anslag från Styrelsen för teknisk utveckling Fack, 100 72 Stockholm 43 :> HOV 1971 STU-rapport 7O-4O7/U338 STU-rapport 7O-4O7/U338 Strönmingsbilder längs en kokarkanal inkl. burnout. Grundläggande studier i ett 9-stavsknippe bernt Gustafsson AB Atomenergi Studsvik Fack, 611 01 Nyköping r r September 1971 x

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC Logo Usage Rules Requirements Andra utgåvan 2010 11 26 SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen av detta

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne 2011-04-20 Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne Avtalsparter Mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Skåne NO, i det följande

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Magnus Josephson IT-Upphandlingsdag 21 januari 2008 1 Magnus Josephson Upphandlingsjurist,

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Interreg III B Nordsjön, insatsområde 1, åtgärd 1:2 Utveckla och främja komplementaritet, samarbete och nätverk mellan städer Projekttid 2004-01-01

Interreg III B Nordsjön, insatsområde 1, åtgärd 1:2 Utveckla och främja komplementaritet, samarbete och nätverk mellan städer Projekttid 2004-01-01 Interreg III B Nordsjön, insatsområde 1, åtgärd 1:2 Utveckla och främja komplementaritet, samarbete och nätverk mellan städer Projekttid 2004-01-01 2007-06-30 Total budget 6,2 miljoner euro, EU-stödet

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet OMVÄNT MENTORSKAP Bakgrund och Problemanalys De senaste åren har Kristianstads kommun tagit emot en stor andel utrikes födda kvinnor, män, flickor och pojkar i förhållande till kommunens övriga folkmängd.

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Kan hagel bli hur stora som helst?

Kan hagel bli hur stora som helst? Lennart.wern@smhi.se 2010-03-12 Kan hagel bli hur stora som helst? Det dök upp ett ärende här på vår avdelning "Information och Statistik" på SMHI angående ett hagel som skulle ha vägt 600 gram och fallit

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer