Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 1 Forestwind VindkraftiskogII ProjektP38522A1Lägesrapportapril2015 Projektledare Projektetsmål,syfteochmetod Projektetshuvudsyfteärattutvecklakunskapochberäkningsmetoderförattutvärdera lokaliseringavvindkraftverkochvindkraftparkeriskogsmiljö.ettannatsyfteärattestimera ochförsökaminimeralasternapåvindkraftverkiskogsterräng.etttredjesyfteärattestimera skogenseffektpåenergiproduktionenochföreslåmetoderförattökaenergiutbytetöverskog. Projektetscentralafrågorär:Utsättsvindkraftverkiskogsmiljögenerelltförstörrelasteränvad IEC?standardenföreskriver?Påverkasenergiproduktionennegativtavdenökadeturbulensen ochvindskjuvningen?kanviestimeradessaeffekter?kanmanförbättrabeskrivningenav turbulensenförlastberäkningar?hurpåverkarskogensinhomogenitetercentralaparametrar sombehövsivindkarterings?ochmicro?siting?modellersåsomi)skrovlighetslängden,ii) nollplansförskjutningenochiii) leafareadensity?profilen?kanmananvändaavancerade modeller(les?modeller)förattundersökadessafrågor? Projektetsmålär:1)Ökadkunskapomvind?ochturbulensförhållandenupptillca200mhöjd övertypiskasvenskaskogargenommätningarochmodellsimuleringar;2)genomföralarge? Eddy?simuleringar(LES)förattökaförståelsenavturbulensöverskog;3)Ökaförståelseav turbulens?ochvindförhållandenöverhomogenochicke?homogenskoggenom modellsimuleringar;4)kvantifieraeffektenavvindochturbulensöverskogpåvindturbinernas energiproduktionochlaster Direktanvändbaramål:1)Metoderförattbättreberäknaenergiutbytetöverskog;2)Metodik föratttaframskrovlighetslängd,nollplansförskjutningochleafareadensity(lad)från laserscanningar(kartoröverz0,dochladmedmycketstorupplösning);3)metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell(wrf)somkanöverförastillenopen?source modell(t.ex.openfoam);4)bättrebeskrivningavturbulensförlastberäkningar(t.ex.genom syntetiskturbulens) Vilkajobbariprojektet? ForskarevidUppsalauniversitet,Institutionenförgeovetenskaper/meteorologi: MatthiasMohr(projektledare) HansBergström(forskare) JohanArnqvist(forskare doktorandiföregåendeprojekt Vindkraftiskog ) ForskarevidKTH,LinnéFLOWCentre,Institutionenförmekanik: AntonioSegalini HenrikAlfredsson(handledare) ForskarevidWeatherTechScandinaviaAB: StefanSöderberg MagnusBaltscheffsky

2 2 ForskarevidChalmers,Tillämpadmekanik/avdelningenförströmningslära: BastianNebenführ LarsDavidson(handledare) ForskarevidTGTeknikgruppenAB: IngemarCarlén GästforskarefrånDTUVindenergi: EbbaDellvik Statusfördoktorsarbeten:JohanArnqvistdisputerade6februari2015vidUppsalauniversitet. Hurvälföljsprojektplanen? Tidsplanenförvårterminen2015ärföljande(enligtbeställningen):?litteraturstudiesambandvind?ochturbulensprofilgentemotelproduktion(UU, Teknikgruppen)kortrapport?utvecklametodikfördetaljeradeLES?simuleringavturbulensöverskog (Chalmers,WeatherTech,Teknikgruppen)?påbörjaanalysavdatafrånHavsnäsPilotProject(UU,KTH,DTU)?Utvecklingavspektral,lineariseradmodellföruppskattningav turbulensstrukturöverskogrelateradtillmannmodellen(kth,teknikgruppen, DTU) Följandedelaravprojektplanenåterstår/ärförsenade: Litteraturstudienomsambandetavvind?ochturbulensprofilengentemoteffektkurvan(dvs. elproduktion)pågår.utvecklingenavmetodikfördetaljeradeles?simuleringavturbulensöver skogblirförsenadmedetthalvårpga.förseningenifinansieringen.analysavdatafrånhavsnäs påbörjasundermaj?månadpga.förseningarmedavtalhosuu.projektdelenfrånhöstterminen 2014 simuleringavlastermeddatafrånryningsnäs pågår.teknikgruppenskafålastdatafrån VattenfallochNordexförattundersökasakennärmare. Resultatochmåluppfyllelse Resultatenpresenterasnedanuppdelatefterprojektetsdelar. 1.Vindresursenpåmyckethögahöjder Projektetkommerattstuderavindförhållandena(vindhastighetoch?skjuvningsamtturbulens) påmyckethögahöjder(>150m)överskogstäcktslättlandsamtskogstäcktakullarochberg genommätningarfrånmasterochsodartillsammansmedmodellsimuleringar.ett examensarbetekommerattundersökadenyasodar?mätningarnafrånförsvarsmaktensomnår upptill1000mhöjd.vifåreventuelltytterligaredatafrånen140m?mastiskogsterrängfrån E.ON.ICOS?mätningarnafrånVindeln?Svartberget(140m),Uppsala?Norunda(100m)och Perstorp?Hyltemossa(140m)användsockså.Dettaarbetekommerattpåbörjasunderhösten Turbulensmätningariskog MastenvidHornamossensättsuppundermaj2015.Imastenmonteras8styckenMetek?sonicar (sommäterturbulentavindari3dimensionermedenfrekvenspå20hz).utöverox2 s standard?instrumenteringutrustasmastenmedytterligare4skålkorsanemometraroch9 ventileradetermoelementförattmätavind?respektivetemperaturprofilen(seappendix). DetharfåttsytterligarefinansieringinomprojektetERA?NETPlus,projektNewEuropean WindAtlasförattfortsättamätningarmed180m?mastenca6?12månanderutövernuvarande projektperiod.denyaprojektpengarnagjordedetmöjligtattkompletteramätsystemetmed ytterligaretreturbulensinstrumentsamtettmätsystemförtemperaturprofilen.detnya

3 3 projektetmöjliggörocksåattstuderasitenmedlidarochsodarunderenmätkampanjpå4?6 månader.bådeaqsystemochvaisalaharyttrycktintresseatttestaderassodarmot mastmätningarna.dtu?vindenergiswindcubelidarkommerocksåattanvändas.samtalmed ZephirLidarpågår. 3.Analysavturbulensmätningar TillsammansmedKTHharUppsalauniversitetfortsattattanalyseraturbulensdatafrån Ryningsnäs.EnvidareutveckladversionavspektralmodellenfrånMannförattbeskriva atmosfäriskturbulensöverskogundericke?neutralskiktningharutvecklats[1].detfortsätts medattförfinamodellenföratttahänsyntillblandannaticke?linjärvindskjuvning.modellen jämförsmeddatafrånryningsnäsoch,iframtiden,hornamossen.modellensförmågaattförutse deolikaflödeskomponenternaavvindochtemperaturharundersökts.ettmanuskriptshar utarbetatsochbefinnersigförnärvarandeireviewprocess[1]. Resultatetavdenteoretiskamodellenärparametrarsomgördetmöjligtattestimera turbulensintensitetensomturbinernautsättsför.detrepresenteraralltsåettförstaledföratt beskrivalasternalängsmedbladenochtornet.normaliseringavhöjdenövermarkenmed trädhöjdengörattdatafrånolikamätplatsergerenkontinuerligbildavhurdesexandra ordningensturbulentaflödenaändrasmedhöjden(ommandessutomnormaliserarflödena medfriktionshastigheten)?sefigur1. Uppsalauniversitetharocksåtittatpårumsligkorrelationavolikavåglängderi turbulensspektraochturbulens?co?spektramellanolikavariabler.spektralmodellenhar undersöktsnogaocharbetepågårföratthittadebästasättenattbeskrivainputparametrar (somspektrallängdskala,turbulensvirvlarnaslivslängd,dissipationavrörelsemängdoch temperaturvarians). 4.Modellsimuleringar Denfritttillgängligamesoskala?modellenWRFharvidareutvecklatsförattkunnasimulera vindprofilenfrånskogenstopphelavägennertillmarken.tidigareharwrf(liksomandra mesoskala?modeller)simuleratvindprofilenbaranertillhöjdendärnollplansförskjutningen ligger.vitrorattdettaledertillenmeranoggrannsimuleringavskogenseffekterpå vindprofilenpåmikroskalan.detåterstårendelarbetemedattkoppladenyarutinernaiwrf medenenergibalansmodellförskogensåsomwrf?spa.arbetetfortsättersomplanerat. Ettpågåendearbeteundersökerhuruvidaeffekternaavvindskjuvningochvindvridningpå vindkraftverkenseffektkurvakanbestämmasapriorifrånmesoskaligamodellresultat.påsåsätt skullesådanaeffekterkunnakartläggasförhelasverige(förutsattattmodellengerrättprofiler). KTHharutvecklatenlinjärtvå?dimensionellmodell(baseratpå[4])förattberäkna strömningenöverenskog.detutvecklasen3d?versionmedmöjlighetförkalhyggen,topografi ochvindturbin?vakar.stabilitetseffekterkommerattinkluderasisamarbetemeduppsala universitet.modellenharjämförtsmedresultatavenles?modell[5]. 5.LESsimuleringar ArbetetmedattkoppladenmesoskaligamodellenWRFmedChalmershögupplöstaLES?modell pågår.enenvägs?kopplingharidentifieratssomdenmestgångbaravägen.ettprogramhar utvecklatsförattgenereraturbulensfältvidrändernaavles?modellenbaseratpåmeteorologisk data.härmåstemanadderasyntetiskturbulenseftersomwrfintegeralladenödvändiga turbulensparametrarvidles?modellensränder.förhomogenaförhållandenärdetnuäven möjligtattgenererainloppsturbulensutantillgångtillwrf?resultat.dettaskermeden preprocessordärolikastationäraprofilerberäknasmedhjälpavmodellerfrånlitteraturen. ChalmersharocksåvidareutvecklatteknikerförattsimuleraskogsgränsskiktmedsinLES? modellundertermisktskiktadeförhållanden.gradienterochturbulentastorheterharjämförts medmätresultatfrånrynningsnäs.enstrategiförattlinjäriseraturbulentatidsserierfrån mätningarochles?simuleringarharutarbetats.dettabehövsförattvärderahurturbulensens

4 4 icke?linjäraegenskaperpåverkarlasterochreglering.fråganäravsärskiltintresseeftersom denturbulenssomanvändsviddesignochcertifieringavvindkraftverkalltidärlinjär(dvs.har oberoendefrekvenskomponenter). Referens?simuleringarhargenomförtsförolikatermiskaskiktningarförattkartläggaivilken omfattningdenovanbeskrivnaspektralmodellenkananvändasförattbeskrivainloppsranden överhelagränsskiktet.osäkerhetenberörfrämststoravertikalaseparationerigränsskiktets övredel,därles?simuleringarmedperiodiskarandvillkorindikerarsvagarekorrelationvid lågafrekvenser.detbehöverdockkartläggashurbetydelsefulltdettaärförproduktion,laster ochturbinregleringpådennivådärvindkraftverkenopererar. 6.Syntetiskturbulens Somreferensmodellförsyntetiskturbulensharresultatenfrån[1]och[2]implementeratsi Teknikgruppen'ssimuleringsmiljöförströmninggenomrotordisken.Dennaturbulensmodellfår härrepresenteravadsomgårattåstadkommanärdetgälleranpassningaravdetsomidagutgör state?of?the?artförutvecklingochcertifieringavvindkraftverk. MetodenavMannrekommenderasiIEC?standardenIEC61400?1Ed.3förattberäknasyntetisk turbulensochanvändsbl.a.iwasp.denmodifierademann?modellenförsyntetiskturbulens (beskrivetovaniavsnitt3)kommeratttestasiteknikgruppensmodell. 7.Analysavlaserdata Lasermätningarförområdetrunt180m?mastenharladdatsnerochprogramharutvecklatsför attberäknaträdhöjdenand?densiteten.lasermätningarfrånflygplan/satellitanalyserasoch rekommendationerförinputparametrar(såsomskrovlighetslängden,nollplansförskjutningen ochlövarealdensiteten)tasframförtypiskasvenskaskogar.gruppenhållerettinledandemöte förettforskningssamarbetemeduniversityofcolorado,boulder(usa)imaj2015och samarbetarmeddtuvindenergi.arbetetpåbörjasunder2016(enligttidsplanen). Hurlångtharprojektetkommitpåvägenmotdeuppsattamålen? Projektetärpågodvägattnåsinamål.Genomdennyamastenkommerviattfåökadkunskap omvind?ochturbulensförhållandenupptill180mhöjdöverentypisksvenskskogisödra Sverige.Medytterligaremätinstrument(SODAR,LIDAR)kommerviattmätavindoch förhoppningsvisocksåturbulensupptillminst200mhöjdpådennaplats. Förattstuderavindochturbulensöverskogidetaljkommermodellsimuleringarattkunna görasmedbådedemesoskaligamodellersomanvändsochlesmodellen.dettakommeratt kunnagörasförbådehomogenochicke?homogenskog.projektetärocksåpågodvägattnåsitt målattgenomföraettstortantallessimuleringaröverryningsnäsochhornamossenföratt ökaförståelsenavturbulensenöverskog.arbetetmedattkvantifieraeffektenavvindoch turbulensöverskogpåvindturbinernasenergiproduktionärigång. Arbetetmeddedirektanvändbaramålenharpåbörjats:Dettagällermetoderförattbättre beräknaenergiutbytetöverskog,metodikförattberäknaskrovlighetslängd, nollplansförskjutningochleafareadensityfrånlantmäterietslaserscanningar,metodikföratt kopplaenles?modelltillenmesoskala?modell.arbetetmedenbättrebeskrivningavturbulens förlastberäkningar(genomsyntetiskturbulens)ärpågodväg.beskrivningenkommeratt förfinasochvaliderasmeddenyamätningarna. Referensgrupp Referensgruppenhadesittförstamöte2015?02?09och2015?04?29.Protokolletfrån referensgruppsmötet2015?02?09bifogas.protokollfrånreferensgruppmötets2015?04?29 skickasutibörjanavmaj.kommandereferensgruppsmötenkommeratthållasunderbörjanav 2016och2017.

5 Referenser [1]Arnqvist,J.(2015):MeanWindandTurbulenceConditionsintheBoundaryLayeraboveForests. DigitalComprehensiveSummariesofUppsalaDissertationsfromtheFaciltyofScienceandTechnology1212. Seehttp://www.diva?portal.org/smash/get/diva2:698598/FULLTEXT01.pdf [2]A.Segalini,J.Arnqvist,I.Carlén,H.Bergström&P.H.Alfredsson(2015):Aspectralmodelofstably stratifiedsurface?layerturbulence.submittedtowakeconference2015invisby,sweden. [3]Chougule,A.,MannJ.,SegaliniA.,DellwikE,(2014):Spectraltensorparametersforwindturbineload modelingfromforestedandagriculturallandscapes,windenergy,wileyonlinelibrarydoi: /we [4]Belcher,S.E.,Jerram,N.andHunt,J.C.R.(2003):Adjustmentofaturbulentboundarylayertoacanopy ofroughnesselements,j.fluidmech.488,369?398 [5]Nakamura,T.(2014):EffectsofaForestClearing:ExperimentalandNumericalAssessment.Master Thesis.SchoolofScienceforOpenandEnvironmentalSystems,GraduateSchoolofScienceandTecnology, KeioUniversity,Japan. 5

6 Bildersomkanillustreraprojektetsverksamhet 1.DeolikakomponenternaiReynolds?tensorn(turbulentaimpulsflödenm.m.)frånmätningari Ryningsnäsochdenny?utveckladeversionenavMann?modellensomfunktionavhöjdenöver marken (från [2]). Gäller för en vindhastighet U 8m/spå100mhöjdförnära?neutral skiktning (Ri 0.10). Data från Ryningsnäs visas som symboler och data från modellen som linjer. 2.Jämförelseavvindhastighet(ix?riktning)avFukagataLaboratory sles?modell(a)ochkths linjäramodell(b)förisoleradskogmedleafareaindex=2ochlängd=40 trädhöjd. 6

7 3.SimuleringavdetturbulentavindfältetöverskogmedChalmersLES?modell.Horisontell vindhastighetskomponentlängsmedx?riktningvisassomfunktionavavståndochhöjdöver marken.trädhöjdenvisassomvitstreckadlinje.modellenharenupplösningav8mhorisontellt och2mvertikalt.deturbulentafluktuationernaivindfältetsynstydligt. Appendix InstrumenteringavHornamossen5masten Instrumentering Höjder(mövermarkytan) Thies4.3350anemometrar 40,60,80,100,120,150,180 VaisalaWAA252anemometrar(uppvärmda) 80,120,150 Temperatur?/fuktgivare(1st) 10,180 Vindriktningsgivare 80,120,180 Termoelementmedstrålningskydd 10,20,40,60,80,100,120,150,180 (ventilerade) MetekuSonic?3Scientific 20,40,60,80,100,120,150,180 (turbulensinstrument) 7

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare

GOR BioSystem Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Ett biologiskt reningssteg för fettavskiljare Sätt turbo på din gamla fettavskiljare. gör om din fettavskiljare till en som fungerar. STORKÖKSVENTILATION AVFALLS FETTAVSKILJARE HANTERING Under 2 år har

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Inbjudan till slutseminarium

Inbjudan till slutseminarium Inbjudan till slutseminarium för projektet Små skolor i utveckling, 13-14 november 2014 Sigtuna Folkhögskola Anmälan senast fredag 31 oktober 1 Vi bjuder in deltagarna i projektet och alla som har små

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom?

AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom? 09 01 15 ABscreenaförglaucom Glaucomscreeninghosop6kern GöranSkjöld,MSc PaalNaevdal,MSc Kanviöverhuvudtagetscreenaförglaucom? Klassifika6onochterminologi Riskfaktorerförglaucom Undersökningavdenglaucom

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport observatörsgruppen Telö 11 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I årets övning Telö 11 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en observationsgrupp bestående av representanter

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015

SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 #SIGTUNABOXEN SIGTUNABOXEN KOMPETENS- & GENOMFÖRANDEPLAN 2013-2015 BFL - Bedömning För Lärande IKT - Information- och KommunikationsTeknik SUA - SpråkUtvecklande Arbetssätt inkluderas i boxen. INSATSER

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme

Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme Bergvärme och frånluftsåtervinning i kombination med fjärrvärme Kost nads f erat b ri förstu die inves esparing t s Gör E e r int ringskalkyl. och ress inklud eller www ring GEROX VERKSAMHETSOMRÅDEN eanm.gero

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Kristinehamnsbostäder

Kristinehamnsbostäder Kristinehamnsbostäder Förstudie nybyggnation Urban E Linder 2015-01-13 Uppdraget Utreda förutsättningar för Seniorbostäder Hur har vi angripit frågan? Genomgång med Eva-Lotta soc Tillgänglig boende utan

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

CLASS 1 LASER PRODUCT

CLASS 1 LASER PRODUCT CLASS 1 LASER PRODUCT VIKTIGT: Denna symbol visar att denna apparat är en klass 1-laserprodukt. Öppna inte höljet och titta inte på strålen. Rör aldrig laserlinsen inuti facket. Ljud Raw Importör:

Läs mer

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén

Umeälven. Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess. Åsa Widén Projektledare Umeälven. 2014-05-09 Åsa Widén Umeälven Åtgärder vid kartläggning av Maximal Ekologisk Potential Samverkansprocess Åsa Widén Projektledare Umeälven Kartläggning av Maximal Ekologisk Potential i Umeälven www.umealven.se Arbetet sker

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym RBM-IoT Projektnamn Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things 1 (5) Projektfakta Sökt belopp från

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

x I Utförd på anslag från Styrelsen för teknisk utveckling Fack, 100 72 Stockholm 43 :> HOV 1971 STU-rapport 7O-4O7/U338

x I Utförd på anslag från Styrelsen för teknisk utveckling Fack, 100 72 Stockholm 43 :> HOV 1971 STU-rapport 7O-4O7/U338 STU-rapport 7O-4O7/U338 Strönmingsbilder längs en kokarkanal inkl. burnout. Grundläggande studier i ett 9-stavsknippe bernt Gustafsson AB Atomenergi Studsvik Fack, 611 01 Nyköping r r September 1971 x

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län

Program för stabilitet och kompetensutveckling. En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län , Program för stabilitet och kompetensutveckling En överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län Enköping Håbo Tierp Älvkarleby Heby Knivsta Uppsala Östhammar Bakgrund Kompetensutveckling i social barnavård

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users

PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC INTERNATIONAL STANDARD PEFC ST 2001:2008 Requirements for PEFC scheme users PEFC Logo Usage Rules Requirements Andra utgåvan 2010 11 26 SVENSK ÖVERSÄTTNING OBS. Den enda officiella versionen av detta

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun

Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-02-04 PLAU 1:8 Dnr. KS 2014/0321-212 Projektplan för översiktsplan för Österåkers kommun Planarbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne

Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne 2011-04-20 Avtal för gemensamt regionalt utrednings- och dialogprojekt kring höghastighetståg i Skåne Avtalsparter Mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Skåne NO, i det följande

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Gustav Holst 2011-09-01

Gustav Holst 2011-09-01 Gustav Holst 2011-09-01 Utredning av relining 2010-2011 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Byggvetenskap I samarbete med: Brandkontoret Fastighetsägarna Länsförsäkringar Sabo HSB VVS-Företagen Familjebostäder

Läs mer

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp

Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Magnus Josephson IT-Upphandlingsdag 21 januari 2008 1 Magnus Josephson Upphandlingsjurist,

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet

OMVÄNT MENTORSKAP. Bakgrund och Problemanalys. Motivation av projektet OMVÄNT MENTORSKAP Bakgrund och Problemanalys De senaste åren har Kristianstads kommun tagit emot en stor andel utrikes födda kvinnor, män, flickor och pojkar i förhållande till kommunens övriga folkmängd.

Läs mer

Den uthålliga kapitalismen

Den uthålliga kapitalismen hans sjögren Den uthålliga kapitalismen Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget Andra upplagan SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

Renovering. Från gammalt till nytt

Renovering. Från gammalt till nytt Renovering Från gammalt till nytt Renovering av tak Taket är byggnadens viktigaste fasad, den ska hindra fukt i form av regn och snö att skada eller tränga in i byggnaden. Protan har producerat och levererat

Läs mer

Kan hagel bli hur stora som helst?

Kan hagel bli hur stora som helst? Lennart.wern@smhi.se 2010-03-12 Kan hagel bli hur stora som helst? Det dök upp ett ärende här på vår avdelning "Information och Statistik" på SMHI angående ett hagel som skulle ha vägt 600 gram och fallit

Läs mer

Lite om lanseringstankar

Lite om lanseringstankar Lite om lanseringstankar Carina Asplund Informationsstrateg (internkommunikation) och projektledare för nytt intranät Björn Hagström Systemintegratör (webb) och projektmedlem i intranätprojektet med speciellt

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Självdrags venti lation

Självdrags venti lation Själv v Självdrags venti lation Hanal:!>ol{ DIARIENUMMER: B681-2279/94 TITEL: Självdragsventilation UTGIVARE: Boverket, byggavdelningen UTGIVNINGSMÅNAD: Februari, 1995 UPPLAGA: 2: 1 TRYCK: Åkessons Tryckeri,

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Kort- och resekontotjänster

Kort- och resekontotjänster Visa-lösningen för myndigheter Kort- och resekontotjänster 7890 6 5 4 3 012 0 0 0 400 0 00/0 /YEAR MONTH 000 ES EXPIR END AME ER N D L O H CARD N y t t r a m a v t a l m e l l a n Ri k s g ä l d e n o

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Projektplan David Sandberg Version 1.0

Projektplan David Sandberg Version 1.0 Projektplan David Sandberg Version 1.0 Status Granskad Godkänd Projektidentitet Grupp 2, 2010/HT Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-mail David Sandberg Projektledare 073-9504672 davsa746@student.liu.se

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången

Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Göteborg 26 april 2012 Till samtliga hyresgäster på på Pennygången Vi har förstått på reaktionerna att det finns mycket oro och många frågor kring upprustningen på Pennygången. Vi får också positiva reaktioner

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Att förstå omgivningen och framtiden Trendspaning och omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna. Magnus Nilsson Produktion

Att förstå omgivningen och framtiden Trendspaning och omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna. Magnus Nilsson Produktion Att förstå omgivningen och framtiden Trendspaning och omvärldsanalys inom transportpolitiken i de nordiska länderna Trendspaning omvärldsanalys Militärt ursprung = intelligence Oklart gränsdragning planering

Läs mer

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare KUST Kurser Under ST Jenita Nilsson Projektledare Projektets sammanhang SOSFS 2008:17 Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring Kurs Auskultation mm. Kursämnen

Läs mer

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI

Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Delrapport 1 Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI Klimatscenarier för Sverige beräkningar från SMHI 2 För att öka

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Innehållsförteckning. Allmänna grunder. Förord 3. 1. Inledning 10. 2. Standarder 11. 3. Utrustning och verktyg 17

Innehållsförteckning. Allmänna grunder. Förord 3. 1. Inledning 10. 2. Standarder 11. 3. Utrustning och verktyg 17 Innehållsförteckning Allmänna grunder Förord 3 1. Inledning 10 2. Standarder 11 3. Utrustning och verktyg 17 CAD-utrustning och programvaror................................ 17 Traditionella ritverktyg.........................................

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

HUR VI HAR ARBETAT MULLSJÖ KOMMUN 8 ÖVERSIKTSPLAN 2000 BEREDNINGAR - ALLMÄNT BEREDNINGEN FÖR FYSISK PLANERING OCH MILJÖ MEDBORGARINFLYTANDE

HUR VI HAR ARBETAT MULLSJÖ KOMMUN 8 ÖVERSIKTSPLAN 2000 BEREDNINGAR - ALLMÄNT BEREDNINGEN FÖR FYSISK PLANERING OCH MILJÖ MEDBORGARINFLYTANDE MULLSJÖ KOMMUN 8 ÖVERSIKTSPLAN 2000 HUR VI HAR ARBETAT BEREDNINGAR - ALLMÄNT I syfte att öka det politiska inflytandet för kommunfullmäktige och ge möjligheter för kommunfullmäktiges ledamöter att spela

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK VAD ÄR PICT-O-STAT Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som skall användas för att utföra kvalitetsutvärderingar på enheter som

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Organisation. Styrgrupp:

Organisation. Styrgrupp: Organisation Styrgrupp: Styrgruppens främsta uppgift är att följa projektet och ansvara för att målen uppnås. De som sitter i styrgruppen har befogenhet att fatta beslut i sin egen organisation. Styrgruppen

Läs mer

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011 SE011-0069 - Förrådsundersökning Förrådsundersökning 011 B Locket AB Februari 011 Stockholm, februari 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer