AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB screena för glaucom. Glaucomscreening hos op6kern. Varför screena för glaucom? Defini6on av glaucom. Screena för glaucom? Screena för glaucom?"

Transkript

1 ABscreenaförglaucom Glaucomscreeninghosop6kern GöranSkjöld,MSc PaalNaevdal,MSc Kanviöverhuvudtagetscreenaförglaucom? Klassifika6onochterminologi Riskfaktorerförglaucom Undersökningavdenglaucom suspektapat Instrumentering Fallbeskrivningar Summering Varförscreenaförglaucom? Op6kernärprimärinstansförögonhälsovård HuvudorsakenäraBupptäcka6digateckenpå glaucom,ochabremiberapat6llögonläkarei 6d Casefinding!Intescreening! Op6kernkanocksåhaenvik6gfunk6oni deladvårdavglaucom suspektapa6enter. Defini6onavglaucom Enmul6 faktoriellop6skneuropa6,därdet ärenkaraktäris6skförvärvadförlustav re6nalagangliecellerochatrofiav synnerven."(dennadefini1ongerutrymme förnärvaronglaucomutansynfältsförlust,och innefa4arinteensiot.) (AmericanAcademyofOphtalmology) Screenaförglaucom? TeknikensaknarkänslighetbådeföraBskiljaut demedglaucomochdesomintehardet IngenenskildtestfinnsföraBtestaförglaucom IOTärinte6llräckligt Ca50%avallglaucomaärNTG Synfältärinte6llräckligt Behövsminst3undersökningarföraBvarasäker EBenskiltfyndkanvarafalsktposi6v Visusnormalända6llslutstadiet Screenaförglaucom? Bröstcancer mammografi Prostatacancer PSA Glaucom? Ingenenskildscreeningtestfinnsför glaucom! 1

2 Klassifika6onochterminologi Congenitalglaucom Primärglaucom Öppenvinkel Trångvinkel Sekundärglaucom Öppenvinkel Trångvinkel Klassifika6onochterminologi POAG primäröppenvinkelglaucom Vanligasteformen;50 80% IOTabnormal Synnervsskada Förlustavvisuellfunk6on/synfält Klassifika6onochterminologi NTG normaltrycksglaucom Iden6skmedPOAG,menIOTärnormal IOT<22mmHg Synnervsskada Förlustavvisuellfunk6on/synfält ⅙ofallPOAG MalmöEyeSurvey: 53%avallglaucomejiden6fierad 50%avdessaärNTG Klassifika6onochterminologi OHT okulärhypertension IOT>21mmHg(korrigeratförCCT) (>2stdavvikelsefrånnormaltsniB) Ingensynnervsskada Ingenförlustavvisuellfunk6on/synfält Preglaucom/glaucomsuspekt? BlandvitahyperoperärsannolikhetenförOHT 40%störreänföremmetroper 9,5%utvecklarPOAGöver5åromobehandlat Klassifika6onochterminologi Plateauiris ACG trångvinkelglaucom m/pupillblockad Irishindrarvätskeflödetgenompupillen IOL inducerat framåtdisplaceradbakrekammarlins Linsinducerat tjocklinsvidcataract Etc.. u/pupillblockad Irisrotenplaceradframåt Plateauiris Etc 2

3 Klassifika6onochterminologi Krukenbergsspindle:Transillumina6onaviris: Sekundärglaucom: Pigment ;Krukenbergsspindle,transillumina6on aviris Neovaskulär ;diabetes,postvenocklusion Uvei6sk Exfolia6v ;gen(loxl1)iden6fierad,uppsala, Sverige Trauma6sk Iatrogen ;läkemedelsinducerad;steroider Epidemiologi Neovaskularisa6onaviris:Exfolia6onssyndrom: Prevalens 75miljonerIvärlden 50%ökningavfalldenärmaste20åren <15%diagnos6cerat POAG 1,5 2%>40årsålder;vanligarehosafrikaner 50%odiagnos6cerat Epidemiologi OHT 4 7%avpersoner>40år,70%är>60år 9,5%utvecklarPOAGinom5åromobehandlat Riskfaktorerförglaucom Hereditet IOT Ålder;ökarm/s6gandeålder Ras;högreriskförafrikaner Tunncornea enskildriskfaktorenligtohts Pseudoexfolia6on Pigmentdispersionssyndrom Myopi>4D Etc 3

4 Pupillreflexer/RAPD IOT Kammarvinkelbedömning Kammardjupsbedömning Synfält Indiroralmoskopim/60/78/90D lens (Pachymetri) (Gonioscopi) Fotodokumentering Pupillreflexer Swinginglight Glaucomvanligasteorsaken6llRAPD Pgasynnervsskada RAPDOS IOT NCT/GAT Varieraröverdygnet Tremätningar,6llstrendenärinommax3mmHg Kalibrerainstrumentetregelbundet IOTensamt,kaninteuteslutaglaucom misstanke! 4

5 RedmondSmithmetoden Kammarvinkelbedömning VanHerrick Kammardjupsbedömning RedmondSmithMethod 2mmhorisontellspalt60 vinkel Horisontellspaltfokuseradpålinsensyta Längdenjusteras6llcornealaprojek6onenträffar linsprojek6onen Resultatetx1,4=kammardjup Om<2,5mm riskförvinkelblock Synfält Konfronta6onssynfält/FRpåallapa6enter! SAPvsFDT Olikatyperavgangliecellersfunk6ontestas FDT:M celler,ca5 10%avtotalaantaletganglionceller Inlärningseffekt ebenskiltresultatkanvara falsktposi6vt TresynfältsresultatbehövsföraBfå6llförlitligt resultat Indirektoralmoskopi 60/78/90D lins Stereoskopiskbedömningärnödvändig Form,intefärg C/D förhållande,specielltverikalt Pachymetri Contactvsnon contact KorrigeringavIOT Olikaskalorfinns» NormalCCT545micron» 100micron 6 7mm:sHgkorrigeringbehövs Gonioskopi 3 spegelvs4 spegel Anestesivsm/kontaktlins Mestposteriorstruktursomsynsnoteras CBB(ciliarybodyband) SS(scleralspur) TM(trabecularmeshwork) SL(Schwalbesline) 5

6 Summeringavundersökningar Fotodokumenta6on Odilateratvsdilaterat Strukturellaförändringarkanföljas Papill NFL(nervfiberlager) Etc Riskfaktorer Pupillreflexer Konfronta6on/FR IOT Direktoralmoskopi Indiroralmoskopi3 D Kammarvinkel Kammardjup Gonioskopi Pachymetri Imaging NFL bedömning Fundusfoto KoncentrerapåPOAG Instrumentering Riskfaktorer Pupillreflexer Konfronta6on/FR IOT Direktoralmoskopi Indiroralmoskopi 3 D Kammarvinkel Kammardjup Gonioskopi Pachymetri Imaging NFL bedömning Fundusfoto Penlightförpupillreflexer Spaltlampa Volklins60/78/90D Tonometer Funduskamera,fördokumenta6onoch uppföljning Synfältsscreener,tex.FDT Case1 61årgammelmannkommerinnfor ru6neundersøkelseavsynet. Case1 Kliniskefunn Oktober2003 Følerlesebrillenerforsvakogønskernyebriller. Hanrapportereringenandreproblemer. Gjennomgangavhelseviseratalternormalt, pasientenharingenallergierogbrukerikke medisiner. Refraksjon: OD: 6,50/ 0,75x90Va1,0 OS: 6,00/ 0,50x100Va1,0 Visusnæravstand(add+2,50ou): OD1,0OS1,0,amslernega6vou 6

7 Case1 Case1 Evalueringavbakresegment(Okt.2003) OD OS Okulærhelse: Fremresegment:normalefunn Intraokulærttrykk: 18mmHgOD 19mmHgOS Synsfelt(Okt2003) La oss se litt nærmere etter Case1 Kliniskefunn Februar2007 Bakresegment(Feb2007) OD OS Medisinertmed6mololBIDOU Bestkorrigertvisus:1,0OD 1,0OS IOT s: 14mmHgOD 14mmHgOS 7

8 Synsfelt (Feb 2007) Laosstaennærmere6BpåcuppingogsynsfelBap.. Case1 ForandringericuppingOS(10/2003 2/2007) MomenterideBecaset.. Kliniskemomenter Målingavintraokulærttrykk Tilleggstes6ng Behandling Momenterforpasienten Forståelse Compliance(følgebehandlingsopplegg) Fall2 Man,53år Kontaktlinsersedan1985,monovision Frisk,förnekarhypertoni,diabeteseller thyroideaproblem,ingenmedicinering Ingenkändärrligögonpatologi Orsakförbesök:Årligundersökning,missnöjd med6digareop6kersom bara6bar 5minuter. Fall2 Kliniskafynd2007/09/10: OD 8,75/cyl 1,75ax100(VD=16)VA1,0 OS 8,00/cyl 2,00ax0,8(VD=16)VA0,8 Närahåll(40cm)m/add+2,25ou: OD1,0Amslernega6v OS0,8Amslernega6v Tonometri(NCT,6d12.06): OD15 OS15 8

9 Fall2 Spaltlampeundersökning/Indirekt o=almoskopi(odilaterat): OD:Ögonlock,cornea,conjbulb+palpua. Fr.kammare,iris,linsochglaskroppua. Synnerv;C/D förhållande?,brämtunnt,mest inferior,ppa.maculaflat+torr Fall2 OS:Ögonlock,cornea,conjbulb+palpua. Fr.kammare,iris,linsochglaskroppua. Synnerv;C/D förhållande?,brämtunnt,mest inferior,ppa.maculaflat+torr Låtoss6Bapåsynnerverna: Fall2,synfält1/FDT Fall2,synfält2/FDT Fall2 NTGmisstanke PatremiBerad6llögonläkare Mistankenbekrärad;NTGou Patnubehandladm/Ganfort Prostaglandin+betablockarekombina6on 9

10 Fall2 Konklusion: All6dnoggrannundersökning,ävenförpatsom bara kommerförnyakontaktlinser Visusärinte6llräckligtföraButeslutamisstankeom okulärpatologi Undersökall6dBÅDEfrämreochbakresegment VarbereddaButökaundersökningenmedflermoment närsåkrävs SammanfaBning Noggrannoptometriskundersökning Anamnesm/iden6fieringavriskfaktorer Pupillreflexer/swinginglight Spaltlampeundersökning: Cornea,FK,iris,lins Kammarvinkel 60/78/90D:Stereoskopiskundersökningavpapillen IOT Synfält Uppföljningavsuspektafall SammanfaBning Beslutföreventuellremiss Finnsmisstankeomonormalt6llstånd? Ennoggrannoptometriskundersökningkan hibafallförvidareremiss Op6kernärprimärinstans,ochoradenenda instansen,förpreven6vögonhälsovård Referenser PrimaryCareoftheGlaucomas;Fingeret Lewis PrimaryEyecareinSystemicDisease;Thoman, Marks,Adamcyk DifferenSalDiagnosisinPrimaryEyecare; Bezan,LaRussa,Nishimoto,Sendrowski,Spear, Talley,Than Terminologyandguidelinesforglaucoma; EuropeanGlaucomaSociety Tackför uppmärksamheten! 10

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning?

Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Finns det skillnad på AK/A-värdet mellan glasögon- och kontaktlinsanvändning? Hatice Isik Optikerprogrammet 180 hp Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp, VT 2008 Intern

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas?

Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Hur ska vården möta behoven från tidiga symtom till sen palliativ fas? Jan.Marcusson@liu.se 30 25 20 15 10 5 0 Preklinisk Prodromal Mild Medelsvår Svår fas fas demens demens demens MMSE 30 29 30 26 25

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP

Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med ITP Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram för barn med ITP Uppdaterat 2012 för VPH av Iris Treutiger Ursprungligen utarbetat av Iris Treutiger och Göran Elinder 1997 Innehåll Bakgrund

Läs mer

Optik för synsvaga människor

Optik för synsvaga människor DOKTORSAVHANDLING CERTEC, LTH NUMMER 1:2004 Jörgen Gustafsson Optik för synsvaga människor Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola 2 optik för

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning

hälsoundersökning som sker på patientens initiativ utan symtom som orsak bedömning av livsstil 1. Vad skiljer en Hälsoundersökning 23 mars 2011 Hälsoundersökning på vårdcentral Enligt uppdrag från HSA har sektorsrådet i allmänmedicin under 2008-2010 tagit fram en specifikation av hälsoundersökning. I denna finns med en screening för

Läs mer

Surfplattor som stöd vid strålbehandling av bröstcancerpatienter

Surfplattor som stöd vid strålbehandling av bröstcancerpatienter Surfplattor som stöd vid strålbehandling av bröstcancerpatienter för patienter för personal Utvecklingskraft Cancer, Linköping 22/11 2013 Stefan Johnsson, btr VC/chefsfysiker, LKL Vad vill vi använda surfplattan

Läs mer

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29

SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 SVERIGE Straumann AB Krokslätts fabriker 45, 43137 Mölndal Phone +46 (0)31 708 75 00, Fax +46 (0)31 708 75 29 NORGE Straumann AS Nedre Vollgate 3, Postboks 1751 Vika, NO-0122 Oslo Phone +47 (0)23 35 44

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Utsatta flickor och pojkar

Utsatta flickor och pojkar Utsatta flickor och pojkar en översikt av aktuell svensk forskning Ingvar Lundberg cçêëâåáåöëê ÇÉí=Ñ ê=~êäéíëäáî= çåü=ëçåá~äîéíéåëâ~é= 2 Innehåll Förord... 5 Sammanfattning... 6 Kapitel 1 Bakgrund och

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No.

Kongress 2006 NORDIC. Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf. framtidens optiker under luppen. No. VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC No. 2 2006 Kongress 2006 Forskning: Nya material Köpa linser på internet Profilen: Ulf Brunlöf framtidens optiker under luppen Innehåll No.

Läs mer

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin

Rapport från. tarbeten. Arbets- Arbets- och. Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 135 Sammanfattningar av projekt tarbeten Företagsläkarkursen Väst 2010/20111 Sahlgrenska akademin vid

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Skandinaviskt Kursprogram 2008

Skandinaviskt Kursprogram 2008 Skandinaviskt Kursprogram 2008 Öka tandvårdsteamets kunskaper 1 Välkommen till vårt skandinaviska utbildningsprogram för 2008 Baskurs Påbyggnadskurs Avancerad kurs Vill du lära dig mer om dentala implantat

Läs mer

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress

Sätt inte = mellan fet & trött och OSA & underventilering! Sömnkongress Nyhetsbrev nr 1 2011 Foto: Thomas Harrysson Västtrafik-studie nu klar Prevalensen av sömnrelaterad sjuklighet hos yrkesförare är stor. Läs om resultaten av studien bland Göteborgs spårvägars spårvagns-

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer