Tentamen Luft och buller 7,5 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Luft och buller 7,5 hp"

Transkript

1 Sid 1 (14) Luft och buller 7,5 hp Kom ihåg att skriva kod på alla papper Du lämnar in. Skriv på angiven plats eller om så behövs på baksidan av papperet. Om du skriver på lösa blad, börja på nytt blad för varje lärares fråga! Maxpoäng för varje fråga är angiven. Antal frågor: 10 Antal poäng: 36 Hjälpmedel: Miniräknare LYCKA TILL! Denna sida behåller du! Namn: Personnummer:

2 Sid 2 (14) Luft och buller 7,5 hp Kom ihåg att skriva kod på alla papper Du lämnar in. Skriv på angiven plats eller om så behövs på baksidan av papperet. Om du skriver på lösa blad, börja på nytt blad för varje lärares fråga! Maxpoäng för varje fråga är angiven. Antal frågor: 10 Antal poäng: 36 Hjälpmedel: Miniräknare LYCKA TILL! Detta blad avskiljs av skrivningsbevakningen och sänds till administratör Namn: Personnummer: Poäng:

3 Sid 3 (14) Luft och buller 7,5 hp Kom ihåg att skriva kod på alla papper Du lämnar in. Skriv på angiven plats eller om så behövs på baksidan av papperet. Om du skriver på lösa blad, börja på nytt blad för varje lärares fråga! Maxpoäng för varje fråga är angiven. Antal frågor: 10 Antal poäng: 36 Hjälpmedel: Miniräknare LYCKA TILL! Detta blad följer med tentamen Poäng:

4 Sid 4 (14) Lärare: Per-Erik Johansson Svaren på frågorna ska vara kortfattade men tillräckligt utförliga för att man enkelt ska kunna följa resonemanget, d.v.s. inga lösryckta (stöd-)ord. Ha inte bråttom, det finns gott om tid! Kontrollera att inte en del av svaret motsägs av en annan. LYCKA TILL! 1 Anta att temperaturen är 0ºC vid markytan, +10ºC på 100 m höjd, +10ºC på 150 m höjd och +9ºC på 250 m höjd. a) Beskriv hur stabiliteten varierar med höjden under förutsättning att man inte behöver ta hänsyn till kondensation (d.v.s. man jämför med torradiabaten). b) Vid vilka väderförhållanden uppstår situationer som den i antagandet ovan, vanligast? c) Hur påverkas utsläpp av luftföroreningar vid marken av skiktning i antagandet? d) Hur påverkas utsläpp av luftföroreningar från en 150 m hög skorsten av skiktningen i antagandet? 5 p

5 Sid 5 (14) Lärare: Per-Erik Johansson 2 a) Beskriv sjöbriscirkulation. Hur och varför uppstår den? b) Hur förändras denna typ av strömning under loppet av ett dygn (24 tim)? Anta ett typiskt s.k. strålningsdygn (inga moln, soluppgång 06 och nedgång 18) för enkelhets skull. c) Förklara varför denna cirkulation kan ge upphov till konvergens i kustområdet samt vad det kan innebära för nederbördsmängder. 5 p

6 Sid 6 (14) Lärare: Per-Erik Johansson 3 Redogör för miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO 2)! a) Vilka värden och medelvärdestider gäller? b) Vad blir konsekvensen om man överskrider värdena? c) Vad blir konsekvensen om man överskrider undre respektive övre utvärderingströskeln? 5 p

7 Sid 7 (14) Lärare: Per-Erik Johansson 4 Med hjälp av en enkel spridningsmodell kan koncentrationen vid marken i samband med ett kontinuerligt utsläpp beräknas, se figur nedan: Markkoncentration i samband med höjdutsläpp µg/m3 Avstånd från källan (m) Den ena av kurvorna visar den beräknade markkoncentrationen för utsläppshöjden 50 m och den andra för 100 m. Övriga antaganden är: Källstyrka = 7 g/s; Vindhastighet = 2 m/s; Stabilitetsklass = Neutral. a) Vilken kurva gäller för utsläppshöjd 50 m och vilken gäller för 100 m? b) Motivera ditt svar på a) genom att ge en fysikalisk förklaring till kurvornas utseende. c) Om man för utsläppshöjden 50 m och med antagandet Stabilitetsklass = Stabil. men i övrigt för samma förhållanden som ovan, skulle göra en ny beräkning för markkoncentrationen - hur skulle då denna kurva ligga i förhållande till 50-meterskurvan i figuren? Motivera svaret (inga exakta angivelser behövs, endast principiella resonemang). 5 p

8 Sid 8 (14)

9 Sid 9 (14) Lärare: Per-Erik Johansson 5 Följande begrepp är viktiga inom spridningsmeteorologin. Förklara kort vad de står för! a) Nettostrålning b) Adiabatisk process c) Mättnadsångtryck d) Geostrofisk vind e) Ozonhål 5 p

10 Sid 10 (14) Lärare: Björn Tunemalm Skriv fullständiga lösningar på räkneuppgifterna så det framgår hur du har resonerat 6 Inom akustiken pratar vi om Ljudeffekt, Ljudintensitet och Ljudtryck. Beskriv dessa och hur de förhåller sig till varandra. 2p

11 Sid 11 (14) Lärare: Björn Tunemalm 7 Förklara vad vägd ljudtrycksnivå är. Beskriv även när det är bra att använda och när man inte använder vägning.? 2p

12 Sid 12 (14) Lärare: Björn Tunemalm 8 Efterklangstid är ett viktigt begrepp inom akustiken. Vad är efterklangstid, hur definieras det och varför använder man det? 2p

13 Sid 13 (14) Lärare: Björn Tunemalm 9 Du ska bedöma behovet av åtgärder vid följande situation. Det finns en störande ljudkälla på 150 m avstånd. Ljudkällas ljudnivå är uppmätt till 85 db(a) på 2 meters avstånd. På 60 meters avstånd finns en annan störande ljudkälla med en ljudnivå på 70 db(a) uppmätt på 4 meters avstånd. Kravet är att den totala ljudnivån från fläktarna inte får överstiga 45 db(a). a) Vad blir den totala ljudnivån? (2p) b) Hur mycket bör varje fläkt dämpas för att ljudnivån ska bli 45 db(a)? (1p)

14 Sid 14 (14) Lärare: Björn Tunemalm 10 Vid en bullermätning uppmättes följande ljudtrycksnivåer för respektive frekvens: k 2k Hz db Vilken sammanlagd ljudtrycksnivå motsvarar detta vägt med A-filter? 2p Vägningskurvor dba dbc