Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll Vår referens. Jenny Ahlm Controller SOFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Plan för intern kontroll 2015. 2015-02-16 Vår referens. Jenny Ahlm Controller Jenny.Ahlm@malmo.se SOFS-2015-32"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum Vår referens Jenny Ahlm Controller Tjänsteskrivelse Plan för intern kontroll 2015 SOFS Sammanfattning Intern kontroll handlar om att säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen och denna baseras på riskanalyser som genomförts av stadsområdesförvaltningen och stadsområdesnämndens arbetsutskott. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna intern kontrollplan 2015 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SoN Söder Plan för intern kontroll 2015 Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Bilaga 1. Samtliga riskanalyser Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Intern kontroll handlar om att ha säkerställa att verksamheten har en bra kvalitet. Ledningen ska ha ett grepp om både ekonomi och verksamhet, arbetet ska vara effektivt och det ska vara ordning och reda. Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten kan arbeta för att uppnå de politiskt satta målen. Stadsområdesförvaltningen tar varje år fram en plan för den interna kontrollen. Underlaget till den interna kontrollplanen utgörs av riskanalyser som gjorts i samtliga avdelningar, av förvaltningens ledningsgrupp och av nämndens arbetsutskott. Samtliga riskanalyser bifogas den interna kontrollplanen så att nämnden kan ta del av de överväganden som gjorts. Ansvariga Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör SIGNERAD

2 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (6) Intern kontrollplan 2015 för Stadsområdesnämnd Söder Syftet med planen för intern kontroll för stadsområdenämnd Söder är att säkra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering, tillförlitlig information om verksamheten och att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter och andra styrdokument. I intern kontrollplanen noteras de kontrollmoment som ska utföras under året. Resultatet av kontrollerna rapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter och årsanalys. Kontrollmomenten har valts ut på följande sätt: 1. Varje avdelning har identifierat och analyserat risker för verksamheten utifrån avdelningens viktigaste processer med hänsyn till de mål som är satta för verksamheten. 2. Stadsområdesförvaltningens ledningsgrupp har gjort en riskanalys utifrån sin övergripande roll. 3. Stadsområdesnämndens arbetsutskott har gjort en riskanalys med utgångspunkt i nämndens styrande uppdrag. Samtliga riskanalyser som ligger till grund för planen redovisas som bilaga till planen. Intern kontroll Ordning och reda Grepp över både verksamhet och ekonomi Styra mot effektivitet

3 2 (6) INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning? Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom?

4 3 (6) Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov? VÅRD OCH OMSORG Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 ggr/år Oktober Extern apoteksgranskning

5 4 (6) Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följsamhet till rutin OMRÅDESUTVECKLING Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare STYRANDE OCH STÖDJANDE VERKSAMHET Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats

6 5 (6) Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Representation följer inte regelverket Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

7 6 (6) Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

8 Bilaga 1 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (3) Riskanalys avdelningen för individ- och familjeomsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Utbetalningar IOF, ekonomiskt bistånd Dataintrång IOF Förhandsbedömningar IOF, mottag barn & familj Ramavtal, upphandlad vård IOF Att beslut inte fattats i enlighet med delegation. Att utbetalning inte går till rätt person. Att felaktigt belopp utbetalas. Att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare. Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar. Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning. Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc. vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll.

9 2 Hemlösa hushåll med barn Familjehemsvård Barn- och ungdomsvård Vuxenvård, missbruk Genomförandeplan, försörjningsstöd Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Sammanbrott vid placeringar utanför hemmet. Att SIP (samordnad individuell plan) inte upprättas. Att genomförandeplaner inte upprättas i enlighet med Malmö stads riktlinjer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Inbyggda kontroller/befintliga åtgärder Detta följs upp enligt de rutiner som är upprättade för Malmö stad. Är ett gemensamt utvecklingsområde för Malmö stad. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontroll-planen Utbetalning av ekonomiskt bistånd: Att beslut inte fattats i enlighet med delegation Att utbetalning inte går till rätt person Att felaktigt belopp utbetalas Stickprovskontroller av dokumentation och de underlag som ligger till grund för utbetalningar Enheten för vuxna, sektionerna för ekonomiskt bistånd Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i mars och september Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta 20 slumpmässigt utvalda betalningar vid en slumpvist utvald månad utifrån följande checklista: Finns tillräcklig dokumentation för utbetalningen? Finns underlag? Har betalningen gått till rätt mottagare med rätt summa? Har beslut fattats i enlighet med gällande lagstiftning?

10 3 Dataintrång: att obehöriga anställda kan ta del av känsliga uppgifter och sprida dessa vidare Loggning av personal i Procapita avseende en slumpvis utvald dag per kvartal Ska ske på avdelnings-, enhetsoch sektionsnivå av respektive chef En slumpvis utvald dag per kvartal Kontrollen ska omfatta minst en dags loggningar och datum för denna väljs slumpvis av respektive chef. Kontrollen ska per kvartal omfatta alla anställda och följa de skriftliga rutiner som finns Att lagstiftningen inte efterlevs avseende förhandsbedömningar Granskning av inkomna anmälningar avseende om förhandsbedömningar gjorts Enheten för barn & familj Ansvarig: enhetschef En slumpvis utvald månad Granskningen ska mäta tiden mellan anmälan och förhandsbedömning avseende samtliga anmälningar under en slumpvis utvald månad: Har förhandsbedömning gjorts inom 14 dagar från det att anmälan inkom? Ramavtal och upphandlad vård: Att verksamheten bryter mot innehåll i avtal och kan riskera en stämning Att valda behandlingsalternativ inte uppfyller kriterier avseende kvalitet, kompetens, försäkringar, uppsägningstider etc vilket kan förlänga en placering med risk för högre kostnader Granskning av att ramatalet för upphandlad vård för Skåne, Halland och Kronobergs län efterlevs. Ansvarig: Kvalitetscontroller Granskning sker löpande under året och redovisas i samband med uppföljningen av 2015 Granskningen ska omfatta alla placeringar avseende externa institutions- och öppenvårdsplaceringar: I de fall beslut fattats att upphandla vårdgivare utanför ramavtalet, finns det dokumentation och beskrivning av skälen till att gå utanför ramavtalet? Att barnens behov inte tillgodoses i förhållande till skälig levnadsnivå i boendeutredningar Granskning av akter Enheten för vuxna, sektionen för vuxenmottag och boendetillsyn Ansvarig: enhetschef Granskning genomförs i maj och november Granskningen ska vid varje tillfälle omfatta alla boendeutredningar gällande barnhushåll som har resulterat i insatser. Utredningar från en slumpvis utvald månad granskas utifrån checklistan: Finns det dokumenterat om barnens behov är identifierade? Finns det dokumenterat avseende vad som har gjorts för att tillgodose dessa behov?

11 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys avdelning för vård och omsorg och avdelning för bistånd inom vård och omsorg Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) Avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Delegeringsprocessen utifrån HSL Handläggningsprocess av ärende enligt SoL och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) Särskilt boende Ordinärt boende Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Att rutin för läkemedelshantering inte följs Upprättad rutin för delegering följs inte Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Daglig informationsöverföring mellan professioner inom vård och omsorg brister Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Möjliggöra en större följsamhet till rutinen. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkta/planerade åtgärder: Ett kvalitetsäkringsarbete av delegeringsprocessen är påbörjat och kommer att pågå under Arbetet är en förbättringspunkt i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och kommer att följas upp i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

12 2 Trygghetslarm Att larm inte blir åtgärdade/ besvarade En arbetsgrupp arbetar med att kartlägga processen, se över riskerna samt ta fram förslag till åtgärder och rutiner. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Att SoL-avvikelser inte skrivs av verksamheterna Statistikuppföljning Socialt ansvarig samordnare (SAS) 3 ggr/ år Maj, september, helåret Antal avvikelser Att rutin för läkemedelshantering inte följs Statistikuppföljning Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 g/ år Oktober Extern apoteksgranskning Uppföljning/omprövning av biståndsbeslut enligt SoL och insatser enligt LSS görs inte innan beslut löper ut Statistikuppföljning Utvecklingssekreterare 2 ggr/ år September, helåret Andel utgångna beslut Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom ordinärt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef ordinärt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Upprättande av rutin och därefter följdsamhet till rutin Brister i den dagliga informationsöverföringen mellan professioner inom särskilt boende Minnesanteckningar från APT att rutinen tagits upp i alla arbetsgrupper Enhetschef särskilt boende 2 ggr/ år Maj, helåret Följdsamhet till rutin

13 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys avdelningen för områdesutveckling Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Avdelningens tvärfrågor Avdelningens ekonomiska ramar Avdelningens organisation Risk för att tappa tvärfrågor inom förvaltningen Risk för att budgeten inte är i balans och att detta påverkar måluppfyllelsen Risk för hög arbetsbelastning då avdelningen är liten men med många frågor att hantera Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Åtgärdsplan med uppföljning i samband med DR1, DR2 och årsanalys Direkt åtgärd: Rekrytering av enhetschef och sektionschef Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för att tappa tvärfrågor Kontroll av avdelningens uppdrag avseende tvärprocesserna Avdelning för områdesutveckling samt förvaltningscontroller En gång per år i samband med årsanalysen Intervju med chefer och medarbetare

14 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (1) Riskanalys AU Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Ärendeprocessen Ärendeprocessen Diarieföring Delegation Delegation Strejk Det är ibland oklart vem som är ansvarig tjänsteman i ett ärende, dvs svårt att följa beslutskedjan Att Netpublicator inte fungerar när förtroendevalda ska ta del av beslutsunderlag Att e-post som skickas till förtroendevalda inte skickas vidare för diarieföring Att de förtroendevalda inte hinner ta del av sammanställningen av delegationsbeslut under nämndssammanträdena Det är en risk att delegationsbeslut som hanteras manuellt inte kommer nämnden tillkänna Bristande rutiner för att hantera strejk Direkt åtgärd: Börja använda beslutskedjan i ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina Befintliga rutiner bedöms som tillräckliga. Informera myndighetsutskottet om Riktlinjer för användning av läsplattor som innehåller sekretess Direkt åtgärd: Öka de förtroendevaldas kunskap om hanteringen av allmänna handlingar Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att övergå till en digital presentation av delegationsbesluten. Till dess ska det finnas två uppsättningar av sammanställningarna vid sammanträdena Direkt åtgärd: Förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga rutiner för att säkerställa att alla delegationsbeslut kommer nämnden tillkänna Rutiner för krishantering finns och bedöms som tillräckliga. Information till arbetsutskottet om krishantering vid strejk

15 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys ekonomiavdelningen Granskningsområde/ process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Leverantörsreskontra Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Kundreskontra Felaktiga kundfakturor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Övrigt Representation följer inte regelverket Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Övrigt Dagskassor Inbygga kontroller/befintliga åtgärder bedöms räcka Återsökt moms Felaktigt återsökt moms Direkt åtgärd: Översyn av rutiner Kontraktsavtal, hyror IT Budget, uppföljning och prognos Missad uppsägningav avtal vilket kan leda till ökade kostnader Felaktigheter i inventeringen av datorer. Utan korrekt inventering kan detta leda till ökade kostnader avseende licenser samt förlust av datorer Sårbarhet kring avgränsade arbetsområden Direkt åtgärd: Kvalitetssäkra rutiner och checklistor Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Processer för en gemensam struktur håller på att upprättas. Befintliga åtgärder bedöms räcka.

16 2 Budget, uppföljning och prognos Budget, uppföljning och prognos Otydlighet kring roller mellan verksamheterna och ekonomiavdelningen Ej hållbara åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Direkt åtgärd: Dialog med verksamheternas ledningsgrupper Direkt åtgärd: Kontrollera kommande åtgärdsplaner utifrån ekonomiavdelningens roll och ansvar Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Leverantörsfakturor/utbetalningsunderlag innehåller felaktiga uppgifter Representation följer inte regelverket Felaktigheter i inventeringen av datorer Kontrollera att leverantörsfaktura/utbetalning innehåller: Rätt moms Rätt kontering, belopp Rätt fakturaadress Rätt granskningsattest Rätt beslutsattest Betalningstidpunkt Kontrollera att regelverket följs avseende; deltagare, moms, syfte, konto Kontrollera att antalet registrerade datorer överensstämmer med det faktiska antalet datorer Ekonomiavdelningen 2 ggr per år maj och nov Kontroll av 30 fakturor som representerar alla typer av fakturor (reskontraposttyper) Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Kontroll av 10 fakturor per gång. Söks med utgångspunkt i leverantör Ekonomiavdelningen 3 ggr per år april, aug, nov Jämförelse mellan inventeringslistan och det faktiska antalet datorer

17 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys förvaltningens ledningsgrupp Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Budget och uppföljning Risk för stort underskott Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Verksamhetsstyrning Krishantering Offentlighet och sekretess Kompetensförsörjning IT Okunskap om processen för styrning och ledning med mål Brist på fungerande samordning Bristande kunskap om registrering av handlingar Risk att inte lyckas rekrytera rätt personer Risk att viktiga system slutar fungera, exempelvis Procapita, Flexite, HRut och Platina Satsa på kommunikation av nya nämndsmål samt budget- och uppföljningsprocessen. Befintliga åtgärder bedöms tillräckliga Inbyggda rutiner i krisledningsplanen Direkt åtgärd: Inventera kompetensbehovet och utifrån det planera och genomföra utbildningsinsatser Utbildning i rekryteringsprocessen erbjuds regelbundet. Påbörja arbetet med uppdragsbeskrivningar. Befintliga åtgärder Accepteras: Svårt att påverka systemen eftersom det är central drift.

18 2 Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Risk för stort underskott Kontroll att återrapportering till ledningsgruppen i samband med utfallsprognos 1, delårsbokslut 1, delårsbokslut 2, utfallsprognos 2 samt årsanalys sker. Ekonomiavdelningen I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av ledningsgruppens minnesanteckningar och vilka beslut som fattats.

19 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys HR-avdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Självservice i HRut/ Anställning och lön Semesterförläggning/ Anställning och lön Felaktigheter i anställningsavtal/anställning och lön Rekryteringsförfarande/ Rekryteringsprocessen Sjukfrånvaro/ Rehabiliteringsprocessen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt Malmö stads regler och rutiner. Felaktig lön/ ersättning utgår. Semesterförläggning sker inte i enlighet med lag och avtal. Medarbetare har inte anställningsavtal med aktuella uppgifter. Uppgifterna i avtalen ligger till grund för inom vilka ramar arbetsgivaren kan agera. Säkerställ att den Malmö stad gemensamma rekryteringsprocessen följs med särskilt fokus på referenstagning. Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro eller lång sjukfrånvaro följs inte upp enligt process och rutiner Kommunicera Malmö stads rutiner och regler till chefer och chefsstöd och medarbetare via NYTT. Implementera introduktion för nyanställda. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Påminnelse till chefer via (HR)Nytt i maj och mail i september. Befintliga åtgärder Upprätta rutin för när nya avtal ska skrivas av chef/chefsstöd. Kommunicera rutiner, riktlinjer gällande arkivering/ dokumenthantering. Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Fortbildning för chefer Inbygga kontroller/befintliga åtgärder

20 2 Kränkande särbehandling och våld & hot Önskad tjänstgöringsgrad Tillräckliga kunskaper saknas kring rutiner, regler och riktlinjer. Medarbetare erbjuds inte anställningar som motsvarar den högre tjänstgöringsgrad som de önskar inom sex månader Implementera rutiner och riktlinjer i förvaltningen Utbilda chefer i kränkande särbehandling (ledarforum 26/1) Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Kontrollmoment som föreslås ingå i internkontroll-planen Frånvarorapportering, sjuk och VAB, sker inte enligt regler och rutiner. Felaktig lön/ersättning utgår Kontroll att rutiner följs HR-avdelningen 1 ggr i nov. Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för frånvarohantering. Felaktigheter i anställningsavtal Rekryteringsprocessen avseende referenstagning följs inte Kontroll att rutiner följs gällande hantering av anställningsavtal Kontrollera att rekryteringsprocessen följs med fokus på referenstagning HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer och chefstöd gällande kunskaper, regler och riktlinjer för upprättande av anställningsavtal och arkivering/dokumenthantering. HR-avdelningen 1 ggr/år i samband med DR2 Enkät till chefer

21 Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 (2) Riskanalys kommunikationsavdelningen Granskningsområde/process Identifierad risk Väsentlighet Konsekvens 1-4 1= Försumbar 2= Lindrig 3= Kännbar 4= Allvarlig Risk Sannolikhet 1-4 1= Osannolik 2= Mindre sannolik 3= Möjlig 4= Sannolik Väsentlighet x risk Multiplicera poäng för väsentlighet med risk Vidare hantering: Direkt åtgärd: exempelvis utbildning, upprättande av rutin, upprättande av inbyggd kontroll. Inbygga kontroller/befintliga åtgärder Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll. Fyll i nästa mall. Accepteras. Arkivprocessen Arkivet finns i ett skyddsrum Dialog med stadsarkivet pågår. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Fuktskadade dokument efter översvämning Säkerställa att alla dokument förvaras i hyllor. Befintliga åtgärder bedöms som tillräckliga Arkivprocessen Bristande kompetens hos arkivansvarig Direkt åtgärd: Inventera kompetens- och utbildningsbehovet samt upprätta en rutin för det årliga arkivarbetet Expediering av beslut Ingen back up Direkt åtgärd: Tillskapa back up Arvodering Indragen planeringssekreterartjänst Beslutsunderlag Politiker får inte ersättning eller fel ersättning Hög arbetsbelastning och bristande utvecklingsarbete Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll Direkt åtgärd: Omfördelning av arbetsuppgifter Bör kontrolleras: Vidare till planen för intern kontroll

22 2 Nämnden Behov av extra stöd till nya ledamöter och ny ordförande Nämnden erbjuds utbildning i bl.a. speciallagstiftning, offentlighet, sekretess och digitala verktyg. Planerade åtgärder bedöms som tillräckliga. Kontrollmoment som föreslås ingå i intern kontrollplanen Felaktig registrering av arvoden till politikerna Kontroll av arvoderingsunderlaget och se om det överensstämmer med reglerna Nämndssekreterare från annan förvaltning I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Granskning av de senast utbetalda förrättningsarvodena Att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i beslutsunderlag Kontrollera att jämställdhetsperspektivet beaktas i nämndens beslutsunderlag Nämndssekreterare kontrollerar avdelningarnas ärenden och utvecklingssekreterare från vårdoch omsorgsverksamheten kontrollerar stabens ärenden I samband med delårsrapport 1, 2 och årsanalys Stickprovsgranskning av 4 beslutsärenden per tertial utifrån Malmö stads checklista Jämställdhetsintegrering av dokument och beslut

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Datum 2014-03-12. Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen KS 4 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sara Duvner Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0330 Kommunstyrelsen Uppföljning av internkontrollplan för 2013 och plan 2014 för kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Socialnämnden Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (3) Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015

Tjänsteskrivelse 1 (3) Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015 SIGNERAD 2015-09-04 Malmö stad 1 (3) Datum 2015-09-04 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2015 FRI-2014-4100 Sammanfattning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 6, 2014 3.1.2 42/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö.

INTERNKONTROLLPLAN BUK. Hur många synpunkter har kommit in avseende ljudnivån. Har avstämning gjorts på APT arbetsmiljö. INTERNKONTROLLPLAN BUK Kultur: Arbetsmiljölagen Vision 2020. Tillgänglighet och bemötande Rutiner gällande systematiskt säkerhetarbete är felaktiga/inaktuella förhöjd ljudnivå i bokhallen på Culturum medför

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa

Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond kring personalhälsa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (1) Datum 2014-08-29 Handläggare Maria Eriksson Kvalitetscontroller Maria.Eriksson20@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan till Malmö stads sociala investeringsfond

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Christina Rosendahl Datum 2014-09-11 Diarienummer NHO-2014-0078.31 Nämnden för hälsa och omsorg Avtalsuppföljning vid Frösunda Omsorg AB, ledsagarservice

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer