ÅRSREDOVISNING BRF VIKTOR RYDBERGSGATAN 46

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRF VIKTOR RYDBERGSGATAN 46"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRF VIKTOR RYDBERGSGATAN

2 Innehåll BRF VIKTOR RYDBERGS- GATAN 46 i korthet BRF Viktor Rydbergsgatan 46, , är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2007 och nuvarande stadgar Fastigheten byggdes år BRF Viktor Rydbergsgatan 46 består av ett flerbostadshus med 20 lägenheter med bostadsrätt, samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Av förening ens medlems lägenheter har två överlåtits under året. Föreningen ligger centralt i den populära stadsdelen Johanneberg, nära grönområden och nöjesliv. LÄGENHETSFÖRDELNING...2 VIKTIGA HÄNDELSER FÖRENINGENS EKONOMI...5 LÅNEÖVERSIKT...5 KOSTNADSFÖRDELNING...5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 RESULTATRÄKNING...8 BALANSRÄKNING...9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING STYRELSENS UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE BEGREPPSFÖRKLARING FULLMAKT och ombud Lägenhetsfördelning rok 1 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok 2

3 Hej du som bor i BRF viktor rydbergsgatan 46! Ni är 20 lägenheter med bostadsrätt som alla förenas i BRF Viktor Rydbergsgatan 46. Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi, andra ägnar en stund åt det först när årets årsredovisning dimper ner i postfacket. Nu är den i alla fall här, i nya kläder och med 2014 års siffror. NordicLife har en gedigen erfarenhet av att förvalta hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Sedan 2013 är vi Ekonomisk förvaltare för er i BRF Viktor Rydbergsgatan 46. Vi erbjuder våra kunder ett komplett helhetsutbud med tjänster inom Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning, Fastighetsservice och städ samt Boendetjänster. Vi ser fram emot många års nära samarbete. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något! VISSTE DU ATT... Du som medlem i Brf Viktor Rydbergsgatan 46 har tillgång till NordicLifes Boendetjänster, med förmånliga erbjudanden och rabatter! Läs mer på Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: E-post: Webb:

4 Viktiga händelser 2014 En effektivare och energisnålare cirkulationspump installerades. En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) genomfördes och en rad åtgärder vidtogs som resultat av kontrollen. Slutbesiktning kommer att ske i början av Sopnedkasten stängdes och en sopbod för avfallssortering byggdes på gården. Det gamla soprummet fräschades upp och används nu som cykelrum. En fördjupad teknisk besiktning av fastigheten genomfördes. Resultatet ligger till grund för en långsiktig underhållsplan. Därutöver gjordes normalt löpande underhåll. Ordförande har ordet. Vi gläder oss över den goda gemenskap som vi har i föreningen. Inte minst visade det sig genom så många deltog i höstens städdag. Vår gemensamma gästlägenhet är en tillgång för alla som vill utnyttja den. Under 2014 användes den 70 nätter. Under året bytte två lägenheter ägare och vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna! 2014 präglades av ovanligt hög aktivitet i huset. En rad större arbeten och investeringar gjordes och en långsiktig underhållsplan definierades. Den besiktning som ligger till grund för underhållsplanen visar att vårt hus i grunden är i gott skick. Ett äldre hus som vårt fordrar ändå hela tiden ett visst mått av underhåll. Målet är att hålla nere behovet av akut underhåll men i stället genomföra planerat underhåll i den takt som krävs och som föreningen mäktar med ekonomiskt. En genomgång av förväntade kostnader under de närmaste åren för det planerade underhållet och övriga löpande kostnader visar att vi inte behöver höja avgifterna trots relativt sett omfattande åtgärder under 2014 och Med vänlig hälsning, Ordf. Börje Larsson 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Intäkterna i föreningen ligger stabilt på knappt kr. Driftskostnader (värme, vatten och sophämtning) har en tendens att stiga och låg under året på kr. Kostnaden för värme är den klart största posten. Planerat underhåll hamnade på kr. Sopboden med tillhörande markarbeten var den klart största posten för det planerade underhållet. Vi har under året omsatt två lån och därigenom sänkt våra räntekostnader. Likviditetsresultatet blev kr innan avskrivning och föreningens likviditet var per den sista december kr. Budgeten för 2015 och planen för ytterligare två år visar att ekonomin kommer att vara god även efter planerat underhåll. Låneöversikt Räntesats Belopp Villkorsändring Swedbank Hypotek 1, Rörlig Swedbank Hypotek 5, Swedbank Hypotek 2, Swedbank Hypotek 1, Summa skulder till kreditinstitut Kostnadsfördelning Räntekostnader 30 % Avskrivningar 17% Övriga rörelse- och fastighetskostnader 13 % Taxebundna kostnader 19% Reparationer 5% Planerat underhåll 16 % 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Fakta om vår fastighet Fastighetsbeteckning: Johanneberg 8:15 AVTAL Ekonomisk förvaltning Försäkringar Elhandel Hisservice LEVERANTÖR NordicLife Förvaltning Trygghansa Din El Kone Bostadsrättsföreningen registrerades Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Trygghansa och ansvarsförsäkring för styrelsen ingår Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter Medlemmar Antal medlemslägenheter i föreningen är 20 st. Av föreningens medlemslägenheter har två (2) överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Revisor Per Johan Sandström...Intern revisor Valberedning Andreas Hagen...Valberedning Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har under året avhållit 5 st protokollförda styrelsemöten. Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2013, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker För hyreshus blir avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostads huset med tillhörande tomtmark. Lokalerna beskattas med 1% av taxeringsvärdet. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Årets resultat Fritt eget kapital före reservering / ianspråkstagande yttre fond Reservering för yttre fond enligt stadgar Summa Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Styrelsen för BRF Viktor Rydbergsgatan 46 fr.v.: Jerker Garpengren, Ordinarie ledamot Per Lövsund, Ordinarie ledamot Jill Vilhelmsson, Ordinarie ledamot Börje Larsson, Ordförande Jörgen Holhammar, Ordinarie ledamot Elisabeth Liljergren, Suppleant (Ej med på bild) 6

7

8 Resultaträkning 1 januari 31 december Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Planerat underhåll Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från Finansiella Poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

9 balansräkning 1 januari 31 december Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och Bank Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINgAR OCH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalda insatser/stiftelsekapital Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter/ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga 10

11 noter till Resultatoch balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutkommentarer. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2- reglerna). Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,45% 0,45% Fastighetsförbättringar 5,0 % 5,0% Stambyte 5,0 % 5,0% Not 1 Förklaring till rörelsens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa Not 2 Förklaring till Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Fastighetsskötsel/Städ Hissavtal Försäkringar Kabel-TV Tele- och datakommunikation Övriga driftskostnader Serviceavtal löpande reparationer Värme Gemensamma utrymmen/trapphus Tvättutrustning gemensamma utrymmen VVS Snöröjning Hissbesiktning och underhåll El Tak Vattenskada Övriga underhåll planerat underhåll Underhållsplan, ventilation och hårdgjorda ytor

12 Not 2 forts. Taxebundna kostnader El Värme Vatten Renhållning Fastighetsskatt/kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Ekonomisk förvaltning Revisionsarvoden 0 0 Tele/Porttelefon Konsultarvoden Bostadsrätterna Sverige Ek för Arvode Övriga kostnader Avskrivningar Byggnader Installationer Totalt rörelsekostnader

13 Not 3 Förklaring till materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Mark Ackumelerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark

14 Not 4 Förklaring till FÖRUTBETALDA KOSTNADER /UPPLUPNA INTÄKTER FÖRUTBETALDA KOSTNADER Förutbetalda försäkringspremier Kabel-TV Förutbetalda förvaltning Driftskostnader Not 5 Förklaring till eget kapital Bundet eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av årets resultat enligt stämmobeslut Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll enl. not Summa bundet kapital Ansamlad VINST/förlust Ansamlad vinst/förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital

15 Not 6 Förklaringar till Fond för yttre underhåll FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar och underhållsplan Vid årets slut Not 7 Förklaring till Skulder till kreditinstitut Ränta % Belopp Belopp Villkorsändring Swedbank Hypotek 1, Rörligt Swedbank Hypotek 5, Swedbank Hypotek 2, Swedbank Hypotek 1, Summa skulder

16 Not 8 Förklaring till Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fastighetsskötsel entreprenad Arvode Räntekostnader Förutbetalda avgifter Driftkostnader Styrelsens underskrifter Göteborg den 17/ Börje Larsson Ordförande Jill Vilhelmsson Ordinarie ledamot Jerker Garpengren Ordinarie ledamot Jörgen Holhammar Ordinarie ledamot Per Lövsund Ordinarie ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 18/ Per Johan Sandström Intern revisor 16

17 17

18 Begreppsförklaring Anläggningstillgångar De tillgångar i föreningen som är anskaffade för långvarigt bruk inom föreningen, t ex fastigheten. Avskrivningar Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år och är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på byggnaden och inventarier. Balansräkning Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Föreningsstämma Det tillfälle då medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Årsmöte (ordinarie stämma) hålls årligen, inom sex månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att närvara vid stämma möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör föreningen. Förvaltningsberättelse Den del av årsberättelsen som återger styrelsens redovisning för verksamheten. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Likviditet Med likviditet menas föreningens betalnings beredskap, alltså förmågan att betala sina skulder i tid. Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Resultaträkning Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intäkterna varit större än k ostnaderna uppstår ett överskott, i omvänt fall blir det ett underskott. Revisionsberättelse Den del av årsberättelsen där revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen och styr elsens förslag till användande av överskott eller täckande av under skott samt om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Ställda panter De pantbrev eller fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdehandling Uppgifter ur årsberättelsen kan behövas om du ska sälja din bostadsrätt. Spara den det är en värdehandling! fullmakt och ombud Om du som medlem inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan du ändå utöva din rösträtt genom ombud. Då behöver ombudet en skriftlig, daterad fullmakt. Denna gäller ett år från undertecknandet och behöver inte vara bevittnad. Det är bara make / make / sambo eller a nnan medlem som får vara ombud, och inget ombud får företräda mer än en medlem. Fullmakt Namn: Jag ger härmed... rätt att vid föreningsstämman den... / föra min talan. Namnteckning:... Förening:... Lägenhetsnummer:... 18

19 BRF Viktor Rydbergsgatan 46, Org.nr Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: E-post: Webb:

20

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kompassrosen

Bostadsrättsföreningen Kompassrosen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kompassrosen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 RÖNNEN NR 14. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen RÖNNEN NR 14

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Elektrikern

Bostadsrättsföreningen Elektrikern Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Elektrikern Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

, Brf Svea Artilleri 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer