ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

2 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med 66 lägenheter vars total yta uppgår till kvm och av förening ens medlemslägenheter har fem överlåtits under Under föreningens första tio år har man varit noga med att hålla en stadig amorterings takt. Idag kan man stoltsera med ett positivt rörelseresultat och bra likviditet, vilket gör att man står väl rustad inför en en oviss ekonomisk framtid. Vävlagaren ligger både centralt och naturskönt beläget i Lunden i östra Göteborg. LÄGENHETSFÖRDELNING...2 VIKTIGA HÄNDELSER FÖRENINGENS EKONOMI...5 LÅNEÖVERSIKT...5 KOSTNADSFÖRDELNING...5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 RESULTATRÄKNING...8 BALANSRÄKNING...9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING STYRELSENS UNDERSKRIFTER BUDGET REVISIONSBERÄTTELSE BEGREPPSFÖRKLARING FULLMAKT och ombud Lägenhetsfördelning rok rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok 2

3 Hej du som bor i BRF Vävlagaren! Ni är 66 lägenheter som alla förenas i BRF Vävlagaren. Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi, andra ägnar en stund åt det först när årets årsredovisning dimper ner i postfacket. Nu är den i alla fall här, i nya kläder och med 2012 års siffror. NordicLife har skött förvaltning åt hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar i drygt 20 år. Sedan 2010 är vi ekonomisk förvaltare för er i Vävlagaren och från januari 2012 även teknisk förvaltare. Vi arbetar nära våra kunder, närmare än de flesta vågar vi nog säga. Att vi kan sitta med på styrelsemöten för att förklara det som kan te sig krångligt är lika självklart som att vi kommer och bjuder på varmkorv på era städdagar. Vi ser fram emot många års nära samarbete. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något! VISSTE DU ATT... Du som medlem i Brf Vävlagaren kan vända dig direkt till NordicLife för att få hjälp med tjänster som t.ex. förmedling av kvalitativa hantverkare? Läs mer på: Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: Fax: E-post:

4 Viktiga händelser 2012 Vi har fortsatt vårt samarbete med NordicLife och de har även fungerat som projektledare i arbetet och processen med renoveringen på Runebergsgatan och Torkelsgatan. Som ovan nämnt har vi under året startat en renovering av gården. Vi började med baksidan av Torkelsgatan och har lagt nya dräneringsrör längs terrasserna på den sidan. Renoveringen fortsätter under I maj hade vi vår årliga gårdsstädning med container på plats. Detta år fokuserades det på att tömma nere i garaget och slänga gammalt skräp. Vi har byggt till fyra förråd nere i garaget som numera fungerar som uthyrningsförråd. Samarbetet med AK Fastigheter har fungerat bra under året och vi har valt att fortsätta med dem som fastighetsskötare. Återigen förlorade tyvärr vi vuxna mot barnen i brännbollsmatchen, som detta år bjöd på stort deltagande. Även den numera traditionsbundna räkfrossan utgav en trevlig kväll ända in på småtimmarna. Under hösten har vi arbetat med lanseringen av föreningens hemsida som presenterades i januari Styrelsen har också arbetat med kommande gårdsrenovering som kommer att träda i kraft under Ordförande har ordet. Återigen vill jag börja med att tacka för fortsatt förtroende att få vara Er ordförande. Jag möts alltid av trevligt bemötande av er medlemmar i föreningen och känner mig hedrad att få ha detta förtroendeuppdrag. Under 2012 har vi fortsatt vårt samarbete med NordicLife och även utökat deras arbetsuppgifter. De ansvarar numera inte enbart för den ekonomiska förvaltningen utan hjälper oss också med den tekniska förvaltningen. De kommer nu att få en totalbild över vilka underhåll som kommer att behövas göras i framtiden samt koppla detta till vår budget. Vi har under året även börjat processen med gårdsrenoveringen. I den första delen har vi lagt in dräneringsrör under terrasserna på Torkelsgatan. Arbetet kommer att slutföras under 2013 och då kommer även upprustningen av innergården att påbörjas. Mer information kring detta ges på föreningsstämman i maj Samarbetet med AK Fastigheter har fungerat bra och vi har därför beslutat att fortsätta arbeta med dem. Vi är en förening med glatt humör och det är alltid lika trevligt att anordna gemensamma tillställningar. Vår räkfrossa och brännbollsturnering har numera blivit en tradition. Ni har väl inte missat att vi fått en ny hemsida! Besök den lite då och då, så att ni inte missar något. Trevlig läsning! Anette Askerlöf Ordförande 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Föreningen står på en trygg ekonomisk grund, trots ett negativt resultat på kr. Det negativa resultatet beror till största delen på avskrivningar som inte påverkar föreningens likvida ställning samt en oförutsedd fuktskada på Runebergsgatan och Torkelsgatan. Föreningens likvida rörelseresultat inklusive räntekostnader 2012 är cirka kr vilket används för amortering och avsättning enligt underhållsplanen. På detta sätt minskar vi kontinuerligt föreningens risk mot ränteökningar och oförutsedda skador på fastigheten. Utöver ett positivt kassaflöde har föreningen idag ( ) en kassa på kr som kommer att användas för att betala gårdsprojektet samt att amortera på föreningens lån. Detta innebär att styrelsen inte avser att höja några avgifter för att finansiera fastighetens underhåll eller medlemmars projekt under Styrelsen, med hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare NordicLife, följer noga underhållsprojektens kostnader för att säkerställa att budgeten uppnås samt bevakar den ekonomiska utvecklingen på räntemarknaden. Låneöversikt Räntesats Belopp Villkor Stadshypotek AB 2, Stadshypotek AB 3, Stadshypotek AB 2, Stadshypotek AB 3, Summa skulder till kreditinstitut Kostnadsfördelning Avskrivningar 40 % Reparationer 20 % Fastighetskostnader 9 % Taxebundna kostnader 20% Personalkostnader 2 % Övrigt 9 % 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Fakta om vår fastighet Fastighetsbeteckning: LUNDEN 25:27 AVTAL Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsservice LEVERANTÖR NordicLife Förvaltning NordicLife Förvaltning AK Fastigheter Bostadsrättsföreningen registrerades Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme Medlemmar Antal medlemslägenheter i föreningen är 66 st. Av föreningens medlemslägenheter har fem överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Revisor Acrevi Revision...Ordinarie extern Valberedning Sigbritt Jansson...Valberedning Helen Sörensen...Valberedning Peter Slagbrand...Valberedning Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2010, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker För hyreshus blir avgiften kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostads huset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Dispositionsförslag Förslag till hantering av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat tkr Ansamlad förlust före reservering / i anspråkstagande yttre fond tkr Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar tkr Summa fritt eget kapital tkr Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Att i ny räkning överförs tkr Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Styrelsen för BRF Vävlagaren 2012, fr.v. David Oscarsson, kassör Mikael Isaksson, fastighetsansvarig Leif Fredén, informatör Anette Askerlöf, ordförande Lars Blomqvist, fastighetsansvarig Ann-Christine Henriksson, vice ordförande Henrik Lewerentz, styrelseledamot (ej i bild) 6

7

8 Resultaträkning 1 januari 31 december Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Not Rörelsens kostnader Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från Finansiella Poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 balansräkning 1 januari 31 december Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgift och hyresfodringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och Bank Klientmedel i Swedbank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINgAR OCH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Övriga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga 10

11 noter till Resultatoch balansräkning Noter med redovisningsprinciper och bokslutkommentarer. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. AVSKRIVNINGAR Byggnader 1,5% 1,5% Inventarier 20,0% 20,0% Not 1 Förklaring till ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter och hyror Parkering och garage Övrigt Not 2 Förklaring till Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enl. beställning Hissbesiktning Snöröjning Städning Säkerhet Gård Hissservice Förbrukningsmaterial Reparationer Bostäder Gemensamma utrymmen / trapphus Lås VVS Garage / parkering Ventilation Tele / TV / porttelefon Hissar Yttre byggnad och gård Fuktskada Övriga

12 Not 2 forts. Taxebundna kostnader El Värme Vatten Renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-tv Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Fritids- och trivselkostnader Förvaltningsarvode Administration Konsultarvoden Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelsearvode Sociala kostnader Avskrivningar Byggnader Inventarier Totalt rörelsens kostnader

13 Not 3 Förklaring till byggnader och mark Ackumelerade anskaffningsvärden vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumelerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Not 4 Förklaring till Förutbetalda kostnader Förvaltningsarvode kvartal Kabel-TV Försäkring

14 Not 5 Förklaring till eget kapital Bundet eget kapital Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enligt stämmans beslut Belopp vid årets ingång Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll enl. not Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not 6 Förklaringar till Fond för yttre underhåll Vid årets början Reservering enligt stadgar lanspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut Not 7 Förklaring till Skulder till kreditinstitut Räntesats Belopp Belopp Villkor Stadshypotek (831424) 2, Stadshypotek (876653) 3, Stadshypotek (951850) 2, Stadshypotek (981382) 3, Summa skulder

15 Not 8 Förklaring till Upplupna kostnader Extern revisor Sociala avgifter och arvoden Ränta El Vatten Fjärrvärme Avfall Erhållna hyresintäkter och avgifter Externa arvoden Styrelsens underskrifter Göteborg den 6/ Anette Askerlöf Ordförande Ann-Christine Henriksson Vice ordförande David Oscarsson Styrelseledamot Mikael Isacsson Styrelseledamot Lars Blomqvist Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 7/ Jan Håkansson Auktoriserad revisor, Avrevi Revision 15

16 budget Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyresintäkter RÖRELSENS kostnader Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxbundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Förvaltningskostnader Ersättningar och skatter Driftresultat Finansiella kostnader Räntekostnader Rörelsens operativa resultat avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelsens totala kostnader Rörelsens budgeterade resultat

17

18

19 Begreppsförklaring Anläggningstillgångar De tillgångar i föreningen som är anskaffade för långvarigt bruk inom föreningen, t ex fastigheten. Avskrivningar Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år och är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på byggnaden och inventarier. Balansräkning Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Föreningsstämma Det tillfälle då medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Årsmöte (ordinarie stämma) hålls årligen, inom sex månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att närvara vid stämma möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör föreningen. Förvaltningsberättelse Den del av årsberättelsen som återger styrelsens redovisning för verksamheten. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Likviditet Med likviditet menas föreningens betalnings beredskap, alltså förmågan att betala sina skulder i tid. Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Resultaträkning Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intäkterna varit större än k ostnaderna uppstår ett överskott, i omvänt fall blir det ett underskott. Revisionsberättelse Den del av årsberättelsen där revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen och styr elsens förslag till användande av överskott eller täckande av under skott samt om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Ställda panter De pantbrev eller fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdehandling Uppgifter ur årsberättelsen kan behövas om du ska sälja din bostadsrätt. Spara den det är en värdehandling! fullmakt och ombud Om du som medlem inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan du ändå utöva din rösträtt genom ombud. Då behöver ombudet en skriftlig, daterad fullmakt. Denna gäller ett år från undertecknandet och behöver inte vara bevittnad. Det är bara make / make / sambo eller a nnan medlem som får vara ombud, och inget ombud får företräda mer än en medlem. Fullmakt Namn: Jag ger härmed... rätt att vid föreningsstämman den... / föra min talan. Namnteckning:... Förening:... Lägenhetsnummer:...

20 Styrelsen BRF Vävlagaren Anette Askerlöf Ordförande Pärlstickaregatan Ann-Christin Henrikson Vice ordförande Torkelsgatan Leif Fredén Informatör Pärlstickaregatan David Oskarsson Kassör Pärlstickaregatan Lars Blomqvist Fastighetsansvarig Torkelsgatan Mikael Isacsson Fastighetsansvarig Torkelsgatan Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: Fax: E-post:

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer