ÅRSREDOVISNING BRF BÖGATAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BRF BÖGATAN 43 2014"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BRF BÖGATAN

2 INNEHÅLL BÖGATAN 43 I KORTHET Bögatan 43 är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år Fastigheten består av ett flerbostadshus med 22 lägenheter med bostadsrätt och 5 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt. Total ytan uppgår till kvm och av förening ens medlems lägenheter har sju överlåtits under Bögatan 43 ligger naturskönt beläget i Böstaden i Östra Göteborg, nära Delsjöns friluftsområde. Föreningens organisationsnummer är LÄGENHETSFÖRDELNING...2 VIKTIGA HÄNDELSER FÖRENINGENS EKONOMI...5 LÅNEÖVERSIKT...5 KOSTNADSFÖRDELNING...5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 RESULTATRÄKNING...8 BALANSRÄKNING...9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING STYRELSENS UNDERSKRIFTER REVISIONSBERÄTTELSE BEGREPPSFÖRKLARING FULLMAKT OCH OMBUD Lägenhetsfördelning rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok 2

3 HEJ DU SOM BOR I BRF BÖGATAN 43! Ni är 22 bostadsrätter som alla förenas i BRF Bögatan 43. Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi, andra ägnar en stund åt det först när årets årsredovisning dimper ner i postfacket. Nu är den i alla fall här, i nya kläder och med 2014 års siffror. NordicLife har en gedigen erfarenhet av att förvalta hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar. Sedan 2011 är vi Ekonomisk förvaltare för er i Brf Bögatan 43 och nu senast även Teknisk förvaltare. Vi på NordicLife erbjuder våra kunder ett komplett helhetsutbud med tjänster inom Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning, Fastighetsservice och städ samt Boendetjänster. Vi ser fram emot många års nära samarbete. Tveka inte att höra av dig om du undrar över något! VISSTE DU ATT... Du som medlem i Brf Bögatan 43 har tillgång till NordicLifes Boendetjänster, med förmånliga erbjudanden och rabatter! Läs mer på Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: E-post:

4 VIKTIGA HÄNDELSER 2014 I samband med slutbesiktning har vi avslutat elprojektet på Bögatan 43. Vi har bytt ojordad el till jordad sådan i samtliga bostäder. Därmed har vi alla en säker vardag med nya elkablar som inte kan ställa till det för oss. Det känns skönt. Vi tackar NordicLife för mycket gott samarbete som ger oss elgaranti för en mycket lång tid framöver. Styrelsen jobbar målmedvetet med vår underhållsplan. Vi vill succesivt genomföra åtgärder som håller vårt hus i topptrim. I samband med det har vi anlitat vår eminenta ekonomiska förvaltarre NordicLife att uppdatera och digitalisera Bögatans underhållsplan. Med tydlig översikt kan vi lättare planera och därmed effektivisera kommande renoveringar och åtgärder på bästa sätt. Försäljningen av lägenheter i huset har gett oss möjligheter. Vi har dels amorterat av på våra lån, dels finansierat elprojektet i huset. Vårt vindsprojekt pågår. Fredrik Hermansson och Joakim Sparredal arbetar vidare med den utredning som ska visa på de möjligheter vi har att utnyttja vindsytan. Oavsett hur kommer det ge positiva effekter till vår totala ekonomi. Tvättstugan fick ett rejält lyft tack vare driftiga medlemmar i form av Carina Krook och Margareta Lindborg. Tack för ert fantastiska jobb! Vi tackar Carl Otto Wickloff för fortsatt ovärderligt arbete med vår fastighet. Jag vidhåller förra årets påstående Det inte Wickloff kan fixa är inte värt att ta sig an! Samarbetet med NordicLife fortsätter i samma positiva anda. Vi känner stöd, kunnigt rådgivande och stort personligt engagemang. Vi kan känna oss lugna i vissheten att huset får den bästa omvårdnad samt att plus och minus stämmer väl i vår budget. Därmed kan vi fortsätta hålla vårt hus i perfekt skick. Vi har den bästa av både coaching och support helt enkelt. Vad mer kan man man begära! Slutligen har vi genomfört städdagar som blev till kalas på vinden. Ingela Eidergård Ordförande Ordförande har ordet. Ytterligare ett spännande år med bostadsrättföreningen Bögatan 43 kan gå till bokslut. Jag vill tacka för fortsatt förtroende som ordförande. Det har varit lärorikt, intressant och positivt på alla sätt. Styrelsen, det vill säga Erik, Fredrik, Carina och jag, har målmedvetet fortsatt arbetet med att underhålla och åtgärda till husets bästa för att därmed generera det bästa till oss boende i Bö. Under året har vi haft fokus på planering och genomförande av elprojekt samt att transformera vår underhållsplan in i den digitala världen. Till vår hjälp i den processen har vi professionella och kunniga i form av Kristoffer och Måns från NordicLife. Det här arbetet kommer ge oss bättre struktur och tydligt kunna förmedla prognoser över budget kontra projekt. Det ger föreningen en perfekt kontroll över ekonomin i förhållande till renoveringar och ger oss en plattform för en långsiktig planering av framtida projekt. Inte nog med det. Den digitala underhållsplanen förenklar dessutom för framtida medlemmar i styrelsen. De kommer äga ett suveränt verktyg som ger möjlighet att lekande lätt ta sig an själva kärnan styrelsearbetet - att hålla huset i superskick i balans med ekonomin! Under året har vi som vanligt haft många trevliga inslag. De traditionella arbetsdagarna där vi med med mycket god uppslutning fixade och piffade samt njöt fikat som efter arbete smakar så gött. Tack till alla er!. Ytterligare tillfällen att träffa grannarna i huset hade vi genom en en liten fest i vår festlokal på vinden, och husmöte.. Alltid lika trevligt! Styrelsen har haft ett fint år tillsammans där vi fått arbetet att flyta på samtidigt som vi har roligt och lärt oss mycket under resans gång. Med detta ville jag ge en inblick av året som gått och min förhoppning är att vårt arbete har gett en avsats till fortsatt fantastiskt arbete i Brf Bögatan 43! Trevlig sommar! Ordf. Ingela Eidergård 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Enligt den senaste ekonomigenomgången så följer vi budget bra, mycket med anledning av att vi följt den underhållsplan som upprättats. Föreningen visar positivt resultat men vi ser även en trend där resultatet minskar varje år vilket beror på att rörelsekostnaderna ökar årligen men våra avgifter har legat konstant. Med anledningen av ovan har vi diskuterat en höjning av avgifterna men vi inväntar även vindsprojektet, där en utbyggnad av vinden kommer leda till ökade inkomster för föreningen. I arbetet med underhållsplanen har vi även upptäckt att den inte uppdaterats löpande utan bygger på status på fastigheten ca 5 år sedan. Då vi har ett nytt samarbete med NordicLife inom teknisk förvaltning, har vi valt att upprätta en ny underhållsplan som kommer uppdateras löpande 1ggr/år och som kommer ge bra vägledning för budget och ev. framtida avgiftshöjningar. Låneöversikt Ränta % Belopp Villkorsändring SEB 4, SEB 0 20 SEB 1, SEB 1, SEB 1, SEB 4, Summa skulder Kostnadsfördelning Reparationer % Avskrivningar % Fastighetskostnader % Räntekostnader % Taxebundna kostnader % Övr. fastighetskostnader % 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. FAKTA OM VÅR FASTIGHET Fastighetsbeteckning: BÖ 98:5 Bostadsrättsföreningen registrerades AVTAL Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel LEVERANTÖR NordicLife Förvaltning NordicLife Förvaltning CO Wikloff Fastighetsservice Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Föreningens organisationsnummer är Medlemmar Antal medlemslägenheter i föreningen är 22 st. Av föreningens medlemslägenheter har sju (7) överlåtits under året. Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Revisor Fredrik Gunmalm...Ordinarie intern Valberedning Joar Turesson...Valberedning Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Dispositionsförslag Förslag till hantering av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Årets resultat Ansamlad förlust före reservering / i anspråkstagande yttre fond Reservering för yttre fond enligt underhållsplan Summa Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: Att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter. Skatter och avgifter taxeringen 2013, och dessa värden gäller fram till nästa fastighetstaxering som sker dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostads huset med tillhörande tomtmark. Styrelsen för BRF Bögatan , fr.v. Erik Wetterlund, Ordinarie ledamot Matilda Friberg, Ordinarie ledamot Ingela Eidergård, Ordförande Gustav Pettersson, Ordinarie ledamot 6

7

8 RESULTATRÄKNING 1 januari 31 december RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Not RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Planerat underhåll Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader och arvoden Avskrivningar RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

9 BALANSRÄKNING 1 januari 31 december TILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och Bank Kassa och Bank

10 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat LÅNGFRISTIGA SKULDER Övriga skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not

11 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Noter med redovisningsprinciper och bokslutkommentarer. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2-reglerna). Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. AVSKRIVNINGAR Byggnader 1,0% 0,1% Fastighetsförbättringar 2,5% 2,5% Inventarier 10,0% 10,0% Kodlås 20,0% 20,0% NOT 1 FÖRKLARING TILL ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter NOT 2 FÖRKLARING TILL RÖRELSENS KOSTNADER FASTIGHETSKOSTNADER Fastighetsskötsel/Städ Installation Försäkringar Kabel TV Snöröjning Gård REPARATIONER Bostäder Gemensamma utrymmen/trapphus Markytor OVK Tvättutrustning gem. utrymmen VA/sanitet Besiktning och konsultation Lokaler Fönsterbyte Fönsterbyte PLANERAT UNDERHÅLL Lås och dörrar El, fönster

12 NOT 2 FORTS. TAXEBUNDNA KOSTNADER El Värme Renhållning Vatten FASTIGHETSSKATT ÖVRIGA FÖRVALTNINGS- OCH RÖRELSEKOSTNADER Styrelsekostnader Ekonomisk förvaltning Revisionsarvode Årsredovisning, delårsrapporter Konsultarvoden Övriga kostnader PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN Arvoden AVSKRIVNINGAR Byggnader Installationer Inventarier

13 NOT 3 FÖRKLARING TILL BYGGNADER OCH MARK Ackumelerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar ACKUMELERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid årets början Årets avskrivning enligt plan PLANENLIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark NOT 4 FÖRKLARING TILL INVENTARIER, VERKTYG, INSTALLATIONER Ackumelerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 ACKUMELERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid årets början Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden NOT 5 FÖRKLARING TILL FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Försäkringspremier Övriga förutbetalda driftskostnader Förvaltning

14 NOT 6 FÖRKLARING TILL EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Förändring Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fond för yttre underhåll enl. not ANSAMLAD VINST / FÖRLUST Ansamlad vinst / förlust Årets resultat NOT 7 FÖRKLARINGAR TILL FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar och underhållsplan Ianspråktagande enligt stämmobeslut NOT 8 FÖRKLARING TILL SKULDER TILL KREDITINSTITUT Villkorsändring SEB Bolån 4, SEB Bolån SEB Bolån 1, SEB Bolån 1, SEB Bolån 1, SEB Bolån 4,

15 NOT 9 FÖRKLARING TILL UPPLUPNA KOSTNADER Sociala avgfiter Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Upplupna drifterkostnader Bokslut revision STYRELSENS UNDERSKRIFTER Göteborg den / Erik Wetterlund Ordinarie ledamot Gustav Pettersson Ordinarie ledamot Ingela Eidergård Ordförande Matilda Friberg Ordinarie ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / Fredrik Gunmalm Intern revisor 15

16 16

17 BEGREPPSFÖRKLARING Anläggningstillgångar De tillgångar i föreningen som är anskaffade för långvarigt bruk inom föreningen, t ex fastigheten. Likviditet Med likviditet menas föreningens betalnings beredskap, alltså förmågan att betala sina skulder i tid. Avskrivningar Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år och är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på byggnaden och inventarier. Balansräkning Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. Föreningsstämma Det tillfälle då medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Årsmöte (ordinarie stämma) hålls årligen, inom sex månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer. Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att närvara vid stämma möjlighet att påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör föreningen. Förvaltningsberättelse Den del av årsberättelsen som återger styrelsens redovisning för verksamheten. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. Resultaträkning Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intäkterna varit större än k ostnaderna uppstår ett överskott, i omvänt fall blir det ett underskott. Revisionsberättelse Den del av årsberättelsen där revisorerna uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen och styr elsens förslag till användande av överskott eller täckande av under skott samt om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Ställda panter De pantbrev eller fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. Värdehandling Uppgifter ur årsberättelsen kan behövas om du ska sälja din bostadsrätt. Spara den det är en värdehandling! FULLMAKT OCH OMBUD Om du som medlem inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan du ändå utöva din rösträtt genom ombud. Då behöver ombudet en skriftlig, daterad fullmakt. Denna gäller ett år från undertecknandet och behöver inte vara bevittnad. Det är bara make / make / sambo eller a nnan medlem som får vara ombud, och inget ombud får företräda mer än en medlem. Fullmakt Namn: Jag ger härmed... rätt att vid föreningsstämman den... / föra min talan. Namnteckning:... Förening:... Lägenhetsnummer:...

18 BRF Bögatan 43, org.nr Ingela Gathenhielms gata Västra Frölunda Telefon: E-post: Webb:

19

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2013 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr 716416-6881 foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HSB:s Brf Bergshamra i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

, Brf Svea Artilleri 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer