Sammanträdesdatum. Åmål Ulrica Sandzén Förbundschef SOF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Åmål 13.00-16.00. Ulrica Sandzén Förbundschef SOF"

Transkript

1 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Åmål Beslutande Jonny Lundgren Landstinget i Värmland Monica Klar Försäkringskassan LFC Karlstad Christina Lundqvist ersättare Bengtsfors kommun Göran Eriksson ersättare Arbetsförmedlingen Övriga deltagande Kenneth Gustavsson ålderman och ordförande för mötet Dals-Ed kommun Göran Ekman Åmål kommun Ann-Sofie Alm VG Region Agneta Pettersson Säffle kommun Ulrica Sandzén Förbundschef SOF Frånvarande Dan Rodahl, Försäkringskassan Daniel Schützer Årjängs kommun Peter Stenebjer Arbetsförmedlingen Utses att justera ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på Organ Sammanträdesdatum Christina Lundqvist Justeringens plats och tid Paragrafer 1-19 Underskrifter Sekreterare Ordförande/Delegat Justerande... Ulrica Sandzén... Kenneth Gustavsson mötesordförande... Christina Lundqvist Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift c/o Bengtsfors kommun Box 14, Bengtsfors... Ulrica Sandzén

2 1 Mötets öppnande Ålderman Kenneth Gustavsson öppnar mötet med en presentationsrunda av styrelsens gamla och nya ledamöter 2 Val av justerare Förslag Christina Lundqvist att välja till justerare Christina Lundqvist 3 Godkännande av dagordning att godkänna dagordningen 4 Föregående protokoll Förbundschefen går igenom bla ägarsamrådet att lägga föregående protokoll till handlingarna

3 5 Rotationsordning för förbundet Rotationsordningen bygger på att den part som var vice ordförande blir ordförande och att presidiet består av en statlig part och en kommunal/landstings part. Det är för 2015 statens tur att ta ordförandeskapet och kommunernas tur att vara vice ordförande. Kommunerna roterar varje år så att en ny kommun innehar ordinarieposten varje år. För landsting/region har ordningen rubbats något då VGR innehade ordinarie posten två år i rad. Detta kompenseras nu med att Landstinget i Värmland förslås ha ordinarieposten två år i rad, där 2015 blir år 2. Systemet att inom en part (kommun, landsting) ha en gemensam ordinariepost medför att det är viktigt att varje organisation prioriterar att komma på styrelsemötet även som ersättare. Landstinget i Värmland har valt både en ordinarie och en ersättare till förbundet. Förbundschefen har skickat ett brev och påpekat att detta inte är i överrensstämmelse med förbundsordningen och att förbundet utgår från att den som valts till ordinarie ledamot är Landstingets representant i förbundet. Rotationsordningen är ett förslag. Enligt förbundsordningen är det styrelsen som internt bestämmer hur man vill organisera posterna och styrelsen kan när den så vill ändra ordningen. Att följa rotationsordningen som den nu föreligger 6 Beslut om ordinarie och ersättare arbetsförmedling och försäkringskassa för 2015 Arbetsförmedlingen har utsett Peter Stenebjer till ordinarie och Göran Eriksson till ersättare till styrelsen och Försäkringskassan har utsett Dan Rodahl till ordinarie och Monica Klar till ersättare i styrelsen för I enlighet med arbetsförmedlingens och försäkringskassans beslut 7 Beslut om kommunal ordinarie ledamot och ersättare för 2015 Enligt rotationsordningen är Daniel Schützer Årjäng ordinarie, Christina Lundqvist Bengtsfors 1:e ersättare, Kenneth Gustavsson Dals-Ed 2:e ersättare, Göran Ekman Åmål 3:e ersättare och Agneta Pettersson Säffle 4:e ersättare Att välja till Daniel Schützer ordinarie i styrelsen och ersättare enligt rotationsordningen Val av ordinarie och ersättare LiV och VGR för 2015 Enligt rotationsordningen är Jonny Lundgren LiV ordinarie ledamot och Ann-Sofie Alm VGR ersättare Att välja Jonny Lundgren till ordinarie landstings/regionledamot och Ann- Sofie Alm till ersättare för 2015

4 9 Val av ordförande tillika firmatecknare för 2015 Enligt rotationsordningen är det Dan Rodahl Försäkringskassans tur att ta ordförandeskapet under 2015 Att välja Dan Rodahl till ordförande tillika firmatecknare för Val av vice ordförande tillika firmatecknare för 2015 Enligt rotationsordningen är det kommunpartens tur att ta vice ordförandeskapet under 2015 Att välja Daniel Schützer Årjäng till vice ordförande tillika firmatecknare för 2015 att välja Kennet Gustavsson som ordförande för det fortsatta mötet i ordförande och vice ordförandes ställe

5 11 Mötesplan mars 9:30-12:30 Åmål Norrtull Ärende Årsredovisning maj 14:00-17:00 Åmål Norrtull Ärende Uppföljning verksamhet 14 september 9:30-12:30 Åmål Norrtull Ärende Delårsrapport 13 november 9:30-12:30 Åmål Norrtull Ärende Verksamhetsplan 2016 Utöver detta tillkommer: 20/2 Gemensam uppstart/inspiration för nya styrelser Trollhättans Folkets hus heldag mars Rikskonferens Linköping KUR 9 september Integrerad samverkan heldag Kommunvisa samverkansdagar under 2015 förslag kommer senare

6 12 Internkontrollplan Åtgärdsplan 2015 Under 2015 prioriterar förbundet att fortsatt ha stabila rutiner för internkontroll och fortsatt arbeta för en beredningsgrupp som är aktiv i sin beredning. att dokument för intern styrning och kontroll är upprättade och att den interna kontrollen är god. Förbundet har följt sin åtgärdsplan för 2014 och antar åtgärdsplanen för 2015.

7 13 Resultat 2014 och insatser2015 Deltagarna har funnits i 9 insatser. Av de 212 deltagare som avslutats har 52% återgått eller påbörjat arbete/studier Framförallt har samarbetet med arbetsförmedlingen lett till ca 40 nya subventionerade arbetstillfällen. Under 2015 avslutas fyra insatser som implementeras i ordinarie verksamhet; Nätverk av praktikplatser/företag, Studieverkstad sociala företag, Integrationspaketet i Dals-Ed och Arena Ungdom i Åmål. Vissa justeringar sker i flera insatser som kvarstår vad gäller tex målgrupp, metod förstärkning av ytterligare medarbetare. Några nya insatser beslutades 2014 som inte kommit igång ännu. Det är integrerad samhällsmedicins och ungdomshälsa i Åmål och KUR Värmland som har inriktning kunskapsutveckling och effektivisering av rehab för personer med psykisk ohälsa. En gemensam EU strateg har också startats upp med övriga samordningsförbund i Värmland. Avsikten är att kunskapsutveckla kring möjligheterna med bl.a ESF medel. Ofta finns samma målgrupper som förbundens i socialfondens program.

8 Ett förslag till ytterligare en ny insats finns framtagen: Förstudie Kartläggning av försörjningsstödtagare utan sjukpenninggrundande inkomst En modell finns framtagen i Halmstad och vidare utvecklad i Uddevalla. Hos oss har en chefgrupp träffats under hösten 2014 för att komma fram till en uppstart. Syftet är till att arbeta fram en bättre process kring gruppen som omfattar handläggare från socialtjänstens bistånd, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och vården. Ett första steg måste vara att identifiera vilka personer detta handlar om. Säffle, Åmål och Bengtsfors har visat intresse. Svårigheter finns dock i att hitta tidsutrymme och lämpliga personer som kan genomföra kartläggningen i respektive kommun. Målgruppen utgår från socialtjänsten och därför måste initiativen också komma från kommunerna om det ska gå att bygga en bättre process. Förslaget är nu att förbundet bidrar med medel för att kommunerna under 2-4 veckor ska kunna avsätta personal för uppdraget i en Förstudie Del 1 som kan vara underlag för Del 2 samverkansprocessen Förslaget är att detta ska kunna vara klart till halvårskiftet Att bevilja medel i enlighet med insatsbeskrivningen

9 14 Deltagare till rikskonferensen mars i Linköping Konferensen är ett bra tillfälle att få mer kunskap om FINSAM, träffa andra förbund, se andra verksamheter. Anmälningar och hotellbokningar kan samordnas av Ulrica Att att alla i styrelsen som har möjlighet att åka får göra detta 15 Uppstartskonferens 20/2 Trollhättan Från styrelsen anmäler sig: Kenneth Gustavsson, Christina Lundqvist, Agneta Pettersson, Göran Ekman, Jonny Lundgren, Daniel Schützer, Göran Eriksson AF Att att alla i styrelsen som har möjlighet att åka får göra detta 16 Val av rep till årsmöte med NNS 24 mars i Linköping NNS är en intresseförening för alla samordningsförbund i Sverige. Man ansöker om medlemskap och betalar en medlemsavgift. NNS arbetar med frågor som kan vara svåra för ett förbund att driva själva som tex när förbunden plötsligt inte fick dra av momsen eller frågor om gemensamma uppföljningsparametrar. Tidigare år har Kenneth Gustavsson valts att företräda förbundet vid årsmötet men är nu inte säker på om han kan medverka på konferensen. Förslag ge presidiet i uppdrag att utse företrädare för förbundet av dem som anmäler att de åker med men i första hand Kenneth om det är möjligt. Att i enlighet med förslaget

10 17 Information/diskussion A Preliminärt bokslut Det preliminära boklutet visar på en trolig ökning av prognostiserat överskott om 2244 tkr med ca 30 tkr. Överskottet består av ej budgeterade egna medel och ett mindre överskott i årets budget. Det egna kapitalet har uppstått i uppstartsår och utvidgning av förbundet och har möjliggjort att under efterkommande år ha en verksamhet som överstiger bidragen. För 2015 har förbundets totala bidrag minskats med 500tkr som ett resultat av att förbundet haft ett för stort eget kapital. Parterna bidrar med 25% var av bidraget. Det betyder att den part som bidrar minst blir styrande i hur bidraget blir totalt. Staten har fördelat 280 mkr årligen till förbunden som under 10 år hela tiden blivit fler. Under 2015 kommer Stockholms stad starta samordningsförbund och med de stora behov av samordnad rehabilitering som finns där så behövs ett statligt tillskott om ca 100mrk för att övriga förbund ska kunna bibehålla sin bidragsnivå. Om så inte sker kommer flertalet förbund få minskade bidrag. B Kommunikation med kommunerna, uppföljning Baldersnäs Tidigare år har förbundet bett att få presentera sin verksamhet i kommunernas fullmäktigeförsamlingar under året. Förbundschefen ombeds att skicka ut en önskan om att få informera fullmäktige i alla kommuner ihop med kommunföreträdaren i styrelsen. För landstingsfullmäktige och regionens Hälso och sjukvårdsnämnd förslås att man försöker samorganisera sig med övriga förbund i regionen, frågan kan diskuteras i de nätverk som finns av förbundschefer om ett gemensamt informationstillfälle. Uppföljning Baldersnäsdagar: Temat var integrerad samverkan och hur vi kan utvecklas oss vidare mot det. Exempel som redan händer är En väg in i Bengtsfors, Integrerad mottagning i Åmål, processen att få bättre samarbete kring försörjningsstödtagare utan SGI. Ofta handlar det om att låta medarbetare i systemen göra det de ska mot en gemensam målgrupp men tillsammans. Fler möjligheter att ytterligare integrera samverkan i vardagen behöver identifieras och utvecklas framöver. Som ett led i det bestämdes och att förbundet under 2015 skulle anordna kommunvisa dagar där man genomlyser samverkansarbete som pågår. Planering för det kommer ske i februari. 18 Avslutande reflexion Förbundet har som vana att avsluta mötet med en kort reflexion från var och en kring innehåll, former eller annat som kommer upp. Stora utmaningar finns framöver vad gäller ungas etablering på arbetsmarknaden Förbundets kommuner innehåller både de som har den högsta och de som har den lägsta ungdomsarbetslösheten i regionen. Fortsatt utveckling av samlokalisering av insatser för att bättre jobba ihop är en bra möjlighet. En väg in kommer presenteras för arbetsmarknadsministern i nästa vecka som ett bra exempel Bekymmersamt att många unga inte klarar skolan, bekymmersamt att den psykiska ohälsan ökar och de erfarenheter som finns från Unga vuxna insatsen från psykiatrin. Trevligt med nya ledamöter i styrelsen, ett bra möte 19 Mötesordförande Kenneth Gustavsson avslutar mötet

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Den 20 februari genomfördes på initiativ av Samordningsförbunden i Fyrbodal en inspirationsdag och utbildningsdag för inbjudna styrelser,

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.

Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16. Styrelseprotokoll Diarienr: Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås: Plats: Samordningsförbundet Brogatan 16 Tid: 27 november kl.13.30 16.00 Närvarande: Ordinarie: Johnny Öhman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 i(d LS 1210-1368 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *11-1 3 0 0 0 2 4 Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer