SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng"

Transkript

1 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Åmål 9:30 12:00 Beslutande Daniel Schützer vice ordf Årjängs kommun Peter Stenebjer Arbetsförmedlingen Jonny Lundgren Landstinget i Värmland Dan Rodahl, ordf (på telefon) Försäkringskassan tom 37 Övriga deltagande Kenneth Gustavsson Dals-Ed kommun Christina Lundqvist ersättare Bengtsfors kommun Agneta Pettersson ersättare Säffle kommun Ann-Sofie Alm ersättare VG Region fom 38 Sofia Axelsson projektledare 38 Ulrica Sandzén Förbundschef SOF Frånvarande Monica Klar Försäkringskassan LFC Karlstad Göran Eriksson ersättare Arbetsförmedlingen Göran Ekman ersättare Åmål kommun Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på Organ Sekreterare Ordförande/Delegat Justerande Sammanträdesdatum Ulrica Sandzén... Daniel Schützer vice ordf... Peter Stenebjer Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift c/o Bengtsfors kommun Box 14, Bengtsfors... Ulrica Sandzén

2 32 Mötets öppnande Daniel Schützer hälsar alla välkomna och öppnar mötet 33 Val av justerare Peter Stenebjer föreslås justera Samordningsförbundet beslutar att välja till justerare välja Peter Stenebjer 34 Godkännande av dagordning Samordningsförbundet beslutar att godkänna dagordningen 35 Föregående protokoll Samordningsförbundet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

3 36 Preliminära medel 2016 från försäkringskassan Försäkringskassans nya fördelningsmodell har preliminärt utfallit med ett bidrag för 2016 på 2444 tkr, en ökning med 144tkr från innevarande år. Det betyder för kommuner och landsting/region om man ska matcha detta en ökning på mellan 6 37 tkr. Landstinget i Värmland har gett besked om att i de fall förbunden i Värmland avser att lägga en budget för nästkommande år på det belopp som försäkringskassan preliminärt utlovar så kommer man följa med i det. För övriga kommuner och Västra Götaland är förslaget att varje styrelsemedlem har i uppdrag att förankra höjningen i resp medlem. Försäkringskassan har också efterfrågat prognostiserat överskott för 2015 som antas bli ca 600 tkr för vår del. Samordningsförbundet beslutar Att åtgärda matchning om ev ökat bidrag enligt förslag och svara i enlighet med gjord skrivning till försäkringskassan.

4 37 Insatsförslag om prövningsplatser hösten 2015 Ett utkast kring behov om arbetsprövningsplatser finns framtaget av arbetsförmedlingen i samarbete med försäkringskassan. För målgruppen utförsäkrade i samarbete mellan AF/Fk saknas akut möjligheter till arbetsprövning. Prövningsplatserna skulle också vara tillgängliga för andra målgrupper som försörjningsstödtagare med sjukdom. Platserna skulle kunna utvecklas i samarbete med kommunernas arbetsmarknadsenheter ev efter likande modell som utredningsenheten i samordningsförbundet Väst i Uddevalla. Flera arbetsmarknadenheter håller på med en omställningsprocess mot mer rehabilitering och mindre produktion. Tillsammans med arbetsförmedlingens rehab resurser och handläggarna i handlingsplanssamverkan kan man bygga en modell ihop med personal på arbetsmarknadsenheterna. Redan nu används deras verkstäder för arbetsträning/prövning med stöd av af-rehab. Med utbildning och en tydligare struktur kring genomförandet och samarbete tänker man sig en utveckling tillsammans. Tänkt kostnad ca 300 tkr. Samordningsförbudet beslutar Att tillstyrka att man fortsätter arbeta på utkastet ihop med kommunen och att man återkommer med ett nytt förslag med tydlig inriktning på metodutveckling samordning/samarbete, med möjlighet till arbetsprövning av tänkta målgrupper.

5 38 Information/diskussion A Uppföljning pågående insatser och samverkansavtal Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland med personal anställd av försäkringskassan och finansierad av förbunden i Värmland gemensamt. Vårt förbund finansierar procentuellt utifrån befolkning och tilldelande bidrag för Säffle och Årjängs kommuner Projektid: 2015 Omfattar hela Värmland Sofia Axelsson projektledare beskriver projektet och nuläge. Sofia har varit anställd sedan början av året. Man har beslutat använda sig av en kvalitativ metod, tjänstedesign som genomförs i fem steg. Syftet är att fånga kunders behov och upplevelser, identifiera förbättringsområden samt skapa nya lösningar i form av nya arbetssätt och samarbeten utifrån det som ger mest nytta och värde för kunden. Ett 30-tal kunder kommer slumpvis att väljas ut och intervjuas. Insamlingen av information om hur verksamheter/flödet fungerar idag sker via dagbok/reflektioner och intervjuer med personal och intressenter som dagligen möter projektets målgrupp. Insamlingsfasen avslutas med en samsynsworkshop för att skapa förståelse. Med kreativa metoder och samskapande workshops kommer man sedan ihop med kunder och personal skapa idéer om lösningar. En av dessa kommer att genomföras i början av november där förslaget bla är att en teatergrupp gestaltar insikter om behov och upplevelser. Även kunskapshöjande föreläsningar inom psykisk ohälsa erbjuds vid detta tillfälle. Sofia har varit runt och pratat med olika intressenter och har uppfattat intresse bla från Säffle kommun. SKL är intresserade av att följa projektet som uppfattas som nyskapande och med en nytt sätt att försöka förstå sjukskrivningsprocessen ur en helhetssyn utifrån individens perspektiv. Information kommer läggas ut på : Styrelsen efterfrågar uppdatering av projektplanen. Man vill också få månatlig information om vad som händer i projektet, gärna i form av nyhetsbrev eller på annat sätt. Projektet verkar spännande och kan kanske spilla över i kunskap även till VGR sidan av förbundet.

6 Resultat i SUS alla insatser De tre Praktikcoach- insatserna, Unga vuxna mottagningen Team muraren och En väg in Bengtsfors och Ungvux centralen i Åmål är planerade att finansieras året ut. Flera av insatserna kommer kunna implementeras helt eller delvis, eller fortsätta med andra projektmedel. Individ Samverkan är den insats som styrelsen tidigare bedömt som minsta insats för att fortsätta utveckla samverkan kring individer mellan myndigheterna. Det är också en insats som använder ordinarie systems olika verktyg och där ingen enskild organisation har mer ansvar än någon annan att få till samverkan över myndighetsgränserna. Styrelsens tidigare prioriteringar har varit att utveckla insatser mot mer integrerad samverkan. De målgrupper som oroar beredningsgruppen är fortsatt unga och nysvenskar som inte tar sig in på arbetsmarkanden och där detta ofta sammanfaller med psykisk ohälsa och kort eller ofullständig utbildning. Förväntade medel tkr är det preliminära bidraget för En del avgörs av hur regeringen ställer sig till de önskemål om ytterligare medel som kommer framföras av nationella rådet men det är ändå den medelstilldelnings som styrelsen får planera utifrån. Om alla insatser som aviserat ska avslutas 2015 så kommer styrelsen ha ca 1100 tkr att använda till nya insatser under 2016 För 2017 kan eventuellt medel för andra insatser vara slut med nuvarande anslag från regeringen.

7 Diskussionen rör sig kring Integration, möjligheten att söka EU medel, och vikten av att hitta former för att förbättra samverkan med vårdcentralerna. Efter diskussion blir slutsatsen att styrelsen vill att beredningsgruppen till nästa styrelsemöte gör en värdering av om det finns pågående insatser som bör prioriteras i nästa års medel eller om det finns förslag på nya insatser som man bör pröva. B Övrig information Ägarråd Värmland Ägarråd har skett i Värmland, minnesanteckningar är utskickade, 7 kommuner deltog av 19 (varav 3 dalslandkommuner). Ägarrepresentanter från Dalslandkommunerna och Västra Götalandsregionen blev inte inbjudna från start och Årjängs kommun har inte alls fått inbjudan från försäkringskassan. Säffle kommun fanns representerat. Nästa ägarråd är annonserat till 27 augusti kl hos landstinget. Liksom tidigare är ägarrådet inte en dialog med samordningsförbunden utan sker helt mellan ägarrepresentanterna. Den längsta redovisade punkten på ägarrådet handlade om förbundens framtid och där Landstinget fick i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag till förändrad struktur till nästa möte. Riksdagens socialförsäkringsutskott öppen utfrågning Finsam 10 år 21 maj höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning kring Finsam 10 år. Utfrågningen finns filmad på riksdagens hemsida under utskottets flik. Inom kort finns också en rapport som kommer presentera iakttagelser och bedömningar. Förbundschefen var åhörare under utfrågningen som kortfattat kan sägas speglade en positiv bild av Finsam och samordningsförbunden som verktyg för att förbättra samverkan. Man betonade också vikten av att öka statens engagemang och använda sig mer aktivt av Finsam som motor i samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Integrationsdiskussion med EU strateg Mari Andersson 22 maj samlades ett 20 tal chefer, handläggare från alla kommuner utom Årjäng som inte hade möjlighet att medverka. Syftet var att förutsättningslöst diskutera behov som finns kring gruppen nysvenskar och om man kan ser behov som skulle kunna omvandlas i tex ett EU projekt. Kommunplacerade flyktingar under 2014 Säffle 198, Årjäng 60, Bengtsfors 101, Dals-Ed 29, Åmål 242 summa 630 Utöver det finns flyktingar i asylboende Alla ser att behovet av en samlad strategi i varje kommun och ett ökat samarbete både mellan kommunens olika förvaltningar och mellan olika myndigheter kan förbättras. Alla ser att många inte kommer ta sig in på arbetsmarknaden på de två år som de finns under arbetsförmedlingens ansvar. Det kan betyda ökade kostnader för försörjningsstöd. De som har bra utbildningsbakgrund tenderar lämna små kommuner för större städer. Kvar blir personer med större behov och längre tid för att lära sig svenska mm Alla ser behov av korta yrkesutbildningar och medel för att ta tillvara de som faktiskt har utbildningar som går att bygga på.

8 Alla ser behov av att stötta gruppen till att hitta nätverk in i det svenska samhället. Man kommit olika långt i de olika kommunerna inom olika områden och har en hel del att lära av varandra. Under hösten kommer en ny fond öppnas asyl- migration och integrationsfonden AMIF Intresse för ev Eu projekt är trots stora behov inte moget att diskutera i nuläget. KLURA 2 Mari har fått i uppdrag av förbundscheferna att sondera vilka möjligheter som finns för förbunden i Värmland (Inkl Dal) att få vara medsökande i Klura 2 som är ett kompetensutvecklings projekt riktat till socialtjänsten Alternativt att vi själva söker ett kompetensutvecklingsprojekt. Integrerad samverkan 7/9Åmåls församlingshem Integrerad samverkan är den sista av 6 dagar KUR utbildning kring hur vi kan utveckla samverkan kring människor med psykisko hälsa. Jonas Wells är inbjuden att hålla i dagen och den kommer bli processinriktad. Min bästa förhoppning är att vi kommer få många exempel på hur vi redan integrerar samverkan och steg för hur vi kan utveckla den mer. Styrelse rekommenderas att medverka 39 Avslutande reflexion Diskussion bra om prioriteringar, integration, Viktigt att satsa på rätt saker, Vi är för dåliga på att ta hem Eu medel, Framtiden får vi tänka ordentligt på, Många på samma bollar, Intressant att möta Sofia Axelsson, Integrationsfrågorna varmt om hjärtat, Positivt möte 40 vice ordf Daniel Schützer avslutar mötet

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Den 20 februari genomfördes på initiativ av Samordningsförbunden i Fyrbodal en inspirationsdag och utbildningsdag för inbjudna styrelser,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering Finsam Lund

Utvärdering Finsam Lund Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering Finsam Lund Rapport Sven Vikberg och Jonas Huldt Östersund, 2015-03-17 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan)

Slutrapport 080901-111231. Rapportförfattare: Projektledare Maria Hörk (Försäkringskassan) Rehabsteget Ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Örebro Kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting. Projektet finansieras av medel från Finsamförbundet Slutrapport 080901-111231 Rapportförfattare:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projekt SAM- Samverkan för arbetsåtergång Delrapport juni 2012 Datum: 2012-06-14 RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Projektbenämning Samverkan för arbetsåtergång SAM Rapportering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Föreningen NNS rapportserie 2015:1 Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden Perioden 2007 till 2014 Claes Malmquist Sven Vikberg Jonas Huldt Samhällsekonomiskt resultat av insatser

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum: Projektbenämning Team RiAS (Utveckling av metoder och teamarbete för att få fler vuxna romer i studier, arbete och självförsörjning) Rapportering

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2014-01-01 2014-08-31 Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING... 5 BUDGET MED INRIKTNING FÖR 2014-2016... 5 REVISION

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1

Borås 2010-08-18. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Olovholmsgatan 32, Borås. Sammanträdesrum; Stinas rum plan 1 KALLELSE Borås 2010-08-18 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 26 augusti kl 13.15 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011

Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 Årsberättelse med bokslut för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden verksamhetsåret 2011 (Dnr 2012:03 / 2) 1 (13) Årsberättelse 2011 1. Sammanfattning Målgruppen för den finansiella samordningen är personer

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer