SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael Larsson, MBP Henry Sandahl FP Stina Isaksson tjänstgör för Erik Alvius (MP) S Tommy Karlsryd, vice ordförande S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Brita Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg SD Christina Wall Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S Ann-Christin Asp S Håkan Blom SD Inga Maj Krüger Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Hans Borg Administrativ chef Elisabeth Kroon Verksamhetschef funktionshinder Henry Freij Tf verksamhetschef individ- och familjeomsorg Esther Axelsdóttir Clausen Förvaltningsekonom, 79, Måns Åberg Förvaltningsjurist, 78 Annette Eriksson Enhetschef vuxenenheten, 81 Catri Cimmerbeck Utredare, 81 Anneli Calvert Enhetschef funktionshinder, psykiatri, 87 Helene Cederborg 1:e socialsekreterare, 88

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(25) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 18 juni 2015 kl Underskrifter Sekreterare Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Tommy Karlsryd (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen Vera Lagerström, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(25) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj Information från förvaltningen 76 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 77 Förslag till ändring av socialnämndens delegationsordning 78 Konsekvensanalys av budgetbindning på lägre nivå 79 Förslag till avveckling av Knutens verksamhet - sysselsättning för unga vuxna med särskilda behov 80 Förslag till Riktlinjer för Socialpsykiatri i Marks kommun 81 Förslag om att söka bidrag hos ESF-rådet för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år 82 Finansiering av nystartsjobb - löneväxling från försörjningsstöd 83 Förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 84 Verksamhetsuppföljning till och med maj Prognos för socialnämndens budget till och med maj Information om korttidsvistelse och korttidstillsyn 87 Information om återkrav av försörjningsstöd 88 Redovisning av domar och beslut 89 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 90 Anmälan av delegationsbeslut 91 Meddelanden och kurser/konferenser 92 Information om ordförandebeslut 93

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(25) 74/2015 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärende tillförs ärendelistan: Prognos för socialnämndens budget till och med maj Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) anmäler följande ärende till ärendelistan; Prognos för socialnämndens budget till och med maj Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan tillföras ärendelistan och finner att så sker.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(25) 75/2015 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015 s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj Ylva Höglund (MBP) och Beatrix Wiberg (V) har granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015: Tre beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd, enligt Socialtjänstlag (2001:453). Ett beslut gällande ansökan om utökad personlig assistans, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om daglig verksamhet, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om bostad med särskild service, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om personlig assistans, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. s behandling Se redovisning av granskning den 15 juni Beatrix Wiberg (V) redogör för granskningen. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om granskningen kan antecknas och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(25) 76/2015 Information från förvaltningen Socialchef Bahman Alami och tf verksamhetschef Henry Freij informerar om följande: Rekrytering av verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen pågår. Utvecklingsdagar med familjeenheten för att tillsammans skapa god arbetsmiljö. Boendesituationen kring ensamkommande barn, behovet ökar. tar del av informationen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(25) 77/2015 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (1949:381), FB Sekretessärende.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(25) 78/2015 Dnr Förslag till ändring av socialnämndens delegationsordning s beslut antar, med tillägget att delegatens beslutanderätt ej gäller vid villkorad gåva eller testamente, ändringarna i s delegationsordning 2015 enligt följande: Vid gåvor och testamente upp till kronor Vid gåvor och testamente överstigande kronor Enhetschef Socialchef Enhetschef har rätt att besluta om hantering av medlen Socialchef har rätt att besluta om hantering av medlen, max 3 prisbasbelopp Se Policy för sponsring av kommunal verksamhet Yttrande över planprogram Yttrande över detaljplan Arbetsutskott Arbetsutskott Socialchef kan yttra sig över granskningshandlingen Socialchef kan yttra sig över granskningshandlingen antog den 23 februari 2015, 27, ny delegationsordning för nämnden. Med anledning av att Äldreomsorgsnämnden har väckt frågan om klargörande kring vilka remissyttranden angående detaljplan där beslut kan förbehållas arbetsutskottet och tjänstemän, har en sådan utredning även skett vad avser socialnämndens delegationsordning. Under utredningen har även väckts frågor om ändring av ytterligare punkter i delegationsordningen. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 29, och föreslår att socialnämnden antar, med tillägget att delegatens beslutanderätt ej gäller vid villkorad gåva eller testamente, ändringarna i socialnämndens delegationsordning 2015 enligt infogad tabell. Se jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 maj Förvaltningsjurist Måns Åberg föredrar ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(25) 79/2015 Dnr Konsekvensanalys av budgetbindning på lägre nivå s beslut ger presidiet och socialchefen i uppdrag att anordna en budgetkonferens för nämnden under hösten med syftet för att ge nämnden ett större inflytande i budgetarbetet. gav socialchefen i uppdrag, vid sitt sammanträde den 30 mars , att ta fram en konsekvensanalys av en bindning av budgeten på lägre nivå. Detta utifrån att öka politikens engagemang, insyn och ansvar för medborgarna. s behandling Se socialnämndens beslut den 30 mars 2015, 42. Se socialförvaltningens konsekvensanalys av budgetbindning den 19 maj Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 30, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen, verksamhetschef Elisabeth Kroon och socialchefen Bahman Alami informerar i ärendet och svarar på frågor. Ledamöternas förslag till beslut Tommy Karlsryd (S) med instämmande från Per-Olof Hermansson (KD), Christina Wall (SD) och Mikael Larsson (C) föreslår att socialnämnden ger presidiet och socialchefen i uppdrag att anordna en budgetkonferens för nämnden under hösten med syftet att ge nämnden ett större inflytande i budgetarbetet. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågan socialnämnden om Tommy Karlsryds (S) med fleras förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(25) 80/2015 Dnr Förslag till avveckling av Knutens verksamhet - sysselsättning för unga vuxna med särskilda behov s beslut ger socialchefen i uppdrag att avveckla verksamheten Knuten. bedömer att brukarens behov kan tillgodoses genom befintlig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Målgruppen för Knuten är beskriven som insats för ungdomar med psykiskt funktionshinder. Utifrån att förvaltningsorganisationen och målgruppen har förändrats avseende Knutens verksamhet faller verksamheten utanför nuvarande ansvarigt verksamhetsområde, Funktionshinder. Knuten har varit ett stöd för deltagarna och om stödet ska finnas kvar behöver en översyn av verksamhetens ramuppgift genomföras. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 31, och föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att avveckla verksamheten Knuten. samt att nämnden bedömer att brukarens behov kan tillgodoses genom befintlig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(25) 81/2015 Dnr Förslag till Riktlinjer för Socialpsykiatri i Marks kommun s beslut upphäver sitt beslut den 11 maj 2010, 55 avseende riktlinjer för Socialpsykiatri. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli har fattat beslut om riktlinjer för biståndsbedömning av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nuvarande riktlinjer gäller fr.o.m. den 1 juni Utifrån lagändringar finns behov av att riktlinjerna revideras. Förslaget till ny riktlinje har även omarbetats utifrån att stycken av lagtext har inarbetats i löpande text med hänvisning till lagrum. Handlingen har förtydligat målgruppen och avgränsningar. Riktlinjerna beskriver vad socialpsykiatrin inom Vuxenenheten ska arbeta med utifrån lagar, förordningar, kommunens mål osv. s behandling Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 35, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Se jämte bilagor, socialförvaltningens tjänstutlåtande den 4 juni 2015 där det föreslås följande: upphäver gällande riktlinjer för Socialpsykiatri beslutade den 11 maj 2010, 55. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli Enhetschef Annette Eriksson och utredare Catri Cimmerbeck informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: upphäver sitt beslut den 11 maj 2010, 55 avseende riktlinjer för Socialpsykiatri. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli Förslagen antas.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(25) 82/2015 Dnr Förslag om att söka bidrag hos ESF-rådet för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år s beslut anhåller om att kommunstyrelsen ansöker om medel hos Europeiska socialfonden, ESF-rådet, i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Skollagen förändrades från 1 januari 2015 och det tidigare informationsansvaret förändrades till det kommunala aktivitetsansvaret. Genom att benämna detta aktivitetsansvar förtydligas kommunerna skyldighet att vara aktiv i relation ungdomar upp till 20 år som inte studerar. Kommunerna ska kontakta ungdomar, samla information, erbjuda insatser och genomföra dem under hela året. Med syftet att ungdomarna ska återuppta eller påbörja en utbildning. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt grunduppdrag ansvar för aktivitetsansvaret men arbetet är komplext och för att nå framgång behöver barnoch utbildningsförvaltningen samarbeta med andra förvaltningar och myndigheter. En arbetsgrupp, Meningsfulla aktiviteter (MAKT), bestående av en företrädare för vardera barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen har startat. På uppdrag av styrgruppen för barn och unga i Mark ska de ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 36, och föreslår att socialnämnden anhåller om att kommunstyrelsen ansöker om medel hos Europeiska socialfonden, ESF-rådet, i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Socialchef Bahman Alami informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(25) 83/2015 Dnr Finansiering av nystartsjobb - löneväxling från försörjningsstöd s beslut anhåller om att kommunstyrelsen tar upp frågan om finansieringsmodell för nystartsjobb i budgetprocessen. I juli 2013 beslutade socialnämnden att avveckla arbetsmarknadsenheten då syftet med verksamheten inte hade uppfyllts. Socialchefen fick samtidigt i uppdrag att ta fram förslag på ny struktur för arbetsmarknadsåtgärder för att minska antalet personer som är beroende av försörjningsstöd. Detta resulterade i att verksamheten RAMS (Redo för arbetsmarknad och sysselsättning) som startade i början av 2014 och är en del av försörjningsstödsenheten inom verksamhet individ- och familjeomsorg, IFO. En av de åtgärder som denna verksamhet tidigt började arbeta med var att få ut försörjningsstödstagare i nystartsjobb. Hittills har tre personer fått denna möjlighet och ytterligare två har påbörjat. Det beräknade antal platser som skulle vara möjliga att tillsätta är 30 stycken per år, enligt den uppskattning som RAMS gjort, men det har varit och är fortfarande svårt att få kommunens förvaltningar och bolag att anställa de aktuella personerna i nystartsjobb. s behandling Se socialnämndens beslut den 16 juli 2013, 97. Se socialnämndens skrivelse den 15 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 32, och föreslår att socialnämnden anhåller om att kommunstyrelsen tar upp frågan om finansieringsmodell för nystartsjobb i budgetprocessen. Administrativ chef Hans Borg informerar i ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(25) 84/2015 Dnr Förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för socialnämnden s beslut upphäver tidigare beslut, den 16 mars 1992, 44, och den 24 september 2008, 168, avseende Dokumenthanteringsplan för socialnämnden. antar dokumenthanteringsplan daterad ger socialchefen i uppdrag att följa Svenska kommunförbundets gallringsråd som ett komplement till dokumenthanteringsplanen. noterar arkivbeskrivning daterad Genom att Kommunfullmäktige har beslutat under 2014 att dela socialnämndens ansvarsområde i två nämnder som ska benämnas socialnämnd och äldreomsorgsnämnd finns det behov av att se över arkiv- och dokumenthanteringsplanen. Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs av arkivlagen och arkivförordningen. Av arkivlag, arkivförordning och arkivreglemente framgår bland annat att varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov. s behandling Se Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni Se socialnämndens tjänsteutlåtande den 15 maj 2015 jämte bilagor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 33, där det föreslås att tidigare dokumenthanteringsplan upphävs, dokumenthanteringsplan daterad antas, förvaltningen ges i uppdrag att följa Svenska kommunförbundets gallringsråd som ett komplement till dokumenthanteringsplanen samt att arkivbeskrivning daterad noteras. Nämndsekreterare Vera Lagerström redogörför ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(25) 85/2015 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med maj 2015 Uppföljningen av socialnämndens verksamhetsresultat till och med maj 2015 visar ett underskott för perioden. Redovisning för perioden maj 2015 (mnkr) Budget 123,6 Ekonomiskt utfall 123,9 Avvikelse mot budget -0,3 Avvikelserna mot budget består dels av ett överskott inom intäkter, framförallt hänförligt till ökade statsbidrag. Personalkostnaderna visar ett överskott, främst på grund av ett ouppstartat asylboende men även vakanta tjänster inom verksamheten. Övriga kostnader redovisar ett underskott i köpta vårdplatser och utbetalt försörjningsstöd. s behandling Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 34. Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 juni 2015, där det föreslås att socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med maj Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen, socialchef Bahman Alami, verksamhetschefer Elisabeth Kroon och Henry Freij informerar i ärendet samt svarar på frågor. tar del av informationen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(25) 86/2015 Dnr Prognos för socialnämndens budget till och med maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år 2015 godkänner att individ- och familjeomsorgens överskott fram till maj 2015 får användas för att täcka funktionshinders underskott. Vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015, 64, verksamhetsuppföljning, noterades att det finns ett underskott för funktionshinder och ett överskott för individ- och familjeomsorgen, IFO, samt att en analys och eventuella åtgärder ska presenteras. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag som redogör för hur socialnämnden uppnår en budget i balans för år 2015 och vilka åtgärder som funktionshinder vidtagit för att minska sitt underskott. Förvaltningen bedömer att det underskott som beräknas för funktionshinder vägs upp av motsvarande överskott för individ- och familjeomsorgen. För att socialnämndens verksamheter ska nå en budget i balans för år 2015 krävs att det överskott som prognostiseras för IFO får användas till att täcka det underskott som prognostiseras för Funktionshinder. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2015 där det föreslås följande: godkänner redovisning av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år godkänner att individ- och familjeomsorgens prognostiserade överskott får användas för att täcka funktionshinders prognostiserade underskott. Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: godkänner redovisningen av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år 2015 godkänner att individ- och familjeomsorgens överskott fram till maj 2015 får användas för att täcka funktionshinders underskott. Förslagen antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(25) 87/2015 Information om korttidsvistelse och korttidstillsyn Enhetschef Anneli Calvert informerar om korttidsvistelse och korttidstillsyn. Idag finns det korttidsvistelse i Sätila och Kinna. På Björkeberga i Sätila finns det nio platser fördelat på två plan, fem platser på plan 1 och fyra platser på plan 2, för barn och ungdom som har tillhörighet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. På plan 2 finns det även tre platser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. På Kinnaborg i Kinna finns det två platser för barn och ungdom som har tillhörighet enligt, LSS. Utöver korttidsvistelse finns det även korttidstillsyn (fritids) från måndag till fredag. Avslutningsvis informerar Anneli Calvert att årets lägerverksamhet kommer att anordnas för närmare 40 deltagare på Kinnagården i Espevik, Varberg. tar del av informationen.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(25) 88/2015 Information om återkrav av försörjningsstöd 1: e socialsekreterare Helene Cederborg informerar om återkrav av försörjningsstöd. Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen, SoL beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110), 107 kap 5 och 9 kap 1 och 2, SoL. Socialtjänsten kan enligt socialtjänstlagen kräva tillbaka ekonomiskt bistånd som betalats ut till privatpersoner om utbetalningen visat sig vara felaktig (9 kap. 1 SoL) när det handlar om pengar som betalats ut som förskott på en förmån, om den enskilde är indragen i en arbetskonflikt, eller om den enskilde inte kan förfoga över sina inkomster eller tillgångar (9 kap. 2 SoL) om det finns en överenskommelse om återbetalning (9 kap. 2, andra stycket, SoL). Överenskommelser om återbetalning kan bli aktuella för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som en person egentligen inte har rätt till, men beviljats i väntan på att till exempel sälja en tillgång och frigöra pengar. En förutsättning för återkrav är att man vet att inkomsten kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Socialtjänsten kan få tillbaka pengar från Försäkringskassan när Försäkringskassan beviljar och betalar ut en förmån retroaktivt. Detta gäller när socialtjänsten betalat ut bistånd för försörjningen för samma period. tar del av informationen.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25) 89/2015 Redovisning av domar och beslut Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Dom hos förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr och Beslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr Beslut hos Inspektionen för vård och omsorg , Dnr / , Dnr / tar del av redovisningen av domar och beslut.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25) 90/2015 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål Inga skrivelser, synpunkter och klagomål föreligger.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(25) 91/2015 Anmälan av delegationsbeslut Av 6 kap kommunallagen samt av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, fritidspeng, elskuld, begravningskostnader, jobbstimulans, tandvårdskostnader, borgensåtagande, förmedling av egna medel, förskott på förmån, återbetalning, ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning, att inleda utredning, att ej inleda utredning, begäran om förlängd utredningstid bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, placering på jourfamiljehem, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats, kontakt med behandlingsassistent. Boendestöd, vård- och omsorgsboende. Beslut enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: Inleda utredning, avsluta utredning, utse kontaktman. Beslut enligt Föräldrabalk (1949:381), FB: Godkännande av faderskapsbekräftelse, godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredning gällande boende, vårdnad och umgänge, upplysningar till domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge. Övriga beslut: Beslut om polisanmälan. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson, personlig assistent. Attest s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , och

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(25) forts 91/2015 Anställningsbeslut och ledighet över sex månader Avtal Dnr , Praktikplats, Trivselkort Nordic AB, NMC Cellfoam AB och Arbetsglädjen. Dnr Placeringsavtal, Bogruppen. Dnr Placeringsavtal, Strandhagens behandlingshem. Dnr Placeringsavtal, Basta. Dnr Korttidsvistelse, Ågrenska. Dnr Placeringsavtal, Villa Vita. Dnr Placeringsavtal, Hvidehus. Dnr Placeringsavtal, Ringsjöhemmet, INOM. Dnr Placeringsavtal, Gryning Vård AB. Dnr Bemanningsföretag, Dedicare AB. Dnr Uppdragsavtal. Dnr , Internhyresavtal avseende Malmsäter. Dnr , Uppdragsavtal, HBF utbildning AB. Dnr , Processhandledning, Ann-Christin Dandanell. Dnr Handledning, Magnus Hultgren, PwC. tar del av redovisningen om anmälan av delegationsbeslut.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(25) 92/2015 Meddelanden och kurser/konferenser s beslut utser Per-Olof Hermansson (KD), Tommy Karlsryd (S), Inger-Brita Freding Sölverbring (S) och Mikael Larsson (C) att delta på utbildningen Upphandling av vård och omsorg den 26 augusti i Rydal, arvode och reseersättning utgår. u medger arvode och reseersättning till Håkan Blom (S) och Erik Alvius (MP) för deltagande till konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden. Kurser och konferenser Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildning - Sekretess i socialtjänsten. 17 september 2015, Göteborg. Göteborgs universitet Konferens Alkohol och narkotika. 8 oktober 2015, Göteborg. Region Kronoberg Konferens Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn. 19 oktober 2015, Växjö. Länsstyrelsen Västra Götalands län Preventionskonferens Förebygg.nu november 2015, Göteborg. Meddelanden Kommunstyrelsen Beslut från den 29 april 2015, 63/2015. Måltidskostnader för personalmåltider samt pedagogisk måltid. Kommunens Valda Revisorer Inbjudan till Hyltenäsrummet den 16 juni klockan Frågor om flyktingmottagningen och återsökning av stadsbidrag för flyktingverksamhet. Kommunala funktionshinderrådet Sammanträdesprotokoll från den 26 maj /Erik Alvius Rapport temadag 2, ensamkommande barn den 21 maj Socialdepartementet Uppdrag till socialstyrelsen, att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(25) forts 92/2015 Länsstyrelsen, Göteborgsstad och Trestad2 Dokumentation från konferens den 6 maj Storstädernas satsning mot cannabis. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) med flera informerar om studiebesöket den 2 juni 2015 på RAMS, Redo för arbetsmarknad och sysselsättning. Ordföranden informerar vidare om en kommande utbildning den 26 augusti i Rydal. Utbildningen avser upphandling av vård och omsorg. har fått fyra platser. Den som är intresserad anmäler sig till förvaltningens administration. Ersättare Håkan Blom (S) önskar att delta på konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. tar del av inkomna meddelanden, kurser och konferenser. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: medger arvode och reseersättning till de ledamöter eller ersättare som deltar på Upphandling av vård och omsorg den 26 augusti i Rydal. medger arvode och reseersättning till Håkan Blom (S) för deltagande till konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. Förslagen antas.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(25) 93/2015 Information om ordförandebeslut Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om ett ordförande beslut taget den 25 maj 2015, rörande återtagande av ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare. Beslutet avser socialnämndens beslut den 23 februari 2015, 24. Ordföranden informerar vidare om ytterligare två beslut den 10 juni 2015, rörande ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Fritsla Kök & Bar AB. tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Tid Klockan 13.15 18.00. Ajournering kl. 14.30 15.00 och 16.10 16.20. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson FP Stina Isaksson tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max

Ej tjänstgörande ersättare s Kjell Hugoson s Ann Hjertén s AnnSofi Turesson mbp Jan-Ola Gustavsson c Bengt Axbrink v Eivor Hellman Max Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13.30 15.30. Paus och ajournering klockan 14.35-15.05. Beslutande s Pelle Pellby m Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27 27 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 44-49 Friberg, Gun (s), vice ordf. 44-49 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 44-49 Eriksson, Lennart (s) 44-49

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2006-04-27 1(11) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus 2006-04-27 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer