SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael Larsson, MBP Henry Sandahl FP Stina Isaksson tjänstgör för Erik Alvius (MP) S Tommy Karlsryd, vice ordförande S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Brita Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg SD Christina Wall Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S Ann-Christin Asp S Håkan Blom SD Inga Maj Krüger Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Hans Borg Administrativ chef Elisabeth Kroon Verksamhetschef funktionshinder Henry Freij Tf verksamhetschef individ- och familjeomsorg Esther Axelsdóttir Clausen Förvaltningsekonom, 79, Måns Åberg Förvaltningsjurist, 78 Annette Eriksson Enhetschef vuxenenheten, 81 Catri Cimmerbeck Utredare, 81 Anneli Calvert Enhetschef funktionshinder, psykiatri, 87 Helene Cederborg 1:e socialsekreterare, 88

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(25) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 18 juni 2015 kl Underskrifter Sekreterare Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Tommy Karlsryd (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen Vera Lagerström, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(25) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj Information från förvaltningen 76 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 77 Förslag till ändring av socialnämndens delegationsordning 78 Konsekvensanalys av budgetbindning på lägre nivå 79 Förslag till avveckling av Knutens verksamhet - sysselsättning för unga vuxna med särskilda behov 80 Förslag till Riktlinjer för Socialpsykiatri i Marks kommun 81 Förslag om att söka bidrag hos ESF-rådet för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år 82 Finansiering av nystartsjobb - löneväxling från försörjningsstöd 83 Förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 84 Verksamhetsuppföljning till och med maj Prognos för socialnämndens budget till och med maj Information om korttidsvistelse och korttidstillsyn 87 Information om återkrav av försörjningsstöd 88 Redovisning av domar och beslut 89 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 90 Anmälan av delegationsbeslut 91 Meddelanden och kurser/konferenser 92 Information om ordförandebeslut 93

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(25) 74/2015 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärende tillförs ärendelistan: Prognos för socialnämndens budget till och med maj Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) anmäler följande ärende till ärendelistan; Prognos för socialnämndens budget till och med maj Beslutsgång Ordföranden frågar om ärendet kan tillföras ärendelistan och finner att så sker.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(25) 75/2015 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015 s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj Ylva Höglund (MBP) och Beatrix Wiberg (V) har granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015: Tre beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd, enligt Socialtjänstlag (2001:453). Ett beslut gällande ansökan om utökad personlig assistans, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om daglig verksamhet, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om bostad med särskild service, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett beslut gällande ansökan om personlig assistans, enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. s behandling Se redovisning av granskning den 15 juni Beatrix Wiberg (V) redogör för granskningen. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om granskningen kan antecknas och finner att så sker.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(25) 76/2015 Information från förvaltningen Socialchef Bahman Alami och tf verksamhetschef Henry Freij informerar om följande: Rekrytering av verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen pågår. Utvecklingsdagar med familjeenheten för att tillsammans skapa god arbetsmiljö. Boendesituationen kring ensamkommande barn, behovet ökar. tar del av informationen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(25) 77/2015 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (1949:381), FB Sekretessärende.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(25) 78/2015 Dnr Förslag till ändring av socialnämndens delegationsordning s beslut antar, med tillägget att delegatens beslutanderätt ej gäller vid villkorad gåva eller testamente, ändringarna i s delegationsordning 2015 enligt följande: Vid gåvor och testamente upp till kronor Vid gåvor och testamente överstigande kronor Enhetschef Socialchef Enhetschef har rätt att besluta om hantering av medlen Socialchef har rätt att besluta om hantering av medlen, max 3 prisbasbelopp Se Policy för sponsring av kommunal verksamhet Yttrande över planprogram Yttrande över detaljplan Arbetsutskott Arbetsutskott Socialchef kan yttra sig över granskningshandlingen Socialchef kan yttra sig över granskningshandlingen antog den 23 februari 2015, 27, ny delegationsordning för nämnden. Med anledning av att Äldreomsorgsnämnden har väckt frågan om klargörande kring vilka remissyttranden angående detaljplan där beslut kan förbehållas arbetsutskottet och tjänstemän, har en sådan utredning även skett vad avser socialnämndens delegationsordning. Under utredningen har även väckts frågor om ändring av ytterligare punkter i delegationsordningen. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 29, och föreslår att socialnämnden antar, med tillägget att delegatens beslutanderätt ej gäller vid villkorad gåva eller testamente, ändringarna i socialnämndens delegationsordning 2015 enligt infogad tabell. Se jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 maj Förvaltningsjurist Måns Åberg föredrar ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(25) 79/2015 Dnr Konsekvensanalys av budgetbindning på lägre nivå s beslut ger presidiet och socialchefen i uppdrag att anordna en budgetkonferens för nämnden under hösten med syftet för att ge nämnden ett större inflytande i budgetarbetet. gav socialchefen i uppdrag, vid sitt sammanträde den 30 mars , att ta fram en konsekvensanalys av en bindning av budgeten på lägre nivå. Detta utifrån att öka politikens engagemang, insyn och ansvar för medborgarna. s behandling Se socialnämndens beslut den 30 mars 2015, 42. Se socialförvaltningens konsekvensanalys av budgetbindning den 19 maj Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 30, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen, verksamhetschef Elisabeth Kroon och socialchefen Bahman Alami informerar i ärendet och svarar på frågor. Ledamöternas förslag till beslut Tommy Karlsryd (S) med instämmande från Per-Olof Hermansson (KD), Christina Wall (SD) och Mikael Larsson (C) föreslår att socialnämnden ger presidiet och socialchefen i uppdrag att anordna en budgetkonferens för nämnden under hösten med syftet att ge nämnden ett större inflytande i budgetarbetet. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågan socialnämnden om Tommy Karlsryds (S) med fleras förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(25) 80/2015 Dnr Förslag till avveckling av Knutens verksamhet - sysselsättning för unga vuxna med särskilda behov s beslut ger socialchefen i uppdrag att avveckla verksamheten Knuten. bedömer att brukarens behov kan tillgodoses genom befintlig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Målgruppen för Knuten är beskriven som insats för ungdomar med psykiskt funktionshinder. Utifrån att förvaltningsorganisationen och målgruppen har förändrats avseende Knutens verksamhet faller verksamheten utanför nuvarande ansvarigt verksamhetsområde, Funktionshinder. Knuten har varit ett stöd för deltagarna och om stödet ska finnas kvar behöver en översyn av verksamhetens ramuppgift genomföras. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 31, och föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att avveckla verksamheten Knuten. samt att nämnden bedömer att brukarens behov kan tillgodoses genom befintlig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(25) 81/2015 Dnr Förslag till Riktlinjer för Socialpsykiatri i Marks kommun s beslut upphäver sitt beslut den 11 maj 2010, 55 avseende riktlinjer för Socialpsykiatri. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli har fattat beslut om riktlinjer för biståndsbedömning av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nuvarande riktlinjer gäller fr.o.m. den 1 juni Utifrån lagändringar finns behov av att riktlinjerna revideras. Förslaget till ny riktlinje har även omarbetats utifrån att stycken av lagtext har inarbetats i löpande text med hänvisning till lagrum. Handlingen har förtydligat målgruppen och avgränsningar. Riktlinjerna beskriver vad socialpsykiatrin inom Vuxenenheten ska arbeta med utifrån lagar, förordningar, kommunens mål osv. s behandling Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 35, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Se jämte bilagor, socialförvaltningens tjänstutlåtande den 4 juni 2015 där det föreslås följande: upphäver gällande riktlinjer för Socialpsykiatri beslutade den 11 maj 2010, 55. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli Enhetschef Annette Eriksson och utredare Catri Cimmerbeck informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: upphäver sitt beslut den 11 maj 2010, 55 avseende riktlinjer för Socialpsykiatri. antar de reviderade riktlinjerna för Socialpsykiatri 2015 att gälla från och med 1 juli Förslagen antas.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(25) 82/2015 Dnr Förslag om att söka bidrag hos ESF-rådet för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år s beslut anhåller om att kommunstyrelsen ansöker om medel hos Europeiska socialfonden, ESF-rådet, i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Skollagen förändrades från 1 januari 2015 och det tidigare informationsansvaret förändrades till det kommunala aktivitetsansvaret. Genom att benämna detta aktivitetsansvar förtydligas kommunerna skyldighet att vara aktiv i relation ungdomar upp till 20 år som inte studerar. Kommunerna ska kontakta ungdomar, samla information, erbjuda insatser och genomföra dem under hela året. Med syftet att ungdomarna ska återuppta eller påbörja en utbildning. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt grunduppdrag ansvar för aktivitetsansvaret men arbetet är komplext och för att nå framgång behöver barnoch utbildningsförvaltningen samarbeta med andra förvaltningar och myndigheter. En arbetsgrupp, Meningsfulla aktiviteter (MAKT), bestående av en företrädare för vardera barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen har startat. På uppdrag av styrgruppen för barn och unga i Mark ska de ta fram en modell för hur kommunen ska arbeta med det kommunala aktivitetsansvaret. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 36, och föreslår att socialnämnden anhåller om att kommunstyrelsen ansöker om medel hos Europeiska socialfonden, ESF-rådet, i syfte att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Socialchef Bahman Alami informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(25) 83/2015 Dnr Finansiering av nystartsjobb - löneväxling från försörjningsstöd s beslut anhåller om att kommunstyrelsen tar upp frågan om finansieringsmodell för nystartsjobb i budgetprocessen. I juli 2013 beslutade socialnämnden att avveckla arbetsmarknadsenheten då syftet med verksamheten inte hade uppfyllts. Socialchefen fick samtidigt i uppdrag att ta fram förslag på ny struktur för arbetsmarknadsåtgärder för att minska antalet personer som är beroende av försörjningsstöd. Detta resulterade i att verksamheten RAMS (Redo för arbetsmarknad och sysselsättning) som startade i början av 2014 och är en del av försörjningsstödsenheten inom verksamhet individ- och familjeomsorg, IFO. En av de åtgärder som denna verksamhet tidigt började arbeta med var att få ut försörjningsstödstagare i nystartsjobb. Hittills har tre personer fått denna möjlighet och ytterligare två har påbörjat. Det beräknade antal platser som skulle vara möjliga att tillsätta är 30 stycken per år, enligt den uppskattning som RAMS gjort, men det har varit och är fortfarande svårt att få kommunens förvaltningar och bolag att anställa de aktuella personerna i nystartsjobb. s behandling Se socialnämndens beslut den 16 juli 2013, 97. Se socialnämndens skrivelse den 15 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 32, och föreslår att socialnämnden anhåller om att kommunstyrelsen tar upp frågan om finansieringsmodell för nystartsjobb i budgetprocessen. Administrativ chef Hans Borg informerar i ärendet. diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(25) 84/2015 Dnr Förslag till arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för socialnämnden s beslut upphäver tidigare beslut, den 16 mars 1992, 44, och den 24 september 2008, 168, avseende Dokumenthanteringsplan för socialnämnden. antar dokumenthanteringsplan daterad ger socialchefen i uppdrag att följa Svenska kommunförbundets gallringsråd som ett komplement till dokumenthanteringsplanen. noterar arkivbeskrivning daterad Genom att Kommunfullmäktige har beslutat under 2014 att dela socialnämndens ansvarsområde i två nämnder som ska benämnas socialnämnd och äldreomsorgsnämnd finns det behov av att se över arkiv- och dokumenthanteringsplanen. Arkivbildning och gallring av allmänna handlingar inom kommunerna styrs av arkivlagen och arkivförordningen. Av arkivlag, arkivförordning och arkivreglemente framgår bland annat att varje myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och forskningens behov. s behandling Se Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni Se socialnämndens tjänsteutlåtande den 15 maj 2015 jämte bilagor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2015, 33, där det föreslås att tidigare dokumenthanteringsplan upphävs, dokumenthanteringsplan daterad antas, förvaltningen ges i uppdrag att följa Svenska kommunförbundets gallringsråd som ett komplement till dokumenthanteringsplanen samt att arkivbeskrivning daterad noteras. Nämndsekreterare Vera Lagerström redogörför ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(25) 85/2015 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med maj 2015 Uppföljningen av socialnämndens verksamhetsresultat till och med maj 2015 visar ett underskott för perioden. Redovisning för perioden maj 2015 (mnkr) Budget 123,6 Ekonomiskt utfall 123,9 Avvikelse mot budget -0,3 Avvikelserna mot budget består dels av ett överskott inom intäkter, framförallt hänförligt till ökade statsbidrag. Personalkostnaderna visar ett överskott, främst på grund av ett ouppstartat asylboende men även vakanta tjänster inom verksamheten. Övriga kostnader redovisar ett underskott i köpta vårdplatser och utbetalt försörjningsstöd. s behandling Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 1 juni 2015, 34. Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 juni 2015, där det föreslås att socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med maj Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen, socialchef Bahman Alami, verksamhetschefer Elisabeth Kroon och Henry Freij informerar i ärendet samt svarar på frågor. tar del av informationen.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(25) 86/2015 Dnr Prognos för socialnämndens budget till och med maj 2015 s beslut godkänner redovisningen av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år 2015 godkänner att individ- och familjeomsorgens överskott fram till maj 2015 får användas för att täcka funktionshinders underskott. Vid socialnämndens sammanträde den 11 maj 2015, 64, verksamhetsuppföljning, noterades att det finns ett underskott för funktionshinder och ett överskott för individ- och familjeomsorgen, IFO, samt att en analys och eventuella åtgärder ska presenteras. Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag som redogör för hur socialnämnden uppnår en budget i balans för år 2015 och vilka åtgärder som funktionshinder vidtagit för att minska sitt underskott. Förvaltningen bedömer att det underskott som beräknas för funktionshinder vägs upp av motsvarande överskott för individ- och familjeomsorgen. För att socialnämndens verksamheter ska nå en budget i balans för år 2015 krävs att det överskott som prognostiseras för IFO får användas till att täcka det underskott som prognostiseras för Funktionshinder. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juni 2015 där det föreslås följande: godkänner redovisning av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år godkänner att individ- och familjeomsorgens prognostiserade överskott får användas för att täcka funktionshinders prognostiserade underskott. Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen informerar i ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: godkänner redovisningen av åtgärder inom funktionshinder för att nå en budget i balans för år 2015 godkänner att individ- och familjeomsorgens överskott fram till maj 2015 får användas för att täcka funktionshinders underskott. Förslagen antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(25) 87/2015 Information om korttidsvistelse och korttidstillsyn Enhetschef Anneli Calvert informerar om korttidsvistelse och korttidstillsyn. Idag finns det korttidsvistelse i Sätila och Kinna. På Björkeberga i Sätila finns det nio platser fördelat på två plan, fem platser på plan 1 och fyra platser på plan 2, för barn och ungdom som har tillhörighet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. På plan 2 finns det även tre platser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. På Kinnaborg i Kinna finns det två platser för barn och ungdom som har tillhörighet enligt, LSS. Utöver korttidsvistelse finns det även korttidstillsyn (fritids) från måndag till fredag. Avslutningsvis informerar Anneli Calvert att årets lägerverksamhet kommer att anordnas för närmare 40 deltagare på Kinnagården i Espevik, Varberg. tar del av informationen.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(25) 88/2015 Information om återkrav av försörjningsstöd 1: e socialsekreterare Helene Cederborg informerar om återkrav av försörjningsstöd. Huvudprincipen är att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen, SoL beviljas utan återbetalningsplikt för den enskilde. Undantag från denna princip regleras i Socialförsäkringsbalken (2010:110), 107 kap 5 och 9 kap 1 och 2, SoL. Socialtjänsten kan enligt socialtjänstlagen kräva tillbaka ekonomiskt bistånd som betalats ut till privatpersoner om utbetalningen visat sig vara felaktig (9 kap. 1 SoL) när det handlar om pengar som betalats ut som förskott på en förmån, om den enskilde är indragen i en arbetskonflikt, eller om den enskilde inte kan förfoga över sina inkomster eller tillgångar (9 kap. 2 SoL) om det finns en överenskommelse om återbetalning (9 kap. 2, andra stycket, SoL). Överenskommelser om återbetalning kan bli aktuella för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som en person egentligen inte har rätt till, men beviljats i väntan på att till exempel sälja en tillgång och frigöra pengar. En förutsättning för återkrav är att man vet att inkomsten kommer och att biståndsmottagaren bedöms kunna betala tillbaka pengarna utan att hamna i ekonomiska svårigheter. Socialtjänsten kan få tillbaka pengar från Försäkringskassan när Försäkringskassan beviljar och betalar ut en förmån retroaktivt. Detta gäller när socialtjänsten betalat ut bistånd för försörjningen för samma period. tar del av informationen.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(25) 89/2015 Redovisning av domar och beslut Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Dom hos förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr och Beslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr Beslut hos Inspektionen för vård och omsorg , Dnr / , Dnr / tar del av redovisningen av domar och beslut.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(25) 90/2015 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål Inga skrivelser, synpunkter och klagomål föreligger.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(25) 91/2015 Anmälan av delegationsbeslut Av 6 kap kommunallagen samt av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, fritidspeng, elskuld, begravningskostnader, jobbstimulans, tandvårdskostnader, borgensåtagande, förmedling av egna medel, förskott på förmån, återbetalning, ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning, att inleda utredning, att ej inleda utredning, begäran om förlängd utredningstid bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, placering på jourfamiljehem, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats, kontakt med behandlingsassistent. Boendestöd, vård- och omsorgsboende. Beslut enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: Inleda utredning, avsluta utredning, utse kontaktman. Beslut enligt Föräldrabalk (1949:381), FB: Godkännande av faderskapsbekräftelse, godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredning gällande boende, vårdnad och umgänge, upplysningar till domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge. Övriga beslut: Beslut om polisanmälan. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson, personlig assistent. Attest s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , och

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(25) forts 91/2015 Anställningsbeslut och ledighet över sex månader Avtal Dnr , Praktikplats, Trivselkort Nordic AB, NMC Cellfoam AB och Arbetsglädjen. Dnr Placeringsavtal, Bogruppen. Dnr Placeringsavtal, Strandhagens behandlingshem. Dnr Placeringsavtal, Basta. Dnr Korttidsvistelse, Ågrenska. Dnr Placeringsavtal, Villa Vita. Dnr Placeringsavtal, Hvidehus. Dnr Placeringsavtal, Ringsjöhemmet, INOM. Dnr Placeringsavtal, Gryning Vård AB. Dnr Bemanningsföretag, Dedicare AB. Dnr Uppdragsavtal. Dnr , Internhyresavtal avseende Malmsäter. Dnr , Uppdragsavtal, HBF utbildning AB. Dnr , Processhandledning, Ann-Christin Dandanell. Dnr Handledning, Magnus Hultgren, PwC. tar del av redovisningen om anmälan av delegationsbeslut.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(25) 92/2015 Meddelanden och kurser/konferenser s beslut utser Per-Olof Hermansson (KD), Tommy Karlsryd (S), Inger-Brita Freding Sölverbring (S) och Mikael Larsson (C) att delta på utbildningen Upphandling av vård och omsorg den 26 augusti i Rydal, arvode och reseersättning utgår. u medger arvode och reseersättning till Håkan Blom (S) och Erik Alvius (MP) för deltagande till konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden. Kurser och konferenser Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildning - Sekretess i socialtjänsten. 17 september 2015, Göteborg. Göteborgs universitet Konferens Alkohol och narkotika. 8 oktober 2015, Göteborg. Region Kronoberg Konferens Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn. 19 oktober 2015, Växjö. Länsstyrelsen Västra Götalands län Preventionskonferens Förebygg.nu november 2015, Göteborg. Meddelanden Kommunstyrelsen Beslut från den 29 april 2015, 63/2015. Måltidskostnader för personalmåltider samt pedagogisk måltid. Kommunens Valda Revisorer Inbjudan till Hyltenäsrummet den 16 juni klockan Frågor om flyktingmottagningen och återsökning av stadsbidrag för flyktingverksamhet. Kommunala funktionshinderrådet Sammanträdesprotokoll från den 26 maj /Erik Alvius Rapport temadag 2, ensamkommande barn den 21 maj Socialdepartementet Uppdrag till socialstyrelsen, att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa uppdragsutbildningar.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(25) forts 92/2015 Länsstyrelsen, Göteborgsstad och Trestad2 Dokumentation från konferens den 6 maj Storstädernas satsning mot cannabis. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) med flera informerar om studiebesöket den 2 juni 2015 på RAMS, Redo för arbetsmarknad och sysselsättning. Ordföranden informerar vidare om en kommande utbildning den 26 augusti i Rydal. Utbildningen avser upphandling av vård och omsorg. har fått fyra platser. Den som är intresserad anmäler sig till förvaltningens administration. Ersättare Håkan Blom (S) önskar att delta på konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. tar del av inkomna meddelanden, kurser och konferenser. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: medger arvode och reseersättning till de ledamöter eller ersättare som deltar på Upphandling av vård och omsorg den 26 augusti i Rydal. medger arvode och reseersättning till Håkan Blom (S) för deltagande till konferens om alkohol och narkotika den 8 oktober 2015 i Göteborg. Förslagen antas.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(25) 93/2015 Information om ordförandebeslut Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om ett ordförande beslut taget den 25 maj 2015, rörande återtagande av ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare. Beslutet avser socialnämndens beslut den 23 februari 2015, 24. Ordföranden informerar vidare om ytterligare två beslut den 10 juni 2015, rörande ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, Fritsla Kök & Bar AB. tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Maj Birgersson (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20februari 2007 kl 14.00-15.30.

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer