SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 Tid Klockan Ajournering kl Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén - Mia Magné (invald på mandat av C) C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson, förhinder, ersätts av Stina Isaksson (FP) MBP Henry Sandahl S Ulf Dahlberg S Tommy Karlsryd S Mona Friberg S Efkan Üstündag, sen ankomst, ersätts av Tryggve Larsson 2-4 V Per Blanck MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin M Lars Bertil Rystrand C Mikael Larsson, ej närvarande S Tryggve Larsson, tjänstgör 2-4 S Ulla Lätt S Helen Eriksson S Rebecca Berglund V Beatrix Wiberg MBP Ylva Höglund, ej närvarande MOD Camilla Lennartsson, ej närvarande (-) Inga Maj Krüger (invald på mandat av KD) Tjänstemän Bahman Alami Måns Åberg Esther Axelsdòttir Clausen Erika Agnarsson Hans Borg Maria Fast Nilsson Socialchef Sekreterare Ekonom Verksamhetschef äldreomsorg Enhetschef administration Verksamhetschef funktionshinder

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (27) Utses att justera Ulf Dahlberg (S) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 27 januari 2014, kl Underskrifter Sekreterare Måns Åberg Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Ulf Dahlberg (S)

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Måns Åberg

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (27) Tid Klockan Ajournering kl Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén - Mia Magné (invald på mandat av C) C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson, förhinder, ersätts av Stina Isaksson (FP) MBP Henry Sandahl S Ulf Dahlberg S Tommy Karlsryd S Mona Friberg S Efkan Üstündag, sen ankomst, ersätts av Tryggve Larsson 2-4 V Per Blanck MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin M Lars Bertil Rystrand C Mikael Larsson, ej närvarande S Tryggve Larsson, tjänstgör 2-4 S Ulla Lätt S Helen Eriksson S Rebecca Berglund V Beatrix Wiberg MBP Ylva Höglund, ej närvarande MOD Camilla Lennartsson, ej närvarande (-) Inga Maj Krüger (invald på mandat av KD) Tjänstemän Bahman Alami Måns Åberg Esther Axelsdòttir Clausen Erika Agnarsson Hans Borg Maria Fast Nilsson Socialchef Sekreterare Ekonom Verksamhetschef äldreomsorg Enhetschef administration Verksamhetschef funktionshinder

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (27) Utses att justera Ulf Dahlberg (S) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 3 februari 2014, kl Underskrifter Sekreterare Måns Åberg Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Ulf Dahlberg (S)

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Måns Åberg

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (27) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 1 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde 2 Information från förvaltningen 3 Riktlinjer serveringstillstånd 4 Nämndplan , Internkontrollplan Årsredovisning Nya avgifter för 2014 avseende utförande av kommunens hemtjänst åt externa utförare 7 Redovisning av verksamhet personligt ombud år Verksamhetsuppföljning till och med december Information angående aktiviteter på Kyrkogatan 10 Redovisning av domar och beslut 11 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 12 Anmälan av delegationsbeslut 13 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genom- 14 gångna möten Information om ordförandebeslut 15 Studiebesök hos projekt Gränslandet i Rydal. 16 Inga-Maj Krüger (-), fråga om hemsändande av rumänska EU-migranter 17 Ulf Lindelöws, Samarbetsdokument för nämnden. 18

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (27) 1/2014 Förändring av ärendelistan s beslut fastställer dagordningen med följande tillägg: Dagens sammanträde Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) anmäler extra ärenden till dagens sammanträde: - Studiebesök hos projekt Gränslandet i Rydal. Inga-Maj Krüger (-), fråga om kostnader för hemsändande av rumänska EU-migranter. Ulf Lindelöws skrivelse, Samarbetsdokument för nämnden, till socialförvaltningen. Ordföranden frågar om ärendena kan tillföras ärendelistan och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (27) 2/2014 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den Rebecka Berglund (S) har granskat följande beslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den Fyra beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlag (2001:453) SoL. s behandling Se redovisning av granskning den 27 januari Dagens sammanträde Rebecka Berglund (S) redogör för granskningen. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om granskningen kan antecknas och finner att så sker.

10 3/2014 Sammanträdesdatum Sida 10 (27) Information från förvaltningen s beslut antecknar informationen. Socialförvaltningens chef informerar om nämndens ekonomiska situation efter budgetåret rekryteringsprocessen rörande ny verksamhetschef IFF. om skrivelse från PUT-boendet i Horred inkommet till socialförvaltningen. övriga nämndspresidier kommer på presidiedag den 18 februari att göra studiebesök på äldre och funktionshinderboende. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (27) 4/2014 Dnr Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd s beslut antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). beslutade den 19 december , att återremittera ärendet för klargörande kring begreppet restriktiv och vissa justeringar av redaktionell art. Socialförvaltningen har justerat förslaget till riktlinjer genom att - under stycket Allmänt om tillstånd lägga till ett stycke kring begreppet restriktivitet och även vissa ändringar av mer redaktionell art har gjorts. s behandling behandlades vid arbetsutskottets möte den 13 januari Se tjänsteutlåtande den 7 januari 2014, där följande föreslås: antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkoholllagen (2010:1622). Dagens sammanträde Enhetschef Hans Borg redogör för ärendet och lämnar information. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) yrkar att socialnämnden antar riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (27) 5/2014 Nämndplan , Internkontrollplan 2015 s beslut antar nämndplan med föreslagna redigeringar för år samt antar internkontrollplan för år Nämndplan , Internkontrollplan s behandling s arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt möte den 13 januari Dagens sammanträde Enhetschef Hans Borg redogör för ärendet och lämnar information. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) yrkar att nämndplan med föreslagna redigeringar för år och internkontrollplan för år 2015 kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 6/2014 Sammanträdesdatum Sida 13 (27) Årsredovisning 2013 s beslut antar årsredovisning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföra överskottet från år 2013 på 6,5 miljoner kronor som en återbetalning av tidigare års ackumulerade underskott. beslutar att föreslå kommunfullmäktige att resterande underskott skrivs av i bokslutet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Per-Olof Hermansson Justerande Ulf Dahlberg s årsredovisning för år s behandling Socialförvaltningen har muntligen redovisat årsredovisningen vid arbetsutskottets möte den 13 januari Dagens sammanträde Ekonom Esther Axelsdottír Clausen redogör för ärendet och lämnar information. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (27) 7/2014 Dnr Nya avgifter för 2014 avseende utförande av kommunens hemtjänst åt externa utförare s beslut beslutar att socialförvaltningen endast undantagsvis ska utföra hemtjänstinsatser åt externa utförare. fastställer att priset för externa utförare vid köpta tjänster av hemtjänstinsatser ska vara 400 kronor per timme och person. Debitering ska ske per påbörjad timme och omfatta såväl restid som tid hos brukaren. Ett tillägg med 50 kronor per timme utgår för uppdrag på kväll, natt helg enligt allmänna bestämmelser. Priset ska följa omsorgsprisindex samt vara konkurrensneutralt mot privata utförare av hemtjänst Nya avgifter för 2014 avseende utförande av kommunens hemtjänst åt externa utförare. s behandling behandlades vid arbetsutskottets möte den 13 januari 2014 där utskottet föreslog socialnämnden att anta utskottets förslag. beslutade den 7 november 2013, att återremittera ärendet för ytterligare utredning. En enhetlig prissättning för dessa hemtjänstinsatser som socialförvaltningen utför åt externa utförare av personlig assistans förordas. Dagens sammanträde Verksamhetschef Erika Agnarsson föredrar ärendet och lämnar information. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (27) 8/2014 Dnr Redovisning av verksamhet personligt ombud år 2013 s beslut godkänner upprättad redovisning om hur verksamheten personligt ombud har bedrivits under år ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel med kronor i syfte att bedriva verksamhet med personligt ombud under år Redovisning av verksamhet personligt ombud år s behandling Socialförvaltningen har muntligen redovisat den 13 januari Dagens sammanträde Verksamhetschef Maria Fast Nilsson redogör för ärendet och lämnar information. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) yrkar att godkänner upprättad redovisning om hur verksamheten personligt ombud har bedrivits under år 2013 samt att ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel med kronor i syfte att bedriva verksamhet med personligt ombud under år Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (27) 9/2014 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med december 2013 s beslut antecknar uppföljningen av nyckeltalen till och med december Verksamhetsuppföljning till och med december s behandling har valt ett antal nyckeltal kring sin verksamhet som ska ge en bild av verksamheterna och deras ekonomi. Resultatet för verksamhetsuppföljningen till och med december 2013, redovisas i årsbokslutet för I detta ärende redovisas endast nyckeltalen. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om socialnämnden kan anteckna uppföljningen av nyckeltalen till och med december 2013 och finner att så sker.

17 10/2014 Sammanträdesdatum Sida 17 (27) Information om aktiviteter på Kyrkogatan s beslut antecknar informationen. förklarar uppdraget fullgjort. Dagens sammanträde Socialchef Bahman Alami informerar om uppdrag från år 2012 att använda lokalerna på Kyrkogatan på ett effektivare sätt och vilka åtgärder som förvaltningen vidtagit. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (27) 11/2014 Redovisning av domar s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar föreligger: Beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm Dom/beslut hos Kammarrätten i Jönköping , Mål nr Dom/beslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr Dom/beslut hos Förvaltningsrätten i Göteborg , Mål nr E Beslut hos Boverket , Dnr /2012 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg Dnr /2011 Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (27) 12/2014 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit: Dnr Klagomål avseende mat från Lindängs kök. Klagomålet skickas vidare till kostenheten för åtgärd. Klaganden vill bli kontaktad. Svar till klaganden från TSF. Dnr Synpunkter på situationen på Malmsäter efter omvandling till trygghetsboende. Dnr Klagomål från enskild avseende dennes situation vid Risma enskilda boende. Dnr Klagomål och synpunkter från enskild avseende dennes situation vid Risma enskilda boende. Svar med förslag från personligt ombud Anders Nyström. Dnr Klagomål från förvaltare angående brukares aktivitetssituation vid Stomsåkers vård- och omsorgsboende. Svar muntligen av enhetschef Jan-Olov Ericsson till förvaltare om åtgärd för att förbättra situationen. Dnr Klagomål från anhörig till brukare vid Ängahagsgatans gruppboende rörande ökade matkostnader vid behov av specialkost. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker.

20 13/2014 Sammanträdesdatum Sida 20 (27) Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Beslut om polisanmälan. Begäran om förlängd utredningstid. Delegationslista Enligt, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll , , Anställningsbeslut

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (27) forts 13/2014 Avtal Dnr , TSF internhyresavtal. Dnr , Processhandledning, Borås Psykoterapiinstitut Dnr , Avrop ramavtal placering av enskild Dnr , Tillägg till internhyresavtal, Kinnaborg Dnr , Processhandledning, Firma Ann-Christin Dandanell Dnr , Processhandledning Familjerådgivarna i Småland Dnr , inbjudan deltagande i samordnad upphandling Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om anmälan av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (27) 14/2014 Meddelanden och kurser/konferenser s beslut antecknar informationen. Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden. Kurser och konferenser Inga kurser eller konferenser föreligger. Meddelanden Kommunledningskontoret Ny handling rörande uppräkning av ersättning till förtroendevalda, KS , Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Cirkulär 14:4, Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m den 1 januari Cirkulär 13:60, Ändringar i folkbokföringslagen fr o m den 1 januari Cirkulär 13:66, Om överenskommelser inom socialtjänsten. Information om statliga stimulansmedel aktuella för VGR. Meddelande om överenskommelse om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård Meddelande om godkännande med staten om en nationell satsning för förbättrad patientsäkerhet. Meddelande om godkänd överenskommelse med staten om fördjupade medicinska utredningar Meddelande om godkänd överenskommelse om stöd till evidensbaserad praktik för god kvalite inom socialtjänsten Meddelande om godkänd överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området pyskisk ohälsa Meddelande om godkänd överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre för Meddelande om godkänd överenskommelse om att stärka barnens rättigheter i Sverige. IVO-Inspektionen för vård och omsorg Meddelande om tillsyn vid Risma enskilda boende samt begäran om uppgifter. Rapport Resultat från inspektioner av HVB för barm och unga och bostäder enligt 9 8 LSS. Socialstyrelsen Rapport om Primärvårdens ansvar och insatser för de mest sjuka äldre. Resultat och slutsatser från tre kartläggningar om ansvar och struktur för information och stöd när förälder oväntat avlider. FoU Sjuhärad Inbjudan seminarium om hjärnskada.

23 Länsstyrelsen Västra Götaland Rapport lokal mobilisering mot cannabis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 23 (27) VästKom Information om ersättningsbelopp för utskrivningsbara patienter i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen Meddelande för kännedom om styrelsebeslut. SCB Beräkningar avseende en utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner för utjämningsåret Vårdanalys Rapport rörande produktivitetsskillnader i äldreomsorgen. Barnombudsmannen Vräkning av barnfamiljer Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (27) 15/2014 Information om ordförandebeslut Det föreligger inga ordförandebeslut.

25 16/2014 Sammanträdesdatum Sida 25 (27) Studiebesök projekt Gränslandet i Rydal s beslut beslutar att nämnden ska göra studiebesök hos projekt Gränslandet på Rydal måndag den 24 februari. Tid meddelas senare. Studiebesök projekt Gränslandet i Rydal Dagens sammanträde Vice ordförande Ulf Dahlberg (S) redogör för inbjudan till nämnden att göra studiebesök hos projekt Gränslandet. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om socialnämnden kan besluta att göra studiebesök hos projekt Gränslandet måndagen den 24 februari och finner att så sker.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (27) 17/2014 Fråga från Inga-Maj Krüger (-) angående kostnader för hemresa för rumänska EU-migranter s beslut antecknar informationen. Fråga från Inga-Maj Krüger (-) angående kostnader för hemresa för rumänska EU-migranter. Dagens sammanträde Socialchef Bahman Alami lämnar information rörande frågan. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om socialnämnden kan anteckna informationen och finner att så sker.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (27) 18/2014 Genomgång av Samarbetsdokument för nämnden s beslut beslutar att bordlägga ärendet. Genomgång av Samarbetsdokument för nämnden. Dagens sammanträde Birgitta Wichne (M) yrkar att ärendet bordläggs för att ge möjlighet till inläsning. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om socialnämnden kan besluta att bordlägga ärendet och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24

PROTOKOLL från 1(20) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2013-01-24 1(20) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare Backavik äldreboende, Nödinge kl 12:30-17:00 Boel Holgersson (C), ordf. Dan Björk (M) Ingela Nordhall (AD) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer