SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan Ajournering kl Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl MP Erik Alvius S Tommy Karlsryd S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Britta Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg SD Christina Wall Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare MBP Ylva Höglund FP Stina Isacsson KD Stig Nilsson S Ann-Christin Asp S Rainer Lohager V Zlata Damberg Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Esther Axelsdóttir Förvaltningsekonom, 28 Clausen Hans Borg Administrativ chef Calle Larsson Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Ingela Kalin Enhetschef familjeenheten, 24 Karina Svensson Utredare, 25 Anders Nyström Personligt ombud, 26 Måns Åberg Förvaltningsjurist, 27

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (20) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 3 mars 2015, kl Underskrifter Sekreterare Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Tommy Karlsryd (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Vera Lagerström

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (20) Innehållsförteckning Information om granskning av socialnämndens delegationsbeslut 21 Information från förvaltningen 22 Information om inrättande av Assbergs serviceboende och 23 Malmsäters gruppboende enlig lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken 24 (1949:381), FB Anmälan enligt Lex Sarah avseende missförhållanden för boende i 25 bostad med särskild service Redovisning av personligt ombud 2014 samt ansökan om statsbidrag 26 för personligt ombud 2015 Delegationsordning 2015 förslag 27 Verksamhetsuppföljning till och med januari Återrapportering av statsbidrag för 2014 för kompetensutveckling 29 inom den sociala barn- och ungdomsvården samt rekvirering av medel för 2015 Redovisning av domar och beslut 30 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 31 Anmälan av delegationsbeslut 32 Meddelanden och kurser/konferenser 33 Information om ordförandebeslut 34

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (20) 21/2015 Information om granskning av socialnämndens delegationsbeslut s beslut utser Stig Nilsson (KD) och Tryggve Larsson (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde, samt att vid nästa sammanträde anmäla vilka beslut som granskats. Dagens sammanträde Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om rutin för anmälan av delegationsbeslut samt granskning av anmälda delegationsbeslut vid socialnämndens sammanträden. Rutinen ingår i socialnämndens arbetsordning. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: utser Stig Nilsson (KD) och Tryggve Larsson (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde, samt att vid nästa sammanträde anmäla vilka beslut som granskats. Förslagen antas.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (20) 22/2015 Information från förvaltningen s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami informerar i följande punkter: Elisabeth Kroon har erhållit tjänsten som verksamhetschef för funktionshinder. Projekt Nollvision. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (20) 23/2015 Dnr Dnr Information om inrättande av Assbergs serviceboende och Malmsäters gruppboende enlig lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Enhetschef Sören Printz informerar om det pågående arbetet med att inrätta två olika boenden och förberedelserna pågår för inflyttning till Malmsäters gruppboende och Assbergs serviceboende. Inflyttningen till boendena beräknas till 1 mars Ärendets behandling Se socialnämnden beslut den 16 september 2013, 131. Se socialnämndens beslut den 13 oktober 2014, 126. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) tackar å socialnämndens vägnar för föredragningen och frågar socialnämnden om informationen kan antecknas och finner att så sker.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (20) 24/2015 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (1949:381), FB Sekretessärende.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (20) 25/2015 Dnr Anmälan enligt Lex Sarah avseende missförhållanden för boende i bostad med särskild service s beslut bedömer det rapporterade missförhållandet som allvarligt. översänder anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet Anmälan enligt Lex Sarah avseende missförhållanden för boende i bostad med särskild service. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2015, 9, och föreslår socialnämnden att det rapporterade missförhållandet bedöms som allvarligt samt att anmälan enligt Lex Sarah översänds till Inspektionen för vård och omsorg. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 februari Dagens sammanträde Utredare Karina Svensson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (20) 26/2015 Dnr Redovisning av personligt ombud 2014 samt ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2015 s beslut godkänner upprättad redovisning om hur verksamheten personligt ombud har bedrivits under år ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel med kronor i syfte att bedriva verksamhet med personligt ombud under år Ärendet Kommunen har erhållit statsbidrag med kronor till verksamhet med personligt ombud (PO) för år Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2015 begär länsstyrelsen att nämnden lämnar en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2015, 8, och föreslår socialnämnden följande: godkänner upprättad redovisning om hur verksamheten personligt ombud har bedrivits under år ansöker hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel med kronor i syfte att bedriva verksamhet med personligt ombud under år Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 februari 2015 jämte bilaga. Dagens sammanträde Anders Nyström, Personligt ombud och verksamhetschef Calle Larsson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (20) 27/2015 Dnr Delegationsordning förslag s beslut Delegationsordningen för socialnämnden, antagen av socialnämnden den 19 juni 2013, 84, den 16 juli 2013, 98, den 16 juni 2014, 78, den 13 oktober 2014, 121 och 26 januari 2015, 10, upphör att gälla från och med den 2 mars antar delegationsordning 2015 att gälla från och med den 2 mars Ärendet Kommunfullmäktige i Mark beslutade den 18 juni , att dela socialnämndens ansvarsområde och inrätta en äldreomsorgsnämnd. Av reglementet för äldreomsorgsnämnden framgår att äldreomsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag. Äldreomsorgsnämnden beslutade den 2 januari , att anta delegationsordning för den nämnden. reviderade vid sitt möte den 26 januari dele-gationen vad avser namn på förordnade förtroendevalda för den nya mandatperioden, samt förordnande socialsekreterare vid socialjouren i Borås stad. Delegationsordningen för socialnämnden har ändrats så att inledningen med de förklarande avsnitten överensstämmer med kommunstyrelsens delegationsordning och äldreomsorgsnämndens delegationsordning. Avsnitten som rör bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst är borttagna. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2015, 6, och föreslår socialnämnden följande: Delegationsordningen för socialnämnden, antagen av socialnämnden den 19 juni 2013, 84, den 16 juli 2013, 98, den 16 juni 2014, 78, den 13 oktober 2014, 121 och 26 januari 2015, 10, upphör att gälla från och med den 2 mars antar delegationsordning 2015 att gälla från och med den 2 mars Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 februari Dagens sammanträde Jurist Måns Åberg redogör för Delegationsordning Vid sammanträdet noterar nämnden vissa redaktionella ändringar i delegationsordningen.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (20) forts 27/2015 Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (20) 28/2015 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med januari 2015 s beslut antecknar verksamhetsuppföljning till och med januari Ärendet Uppföljning av socialnämndens verksamhetsresultat till och med januari Ärendets behandling Arbetsutskottet har informerats i ärendet den 9 februari 2015, 7. Se förvaltningens tjänsteutlåtande den 13 februari 2015 jämte bilagor. Dagens sammanträde Ekonomen Esther Axelsdòttir Clausen redogör för uppföljningen samt svarar på frågor. Av redogörelsen presenteras en driftredovisning för intäkter och kostnader genom en jämförelse för utfall och budget. Redovisningen visar ett positivt utfall jämfört med budget. Budget för perioden januari Ekonomiskt utfall för perioden januari Resultat; utfall jämfört med budget i perioden: mnkr mnkr mnkr Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: antecknar verksamhetsuppföljning till och med januari Förslaget antas.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (20) 29/2015 Dnr Återrapportering av statsbidrag för 2014 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården samt rekvirering av medel för 2015 s beslut antecknar informationen. Ärendet Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag fördelat 57 miljoner kronor till kommunerna för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården under Marks kommuns tilldelning av ovannämnda statsbidrag är kr för Återrapportering av statsbidrag för 2014 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården har inlämnats till Socialstyrelsen. Kompetensutveckling är ett viktigt område och då det under den senaste perioden har skett en omfattande nyrekrytering av personal inom kommunens barnoch ungdomsvård finns ett stort behov av att dels kartlägga behovet av kompetensutveckling, liksom att påbörja arbetet med kompetensutveckling. Ärendets behandling Se återrapportering av statsbidrag 2014 till Socialstyrelsen den 23 januari Dagens sammanträde Verksamhetschefen Calle Larsson redogör för återrapporteringen 2014 och förklarar att socialförvaltningen har för avsikt att även rekvirera statsbidraget för kompetensutveckling 2015 inom den sociala barn- och ungdomsvården. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om informationen kan antecknas och finner att sker.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (20) 30/2015 Redovisning av domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Ärendet Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen , Mål nr , Mål nr Dom hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (20) 31/2015 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. Ärendet Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit: SN Klagomål gällande bemötande och lång handläggningstid inom individ- och familjeomsorgen. Kontakt har tagits med den klagande om den uppkomna situationen. SN Skrivelse från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Mark, HSM, i skrivelsen framgår det att det har blivit svårt med möjligheter för personer med funktionsnedsättning att träna, situationen har försämrats genom Samrehabs omorganinsation och förhoppningen är att Samrehab öppnar upp igen för en del av HSM:s medlemmar. SN Klagomål på utdragen handläggningstid av ärende inom familjerätten på individ- och familjeomsorgen. Kontakt har tagits med klagandes advokat. SN Skrivelse från Länkens Kamratförbund rörande stöd till och arbete för personer med missbruksproblematik. SN Klagomål på personalens engagemang och omhändertagande på ett boende med särskild service. SN Klagomål på brister i handläggning av ärende inom socialpsykiatrin. Kontakt har tagits med den klagande. SN Klagomål på utdragen handläggningstid av ärende inom familjerätten på individ- och familjeomsorgen. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (20) 32/2015 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut. Ärendet Av 6 kap kommunallagen samt av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, fritidspeng, elskuld, begravningskostnader, jobbstimulans, tandvårdskostnader, borgensåtagande, förmedling av egna medel, förskott på förmån, återbetalning, ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning, att inleda utredning, att ej inleda utredning, begäran om förlängd utredningstid bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, placering på jourfamiljehem, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats, kontakt med behandlingsassistent. Boendestöd, vård- och omsorgsboende. Beslut enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: Inleda utredning, avsluta utredning, utse kontaktman. Beslut enligt Föräldrabalk (1949:381), FB: Godkännande av faderskapsbekräftelse, godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredning gällande boende, vårdnad och umgänge, upplysningar till domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge. Övriga beslut: Beslut om polisanmälan. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson, personlig assistent. Attest s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (20) forts 32/2015 Avtal Dnr , Praktikplats, Ica Maxi i Kungsbacka, Ica Kvantum MM i Skene, Granngården i Kinna. Dnr , Internhyresavtal avseende Klockaregatan 15. Dnr , Baggium Vård och behandling AB. Dnr , Magelungen Utveckling AB. Dnr , Previa, Utbildning kring stresshantering. Dnr , Marianne Svedensten, inhyrd personal. Dnr , Tieto Sweden Healthcare & Welfare. Dnr , Gryning Vård AB, uppsägning av plats. Dnr , Gryning Vård AB, boende för ensamkommande flyktingbarn. Dnr , Ängsätra HVB, placering av enskild. Dnr , KF Länkens behandlingshem Hvidehus. Övrigt Dnr Den 4 februari Beslut om förbehåll. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om anmälan av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (20) 33/2015 Meddelanden och kurser/konferenser s beslut antecknar inkomna meddelanden, kurser och konferenser. ger socialutskottet i uppdrag att delta vid de fyra temadagarna om ensamkommande barn som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnar. ger socialutskottet i uppdrag att utse representanter så att alla partier representeras i gruppen. medger att arvode utgår för de ledamöter/ersättare som deltar i utbildningen och Projektet Gränslandet. Ärendet Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden. Kurser och konferenser FoU Sjuhärad, Boråsregionen m.fl. Mäns våld mot kvinnor med fokus på barn och familj. 25 mars 2015, Pulsen konferens, Borås. Marks kommun, Västra Götalandsregionen m.fl. Inbjudan till inspirerande dag om folkhälsa. 24 april 2015, Rydals konferenscenter. Länsstyrelsen Temadagar om ensamkommande barn. Gränslandet Kreativt Labb Inbjudan till besök. Meddelanden Kommunstyrelsen Beslut 9/2015, nämndplan för kommunstyrelsen Socialstyrelsen Nyhetsbrev från den 26 januari Nyhetsbrev från den 10 februari Länsstyrelsen Västra Götalands län Informationsmaterial - Servering av alkoholdrycker på särskilda boenden. Rapport - Hemlöshet en fråga om bostäder

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (20) forts 33/2015 Sveriges kommuner och landsting. SKL Information om utbildningsstöd för förtroendevalda. SKL Kommentus Inköpscentral Avtalsnytt - Viktiginformation angående trygghetslarm och larmmottagning. VästKom Information om samordnad individuell plan (SIP) i Västra Götaland. Vänersborgs kommun Förfrågan om hjälp gällande förordnad vårdnadshavare. Dagens sammanträde Vice ordförande Tommy Karlsryd (S) informerar om att Länsstyrelsen i Västra Götaland har bjudit in till Temadagar om ensamkommande barn. Nämnden diskuterar inbjudan och påvisar möjligheten för socialutskottet att utse representanter så att alla partier representeras i gruppen. Tommy Karlsryd (S) informerar vidare om att Projektet Gränslandet i Rydal har återigen bjudit in socialnämnden för besök. Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: antecknar inkomna meddelanden, kurser och konferenser ger socialutskottet i uppdrag att delta vid de fyra temadagarna om ensamkommande barn som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnar. ger socialutskottet i uppdrag att utse representanter så att alla partier representeras i gruppen. medger att arvode utgår för de ledamöter/ersättare som deltar i utbildningen och Projektet Gränslandet.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (20) 34/2015 Information om ordförandebeslut Inga ordförandebeslut föreligger.

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer