SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) FP Rolf Hallberg KD Rut-Mari Piirainen S Ulf Dahlberg S Rebecca Berglund S Ulla Lätt, tjänstgör för Efkan Üstündag (S), MOD Jan-Ola Gustafsson S Per Rosendahl, tjänstgör för Arthur Thiry (V) KD Alice Arnell, tjänstgör för Christina Wall (SD) S Efkan Üstündag Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare FP Johan Lepp S Ulla Lätt S Florim Gashi Tjänstemän Bahman Alami Johan Skoglund Hans Borg Erika Agnarsson Lotta Gradén Birgitta Andersson Roger Fogelström Kurt Frilén Eva Ryberg Kenneth Sölvebring Socialchef Sekreterare Administrativ chef Verksamhetschef äldreomsorg Förvaltningsekonom Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef äldreomsorg Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Karina Svensson Utredare, 42 Måns Åberg Förvaltningsjurist, 41

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(3) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 7 april 2015 Underskrifter Sekreterare 37-40, Johan Skoglund Ordförande Ulla-Maj Persson (C) Justerande Ulf Dahlberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum 37-40, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen Johan Skoglund, sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(3) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) FP Rolf Hallberg KD Rut-Mari Piirainen S Ulf Dahlberg S Rebecca Berglund S Ulla Lätt, tjänstgör för Efkan Üstündag (S), S Efkan Üstündag 40-53, kl. 08: MOD Jan-Ola Gustafsson S Per Rosendahl, tjänstgör för Arthur Thiry (V) KD Alice Arnell, tjänstgör för Christina Wall (SD) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare FP Johan Lepp S Ulla Lätt S Florim Gashi Tjänstemän Bahman Alami Johan Skoglund Hans Borg Erika Agnarsson Lotta Gradén Birgitta Andersson Roger Fogelström Kurt Frilén Eva Ryberg Kenneth Sölvebring Socialchef Sekreterare Administrativ chef Verksamhetschef äldreomsorg Förvaltningsekonom Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef äldreomsorg Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Marks valda revisorer, Karina Svensson Utredare, 42 Måns Åberg Förvaltningsjurist, 41

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(4) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 30 mars 2015 Underskrifter Sekreterare Johan Skoglund Ordförande Ulla-Maj Persson (C) Justerande Ulf Dahlberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialförvaltningen Johan Skoglund, sekreterare

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(5) Innehållsförteckning Information avseende utbildning om äldreomsorgsnämndens handläggarenhet Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 23 februari Information från Marks valda revisorer 39 Information från förvaltningen 40 Yttrande i mål om laglighetsprövning Birgittas hemtjänst AB 41 Svar på remiss om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS 42 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Handlingsplan utifrån granskningsrapport avseende bemanningsprocessen 44 Uppföljning av personalsituationen under semesterperioden Uppföljning av kostnad avseende omsorgsresor 46 Förslag till revidering av reglemente för äldreomsorgsnämnden 47 Verksamhetsuppföljning till och med februari Redovisning av domar och beslut 49 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 50 Anmälan om delegationsbeslut 51 Meddelanden och kurser/konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök Information om ordförandebeslut 52 53

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(6) 37/2015 Information avseende utbildning om äldreomsorgsnämndens handläggarenhet s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om att dagens utbildning avseende äldreomsorgsnämndens handläggarenhet är inställd. Ordföranden frågar äldreomsorgsnämnden om informationen kan antecknas och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(7) 38/2015 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 23 februari 2015 s beslut antecknar granskningen av delegationsbeslut. Jörgen Hagman-Lindén (M) och Ulla Lätt (S) har granskat följande beslut anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde 23 februari Ett beslut gällande hemservice i form av städ enligt Socialtjänstlag (2001:453). - Två beslut gällande attesträtt. s behandling Se redovisning av granskning den 26 mars Dagens sammanträde Jörgen Hagman-Lindén (M) och Ulla Lätt (S) redogör för granskningen och framför att besluten är motiverade och väl dokumenterade. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om granskningen av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(8) 39/2015 Information från Marks valda revisorer s beslut antecknar informationen. Kommunfullmäktige har utsett sex förtroendevalda revisorer i Marks kommun. Marks kommunrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna. Marks valda revisorer Roger Fogelström, Eva Ryberg, Kenneth Sölvebring och Kurt Frilén informerar om sin roll och sitt uppdrag och förklarar hur de självständigt fullgör sitt uppdrag och att de har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Marks kommunrevision ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Lagstiftaren definierar detta som att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk. Som sakkunniga biträden används personal från revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Ordförande Ulla-Maj Persson föreslår följande förslag till beslut: antecknar informationen. Förslaget antas.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(9) 40/2015 Information från förvaltningen s beslut antecknar informationen. Socialchef Bahman Alami informerar om följande: - Försenat projekt med dagverksamhet för personer på Kinnaborg i Kinna. Barn- och utbildningsförvaltningen har akut behov av lokalerna. - Vad gäller den rättsliga processen angående trygghetslarm, har nu motparten återkallat sina yrkanden, varför avtal nu kan tecknas med bolag nummer två i upphandlingen. - Ny verksamhetschef för äldreomsorgen, Birgitta Andersson, hälsas välkommen. - Kommande utbildning för politiker och tjänstemän. Ordförande Ulla-Maj Persson föreslår följande förslag till beslut: antecknar informationen. Förslaget antas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(10) 41/2015 Dnr Yttrande i mål om laglighetsprövning Birgittas hemtjänst AB s beslut godkänner förvaltningens yttrande, daterat den 12 mars 2015, och översänder detta som sitt eget till Förvaltningsrätten i Jönköping. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.. Ordföranden Justeranden Ulla-Maj Persson (C) Ulf Dahlberg (S) Yttrande i mål om laglighetsprövning Birgittas hemtjänst AB. s behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 mars 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden beslutar att godkänna yttrandet, daterat den 12 mars 2015 och översända det som eget yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 7 och föreslår att äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande, daterat den 12 mars 2015, och översänder detta som sitt eget till Förvaltningsrätten i Jönköping. Se även socialnämndens beslut den 13 oktober 2014, 127. Dagens sammanträde Förvaltningsjuristen Måns Åberg informerar om ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: - godkänner förvaltningens yttrande, daterat den 12 mars 2015, och översänder detta som sitt eget till Förvaltningsrätten i Jönköping. - Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förslagen antas.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 42/2015 Dnr Svar på remiss om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS s beslut godkänner förvaltningens remissvar och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.. Ordföranden Justeranden Ulla-Maj Persson (C) Ulf Dahlberg (S) LIS-utredningen är föremål för samråd under perioden till har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. Svar skall inkomma till kommunstyrelsen senast s behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 februari 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens remissvar och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen samt att paragrafen justeras omedelbart. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 11 och föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens remissvar och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Utredaren Karina Svensson informerar om ärendet. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: - godkänner förvaltningens remissvar och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. - Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förslagen antas.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(12) 43/2015 Dnr Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2015 s beslut godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Utifrån patientsäkerhetsberättelsen ska det gå att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. Av patientsäkerhetsberättelsen ska bland annat framgå vilka övergripande mål och strategier som finns, organisatoriskt ansvar, uppföljning och egenkontroll samt resultat. s behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 mars 2015 där det föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 12 och föreslår att äldreomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Dagens sammanträde Medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Andersson informerar om ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: godkänner patientsäkerhetsberättelsen för Förslaget antas.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(13) 44/2015 Dnr Handlingsplan utifrån granskningsrapport avseende bemanningsprocessen s beslut antecknar informationen och förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. Socialnämnden fick vid sitt sammanträde den 29 augusti 2013, 102, information om den granskning av bemanningsprocessen som genomförts av PricewaterhouseCoopers, PwC. Resultatet av granskningen presenterades i rapporten Genomlysning av bemanningsprocessen. Granskningen visade sammanfattningsvis att medarbetarna överlag är mycket nöjda med sin sysselsättningsgrad, de tycker att de har möjlighet att påverka sin arbetstid och att det förs en dialog i arbetsgruppen gällande bemanning. På frågan Vad har förbättrats sedan bemanningsprocessen infördes? var det vanligaste svaret inget. Granskningen visar att det finns en förbättringspotential när det gäller rörlighet, framförhållning och inställningen till Time Careplanering. Socialnämnden beslutade att en handlingsplan utifrån granskningsrapporten skulle tas fram. I och med äldreomsorgsnämndens övertagande av socialnämndens tidigare personalansvar, återrapporteras uppdraget till äldreomsorgsnämnden. s behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 16 februari 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen och förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 13 och föreslår att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen och förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. Se även socialnämndens beslut den 29 augusti 2013, 102. Dagens sammanträde Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar om ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: antecknar informationen och förklarar socialchefens uppdrag fullgjort.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14) forts. 44/2015 Förslaget antas.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) 45/2015 Dnr Uppföljning av personalsituationen under semesterperioden 2014 s beslut antecknar informationen. Vid socialnämndens sammanträde den 1 september 2014, 74, informerade förvaltningen om att en uppföljning om hur personalsituationen sett ut på verksamheterna under sommarens semesterperiod skulle komma att presenteras. Uppföljningen aktualiserades av en fråga från nämnden omkring introduktion av semestervikarier och vikariesituationen under semesterperioden. s behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 februari 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen. Dagens sammanträde Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar om ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: antecknar informationen. Förslaget antas.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(16) 46/2015 Dnr Uppföljning av kostnad avseende omsorgsresor s beslut antecknar informationen. förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. Socialchefen fick den 31 mars 2014, 38, i uppdrag att redovisa en uppföljning av kostnaden avseende omsorgsresor till och från daglig verksamhet inom funktionshinder. s behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 mars 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar informationen och förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. Dagens sammanträde Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar om ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: - antecknar informationen. - förklarar socialchefens uppdrag fullgjort. Förslagen antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(17) 47/2015 Dnr Förslag till revidering av reglemente för äldreomsorgsnämnden s beslut antar förslag till reviderat reglemente och lämnar detta som sitt eget förslag till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattade den 18 juni 2014, 77, beslut om reglemente för den nyinrättade äldreomsorgsnämnden. Detta reglemente gäller sedan den 1 januari Frågan om en revidering av reglementet har uppkommit, för att täcka in hela det ansvarsområde nämnden har. s behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänstutlåtande den 2 mars 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antar förslag till reviderat reglemente och lämnar detta som sitt eget förslag till kommunstyrelsen. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 15 och föreslår att äldreomsorgsnämnden antar förslag till reviderat reglemente och lämnar detta som sitt eget förslag till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Administrativ chef Hans Borg redogör för ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: antar förslag till reviderat reglemente och lämnar detta som sitt eget förslag till kommunstyrelsen. Förslaget antas.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(18) 48/2015 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med februari 2015 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Uppföljningen av äldreomsorgsnämndens verksamhetsresultat till och med februari 2015 visar ett överskott för perioden. Redovisning för perioden januari-februari 2015 (mnkr) Budget 67,1 Ekonomiskt utfall 65,1 Avvikelse mot budget 2,0 I avvikelserna mot budget visar intäkterna ett underskott med 0,5 mnkr och personalkostnaderna visar ett underskott om 0,4 mnkr. Övriga kostnader uppvisar ett överskott om 2,9 mnkr. Underskottet avseende personalkostnader härrör från februari månad. s behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 mars 2015, där det föreslås att äldreomsorgsnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 14 och föreslår att äldreomsorgsnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Lotta Gradén redogör för ärendet och svarar på frågor. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande förslag till beslut: antecknar verksamhetsuppföljningen till och med februari Förslaget antas.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(19) 49/2015 Redovisning av domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. För perioden finns inga domar eller beslut att rapportera. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(20) 50/2015 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit: Dnr Skrivelse/klagomål angående hantering av ärende i äldreomsorgen med synpunkter vad gäller hemtjänst och korttidsboende. Klagande beskriver varför modern inte kan klara sig med hemtjänst och ifrågasätter rutinerna. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(21) 51/2015 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut. Av 6 kap kommunallagen samt av äldreomsorgsnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Delegationslista enligt socialtjänstlag Bistånd i form av hjälp i hemmet, städ, tvätt, inköp, ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemtjänst, resa, övrigt bistånd enligt riktlinjer, vårdoch omsorgsboende, korttidsboende i väntan på annat boende, särskilt boende samt erbjudande av plats inom kommunens verksamheter, erbjudande av plats utanför kommunens verksamheter, bistånd i form av korttidsplats/växelvård för avlösning av anhöriga, rehabilitering i väntan på permanent boende inom kommunens verksamheter, beslut om dagverksamhet/sysselsättning, bistånd till sökande från annan kommun, beslut om kvarliggande för medicinskt utskrivningsklar hos länssjukvården, beslut om kommunbidrag till anhörigvårdare enligt socialnämndens beslut den 24 februari 2014, 17. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag s arbetsutskott Protokoll Anställningsbeslut Avtal Dnr , utbildning av personal, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Dnr , trygghetslarm samt tillbehör, särskilda boenden, Telenta AB Dnr , internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen Dnr , internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen Dnr , tillägg till internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen Dnr , internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(22) forts. 51/2015 Dnr , tillägg till internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen Dnr , tillägg till internhyresavtal, teknik- och serviceförvaltningen Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar om anmälan av delegationsbeslut kan antecknas och finner att så sker.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) 52/2015 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genomgångna kurser och verksamhetsbesök s beslut medger att ordförande Ulla-Maj Persson (C) och vice ordförande Ulf Dahlberg (S) deltar i VästKom och Västra Götalandsregionens spridningskonferens, Erfarenheter från länets analysarbeten i Bättre liv för sjuka äldre, i Göteborg den 18 mars deltar i Göteborgsregionens kommunalförbunds seminarium, angående Trygghetsboende ett sammarbete mellan kommun och fastighetsägare, den 7 maj 2015 i Göteborg, med högst tre representanter från nämnden. Ersättning utgår. antecknar informationen. Förteckning över kurser och konferenser samt medgivande av ordföranden Ulla-Maj Persson (C) och vice ordföranden Ulf Dahlbergs (S) deltagande på VästKom och Västra Götalandsregionens spridningskonferens, Erfarenheter från länets analysarbeten i Bättre liv för sjuka äldre, i Göteborg den 18 mars s behandling s arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 17 och föreslår att äldreomsorgsnämnden medger att ordföranden Ulla-Maj Persson (C) och vice ordföranden Ulf Dahlberg (S) deltar i VästKom och Västra Götalandsregionens spridningskonferens, Erfarenheter från länets analysarbeten i Bättre liv för sjuka äldre, i Göteborg den 18 mars Kurser och konferenser Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare. 7 maj 2015, Göteborg. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Seminarium Hur kan vården och omsorgen möta behoven hos äldre migranter? 20 maj, 2015, Göteborg. FoU Sjuhärad Seminarium om äldre personers munhälsa och dess betydelse för välbefinnande och livskvalitet. 5 maj 2015, Borås. Konkurrensverket Erbjudande om kostnadsfri utbildning om upphandling av äldreomsorg och vård, omsorg samt stöd till funktionshindrade.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(24) forts. 52/2015 Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut 39/2015, anvisningar inför Budget för Marks kommun. Kommunala pensionärsrådet Protokoll från sammanträdet den 19 februari Socialstyrelsen Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård. Publicerar Socialstyrelsens lägesrapport SKL Kommentus Inköpscentral Avtalsnytt Information om trygghetslarm. Boverket Publicerar Bostadsanpassningsbidraget och kraven i bygglagstiftningen. Gränslandet Kreativt labb Inbjudan till äldreomsorgsnämnden att göra besök i verksamheten. Ledamöternas förslag till beslut Vice ordförande Ulf Dahlberg (S) föreslår följande tilläggsförslag: - Att äldreomsorgsnämnden deltar i Göteborgsregionens kommunalförbunds seminarium, angående Trygghetsboende ett sammarbete mellan kommun och fastighetsägare, den 7 maj 2015 i Göteborg, med högst tre representanter från nämnden. Ersättning utgår. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar först om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar därefter om Ulf Dahlbergs (S) tilläggsförslag kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar slutligen om informationen kan antecknas och finner att så sker.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(25) 53/2015 Information om ordförandebeslut s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande beslut: Dnr ÄN Ordförandebeslut om uppsägning av avtal nummer och med Tunstall AB om internlarm samt de till dessa avtal kopplade avtal om underhåll och fullservice. Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informationen kan antecknas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 15.00 Ajournering Klockan 13.50 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Närvarande Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande S Ulf Dahlberg, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Äldreomsorgsnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Äldreomsorgsnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Tid Klockan 09.00-11.20. Ajournering Klockan 10.10 10.30. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 15.20 Ajournering Klockan 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande S Ulf Dahlberg, vice ordförande M

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen 09:30-11:35 M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunfullmäktige 2015-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 18.00 20.45 paus klockan 18.40 19.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-11:00 M MP S M C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.40-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Tid Klockan 14.00 17.15 Ajournering klockan 15.10 15.30 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne, 17-33, kl. 14.00-17.00 M Madeleine

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M), vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-11-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 8 november kl. 16.00-17.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Paepkegården, Strömstad kl. 09.00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Leif Andersson (S), ordförande Ligia Morales Ahlgren (S) Anna Lena Carlsson (C) Monica Larsen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2009-06-17 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2009-06-17 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (C) ordförande Anelia Dotcheva (C) kl 08.00 11.30 Bertil Fryklind (C) kl

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Ulf Lundström (S) Monika Fernlund, myndighets chef Carina Altius, administrativ chef Terhi Berlin, utredare Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, Fredagen den 26 november kl. 09.00-09.30 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Samrehabnämnden 2013-11-07 Tid Kl 08:30-12:00 Plats Skene lasarett, sjukvårdskansliet plan 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Beslutande M MP C S C S FP Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Tid Klockan 08.30 12.20. Ajournering Klockan 09.15 09.35. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande S Ann-Christin Asp,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-14.20 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson 94-97, 99-103 M Anders Lindal tjänstför för Tomas

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 20 juni 2016 kl 15.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) 15.00-16.00 Peter Söderlund (L) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Valnämnden Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30 16.05 Beslutande MBP C FP KD MP MBP S V MOD SD Lennart Svensson, tjänstgör för Kerstin Weimman- Lindén(M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer