SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 Tid Klockan Ajournering Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar C Mikael Larsson tjänstgör för (C) Mia Magné C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson MBP Henry Sandahl S Anita Lomander S Tommy Karlsryd, , kl S Helen Eriksson tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd, S Mona Friberg S Efkan Üstündag V Beatrix Wiberg tjänstgör för (V) Per Blanck MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén, och FP Stina Isaksson S Ulf Dahlberg S Helen Ericsson, S Tryggve Larsson MOD Camilla Lennartsson - Inga-Maj Krüger (invald på mandat av KD) Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Malin Ung Kvalitetschef Marie Wank Ekonom, Lotta Gradén Ekonom, Erika Agnarsson Tf. verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Kroon Tf. verksamhetschef äldreomsorg Mai Andersson Förtroendevald revisor, Jard Larsson PwC, Annette Eriksson Enhetschef, vuxenenheten, Maria Fast Nilsson 1:socialsekreterare,

2 Utses att justera Anita Lomander (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (30) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 5 september 2013, kl Underskrifter Sekreterare Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Anita Lomander (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Vera Lagerström

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (30) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 100 Information om granskningsrapport av sociala aktiviteter inom 101 äldreomsorgen i Marks kommun Information om granskningsrapport Genomlysning av 102 bemanningsprocessen Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid 103 socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Information från förvaltningen 104 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken 105 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om upp- 106 bärande av studiestöd Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om upp- 107 bärande av studiestöd Förslag till delegation för Borås Stad avseende social jour 108 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen 109 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Verksamhetsuppföljning till och med juli Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig 111 verksamhet, LSS, och för sysselsättning, SoL Förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och 112 omsorgsinsatser till hemtjänstsinsatser i trygghetsboenden Förslag till att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter 113 Åtgärder för nämndens arbete gällande organisationsöversyn 114 Redovisning av domar och beslut 115 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 116 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 117 Anmälan av delegationsbeslut 118 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genom- 119 gångna möten Information om ordförandebeslut 120

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (30) 100/2013 Förändring av ärendelistan s beslut fastställer dagordningen med följande tillägg: Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och sysselsättning, SoL. Dagens sammanträde Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) anmäler ett ärende: Återinförandet av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och avseende sysselsättning, SoL. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (30) 101/2013 Information om granskningsrapport av sociala aktiviteter inomäldreomsorgen i Marks kommun s beslut ger IKP-gruppen i uppdrag att ta med granskningsrapport av sociala aktiviteter inom äldreomsorgen i Marks kommun för bearbetning i strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun. antecknar informationen. På uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har Jard Larsson, PwC, granskat äldreomsorgen med inriktning mot de äldres vardag. Dagens sammanträde Jard Larsson och förtroendevalda revisorn Mai Andersson informerar nämnden om revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen i Marks kommun samt svarar på frågor. Revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden att kommunens äldreomsorg håller god kvalitet samt att brukarna har en skälig levnadsnivå? Kontrollmål: 1. Finns det tillräckligt med regelbundna aktiviteter, stimulering och daglig sysselsättning? I grupp och individuellt? 2. Finns det tillräckligt med tid för samvaro och samtal samt upplever de äldre att de får ett gott bemötande? 3. Vilket inflytande har de äldre över sin vardag? 4. Upplever de äldre att vardagen är meningsfull? 5. Finns tillräcklig kompetens i organisationen (för dessa områden)? 6. Finns det dokumenterat hur de sociala insatserna skall tillgodoses? Granskningen visar sammanfattningsvis av revisorernas bedömning att nämnden, till vissa delar, säkerhetsställer att kommunens äldreomsorg håller god kvalitet samt att de äldre har en skälig levnadsnivå. Det är framförallt de sociala insatserna i innehållet inom särskilt boende som brister. Bedömningen är att det finns brister även i den interna kontrollen med uppföljningar av arbetsinsatser.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (30) forts 101 Förslag från ledamöterna Tommy Karlsryd (S) föreslår att IKP-gruppen får i uppdrag att ta med granskningsrapport av sociala aktiviteter inom äldreomsorgen i Marks kommun för bearbetning i strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson frågar om Tommy Karlsryds (S) förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om informationen kan antecknas och finner att så sker. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) tackar å nämndens vägnar för informationen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (30) 102/2013 Information om granskningsrapport Genomlysning av bemanningsprocessen s beslut ger socialchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån granskningsrapporten. antecknar informationen. Enligt en överenskommelse mellan Marks Kommun och fackförbundet Kommunal och Vårdförbundet har PricewaterhouseCoopers, PwC, fått i uppdrag att genomföra en granskning när det nya bemanningssystemet har använts ett år. Fokus kommer att ligga på huruvida intentionerna med bemanningsprocessen är uppfyllda samt om IT-systemen är ändamålsenliga och uppfyller nödvändiga krav. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami informerar till nämnden om granskningsrapport Genomlysning av bemanningsprocessen samt svarar på frågor. Utvärderingen ska analysera följande: Har bemanningsprocessens mål och syften samt övriga överenskommelser i avtalet uppnåtts? Behövs några förändringar göras för att nå mål, syfte och övriga överenskommelser? Utifrån avtalet har följande områden bedömts vara relevanta och därmed grupperas observation och analys i denna rapport enligt: Införande av bemanningsprocessen Kompetens och utbildning Planering av schema Rörlighet av personal It-stöd Sammanfattningsvis visar granskningen att medarbetarna är mycket nöjda med sin sysselsättningsgrad, där hela 92% har den sysselsättningsnivå de önskar. Medarbetarna tycker även att de kan påverka sin arbetstid samt att de för en dialog i arbetsgruppen gällande bemanning, något som även var en vanligt förekommande åsikt när frågan Vad har förbättrats sedan bemanningsprocessen infördes?.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (30) forts 102 Det vanligast förekommande svaret på vad som har förbättrats var dock inget, vilket även återspeglas i att det enligt PwCs granskning finns förbättringspotential gällande rörligheten, framförhållningen i schemaläggningen samt med inställningen till Time Care Planering. Det är enbart en liten del av medarbetarna som har varit delaktiga i rörligheten och osäkerhet finns såväl från medarbetare som från chefer kring bemanning och rörlighet. Precis som socialförvaltningen själva poängterat vid PwCs intervjuer finns även en grundläggande utmaning i att få en rörlighet när man har en relativt låg tillgång till personal. Samtliga intervju- och enkätsvar är insamlade under den aktuella granskningsperioden och ger därmed enbart en ögonblicksbild av respondenternas åsikter. Då värden saknas från perioden innan bemanningsprocessens införande är det ej möjligt att göra en jämförelse av åsikternas förändring över tid. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån granskningsrapporten. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans eget förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (30) 103/2013 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013 s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 19 juni Madeleine Ekman Boldizar (M) och Henry Sandahl (MBP) har granskat följande beslut: Tre beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd, enligt Socialtjänstlag (2001:453) Ett beslut gällande ansökan om vård- och omsorgsboende, enligt Socialtjänstlag (2001:453) Ett beslut gällande ansökan om bostadsanpassninsbidrag, enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. s behandling Se redovisning av granskning den 29 augusti Dagens sammanträde Madeleine Ekman Boldizar (M) och Henry Sandahl (MBP) redogör för granskningen samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om granskningen kan antecknas och finner att så sker.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (30) 104/2013 Information från förvaltningen s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami informerar till nämnden om att verksamheteerna har fungerat väl under semesterperioden. Det varit en lugnt och sommarvikarierna har gjort ett gott arbete. Förvaltningen har arbetat mycket med planering och information med nystart av arbetsmarknadsenheten. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (30) 105/2013 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, FB Sekretess

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (30) 106/2013 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiestöd Sekretess

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (30) 107/2013 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiestöd Sekretess

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (30) 108/2013 Dnr Förslag till delegation för Borås Stad avseende social jour s beslut ger delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). För att hantera akuta individärenden som uppkommer under icke kontorstid och semestrar, använder sig socialförvaltningen genom avtal, av den så kallade socialjouren i Borås stad. För att möjliggöra för socialjouren att även fatta beslut om akut ekonomiskt bistånd i individärenden, krävs att socialnämnden ger socialjouren delegation för dessa ärenden. Delegat kommer att vara handläggare vid Borås stads socialjour. Av 2 kap 5 Socialtjänstlag (2001:453), följer att en kommun får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Av prop. 1996/97:124 sid. 167 (ändring i socialtjänstlagen), framgår att lagstiftaren avsett att kommunen i ett sådant fall kan gå utöver den kommunala behörigheten enligt kommunallagen (1991:900). Bestämmelsen har tillkommit för att öka möjligheterna för en kommun att överlämna vissa arbetsuppgifter till en annan kommun, om det sett ur ett kvalitetsperspektiv bedöms vara lämpligt. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013, där föreslås att ge delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami redogör för ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden ger delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). Förslaget antas.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (30) 109/2013 Dnr Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade s beslut antar riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Antagande av nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2013, 27, ärendet återremitterades för vidare utredning och höranden med kommunala funktionshinderrådet och med övriga i kommunen befintliga föreningar med tillhörande målgrupp. Se tjänsteutlåtande den 2 augusti 2013 jämte bilaga. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 58, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Se tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013 jämte bilaga där föreslås att riktlinjerna antas för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dagens sammanträde Enhetschefen Annette Eriksson och 1:e socialsekreterare Maria Fast Nilsson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ledamöternas förslag Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att riktlinjerna antas för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget antas.

16 110/2013 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16 (30) Verksamhetsuppföljning till och med juli 2013 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med juli ger socialchefen i uppdrag att lämna en nulägesrapport av korttidsplatserna avseende behov, intäkter och kostnader. Ekonomiskt utfall för perioden januari-juli: Budget för perioden januari-juli: Utfall jämfört med budget i perioden: 372,3 mnkr 369,1 mnkr -3,2 mnkr Redovisade nettokostnader för perioden januari till juli överstiger periodens budget med 3,2 mnkr. Månaderna juni och juli har sammantaget ökat underskottet med 0,9 mnkr. Den årsprognos som gjordes i aprilrapporteringen var ett underskott med 9 mnkr och efter uppdatering med händelserna i månaderna maj-juli är bedömningen fortsatt ett underskott i samma storlek. I prognosberäkningen antas att nuvarande underskott (-3,2 mnkr) förvärras ytterligare under sommaren fram till september men att verksamheten därefter kommer att följa budget. En förändring har dock skett mellan nämndens huvudverksamheter med ett ökat underskott för äldreomsorgen och förbättrat resultat för individ, familj och funktionshinder. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 jämte bilagor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 57, där föreslås att socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med juli 2013 samt att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att lämna en nulägesrapport av korttidsplatserna avseende behov och kostnader. Dagens sammanträde Ekonomen Marie Wank redogör för uppföljningen samt svarar på frågor. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår som tillägg att i nulägesrapporten av korttidsplatserna skall även intäkter redovisas. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om hans eget tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (30) 111/2013 Dnr Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och för sysselsättning, SoL s beslut återinför habiliteringsersättningen avseende daglig verksamhet för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och för personer med insatsen sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, från och med den 1 oktober hemställer att kommunstyrelsen finasierar habiliteringsersättningen från sina reserver under ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen gällande habiliteringsersättningens kostnader. Nämnd och förvaltning har sedan 2009 arbetat intensivt för att säkerställa en ekonomi i balans. Bakgrunden till detta var den allmänna konjunkturnedgång som drabbade den globala ekonomin. För socialnämnden innebar detta krav på kostnadsminskningar om 30 mkr under perioden Vid socialnämndens sammanträde den 9 november 2011, 206, beslutades det att avskaffa habiliteringsersättningen för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, från och med den 1 januari s behandling Se socialnämndens beslut den 9 november 2011, 206. Ledamöternas förslag Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår med instämmande från Anita Lomander (S) att återinföra habiliteringsersättningen, för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och för personer med insats enligt Socialtjänstlagen, SoL, från och med den 1 oktober Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen finasierar habiliteringsersättningen från sina reserver under Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen gällande habiliteringsersättningens kostnader. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslagen till beslut kan antas och finner att så sker.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (30) 112/2013 Dnr Förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstsinsatser i trygghetsboenden s beslut 1. avvecklar insatsen vård- och omsorgsboende på Ekås, Lindängsgatan 8 och Järnvägsgatan. Berörda brukare erbjuds ett likvärdigt vård- och omsorgsboende eller hemtjänstinsatser i nuvarande bostad. 2. förklarar förvaltningens uppdrag fullgjort vad avser att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser. Reservation Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013, 79, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vårdoch omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser i trygghetsboende. Förändringarna med färre platser i vård- och omsorgsboende innebär en minskad bemanning och minskade kostnader för insatsen vård- och omsorgsboende samtidigt som en ökning väntas för insatsen hemtjänst i ordinärt boende/trygghetsboende. Av eventuell besparing har hänsyn tagits till de kostnadsökningar som väntas i hemtjänsten. I beräkningen görs ett antagande att behovet av insatser kommer bli förhållandevis högt jämfört med genomsnittlig hemtjänst men att personalbehovet kan minskas med ca 25 procent. s behandling Se socialnämndens beslut den 19 juni 2013, 79. Se förvaltningens tjänsteutlåtande den 6 augusti Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti, 59, och föreslår socialnämnden att insatsen vård- och omsorgsboende på Ekås, Lindängsgatan 8 och Järnvägsgatan avvecklas. Berörda brukare erbjuds ett likvärdigt vård- och omsorgsboende eller hemtjänstinsatser i nuvarande bostad samt att förvaltningens uppdrag förklaras fullgjort vad avser att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser. Dagens sammanträde Tf verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för ärendet samt svarar på frågor. diskuteras.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (30) forts 112 Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Henry Sandahl (MBP) föreslår avslag till arbetsutskottets förslag, första punkten. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag: Dels ordförandens förslag med bifall till arbetsutskottets förslag och dels Henry Sandahls (MBP) förslag med avslag till arbetsutskottets förslag, första punkten. Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (30) 113/2013 Dnr Förslag till att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter s beslut bedömer att konsekvenserna av att avveckla de icke lagstadgade verksamheterna medför ökade kostnader för nämnden på sikt. förklarar förvaltningens uppdrag fullgjort vad avser att lämna förslag om att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter. Vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013, 79, fick förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan medföra kostnadsminskningar för icke lagstadgade verksamheter. Den icke lagstadgade verksamheten genomlystes under våren 2009 och beslut har fattats om att ta bort kommunbidrag, habiliteringsersättning, förenklad biståndsbedömning och fria serviceresor samt att avgiftsbelägga trygghetslarm. Övriga icke lagstadgade verksamheter: Cesam, öppenvårdsverksamhet för missbruksbehandling. Personligt ombud, stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ljuspunkten och Kryddan, daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ungdomsutvecklarna, ungdomar och ungdomsfrågor. Ungdomsmottagning, råd, stöd och behandling kring relationer och samlevnad. Ej biståndsbedömd avlösning i hemmet, avlösning för de anhöriga som vårdar i hemmet. s behandling Se socialnämndens beslut den 19 juni 2013, 79. Se förvaltningens tjänsteutlåtande den 7 augusti Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 60, och föreslår att socialnämnden bedömer att konsekvenserna av att avveckla de icke lagstadgade verksamheterna medför ökade kostnader för nämnden på sikt samt att förvaltningens uppdrag förklaras fullgjort vad avser att lämna förslag om att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami redogör för ärendet samt svarar på frågor.

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (30) forts 113 Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas finner att så sker.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (30) 114/2013 Dnr Åtgärder för nämndens arbete gällande organisationsöversyn inom socialförvaltningen s beslut beslutar att ha en halvdag den 24 september 2013 för att diskutera rollfördelningen mellan politiker- och tjänstemän samt hur information ska förmedlas internt och externt. Marks kommun har under en tid diskuterat hur man kan förbättra förutsättningarna för en utveckling av verksamheten vid socialförvaltningen. Kommunstyrelsens presidium har vid möte med socialnämndens presidium lämnat förslag till en lämplig organisation för framtida verksamhet. s presidium krävde då att en oberoende utredning får i uppgift att lägga fram några förslag till omorganisation. En oberoende utredning har presenterats, "Organisationsutredning av socialförvaltningen" den 31 maj 2013, av Svante Hjertén, för socialnämndens ledamöter och ersättare samt alla anställda inom socialförvaltningen. Vid socialnämndens sammanträde den 16 juli 2013, 95, beslutades i punkt två att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder vad gäller nämndens arbete utifrån rapporten. Vid arbetsutskottets sammanträde informerade, ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) och vice ordföranden Anita Lomander (S), om att socialnämndens presidium inte fortsatt kommer att ha presskonferenser efter sammanträdena och att presidiet planerar en dag i september för att arbeta med nämndens informationsflöde internt och externt. s behandling. Se socialnämndens beslut den 16 juli 2013, 95. Se arbetsutskottets beslut den 15 augusti 2013, 61. Dagens sammanträde diskuteras. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att nämnden har en halvdag den 24 september för att diskutera rollfördelningen mellan politikeroch tjänstemän samt hur information ska förmedlas internt och externt. Förslaget antas.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (30) 115/2013 Redovisning av domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Dom hos Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm , Mål nr , Mål nr Dom hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr Dom hos Kammarrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr Beslut från Socialstyrelsen , Dnr /2013 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr /2013 Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (30) 116/2013 Dnr Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) s beslut antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och ej verkställda gynnande beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) perioden En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 1 juli Från den 1 juli 2008 skall också ej verkställda beslut om insatser enligt LSS rapporteras. Rapportering skall ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. s behandling Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt ej verkställda beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) perioden Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (30) 117/2013 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit: Dnr Inkommet klagomål från god man/anhörig gällande en brukares boende och bemötande från personalen. Klagomål i samband med en akut intagning vid Borås lasarett har också lämnats av den anhörige. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med gode mannen samt med personalgruppen. Dnr Inkommet klagomål från anhörig gällande omvårdnad och bemötande på ett vård- och omsorgsboende. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med anhörig samt med personalgruppen. Dnr Inkommet klagomål avseende hur hemtjänsten parkerar sina bilar och att de ställer dem så att de blockerar vägarna för andra trafikanter. Verksamhetschefen har svarat medborgaren att personalen blivit informerad med att en omedelbar förändring är nödvändig. Medborgaren framför ett tack att problemet blivit åtgärdat. Dnr Inkommet klagomål från anhörig avseende hantering och bemötande vid en familjehemsplacering. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med personalen och anhörig. Dnr Svar har inkommit från Västra Götalandsregionens läkemedelskommitté angående skrivelse från socialnämnden kring Dosexpedition, konsekvenser av restriktiv användning. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (30) 118/2013 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Beslut om polisanmälan. Begäran om förlängd utredningstid. Delegationslista Enligt, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Anställningsbeslut s arbetsutskott Protokoll och s socialutskott Protokoll , , och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer