SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 Tid Klockan Ajournering Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar C Mikael Larsson tjänstgör för (C) Mia Magné C Ulla-Maj Persson FP Lennart Svensson MBP Henry Sandahl S Anita Lomander S Tommy Karlsryd, , kl S Helen Eriksson tjänstgör för (S) Tommy Karlsryd, S Mona Friberg S Efkan Üstündag V Beatrix Wiberg tjänstgör för (V) Per Blanck MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Jörgen Hagman-Lindén, och FP Stina Isaksson S Ulf Dahlberg S Helen Ericsson, S Tryggve Larsson MOD Camilla Lennartsson - Inga-Maj Krüger (invald på mandat av KD) Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Malin Ung Kvalitetschef Marie Wank Ekonom, Lotta Gradén Ekonom, Erika Agnarsson Tf. verksamhetschef äldreomsorg Elisabeth Kroon Tf. verksamhetschef äldreomsorg Mai Andersson Förtroendevald revisor, Jard Larsson PwC, Annette Eriksson Enhetschef, vuxenenheten, Maria Fast Nilsson 1:socialsekreterare,

2 Utses att justera Anita Lomander (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (30) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 5 september 2013, kl Underskrifter Sekreterare Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Anita Lomander (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Vera Lagerström

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (30) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 100 Information om granskningsrapport av sociala aktiviteter inom 101 äldreomsorgen i Marks kommun Information om granskningsrapport Genomlysning av 102 bemanningsprocessen Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid 103 socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013 Information från förvaltningen 104 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken 105 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om upp- 106 bärande av studiestöd Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om upp- 107 bärande av studiestöd Förslag till delegation för Borås Stad avseende social jour 108 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen 109 (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Verksamhetsuppföljning till och med juli Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig 111 verksamhet, LSS, och för sysselsättning, SoL Förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och 112 omsorgsinsatser till hemtjänstsinsatser i trygghetsboenden Förslag till att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter 113 Åtgärder för nämndens arbete gällande organisationsöversyn 114 Redovisning av domar och beslut 115 Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 116 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 117 Anmälan av delegationsbeslut 118 Meddelanden/kurser och konferenser samt rapport om genom- 119 gångna möten Information om ordförandebeslut 120

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (30) 100/2013 Förändring av ärendelistan s beslut fastställer dagordningen med följande tillägg: Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och sysselsättning, SoL. Dagens sammanträde Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) anmäler ett ärende: Återinförandet av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och avseende sysselsättning, SoL. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (30) 101/2013 Information om granskningsrapport av sociala aktiviteter inomäldreomsorgen i Marks kommun s beslut ger IKP-gruppen i uppdrag att ta med granskningsrapport av sociala aktiviteter inom äldreomsorgen i Marks kommun för bearbetning i strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun. antecknar informationen. På uppdrag av förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har Jard Larsson, PwC, granskat äldreomsorgen med inriktning mot de äldres vardag. Dagens sammanträde Jard Larsson och förtroendevalda revisorn Mai Andersson informerar nämnden om revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen i Marks kommun samt svarar på frågor. Revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden att kommunens äldreomsorg håller god kvalitet samt att brukarna har en skälig levnadsnivå? Kontrollmål: 1. Finns det tillräckligt med regelbundna aktiviteter, stimulering och daglig sysselsättning? I grupp och individuellt? 2. Finns det tillräckligt med tid för samvaro och samtal samt upplever de äldre att de får ett gott bemötande? 3. Vilket inflytande har de äldre över sin vardag? 4. Upplever de äldre att vardagen är meningsfull? 5. Finns tillräcklig kompetens i organisationen (för dessa områden)? 6. Finns det dokumenterat hur de sociala insatserna skall tillgodoses? Granskningen visar sammanfattningsvis av revisorernas bedömning att nämnden, till vissa delar, säkerhetsställer att kommunens äldreomsorg håller god kvalitet samt att de äldre har en skälig levnadsnivå. Det är framförallt de sociala insatserna i innehållet inom särskilt boende som brister. Bedömningen är att det finns brister även i den interna kontrollen med uppföljningar av arbetsinsatser.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (30) forts 101 Förslag från ledamöterna Tommy Karlsryd (S) föreslår att IKP-gruppen får i uppdrag att ta med granskningsrapport av sociala aktiviteter inom äldreomsorgen i Marks kommun för bearbetning i strukturplan för äldres trygghet i Marks kommun. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson frågar om Tommy Karlsryds (S) förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om informationen kan antecknas och finner att så sker. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) tackar å nämndens vägnar för informationen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (30) 102/2013 Information om granskningsrapport Genomlysning av bemanningsprocessen s beslut ger socialchefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån granskningsrapporten. antecknar informationen. Enligt en överenskommelse mellan Marks Kommun och fackförbundet Kommunal och Vårdförbundet har PricewaterhouseCoopers, PwC, fått i uppdrag att genomföra en granskning när det nya bemanningssystemet har använts ett år. Fokus kommer att ligga på huruvida intentionerna med bemanningsprocessen är uppfyllda samt om IT-systemen är ändamålsenliga och uppfyller nödvändiga krav. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami informerar till nämnden om granskningsrapport Genomlysning av bemanningsprocessen samt svarar på frågor. Utvärderingen ska analysera följande: Har bemanningsprocessens mål och syften samt övriga överenskommelser i avtalet uppnåtts? Behövs några förändringar göras för att nå mål, syfte och övriga överenskommelser? Utifrån avtalet har följande områden bedömts vara relevanta och därmed grupperas observation och analys i denna rapport enligt: Införande av bemanningsprocessen Kompetens och utbildning Planering av schema Rörlighet av personal It-stöd Sammanfattningsvis visar granskningen att medarbetarna är mycket nöjda med sin sysselsättningsgrad, där hela 92% har den sysselsättningsnivå de önskar. Medarbetarna tycker även att de kan påverka sin arbetstid samt att de för en dialog i arbetsgruppen gällande bemanning, något som även var en vanligt förekommande åsikt när frågan Vad har förbättrats sedan bemanningsprocessen infördes?.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (30) forts 102 Det vanligast förekommande svaret på vad som har förbättrats var dock inget, vilket även återspeglas i att det enligt PwCs granskning finns förbättringspotential gällande rörligheten, framförhållningen i schemaläggningen samt med inställningen till Time Care Planering. Det är enbart en liten del av medarbetarna som har varit delaktiga i rörligheten och osäkerhet finns såväl från medarbetare som från chefer kring bemanning och rörlighet. Precis som socialförvaltningen själva poängterat vid PwCs intervjuer finns även en grundläggande utmaning i att få en rörlighet när man har en relativt låg tillgång till personal. Samtliga intervju- och enkätsvar är insamlade under den aktuella granskningsperioden och ger därmed enbart en ögonblicksbild av respondenternas åsikter. Då värden saknas från perioden innan bemanningsprocessens införande är det ej möjligt att göra en jämförelse av åsikternas förändring över tid. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialchefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån granskningsrapporten. Beslutsgång Ordföranden frågar om hans eget förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (30) 103/2013 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013 s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 19 juni Madeleine Ekman Boldizar (M) och Henry Sandahl (MBP) har granskat följande beslut: Tre beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd, enligt Socialtjänstlag (2001:453) Ett beslut gällande ansökan om vård- och omsorgsboende, enligt Socialtjänstlag (2001:453) Ett beslut gällande ansökan om bostadsanpassninsbidrag, enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. s behandling Se redovisning av granskning den 29 augusti Dagens sammanträde Madeleine Ekman Boldizar (M) och Henry Sandahl (MBP) redogör för granskningen samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om granskningen kan antecknas och finner att så sker.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (30) 104/2013 Information från förvaltningen s beslut antecknar informationen. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami informerar till nämnden om att verksamheteerna har fungerat väl under semesterperioden. Det varit en lugnt och sommarvikarierna har gjort ett gott arbete. Förvaltningen har arbetat mycket med planering och information med nystart av arbetsmarknadsenheten. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om informationen kan antecknas och finner att så sker.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (30) 105/2013 Beslut om särskild förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, FB Sekretess

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (30) 106/2013 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiestöd Sekretess

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (30) 107/2013 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiestöd Sekretess

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (30) 108/2013 Dnr Förslag till delegation för Borås Stad avseende social jour s beslut ger delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). För att hantera akuta individärenden som uppkommer under icke kontorstid och semestrar, använder sig socialförvaltningen genom avtal, av den så kallade socialjouren i Borås stad. För att möjliggöra för socialjouren att även fatta beslut om akut ekonomiskt bistånd i individärenden, krävs att socialnämnden ger socialjouren delegation för dessa ärenden. Delegat kommer att vara handläggare vid Borås stads socialjour. Av 2 kap 5 Socialtjänstlag (2001:453), följer att en kommun får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Av prop. 1996/97:124 sid. 167 (ändring i socialtjänstlagen), framgår att lagstiftaren avsett att kommunen i ett sådant fall kan gå utöver den kommunala behörigheten enligt kommunallagen (1991:900). Bestämmelsen har tillkommit för att öka möjligheterna för en kommun att överlämna vissa arbetsuppgifter till en annan kommun, om det sett ur ett kvalitetsperspektiv bedöms vara lämpligt. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013, där föreslås att ge delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami redogör för ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden ger delegation till Borås stads socialjour att, efter individuell prövning, bevilja ekonomiskt bistånd, dock högst enligt gällande norm för försörjningsstöd, i första hand enligt s i Marks kommun antagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd och i andra hand enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2009:23). Förslaget antas.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (30) 109/2013 Dnr Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade s beslut antar riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Antagande av nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. s behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2013, 27, ärendet återremitterades för vidare utredning och höranden med kommunala funktionshinderrådet och med övriga i kommunen befintliga föreningar med tillhörande målgrupp. Se tjänsteutlåtande den 2 augusti 2013 jämte bilaga. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 58, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Se tjänsteutlåtande den 20 augusti 2013 jämte bilaga där föreslås att riktlinjerna antas för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dagens sammanträde Enhetschefen Annette Eriksson och 1:e socialsekreterare Maria Fast Nilsson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ledamöternas förslag Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att riktlinjerna antas för handläggning av ärenden enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Förslaget antas.

16 110/2013 Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16 (30) Verksamhetsuppföljning till och med juli 2013 s beslut antecknar verksamhetsuppföljningen till och med juli ger socialchefen i uppdrag att lämna en nulägesrapport av korttidsplatserna avseende behov, intäkter och kostnader. Ekonomiskt utfall för perioden januari-juli: Budget för perioden januari-juli: Utfall jämfört med budget i perioden: 372,3 mnkr 369,1 mnkr -3,2 mnkr Redovisade nettokostnader för perioden januari till juli överstiger periodens budget med 3,2 mnkr. Månaderna juni och juli har sammantaget ökat underskottet med 0,9 mnkr. Den årsprognos som gjordes i aprilrapporteringen var ett underskott med 9 mnkr och efter uppdatering med händelserna i månaderna maj-juli är bedömningen fortsatt ett underskott i samma storlek. I prognosberäkningen antas att nuvarande underskott (-3,2 mnkr) förvärras ytterligare under sommaren fram till september men att verksamheten därefter kommer att följa budget. En förändring har dock skett mellan nämndens huvudverksamheter med ett ökat underskott för äldreomsorgen och förbättrat resultat för individ, familj och funktionshinder. s behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2013 jämte bilagor. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 57, där föreslås att socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljningen till och med juli 2013 samt att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att lämna en nulägesrapport av korttidsplatserna avseende behov och kostnader. Dagens sammanträde Ekonomen Marie Wank redogör för uppföljningen samt svarar på frågor. Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår som tillägg att i nulägesrapporten av korttidsplatserna skall även intäkter redovisas. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om hans eget tilläggsförslag kan antas och finner att så sker.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (30) 111/2013 Dnr Återinförande av habiliteringsersättning avseende daglig verksamhet, LSS, och för sysselsättning, SoL s beslut återinför habiliteringsersättningen avseende daglig verksamhet för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och för personer med insatsen sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, från och med den 1 oktober hemställer att kommunstyrelsen finasierar habiliteringsersättningen från sina reserver under ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen gällande habiliteringsersättningens kostnader. Nämnd och förvaltning har sedan 2009 arbetat intensivt för att säkerställa en ekonomi i balans. Bakgrunden till detta var den allmänna konjunkturnedgång som drabbade den globala ekonomin. För socialnämnden innebar detta krav på kostnadsminskningar om 30 mkr under perioden Vid socialnämndens sammanträde den 9 november 2011, 206, beslutades det att avskaffa habiliteringsersättningen för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, från och med den 1 januari s behandling Se socialnämndens beslut den 9 november 2011, 206. Ledamöternas förslag Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår med instämmande från Anita Lomander (S) att återinföra habiliteringsersättningen, för personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och för personer med insats enligt Socialtjänstlagen, SoL, från och med den 1 oktober Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden hemställer att kommunstyrelsen finasierar habiliteringsersättningen från sina reserver under Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen gällande habiliteringsersättningens kostnader. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om förslagen till beslut kan antas och finner att så sker.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (30) 112/2013 Dnr Förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstsinsatser i trygghetsboenden s beslut 1. avvecklar insatsen vård- och omsorgsboende på Ekås, Lindängsgatan 8 och Järnvägsgatan. Berörda brukare erbjuds ett likvärdigt vård- och omsorgsboende eller hemtjänstinsatser i nuvarande bostad. 2. förklarar förvaltningens uppdrag fullgjort vad avser att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser. Reservation Henry Sandahl (MBP) reserverar sig till förmån för eget förslag. Vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013, 79, fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vårdoch omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser i trygghetsboende. Förändringarna med färre platser i vård- och omsorgsboende innebär en minskad bemanning och minskade kostnader för insatsen vård- och omsorgsboende samtidigt som en ökning väntas för insatsen hemtjänst i ordinärt boende/trygghetsboende. Av eventuell besparing har hänsyn tagits till de kostnadsökningar som väntas i hemtjänsten. I beräkningen görs ett antagande att behovet av insatser kommer bli förhållandevis högt jämfört med genomsnittlig hemtjänst men att personalbehovet kan minskas med ca 25 procent. s behandling Se socialnämndens beslut den 19 juni 2013, 79. Se förvaltningens tjänsteutlåtande den 6 augusti Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti, 59, och föreslår socialnämnden att insatsen vård- och omsorgsboende på Ekås, Lindängsgatan 8 och Järnvägsgatan avvecklas. Berörda brukare erbjuds ett likvärdigt vård- och omsorgsboende eller hemtjänstinsatser i nuvarande bostad samt att förvaltningens uppdrag förklaras fullgjort vad avser att ta fram förslag om att påskynda omvandlingen av vård- och omsorgsinsatser till hemtjänstinsatser. Dagens sammanträde Tf verksamhetschef Elisabeth Kroon redogör för ärendet samt svarar på frågor. diskuteras.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (30) forts 112 Förslag från ledamöterna Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Henry Sandahl (MBP) föreslår avslag till arbetsutskottets förslag, första punkten. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag: Dels ordförandens förslag med bifall till arbetsutskottets förslag och dels Henry Sandahls (MBP) förslag med avslag till arbetsutskottets förslag, första punkten. Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (30) 113/2013 Dnr Förslag till att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter s beslut bedömer att konsekvenserna av att avveckla de icke lagstadgade verksamheterna medför ökade kostnader för nämnden på sikt. förklarar förvaltningens uppdrag fullgjort vad avser att lämna förslag om att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter. Vid socialnämndens sammanträde den 19 juni 2013, 79, fick förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan medföra kostnadsminskningar för icke lagstadgade verksamheter. Den icke lagstadgade verksamheten genomlystes under våren 2009 och beslut har fattats om att ta bort kommunbidrag, habiliteringsersättning, förenklad biståndsbedömning och fria serviceresor samt att avgiftsbelägga trygghetslarm. Övriga icke lagstadgade verksamheter: Cesam, öppenvårdsverksamhet för missbruksbehandling. Personligt ombud, stöd och hjälp till personer med psykisk funktionsnedsättning. Ljuspunkten och Kryddan, daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ungdomsutvecklarna, ungdomar och ungdomsfrågor. Ungdomsmottagning, råd, stöd och behandling kring relationer och samlevnad. Ej biståndsbedömd avlösning i hemmet, avlösning för de anhöriga som vårdar i hemmet. s behandling Se socialnämndens beslut den 19 juni 2013, 79. Se förvaltningens tjänsteutlåtande den 7 augusti Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2013, 60, och föreslår att socialnämnden bedömer att konsekvenserna av att avveckla de icke lagstadgade verksamheterna medför ökade kostnader för nämnden på sikt samt att förvaltningens uppdrag förklaras fullgjort vad avser att lämna förslag om att minska kostnaderna för icke lagstadgade verksamheter. Dagens sammanträde Socialchefen Bahman Alami redogör för ärendet samt svarar på frågor.

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (30) forts 113 Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas finner att så sker.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (30) 114/2013 Dnr Åtgärder för nämndens arbete gällande organisationsöversyn inom socialförvaltningen s beslut beslutar att ha en halvdag den 24 september 2013 för att diskutera rollfördelningen mellan politiker- och tjänstemän samt hur information ska förmedlas internt och externt. Marks kommun har under en tid diskuterat hur man kan förbättra förutsättningarna för en utveckling av verksamheten vid socialförvaltningen. Kommunstyrelsens presidium har vid möte med socialnämndens presidium lämnat förslag till en lämplig organisation för framtida verksamhet. s presidium krävde då att en oberoende utredning får i uppgift att lägga fram några förslag till omorganisation. En oberoende utredning har presenterats, "Organisationsutredning av socialförvaltningen" den 31 maj 2013, av Svante Hjertén, för socialnämndens ledamöter och ersättare samt alla anställda inom socialförvaltningen. Vid socialnämndens sammanträde den 16 juli 2013, 95, beslutades i punkt två att presidiet får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder vad gäller nämndens arbete utifrån rapporten. Vid arbetsutskottets sammanträde informerade, ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) och vice ordföranden Anita Lomander (S), om att socialnämndens presidium inte fortsatt kommer att ha presskonferenser efter sammanträdena och att presidiet planerar en dag i september för att arbeta med nämndens informationsflöde internt och externt. s behandling. Se socialnämndens beslut den 16 juli 2013, 95. Se arbetsutskottets beslut den 15 augusti 2013, 61. Dagens sammanträde diskuteras. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår att nämnden har en halvdag den 24 september för att diskutera rollfördelningen mellan politikeroch tjänstemän samt hur information ska förmedlas internt och externt. Förslaget antas.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (30) 115/2013 Redovisning av domar och beslut s beslut antecknar redovisningen av domar och beslut. Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Dom hos Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm , Mål nr , Mål nr Dom hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr Dom hos Kammarrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr Beslut från Socialstyrelsen , Dnr /2013 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr / , Dnr /2013 Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (30) 116/2013 Dnr Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) s beslut antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och ej verkställda gynnande beslut om insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) perioden En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 1 juli Från den 1 juli 2008 skall också ej verkställda beslut om insatser enligt LSS rapporteras. Rapportering skall ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. s behandling Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) samt ej verkställda beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) perioden Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (30) 117/2013 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål s beslut antecknar inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. Följande skrivelser, synpunkter och klagomål har inkommit: Dnr Inkommet klagomål från god man/anhörig gällande en brukares boende och bemötande från personalen. Klagomål i samband med en akut intagning vid Borås lasarett har också lämnats av den anhörige. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med gode mannen samt med personalgruppen. Dnr Inkommet klagomål från anhörig gällande omvårdnad och bemötande på ett vård- och omsorgsboende. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med anhörig samt med personalgruppen. Dnr Inkommet klagomål avseende hur hemtjänsten parkerar sina bilar och att de ställer dem så att de blockerar vägarna för andra trafikanter. Verksamhetschefen har svarat medborgaren att personalen blivit informerad med att en omedelbar förändring är nödvändig. Medborgaren framför ett tack att problemet blivit åtgärdat. Dnr Inkommet klagomål från anhörig avseende hantering och bemötande vid en familjehemsplacering. Ansvarig enhetschef har efter klagomålet haft samtal med personalen och anhörig. Dnr Svar har inkommit från Västra Götalandsregionens läkemedelskommitté angående skrivelse från socialnämnden kring Dosexpedition, konsekvenser av restriktiv användning. Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) frågar om inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål kan antecknas och finner att så sker

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (30) 118/2013 Anmälan av delegationsbeslut s beslut antecknar anmälan av delegationsbeslut. Delegationslista Beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, förmedling av egna medel, förskott på förmån, bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats kontakt med behandlingsassistent, återbetalning, att inleda utredning, att ej inleda utredning. Beslut enligt LVM: Att inleda utredning, att avsluta utredning, att utse kontaktman. Övriga beslut: Godkännande av faderskapsbekräftelse samt godkännande av avtal enligt FB, att utse utredare i ärende om vårdnad/umgänge. Beslut om polisanmälan. Begäran om förlängd utredningstid. Delegationslista Enligt, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: hemtjänst, särskilda boendeformer, korttidsplats, boendestöd, trygghetslarm, kommunbidrag, matdistribution; ledsagarservice enligt LSS, korttidsvistelse enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, avlösarservice LSS, korttidsvistelse enligt LSS, kontaktperson enligt LSS, personlig assistent enligt LSS. Attest Färdtjänst, riksfärdtjänst Bostadsanpassningsbidrag Anställningsbeslut s arbetsutskott Protokoll och s socialutskott Protokoll , , och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.40-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Tid Klockan 14.00 17.15 Ajournering klockan 15.10 15.30 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne, 17-33, kl. 14.00-17.00 M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid Klockan 13.15 17.40. Ajournering Klockan 14.35 14.50 och 16.10 16.25. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande KD Stig Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-20.40 Ajourneringar klockan 17.30-17.45, 19.45-19.50 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.15. Ajournering Klockan 14.40 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand C Mikael

Läs mer

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare S Mona Friberg 68-76 V Evert Johansson MP Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.20 Ajournering kl 16.20-16.30 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson S Anita Lomander S Arne Abrahamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2010-03-24 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Plats och tid Två Skyttlar, Örby, kl 15.00 17.40 Ajournering kl 16.40-17.00 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 13.15 15.55. Ajournering Klockan 14.45-15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.40 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Tid Klockan 13.15 18.00. Ajournering kl. 14.30 15.00 och 16.10 16.20. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson FP Stina Isaksson tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Tid Klockan 08.30 12.20. Ajournering Klockan 09.15 09.35. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande S Ann-Christin Asp,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 15.00 Ajournering Klockan 13.50 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Närvarande Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande S Ulf Dahlberg, vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen 09:30-11:35 M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer