SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan Ajournering kl och Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl MP Erik Alvius S Tommy Karlsryd S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Britta Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg S Ann-Christin Asp tjänstgör för Christina Wall (SD), kl , M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för Christina Wall (SD), Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Lars-Bertil Rystrand, kl , 41 FP Stina Isacsson S Ann-Christin Asp, S Rainer Lohager S Håkan Blom V Zlata Damberg Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Esther Axelsdóttir Förvaltningsekonom, Clausen Hans Borg Administrativ chef Elisabeth Kroon Verksamhetschef, funktionshinder Calle Larsson Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Karina Svensson Utredare, 38 Roger Fogelström Marks Valda Revisorer, Kurt Frilén Marks Valda Revisorer, Eva Ryberg Marks Valda Revisorer, 35-36

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (28) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 13 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare 35-37, och Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Tommy Karlsryd (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans 35-37, och Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Vera Lagerström

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (28) Tid Klockan Ajournering kl , Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl MP Erik Alvius S Tommy Karlsryd S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Britta Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg S Ann-Christin Asp tjänstgör för Christina Wall (SD), kl , M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för Christina Wall (SD), Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare M Lars-Bertil Rystrand, kl , 41 FP Stina Isaksson S Ann-Christin Asp, S Rainer Lohager S Håkan Blom V Zlata Damberg Tjänstemän Bahman Alami Socialchef Vera Lagerström Sekreterare Esther Axelsdóttir Förvaltningsekonom, Clausen Hans Borg Administrativ chef Elisabeth Kroon Verksamhetschef, funktionshinder Calle Larsson Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Karina Svensson Utredare, 38 Roger Fogelström Marks Valda Revisorer, Kurt Frilén Marks Valda Revisorer, Eva Ryberg Marks Valda Revisorer, 35-36

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (28) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 30 mars 2015, kl Underskrifter Sekreterare 38 och 47 Vera Lagerström Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Tommy Karlsryd (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans 38 och 47 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags Nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Vera Lagerström

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (28) Innehållsförteckning Information avseende nämndens utbildning om socialtjänstlagen 35 Information från Marks valda revisorer om deras roll och uppgifter 36 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid social- 37 nämndens sammanträde den 23 februari 2015 LIS-utredning, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen samråds- 38 yttrande Information från ordföranden och förvaltningen 39 Muntlig redogörelse avseende hur ny information efter utrednings 40 färdigställande delges beslutande i socialutskottet Verksamhetsuppföljning till och med februari Justering av internbudget Begäran om att kvarskrivning enligt 16 Folkbokföringslagen med 43 särskild sekretessprövning i Skatteverkets register Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande 44 av studiebidrag Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande 45 av studiebidrag Svar till överförmyndarnämnden avseende uppföljning av hantering 46 av ärenden kring ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd, PUT Svar till inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av 47 missbruks- och beroendevård Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden 48 Redovisning av domar och beslut 49 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 50 Anmälan av delegationsbeslut 51 Meddelanden och kurser/konferenser 52 Information om ordförandebeslut 53

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (28) 35/2014 Information avseende nämndens utbildning om socialtjänstlagen Dagens sammanträde Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) meddelar att beträffande dagens utbildningen om socialtjänstlagen kommer att flyttas till socialnämndens arbetsdag den 14 april tar del om informationen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (28) 36/2015 Information från Marks valda revisorer om deras roll och uppgifter Dagens sammanträde Kommunfullmäktige har utsett sex förtroendevalda revisorer i Marks kommun. Marks kommunrevision är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna. Marks valda revisorer Roger Fogelström, Eva Ryberg och Kurt Frilén informerar om sin roll och sitt uppdrag och förklarar hur de självständigt fullgör sitt uppdrag och att de har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Marks kommunrevision ska årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Lagstiftaren definierar detta som att samtliga styrelser och nämnder blir granskade varje år i den omfattning som är motiverat med hänsyn till väsentlighet och risk. Som sakkunniga biträden används personal från revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. tar del av informationen och tackar för föredragningen.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (28) 37/2015 Anmälan av granskade delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 23 februari 2015 s beslut beslutar att redovisning avseende delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 23 februari och den 30 mars 2015, redovisas till socialnämndens sammanträde den 11 maj utser Mia Magné (M) och Håkan Blom (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. Dagens sammanträde Nämndsekreterare Vera Lagerström förklarar att inga delegationsbeslut har granskats till dagens sammanträde. Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut; beslutar att redovisning avseende delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 23 februari och den 30 mars 2015, redovisas till socialnämndens sammanträde den 11 maj utser Mia Magné (M) och Håkan Blom (S) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde Förslaget antas.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (28) 38/2015 Dnr LIS-utredning, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen samrådsyttrande s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad... Ordförande Per-Olof Hermansson Justerare Tommy Karlsryd Reservation Beatrix Wiberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. Ärendet Den politiska styrgruppen för arbetet med den nya översiktsplanen för Marks kommun har beslutat att en särskild LIS-utredning ska tas fram. Denna ska fungera som ett underlag för att identifiera lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i översiktsplanen. Områdena ska därefter inarbetas i förslaget till ny översiktsplan där de vägs mot andra intressen i kommunen. Den framtagna samrådshandlingen är föremål för samråd under perioden till har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 12, och föreslår socialnämnden att förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och översänds till kommunstyrelsen. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 februari 2015 jämte bilagor. Dagens sammanträde Utredare Karina Svensson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ledamöternas förslag till beslut Per-Olof Hermansson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beatrix Wiberg (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsförslag; Utifrån socialnämndens ansvar för socialförvaltningens insatser till enskilda motsätter vi oss inskränkningar i strandskyddet. Vid utnyttjandet av eventuella inskränkningar blir förändringarna irreversibla, det är risk för negativ påverkan av miljön och tillgängligheten för socialförvaltningens målgrupp (personer med behov av särskilda insatser) kommer att minska.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (28) forts 38/2015 Beslutsgång Ordföranden Per-Olof Hermansson (KD) sammanfattar diskussionen och finner att det finns två förslag. Dels ordförandens förslag med bifall till arbetsutskottets förslag och dels Beatrix Wibergs (V) förslag med bifall till arbetsutskottets förslag samt tilläggsförslag. Ordföranden ställer proposition på respektive förslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Reservation Beatrix Wiberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (28) 39/2015 Information från ordföranden och förvaltningen Dagens sammanträde Ordförande Per-Olof Hermansson och socialchef Bahman Alami informerar i följande punkter: Heldag för socialnämnden den 14 april 2015 Förändrade behov av serviceboenden enligt lagen (1993:387)om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Aktivt arbete med försörjningsstödsenheten bl.a samarbete med bemanningsenheten Möte med länsstyrelsen om mottagandet av ensamkommande barn Utbildning, intern kontroll med PWC COSO- modellen tar del av informationen.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (28) 40/2015 Dnr Muntlig redogörelse avseende hur ny information efter utrednings färdigställande delges beslutande i socialutskottet s beslut antecknar informationen och förklarar uppdraget fullgjort. Ärendet Vid socialnämndens sammanträde den 16 februari 2013 fick förvaltningen i uppdrag att i samråd med socialutskottet ta fram hur ny information, kommer socialutskottet tillhanda efter en utrednings färdigställande, dokumenteras. Dagens sammanträde Socialchef Bahman Alami informerar i ärendet. Ärendets behandling Se socialutskottets förslag den 16 december 2014, 330, där det föreslås att socialnämnden antecknar informationen och förklarar uppdraget fullgjort. Se socialnämndens beslut den 16 februari 2013, 19. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om socialutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (28) 41/2015 Dnr Verksamhetsuppföljning till och med februari 2015 Ärendet Uppföljningen av socialnämndens verksamhetsresultat till och med februari 2015 visar ett överskott för perioden. Avvikelserna mot budget består dels av ett överskott inom personalkostnaderna, hänförligt till ej uppstartat asylboende samt vakanta tjänster. Inom övriga kostnader vägs överskott upp av underskott i köpta vårdplatser, men visar sammantaget på en budget i balans för perioden. Intäkterna redovisar något överskott mot budget bestående av statsbidrag. Ärendet behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 13, och föreslår att socialnämnden antecknar verksamhetsuppföljning till och med februari Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande 22 den februari 2015 jämte bilagor. Dagens sammanträde Ekonom Esther Axelsdóttir Clausen presenterar en driftredovisning för intäkter och kostnader genom en jämförelse för utfall och budget. Redovisningen visar ett positivt utfall jämfört med budget. Budget för perioden januari Ekonomiskt utfall för perioden januari Utfall jämfört med budget i perioden: mnkr mnkr mnkr tar del av verksamhetsuppföljning till och med februari 2015.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (28) 42/2015 Dnr Justering av internbudget 2015 s beslut antar justerad fördelning av internbudget 2015 med 171,9 mnkr avseende funktionshinder och med 129,6 mnkr avseende individ- och familj. ger socialchefen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av en bindning av budgeten på lägre nivå. Ärendet ska utifrån fullmäktiges beslut om nämndens budget årligen fastställa budgetramar för året, vilken fastställs på verksamhetsnivå. Kommunfullmäktige har för år 2015 tilldelat socialnämnden en ekonomisk ram om 301,5 mnkr. prioriterar och fördelar denna ram till sina verksamheter funktionshinder samt individ- och familjeomsorg. s andel av socialförvaltningens budgetram gällande central förvaltning och administration ingår i ramen om 301,5 mnkr. Verksamhet Budget 2015 (mnkr) Funktionshinder 171,9 Individ- och familj 129,6 Totalt 301,5 Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 14, och överlämnar ärendet till socialnämnden utan förslag till beslut. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 mars 2015, jämte bilagor, där det föreslås att fördelning av budgetram 2015, antas. Se socialnämndens beslut den 26 januari 2015, 11. Dagens sammanträde Ekonom Esther Axelsdóttir Clausen redogör för ärendet samt svarar på frågor. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) med instämmande från Mia Magné (M) och Tommy Karlsryd (S) föreslår att socialnämnden antar justerad fördelning av internbudget 2015 med 171,9 mnkr avseende funktionshinder och med 129,6 mnkr avseende individ- och familj och att socialchefen får i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys av en bindning av budgeten på lägre nivå. Mia Magné (M) begär ajournering. Ajourneringstid kl

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (28) forts 42/2015 Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om hans eget, Mia Magnés (M) och Tommy Karlsryds (S) förslag till beslut kan antas och finner att sker.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (28) 43/2015 Begäran om att kvarskrivning enligt 16 Folkbokföringslagen med särskild sekretessprövning i Skatteverkets register Sekretessärende.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (28) 44/2015 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiebidrag Sekretessärende.

18 Sammanträdesdatum Sida 18 (28) 45/2015 Framställan till centrala studiestödsnämnden, CSN, om uppbärande av studiebidrag Sekretessärende.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (28) 46/2015 Dnr Svar till överförmyndarnämnden avseende uppföljning av hantering av ärenden kring ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd, PUT s beslut antar förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder detta som eget yttrande till överförmyndarnämnden. Ärendet Överförmyndarnämnden har i sitt beslut efterfrågat information i ärenden där ensamkommande barn erhållit, PUT, men då någon särskilt förordnad vårdnadshavare inte utsetts. har besvarat överförmyndarens fråga i berörda ärenden den 14 november Överförmyndarnämnden har tillskrivit socialnämnden på nytt med en begäran om rapport om åtgärder i de ärenden där särskilt förordnad vårdnadshavare inte var utsedd. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 15, och föreslår att yttrandet antas och översänds till överförmyndarnämnden. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 mars Se socialnämndens beslut den 10 november 2014, 138. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 oktober Dagens sammanträde Verksamhetschef Calle Larsson redogör för ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (28) 47/2015 Dnr Svar till inspektionen för vård och omsorg avseende tillsyn av missbruks- och beroendevård s beslut godkänner förvaltningens enkätsvar och översänder detta som eget till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Paragrafen förklaras omedelbart justerad... Ordförande Per-Olof Hermansson Justerare Tommy Karlsryd Ärendet Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har tillsyn över verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, genomför en kartläggning av kommunernas och landstingens kännedom om och följsamhet av skyldigheten gällande överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk eller beroende samt individuell plan. IVO:s avdelning sydväst genomför en tillsyn av kommunerna och landstingen i Hallands och Västra Götalands län. Syftet med tillsynen är att kartlägga kommunernas och landstingens kännedom om och följsamhet av ovanstående. Inkomna uppgifter kommer att sammanställas i en rapport. Resultatet kommer att utgöra ett underlag för planering av fortsatt tillsyn. Ärendets behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 mars 2015 jämte enkätsvar där det föreslås att socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag på svar till IVO:s tillsyn avseende överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk eller beroende samt individuell plan och översänder bifogat svar. Dagens sammanträde Verksamhetschef Calle Larsson informerar i ärendet. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: godkänner förvaltningens enkätsvar och översänder detta som eget till inspektionen för vård och omsorg, IVO. Förslaget antas.

21 Sammanträdesdatum Sida 21 (28) 48/2015 Dnr Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden s beslut godkänner förslag till reviderat reglemente och översänder detta till kommunfullmäktige. Ärendet Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014 fattat beslut om revidering av reglemente för socialnämnden och att gälla från och med den 1 januari För att den nyinrättade äldreomsorgsnämndens reglemente ska täcka in hela sitt ansvarsområde behöver socialnämndens reglemente få en viss justering. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 mars 2015, 16, och föreslår att socialnämnden godkänner förslag till reviderat reglemente och översänder detta till kommunfullmäktige. Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 2 mars Se kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014, 78. Dagens sammanträde Administrativ chef Hans Borg redogör för ärendet samt svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar socialnämnden om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

22 Sammanträdesdatum Sida 22 (28) 49/2015 Redovisning av domar och beslut Ärendet Förteckning över följande domar och beslut föreligger: Dom hos Kammarrätten i Jönköping , Mål nr Beslut hos Kammarrätten i Jönköping , Mål nr Beslut hos Kammarrätten i Göteborg , Mål nr Dom hos Förvaltningsrätten i Jönköping , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr , Mål nr Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO , Dnr / , Dnr / tar del av redovisningen av domar och beslut.

23 Sammanträdesdatum Sida 23 (28) 50/2015 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål Ärendet Till dagens sammanträde föreligger inga skrivelser eller synpunkter. Redovisning av inkomna klagomål. Dnr Inkommet klagomål avseende socialtjänstens insatser för enskild person med psykiska svårigheter. Berörd chef har besvarat den klagande. Dnr Inkommet klagomål gällande utebliven kontakt på familjerätten. tar del av redovisning av inkomna klagomål.

24 Sammanträdesdatum Sida 24 (28) 51/2015 Anmälan av delegationsbeslut Ärendet Av 6 kap kommunallagen samt av socialnämndens delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Beslut enligt Socialtjänstlag (2001:453), SoL: Råd o stöd, ekonomiskt bistånd, fritidspeng, elskuld, begravningskostnader, jobbstimulans, tandvårdskostnader, borgensåtagande, förmedling av egna medel, förskott på förmån, återbetalning, ekonomiskt bistånd i avvaktan på utredning, att inleda utredning, att ej inleda utredning, begäran om förlängd utredningstid bistånd i form av familjepedagoginsats, kostnader för öppenvårdsinsats och institutionsvård samt utredningsinsatser, kostnader i samband med kontaktfamilj/person, kostnader i samband med familjehemsvård, omprövning av öppenvårdsinsats, omprövning av insats kontaktperson, placering på institution, placering på jourfamiljehem, bistånd i form av kontakt med familjepedagog, öppenvårdinsats vuxna, samt omprövning av insats, kontakt med behandlingsassistent. Boendestöd, vård- och omsorgsboende. Beslut enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: Inleda utredning, avsluta utredning, utse kontaktman. Beslut enligt Föräldrabalk (1949:381), FB: Godkännande av faderskapsbekräftelse, godkännande av avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredning gällande boende, vårdnad och umgänge, upplysningar till domstol i mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge. Övriga beslut: Beslut om polisanmälan. Anmälda delegationsbeslut enligt lista Enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, avlösarservice, korttidsvistelse, kontaktperson, personlig assistent. Attest s arbetsutskott Protokoll s socialutskott Protokoll ,

25 Sammanträdesdatum Sida 25 (28) forts 51/2015 Anställningsbeslut och ledighet över sex månader Avtal Dnr , Praktikplats, Allt i tjänst rivning och sanering. Dnr , Tillägg, internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen. Dnr , Uppsägning av hyresavtal, Mark Bostads AB. Dnr , Uppsägning av hyresavtal, Mark Bostads AB. Dnr , Uppsägning av hyresavtal, Mark Bostads AB. Dnr , Gryning Vård AB. Dnr , Caremore Migration AB. Dnr , Allomsorg Stöd & Resurs AB. Dnr , HVB Living Nordic. Dnr , Uppdragsavtal. Dnr , Samverkansavtal med Borås Stad. Dnr , Överenskommelse, Migrationsverket. tar del av redovisningen om anmälan av delegationsbeslut.

26 Sammanträdesdatum Sida 26 (28) 52/2015 Meddelanden och kurser/konferenser s beslut medger arvode till de ledamöter/ersättare som har deltagit i fortbildningen den 24 mars 2015 om socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ärendet Förteckning över kurser och konferenser samt meddelanden. Kurser och konferenser Länsstyrelsen m.fl. Spridningsseminarium av arbetet mot cannabis, den 6 maj 2015, Göteborg. Inbjudan till konferens En kommun fri från våld, Den 21 maj 2015, Borås. Seminarium Att arbeta med ensamkommande barn som får avslag. 13 april 2015, Göteborg. Seminarium Två Göteborgsstudier om cannabis. 29 maj 2015, Göteborg. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund m.fl. Temadag för politiker Psykisk ohälsa hos barn och unga. 24 april 2015, Borås. Västra Götalandsregionen Nationell familjecentralskonferens maj Göteborg. Konkurrensverket Erbjudande om kostnadsfri utbildning om upphandling av äldreomsorg och vård, omsorg samt stöd till funktionshindrade Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut, 39/2015, anvisningar inför Budget för Marks kommun. s socialutskott Beslut, 49/2015. Utse representanter för att delta vid fyra temadagar 2015 om ensamkommande barn och ungdomar. Socialstyrelsen Publicerar Socialstyrelsens lägesrapport Inspektionen för vård och omsorg, IVO Beslut om att återkalla tillståndet för ett HVB-hem i Dalarna.

27 Sammanträdesdatum Sida 27 (28) forts 52/2015 Barnombudsmannen Nyhetsbrev Barnombudsmannen kräver nationell handlingsplan om ensamkommande. Dagens sammanträde Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) informerar om att socialutskottet har den 10 mars 2015 utsett representanter till Länsstyrelsens i Västra Götalands Temadagar om ensamkommande barn. Ordföranden informerar vidare om en inkommen inbjudan avseende fortbildning den 24 mars 2015 om socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. antecknar inkomna meddelanden, kurser och konferenser. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande förslag till beslut: medger arvode till de ledamöter/ersättare som har deltagit i fortbildningen den 24 mars 2015 om socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

28 Sammanträdesdatum Sida 28 (28) 53/2015 Information om ordförandebeslut Inga ordförandebeslut föreligger.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid Klockan 13.15 17.40. Ajournering Klockan 14.35 14.50 och 16.10 16.25. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande KD Stig Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.15. Ajournering Klockan 14.40 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 13.15 15.55. Ajournering Klockan 14.45-15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering kl. 10.15 10.30. Plats Åbönninga, Rydals konferenscenter, Rydal. Beslutande M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (KD) Per-Olof Hermansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Tid Klockan 08.30 12.20. Ajournering Klockan 09.15 09.35. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande S Ann-Christin Asp,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.40-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.35 Ajournering kl. 14.30-14.50 och 16.00-16.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Tid Klockan 13.15 16.55 Ajournering kl. 14.50 15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars-Bertil Rystrand tjänstgör för (M) Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Tid Klockan 08.30 11.30. Ajournering Klockan 09.15 09.30. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering Klockan 09.50-10.10. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande, 25-37 och 39-45 KD Stig Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Tid Klockan 14.00 17.15 Ajournering klockan 15.10 15.30 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne, 17-33, kl. 14.00-17.00 M Madeleine

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Tid Klockan 14.00 16.35 Ajournering klockan 14.30 15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar FP Stina

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering Klockan 09.20-10.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Sammanträdesdatum Sida 1 (29) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00-19.00 Ajourneringar klockan 16.40-16.55, 17.05-17.30, 17.50-18.00 Beslutande S Owe Eglinger S Ann Hjertén S Patrik Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck

Ej tjänstgörande ersättare s Mona Friberg s Efkan Üstündag s Lars Ekholm v Evert Johansson kd Inga-Maj Krüger mp Tova Lidbeck Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 15.00 17.40 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande s Owe Eglinger s Ann Hjertén s Patrik Larsson s Anita Lomander s Arne Abrahamsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Samrehabnämnden 2015-09-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen 09:30-11:35 M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 30 januari 2017 kl 16:00-16.45 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger Magnusson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 09:30-10:45 M MP S C S ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen Göran Larsson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-02-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-20.40 Ajourneringar klockan 17.30-17.45, 19.45-19.50 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef

Dorothea Hårleman (KD) Margareta Heimer, socialdirektör Britt-Marie Ekström, avd chef 1(12) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-18:55 Paragrafer 1-11 Beslutande Carina Erlandsson (M) Ersättare Birgitta Lindgren (L) Anita Dath (M) Ruby Rosén (MP) Elisabeth Frostell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer