SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Socialnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande S Ann-Christin Asp, tjänstgör för Tommy Karlsryd (S), 138 S Tommy Karlsryd, vice ordförande, C Mikael Larsson M Jörgen Hagman-Lindén, tjänstgör för Erik Alvius (-), C Anette Nilsson, tjänstgör för Erik Alvius (-), M Lars-Bertil Rystrand MBP Henry Sandahl S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Britha Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg SD Christina Wall Ej tjänstgörande ersättare C Anette Nilsson, MBP Ylva Höglund S Ann-Christin Asp, S Rainer Lohager S Håkan Blom V Zlata Damberg SD Caj Swedberg Övriga Aljosa Noga Hans Borg Birgitta Andersson Elisabeth Kroon Thomas Strand Nämndsekreterare Administrativ chef Tjf. förvaltningschef Verksamhetschef, funktionshinder Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Nicklas Selin Tillståndshandläggare, Marlene Tenbrink Tillståndshandläggare, Eva Forsgren Tillståndshandläggare, Nina Flack Sökande, 141 Bror-Eric Johansson Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Mark (RSMH-Mark), 149 Karina Svensson Utredare, 150 Esther Axelsdóttir Clausen Förvaltningsekonom, 151

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(32) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 8 november 2016 kl Underskrifter Sekreterare 141, 144, 145, 148, 150, 151 Aljosa Noga Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Inger-Britha Freding Sölvebring (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans 141, 144, 145, 148, 150, 151 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Aljosa Noga, nämndsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(32) Tid Klockan Ajournering Klockan Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande S Ann-Christin Asp, tjänstgör för Tommy Karlsryd (S), 138 S Tommy Karlsryd, vice ordförande, C Mikael Larsson M Jörgen Hagman-Lindén, tjänstgör för Erik Alvius (-), C Anette Nilsson, tjänstgör för Erik Alvius (-), M Lars-Bertil Rystrand MBP Henry Sandahl S Helen Eriksson S Tryggve Larsson S Inger-Britha Freding Sölvebring V Beatrix Wiberg SD Christina Wall Ej tjänstgörande ersättare C Anette Nilsson, MBP Ylva Höglund S Ann-Christin Asp, S Rainer Lohager S Håkan Blom V Zlata Damberg SD Caj Swedberg Övriga Aljosa Noga Hans Borg Birgitta Andersson Elisabeth Kroon Thomas Strand Nämndsekreterare Administrativ chef Tjf. förvaltningschef Verksamhetschef, funktionshinder Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg Nicklas Selin Tillståndshandläggare, Marlene Tenbrink Tillståndshandläggare, Eva Forsgren Tillståndshandläggare, Nina Flack Sökande, 141 Bror-Eric Johansson Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Mark (RSMH-Mark), 149 Karina Svensson Utredare, 150 Esther Axelsdóttir Clausen Förvaltningsekonom, 151

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(32) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 18 november 2016 kl Underskrifter Sekreterare , 142, 143, 146, 147, 149, Aljosa Noga Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) Justerande Inger-Britha Freding Sölvebring (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans , 142, 143, 146, 147, 149, Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Aljosa Noga, nämndsekreterare

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(32) Innehåll Förändring av ärendelistan 138 Ansökan om utvidgat serveringstillstånd - Ansökan om serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Ansökan om ändring i serveringstillstånd Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 143 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i ärende / Ärende avseende varning eller förbud mot försäljning av tobak enligt tobakslagen Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya granskare Information från förvaltningen 147 Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende / Ekonomiska föreningen Kooperativet Ljuspunkten 149 Remissyttrande angående Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun Oktoberrapport med verksamhetsuppföljning till och med oktober Uppföljning av internkontrollplan Redovisning av domar och beslut 153 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål 154 Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 155 Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 156 Anmälan av delegationsbeslut 157 Information om ordförandebeslut 158

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(32) 138/2016 Förändring av ärendelistan s beslut fastställer ärendelistan med följande ändringar: Ärende avseende varning eller förbud mot försäljning av tobak enligt tobakslagen, tillförs ärendelistan. Nämndplan , utgår från ärendelistan. Dagens sammanträde Per-Olof Hermansson (KD) anmäler följande ändringar av ärendelistan. Ärende avseende varning eller förbud mot försäljning av tobak enligt tobakslagen, tillförs ärendelistan. Nämndplan , utgår från ärendelistan. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om ändringarna av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(32) 139/2016 Dnr Ansökan om utvidgat serveringstillstånd Sekretessärende.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(32) forts. 139/2016 Sekretessärende.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(32) 140/2016 Dnr Ansökan om serveringstillstånd Sekretessärende.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(32) forts. 140/2016 Sekretessärende.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(32) 141/2016 Dnr Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Sekretessärende.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(32) forts. 141/2016 Sekretessärende.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(32) 142/2016 Dnr Ansökan om ändring i serveringstillstånd Sekretessärende.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(32) forts. 142/2016 Sekretessärende.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(32) 143/2016 Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken Sekretessärende.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(32) 144/2016 Dnr Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg i ärende / s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.. Ordförande Justerande Per-Olof Hermansson (KD) Inger-Britha Freding Sölvebring (S) Ärendet Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett tillsyn efter ett inkommet klagomål gällande hantering av ett familjehemsärende (IVO:s dnr /2016-1). IVO begär att nämnden ska yttra sig i ärendet och redogöra över hur nämnden hanterat uppgifterna i klagomålsskrivelsen och vilka eventuella åtgärder dessa har föranlett. Svaret ska vara IVO tillhanda senast den 10 november 2016, efter beviljat anstånd att inkomma med senare yttrande. Ärendets behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 20 oktober 2016, där det föreslås att godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som eget yttrande till IVO. Dagens sammanträde Verksamhetschef Thomas Strand föredrar ärendet och svarar på frågor. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. Förslaget antas.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(32) 145/2016 Dnr Ärende avseende varning eller förbud mot försäljning av tobak enligt tobakslagen Sekretessärende.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(32) forts. 145/2016 Sekretessärende.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(32) 146/2016 Återrapportering av granskade delegationsbeslut och val av nya granskare s beslut antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober utser Helen Eriksson (S) och Beatrix Wiberg (V) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. Ärendet Rainer Lohager (S) och Caj Swedberg (SD) har granskat följande beslut anmälda vid s sammanträde den 10 oktober 2016: Sex beslut gällande ansökan om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ärendets behandling Se kommentar till utförd granskning, den 25 oktober Dagens sammanträde Rainer Lohager (S) och Caj Swedberg (SD) redogör för granskningen. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober utser Helen Eriksson (S) och Beatrix Wiberg (V) till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. Förslaget antas.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(32) 147/2016 Information från förvaltningen Dagens sammanträde Tjf. förvaltningschef Birgitta Andersson, samt verksamhetschefer Elisabeth Kroon och Thomas Strand informerar om följande: Ökat antal placeringar i familjehem; Prognoser om färre ensamkommande flyktingbarn; Sänkt ersättningsnivå från staten avseende ensamkommande flyktingbarn; Varsel; Försörjningsstödens verksamhet; Inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgen; Planerad arbetsmiljötillsyn för bl.a. funktionshinder. antecknar informationen.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(32) 148/2016 Dnr Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av beslut från Inspektionen för vård och omsorg i ärende / s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som egen redovisning av vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Justerande Per-Olof Hermansson (KD) Inger-Britha Freding Sölvebring (S) Ärendet Enligt inkommet beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter utförd tillsyn, begär IVO att ska redovisa vidtagna åtgärder (IVO:s dnr /2016-4). Redovisningen ska vara IVO tillhanda senast den 15 november 2016, efter beviljat anstånd att inkomma med senare yttrande. Ärendets behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2016, där det föreslås att godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som egen redovisning av vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg. Dagens sammanträde Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som egen redovisning av vidtagna åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg. Förslaget antas.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(32) 149/2016 Dnr Ekonomiska föreningen Kooperativet Ljuspunkten s beslut återremitterar ärendet angående ekonomiska föreningen Kooperativet Ljuspunkten till förvaltningen för att genomföra en mer genomgående utredning av fler alternativ till verksamheten, och olika samarbetsformer med föreningen, inklusive att jämföra med kooperativa samarbetsformer i andra kommuner, samt inhämta skriftligt juridiskt utlåtande från kommunjuristen avseende det nuvarande samarbetets rättsenlighet. Ärendet Den 13 juni 2016 återremitterade ärendet avseende den ekonomiska föreningen Kooperativet Ljuspunkten och uppdrog förvaltningen att undersöka möjligheterna till alternativa samarbetsformer med Kooperativet Ljuspunkten. Ärendets behandling Se, jämte bilaga, socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 21 oktober 2016, där det föreslås att avslutar nuvarande samarbetsform med kooperativet Ljuspunkten från och med den 31 mars Se s beslut, den 13 juni 2016, 81. Dagens sammanträde Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet och svarar på frågor. Företrädare för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa i Mark (RSMH- Mark), Bror-Eric Johansson, har begärt och beviljats företräde, varvid han redogör för Kooperativet Ljuspunktens mål, syfte och behov, samt svarar på frågor och inlämnar skriftligt uttalande (dnr ). Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Tommy Karlsryd (S) m.fl. föreslår att återremitterar ärendet angående ekonomiska föreningen Kooperativet Ljuspunkten till förvaltningen för att genomföra en mer genomgående utredning av fler alternativ till verksamheten, och olika samarbetsformer med föreningen, inklusive att jämföra med kooperativa samarbetsformer i andra kommuner, samt inhämta skriftligt juridiskt utlåtande från kommunjuristen avseende det nuvarande samarbetets rättsenlighet. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om Tommy Karlsryds (S) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(32) 150/2016 Dnr Remissyttrande angående Bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun s beslut godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som eget remissyttrande till Kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande Justerande Per-Olof Hermansson (KD) Inger-Britha Freding Sölvebring (S) Ärendet har fått möjlighet att yttra sig över ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Marks kommun. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av Kommunfullmäktige varje mandatperiod. Programmets syfte är att fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för långsiktiga och strategiska ställningstaganden kring boendebehov, befolknings- och bostadsutveckling, samt markinköp. Bostadsförsörjningsprogrammet består av tre delar. Första delen behandlar mål och strategier. Bland annat, enligt första och andra målen ska totalt bostäder byggas i hela kommunen och förutsättningar skapas för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika ekonomiska förutsättningar. Programmets andra del innehåller en handlingsplan, som ska ses över varje år och innehåller en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att uppnå de mål och strategier som finns i första delen. I tredje delen av programmet finns en bostadsmarknadsanalys som utgör underlagsmaterial för första och andra delen. Analysen inkluderar nationella, regionala och lokala mål, befolknings och bostadsstruktur, samt situationen för olika grupper på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet lägger vikt vid sociala faktorer och i handlingsplanen finns åtgärder som ska säkerställa att sociala faktorer tas tillvara i bostadsplaneringsprocessen. Däremot kan formuleringen i det andra målet i den första delen tydliggöras genom att inte enbart hänvisa till olika ekonomiska förutsättningar. Strategierna som är kopplade till detta mål pekar på en planering för mångfald och anpassning till olika gruppers behov, äldre, funktionsnedsatta och personer med lägre betalningsförmåga. För att tydliggöra målet borde det redan i målformuleringen framgå att det inte endast är olika ekonomiska förutsättningar som avses. föreslår därför att målet omformuleras till följande: Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika förutsättningar och behov.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(32) forts. 150/2016 Ärendets behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande där det föreslås att antar upprättat förslag till yttrande och översänder detta till kommunstyrelsen. Dagens sammanträde Utredare Karina Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som eget remissyttrande till Kommunstyrelsen. Förslaget antas.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(32) 151/2016 Dnr Oktoberrapport med verksamhetsuppföljning till och med oktober 2016 s beslut godkänner Oktoberrapport 2016 och översänder den till Kommunstyrelsen. antecknar verksamhetsuppföljningen till och med oktober Paragrafen förklaras omedelbart justerad.. Ordförande Justerande Per-Olof Hermansson (KD) Inger-Britha Freding Sölvebring (S) Ärendet Oktoberrapporten är en del av Kommunstyrelsens uppföljning av nämnders och styrelsers prognoser för verksamhet och ekonomi. Nämnderna och styrelserna ska redovisa eventuella förändringar (jämfört med delårsrapporten) i sin bedömning av uppföljningen av Kommunfullmäktiges grunduppdrag. Ärendets behandling Se, jämte bilagor, socialförvaltningens tjänsteutlåtanden, den 3 november 2016, där det föreslås att godkänner Oktoberrapport 2016 och översänder den till Kommunstyrelsen, samt att antecknar verksamhetsuppföljningen till och med oktober Dagens sammanträde Förvaltningsekonom Esther Axelsdóttir Clausen föredrar ärendet och svarar på frågor. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: godkänner Oktoberrapport 2016 och översänder den till Kommunstyrelsen. antecknar verksamhetsuppföljningen till och med oktober Förslaget antas.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(32) 152/2016 Dnr Uppföljning av internkontrollplan 2016 s beslut reviderar sin internkontrollplan för 2016, vad avser rapport av internkontrollplan, i samband med årsrapporten. Ärendet Enligt 3 kommungemensamma reglementet (Kf , 29) för nämnderna i Marks kommun har, liksom alla nämnder i kommunen, ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Nämnden ska arbeta utifrån COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) med kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter på alla nivåer och i alla funktioner, information/kommunikation, och tillsyn (efterlevnad och uppföljning). Nämnden ska dessutom årligen rapportera till Kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen. För att samordna redovisningen av internkontrollplanen bör därför även rapporteringen till nämnden ske vid en och samma tidpunkt. Det är därför lämpligt att hela internkontrollplanen redovisas i samband med årsrapporten. Ärendets behandling Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, den 27 oktober 2016, där det föreslås att reviderar sin internkontrollplan för 2016, vad avser rapport av internkontrollplan, i samband med årsrapporten. Dagens sammanträde Administrativ chef Hans Borg föredrar ärendet och svarar på frågor. Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) föreslår följande beslut: reviderar sin internkontrollplan för 2016, vad avser rapport av internkontrollplan, i samband med årsrapporten. Förslaget antas.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(32) 153/2016 Redovisning av domar beslut och meddelanden Ärendet Redovisning av följande inkomna domar, beslut och meddelanden: Förvaltningsrätten i Jönköping , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr , mål nr Kammarrätten i Jönköping , mål nr Inspektionen för vård och omsorg (IVO) , dnr / , dnr / Miljönämnden i Marks kommun , dnr , dnr antecknar redovisningen av domar, beslut och meddelanden.

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(32) 154/2016 Redovisning av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål Ärendet Redovisning av följande inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål: Synpunkt med negativ kommentar om en verksamhetschef (dnr ); Skrivelse till landets kommuner från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare avseende gemensamt ansvar för utsatta (dnr ); Skrivelse med anledning av händelse på asylboende för ensamkommande barn (dnr ); Namnlista avseende bevarandet av Kooperativet Ljuspunkten (dnr ). antecknar redovisningen av inkomna skrivelser, synpunkter och klagomål. _

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(32) 155/2016 Dnr Redovisning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen s beslut antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), för perioden Ärendet En rapporteringsskyldighet om ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen (SoL) den 1 juli Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, Kommunens valda revisorer och Kommunfullmäktige. Ärendets behandling Se rapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt SoL för perioden Beslutsgång Ordförande Per-Olof Hermansson (KD) frågar om redovisningen kan antecknas och finner att så sker.

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(32) 156/2016 Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser Ärendet Redovisning av följande inkomna meddelanden, samt information om kurser och konferenser: Kurser och konferenser Sveriges kommuner och landsting (SKL) Konferens - En dag om mänskliga rättigheter i praktiken, den 7 mars 2017, Göteborg. En friskare generation Nyckeln till en frisk generation hur får världen friskare barn? 12 december 2016, Stockholm. Meddelanden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslut, 138/2016, finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Kommunala funktionshinderrådet Protokoll från mötet den 29 september Länsstyrelsen Information, beslut om fördelning av anvisningar till kommuner. Regional lägesbild, flyktingsituationen vecka 43 och ny karta om bosättning av nyanlända. Migrationsverket Information om fortsatt avveckling av överkapacitet, tillfälligt anläggningsboende. antecknar redovisning av meddelanden, kurser och konferenser.

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(32) 157/2016 Anmälan av delegationsbeslut Ärendet Av 6 kap kommunallagen (1991:900) och av s delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Delegationsbeslut enligt lista (individ- och familjeomsorgen och LSS) Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL; lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM); föräldrabalken (1949:381), FB; lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); och övriga beslut. Attest Anställningsbeslut och ledighet över sex månader s socialutskott Avtal Placeringsavtal, med Gryning Vård AB (dnr ). Avtal om specialanpassad utbildning, med Mål & Mening AB (dnr ). Avtal avseende kostnader för kost och logi samt boende med särskilt stöd för elev, med Naturbruksgymnasium Strömma (dnr ). Avtal avseende heldagsutbildningar, med ASPI Utbildning AB (dnr ). Övrigt Beslut om tjänsteförrättande förvaltningschef (dnr ). antecknar anmälda delegationsbeslut.

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(32) 158/2016 Information om ordförandebeslut Dagens sammanträde Följande ordförandebeslut föreligger: Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) i form av kontaktperson ( ); Överklagan av dom i mål nr angående serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) (dnr ); Komplettering gällande inlämnat överklagande av dom i mål nr (dnr ). antecknar anmälda ordförandebeslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 15.00 Ajournering Klockan 13.50 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Närvarande Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande S Ulf Dahlberg, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (28) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering kl. 14.25 14.45 och 15.55-16.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Mia Magné C Mikael Larsson MBP Henry Sandahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Äldreomsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 16.20 Ajournering Klockan 14.10 14.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande M Jörgen Hagman Lindén MBP Henry Sandahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Tid Klockan 13.15 17.40. Ajournering Klockan 14.35 14.50 och 16.10 16.25. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande KD Stig Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering Klockan 09.50-10.10. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande, 25-37 och 39-45 KD Stig Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(29) Tid Klockan 08.30 11.30. Ajournering Klockan 09.15 09.30. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-10-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.15. Ajournering Klockan 14.40 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand C Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Socialnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 13.15 15.55. Ajournering Klockan 14.45-15.15. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Äldreomsorgsnämnden 2015-09-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(21) Tid Klockan 09.00-11.30 Ajournering Klockan 10.10-10.30 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande C Erika Arnell, ersätter Jörgen Hagman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-08-26. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15. Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.50, ajournering kl. 15.00-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Datum. ... Andreas Trygg. ... Carl-Inge Westberg. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.50 ande Andreas Trygg (V), ordförande 8-10 samt 12-15, utgår på grund av jäv i ärende 11 Carl-Inge Westberg (S),

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna klockan 15.30-16.40 Beslutande M - MBP Lennart Svensson tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén (M), klockan 16.00-16.40, 13-15

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(31) Tid Klockan 08.30 12.00. Ajournering Klockan 09.20-10.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Närvarande Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars-Bertil Rystrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(14) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.25 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Peter Rugarn Justeringens plats och

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.45 15.05 Ajournering: kl. 14.35 14.45 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S), ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Äldreomsorgsnämnden 2015-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3) Tid Klockan 08.00-10.35 Ajournering Klockan 09.20-09.40 Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman-Lindén MBP Henry Sandahl, tjänstgör

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Samrehabnämnden 2015-11-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(17) Plats och tid Skene lasarett, konferensrum i restaurangen, kl 09:30-11:30 Beslutande S Claes Redberg, Västra Götalandsregionen M ChrisTina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.30 Ajournering kl. 14.50 15.15 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (19) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Rolf Skarin tjänstgör för (M) Birgitta

Läs mer

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-31 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.45-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011

Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, torsdagen den 24 mars 2011 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-24 Platsochtid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-09.10, 10.00-12.15, 13.15-16.30 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer