Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 30 januari 2014

2 Sammanträdesdatum (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 30 januari 2014 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, 3 vån, Sahlgrenska sjukhuset Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Val av justeringsperson Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 1. Information: Lägesrapport psykiatriska öppenvårdsmottagningar psykiatri affektiva I och II Ann-Marie Wennberg, Martin Rödholm och Tobias Nordin 2. Patientsäkerhet och avvikelser Karin Fröjd och Anne Olmarker Kommentarer till aktuella händelser Kaffe Beslutsärenden 4. TU: Yttrande avseende motion om dietistverksamheten på primärvårdsnivån Mats Tullberg Diarienummer: SU / TU: Yttrande avseende motion om valfrihet inom högspecialiserad vård Mats Tullberg Diarienummer: SU / TU: Yttrande avseende motion om införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum Mats Tullberg Diarienummer: SU / TU: Redovisning av säkerhetsarbetet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2013 Mats Tullberg Diarienummer: SU / TU: Beslut om uppdaterad programhandling regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3 Barbro Fridén, Per Karlsson Diarienummer: / Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Lunch

3 Sammanträdesdatum (2) Beslutsärenden 9. TU: Årsredovisning 2013 Synnöve Helander Diarienummer: SU / Bilaga 10. TU: Revidering av detaljbudget 2014 Synnöve Helander Diarienummer: SU /2013 Kaffe Bilaga 11. Yttrande över revisionsrapport Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Margareta Hammarström Bilaga Informationsärenden 12. Lägesrapport obstetriken Margareta Hammarström Rapporter från styrelsens ledamöter Beslutsärenden 14. TU: Uppdrag att upprätta ansökan om att bedriva rikssjukvård för plexus brachialisskador Lars Grip Diarienummer: SU / TU: Yttrande över utkast till Grön resplan, Göteborgs stad Lars Grip Diarienummer: SU / Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegeringsbeslut Diarienummer: Bilaga Bilaga Bilagor 17. Övriga frågor Kerstin Brunnström (S) Ordförande

4 Punkt 4 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 Förvaltning/enhet Handläggare: Mats Tullberg Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande avseende motion av Mariella Olsson (FP) om dietistverksamhet på primärvårdsnivån, RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen ställer sig bakom förslaget om dietistverksamhet på primärvårdsnivån Sammanfattning av ärendet För flera patientgrupper är tillgång till dietister viktig, både i behandling av sjukdomstillstånd men också i sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser. För patienter med ätstörningssymtom är tillgång till dietister inom primärvården av stor betydelse. Genom dietistens speciella kunskap kan man förebygga övervikt och undervikt. Patienter med ätstörning löper ökad risk att återinsjukna under första året efter tillfrisknandet. God tillgång till dietister inom primärvården kan vara till stor hjälp för att förebygga återinsjuknande inom denna patientgrupp där uppföljning sker inom primärvården. Förslaget skulle stärka det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet och förbättra omhändertagandet av patienter med behov av dietistkontakt i primärvården. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

5

6

7 Punkt 5 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 Förvaltning/enhet Handläggare: Mats Tullberg Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande avseende motion av Jonas Andersson (FP) om valfrihet inom högspecialiserad vård, RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen ställer sig positiv till principen att stärka patientens ställning genom att öka valfriheten enligt föreliggande förslag. 2. Styrelsen föreslår att regionen inväntar resultatet av patientmaktutredningens förslag till ny lag innan ställningstagande till regionalt initiativ tas. 3. Styrelsen föreslår att finansieringsformerna noga bör belysas. Sammanfattning av ärendet Jonas Andersson (FP) har i motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att remisstvånget för högspecialiserad vård tas bort i Västra Götalandsregionen och att patienter därmed ges möjlighet att fritt söka högspecialiserad vård. Patientmaktsutredningen har lämnat förslag till ny patientlag som syftar till att stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården. I utredningens förslag ingår ökad valfrihet för specialistvård inom hela landet. Patientmaktsutredningen föreslår att lagförslagen i utredningen ska träda i kraft den 1 januari SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

8

9

10 Punkt 6 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 Förvaltning/enhet Handläggare: Mats Tullberg Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande avseende motion av Marith Hesse (M) om införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum, RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen ställer sig bakom förslag om införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum. Sammanfattning av ärendet Patienter med hjärnskador är ofta beroende av lång rehabilitering och kontakt med hälso- och sjukvården. Patienterna är ofta i behov av stöd och insatser av olika slag och en väl fungerande samordning av vårdinsatser för hjärnskadade patienter är av stor betydelse för livskvaliteten. En regional hjärnskadekoordinatorfunktion och ett regionalt kompetenscentrum för hjärnskador skulle sannolikt förbättra möjligheterna till en samordnad och välfungerande vårdkedja för berörda patienter och förbättrad livskvalitet för denna utsatta patientgrupp. Patientgruppen med traumatiska hjärnskador utgör en stor del av den grupp människor som har kvarstående handikapp efter större olycksfall. Rehabilitering och omhändertagande av patienter med traumatiska hjärnskador utgör endast en del av det posttraumatiska rehabiliteringsbehovet där också andra invalidiserande skador ingår, såsom ryggmärgsskador, svåra handskador och perifera nervskador. Dessa patientgrupper kan också vara i behov av en stärkt organisation av rehabiliteringsresurser. Vid eventuellt införande av hjärnskadekoordinator och inrättande av regionalt kompetenscentrum bör man säkerställa att patientgrupper med andra funktionshinder inte får stå tillbaka. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Beslutet skickas till Regionkansliet Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

11

12

13

14 Punkt 7 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 Förvaltning/enhet Handläggare: Thomas Karlsson Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Redovisning av säkerhetsarbetet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2013, dnr RS Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen översänder Redovisningen av säkerhetsarbetet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset till regionstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Säkerhetsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska redovisas till regionstyrelsen en gång per år. Redovisningen utgår från den regionala strategi som fastställdes av regionfullmäktige Redovisningen följer bifogad mall framtagen av regionkansliet. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga Ifylld redovisningsmall 1 (RM1) Beslutet skickas till Regionstyrelsen Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

15 Bilaga Redovisning av 2013 års säkerhetsarbete till Regionstyrelsen, dnr RS Nämnder, styrelser och bolagsstyrelser ska årligen redovisa sitt säkerhetsarbete till Regionstyrelsen och i respektive årsredovisning enligt Regionfullmäktiges beslut den 22 april 2008, dnr RSK Utgångspunkt för redovisningen är Regional strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter fastställd av Regionfullmäktige den 14 maj 2013, dnr RS Förvaltningschef, säkerhetschef/motsvarande eller av förvaltningschef utsedd kontaktperson ansvarar för att svar och bedömningar i frågeformuläret ger en rättvisande bild av förvaltningens säkerhetsarbete och säkerhetsläge under Se vidare utskickad "Anvisning till nämnder, styrelser och bolagsstyrelser för hur säkerhetsarbete och säkerhetsläge och krishanteringsförmåga avseende 2013 ska redovisas till Regionstyrelsen", daterad Del 1 - Inledning 1. Ange förvaltning, bolag eller verksamhet Alingsås lasarett inkl styrelsen Film i Väst AB Folkhögskola: Agnesbergs folkhögskola Folkhögskola: Dalslands folkhögskola Folkhögskola: Grebbestads folkhögskola Folkhögskola: Vara folkhögskola Frölunda specialistsjukhus inkl styrelsen Göteborgs Symfoniker AB Habilitering & Hälsa inkl styrelsen Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli inkl HSN 1-12 Kollektivtrafiksekretariatet inkl kollektivtrafiknämnd Kungälvs sjukhus inkl styrelsen Naturbrukskansliet inkl styrelsen för naturbruksgymnasierna Närhälsan inkl Primärvårdsstyrelsen Patientnämndernas kansli inkl patientnämnder Angereds Närsjukhus inkl styrelsen Folkhälsokommitténs sekretariat inkl folkhälsokommittén Folkhögskola: Billströmska folkhögskolan Folkhögskola: Fristads folkhögskola Folkhögskola: Göteborgs folkhögskola Folktandvården inkl tandvårdstyrelsen Göteborgs botaniska trädgård GöteborgsOperan AB Hälsan och Stressmedicn inkl nämnden Institutet för stressmedicin inkl nämnden Kultursekretariatet inkl kulturnämnden Miljösekretariatet inkl miljönnämnden NU-sjukvården inkl styrelsen Närhälsan inkl styrelsen för beställd primärvård Regionarkiv inkl arkivnämnden

16 Regionkansliet inkl regionstyrelsen och regionfullmäktige Regionservice inkl servicenämnd Regionutvecklingssekretariatet inkl regionutvecklingsnämnden Rättighetskommitténs kansli inkl kommittén för rättighetsfrågor X Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkl styrelsen Skaraborgs sjukhus (SkaS) inkl styrelsen Västarvet Västsvenska Turistrådet AB Övrig eller annan verksamhet Regionkansliet och VGR IT Regionteater Väst AB Revisionsenhet inkl revisorskollegiet Rättighetskommitténs kansli inkl kommittén för rättighetsfrågor l SICAB inkl styrelsen Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) inkl styrelsen Västfastigheter inkl fastighetsnämnden Västtrafik AB 2. Ansvarig tjänsteman för denna rapport/enkät är Thomas Karlsson 3. Antal personer har medverkat och påverkat svar i denna rapport/enkät 1 person 2-4 personer 5-10 personer personer X personer personer fler än 100 personer 4. Svar i denna rapport/enkät har tagits fram X Nej, inte i samråd med andra förvaltningar Ja, i samråd med andra förvaltningar 5. Svar i denna rapport/enkät har redovisats till nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse

17 Nej X Ja 6. Svar i denna rapport/enkät kommer att redovisas till nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse Nej Ja X Har redovisat ja enligt tidigare fråga

18 Del 2 Allmänna frågor 2013 år sammanställning av svar från förvaltningar och bolag kommer att göras enligt tidigare års principer enligt den s.k. cockpitmodellen vilket innebär följande: 1 = Vi är långt ifrån att uppnå uppsatta mål. Mycket arbete återstår. Motsvarar tidigare rött/dåligt. 2 = Vi är inte riktigt nära att nå målen. En hel del arbete återstår. Motsvarar tidigare orange/varning. 3. = Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg. Motsvarar tidigare gult/ok. 4. = Vi bedömer att vi nå våra mål. Motsvarar tidigare ljusgrönt/bra. 5. = Vi överträffar våra mål. Våra resultat är utmärkta. Motsvarar tidigare mörkgrönt/utmärkt. 7. Mål 1 - Avvikelser i förvaltningens verksamheter hanteras på ett systematiskt sätt Stämmer inte alls X Stämmer helt 8. Mål 1 - Arbetet med att säkerhetsklassificera lokaler har påbörjats Stämmer inte alls X Stämmer helt 9. Mål 2 - Ledningen har regelbunden genomgång av säkerhetsfrågor Stämmer inte alls X Stämmer helt 10. Mål 3 - Västfastigheter har tagit över ansvar för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar Stämmer inte alls X Stämmer helt 11. Mål 3 - Det finns behov av administrativa säkerhetstjänster som ex vis hantering av tjänstekort, larm, avtal, passagesystem, vakthållning och kameraövervakning Stämmer inte alls X Stämmer helt

19 12. Mål 4 - Det finns behov av följande säkerhetstjänster Hantering av tjänstekort X Hantering av larm Administration av passagesystem X Hjälp med vakthållning (ex vis ordningsvakter) X Hantering av kameraövervakning Hjälp med avtal och avtalsbevakning säkerhetstjänster Annat 13. Mål 5 - Handlingsplan för säkerhetsarbetet finns och är fastställd av nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse Stämmer inte alls X Stämmer helt 14. Mål 5 - Kontinuitetsplan eller kris- och beredskapsplan finns och är fastställd av nämnd, styrelse eller bolagsstyrelse Stämmer inte alls X Stämmer helt 15. Mål 6 - Anställda i förvaltningen får utbildning i personsäkerhet Stämmer inte alls X Stämmer helt 16. Mål 7 - De viktigaste processerna och informationsmängderna är identifierade Stämmer inte alls X Stämmer helt 17. Mål 7 - Förvaltningens skyddsvärda information har klassificerats

20 Stämmer inte alls X Stämmer helt 18. Mål 7 - Skyddsvärd information lagras och kommuniceras internt och extern (via ex vis e- post) på ett säkert och tillfredsställande sätt Stämmer inte alls X Stämmer helt 19. Mål 7 - Det finns rutiner som kan tillämpas vid IT-avbrott Stämmer inte alls X Stämmer helt

21 Del 3 A Krishanteringsförmåga 20. Har risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförts under 2013 i syfte att förbättra krishanteringsförmågan? Nej X Ja och antalet RSA vs krishanteringsförmåga som har genomförts är Har risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) genomförts under 2013 i syfte att förbättra informationssäkerheten? Nej X Ja och antalet RSA vs informationssäkerheten som har genomförts är Har skydds- och förbättringsåtgärder genomförts under 2013 som påverkat krishanteringsförmågan? Nej X Ja och exempel på åtgärder är Åtgärdsplaner verksamheter, ändrat organisation bl a införskaffat RKK samordnare och RKK ombud 23. Har skydds- och förbättringsåtgärder genomförts under 2013 som påverkat informationssäkerheten? Nej X Ja och exempel på åtgärder är

22 Reservtelefon extern om IP telefoni går ner, revisioner ute i verksamheterna har påbörjats, loggranskningsrutiner har förbättrats 24. Har skydds- och förbättringsåtgärder genomförts under 2013 som påverkat säkerheten i övrigt? Nej X Ja, och exempel på åtgärder är Utbildning av personal i riskanalyser, skalskydd har setts över, kameraövervakning i entrèer, flera väktare under helger, lokala åtgärdskort framtagna, säkerhetsutbildning, överfallslarm på akutmottagningar Del 3 B Krishanteringsförmåga Bedömning av förvaltningens eller verksamhetens krishanteringsförmåga ska göras enligt följande 4- gradiga skala. 1 = Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga 2 = Det finns en viss förmåga med den är bristfällig 3 = Förmågan är i huvudsak god men har vissa brister 4 = Förmågan är god 25. STRATEGISK LEDNING

23 Förvaltningen har handlingsplaner för systematiskt säkerhetsarbete och tydliga roller och tydligt ansvar för säkerhetsarbetet Stämmer inte alls X Stämmer helt 26. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER Förvaltningen samverkar med andra förvaltningar, kommuner, polis, räddningstjänst m.fl Stämmer inte alls X Stämmer helt 27. EXTERN INFORMATION / KOMMUNIKATION Förvaltningen samverkar i externa nätverk och med andra landsting Stämmer inte alls X Stämmer helt 28. INTERN INFORMATION / KOMMUNIKATION Förvaltningen samverkar i interna nätverk och med andra aktörer inom VGR Stämmer inte alls X Stämmer helt 29. OPERATIV LEDNING Förvaltingen genomför övningar inom området kris- och katastrofledning Stämmer inte alls X Stämmer helt

24 Del 4 - Regionövergripande och gemensamma risker 30. Regionövergripande och regiongemensamma risker som behöver hanteras över förvaltnings- och bolagsgränser inom VGR Inget behöver hanteras X Följande behöver hanteras Regional översyn av Västfastigheters och VGR ITs förmåga att hantera och utveckla säkerhetssytem inom den rättspykiatriska vården utifrån SOSFS 2006:9. IT krasch backupsystem behöver etableras, organiserad brottslighet, rutiner vid IT och telefonistopp, störningar i försörjningssytem. 31. Ny styrmodell och förvaltningsmodell (pm3) för IS/IT har bidragit till ökad effektivisering och tydlighet inom säkerhetsområdet vad gäller roller och ansvar Stämmer inte alls X Stämmer helt

25 Del 5 Personsäkerhet 32. Befintliga personsäkerhetsutbildningar (regional eller lokala utbildningar) är ett bra stöd i arbetet med personsäkerhet Stämmer inte alls X Stämmer helt 33. Andel av personalen som har fått någon form av säkerhetsutbildning Ca 0-9 % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning X Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning Ca % av personalen har fått utbildning 100 % av personalen har fått utbildning

26 Del 6 - Informationssäkerhet Informationssäkerhet handlar om samverkan mellan teknisk och administrativ säkerhet. Teknisk säkerhet består av fysisk säkerhet och IT-säkerhet och omfattar krav på tekniska skyddsåtgärder för information och omfattar bland annat brandskydd, redundans i datahallar och databaser, virusskydd, krypteringsfunktion och övervakning kommunikation. Administrativ säkerhet omfattar bland annat regelverk, rutiner, omfattning av övervakning och kontroll samt revision och uppföljning. 34. Säkerhetsarbetet i VGR styrs av ett regelverk som består av policy, strategi, riktlinjer, mål, anvisningar, instruktioner och beskrivningar. Detta regelverk behöver utvecklas Stämmer inte alls X Stämmer helt 35. Ange exempel på hjälp/stöd som skulle underlätta det egna/lokala säkerhetsarbetet och som borde a) utvecklas, b) förtydligas eller c) avvecklas. X a) Följande behöver utvecklas Löpande utbildning för IT frågor b) Följande behöver förtydligas c) Följande kan avvecklas

27 Inget behöver utvecklas, förtydligas eller avvecklas Frågan är inte relevant för min förvaltning 36. Regler, råd och anvisningar för hur säkerhetsarbetet ska bedrivas är komplexa och omfattande och behöver förenklas Stämmer inte alls X Stämmer helt 37. Mål 7 - arbetet med informationssäkerhet är att säkerställa att information finns tillgänglig när den behövs, att den är korrekt, att obehöriga inte har tillgång till den (konfidentialitet) och att den kan spåras. Innebörd och konsekvenser av dessa mål är kända för all personal Stämmer inte alls X Stämmer helt 38. IT-säkerheten har förbättrats under Nej, IT-säkerheten har inte förbättrats X Ja, IT-säkerheten har förbättrats bland annat genom följande åtgärder Controlling inom verksamheterna, flexibla manuella rutiner har etablerats 39. Personalen behöver utbildning i informationssäkerhet Stämmer inte alls X Stämmer helt

28 40. Informationssäkerhet och olika utbildningsområden. Ange viktiga och mindre viktiga områden. 6 står för viktigaste område/områden och 1 står för minst viktigt område/områden. Policy, riktlinjer och anvisningar Rutiner och instruktioner Övervakning och kontroll Revision och uppföljning Grundläggande om säkerhetskultur Grundläggande om administrativ säkerhet Grundläggande om fysisk säkerhet IT-säkerhet och hur vi kommunicera information på ett säkert sätt IT-säkerhet och hur vi skyddar informationen på ett säkert sätt Grundläggande om IT-säkerhet X X X X X X X X X X 41. Den regionala säkerhetsstrategin för perioden är ett stöd i arbetet med säkerhetsfrågor Stämmer inte alls X Stämmer helt 42. Övriga synpunkter och kommentarer på säkerhetsarbetet och säkerhetsläget Kommentar säkerhetsarbetet Kommentat säkerhetsläget X Inga synpunkter eller kommentarer

29 Del 7 - Hälso- och sjukvård OBS! Följande frågor är obligatoriska att besvara endast för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Enligt SOSFS 2008:14 ska återrapportering till vårdgivaren (dvs till nämnder och styrelser) omfatta granskningar och skyddsåtgärder av större betydelser och riskanalyser samt förbättringsåtgärder som vidtagits. 43. Verksamhet inom hälso- och sjukvård X Ja, min verksamhet är inom hälso och sjukvård Nej, min verksamhet är inte inom hälso- och sjukvård och frågor inom hälso- och sjukvård är inte tillämpbara

30 44. Det finns god följsamhet kring regler för spärr av vårddokumentation Stämmer inte alls X Stämmer helt 45. Det finns god följsamhet kring regler och hantering av behörigheter Stämmer inte alls X Stämmer helt 46. Det finns problem att kommunicera skyddsvärd information på ett säkert sätt Stämmer inte alls X Stämmer helt 47. Om vårdskador - dvs undvikbara skador X Antal vårdskador har minskat Antal tillfällen när "vårdskada kunnat inträffa" har minskat Antal vårdskador har ökat Antal tillfällen när "vårdskada kunna inträffa" har öka 48. Granskningar, skyddsåtgärder av större betydelse, riskanalyser och förbättringsåtgärder som har vidtagits men inte redovisats tidigare. Inget ytterligare att redovisa X Ex på ytterligare granskningar är Säkerhetsanalys av lokaler, säkerhetsanalyser av visa patienter t ex kriminella gäng Ex på ytterligare skyddsåtgärder är

31 X Ex på ytterligare riskanalyser är Lokaler, farliga patienter X Ex på ytterligare förbättringsåtgärder är Ordningsvakter, kameraövervakning 49. Arbete har påbörjats att identifiera rutiner som kan effektiviseras och/eller automatiseras i perspektiven övervakning, styrning, ledning, beslutsstöd, kontroll och analys i syfte att öka ITsäkerheten och tryggheten för patienter och personal Stämmer inte alls X Stämmer helt

32 Punkt 8 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2012 Förvaltning/enhet Handläggare: Robert Leth, NiclasMalmeling Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Beslut om uppdaterad programhandling regionalt Bild- och InterventionsCentrum, etapp 3 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar: 1. Styrelsen ställer sig bakom förslaget till uppdaterad programhandling avseende verksamhetsinnehållet i etapp 3 för regionalt Bild- och InterventionsCentrum. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade den 19 mars 2008 att anta en systemhandling avseende ett nytt regionalt Bild- och InterventionsCentrum vid Sahlgrenska sjukhuset. Vid den inom regionkansliet följande regionala beredningen under hösten 2008 och 2009 beslutades om en etappindelning i tre delar av projektet, såväl av byggnads- som av utrustnings-och ibruktagandeskäl. Regionstyrelsen beslutade på detta underlag den 16 februari 2010 att uppföra etapperna 1 och 2 av regionalt Bild- och InterventionsCentrum till en byggkostnad av 837 mnkr. Rivning av befintliga byggnader samt upphandling och igångsättande av etappen 1 har skett inom denna ram och etapp 2 är under genomförande med beräknat ibruktagande under Föreliggande handling är en uppdaterad programhandling för regionalt Bild- och InterventionsCentrum där verksamhetsinnehållet ånyo värderats utifrån funktioner, samband och volymer. Sammanfattningsvis kan konstateras att de tidigare gjorda bedömningarna i allt väsentligt fortfarande är aktuella. En ytterligare inverventionssal tillkommer liksom en ny funktion i form av PET-MR. För att stärka logistiska samband föreslås förändrad lokalisation av vissa verksamheter. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga Bild- och IntervetionsCentrum uppdaterad programrapport etapp 3, januari 2014 Skickas till Regionstyrelsen Postadress: Bruna stråket 21, 3 vån Göteborg Telefon: Webbplats: E-post:

33 Bild- och interventionscentrum Västra Götalandsregionen, SU-Sahlgrenska UPPDATERAD PROGRAMRAPPORT ETAPP 3 JANUARI 2014 Projektledningsgrupp för projekt BoIC SU Sahlgrenska Västfastigheter 1

34 SAMMANFATTNING Detta är en uppdatering av den programrapport som togs fram 2007 för projektet Bildcentrum. Materialet i rapporten gäller till största del även idag och redovisas kursivt på sidorna som följer. Därefter redovisas uppdaterat material. Det har nu gått ca sju år sedan programmet planerades. Planer och processer har utvecklats till det läge vi befinner oss idag Projektet har bytt namn från Bildcentrum till Bild- och interventionscentrum (BoIC). Benämningen Bildcentrum är på de kursiva avsnitten i denna rapport utbytt mot BoIC. Den etappindelning som beskrevs i programhandlingen från 2006 är omarbetad och istället för två etapper har vi nu tre. Den första består av byggnaden (tätt klimatskal) och kommer att vara klar inom den närmaste tiden våren Etapp nummer två (verksamhetsytor i 2/3 av byggnaden) har påbörjats och väntas vara klar under Verksamheten där startar under Etapp 3, som denna rapport behandlar, rör följaktligen de ytor som inte ingick i etapp 2. Ett verksamhetsprojekt blir efter hand även ett byggprojekt. En Förstudie/Utredning blir Program som sedan övergår i Systemhandling och Projektering. För projektet BoIC innebär det att man 2007 tog fram ett genomarbetat program för hela projektet redovisas Systemhandling och 2012 Projektering av etapp 2. Våren 2013 påbörjades en uppdatering av programmet från 2007 för de resterande delarna etapp 3. Det vi här redovisar skiljer sig från programmet från 2007 genom att vi samlar intervention på plan 2/3. På planet ryms nu åtta interventionslab mot tidigare sju. En del av diagnostiken (Buk-Kärl) flyttas ut ur BoIC men placeras i direkt anslutning. Diagnostiken som tidigare låg på plan 2/3 flyttas alltså till plan 01. PET- teknik är på frammarsch och utvecklingen ger att vi nu även avser att planera för en PET MR. Den placeras i anslutning till nuklearmedicin (klinfys) på plan 01. I övrigt stämmer alltså planeringen från Niclas Malmeling Projektledare BoIC 2

35 FÖRORD Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin är initiativtagare till en gemensam satsning på ett BoIC, som placeras på tomtområdet Sahlgrenska. Detta BoIC är resultatet av många års gemensamt planeringsarbete om hur sjukvårdens nya diagnostiska och terapeutiska behov kan tillgodoses avseende funktion, logistik och samarbete. Regionens långsiktiga strategi för en samlad verksamhet kring nya tekniskt avancerade bildmodaliteter kommer att bli en kraftfull framgångsfaktor för all sjukvård i Västra Götaland. BoIC ger också en styrka för regionen, SU och Sahlgrenska akademin med ökad möjlighet till forskning och utveckling, som kommer hela regionen till godo. Viktiga samarbetspartners i detta utvecklingsarbete är regionens sjukhus, industri, universitet och högskolor. Det finns många skäl till att samla tekniskt avancerad bildapparatur på en plats. Förutom ekonomi, patientlogistik och personalsamband, handlar det främst om att dessa utrustningar är tunga och utrymmeskrävande, men också att de kräver omfattande system för teknisk försörjning, vida större och mer komplexa än vad som finns att tillgå i dagens miljö. Ny, dyrbar och tekniskt avancerad medicinsk utrustning för diagnostik och behandling av Västra Götalandsregionens patienter ställer således stora krav på byggnader och samband. Därför behövs ett särskilt "high-tech hus för bildgivande modaliteter av modern standard. En styrgrupp för BoIC fick därför i uppdrag 2005 av sjukhusets dåvarande direktör att utreda förutsättningarna för ett BoIC såväl verksamhetsmässigt som byggnadsmässigt. Uppdraget till styrgruppen var att utifrån lokalförsörjningsplanens översiktliga ram ta fram ett program för en ny byggnad BoIC vid SU/Sahlgrenska. Programarbetet syftar till att ge byggnaden ett konkret innehåll samt översiktligt klargöra funktionella och tekniska samband. Programarbetet är en delutredning, som skall följas av en systemhandling, som i sin tur skall ligga till grund för investeringsbeslut i Regionstyrelsen. Fokus i utredningen har varit att beskriva hur framtida verksamhet kan bedrivas med tillgång till ett BoIC, samt att planera arbetet för att skapa byggnadsmässiga förutsättningar att hysa högteknologisk utrustning i en samlad struktur för flera decennier framöver. Denna programrapport är en sammanfattning av det arbete som hittills genomförts och den överlämnas härmed. Rapporten är avsedd att utgöra ett underlag för beslut om fortsatt planering för BoICs genomförande. Göteborg Marie Beckman Suurküla Ordförande för styrgruppen BoIC Lennart Ring Planeringschef SU 3

36 Innehåll Utkast Fel! Bokmärket är inte definierat. SAMMANFATTNING... 2 FÖRORD... 3 PROJEKTETS BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL Bakgrund... 5 Förutsättningar... 6 Förutsättningar från Uppdragshandlingen för programarbetet och ur Projektplanen Mål... 8 PROGRAMARBETET Organisation Genomförandet Planeringsläget Kvarstående programfrågor UPPDATERAT PROGRAMARBETE FÖR ETAPP Projektläget Projektorganisation för BoIC januari Delprojekt verksamhet BoIC Genomförandet Planeringsläget Kvarstående programfrågor En integrerad verksamhet BoICs VÅNINGSPLAN Verksamheterna i BoIC och Låghuset/höghuset Plan 04 Hybridoperation, Traumaenhet Plan 2/3 Intervention Plan 01 Klinisk fysiologi nuklearmedicin Plan 00 Radiologi - Akut och poliklinisk verksamhet Plan 99 Sterilcentral, Radiofarmakacentral och Cyklotron BYGGNADEN BOIC Resurs och ram för verksamhets- och lokalplaneringen Placering Struktur: planmått, våningshöjder, konstruktions- och försörjningsprinciper BILAGA: Programskisser, A3 för plan 01, 2/3 och

37 PROJEKTETS BAKGRUND, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL. Bakgrund Ny medicinsk teknik och metodik Under senare år har tekniken för bildbaserad diagnostik och behandling accelererat och utvecklats på sådant sätt, att genomgripande förändringar är omedelbart förestående då det gäller att införa dessa nya tekniker och metoder i den högspecialiserade kliniska sjukvården och i den medicinska forskningen. Ny MR- CT- och PET- teknologi och metodik har möjliggjort framväxten av avancerad bilddiagnostik och till att nya avancerade behandlingsmetoder kunnat utvecklas. Integrerad bildgivande teknologi har blivit alltmer förekommande i de flesta specialiteters behandlings-och operationsprocesser. Den nya bildteknologin och introduktionen av dessa sätt att arbeta ställer höga krav på de lokaler och de miljöer, där verksamheten skall bedrivas och vidareutvecklas. Stora flexibla rumsarealer, hög våningshöjd och möjligheter att planera lokalerna i nya mönster kommer att behövas för att tillgodose den nya verksamhetens krav på utrymme för rationell och effektiv funktion, säkerhet och flexibilitet. 5

38 Förutsättningar Lokalsituationen vid SU- Sahlgrenska Under planeringsarbetet 2003 för upprustningsprojektet Låghuset etapp 2 framkom att nödvändig ny bildgivande utrustning för diagnostik och behandling inte kunde anvisas plats i de befintliga byggnaderna. Lokaler som kunde tillgodose den framväxande medicinska teknikens och metodikens krav på utrymme och våningshöjd saknades. Under planeringens gång växte förslaget fram, att i centralt läge uppföra ett nytt BoIC. Den nya byggnaden skulle ges sådana egenskaper, att verksamheter med ny bildgivande teknologi integrerad i diagnostik- och behandlingsmetoder skulle kunna inrymmas på funktionellt, effektivt och säkert sätt. För att kunna möta framtida förändringskrav skulle byggnaden vidare utformas generell för största möjliga flexibilitet. Utbyggnadskvarter illustration ur Byggnadsplanen 2000, som visar utbyggnadskvarter för framtida utveckling av sjukhuset Kvarter nr 2, centralt i sjukhuset, intill Centralkomplexet och Akutvårdsbyggnaden, förutsattes vara bästa läget för ett nytt BoIC Kartläggning av det verksamhetsmässiga underlaget för projektet BoIC Parallellt med planeringsarbetet för projektet Låghuset etapp 2 och det fortsatta arbetet med Lokalförsörjningsplanen, genomfördes under sommaren 2005 en särskild undersökning för att kartlägga det verksamhetsmässiga underlaget för ett nytt BoIC. Undersökningen, som omfattade intervjuer och samtal med samtliga vårdområden inom SU-sjukvården, bekräftade entydigt behovet av att tillskapa lokaler, som tillgodosåg de nya bildintensiva verksamheternas krav på adekvata utrymmen och stor flexibilitet. Av intervjuerna framkom det gemensamma synsättet att ett BoIC, byggt i mycket centralt läge, skulle ses som en regional, sjukhus- och områdesgemensam lokalresurs, att prioriterat användas för verksamheter med ny och avancerad utrustning, som inte kan inrymmas i befintliga byggnader. 6

39 Vidare, inför planeringen av ett nytt BoIC, framfördes behovet av översyn av det samlade framtida lokalbehovet för de organisatoriska områdena Sahlgrenska, Medot (Medicinsk diagnostik och teknik), Hjärta/Kärl och Sinnesorganen. Nya lokaler i ett BoIC skulle därvid disponeras med två syften: 1) Ge möjlighet för områdena Sahlgrenska, Hjärta/Kärl, Sinnesorganen och Medot att med hjälp av de nya lokalytorna skapa rationella flöden inom och mellan sina områden. 2) Ge plats åt avancerad teknisk utrustning, som inte kan inrymmas i befintliga byggnadskroppar på ett sätt som tillgodoser driftorganisationens krav på rationell drift, reparationer och underhåll. Undersökningen finns dokumenterad i rapporten Områdenas synpunkter och funktionskrav på ett nytt BoIC vid SU-Sahlgrenska juni-september 2005 Förutsättningar från Uppdragshandlingen för programarbetet och ur Projektplanen Projektet är en viktig förutsättning för forskning och utveckling av diagnostik och behandling inom Västra Götalandsregionens sjukvård. Inom Västra Götalandsregionen finns behov av att kunna tillhandahålla modern utrustning för att kunna bedriva komplicerad diagnostik och behandling. Det behövs då också tillgång till lokaler som kan inrymma integrerade behandlings- och operationsmiljöer. Projektet BoIC skall utgöra den fysiska förutsättningen för att kunna tillhandahålla sådana miljöer för framtidens sjukvård. Projektplaneringen skall ske samordnat med lokalförsörjningsplaneringen för den centrala delen av SU-Sahlgrenska och med upprustningsprojektet Låghuset. Programarbetet för BoIC skall synkroniseras med programarbetet för låghusupprustningen. I programarbetet skall ingå att sambandsbehov och flöden kartläggs och studeras övergripande för alla berörda verksamheter inom låghuset och centralblocket. Projektet BoIC är tidsmässigt avgränsat med preliminär byggstart satt till år Programarbetet skall vara avslutat i februari år

40 Mål Övergripande mål för projektet BoIC SU är ett region- och universitetssjukhus som bedriver medicinsk forskning och utbildning samt för hela regionen tillhandahåller ett omfattande högspecialiserat vårdutbud. Detta innebär att vid sjukhuset bedrivs och utvecklas komplicerad diagnostik- och behandlingsverksamhet. För att sjukhuset skall kunna bibehålla och stärka sin ställning som ett ledande universitetssjukhus behöver sjukhuset nu kompletteras och utvecklas med nya laboratorie- och operationsmiljöer samt cyklotronverksamhet. Sjukvårdens utveckling och rationalisering sker i mycket snabb takt, vilket gör att det idag är svårt att förutse de framtida medicinska kliniska metodernas, forskningens och utrustningens lokalkrav. Ett nytt BoIC måste därför, förutom att i ett nära tidsperspektiv tillhandahålla adekvata utrymmen och funktionsmiljöer, planeras och byggas så att hög grad av flexibilitet erbjuds. Mål för program- och planeringsarbetet 2006 Mål för programarbetet under 2006 har ursprungligen angivits i Uppdragshandlingen och i Projektplanen Under programarbetets gång har målbeskrivningen utvecklats och preciserats och kan nu sammanfattas som följer: Programarbetet skall resultera i programhandlingar för en nybyggnad BoIC vid SU-Sahlgrenska. Programhandlingarna skall utgöra underlag för beslut om fortsatt planering och utgöra underlag för regionstyrelsens investeringsplanering. Utgående från projektets bakgrunds- och förutsättningsbeskrivningar, och samordnat med programarbetet för upprustningsprojektet Låghuset- etapp 3, skall programarbete genomföras, som leder fram till: Verksamhetsbeskrivningar Berörda verksamheter skall arbeta fram beskrivningar, som redovisar vision och bedömning av verksamhetens framtida utveckling, innehåll och omfattning. I dessa beskrivningar skall också forskningens och utbildningens framtid beaktas. Varje verksamhet skall beskriva vilka möjligheter, effekter och konsekvenser, som följer då verksamheten bereds lokaler i BoIC. Beskrivningen skall belysa på vilka sätt BoIC kommer att bidra till att både den kliniska verksamhetens och forskningens kapacitet och kvalitet höjs. Övergripande lokaldisposition Programarbetet skall utmynna i konkret förslag om hur verksamheterna skall disponera lokaler inrymda i såväl BoIC som i befintliga intilliggande byggnader. Därvid skall i första hand de mest krävande funktionerna och utrustningen inrymmas i BoIC. Lokaldispositionen skall redovisa rationella arbetssamband och effektiva interna och externa flödeslösningar för patienter, personal, varor, gods och service. 8

41 Funktionsprogram med plankoncept och utrustningsförteckning I programmet skall redovisas preliminära funktionsbeskrivningar och konceptuella planlösningar för BoICs alla våningsplan. I detta programarbete skall ingå att förteckna strategisk utrustning och att beskriva utrustningens krav på utrymme, försörjning och säkerhet. Byggnadens struktur Beskrivning av hur man i direkt anslutning till Centralkomplexet kan tillskapa en generell byggnadsstruktur, inom vilken den mest krävande medicinska utrustningen och den mest avancerade medicinska diagnos- och behandlingsverksamheten kan inrymmas. Byggnadens storlek, uppbyggnad, och egenskaper skall beskrivas och redovisas i text, schematiska skisser/ritningar och illustrationer. Tekniska utredningar Under programskedet skall genomföras de tekniska utredningar, som erfordras för att klarlägga frågor och problemställningar om BoICs tekniska uppbyggnad, bildutrustningens- cyklotron och PETverksamhetens särskilda krav på teknisk försörjning och säkerhet. Genomförandet och kostnadsbedömning Under programarbetet skall översiktligt utredas BoICs tekniska genomförande, i etapper, och göras bedömningar av projektets kostnader. Planerad tung utrustning skall redovisas översiktligt och kostnadsredovisas. Projektorganisationen skall utvecklas med avseende på kommunikation- rapportering och beslutsstruktur. Planerings- och byggprocessens skeden: 9

42 PROGRAMARBETET Organisation Programarbetet under 2006 har genomförts i den organisation som byggdes upp vid arbetets start, årsskiftet 2005/2006: Styrgruppen för Bildcentrum Har det övergripande ansvaret för programarbetets genomförande och avrapportering och har lett och styrt arbetet i de tillsatta arbetsgrupperna, konsulternas och andra gruppers arbeten. Arbetsgrupperna Arbetsgrupper, som representerar verksamheten/ verksamheterna på respektive våningsplan har bildats för att arbeta fram verksamhetsbeskrivningar och övriga delar av programhandlingarna. ( 8 arbetsgrupper i inledande delen av programarbetets andra fas, därefter 6 arbetsgrupper under programarbetets senare del ) 10

43 För samordning med planeringsarbetet för upprustningsprojektet Låghuset har gemensamma möten genomförts med motsvarande planvis tillsatta arbetsgrupper i detta projekt. Ordförandegruppen och tvärseminarier För samordning mellan planen och för att diskutera projektövergripande frågor har ordförandena i arbetsgrupperna träffats och arbetat i särskilda ordförandemöten. Ordförandegruppen har träffats kontinuerligt under programarbetet. Dessa möten har varit forum för kommunikation mellan specialiteterna och målet har varit största möjliga samsyn inom projektet. Vid tvärseminarier har grupperna redovisat för varandra om respektive verksamhets framtidsvision och enats om inriktning för det fortsatta programarbetet. 11

44 Genomförandet Programarbetet under 2006 har genomförts i två faser. Första fasen genomfördes våren/sommaren 2006 och omfattade i huvudsak övergripande beskrivningar av utvecklingstendenser och framtidsvisioner om respektive verksamhets roll och funktion i framtiden. Under vårens arbete och diskussion växte ett gemensamt och enigt synsätt fram om BoICs roll, och hur det fortsatta, mer detaljerade programarbetet skulle inriktas och genomföras: BoIC skall utgöra en gemensam samlad resurs för Västra Götalandsregionens sjukvård, forskning och utveckling inom regionen. I den nya byggnaden skall i första hand inrymmas integrerade operationsoch laboratoriemiljöer, samt de andra komplexa funktioner för diagnostik och behandling, som har de mest avancerade kraven på utrymme, teknisk försörjning, säkerhet och flexibilitet. Första fasens programarbete har beskrivits och redovisats i en lägesrapport: Delrapport Programarbetet under våren 2006 Under programarbetets andra fas, genomförd under sommaren och hösten 2006, har arbetet fokuserats mot fördjupade och mer detaljerade verksamhetsbeskrivningar, processbeskrivningar, analyser och beskrivningar av sambands- och flödeskrav. Lokalprogram har utarbetats och verksamheternas lokaldisposition i BoIC och i angränsande befintliga byggnader har studerats och översiktligt illustrerats. Arbetsgrupperna har beskrivit funktioner, arbetsmetoder och flöden. Utrymmesbehov och sambandskrav har beskrivits. Parallellt har arkitekt, tekniska konsulter och andra utredare utvecklat den nya byggnadens fysiska struktur och successivt har förslag om byggnadens utformning, måttsystem, våningshöjder och kopplingar till befintliga byggnader lagts fram. Med det så utvecklade funktionsprogrammet för byggnaden som ram, har arbetsgrupperna arbetat fram konceptuella planlösningar för BoICs alla våningsplan. 12

45 Som underlag för arbetet med lokalförsörjningsplanen 2006 gjordes antaganden om byggnadens tekniska utformning, planstruktur och våningshöjder. Under det fortsatta planeringsarbetet visade sig dessa första antaganden inte korrekta. Byggnadens utformning måste ändras, så att det blev möjligt att i byggnadens alla våningsplan, utom i plan 99, inrymma bildgivande utrustning. Med denna justerade byggnadsmodell som förutsättning kunde en ny verksamhetsdisposition utarbetas. Verksamhetsdisposition i BoIC Plan 04: Plan 02/03: Plan 01/02: Plan 00: Plan 99: Operation Radiologi Kardiologi och Klinisk fysiologi Radiologi Cyklotron, Radiofarmakacentral och Rehabilitering/sjukgymnastik 13

46 Planeringsläget Under programarbetet fram tom årsskiftet 2006/2007 har utarbetats: Verksamhetsbeskrivningar, i vilka effekten och nyttan på kort och lång sikt av ett nytt BoIC beskrivits. Dessa verksamhetsbeskrivningar har legat till grund för en sammanfattning, som redovisas i denna rapport, avsnittet Verksamheterna i BoIC. Förslag till verksamheternas lokaldisposition i BoIC och i angränsande befintliga byggnader har utarbetats och översiktligt illustrerats. Funktionsprogram och konceptuella planlösningar har tagits fram, som visar efter vilka principer våningsplanen i BoIC kan tas i anspråk med rum, korridorer och andra utrymmen. Programmet innefattar preliminära förteckningar av dimensionerande utrustning. Dessa skall tjäna som underlag för rumsplaneringen och senare också för inköps- och investeringsplanering av ny utrustning. Funktionsprogrammet med översiktlig plandisposition och konceptuella planlösningar redovisas sammanfattat i denna rapport, avsnittet BoICs disposition. Byggnadstekniskt program för BoIC, som beskriver byggnadens placering, storlek, måttsystem, våningshöjder, konstruktions- och försörjningsprinciper samt lösningar för byggnadens koppling mot befintliga byggnader. Under arbetet med det byggnadstekniska programmet har särskilda utredningar genomförts för att klarlägga allmänna tekniska krav, säkerhetskrav och andra förutsättningar för inplacering av bildgivande utrustning, cyklotron och PET-utrustning. Detta programarbete redovisas sammanfattat i denna rapport, avsnittet Byggnaden BoIC. 14

47 Kvarstående programfrågor Ett antal programfrågor återstår att lösa under nästa planeringsskede: Lokalbehovet för Radiofarmakacentralen på plan 99, inklusive PET- lab, gamma- lab och cyklotron är något osäkert. I det fortsatta planeringsarbetet behöver beslut fattas om cyklotronens placering och dess lokalförutsättningar. Projekt BoIC är beroende av att infrastrukturen för data och telefoni för hela sjukhuset löses. ITfrågorna är centrala inom projektet. IT-system måste utvecklas och väljas, som tillgodoser verksamheternas krav på bildhantering och kommunikation. Ytterligare precisering och bearbetning av lokalprogrammet behöver göras för hybridsalar generellt och för den totala miljön på plan 04. Fortsatta studier behövs för att i BoIC inrymma hjärtverksamhetens kateteriseringslab med direkt anslutning till undersökningsrum med MR. Eftersom endast delar av det totala lokalbehovet för sjukgymnastiken/arbetsterapin erbjuds inom BoIC etapp 2, krävs i det fortsatta planeringsarbetet utredningar, som visar en helhetslösning för rehabiliteringsverksamheten. Inom projektet BoIC ingår i det fortsatta arbetet att utarbeta en evakueringslösning för sjukgymnastiken. Lokalbehovet för Lungmottagningarna och Njurmottagningen, som lyfts ur projekt BoIC, skall parallellt lösas i separat projekt. 15

48 UPPDATERAT PROGRAMARBETE FÖR ETAPP 3 Projektläget Under 2006 genomfördes programarbete för BoIC (Programrapport februari 2007). Detta arbete ligger till grund för programarbetet i etapp 3. Det gjordes omsorgsfullt och visar sig hålla mycket bra även Man följde sedan upp programarbetet med en systemhandling (2008). Då planerade man att uppföra ena flygeln i skede 1 och den andra flygeln i skede 2. Under 2009 tog man fram plan för genomförande som resulterade i att man ändrade etappindelningen. Man gick nu över till att dela in projektet i nuvarande tre etapper; Etapp 1 tätt hus dvs tak, ytterväggar stomme mm, Etapp 2 två tredjedelar av verksamhetsytorna samt Etapp 3 med resterande verksamhetsytor (plan 01, 2/3 och 04 i en flygel). Se bild för etappindelning nedan! Under projekterades verksamhetsytorna för etapp 2. Bygget av dessa ytor påbörjades strax innan jul. Etapp 1 färdigställs under våren Beslut om att starta uppdatering av programarbete för etapp 3 togs i början av Själva programarbetet startade i april/maj och avslutas nu i januari Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 16

49 Projektorganisation för BoIC januari 2014 Styrgruppen för BoIC Under 2013 överfördes styrgruppsansvaret för projektet Regionalt Bild- och interventionscentrum från den regionala styrgruppen till SU:s ledningsgrupp under ledning av Barbro Fridén. 17

50 Delprojekt verksamhet BoIC Programarbetet genomförs inom detta delprojekt Delprojekt verksamhet Arbetet med att uppdatera program för etapp 3 under 2013 har genomförts inom delprojekt verksamhet. Områdeschef Per Karlsson leder detta delprojekt och SUs projektledare BoIC, Niclas Malmeling står för själva genomförandet av programarbetet. 18

51 Genomförandet Arbetsgrupper Inom delprojekt verksamhet har vi arbetat med linjechefer och nyckelpersoner för att utarbeta program. Fokus lades på att välja personer som har kunskaper om framtida verksamhet i BoIC vad ska vi ta höjd för? Så här ser grupperna ut: Arbetsgrupper Grupp Deltagare Mötestillfällen Hybrid./Intervention Magnus Tisell Karin Zachrisson Katarina Mellbin Truls Råmundal Henrik Sundeman Håkan Roos Hans Granhed Gundi Schnabel 15/5, 10/6, 26/8 12/9, 26/9, 10/10 21/10, 7/11, 25/11 9/12 PET Diagnostik Vreksamhetschefer Referensgrupp VC Jakobina Gretarsdottir, Jakob Himmelman Jenny Vikgren John Brandberg Doerthe Ziegliz Anne Olmarker Johan Snygg Hans Lönroth Per Albertsson, tf Olof Ekre Anders Hyltander Göran Landberg Hans Lönroth Sven Ekholm Johan Sandelin Göran Matejka Martin Rösman Olof Ekre Per Albertsson Mikael Elam Peter Gjertson Per Karlsson Johan Snygg Anne Olmarker Helena Söderbäck Lars-Gunnar Månsson Magnus Tisell 11/9, 17/9, 11/12 19/6, 29/8, 16/9 24/9, 3/10, 17/10 23/10, 6/11, 15/11 3/12, 13/12 14/5, 26/5, 13/6 20/8, 4/9 29/4, 12/9, 26/11 19

52 Då man arbetat fram program 2007, systemrapport 2008 och nyligen projekterat stora delar av BoIC valde vi att i första hand gå på dessa erfarenheter när vi arbetat fram program för etapp 3. Vi har alltså ett mycket detaljerat material som bas. Vi har en mycket god bild av hur interventionssalar, MR-lab, Hybridoperationssalar mm ska utformas och utrustas. Det som behövdes var mer att sätta omfattningen av de funktioner som vi skulle planera in. Frågeställningen var alltså av mer övergripande karaktär. Uppdrag till berörda VC Programarbetet under 2013 genomfördes av arbetsgrupperna ovan. Inledningsvis träffades gruppen verksamhetschefer som fick i gemensamt uppdrag att övergripande föreslå vilka faciliteter/funktioner som skall in i etapp 3. Deras förslag fördjupades sedan i olika dialoger med de övriga arbetsgrupperna till nedanstående förslag. Förslaget Vi prövade om det fortfarande är hybridoperationssalar samt en traumaenhet som gäller i den vänstra flygeln på plan 04. Planeringen från 2006 visade sig hålla. Plan 04 blir alltså ett sammanhållet hybridoperationsplan med en traumaenhet i anslutning till transporthissar från ett mindre ambulansintag på plan 99 i BoICs vänstra flygel. Går vi neråt i huset kommer vi till plan 2/3. Här planerades för intervention i höger flygel och diagnostik i den vänstra. På arbetsmöten med programgrupp VC prövades frågan om tidigare planering gäller. En verksamhetsanalys visade på att man bör samla intervention på ett plan plan 2/3. Konsekvensen av detta blir att diagnostik läggs på plan 01 i anslutning till nuklearmedicin. Diagnostikdelen från 2006 flyttas alltså ner en våning till plan 01. En del av diagnostik (buk-kärl-, CT, UL, Genomlysning) lyfts ut ur BoIC och placeras i direkt anslutning på plan 02 i Låghuset, byggnad 5028 (där MR ligger idag). En ny förutsättning för projektet är önskemålet om att lägga till en funktion, PET MR. Gruppens förslag gav att den naturligast läggs i anslutning till nuklearmedicin på plan 01. Lokalprogram har utarbetats och verksamheternas lokaldisposition i BoIC och i angränsande befintliga byggnader har studerats och översiktligt illustrerats. Arbetsgrupperna har beskrivit funktioner, arbetsmetoder och flöden. Utrymmesbehov och sambandskrav har beskrivits. 20

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 29 maj 2013 Sammanträdesdatum 2013-05-29 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver

Agenda. Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Agenda Västra Götalandsregionen (VGR) bakgrundsfakta Arbete med projekt inom VGR Resan mot förbättrad projekthantering Utmaningar framöver Västra Götaland 49 kommuner Folkmängd: 1,5 miljoner Invånare/km

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Basgranskning Alingsås lasarett

Basgranskning Alingsås lasarett Basgranskning Alingsås lasarett Dnr: Rev 33-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 november 2013 Genomförd på uppdrag av Revisionsenheten Västra Götalandsregionen Oktober

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte

Agenda. Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 1 Agenda Inledning Uppdraget Information om förstudie för Laboratoriemedicinskt centrum i Lund Fortsatt arbete Övrigt Nästa möte 2 Referensgrupp Kunder Staffan Banke, Centralsjukhuset i Kristianstad Eva

Läs mer

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23

Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Informationssäkerhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Dokumentansvarig: Markus Ekbäck, CISO Karolinska Senast uppdaterad: 2013-10-23 Förlorar vi informationen, om den är felaktig eller manipulerad

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Från idé till handling

Från idé till handling Från idé till handling Bygga om, bygga till, förändra? Hur går man tillväga? Kortfattad handledning för utredningsfasen 2007-04-25 Allt för många gånger har små ombyggnationer gjorts i ett desperat läge

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

DAGORDNING. Datum 2015-03-24. Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2015-03-24 1(7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Välkommen till Tvärdrag om Hus R

Välkommen till Tvärdrag om Hus R Välkommen till Tvärdrag om Hus R Ett hus för Forskning, Utveckling och Utbildning och Utbildning vid Mölndals sjukhus Program 16 oktober 2008 8:30 10:30 8 30 9 00 Bakgrund & Syfte till Hus R Presentation

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446

15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 15 Motion Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland RS1300446 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål Gäller för: Landstinget i Uppsala län Handläggare: Mikael Ekberg SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Dokumentnr: Säkerhetsmål 2015-2018 LUL 3.1 Godkänd: Eva Ljung Version: 1 Sida: 1 (8) Gäller fr.o.m.:

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja

Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Dnr 2012/0448 2014-05-12 Rev 2014-05-17 2014-05-21 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör Peter Lilja Till landstingsstyrelsen Angående återremitterat ärende investeringar de kommande 10 åren Bakgrund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen

Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga. Maria Jacobsson Socialstyrelsen Informationssäkerhet en patientsäkerhetsfråga Maria Jacobsson Socialstyrelsen Syftet med patientdatalagen tillgodose patientsäkerhet och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet patienters och övriga

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG

Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen INFORMATIONSSÄKERHETEN ÄR TILLRÄCKLIG Underlag 1. Några myndigheters rapportering om informationssäkerhet i årsredovisningen Årsredovisningar år 2009 Läkemedelsverket Ledningssystemet för informationssäkerhet SS-ISO/IEC 27001:2006 är under

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet

Granskning av informationssäkerhet 1(1) DNR: SLU ua 2014.1.1.2-841 Exp. den: 2014-06- Styrelsen BESLUT 2014-06-17 Sändlista Granskning av informationssäkerhet Styrelsen beslutar: att fastställa internrevisionens rapport Informationssäkerhet,

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv

Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Kravställning på e-arkiv från informationssäkerhetsperspektiv Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Årtal: 2014 Författare: Delprojektgruppen informationssäkerhet Sammanfattning Inom ramen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Lägesrapport folkhögskolekansliet

Lägesrapport folkhögskolekansliet Lägesrapport folkhögskolekansli Presentationen innehåller: 1. En genomgång av nuläget på folkhögskolekansliet 2. Ett underlag inför samtal om framtida organisation av folkhögskolorna ägda av Västra Götalandsregionen

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Utbildnings- och utvecklingsfonder

Utbildnings- och utvecklingsfonder LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-08-18 Anna-Lena Wallin Rev/08054 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 Rapport 2-08 Utbildnings- och utvecklingsfonder 2007 1. Inledning I revisorernas granskningsarbete

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer