Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 29 maj 2013

2 Sammanträdesdatum (2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 29 maj 2013 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner och Karin Fröjd Kommentarer till aktuella händelser Kaffe Rapporter från styrelsens ledamöter Information: Event om jämställda löner Elisabeth Flygare 8. Information: Akutmottagningarna SU-övergripande arbete Per Karlsson 9. Information: Värdegrundsarbete Lars Rydhede Lunch Information: FoUU och innovation, samarbete med näringsliv och akademin Lars Grip 11. Rapport om städgranskning Lars Grip 12. TU: Arvodering till ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningstiftelse Lars Grip 13. TU: Förslag nyttjande av eget kapital Hanna Axelsson Bilaga Bilaga Kaffe TU: Avvikelserapport april 2013 Hanna Axelsson 15. TU: Gallring av pappershandlingar Kerstin Helgegren Bilaga skickas senare Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 16. Uppföljning utbudspunkter psykiatri Ann-Marie Wennberg och Martin Rödholm 17. TU: Yttrande avseende motion om analys av ätstörningsvården i VGR Ann-Marie Wennberg och Martin Rödholm 18. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilaga Bilagor 19. Övriga frågor Mötets avslutande

4 Punkt 12 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer SU /2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arvodering till ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen Bakgrund och syfte Enligt stadgarna för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen ska ersättningar till styrelseledamöter i stiftelsen fastställas av Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Ledamöter som är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin har inte rätt till ersättning. För ledamöter som inte är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin ersätts omkostnader som uppkommer i samband med styrelsearbete. Dessa ledamöter ska dessutom arvoderas för sitt styrelsearbete. Bakgrunden till förslag om styrelsearvode är följande: Det planeras fyra styrelsemöten per år. Under första året (2013) planeras fem möten inklusive det konstituerande. Ett normalt styrelsemöte beräknas till 2-3 timmar med 0-2 timmars förberedelsetid. Styrelsearbetet förutsätts vara rådgivande och vid behov aktivt med engagemang i arbete med fundraising. Styrelseledamöterna påtar sig roller som kontaktpersoner och ambassadörer för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Förslag Ordföranden får en ersättning som högst uppgår till kr per år, utgånget från en ersättning om kr per arbetad timme. Övriga externa ledamöter får som mest kr per år, likaså utgånget från en ersättning om kr per faktiskt arbetad timme. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen som inte är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin erhåller arvoden enligt ovan. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Lars Grip Bitr. sjukhusdirektör/fouu-direktör Bilaga: Stadgar för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Punkt 13 Referens Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 1(1) Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag nyttjande av eget kapital Bakgrund Sahlgrenska Universitetssjukhusets resultat 2012 var 114,9 mnkr. Ingående eget kapital var 10,5 mnkr. Sjukhuset har i bokslut 2012 ett utgående eget kapital på 125,4 mnkr. I nedanstående tabell redovisas de områden som sjukhuset önskar tillfällig finansiering för genom eget kapital under en 2-årsperiod. Tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion första besök och operation inom ortopedi, handkirurgi, kirurgi, neurokirurgi gynekologi, psykiatri, medicin samt medicinska undersökningar. Omställningsbidrag obstetrik, område 1. Tillfällig finansiering under tiden verksamheten arbetar med förändring av struktur och arbetssätt. Omställningsbidrag medicin, område 2. Tillfällig finansiering av 9 vpl som kommer att frigöras genom att verksamheten arbetar med utveckla förändrat arbetssätt med inriktning personcentrerad vård. Huvudstrategier: metodutveckling för att införa värdebaserad hälso- och sjukvård, förbättringsarbete akutmottagningarna och värdegrundsarbete mnkr 20 mnkr 21 mnkr 14 mnkr 5 mnkr 5 mnkr 15 mnkr - Summa: 61 mnkr 39 mnkr Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att hos regionstyrelsen ansöka om att under 2013 och 2014 få nyttja upp till 100 mnkr av sjukhusets egna kapital i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Barbro Fridén Sjukhusdirektör Hanna Axelsson T.f. ekonomi- och marknadsdirektör

14 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert SU /2013 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gallring av pappershandlingar i personalakter efter skanning Bakgrund och syfte Handlingar i personalakter är allmänna handlingar som ska bevaras. De förvaras som papper i hängmappar, vilket är mycket utrymmeskrävande. Det är i dag tekniskt möjligt, men inte tillåtet, att skanna personalakter och därefter gallra pappers-originalen. Regionens gällande dokumenthanteringsplan föreskriver nämligen att personalhandlingar ska sparas i pappersform. Tillstånd att förstöra originalhandlingar efter skanning har tidigare givits för andra typer av handlingar för samtliga förvaltningar inom regionen. Enligt dokument-hanteringsplan för Hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalands-regionen får journalhandlingar på papper gallras efter skanning. Detta får ske under förutsättning att en skannad kopia tillförs patientjournalen i e-arkivet och bildar ett nytt original. Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården har under 2012 begärt och fått enskilda gallringsbeslut från Regionarkivet gällande personalakter. Dessa förvaltningar har därmed rätt att förstöra pappersoriginal från personalakter efter skanning till sina e-arkiv. Förslag Sahlgrenska Universitetssjukhuset önskar ett likalydande gallringsbeslut gällande personalakter i vår verksamhet. Ett gallringsbeslut behöver fattas av såväl Regionarkivet samt av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionarkivet har tagit beslut , dnr 50/13 72 att inkommande och upprättade pappershandlingar i personalakter får gallras efter skanning, om rutiner för kontroller utförs i enlighet med Riksarkivets författning RA-FS 2009:2 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att inkommande och upprättade pappershandlingar i personalakter får gallras efter skanning, om rutiner för kontroller utförs i enlighet med Riksarkivets författning RA-FS 2009:2. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Kerstin Helgegren Vik Kanslichef Bilaga: Regionarkivets gallringsbeslut (dnr 50/13 72)

15

16

17 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Martin Rödholm SU /2013 Punkt 17 1(2) Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande angående motion av Kristina Grapenholm m.fl. (FP) om behovet av en analys av ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen (dnr RS Bakgrund Kristina Grapenholm har i motion föreslagit regionfullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en regionövergripande analys av vårdbehov och vårdutbud inom ätstörningsvården avseende såväl öppen- som slutenvården, för såväl barn och ungdom som vuxna, och analysera vårdresultat mellan befintliga olika enheter. Regionstyrelsen har valt att remittera denna motion till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för yttrande. Förslag Styrelsen för SU är positiva till att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till en regionövergripande analys av vårdbehov, vårdutbud och vårdresultat inom ätstörningsvården. Tidigare kartläggningar har gjorts 2005 för hela Västra Götalandsregionen och juni 2010 utfördes en kartläggning och utvärdering av ätstörningsvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Slutsatserna från den sistnämnda var bland annat att patienterna med ätstörningsdiagnos får ett bra omhändertagande inom SU men också att hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnader för valfrihetsvård avseende patienter med ätstörningar utgör en betydande del av de totala kostnaderna för ätstörningsvård. Ätstörningsvården inom SU är idag organiserad inom tre olika verksamhetsområden fördelat på Område 1 och 2. I slutet av februari 2013 gav Sjukhusdirektör Barbro Fridén i uppdrag till områdescheferna Jimmy Kero och Ann- Marie Wennberg att ånyo beskriva ätstörningsvården inom SU och att beskriva förutsättningarna för en organisatoriskt samlad ätstörningsvård inom SU. Uppdraget skall återrapporteras Enheter inom VGR med uppgift att behandla patienter med ätstörningar bör förväntas att fortlöpande registrera i kvalitetregistret RIKSÄT. Det medicinska sektorsrådet för psykiatri (vuxna) har i sin verksamhetsplan för 2013 beslutat att starta regionala öppna jämförelser avseende förvaltningarnas resultat utifrån flera olika psykiatriska kvalitetsregister där RIKSÄT är ett. Motionären beskriver att resultaten i årsrapporten för kvalitetsregistret RIKSÄT är föga smickrande för VGR. För ätstörningsvården inom SU gäller att täckningsgraden i RIKSÄT är mycket hög och att vårdresultaten är klart bättre i genomsnittet i riket. Till exempel visade en ettårsuppföljning av 237 registrerade patienter under åren att 54 % inte längre uppfyllde kriterier för någon ätstörningsdiagnos efter behandling på Anorexi- Bulimimottagningen/DSBUS. Sammantaget går förslaget om behovet av analys av ätstörningsvården väl i linje med pågående åtgärder från såväl SU som medicinska sektorsrådet i psykiatri.

18 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Martin Rödholm SU /2013 Punkt 17 2(2) VGR bör också överväga att i likhet med Stockholms Läns Landsting och Region Skåne initiera ett regionalt kunskapscentrum för ätstörningar med förslagsvis följande uppdrag: att löpande sammanställa och presentera information om söktryck, diagnosgrupper, vårdtyngd, medicinska resultat och effektivitet. att utvärdera resultat och effektivitet även hos den betydande del av vården som idag köps av VGR som led i valfrihetsvården (behandlingshem). att erbjuda kunskaps- och metodutveckling utifrån samlad information om utfall av medicinska resultat. att stödja och genomföra implementering av evidensbaserade behandlingsmetoder att stödja och bedriva klinisk forskning som till exempel att utveckla och evidenspröva nya behandlingsmetoder. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anta tjänsteutlåtande, daterat , angående motion från Kristina Grapenholm att utgöra svar från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga: Motion från Kristina Grapenholm (dnr RS ) Expedieras till Regionstyrelsen

19

20

21 Punkt 18 Anmälningsärenden inkomna skrivelser Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Dnr SU / Revisionsenheten, Granskningsrapport avseende styrelsens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje endoskopisk undersökning av magtarmkanalen (PAD och remissvar) Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje Utredning av misstänkt bröstcancer. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om översyn av informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje behandling och uppföljning av hyperhidros. Dnr SU / Barnmorskor, obstetriken, Brev från barnmorskor inom obstetriken. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Remiss: Jämställt Västra Götaland Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispositioner för Dnr SU Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen. Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut om revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande motion om att förbättra eftervården vid förlossning. Dnr SU Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande motion om telefonrådgivning inom psykiatrin. Dnr SU / Regionkansliet, Motion av David Josefsson (M) m.fl. om regiongemensam finansiering för ECMO-behandlingar.. Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut avseende behandling av barn och ungdomar med läkemedlet Xyrem.. Inkomna skrivelser Styrelsesammanträde

22 Punkt 18 Anmälningsärenden inkomna skrivelser Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om genomförande av handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om digitalisering inom patologin i Västra Götalandsregionen.. Dnr SU /2013: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Beslut om kompletterande överenskommelse 2013 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende förändrade rutiner vårdgaranti från HSN 5, 7 och 11.. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Inkomna skrivelser Styrelsesammanträde

23 Punkt 18 Verkställighetsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde (1) Ärendenr: SD 40/2013 Organisation för interventions- och hybridverksamhet i Bild- och Interventionscentrum (BoIC) Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 41/2013 Skapa och hantera styrande dokument Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 42/2013 Kompletterande budgetjustering för Kontaktpunkt 4 och Vårdadministrativt centrum Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör och t.f. ekonomi- och marknadsdirektör Ärendenr: SD 43/2013 Ärenden för information eller beslut i styrelsen Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 44/2013 Ärendehantering och dokumentation i ledningsgruppen Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 45/2013 Ärenden till Central samverkansgrupp Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Verkställighetsbelut Styrelsesammanträde

24 Punkt 18 Delegationsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Ärendenr: D 88/2013 Studie Quintiles AB Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 89/2013 Studie, egenfinansierad studie onkologi Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 90/2013 Inköp av datortomograf till thoraxradiologi, Sahlgrenska sjukhuset, område 4 Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: D 91/2013 Inköp av endoskopidiskdesinfektor till verksamhetsområde onkologi, strålbehandlingen brachyterapin, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 92/2013 Inköp av skärmar för kameraövervakning av patient vid strålbehandling, verksamhetsområde onkologi, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 93/2013 Inköp av undertrycksbehandlingspump till verksamhet hud- och könssjukvård, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 94/2013 Studie Daiichi Sankyo Development Ltd. Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, Område 5 Ärendenr: D 95/2013 Inköp av transportventilator till NIVA, Sahlgrenska sjukhuset, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 96/2013 Inköp av övervakningsutrustning till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 97/2013 Ombyggnad av rum på avd 334, barnmedicin, område 1. Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 98/2013 Inköp av kuvös till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 99/2013 Inköp av kuvös till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Delegationsbeslut Styrelsesammanträde

25 Punkt 18 Delegationsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Ärendenr: D 100/2013 Inköp av möbler till barnkardiologi, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 101/2013 Inköp av diskdesinfektor till dagoperation, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 102/2013 Inköp av röntgensystem för bestrålning av ytliga tumörer till onkologi, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: D 103/2013 Inköp av Eclipse till ÖNH-verksamheten, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Delegationsbeslut Styrelsesammanträde

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag 20 januari 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fredag 20 januari 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fredag 20 januari 2012 Sammanträdesdatum 2012 01 20 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm Yttrande Datum 2013-03-21 Dnr RA 04-2013/1232 Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 28 Stockholm Remiss: Gallringsråd nr 6,

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr:

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr: Plats: Bergabo hotell & konferens, Tjörn Datum och tid: Onsdag 24 augusti Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Ann-Britt Svensson (S)

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi

Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård för verksamheten behandling viss kraniofacial kirurgi Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-23 LS 2015-0867 Landstingsstyrelsen Uppdrag att ta fram en ansökan till Socialstyrelsen om tillstånd att utföra rikssjukvård

Läs mer

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-05-10 Dokumenttyp: Instruktion Version:1.2 Regelverk för skanning av patientinformation i PMO INOM

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087

13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087 Ärende 13 HSS 2014-09-22 13 Dokumenthanteringsplan för barnhälsovården HSS140087 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner förslag till dokumenthanteringsplan för barnhälsovården

Läs mer

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015

Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 1 (7) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från Beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin den 4 september juni 2015 Tid: 09.30 11.45 Plats: Residenset, Vänersborg Närvarande

Läs mer

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Datum Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS DAGORDNING Datum 2016-10-28 1 (6) Sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS Ledamöter och ersättare i sjukvårdsnämnd SUS kallas till sammanträde. Tid: 2016-10-28 kl.09.00 Plats: Representationsvåningen, C-Block,

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29 emelie.sunden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-20 Dnr 1500023 1 (5) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016

Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016 1 (12) Protokoll Protokoll från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus den 3 februari 2016 Tid: kl. 08:30 13:35. Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, sammanträdeslokal Bertil Söderling Närvarande Beslutande

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-08 1 (3) HSN 2016-4885 Handläggare: Roger Henriksson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning

Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-02 1 (2) HSN 1310-1164 Handläggare: Annie Sandell Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-19, P 15 Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:36 LS 0910-0865 1 (3) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-01-25 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Systemavveckling

Läs mer

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg

Primärvårdsnämnden i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-06-15 Primärvårdsnämnden i Varberg Tid: Tisdag 15 juni 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall 1 Justering Primärvårdsnämnden beslutar

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler

Tandvård. Råd om gallring av handlingar i tandvårdsjournaler framgår av dokumenthanteringsplanen. Bevaras. Tandvårdens patientjournaler 1 Tandvård Tandvården har en egen lagstiftning (tandvårdslag 1985:125) och är organisatoriskt skild från övriga delar i hälso- och sjukvården. Tandvården förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

28 Kvalitetspriset 2016 RS160038

28 Kvalitetspriset 2016 RS160038 28 Kvalitetspriset 2016 RS160038 Ärendet Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. I en strävan

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Vestlund.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Vestlund. PROTOKOLL Datum 2008-09-19 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 18 september 2008 kl. 10.00-16.15 på Habiliteringen Lundbystrand i Göteborg. Ajournering för lunch och kaffe

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Hälso- och sjukvården i Skåne

Hälso- och sjukvården i Skåne Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1 Innehåll 1.

Läs mer

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Birger Forsberg Kajsa Westling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 17 1 (3) HSN 1209-1123 Yttrande över motion 2012:15 av

Läs mer

Obesitas-processen kirurgisk behandling

Obesitas-processen kirurgisk behandling -processen kirurgisk behandling Regional styrning för ökad patient- och koncernnytta Ordförandekonferensen 12-04-12 Aggestam, Angerås & Stjernlöf Bakgrund Produktions- och kapacitetsplanering: En regiongemensam

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:92 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus Föredragande landstingsråd: Birgitta

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50

PROTOKOLL. Datum: 2007-08-22. Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl 13.00-16.50 Ann-Marie Johansson Anna Gundersson Annelie Bengtsson Siw Lundkvist Alf Lundin Stefan Wikén Yngve Hamberg

Läs mer

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott

Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott Möte med Samverkansnämndens arbetsutskott : 2015-11-12 Plats: Närvarande: Landstingshuset, Karlstad Marie-Louise Forsberg-Fransson, Region Örebro län Vivianne Macdisi, Landstinget i Uppsala län Fredrik

Läs mer

Mjukare värden ger bättre resultat

Mjukare värden ger bättre resultat Mjukare värden ger bättre resultat Hårda värden nödvändiga för att kunna styra utifrån gemensam värdegrund Åtgärder för cancervården Johan Snygg Verksamhetschef Anestesi/Operation/Intensivvård Sahlgrenska

Läs mer