Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag den 29 maj 2013

2 Sammanträdesdatum (2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Datum: Onsdag den 29 maj 2013 Plats: Röda rummet, Bruna stråket 21, Sahlgrenska sjukhuset Tid: cirka FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Mötets öppnande Fastställande av föredragningslista 3. Val av justeringsperson 4. Patientsäkerhet och avvikelser Christina Raner och Karin Fröjd Kommentarer till aktuella händelser Kaffe Rapporter från styrelsens ledamöter Information: Event om jämställda löner Elisabeth Flygare 8. Information: Akutmottagningarna SU-övergripande arbete Per Karlsson 9. Information: Värdegrundsarbete Lars Rydhede Lunch Information: FoUU och innovation, samarbete med näringsliv och akademin Lars Grip 11. Rapport om städgranskning Lars Grip 12. TU: Arvodering till ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningstiftelse Lars Grip 13. TU: Förslag nyttjande av eget kapital Hanna Axelsson Bilaga Bilaga Kaffe TU: Avvikelserapport april 2013 Hanna Axelsson 15. TU: Gallring av pappershandlingar Kerstin Helgegren Bilaga skickas senare Bilaga

3 Sammanträdesdatum (2) 16. Uppföljning utbudspunkter psykiatri Ann-Marie Wennberg och Martin Rödholm 17. TU: Yttrande avseende motion om analys av ätstörningsvården i VGR Ann-Marie Wennberg och Martin Rödholm 18. Allmänna anmälningsärenden Inkomna skrivelser Verkställighetsbeslut Delegationsbeslut Bilaga Bilagor 19. Övriga frågor Mötets avslutande

4 Punkt 12 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer SU /2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arvodering till ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen Bakgrund och syfte Enligt stadgarna för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen ska ersättningar till styrelseledamöter i stiftelsen fastställas av Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Ledamöter som är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin har inte rätt till ersättning. För ledamöter som inte är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin ersätts omkostnader som uppkommer i samband med styrelsearbete. Dessa ledamöter ska dessutom arvoderas för sitt styrelsearbete. Bakgrunden till förslag om styrelsearvode är följande: Det planeras fyra styrelsemöten per år. Under första året (2013) planeras fem möten inklusive det konstituerande. Ett normalt styrelsemöte beräknas till 2-3 timmar med 0-2 timmars förberedelsetid. Styrelsearbetet förutsätts vara rådgivande och vid behov aktivt med engagemang i arbete med fundraising. Styrelseledamöterna påtar sig roller som kontaktpersoner och ambassadörer för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen. Förslag Ordföranden får en ersättning som högst uppgår till kr per år, utgånget från en ersättning om kr per arbetad timme. Övriga externa ledamöter får som mest kr per år, likaså utgånget från en ersättning om kr per faktiskt arbetad timme. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att ledamöter i styrelsen för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen som inte är anställda av Västra Götalandsregionen eller Sahlgrenska akademin erhåller arvoden enligt ovan. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Lars Grip Bitr. sjukhusdirektör/fouu-direktör Bilaga: Stadgar för Sahlgrenska Forskningsstiftelsen

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Punkt 13 Referens Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SU /2013 1(1) Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Förslag nyttjande av eget kapital Bakgrund Sahlgrenska Universitetssjukhusets resultat 2012 var 114,9 mnkr. Ingående eget kapital var 10,5 mnkr. Sjukhuset har i bokslut 2012 ett utgående eget kapital på 125,4 mnkr. I nedanstående tabell redovisas de områden som sjukhuset önskar tillfällig finansiering för genom eget kapital under en 2-årsperiod. Tillgänglighetssatsning utökad egenproduktion första besök och operation inom ortopedi, handkirurgi, kirurgi, neurokirurgi gynekologi, psykiatri, medicin samt medicinska undersökningar. Omställningsbidrag obstetrik, område 1. Tillfällig finansiering under tiden verksamheten arbetar med förändring av struktur och arbetssätt. Omställningsbidrag medicin, område 2. Tillfällig finansiering av 9 vpl som kommer att frigöras genom att verksamheten arbetar med utveckla förändrat arbetssätt med inriktning personcentrerad vård. Huvudstrategier: metodutveckling för att införa värdebaserad hälso- och sjukvård, förbättringsarbete akutmottagningarna och värdegrundsarbete mnkr 20 mnkr 21 mnkr 14 mnkr 5 mnkr 5 mnkr 15 mnkr - Summa: 61 mnkr 39 mnkr Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att hos regionstyrelsen ansöka om att under 2013 och 2014 få nyttja upp till 100 mnkr av sjukhusets egna kapital i enlighet med detta tjänsteutlåtande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Barbro Fridén Sjukhusdirektör Hanna Axelsson T.f. ekonomi- och marknadsdirektör

14 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Charlotta Tengbert SU /2013 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gallring av pappershandlingar i personalakter efter skanning Bakgrund och syfte Handlingar i personalakter är allmänna handlingar som ska bevaras. De förvaras som papper i hängmappar, vilket är mycket utrymmeskrävande. Det är i dag tekniskt möjligt, men inte tillåtet, att skanna personalakter och därefter gallra pappers-originalen. Regionens gällande dokumenthanteringsplan föreskriver nämligen att personalhandlingar ska sparas i pappersform. Tillstånd att förstöra originalhandlingar efter skanning har tidigare givits för andra typer av handlingar för samtliga förvaltningar inom regionen. Enligt dokument-hanteringsplan för Hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalands-regionen får journalhandlingar på papper gallras efter skanning. Detta får ske under förutsättning att en skannad kopia tillförs patientjournalen i e-arkivet och bildar ett nytt original. Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården har under 2012 begärt och fått enskilda gallringsbeslut från Regionarkivet gällande personalakter. Dessa förvaltningar har därmed rätt att förstöra pappersoriginal från personalakter efter skanning till sina e-arkiv. Förslag Sahlgrenska Universitetssjukhuset önskar ett likalydande gallringsbeslut gällande personalakter i vår verksamhet. Ett gallringsbeslut behöver fattas av såväl Regionarkivet samt av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionarkivet har tagit beslut , dnr 50/13 72 att inkommande och upprättade pappershandlingar i personalakter får gallras efter skanning, om rutiner för kontroller utförs i enlighet med Riksarkivets författning RA-FS 2009:2 Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att inkommande och upprättade pappershandlingar i personalakter får gallras efter skanning, om rutiner för kontroller utförs i enlighet med Riksarkivets författning RA-FS 2009:2. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Kerstin Helgegren Vik Kanslichef Bilaga: Regionarkivets gallringsbeslut (dnr 50/13 72)

15

16

17 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Martin Rödholm SU /2013 Punkt 17 1(2) Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Yttrande angående motion av Kristina Grapenholm m.fl. (FP) om behovet av en analys av ätstörningsvården i Västra Götalandsregionen (dnr RS Bakgrund Kristina Grapenholm har i motion föreslagit regionfullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en regionövergripande analys av vårdbehov och vårdutbud inom ätstörningsvården avseende såväl öppen- som slutenvården, för såväl barn och ungdom som vuxna, och analysera vårdresultat mellan befintliga olika enheter. Regionstyrelsen har valt att remittera denna motion till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för yttrande. Förslag Styrelsen för SU är positiva till att Västra Götalandsregionen (VGR) tar initiativ till en regionövergripande analys av vårdbehov, vårdutbud och vårdresultat inom ätstörningsvården. Tidigare kartläggningar har gjorts 2005 för hela Västra Götalandsregionen och juni 2010 utfördes en kartläggning och utvärdering av ätstörningsvården inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Slutsatserna från den sistnämnda var bland annat att patienterna med ätstörningsdiagnos får ett bra omhändertagande inom SU men också att hälso- och sjukvårdsnämndernas kostnader för valfrihetsvård avseende patienter med ätstörningar utgör en betydande del av de totala kostnaderna för ätstörningsvård. Ätstörningsvården inom SU är idag organiserad inom tre olika verksamhetsområden fördelat på Område 1 och 2. I slutet av februari 2013 gav Sjukhusdirektör Barbro Fridén i uppdrag till områdescheferna Jimmy Kero och Ann- Marie Wennberg att ånyo beskriva ätstörningsvården inom SU och att beskriva förutsättningarna för en organisatoriskt samlad ätstörningsvård inom SU. Uppdraget skall återrapporteras Enheter inom VGR med uppgift att behandla patienter med ätstörningar bör förväntas att fortlöpande registrera i kvalitetregistret RIKSÄT. Det medicinska sektorsrådet för psykiatri (vuxna) har i sin verksamhetsplan för 2013 beslutat att starta regionala öppna jämförelser avseende förvaltningarnas resultat utifrån flera olika psykiatriska kvalitetsregister där RIKSÄT är ett. Motionären beskriver att resultaten i årsrapporten för kvalitetsregistret RIKSÄT är föga smickrande för VGR. För ätstörningsvården inom SU gäller att täckningsgraden i RIKSÄT är mycket hög och att vårdresultaten är klart bättre i genomsnittet i riket. Till exempel visade en ettårsuppföljning av 237 registrerade patienter under åren att 54 % inte längre uppfyllde kriterier för någon ätstörningsdiagnos efter behandling på Anorexi- Bulimimottagningen/DSBUS. Sammantaget går förslaget om behovet av analys av ätstörningsvården väl i linje med pågående åtgärder från såväl SU som medicinska sektorsrådet i psykiatri.

18 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Martin Rödholm SU /2013 Punkt 17 2(2) VGR bör också överväga att i likhet med Stockholms Läns Landsting och Region Skåne initiera ett regionalt kunskapscentrum för ätstörningar med förslagsvis följande uppdrag: att löpande sammanställa och presentera information om söktryck, diagnosgrupper, vårdtyngd, medicinska resultat och effektivitet. att utvärdera resultat och effektivitet även hos den betydande del av vården som idag köps av VGR som led i valfrihetsvården (behandlingshem). att erbjuda kunskaps- och metodutveckling utifrån samlad information om utfall av medicinska resultat. att stödja och genomföra implementering av evidensbaserade behandlingsmetoder att stödja och bedriva klinisk forskning som till exempel att utveckla och evidenspröva nya behandlingsmetoder. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att anta tjänsteutlåtande, daterat , angående motion från Kristina Grapenholm att utgöra svar från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Bilaga: Motion från Kristina Grapenholm (dnr RS ) Expedieras till Regionstyrelsen

19

20

21 Punkt 18 Anmälningsärenden inkomna skrivelser Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Dnr SU / Revisionsenheten, Granskningsrapport avseende styrelsens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje endoskopisk undersökning av magtarmkanalen (PAD och remissvar) Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje Utredning av misstänkt bröstcancer. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om strategi för regiongemensamma ledningsfunktioners geografiska placering. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokala sjukhus i Västra Götaland. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om översyn av informationssäkerhet i Västra Götalandsregionen. Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regional medicinsk riktlinje behandling och uppföljning av hyperhidros. Dnr SU / Barnmorskor, obstetriken, Brev från barnmorskor inom obstetriken. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Remiss: Jämställt Västra Götaland Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispositioner för Dnr SU Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande årsredovisning 2012 för Västra Götalandsregionen. Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut om revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. Dnr SU / Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande motion om att förbättra eftervården vid förlossning. Dnr SU Regionkansliet, Regionfullmäktiges beslut gällande motion om telefonrådgivning inom psykiatrin. Dnr SU / Regionkansliet, Motion av David Josefsson (M) m.fl. om regiongemensam finansiering för ECMO-behandlingar.. Dnr SU / Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut avseende behandling av barn och ungdomar med läkemedlet Xyrem.. Inkomna skrivelser Styrelsesammanträde

22 Punkt 18 Anmälningsärenden inkomna skrivelser Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om genomförande av handlingsplan för Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om digitalisering inom patologin i Västra Götalandsregionen.. Dnr SU /2013: Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Beslut om kompletterande överenskommelse 2013 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende förändrade rutiner vårdgaranti från HSN 5, 7 och 11.. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Dnr SU / Regionkansliet, Regionstyrelsens beslut om energiinvesteringar. Inkomna skrivelser Styrelsesammanträde

23 Punkt 18 Verkställighetsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde (1) Ärendenr: SD 40/2013 Organisation för interventions- och hybridverksamhet i Bild- och Interventionscentrum (BoIC) Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 41/2013 Skapa och hantera styrande dokument Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 42/2013 Kompletterande budgetjustering för Kontaktpunkt 4 och Vårdadministrativt centrum Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör och t.f. ekonomi- och marknadsdirektör Ärendenr: SD 43/2013 Ärenden för information eller beslut i styrelsen Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 44/2013 Ärendehantering och dokumentation i ledningsgruppen Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: SD 45/2013 Ärenden till Central samverkansgrupp Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Verkställighetsbelut Styrelsesammanträde

24 Punkt 18 Delegationsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Ärendenr: D 88/2013 Studie Quintiles AB Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 89/2013 Studie, egenfinansierad studie onkologi Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 90/2013 Inköp av datortomograf till thoraxradiologi, Sahlgrenska sjukhuset, område 4 Beslutsdatum: SU /2013 Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: D 91/2013 Inköp av endoskopidiskdesinfektor till verksamhetsområde onkologi, strålbehandlingen brachyterapin, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 92/2013 Inköp av skärmar för kameraövervakning av patient vid strålbehandling, verksamhetsområde onkologi, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 93/2013 Inköp av undertrycksbehandlingspump till verksamhet hud- och könssjukvård, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 94/2013 Studie Daiichi Sankyo Development Ltd. Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, Område 5 Ärendenr: D 95/2013 Inköp av transportventilator till NIVA, Sahlgrenska sjukhuset, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Ärendenr: D 96/2013 Inköp av övervakningsutrustning till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 97/2013 Ombyggnad av rum på avd 334, barnmedicin, område 1. Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 98/2013 Inköp av kuvös till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 99/2013 Inköp av kuvös till neonatal, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Delegationsbeslut Styrelsesammanträde

25 Punkt 18 Delegationsbeslut Dnr SU /2013 Styrelsens sammanträde Ärendenr: D 100/2013 Inköp av möbler till barnkardiologi, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 101/2013 Inköp av diskdesinfektor till dagoperation, område 1 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 1 Ärendenr: D 102/2013 Inköp av röntgensystem för bestrålning av ytliga tumörer till onkologi, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Sjukhusdirektör Ärendenr: D 103/2013 Inköp av Eclipse till ÖNH-verksamheten, område 5 Beslutsdatum: Beslut fattat av: Områdeschef, område 5 Delegationsbeslut Styrelsesammanträde

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 19 december 2012 Sammanträdesdatum 2012-12-19 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015 Sammanträdesdatum 2015 043 23 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 28 augusti 2014 Sammanträdesdatum 2014-08-28 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2014. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamheten... 7 Rättighetsfrågor... 7 Jämlik vård... 8 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål... 9

Läs mer

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning S ammanfattning... 5 S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen... 8 Patientperspektivet... 9 Sjukhusets mål i patientperspektivet...

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen

ÄRENDEHANDBOK. riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen ÄRENDEHANDBOK riktlinjer för ärendeberedning inom Västra Götalandsregionen Upplaga 1 Mars 2014 En organisation ett arbetssätt Du håller nu Västra Götalandsregionens första ärendehandbok i din hand. Den

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 17 juni 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 17 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se

Handlingar. onsdag den 24 juni 2009. till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. www.sahlgrenska.se Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset onsdag den 24 juni 2009 www.sahlgrenska.se Sammanträdesdatum 0900624 1(1) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013 Ärende 16 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl. 09.15-15.15 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl.

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9

Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 Sida 1(38) Årsredovisning 2013 Hälso- och sjukvårdsnämnd 9 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Under 2013 har hälso- och sjukvårdsnämnden tecknat en ettårig överenskommelse med styrelsen för beställd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer