Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen"

Transkript

1 Förvaltningschef Staffan Blom PaN P 8 Dnr A TJÄNSTEUTLÅTANDE Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit en skrivelse från Socialdepartementet med ett antal specifika frågeställningar att besvara (S2011:03/2013/2). Frågorna rör om och hur patientnämndernas erfarenheter används i ett mer övergripande styrningsoch ledningsperspektiv inom regionen/landstinget-/kommunen. Svar ska skickas senast den 20 mars Förslag till beslut Nämnden föreslås besluta att - anta förvaltningens svar på Socialdepartementets frågor - att förklara paragrafen omedelbart justerad. Staffan Blom Förvaltningschef Bilaga: 1. Departementsskrivelse 2. Förvaltningens förslag till svar Patientnämndens förvaltning Telefon E-post

2 PaN p S2011:03/2013/2 Patientmaktsutredningen S 2011:03 Patientnämnderna Utredningssekreterare Lena Barrbrink Telefon Mobil E-post Förfrågan om patientnämndernas arbete Patientmaktsutredningen överlämnade den 31 januari delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) till socialminister Göran Hägglund. I det fortsatta arbetet har utredningen bl.a. i uppdrag att föreslå en modell för systematisk insamling och bearbetning av patientberättelser i klagomåls och anmälningsärenden. I utredningens direktiv konstaterar regeringen att en systematisk insamling och bearbetning på nationell nivå av de patientberättelser som kommer in till Socialstyrelsen och patientnämnderna skulle bidra med värdefull information i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Det handlar enligt regeringen om att identifiera och uppmärksamma bristfälliga rutiner för att effektivisera och förbättra vårdprocessen. Efter vad utredningen har förstått arbetar patientnämnderna i stor omfattning med att återföra erfarenheter från nämnderna till själva verksamheterna. Utredningen skulle emellertid vilja belysa hur patientnämndernas erfarenheter används i ett mer övergripande styrnings- och ledningsperspektiv inom regionen/landstinget- /kommunen. I det sammanhanget behöver utredningen patientnämndernas hjälp att svara på några korta frågor. 1) I vilken utsträckning efterfrågas nämndernas kunskap och erfarenheter aktivt av a) verksamheterna b) region/landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden etc. c) landstingsledningen (region/landstingsdirektören och dennes ledningsgrupp)? 2) Stämmer utredningens uppfattning att tyngdpunkten i patientnämndens återföring ligger på att återföra synpunkter till verksamheterna? Postadress Besöksadress Telefonväxel Stockholm Karlavägen 100

3 2 3) Vilka är mottagare i landstinget/kommunerna av patientnämndens årliga verksamhetsberättelse? 4) Hur hanterar mottagarna verksamhetsberättelsen? T.ex. om berättelserna behandlas i sak eller som ett anmälningsärende i olika nämnder. 5) Förekommer det att patientnämnden på eget initiativ uppmärksammar landstingsledningen, landstingsstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, socialnämnden m.fl. på brister etc. på andra sätt än genom den årliga verksamhetsberättelsen? På vilket sätt i så fall? 6) Hur hanterar mottagarna sådana propåer och hur sker återkopplingen till patientnämnden? 7) Hur uppfattar ni att nämndens erfarenhet används i landstinget och kommunerna för uppföljning och styrning av vården och omsorgen? Utredningens sekretariat kommer att medverka när patientnämnderna träffas den 5 mars i Stockholm. Det finns då tillfälle att närmare diskutera frågorna. Svaren skickas senast den 20 mars 2013 till Patientmaktsutredningen, Lena Barrbrink, Stockholm eller på e- post Tack för er medverkan! Med vänlig hälsning Johan Assarsson Särskild utredare

4 PaN P 8 Staffan Blom Dnr A Förvaltningschef Direkttel Patientmaktsutredningen Socialdepartementet Förfrågan om patientnämndernas arbete Patientmaktsutredningen har i skrivelse daterad den 7 februari 2013 (S2011:03/2013/2) ställt ett antal frågor till patientnämnderna i landet. Detta utifrån utredningens direktiv om att en systematisk insamling och bearbetning på nationell nivå av de patientberättelser som kommer in till Socialstyrelsen och patientnämnderna skulle bidra med värdefull information i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. 1. I vilken utsträckning efterfrågas nämndernas kunskap och erfarenheter aktivt av a) Verksamheterna? Svar: Vår erfarenhet är att verksamheterna är aktiva med att efterfråga erfarenheter från de patientanmälningar som kommer in till patientnämndens förvaltning. I vårt förbättringsarbete har vi utvecklat ett system med att kontinuerligt återföra klagomål till berörda verksamheter. Det sker månadsvis via e-post samt att man varje år får en aggregerad sammanställning. Vi har för närvarande drygt 750 månadsprenumeranter och ytterligare 35 årsprenumeranter, men det ökar hela tiden. Därtill är verksamheterna intresserade av att få ta del av våra s.k. principärenden och proaktiva ärenden. Förvaltningens tjänstemän bjuds också ofta in att presentera erfarenheter och resultat vid arbetsplatsträffar, konferenser och andra möten. b) Region/landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsnämnden/socialnämnden? Svar: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan i sin beställarroll begära att få uppgifter gällande en viss vårdgivare för att använda detta vid avtalsskrivande eller utvärdering av vårdgivaren. Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller socialnämnderna efterfrågar som regel inte nämndernas kunskaper eller erfarenheter aktivt. Patientnämnden ställer ibland så kallade principärenden till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och i dessa begärs åter- Patientnämnden Telefon E-post

5 koppling i ärendet. I principärenden tar nämnden upp frekvent återkommande problem som inkommer till patientnämndens förvaltning eller särskilda allvarliga problem. För exempel på principärenden se förvaltningens hemsida, Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i maj presenteras nämndens årsrapport, följt av en diskussion. Rapporten dras och kommenteras av nämndens politiska ledamöter. Förvaltningen bjuds också in att berätta och föredra årsrapport och andra erfarenheter årligen till olika politiska organ under hälso- och sjukvårdsnämnden och till chefstjänstemannaforum. c) Landstingsledning/koncernledning. Svar: Förvaltningschefen återför kortfattat erfarenheter och utveckling i samband med koncernledningsträffar. 2. Stämmer utredningens uppfattning att tyngdpunkten i patientnämndernas återföring ligger på att återföra synpunkter till verksamheterna? Svar: Ja, det är också verksamheterna som aktivt efterfrågar våra månadsrapporter och informationsinsatser. 3. Vilka är mottagare i landstinget/kommunerna av patientnämndens årliga verksamhetsberättelse? Svar: Patientnämnden i Stockholms läns landsting lägger ut årsrapporten dels på vår hemsida, dels trycker vi upp cirka 700 rapporter som vi distribuerar till följande: Landstingsfullmäktige Till olika politiska organ under hälso- och sjukvårdsnämnden Chefläkare, verksamhetschefer och andra nyckelpersoner inom vården Tjänstemän vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utskick till socialnämnden i kommunerna Övriga, allmänhet m.fl. som önskar ta del av årsrapporten Patientnämnden Telefon E-post

6 4. Hur hanterar mottagarna verksamhetsberättelsen? Svar: Numera bör vårdgivarna föra in erfarenheter från patientnämnden i sin årliga patientsäkerhetsberättelse. Årsrapporten som innehåller patientberättelser anmäls dels i landstingsfullmäktige och dels till olika politiska organ under hälso- och sjukvårdsnämnden. 5. Förekommer det att patientnämnden på eget initiativ uppmärksammar ledning m.fl. på brister på annat sätt årsberättelse? Svar: Ja, genom de principärenden och proaktiva ärenden som patientnämnden fattar beslut om. I vissa principärenden och andra ärenden begär vi ibland in svar från landstingsledning eller hälso- och sjukvårdsnämnd. Vi kan också göra beställare uppmärksamma på brister i vården. I några ärenden där landstinget sagt upp avtal med en vårdgivare har anmälningar som kommit in till patientnämndens förvaltning utgjort en del av grunden för beslutet. 6. Hur återkopplar mottagarna sådana propåer? Svar: Vår erfarenhet är att mottagarna oftast tar våra iakttagelser och erfarenheter på allvar och återkopplar skriftligt till patientnämndens förvaltning. Svar kommer dock inte alltid från styrelse eller politiskt organ även om patientnämnden har ställt skrivelsen dit. 7. Hur används nämndens erfarenheter i landstinget och kommunerna för uppföljning och styrning av vården och omsorgen? Svar: Hittills i ringa utsträckning när det gäller styrning av vård och omsorg. En del av våra resultat används som olika underlag i olika upphandlingar. Eva Lannerö Ordförande Patientnämnden Telefon E-post

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg 2015:8 Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-03-25 2013/41-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-02-07 S2013/994/SAM (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Konkurrensverket Vår referens/dnr: Enheten för KOS Birgitta Laurent Andreas Sigeman Er referens/dnr: 103 85 Stockholm Dnr 586/2014 2014-11-06 Inventering avseende behov av information om reglering kring

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2014 Patientsäkerhetsenheten Sylvia Myrsell Inledning SOS Alarm är en enskild vårdgivare med verksamhet vid 14 SOS-centraler från Luleå i norr till Malmö

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet

Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet Offentlighet och sekretess samt yttrande- och tryckfrihet 2012/13:JO1 Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning för att den på begäran av polisen lämnat ut en patientjournal avseende en person som var målsägande

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer