Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning"

Transkript

1 DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 6 december 2013, klockan 13:15 Plats Sundby gård Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslista 2 Information. Vesna Jovic, kommundirektör, informerar om arbetet kring jämlikhet (områdesoch jämställdhetsperspektiv) och delaktighet. 3 Information. Roger Höglund, kommunikationschef, informerar om sociala medier. 4 Information. Karin Gavelin, projektledare och utredare, informerar om rådslag och medborgarbudget. 5 Demokrati- och mångfaldsberedningens aktivitetsplan för Demokrati- och mångfaldsberedningens remissvar Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare - motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) KS-2013/ Slutrapport för Huddinge demokratidagar Övrigt

2 DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 2 (2) Huddinge den 29 november 2013 Katharina Wallenborg Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 5 DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) HANDLÄGGARE Marcel Moritz Demokrati- och mångfaldsberedningen Aktivitetsplan för demokrati- och mångfaldsberedningen 2014 Förslag till beslut Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 29 november 2013, godkänner demokrati- och mångfaldsberedningen aktivitetsplanen för Sammanfattning Demokrati- och mångfaldsberedningen har tagit fram en aktivitetsplan för Av denna framgår aktiviteter och de prioriteringar som ska göras under året. Bland annat ska demokratidagar genomföras samt arbeta ske för högre valdeltagande i de fyra valen och då speciellt involvera gymnasieskolorna. Beskrivning av ärendet Demokrati- och mångfaldsberedningen är en fullmäktigeberedning vars huvudsakliga arbetsuppgift och ansvar är att fördjupa den demokratiska processen i Huddinge kommun och verka för att kommunens anställda och invånare kan arbeta och leva i ett jämställt samhälle som främjar allas lika värde och möjligheter. Demokrati- och mångfaldsberedningen sammanträder cirka åtta gånger per år och genomför dessutom studiebesök samt är initiativtagare och medverkande på Huddinge demokratidagarna. Under 2014 ska demokrati- och mångfaldsberedningen bland annat verka för högre valdeltagande i de fyra valen och då speciellt involvera gymnasieskolorna. För mer beskrivning av demokrati- och mångfaldsberedningens arbete, se bilaga aktivitetsplan Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att aktivitetsplanen godkänns. Hanna Lundborg Kvalitetschef Marcel Moritz Utvecklingsledare POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Administrativa avdelningen Kvalitet och projekt HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (2) Bilagor Aktivitetsplan för demokrati- och mångfaldsberedningen Beslutet delges Kommunstyrelsen

5 Aktivitetsplan för Demokrati- och mångfaldsberedningen Se över beredningens reglemente 2. Följa upp Vision Aktivt arbeta för högre valdeltagande i de fyra valen, speciellt involvera gymnasieskolorna 4. Bjuda in Roger Höglund och Joakim Graffner för diskussion om valen 5. Uppmärksamma gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt gruppen med utvecklingsstörningar när det gäller demokrati och inflytande 6. Demokratidagarna Se över hur kommunen arbetar med jämlikhet och mångfald (uppföljning av de två årens redovisningar från förvaltningscheferna) 8. Fortsätta att utveckla samarbetet med Europarådet 9. Uppföljning av återkoppling när det gäller invånardialog 10. Demokratipriset 11. Bjuda in DO, Paul Lappalainen om diskrimineringslagen och ECCAR (Städer mot rasism) 12. Bjuda in Gunilla Eitrem för information om olikheter och mångfald inom Södertörnssammarbetet och Södertörns utvecklingsprogram 13. Information från KUF om Digidel 14. Rapport för demokrati och mångfaldsberedningen Aktivitetsplan för demokrati och mångfaldsberedningen Dessutom tillkommer remisser, mm

6 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende 6 DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningens remissvar Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare- motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Förslag till beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som beredningens yttrande i ärendet. Sammanfattning Motionen daterad som lämnats av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) handlar om att Huddinge kommun bör göras till en så kallad fristad för förföljda författare inom ramen för International Cities of Refuge Network (ICORN). Den beräkneliga kostnaden för författaren blir ungefär kronor för två år ifall författaren kommer ensam och kronor ifall han eller hon kommer med familjemedlem. Ytterligare kostnader tillkommer som är svårare att förutse bland annat för bostad, försäkringar, tolk, sjukvård, resor med mera. Förvaltningen anser att motionärernas förslag ligger i linje med kulturpolitiskt program och med mål och budget Förslaget syftar till att värna om yttrandefriheten som enligt förvaltningen bör ses som en oundgänglig förutsättning för demokrati. Att bli fristad skulle dock kräva ytterligare resurser som idag inte finns i den ordinarie verksamheten. Detta är ett stort åtagande som konkurrerar om resurser med andra angelägna demokratifrågor. Ett mer resurseffektivt alternativ kan vara att Huddinge kommun överväger att inleda ett samarbete med Stockholms stad som har en fristadsförfattare aktiv på Södertörns högskola. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) har framfört en motion daterad om att Huddinge kommun kan göras till ytterligare en fristad för förföljda författare, detta är ett internationellt samarbete med POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) International Cities of Refuge Network (ICORN). Motionärerna framför argumentet att Huddinge redan stödjer olika kulturella verksamheter, bland annat genom sitt kulturpolitiska program och genom stipendier. Motionärerna menar också att åtagandet skulle främja ett kulturellt utbyte och att Huddinge skulle sättas på kartan vad gäller värnandet om yttrandefriheten. Fakta och definitioner För att kunna ge synpunkter har förvaltningen hämtat in uppgifter för att kunna ta ställning till motionen. Vad är ICORN? Medlemmarna inom ICORN utgörs av fristäderna som frivilligt valt att ansluta sig till samarbetet. De orter i Sverige som hitintills anslutit sig är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö, Sigtuna och Jönköping. 1 Fristäderna syftar till att skapa en skyddsåtgärd för författaren som fristaden tar emot. Han eller hon ges på så sätt möjligheten att fritt utöva sitt konstnärskap. Denna möjlighet skulle annars riskera att begränsas, till exempel på grund av förföljelse eller censur i författarens hemland. ICORN:s definition av en förföljd författare ICORN ställer upp en rad kriterier i en egen stadga (The ICORN Charter). I stadgan framkommer att ansökande till ICORN på grund av sitt skrivande kan riskera att bli dödad, bortförd/kidnappad, fysiskt angripen eller att försvinna; att författaren riskerar att dömas till fängelse som en konsekvens av sitt skrivande; eller att denne inte kan uttrycka sig fritt på grund av rädsla för åtal/repressalier. 2 Kulturrådets definition av en förföljd författare Statens kulturråd (nedan kallat Kulturrådet), är en myndighet under Kulturdepartementet som främjar utveckling och bidrag inom kultur. Kulturrådet har varit drivande vad gäller skapandet av nya fristäder i Sverige, bland annat genom att lämna råd och upplysningar till kommuner som överväger att bli fristäder för förföljda författare. Kulturrådet menar att det inte är personens meriter som är det viktigaste kriteriet när en författare ska väljas, utan att författarens behov av att komma i säkerhet och att få sin röst hörd är viktigare i detta sammanhang. 3 1 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Bakgrund och historik. 2 The ICORN Charter. 3 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att vara fristad.

8 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) I övrigt skriver Kulturrådet att; vilken författare som helst, i vilket land som helst, kan väljas till fristadsförfattare. Detta gäller ifall han eller hon är utsatt för hot eller förföljelse på grund av sina uttryckta åsikter, genom sitt professionella konstnärliga arbete. Ifall dessa kriterier är uppfyllda kan personen i fråga lämna en ansöka till ICORN och på så sätt bli en kandidat till en fristad. 4 Migrationsverkets syn på förföljda författare Migrationsverket har också skrivit ett rättsligt ställningstagande i frågan. Där framkommer att myndigheten inte har några invändningar mot att fristadsförfattare tas emot av kommuner. 5 Vad innebär det att bli fristad? Att bli en fristad kräver en rad olika förberedelser som kan bli tidskrävande. 6 Det första steget är att ska ett avtal tecknas mellan kommunen och ICORN. 7 I avtalet förbinder sig kommunen att vara fristad för författaren i två år. Kommunen förbinder sig också att tillhandahålla en möblerad botad för författaren och eventuellt hans eller hennes familj. Fristaden förbinder sig vidare att betala ett stipendium till författaren varje månad. 8 Avtalet innehåller även en rad punkter där kommunen skulle förbinda sig kommunen att tillförsäkra ytterligare delar av författarens och dennes familjs välfärd. Bland annat förbinder sig kommunen att tillhandahålla sjukvårdsförsäkring och hemförsäkring. Fristaden skall även skapa möjligheter för författaren att lära sig språk som talas i fristaden. 9 Viktigt att påpeka är att den mottagande kommunen har ett utrymme att bestämma vilken författare som är lämplig. Varje kommun kan alltså utforma sina egna kriterier i urvalet av en författare. 10 Även om kriterier kan variera kommuner emellan så är det gemensamt för alla tidigare fristäder är att ingen 4 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare, Se ansökningsblankett. 5 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare. 6 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Checklista för fristadsförfattare; mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare i Jönköpings Landsting ( ). 7 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare, Se avtalet. 8 Se avsnitt III, A. punkt 1-4 i avtalet. 9 Se avsnitt III, B. punkt 1-8 i avtalet. 10 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare.

9 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) har accepterat kandidater som förespråkat våld när en lämplig författare har valts ut. 11 Kommunen ska utse en koordinator En annan viktig uppgift för kommunen är att utse en koordinator för gästförfattaren. 12 Koordinatorn är en person som rent förenklat ansvarar för författaren under tiden som denne och eventuellt också dennes familj omfattas av avtalet. En viktig lärdom från tidigare fristäder är att åtagandet också kan bli personligen utmanande, inte minst för koordinatorn eftersom gästförfattaren ofta är utlämnad åt fristaden. Det har visat sig vara svårt för tidigare koordinatorer att skilja mellan privatliv och yrkesliv i sin uppgift. 13 Därför är det också viktigt att utse rätt person till koordinator. Viktigt att ta hänsyn till eventuella familjemedlemmar En annan sak att beakta är ifall författaren vill ta med sig en eller flera familjemedlemmar. Det kan vara lättare för författaren att komma till fristaden med en partner än om vederbörande kommer själv. Att ha en familjemedlem med sig kan alltså fungera som ett starkt stöd. 14 Är det möjligt för kommunen att avbryta åtagandet? Fristaden kan välja att säga upp avtalet, i och med detta följer en uppsägningstid på sex månader. En uppsägning ändrar inte fristadens skyldighet att sörja för gästförfattaren under resterande tid av det avtalade åtagandet. 15 Kostnad Att bedöma de exakta kostnaderna för Huddinge kommun som fristad är svårt eftersom kostnaden kan påverkas av flera utgifter som skiljer sig från kommun till kommun. Ett exempel på detta är hur mycket hyrespriset för en lägenhet skiljer sig från en kommun till en annan. Tidigare fristäder påpekar vikten av att budgeten måste innehålla oförutsedda utgifter. Den största kostnaden är stipendiet som skall betalas ut varje månad Ibid. 12 Se avsnitt III, B. punkt 3 i avtalet. 13 Mejlkontakt med Bibbi Wopenka, kommunikationschef Göteborgs stads kulturförvaltning ( ). 14 Mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare Jönköpings Landsting ( ). Landstinget i Jönköpings län är medlemmar i ICORN, i förlängningen är det tänkt att Jönköpings kommun också skall bli en medlem. Kommunen bidrar dock redan med bostad. 15 Se avsnitt VI i avtalet. 16 Mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare i Jönköpings Landsting ( ).

10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) En ytterligare erfarenhet är att kostnaderna för en tolk kan bli betungande, särskilt ifall författaren inte talar samma språk som koordinatorn. Kostnaderna kan också bli som störst i början av projekten, bland annat eftersom författaren har behövt hjälpas till rätta i kommunen och i kontakten med olika myndigheter. Kostnader kan även stiga vid eventuell sjukdom, tandläkarbesök eller liknande, detta brukar dock inte bli ett stort problem. 17 Ytterligare svårförutsedda kostnader utgörs av resor till årliga ICORN-möten och övriga resor till olika seminarier och kurser med mera. Trots flera oklarheter borde det ändå vara möjligt att uppskatta vissa kostnader på ett ungefär. Vid bedömningen av dessa kostnader har Kulturrådets underlag använts. 18 I det ovan nämnda avtalet förbinder sig kommunen att betala ett månatligt stipendium till författaren. Kulturrådet skriver att detta kan motsvarande kronor i månaden eller kronor i månaden ifall författaren medtar familjemedlem. Den sammanlagda summan för hela tvåårsperioden borde därför bli kronor ifall författaren kommer ensam, eller kronor ifall familjemedlem medföljer. Kulturrådet ger ingen övrig information i denna del. Det skulle till exempel vara bra att veta hur mycket kostnaden ökar i förhållande till antalet medföljande familjemedlemar. ICORN tar också ut en medlemsavgift för varje år som författaren är ansluten till fristaden. Enligt Kulturrådet motsvarar medlemsavgiften ungefär kronor per år. Under hela tvåårsperioden bör Huddinge kommun därför räkna in ungefär kronor för denna kostnad. Vad gäller kostnaden för koordinatorn skriver Kulturrådet som exempel att hans eller hennes arbetstid kan motsvara ungefär 20-25% tjänst. Detta kan avrundas till 7500 kronor i månaden vilket motsvarar 25% av en lön på kronor i månaden. Med detta som underlag kan koordinatorns lön (med avseende på fristadsprojektet) uppskattas till kronor under hela tvåårsperioden. Dessutom bör koordinatorns lön beräknas mot bakgrund av det arbete som krävs under förberedelseperioden innan författaren anländer. Den mer eller mindre förutsägbara kostnaden för stipendium, medlemsavgift och koordinatorslön som Huddinge kommun bör räkna med för en tvåårsperiod, ifall kommunen väljer att bli fristad, uppkommer till ungefär kronor för enbart författaren, eller till ungefär kronor om personen i fråga medtar familjemedlem. 17 Mejlkontakt med Bibbi Wopenka, kommunikationschef Göteborgs stads kulturförvaltning ( ). 18 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Ekonomi.

11 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) Är det förenligt med kommunens styrdokument att vara fristad? I Huddinges kulturpolitiska program framkommer en definition av kultur; kultur är en nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling och är en viktig del i samhällsbyggnaden. 19 I förvaltningens mening kan begreppet demokrati kopplas till ICORNS syfte att värna om yttrandefriheten, eftersom den är en grundläggande förutsättning för demokratin. I mål och budget 2014 står det att människor med olika bakgrunder och kompetenser berikar vår kommun och gör att vi står väl rustade i en globaliserad tid. De möjligheter som detta ger ska vi ta tillvara genom att skapa förutsättningar för människor att mötas. 20 Genom att ta emot en fristadsförfattare kan Huddinge kommun komma att berikas kulturellt. Vidare står det om internationellt arbete att Internationellt arbete ger dessutom Huddinge möjligheter att profilera sig regionalt, nationellt och internationellt kring prioriterade frågor. 21 Detta mål sammanhänger med motionärernas argument om att Huddinge kommun har en möjlighet att sättas på kartan, inte minst vad gäller värnandet om yttrandefriheten. Södertörns högskola samarbetar med Stockholms stad När detta tjänsteutlåtande skrivs bedriver Södertörns högskola i Flemingsberg ett samarbete med Stockholms stad och dess fristadsförfattare Mezegebu Hailu Habtewold från Etiopien. Habtewold lånar idag en forskarplats på högskolan och förhoppningen är att han ska kunna hålla seminarier och föreläsningar för studenter på högskolan. 22 Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att förslaget om att Huddinge kommun kan bli en fristad för förföljda författare ligger i linje med kommunens styrdokument; mål och budget samt kulturpolitiskt program. En gästförfattare kan bidra till ett kulturellt och intellektuellt utbyte, samt berika den offentliga debatten. 19 Se kulturpolitiskt program , s Se mål och budget 2014, s Se mål och budget 2014, s Telefonintervju med Antonia Ribbing, samordnare på utbildnings- och forskningskansliet, Södertörns högskola, ( ).

12 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2013/ (7) Förvaltningen anser att förslaget är lovvärt eftersom det sammanhänger med värnandet om mänskliga rättigheter. Att bli fristad har ett samband med värnandet om den globala yttrandefriheten. 23 Samtidigt måste betonas att detta skulle vara ett stort åtagande, det skulle också kräva ytterligare resurser som inte finns inom ordinarie verksamhet. Det finns många angelägna demokratifrågor som dessa resurser skulle kunna ägnas åt. Ett billigare alternativ skulle kunna vara att Huddinge kommun överväger att bilda ett samarbete med Stockholms stad i frågan då deras gästförfattare Mezegebu Hailu Habtewold redan idag är verksam på Södertörns högskola. Marcel Moritz Utvecklingsledare Hanna Lundborg Kvalitetschef Bilagor Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare! Motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V), daterad Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning 23 Se Förenta nationernas (FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), Artikel 19 Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

13 Bilaga Ärende 6 Huddinge kommun Kommunfullmäktige HUDIJif\lGE I<.Ofv, JllJf J Kornmt: rels( n O ~> 2 8 Diar i o nr Diarieplunbut~ckn. MOTION Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare! Bakgrund I många länder världen över utsätts författare för hot och förföljelser för att de utövar sin grundläggande rättighet till yttrandefrihet. I börj an på 1990-talet startades ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt förföljda författare. Sedan 2005 ingår dessa städer i en organisation; International Cities of Refuge Network (ICORN). Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Sigtuna är svenska fristäder som ingår i nätverket och som tar emot gästförfattare. Med författare menas i detta sammanhang författare av skönlitteratur, fakta och poesi men också manusförfattare, översättare, journalister och tecknare. Staden förbinder sig att under en viss tid betala ut ett stipendium till en fristadsförfattare samt utser en koordinator som har i uppgift att integrera fö rfattaren i stadens kulturliv och förmedla kontakter med sociala och kollegiala nätverk. Huddinge fristad för förföljd författare Huddinge kommun visar med sitt kulturpolitiska program och sin stipendieverksamhet att man stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet. Kommunen tar även emot flyktingar som förföljs i sina hemländer. I kommunen finns en högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter som t.ex. Karin Boye sällskapet och teater Slava. Vi menar därför att kommunen skulle vara lämplig att bli en fri stad för en förfö ljd författare. Utöver att erbj uda en trygg och säker vistelse för författaren finns det möjlighet att involvera de ovan angivna institutionerna i ett nätverk som välkomnar författaren och skapar möj lighet till kulturellt utbyte. Dessutom kommer Huddinge kommun att sättas på kartan bland de städer som aktivt arbetar mot förtryck och för yttrandefrihet. Vi yrkar därför att - att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Huddinge kommun blir en fristad för förföljda författare. ~~ Vänsterpartiet

14 Ärende 7 Slutrapport för Huddinge demokratidagar 2013 Av Teresa Lindholm 1

15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och uppdrag... 4 Mål och inriktning... 4 Effektmål... 4 Projektmål... 4 Projektorganisation... 5 Upplägg och aktiviteter... 5 Tidplan... 6 Projektbudget... 6 Kommunikation och delaktighet... 6 Genomförande och resultat... 6 Helhetsomdöme och måluppfyllelse... 7 Könsfördelning och åldersspridning... 8 Arrangörernas omdömen... 8 De politiska partiernas omdömen... 9 Öppna aktiviteter Samarrangemang i olika geografiska områden Skoldialog Kommunikationsarbete World café - Medborgardialog på U Studieresa till Europarådet i Strasbourg European Local Democracy Week Bilaga 1 Programtidning Bilaga 2 Kommunikationsplan Bilaga 3 Dokumentation från World café Bilaga 4 Kommentarer från utvärderingsenkäter 2

16 Sammanfattning Den 14 till 18 oktober gick Huddinges demokratidagar av stapeln för tredje året i rad. Under fem dagar kunde Huddingebor, medarbetare och andra intresserade delta i inte mindre än 56 programpunkter i olika delar av kommunen. Förutom de öppna arrangemangen ordnades även dialogmöten mellan kommunens politiker och elever inom Huddinges fyra kommunala gymnasieskolor, SFI och Grundvux. Demokratidagarna 2013 hade tre projektmål: 1) att genomföra evenemanget, 2) att locka mer än deltagare och 3) att deltagarnas snittbetyg blir mer än 5 poäng av 6 möjliga. Totalt deltog cirka personer varav cirka 960 personer inom ramen för skoldialogen och cirka personer i de öppna aktiviteterna. Totalt inkom 792 besvarade deltagarenkäter där respondenternas snittomdöme för skoldialogen landar på 4,7 poäng och för de öppna aktiviteterna på 5,2 poäng. Slår man ihop det totala omdömet för öppna aktiviteter och skoldialog landar snittet på strax under 5,0 poäng (4,7 + 5,2/2=4,95) av 6 möjliga. Det innebär att de två första målen har uppnåtts och att man nästan nått hela vägen fram när det gäller det tredje målet. 61 procent av respondenterna var kvinnor och 39 procent var män. Med undantag för en kraftig övervikt i kategorin 0-20 år var åldersspridningen relativt jämnt fördelad mellan olika ålderskategorier. När deltagarnas snittomdömen delas upp på kön och ålder syns inga signifikanta skillnader. Även arrangörer och politiska partier har ombetts att utvärdera dagarna. Totalt inkom nitton respektive sex besvarade enkäter från medverkande arrangörer och politiska partier. Medan arrangörernas snittomdöme blev 4,8 poäng blev motsvarande siffra för de politiska partierna 3,8 poäng. En bidragande orsak till att de politiska partiernas omdöme är relativt lågt i jämförelse med arrangörer och deltagare är sannolikt att man upplevt informationen kring dialog på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen som bristfällig. För andra året i rad deltog Huddinge kommun som en 12-stjärning partner i Europarådets lokala demokrativecka. Liksom tidigare år bjöd demokrati- och mångfaldsberedningen även in till dialog i form av ett World Café-samtal. Därtill gjorde en grupp lärare och elever från två av Huddinges gymnasieskolor en studieresa till Europarådet i Strasbourg för att lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter, vilket bland annat resulterade i ett antal aktiviteter under demokratidagarna. Slutligen har ett omfattande kommunikationsarbete både före, under och efter evenemanget gjorts (se kommunikationsplan i bilaga 2). All information om demokratidagarna finns på samt 3

17 Inledning I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av demokratidagarnas bakgrund, projektets mål och organisation, planerade aktiveter, tidplan och budget. Bakgrund och uppdrag Demokratidagarna är ett sätt att skapa möten och dialog. Det bidrar i sin tur till att stärka det sociala kapitalet och öka förtroendet människor emellan samt mellan kommun och invånare i Huddinge. Forskning visar att socialt kapital i form av nätverk och tillit har en avgörande betydelse för såväl demokratin som tillväxten. På initiativ av demokrati- och mångfaldsberedningen genomförde Huddinge kommun demokratidagar för första gången Under tre dagar deltog mellan 600 och personer vid 32 olika programpunkter och deltagarnas genomsnittliga betyg landade på 5,1 poäng av 6 möjliga. I oktober 2012 genomfördes demokratidagarna för andra året men nu utökat till sex dagar med över 60 punkter på programmet. Nytt för 2012 var att demokratidagarna blev en del av European Local Democracy Week och att Huddinges fyra kommunala gymnasieskolor medverkade med aktiviteter där elever fick chansen att träffa kommunens politiker. Totalt deltog personer och deltagarnas omdöme om de öppna arrangemangen blev 5 poäng medan gymnasieskolornas dialoger fick omdömet 4,85 poäng av 6 möjliga. En viktig styrka var att representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, bildningsförbunden ABF och Vuxenskolan samt Södertörns högskola deltog i projektgrupp och planering. Med de goda erfarenheterna från 2011 och 2012 i bagaget tog demokrati- och mångfaldsberedningen initiativ till att återigen genomföra demokratidagar. Evenemanget ägde rum den 14 till 18 oktober 2013 och resultatet presenteras i följande rapport. Mål och inriktning Nedan specificeras det långsiktiga effektmålet och ett antal konkreta projektmål för Demokratidagarna Effektmål Huddinges invånare känner ett ökat förtroende för kommunen och för varandra. Projektmål Att genomföra Demokratidagarna 2013 Att över personer deltar i evenemanget Att deltagarnas genomsnittliga omdöme överstiger 5 poäng (på skalan 1-6 där siffran 1 motsvarar omdömet Dåligt och siffran 6 motsvarar omdömet Mycket bra ) 4

18 Projektorganisation Projektbeställare för Demokratidagarna 2013 är kommunens ledningsgrupp och projektägare är Toralf Nilsson, administrativ direktör på kommunstyrelsens förvaltning. Demokrati- och mångfaldsberedningen som har tagit initiativ till evenemanget fungerar som politisk styrgrupp. Marcel Moritz, utvecklingsledare på kommunstyrelsens förvaltning är projektledare och har haft helhetsansvaret för evenemangets genomförande. Utöver projektledaren består projektgruppen av: - Ann-Britt Steen Hodin, biträdande gymnasiechef, på barn och utbildningsförvaltningen samordningsansvar för dialog på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen (SFI och Grundvux). - Christer Falk, kulturchef, på kultur och fritidsförvaltningen. - Nina Frid, utvecklingsledare och Ewa Mellin Larsson, ungdomschef på kultur- och fritidsförvaltningen samordningsansvar för samarrangemang. - Karin Lundmark, redaktionschef, och Lotta Segelberg, informatör/projektledare, på kommunstyrelsens förvaltning ansvar för kommunikationsplan och informationsinsatser. - Peter Strandbrink, högskolelektor i statsvetenskap och Lisa Kings, högskolelektor i sociologi på Södertörns Högskola. - Elisabeth Landberger, verksamhetschef ABF. Upplägg och aktiviteter I projektplanen och projektdirektivet för Demokratidagarna 2013 specificeras ett antal aktiviteter inom ramen för evenemanget: 1) Bjuda in föreningar, politiska partier och kommunala verksamheter att delta med aktiviteter 1, 2) För att stimulera till samarrangemang bjuds nyckelpersoner från kommun, föreningsliv, studieförbund och Södertörns Högskola in till en gemensam workshop den 9 april, 3) Inom ramen för evenemanget bjuder demokratioch mångfaldsberedningen in till dialog mellan förtroendevalda, invånare och andra aktörer, 4) Huddinge kommun deltar i Europarådets lokala demokrativecka, 5) Inom ramen för evenemanget skapar kommunens fyra gymnasieskolor, SFI och Grundvux dialog mellan politiker och elever, 6) Elever från Huddinges gymnasieskolor erbjuds möjligheten att göra en studieresa till European Youth Centre i Strasbourg, som resulterar i en öppen aktivitet under demokratidagarna, 7) En kommunikationsplan med informationsinsatser före, under och efter evenemanget tas fram (se bilaga 2). 1 Alla föreningar i kommunens föreningsregister har fått skriftligt information om demokratidagarna samt inbjudan till ett informationsmöte den 17 april. De politiska sekreterarna och/eller partiernas kontaktpersoner från de partier som är representerade i fullmäktige, bjöds in till ett informationsmöte den 25 april. 5

19 För att ta ett mer samlat grepp om alla aktiviteter inom ramen för evenemanget bestämde man sig även för att försöka samla så många programpunkter som möjligt till olika geografiska områden under veckans olika dagar. Även gymnasieskolornas och vuxenutbildningens aktiviteter förlades till specifika dagar. Nedan redovisas aktiviteternas fördelning: Måndag den 14 oktober: Vårby-Segeltorp, Sågbäcksgymnasiet Tisdag den 15 oktober: Flemingsberg, Sjödalsgymnasiet Onsdag den 16 oktober: Skogås-Trångsund-Länna, Östra gymnasiet Torsdag den 17 oktober: Centrala Huddinge, Huddingegymnasiet Fredag den 18 oktober: Hela kommunen, Vuxenutbildningen. Tidplan Projekttiden sträcker sig från januari 2013 till december Tidsplanen är integrerad med kommunikationsplanen (se bilaga 1). Avrapportering sker löpande till projektägare samt politisk styrgrupp. Slutrapportering sker till projektbeställare och politisk styrgrupp. Projektbudget Projektets totala budget är kr och innefattar kostnader för att bjuda in föreningar, politiska partier och verksamheter i kommunen att delta med aktiviteter och samarrangemang, arrangera World Café, genomföra en studieresa till Europarådet i Strasbourg med gymnasieelever från Huddinge samt för konsultstöd kring programsammanställning, utvärdering och slutrapport mm. De största kostnaderna handlar om kommunikationsinsatser före, under och efter demokratidagarna i form av informationsflyers, rollups, programtidning, affischer och filmer mm. Kommunikation och delaktighet Se kommunikationsplan i bilaga 2. Genomförande och resultat I detta avsnitt ges en översiktlig presentation av vilka aktiviteter som genomförts under demokratidagarna och vilka omdömen deltagare, arrangörer och politiska partier har lämnat om evenemanget. 6

20 Helhetsomdöme och måluppfyllelse Demokratidagarna 2013 genomfördes den 14 till 18 oktober med totalt 56 punkter på programmet (se programtidning bilaga 1). 2 Därtill ordnades även en mängd aktiviteter på de fyra kommunala gymnasieskolorna och inom ramen för vuxenutbildningen (SFI och Grundvux). Totalt deltog cirka personer. Det innebär att de två första målen om att genomföra demokratidagarna och att över personer deltar i evenemanget har uppnåtts. Siffran personer bygger dels på uppgifter i inkomna enkäter från arrangörer och dels på uppskattningar från skolornas rektorer och personal som har varit på plats vid olika arrangemang. Enligt gymnasieskolornas och vuxenutbildningens rektorer har totalt 960 personer varav 71 politiker och 24 lärare deltagit i skoldialogen. Vid de öppna arrangemangen har cirka personer deltagit. Totalt inkom 792 besvarade deltagarenkäter. 3 För de öppna arrangemangen landar snittbetyget på 5,2 poäng av 6 möjliga och för skoldialogen på 4,7 poäng av 6 möjliga. Slår man samman omdömena landar det totala snittet på strax under 5,0 (5,2+4,7/2=4,95). I diagrammen nedan presenteras det totala genomsnittsomdömet uppdelat på kön och ålder: Diagram 1. Snittomdöme utifrån kön Diagram 2. Snittomdöme utifrån ålder Av diagram 1 framgår att kvinnorna är något mer positiva men att skillnaden mellan könen är mycket liten. Av diagram 2 framgår att den yngsta ålderskategorin 0-20 år har gett något lägre omdömen än övriga deltagare men att skillnaderna återigen är relativt små. När det gäller målet om att deltagarnas snittomdöme ska överstiga 5 poäng har Huddinge nått nästan hela vägen fram. Samtidigt bör det påpekas att målet är högt ställt och att snittomdömet på strax under 5,0 (4,95) trots allt kan betraktas som ett mycket gott resultat. 2 Programmet innehåller bara de aktiviteter som är öppna för allmänheten. Av dessa 56 programpunkter var 44 unika aktiviteter som bara genomfördes vid ett tillfälle medan övriga aktiviteter förekom vid flera tillfällen. 3 Inklusive de 71 politiker och 24 lärare som deltagit i skoldialogen (gymnasieskolorna, Sfi och Grundvux). 7

21 Totalt deltog cirka personer under demokratidagarna Cirka deltog vid de öppna arrangemangen och betyget blev 5,2 poäng av 6 möjliga (skala 1-6 där 1 är dåligt och 6 mycket bra) Cirka 960 personer deltog i skoldialogen och betyget blev 4,7 poäng av 6 möjliga. Det sammanslagna omdömet för de öppna aktiviteterna och skoldialogen hamnar strax under 5,0 poäng (4,7+5,2/2 = 4,95) av 6 möjliga Könsfördelning och åldersspridning Av cirka deltagare har 792 personer besvarat den enkät som har distribuerats till alla arrangörer. Det motsvarar cirka 30 procent av det totala antalet deltagare. I denna grupp var 61 procent kvinnor och 39 procent män, vilket sannolikt motsvarar den ungefärliga fördelningen bland deltagarna totalt. I diagrammet nedan redovisas ålderspridningen bland respondenterna. Av diagrammet framgår att ålderskategorin 0-20 år motsvarar 58 % procent av dem som besvarat enkäten. Samtidigt vet vi att mer än hälften av enkäterna besvarats av elever från gymnasieskolan och att ålderspridningen sannolikt ser annorlunda ut bland de deltagare som inte deltagit i undersökningen. Av diagrammet framgår även att åldersspridningen fördelar sig ganska jämt mellan övriga ålderskategorier upp till 70 år. Möjligtvis ligger denna del av skalan närmare den verkliga åldersspridningen bland deltagarna totalt. Arrangörernas omdömen Totalt har 19 besvarade arrangörsenkäter inkommit. Arrangörernas samlade uppskattning av hur lyckat deras evenemang blev landar på betyget 4,8 poäng av 6 möjliga. Snittomdömet när det gäller hur väl informationen till arrangörerna har fungerat ligger strax därunder på 4,6 poäng av 6 möjliga. Även om det tycks finnas visst utrymme för förbättringar är arrangörernas omdömen med andra ord ganska positiva. I de skriftliga kommentarerna 8

22 återkommer ord som intressant, givande och bra diskussioner men här pekas även på förbättringsområden. Nedan följer en sammanfattning av de skriftliga kommentarerna: En vanlig kommentar handlar om att evenemanget visserligen blev bra men att man gärna hade velat ha fler besökare. Flera kommentarer handlar om att aktiviteter med liknande innehåll pågår samtidigt och konkurrerar ut varandra. Några påpekar att koncentrationen av aktiviteter till vissa geografiska områden under vissa dagar har ökat konkurrensen om besökare ytterligare. Samtidigt anser en annan arrangör att områdesfokuseringen är positiv eftersom det leder till att lokala aktörer får bättre kännedom om varandra och samarbetar mer. Från två av biblioteken uttrycks att demokratidagarna är oerhört intensiva och att man hellre skulle vilja sprida ut aktiviteterna under ett år. En arrangör tycker att det har varit oklart att aktiviteter ska anmälas via formuläret på hemsidan. En arrangör påpekar att affischen för demokratidagarna var otydlig och svår att läsa för dem med dyslexi. En arrangör hade velat ha tidigare information om filmteamets besök. Totalt inkom 19 besvarade arrangörsenkäter. Arrangörernas snittomdöme om evenemanget blev 4,8 av 6 möjliga. När det gäller hur väl informationen till arrangörerna fungerat blev omdömet 4,6 av 6 möjliga. De politiska partiernas omdömen Även de politiska partierna har blivit ombedda att besvara en enkät. Av de 10 partier som på något vis medverkat under demokratidagarna har 6 partier skickat in sina svar. 4 De flesta ger relativt positiva omdömen om evenemanget i sin helhet men ett parti har gett lägsta möjliga omdöme vilket drar ner snittet till 3,8 poäng av 6 möjliga. De skriftliga kommentarerna innehåller både ris och ros. Till de positiva sakerna hör ett bra och varierat program, snygga trycksaker och en fin satsning överlag. Bland de negativa sakerna nämns ofta att många aktiviteter krockat med varandra och man efterfrågar därför bättre samordning och tydligare rutiner. I diagrammet nedan redovisas partiernas svar på frågan: Hur lyckat tycker ni att demokratidagarna 2013 blev? 4 De partier som besvarat enkäten är moderaterna, drevvikenpartiet, huddingepartiet, socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet. 9

23 Även när det gäller omdömet om hur väl informationen till partierna fungerat är svaren splittrade men överlag negativa. Här landar snittbetyget på 2 poäng av 6 möjliga. I diagrammet nedan redovisas omdömenas fördelning I de skriftliga kommentarerna syns framförallt kritik mot informationen från gymnasieskolorna. En återkommande synpunkt är att det har varit oklart i vilka aktiviteter man förväntas delta, med hur många representanter och på vilket sätt. Ytterligare ett problem handlar om att det varit svårt att bemanna alla aktiviteter vilket resulterat i att inte alla partier varit representerade vid de olika dialoger som ägt rum på skolorna. Flera partier framför att det är en förutsättning att elever och lärare är förberedda inför dialogen och pekar på vikten av att skolledningen ger dessa signaler. Dialog i smågrupper är att föredra. En av respondenterna skriver också att de politiska partierna behöver involveras tidigare i processen. Andra saker som påpekats är att vissa partier hade fler personer på plats vid skoldialogerna än vad som efterfrågats. För att komma tillrätta med detta finns bland annat förslag om att en samordningsperson från majoritet respektive opposition utses. Ett annat förslag handlar om att det i efterfrågematriser bara finns så många ifyllbara namnfält som efterfrågat antal politiker, så att platserna blir rättvist fördelade mellan partierna. Öppna aktiviteter Totalt ordnades 56 öppna aktiviteter varav 44 var unika aktiviteter som genomfördes vid ett tillfälle. Geografiskt var aktiviteterna spridda enligt följande: 5 Vårby och Segeltorp: 14 aktiviteter 5 Aktiviteter som förekommer flera gånger i samma område har bara räknats en gång. Däremot har alla aktiviteter som förekommer flera gånger men i olika områden räknats med. 10

24 Flemingsberg: 9 aktiviteter Skogås, Trångsund och Länna: 9 aktiviteter Centrala Huddinge: 16 aktiviteter. Som framgår var aktiviteterna relativt jämnt fördelade mellan de geografiska områdena men med viss tyngdpunkt i centrala Huddinge. Nedan redovisas fördelningen mellan aktiviteter som anordnats av politiska partier, föreningar/civilsamhälle, kommunen/övriga aktörer eller som samarrangemang mellan flera aktörer eller kommunala verksamheter. 6 Samarrangemang: 15 aktiviteter Politiska partier: 11 aktiviteter Föreningar/Civilsamhälle: 7 aktiviteter Kommun/Övriga: 11 aktiviteter I kategorin föreningar/civilsamhälle ingår bland annat Svenska kyrkan som har stått som ensam arrangör för 2 aktiviteter i denna kategori. Därtill ingår föreningslivet/civilsamhället som en samverkanspart kring 8 av 15 samarrangemang. I kategorin kommun/övriga aktörer ingår två aktiviteter som arrangerats av företagen Miklo och Balder medan resterande aktiviteter är kommunala arrangemang. 7 Bland de kommunala förvaltningarna finns samtliga förvaltningar utom social- och äldreförvaltningen representerade. Samma sak gäller för de politiska partierna i kommunfullmäktige med undantag för Sverigedemokraterna. Totalt inkom 161 besvarade deltagarenkäter från 20 av de öppna aktiviteterna. I diagrammen nedan redovisas könsfördelning och ålderspridning bland respondenterna gällande öppna aktiviteter: Diagram 3. Könsfördelning öppna aktiviteter Diagram 4: Åldersspridning öppna aktiviteter 6 Aktiviteter som förekommer vid flera tillfällen har bara räknats en gång. 7 Balder AB är ett bostadsbolag som äger delar av bostadsbeståndet i Vårby gård. 11

25 Som framgår av diagrammen var 60 procent av deltagarna kvinnor och 40 procent var män. Ålderspridningen var också relativt jämn med viss tyngdpunkt i ålderskategorierna 0-20 år och år vilket på ett ungefär motsvarar skol- respektive pensionsåldern. Deltagarnas genomsnittliga betyg på de öppna aktiviteterna landar på 5,2 poäng av 6 möjliga. I diagrammen nedan redovisas snittbetyget uppdelat på kön och ålder gällande öppna aktiviteter: Diagram 5. Snittomdöme utifrån ålder Diagram 6. Snittomdöme utifrån kön. Av diagrammen framgår att fördelningen är mycket jämn både mellan könen och mellan olika ålderskategorier. Omdömena för de öppna aktiviteterna följer med andra ord samma mönster som omdömet för demokratidagarna totalt. Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste kommentarerna för de öppna aktiviteterna: Positiva omdömen som intressant, lärorikt, värdefullt, inspirerande och spännande återkommer. Det var jättekul, aldrig haft roligare skriver en ung deltagare. Flera deltagare skriver att viktiga ämnen behandlats och att man fått delta i roliga och kreativa övningar. En annan återkommande kommentar handlar om givande samtal och diskussioner. De öppna aktiviteternas geografiska spridning var ganska jämn med viss tyngdpunkt i centrala Huddinge 60 % av respondenterna var kvinnor och 40 % av respondenterna var män Ålderspridningen var relativt jämn med viss tyngdpunkt på ålderskategorierna 0-20 år och år. Snittbetyget är också mycket jämnt fördelat, både mellan könen och mellan olika ålderskategorier. Samarrangemang i olika geografiska områden Som framgått genomfördes totalt 15 samarrangemang där flera aktörer eller kommunala förvaltningar gått samman för att ordna aktiviteter. Det innebär att samarrangemangen 12

26 motsvarar ungefär en tredjedel av det totala antalet unika aktiviteter. Särskilt Svenska kyrkan i Flemingsberg har varit en aktiv samverkanspart och medverkat i inte mindre än sex aktiviteter. Här har man framförallt samverkat med biblioteket och fritidsgården i området. I Vårby arrangerades tre aktiviteter i samverkan mellan kommunen och lokala aktörer som ABF kultur- och bildningscenter, bostadsbolaget Balder och företaget Miklo. Kanske har fokuseringen mot vissa geografiska områden under vissa dagar bidragit till en ökad lokal samverkan? Besvarade deltagarenkäter har endast inkommit från två av de femton samarrangemangen. De två aktiviteterna är Vi tycker om vårt område av Miklo, Balder och Huddinge kommun samt föreläsningen Rätten att bestämma och ta ansvar för sitt liv med författaren Christina Waldén, som arrangerades av kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun och ABF kultur- och bildningscenter i Vårby. Båda aktiviteterna var välbesökta och fick goda omdömen av deltagarna. Medan Vi tycker om vårt område lockade cirka 40 besökare och fick snittbetydet 5,3 poäng av 6 möjliga var motsvarande siffror för Christina Waldéns föreläsning cirka 70 besökare och 4,9 poäng av 6 möjliga. Totalt ordnades 15 samarrangemang Det motsvarar cirka en tredjedel av det totala antalet unika programpunkter Skoldialog Enligt uppgift från skolornas rektorer deltog cirka 960 personer i den dialog som genomfördes på kommunens fyra kommunala gymnasieskolor, SFI och Grundvux. Av dem var 865 elever, 71 politiker och 24 lärare. Så här såg fördelningen mellan skolorna ut: Huddingegymnasiet: 211 deltagare Östra gymnasiet: 260 deltagare Sågbäcksgymnasiet: 90 deltagare Sjödalsgymnasiet: 146 deltagare SFI/Grundvux: 253 deltagare Totalt har 626 besvarade deltagarenkäter från skoldialogen inkommit. Av respondenterna var 83 procent elever, 14 procent politiker och 3 procent lärare. Könsfördelningen följer samma mönster som för det totala deltagandet och de öppna aktiviteterna med 61 procent kvinnor och 39 procent män. Av förklarliga skäl återfinns 67 procent av deltagarna i den lägsta ålderskategorin 0-20 år medan övriga deltagare fördelar sig ganska jämt med 4-10 procent i övriga ålderkategorier upp till 70 år. I diagrammet nedan redovisas respondenternas fördelning mellan skolorna: 13

27 Diagram 7. Respondenternas fördelning mellan skolor Jämför vi diagrammet med de uppgifter som skolornas rektorer har lämnat så blir det tydligt att en relativt stor andel deltagare inte har besvarat enkäten. Det gäller framförallt Östra gymnasiet. Av enkäterna framgår att deltagarnas genomsnittliga omdöme landar på 4,7 poäng av 6 möjliga. Liksom tidigare syns inga signifikanta skillnader mellan könen eller olika ålderskategorier. Mellan skolorna finns däremot vissa skillnader: Sjödalsgymnasiet: 5,12 Grundvux: 4,94 Sågbäcksgymnasiet: 4,73 Östra gymnasiet: 4,69 Huddingegymnasiet: 4,53 SFI: 4,1 Mellan Sjödalsgymnasiet som har fått det bästa omdömet och SFI som har fått det sämsta omdömet så skiljer det cirka 1 poäng. Vad det jämförelsevis låga omdömet på SFI beror på är svårt att säga men en möjlig förklaring kan ligga i bristande svenskkunskaper. Kommentaren Jag förstår inte återkommer i alla fall på ett par ställen i enkätsvaren från SFI. Nedan följer en sammanfattning av de skriftliga kommentarerna från skoldialogen: De absolut vanligaste orden som hela tiden återkommer i elevernas kommentarer är intressant, roligt och lärorikt. Politik är lots of fun! skriver en elev. Många elever säger också att de lärt sig mer om politik och vad de olika partierna står för. En återkommande positiv kommentar bland eleverna handlar om att man fått svar på sina frågor från politikerna. När kommentarerna är kritiska kan det däremot handla om att man inte tycker sig fått tydliga svar på sina frågor. 14

28 Ytterligare en kritisk kommentar som återkommer hos både elever, lärare och politiker är att tiden inte riktigt räckt till för att verkligen kunna ställa och svara på alla frågor. Flera elever påpekar även att det var synd att inte alla politiska partier fanns representerade i samtalet. Både elever, lärare och politiker tycker att upplägget med samtal i smågrupper fungerat bra. Många politiker lyfter fram att eleverna varit engagerade och väl förberedda. Slutligen återkommer kommentaren att detta borde göras oftare flera gånger. Enligt uppskattning deltog totalt cirka 960 personer i skoldialogen Totalt inkom 626 besvarade deltagarenkäter från skolorna 61 % av respondenterna var kvinnor och 39 % var män Det genomsnittliga omdömet blev 4,7 poäng av 6 möjliga med viss variation mellan skolorna Sjödalsgymnasiet fick det högsta betyget på 5,12 poäng av 6 möjliga och SFI fick det lägsta betyget av skolorna på 4,1 poäng av 6 möjliga Kommunikationsarbete Demokratidagarna har kommunicerats på många olika sätt i flera kanaler, bland annat via webb och sociala medier. All information om dagarna har funnits samlad på kommunens externa webbplats och uppdaterats kontinuerligt. I mitten av augusti startade man även en kampanj på Facebook med flera nyheter i veckan under september och dagliga nyhetsuppdateringar under oktober månad. Fram till den 10 oktober publicerades totalt 48 nyheter med ett snitt på 6 nyheter i veckan under hela perioden. Från den 7 augusti till den 13 oktober ökade antalet följare från 112 till 161 personer och ytterligare 21 personer tillkom under själva evenemanget. Den veckan publicerades även 27 nyheter vilket ger ett snitt på 5 nyheter per dag. Som en del av kampanjen valde man också att satsa annonspengar på några nyheter. Den mest populära nyheten blev Kan man vara assyrier och bög? som sågs av personer. Av de nyheter som man inte betalade annonspengar för blev nyheten Vad gjorde skillnad i Vårby? mest populär och sågs av 891 personer. Båda nyheterna delades på kommunens officiella hemsida vilket sannolikt ökade spridningen. I övrigt så har man använt sig av internwebb, interna nyhetsbrev, särskilda inbjudningar, informationsmöten, annonser och artiklar i lokalpress, foldrar som har spridits vid lokala evenemang och ett stort utskick av demokratidagarnas programtidning till samtliga hushåll 15

29 och kommunala verksamheter i Huddinge. Samtliga kommunikationsaktiviteter specificeras i kommunikationsplanen i bilaga 2. All information om huddinge demokratoidagar finns på samt World café - Medborgardialog på U142 Den 16 oktober bjöd Demokrati- och mångfaldsberedningen in till ett dialogmöte för medborgare och politiker på Ungdom 142 i Skogås. Under kvällen deltog cirka personer i olika åldrar och samtalen kretsade kring fyra centrala frågor: Vad gör dig stolt att vara medborgare i Huddinge? Som medborgare i Huddinge vad ser du som utmaningar just nu? Huddinge 3:0: Vad drömmer du om för Huddinge och oss som bor, arbetar eller går i skolan här? Vad är du beredd att göra för att det ska förverkligas? Totalt inkom 10 besvarade deltagarenkäter från dialogmötet. Respondenternas ålder varierar mellan 14 och 73 år och deras genomsnittliga omdöme landar på 5,6 poäng av 6 möjliga. De skriftliga kommentarerna handlar om att samtalet genererat mycket tankar, att man har fått möjlighet att prata med människor som man inte skulle ha pratat med annars och att uppföljning och återkoppling känns viktigt. Nedan sammanfattas de frågor som var återkommande under samtalen: Bättre skola Stolthet Gemenskap Minska segregation och fördomar Större upplevd trygghet Förbättrad kollektivtrafik Större invånarengagemang för kommunen Ökat inflytande Förbättra och utveckla våra naturområden och skogar Jobb åt alla Till de projekt och satsningar som deltagarna upplevde som prioriterade hör bl.a. att öka byggandet av bostäder, skolor och förskolor, bättre öppettider på Ungdom 142 (varje helg) samt att skapa en gemensam idrottsaktivitet för skolor i olika delar av Huddinge och Stockholm. En snarlik och ännu mer konkret idé var att starta Huddinge Runt, ett maraton som går genom hela kommunen och binder ihop de olika delarna. I bilaga 3 finns en mer utförlig dokumentation från mötet. 16

30 Studieresa till Europarådet i Strasbourg Inom ramen för Demokratidagarna 2013 har Kommunstyrelsens förvaltning, Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet ingått i ett samarbete där åtta elever och två lärare har gjort en studieresa till Strasbourg. Syftet med resan var att besöka Europaparlamentet och lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter. Alla kommunala gymnasier i Huddinge erbjöds att delta på resan. Under vårterminen 2013 etablerades kontakt mellan lärarna Anna-Karin Leverin (SJÖ) och Fredrik Lindvall Dejert (HGY). Planering för studieresan och bokning av aktiviteter i Strasbourg genomfördes gemensamt. I Strasbourg besökte gruppen Europarådet och Europaparlamentet, de träffade en svensk diplomat från regeringens representation i Europarådet och deltog i ett informationspass och en workshop på European Youth Centre (EYC). Resans huvudaktivitet var workshopen på EYC som behandlade ämnet mänskliga rättigheter. Väl hemma igen deltog gruppen under demokratidagarna med att genomföra det rollspel som man lärt sig under workshopen på EYC på respektive skola. Samma rollspel genomfördes också under en öppen kvällsaktivitet på ungdomsgården "Huset". I februari 2014 ska Huddingegymnasiet dessutom arrangera en särskild dag på temat mänskliga rättigheter där eleverna får dela med sig av sina erfarenheter från Strasbourg. Även lärarna kommer på olika sätt att sprida sina erfarenheter till kollegorna på respektive skola. Resan var mycket givande för både lärare och elever. Så här skriver en av de ansvariga lärarna: Europarådets arbete är i mångt och mycket osynligt för oss i vår vardag men vi fick upp deras arbete på agendan samtidigt som vi fick inspiration och kunskap för kunna att föra det viktiga arbetet kring mänskliga rättigheter och demokrati vidare i våra klassrum. Workshopen gav också nya erfarenheter och uppslag kring hur man kan åskådliggöra mänskliga rättigheter i klassrummet med eleverna. Särskilt workshopen på EYC och mötet med den svenska delegationen från Europarådet uppskattades av eleverna som har fått en djupare insikt i betydelsen av mänskliga rättigheter. 17

31 European Local Democracy Week För andra året i rad deltog Huddinge kommun som en 12-stjärning partner i Europarådets lokala demokrativecka. European Local Democracy Week är ett initiativ från Europarådets kommunalkongress och arrangeras varje år i medlemsländerna. Syftet är att främja demokrati och politiskt deltagande på lokal nivå och initiativet riktar sig specifikt till lokala och regionala myndigheter. Genom att koppla Huddinges demokratidagar till Europarådets demokrativecka ges inte bara ökad möjlighet att sprida kommunens erfarenheter utan även att ta del av andras kunskaper, såväl i Sverige som i övriga Europa. Sveriges kommuner och landsting samordnar det svenska deltagandet i ELDW. Mer information finns på: 18

32 55 Aktiviteter på 5 dagar Bilaga 1 Ärende 7 demokratidagar oktober har vi råd med Kultur? vem för barnens talan? unga filmare om flemingsberg. huddinge år Gör Din röst hörd. Struntar UNGA I POLITIK? Från idiot till medborgare. tv-soffa om demokrati i skogås. möt dina politiker. KOm, säg din åsikt och lyssna till andra. mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar jag bestämmer över mitt eget liv! Kan man vara bög och assyrier? Graffiti konst eller kriminellt? vem bryr sig om oss gamla?

33 Vi räknar med succé! Det är ett otroligt spännande program som årets demokratidagar bjuder på. För tredje året i rad arrangerar vi kommunen, föreningar, företag, kyrkan och politiska partier demokratidagar, i år med över 50 aktiviteter. För att ni ska ha lätt att ta er till de olika aktiviteterna har vi valt att låta varje område i Huddinge ansvara för en dag var. Det gör också programmet mer överblickbart. Jag ser särskilt fram emot att få inspiration från de gymnasielever som varit på studieresa i Strasbourg. Där besökte de flera EU-instanser och lärde sig om demokrati och mänskliga rättigheter. Ungdomarnas resa är ett direkt resultat av kommunens samarbete med Europarådet. Våra demokratidagar är sedan förra året en del av ett europeiskt samarbete det är alltså flera länder som arrangerar demokrativecka samtidigt. Huddinges demokratiarbete imponerade på Europarådet. Att vi lyckats involvera så många olika grupper i samhället särskilt ungdomar som är svårast att nå fram till är något som skiljer oss från andra. Håll utkik under dagarna efter vem du tycker ska få årets demokratipris pris för främjande av mångfald och likvärdiga villkor eller du kanske redan vet någon som du vill nominera? 2010 belönades Kvinnojouren i Huddinge med dåvarande jämställdhetspris, läs om dem i notis här intill. På World Café i Skogås under torsdagskvällen berättar vi mer. n Katharina Wallenborg (DP) Kommunalråd med ansvar för demokrati-, jämställdhets- och folkhälsofrågor. Håll koll på d Sju elever från Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet var nyligen i Strasbourg för att lära sig om mänskliga rättigheter och hur de kan föra kunskaperna vidare till andra. Den 17 oktober klockan 19 berättar de mer på ungdomsgården Huset. Det utlovas också spännande diskussioner och interaktiva övningar. Vem som helst får komma, men vi riktar oss särskilt till ungdomar som behöver veta mer om sina rättigheter. Det är vi som är framtiden, säger Rahma Kahin, som går tredje året på samhällsvetenskapliga programmet och en av ungdomarna som håller i workshopen Unga och mänskliga rättigheter september var de i Strasbourg där de fick lära sig hur HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013 Huddinge demokratidagar ges ut av: Kommunikationsavdelningen Huddinge kommun, Huddinge. Telefon: Ansvarig utgivare: Roger Höglund. Redaktör: Lotta Segelberg, Frågor om demokratidagarna: Projektledare Marcel Moritz, Redaktion: Mikael Jeppe, Kristina Eder. Grafisk form & produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Tryck: Sörmlands Grafiska AB. Distribution: Posten. Huddinge demokratidagar är en Svanenmärkt trycksak. 2 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013

34 Aktiviteter över hela Huddinge Huddinge demokratidagar i år anordnas aktiviteterna på var sin dag i kommunens geografiska områden: Vårby/Segeltorp, Flemingsberg, Skogås/Trångsund och centrala Huddinge. Det händer även saker på andra platser varje dag. Programmet finns på sidorna Se också facebook.com/huddingedemokratidagar. Vem tycker du ska få årets demokratipris? ina rättigheter! Europarådet och Europeiska domstolen arbetar för mänskliga rättigheter. De fick också träffa diplomater och delta i workshops på European Youth Center. Det var ett milt uttryckt späckat program. Det var pirrigt, men kul, säger Rahma Kahins klasskompis Shelly Xie. På huset får besökarna möjlighet att säga vad de tycker om mänskliga rättigheter och under Strasbourgresenärernas ledning delta i en del både roliga och intressanta övningar, däribland Ta bort rättigheter och Take a step forward. Vi hoppas kunna öka intresset för de här frågorna, säger Shelly Xie. text & foto mik ael jeppe Fotnot: Mer information finns på huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar. Så kom parollen till Utan dig, ingen demokrati. Parollen myntades inför 2011 års demokratidagar av ungdomar som deltog i olika workshops som kommunen anordnade för att ta reda på deras syn på demokrati. Rahma Kahin och Shelly Xie, båda går på Huddingegymnasiet, är två av sju elever som varit i Strasbourg för att lära sig mer om mänskliga rättigheter. Fredrik Dejert är en av två lärare som följde med. Årets demokratipris Priset för främjande av mångfald och likvärdiga villkor delas ut den 9 december. Senast den 25 oktober kan du nominera din kandidat. Det kan vara en person, en grupp personer eller en juridisk person hette priset Huddinge kommuns jämställdhetspris och gick till Kvinnojouren. Det är ett pris som sprider positiv uppmärksamhet, både för våra egna, men också för att omvärlden ska få kännedom om vårt arbete, säger Anna Haglund Slevin, ordförande i Kvinno- och Tjejjouren Huddinge. Vem ska få priset 2013? Du kan nominera via ett formulär på huddinge.se, e-post huddinge.se eller via brev till Huddinge kommun, kommunstyrelsens förvaltning, Anna Bohlin, Huddinge. Glöm inte att ange motivering. Läs mer på huddinge.se: Kommun och politik - Stipendier och priser. Politikerdialog på skolor Precis som förra året inbjuds politikerna till dialog med eleverna vid Huddinges gymnasieskolor. Nytt för i år är att även Vuxenutbildningen deltar i demokrativeckan. Engagemang, inflytande och delaktighet är ledorden för dialogen med politikerna. Utifrån ledorden arbetar eleverna på gymnasieskolorna och Vuxenutbildningen fram frågor som skickas till politikerna inför demokrativeckan. HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER

35 Bibliotek efterlyser inköpsförslag n Spänning, romantik, science fiction eller varför inte en biografi med politiska förtecken? Måndagen den 14 oktober kan du påverka vilka böcker, cd-skivor och filmer Segeltorps bibliotek ska köpa in. Programpunkten lyder: Biblioteket är ditt du väljer böcker, biblioteket köper in!. Besökarna uppmanas via pratbubblor att fylla i listor med inköpsförslag. Det kommer även att vara möjligt att skriva in förslag på Bibliotek Huddinges webbplats. Biblioteket gör sedan ett urval med hänsyn till inköpspolicy och budget. Helkväll av unga för unga n Ungdomens demokratidag fredagen den 18 oktober klockan inbjuder ABF Kultur- och bildningscenter i samarbete med Vårby bibliotek till en kväll fylld av aktiviteter önskade av ungdomarna i Vårby gård. Ungdomarna har själva tagit fram programmet i studiecirkelform tillsammans med lokala ungdomspolitiker. På programmet står bland annat feministiskt självförsvar, feminism för killar och workshopen Re-Design. Det finns möjlighet att samtala med representanter för politiska partier och att lyssna på musik i olika former.plats: Centrumhuset, plan 4. Se även sidan 12. Hur ska Vårby bli bäst i Stockholm? n Varför brann det inte i Vårby när andra delar av Stockholmsområdet stod i lågor i våras? När vi ställde frågan till 100 Vårbyungdomar mellan 13 och 15 år så svarade de att det finns en särskild kultur i Vårby, en kultur som gör att man tar hand om varandra och om området man bor i. De är med andra ord främmande för att förstöra. Det säger Carlos Rojas, en av grundarna till både kulturtidskriften Gringo och konsultföretaget Miklo som bland annat jobbar med att sprida kunskap om Sveriges miljonprogramsområden. Han är född och uppvuxen i Vårby gård, bor i dag någon annanstans men har kvar sina föräldrar och kompisar i området. Carlos Rojas har sitt kontor högst upp i Centrumhuset i Vårby gård. DEN 14 oktober håller han och kollegan Bilal Amara i seminariet Vi tycker om vårt område i Arena 143 i Vårby gårds centrum. Bilal Amara är den som intervjuade ungdomarna i Vårby gård och har därför också detaljkunskap om vad ungdomarna tycker och tänker. Var det slumpen eller något annat som gjorde skillnad?, är en av de frågor som ställs under seminariet. Alla områden av det här slaget behöver utvecklas och tillföras positiva värden och i Vårby gård händer mycket positivt. Titta bara på skolan. Det handlar inte alltid om stora satsningar utan om en bra attityd. Seminariet bygger på samtal mellan inbjudna gäster från Vårby, men också från andra områden för att på så vis få flera infallsvinklar. Vad är det som funkar i Vårby, vad ska vi fortsätta med och hur kan vi lyfta området så att det blir bäst i Stockholm? frågar Carlos Rojas och avslutar med en uppmaning till alla Huddingebor: Kom förbi Arena 143 och säg vad du tycker vi ska göra för att lyfta Vårby från bra till bäst! text & foto mik ael jeppe Carlos Rojas och Bilal Amara vet varför det inte brann i Vårby i våras. 4 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013

36 HUDDINGE DEMOKRATIDAGar program MånDAG 14 oktober: vårby/segeltorp Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar n Demokrativagn och klottervägg Vad tycker du om Vårby? Vid demokrativagnen och klotterväggen kan du under hela dagen bidra med tankar och åsikter om stort som smått. Se även sidan 10. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Vårby centrum. n Kl : Frukostmöte: Varför demokrati? Frukostmöte med Bengt Göransson, före detta utbildnings- och kulturminister samt ordförande i demokratiutredningen , som föreläser om varför demokratin är så viktig. Från kl. 8 serveras kaffe och frukostmacka. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder. Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, Vårby allé 18. n Kl : Biblioteket är ditt du väljer böcker, vi köper in! Under demokrativeckan uppmanar Segeltorps bibliotek sina besökare att komma med förslag på vilka böcker som ska köpas in. Inköpsförslagen kan du antingen skriva på bibliotekets webbplats eller direkt på inköpslistan som finns vid stora anslagstavlan inne i biblioteket. Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Segeltorps bibliotek, Häradsvägen 252. n Kl : Konkurrenskraftig kollektivtrafik i Huddinge Vad är ett stamnät och vad innebär det? Nu har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på det stamnät för kollektivtrafik som är en del av kommunens kommande kollektivtrafikplan. Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Plats: Segeltorps centrum. n Kl Vi tycker om vårt område I juni startade ett destruktivt och våldsamt händelseförlopp i flera miljonprogramsområden runt om i Sverige. Miklo och grundaren Carlos Rojas har tittat närmare på Vårby, ett område med likartad karaktär men där samma händelser inte ägde rum. Var det slumpen eller något annat som gjorde skillnad? Arrangör: Miklo, Huddinge kommun och fastighetsbolaget Balder. Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, Vårby allé 18. n Kl : Framtidens Huddinge i ny översiktsplan På biblioteket i Segeltorp kan du under demokratidagarna ta del av en utställning om Huddinges nya översiktsplan. På måndagskvällen presenterar Maud Enquist, samhällsplanerare i Huddinge kommun, den nya översiktsplanen och svarar på frågor. Arrangör: Huddinge kommun. Plats: Segeltorps bibliotek, Häradsvägen 252. n Kl : Rätten att bestämma och ta ansvar för sitt liv Föreläsning med Christina Wahldén, författaren som tilldelades Fadimestipendiet 2013 för sitt bidrag om hedersrelaterat våld. Hennes ungdomsböcker handlar ofta om etiska dilemman som huvudpersonerna hamnar i. Ska jag våga vittna trots att jag själv kanske blir hotad då? Är det rätt att begränsa en annan människas liv genom att bestämma vem hen ska gifta sig med? Fri entré men biljett krävs. Biljetter delas ut på biblioteket en vecka innan programmet. Då kan även biljetter läggas undan per telefon och hämtas senast en timme innan programmet börjar. Högst två biljetter kan bokas per person. Telefon Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och ABF Kultur- och bildningscenter i Vårby gård. Plats: Vårby bibliotek, Vårbyhuset, Vårby allé n Kl : Morgondagens Segeltorp hur kan det se ut? Miljöpartiet i Huddinge bjuder in till samtal om hur Segeltorp kan utvecklas när det gäller bland annat service och kommunikationer. Kom och dela med dig av dina tankar! Arrangör: Miljöpartiet Huddinge. Plats: Juringe skola, Patron Bergs väg 13. Övriga huddinge n Utställningen Demokrati i rörelse Demokrati handlar inte enbart om rösträtt. Den är något vi kämpat oss till och som berör våra liv i grunden: Vad vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt befinner den sig i ständig utveckling. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. n Kl : Bostadspolitisk debatt Bostadspolitisk debatt mellan politiker från alliansen och oppositionen om bristen på hyreslägenheter för unga i framtiden. Hur tänker man tackla problemet? Arrangör: Hyresgästföreningen. Plats: Huddinge centrum, Stora scenen. n Kl: 18 19: Presentation av utställningen Demokrati i rörelse Experter från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek berättar om utställningen Demokrati i rörelse. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek, Skogåstorget 7-9. n Kl : Visioner om en mötesplats Birger Winsa, Skogåsbo, forskare vid Stockholms universitet och tidigare ledamot i kommunfullmäktige i Huddinge, föreläser om mångkultur, nationell identitet och kulturen som en mötesplats för demokratiskt lärande, personlig utveckling, upplevelser och gemenskap. Efter föreläsningen blir det diskussion med inbjudna kommunpolitiker, yrkesverksamma kulturutövare, glada amatörer och kulturkonsumenter. Arrangör: Kulturföreningen Lyktan. Plats: Galleri Lyktan, Skogås centrum (en trappa upp bredvid biblioteket). HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER

37 HUDDINGE DEMOKRATIDAGar program TisDAG 15 oktober: flemingsberg Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar n Kl : Det skötsamma motståndet. Arbetarrörelsens kamp för demokrati Utställningen Demokrati i rörelse presenteras och Jenny Langkjaer, fil dr i historia, föreläser om arbetarrörelsens kamp för demokrati. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2. n Kl : Öppet hus X 3 Öppet hus hos Svenska kyrkan, Ungzon och Biblioteket i Flemingsberg på temat mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor. Kaffeförsäljning i kyrkan och på Ungzon. Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Svenska kyrkan, biblioteket och Ungzon i Flemingsbergs centrum. n Kl : Film: 365 dagar 365 dagar handlar om Josef som älskar att boxas och drömmer stort. Men en diskussion spårar ur och Josefs position i kompisgänget är hotad. Josef kräver heder och respekt och det får man bara på ett enda sätt... Filmen är inspelad med ungdomar från Huddinge och ska visas på flera nationella och internationella filmfestivaler. Med filmen som utgångspunkt har Flemingsbergs församling och föreningen ErFilm skapat ett diskussionsunderlag för ungdomar om frågor som är viktiga i tonåren. Filmvisning i 20 minuter och därefter samtal. Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen n Kl : Unga berättare från Flemingsberg Åtta ungdomars digitala berättelser spelas upp på fritidsgården Ungzon. Utifrån en eller flera av berättelserna ger teatergruppen Tage Granit tillsammans med ungdomarna en interaktiv teaterföreställning på temat mänskliga rättigheter och att vara ung i Flemingsberg. Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen och Svenska kyrkan i samarbete med Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm. Plats: Ungzon i Flemingsberg, Röntgenvägen 15. n Kl : Kvinnors situation i världen Salwa Abdalla från föreningen Kvinnor utan gränser föreläser om våld mot kvinnor och kvinnors rättigheter utifrån FN:s kvinnokonvention som trädde i kraft i september Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Flemingsbergs bibliotek, Röntgenvägen 17. n Kl : Att leva som homosexuell i en hederskultur Människorättsjuristen Robert Hannah föreläser om att leva som homosexuell i en hederskultur. Detta är också startskottet för en mötesplats i Flemingsberg för HBTQ-ungdomar i samarbete mellan Svenska kyrkan och fritidsgården Ungzon i Flemingsberg. Arrangör: Svenska kyrkan och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen n Kl : Förändra genom att handla! Föreläsning om Kooperationen och varför det står Jag äger på Coops påsar, av och med Michael Hagström. Kaffe/te med hembakat serveras. Arrangör: Flemingsberg-Glömsta Socialdemokratiska förening. Plats: Café Mix, Diagnosvägen 17 (mittemot biblioteket i Flemingsbergs centrum). n Kl : Grande finale i Flemingsberg Demokratidagen i Flemingsberg avslutas i skulpturparken Fredens rike utanför kyrkan med tal, marschaller, japanska lyktor och korvgrillning. Övriga huddinge n Demokrativagn och klottervägg Vad tycker du om Vårby? Vid demokrativagnen och klotterväggen kan du under hela dagen bidra med tankar och åsikter om stort som smått. Se även sidan 10. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Vårby centrum. n Utställningen Demokrati i rörelse Demokratin handlar inte enbart om rösträtten. Den är något vi kämpat oss till och som berör våra liv i grunden: Vad vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt befinner den sig i ständig utveckling. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. n Kl : Musiklunch och samtal kring demokrati Musikprogram i kyrkan. Därefter lunch och kaffe med samtal kring en spännande demokratifråga. Lunch: 40 kr. Arrangör: Svenska kyrkan, Sankt Mikaels församling. Plats: Segeltorps kyrka, Kapellvägen 9. n Kl : Möt din politiker Möt dina lokala företrädare från partierna i majoriteten. Vi bjuder på kaffe och intressanta samtal! Arrangör: Moderaterna, Folkpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Plats: Sjödalstorget, Huddinge centrum. n Kl : Hedersvåld en fråga för hela samhället En personlig berättelse om hedersvåldets verklighet blandas med konkreta förslag på hur vi kan motarbeta det. Soheila Fors driver världens enda tehus för kvinnor, en oas undan hedersvåldet. Arrangör: Kristdemokraterna Huddinge Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum n Kl : Ojämlikhet i hälsa. Vad kan vi göra? Hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning, men inte för alla och inte överallt. Det krävs en kraftsamling för att bryta trenden och vi behöver bli bättre på att förstå mekanismerna bakom ojämlikhet i hälsa. Föreläsning med folkhälsovetaren Johanna Falk från Karolinska Institutet och tid för diskussion. Arrangör: Socialdemokraterna Huddinge. Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum 6 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013

38 Svårt att vara assyrier och bög Emma-Lou Pesonen får teknisk hjälp av Tommy Omazic från Unga berättar medan Simon Strömberg lyssnar på en berättelse. I bakgrunden ses Carin Granath. Unga berättar om sina liv digitalt n Åtta unga i Flemingsberg presenterar den 15 oktober sina egna personliga digitala berättelser i Ungzons lokaler. Alla är välkomna att ta del av berättelserna som tagits fram under en workshop i samarbete med Unga Berättar, Kulturskolans mediecenter i Stockholm. I workshopen fick varje deltagare läsa in sin berättelse och redigera ihop den med egna bilder och musik som man själv skapat. Varje berättelse är cirka en minut lång och några av dem fångas upp av teatergruppen Tage Granit i en improvisationsteater som spelas under eftermiddagen. Vi tror att vi förstår varandra men förstår gör vi först när vi tar del av en annan människas erfarenhet. Berättelserna ger därför ungdomarna verktyg att skildra hur det är att vara ung i Flemingsberg och nå ut till politiker och andra med sitt budskap, säger Simon Strömberg, Unga Berättar. text & foto k ristina eder n Robert Hannah har valt att inte längre gömma sig utan vara både assyrier och bög. Den 15 oktober kommer han till Flemingsberg och berättar om sina erfarenheter. Robert Hannah lever precis som tusentals homosexuella svenskar med invandrarbakgrund sitt liv utifrån hederskulturens regler trots att han i mångas ögon är urtypen för den lyckade andra generationens invandrare. Han är son till irakiska flyktingar och har blivit framgångsrik jurist med bostadsrätt i Bromma. Robert Hannah vill kämpa för unga svenskar som utsätts för hedersförtryck bara för att de tycker om personer av samma kön. Hans besök blir startskottet för en ny mötesplats för HBTQ-personer i Flemingsberg. Tillsammans med Svenskakyrkan i Flemingsberg öppnar fritidsgården Ungzon en mötesplats för unga mellan 13 och 25 år. Mötesplatsen ska ge rum för frågor och samtal, föreläsare ska tas emot och studiebesök ska ordnas. Här kan ungdomarna tillsammans med ledarna forma verksamheten. Mötesplatsen håller öppet varje torsdag från klockan 19 på Diagnosvägen 14. Emil Ibrahim tecknar bilder till sin berättelse. I bakgrunden ses Emma-Lou Pesonen. Robert Hannah vill kämpa för unga svenskar som utsätts för hedersförtryck. foto l i n n ea or nst ei n HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER

39 HUDDINGE DEMOKRATIDAGar program onsdag 16 oktober: skogås/trångsund Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar n Kl : Konkurrenskraftig kollektivtrafik i Huddinge Vad är ett stamnät och vad innebär det? Nu har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på det stamnät för kollektivtrafik som är en del av kommunens kommande kollektivtrafikplan. Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Plats: Skogås centrum. SÄG DIN ÅSIKT TILL POLITIKERNA PÅ WORLD CAFÉ! n Kl : Tyck till om Skogås, Trångsund och Länna Kom och diskutera hur vi kan göra våra bostadsområden ännu bättre. Hur fungerar den kommunala servicen och vad saknas? Arrangör: Drevvikenpartiet. Plats: Skogås centrum. n Kl : Skogås egen tv-soffa live på Ungdom 142 Jobb, vad gör det för skillnad i ditt liv? Vet politiker vad ungdomar vill och hur fattas besluten? Intervjuer med inbjudna politiker, nyhets- och sportreportage och underhållning från scenen på Ungdom 142. Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Ungdom 142, Skogåstorget 13. n Kl : Framtidens Huddinge i ny översiktsplan På biblioteket i Skogås kan du under demokratidagarna ta del av en utställning om Huddinges nya översiktsplan. Denna onsdagskväll presenterar Maud Enquist, samhällsplanerare från Huddinge kommun, den nya översiktsplanen och svarar på frågor. Arrangör: Huddinge kommun. Plats: Skogås bibliotek, Skogåstorget 7-9. n Kl : Friheten i kulturen. Reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget Föreläsning med Vladimir Oravsky, född i det forna Tjeckoslovakien och verksam som svensk författare och regissör. Han har författat ett stort antal film- och teatermanus, barn- och ungdomsböcker och artiklar, regisserat ett tiotal scenpjäser och vunnit flera prestigefyllda priser. Vad är egentligen kultur? Vladimir är en föreläsare som väcker tankar. Kom och delta i samtalet du med! Som kvällens moderator fungerar regissören Shari Strandmark. Arrangör: Kulturföreningen Lyktan. Plats: Galleri Lyktan, Skogås centrum (en trappa upp bredvid biblioteket). i l lust r at ion ol e sch wa n der n Kl : Möt våra folkvalda i World Café-samtal Vad är viktigt i Huddinge? Hur skapar vi ett samhälle där unga människor vill och kan utvecklas? Hur ser agendan ut om de unga får bestämma? Demokrati handlar om att delta i samtalet om vilket samhälle vi vill skapa och leva i. Nu bjuder Demokrati- och mångfaldsberedningen in till samtal på Ungdom 142 där alla är välkomna att delta. Vi bjuder på fika och enklare förtäring från kl och samtalsprocessen börjar klockan 19. I samband med fikat kommer kommunen också att berätta om möjlighet att få pris för främjandet av mångfald och likvärdiga villkor. Barnpassning ordnas på plats och om möjligt tolk. Anmäl på vilket språk du behöver tolk, hur många barn du tar med och deras ålder till eller ring senast den 9 oktober. Arrangör: Huddinge kommun. Plats: Ungdom 142, Skogåstorget 13. Övriga huddinge n Demokrativagn och klottervägg Vad tycker du om Vårby? Vid demokrativagnen och klotterväggen kan du under hela dagen bidra med tankar och åsikter om stort som smått. Se även sidan 10. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Vårby centrum. n Utställningen Demokrati i rörelse Demokrati handlar inte enbart om rösträtt. Den är något vi kämpat oss till och som berör våra liv i grunden: Vad vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt befinner den sig i ständig utveckling. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. n Kl : Biblioteket och den digitala delaktigheten en demokratifråga Lunchsamtal på Folkets hus. Erika Hjalmarsson, bibliotekarie med ansvar för utveckling av digital delaktighet på Bibliotek Huddinge, samtalar med Nina Frid, utvecklingsledare Bibliotek Huddinge. Arrangör: Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum. n Kl : Vad kan vi lära av demokratiarbetet i Latinamerika? Francisco Contreras från Latinamerikagrupperna berättar och inspirerar kring hur vi kan jobba med demokratifrågor här hos oss. Arrangör: Vänsterpartiet Huddinge. Plats: ABF Kultur- och bildningscenter, Vårby allé 22, Vårby gård. 8 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013

40 Lokal demokrati i tv-soffan n Onsdagen den 16 oktober är det premiär för Skogås egen tv-soffa hos Ungdom 142. Hit kommer bland annat politiker och ungdomar för att låta sig intervjuas i olika frågor på temat demokrati på lokal nivå. Idén att använda konceptet från tv:s morgonsoffor kläcktes av Kerstin Yttermo, föreståndare på Ungdom 142, vid en workshop inför demokratidagarna. Det är ett enkelt koncept att göra som ger möjlighet att lyfta i olika frågor på ett underhållande sätt, säger Kerstin som tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram kvällens timslånga program. Till tv-soffan hos Ungdom 142 kommer bland annat politiker och ungdomar. Samtal i soffan varvas med filmade inslag och underhållning av musiker från Rockville. Tanken är att ta upp lokala exempel som Mossen, som blivit ett väldigt populärt ställe att hänga på, och utifrån det beskriva hur den lokala demokratin fungerar, säger Kerstin Yttermo. Genom att intervjua gäster i tv-soffan beskrivs bakgrunden till politiska beslut, hur man själv som medborgare kan påverka besluten och vilka kanaler man kan använda sig av för att föra fram förslag och trycka på i olika frågor. Här ska också aktuella politiska frågor presenteras och så blir det ett inslag som återkopplar till minijobbmässan som hölls i september. Då ska vi ta upp vilka jobb som finns att söka för ungdomar, hur det går till att söka jobb och vad det betyder för en ungdom att ha ett jobb, säger Kerstin Yttermo. text & foto k ristina eder Fredric Furuhovde, till vänster, jobbar på Ungdom 142 och är kvällens intervjuare. Här värmer han upp tillsammans med kollegan Mikael Lepistö. Vladimir Oravsky väcker tankar på Lyktan n Under rubriken Friheten i kulturen, reflexioner kring tystnad och repression inom kulturetablissemanget föreläser författaren och regissören Vladimir Oravsky. Han är född i det forna Tjeckoslovakien och har författat ett stort antal film- och teatermanus, barn- och ungdomsböcker, regisserat pjäser och vunnit flera prestigefyllda priser. Vladimir Oravsky är en föreläsare som väcker tankar. Kom och delta i samtalet! Onsdag 16 oktober, klockan 18 20, Galleri Lyktan, Skogås centrum, en trappa upp bredvid biblioteket. Arrangör: Kulturföreningen Lyktan. HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER

41 Tyck till om /UNG n Vilken information anser du ska finnas på Huddinge kommuns webbplats för ungdomar? Säg vad du tycker på ungdomsgården Huset i Huddinge torsdagen den 17 oktober. I dag finns ingen samlad information på webben om Huddinges utbud för ungdomar. Det vill /UNG ändra på, säger Malin Parkkali som leder kultur- och fritidsförvaltningens förstudie med webbplatsen /UNG. Hon ser fram emot att träffa de ungdomar som tar sig till Huset under demokratidagarna för att dela med sig av idéer och tycka till kring innehållet på /UNG. Resultatet av förstudien presenteras för Huddinge kommuns politiker i januari Klottra din åsikt i Vårby gårds centrum n Demokrativagn och klottervägg är två av många aktiviteter som ska stimulera till åsiktsutbyte i Vårby gård under demokrativeckan. Vi smygstartade med både demokrativagn och klottervagn under september, säger Thomas Oredsson, skådespelare, ståuppare och Balders relationsbyggare i Vårby gård. Han brukar själv stå vid demokrativagnen lite då och då. Det här är ett sätt för mig och andra, och inte minst föreningslivet, att informera om sina verksamheter och att samtala om demokrati med dem som bor i området, säger Thomas Oredsson. Han berättar att demokrativagnen rent fysiskt är ett gammalt torgstånd på hjul. Alldeles intill vagnen finns en laglig klottervägg där vem som helst kan fatta tuschpennan och skriva vad de tycker. För att snabbstarta samtalen har Thomas Oredsson satt upp ett antal provocerande påståenden runt om i Vårby gårds centrum, bland annat Finns det demokratiska skyldigheter? FUB Huddinge har skapat utställningen Från idiot till medborgare. Catharina Björkander hos FUB kommer att vara med på invigningen torsdagen den 17 oktober. Utställning utmanar synen på idioter n Från idiot till medborgare. Den 17 oktober klockan är det vernissage på Retrobiblioteket för en angelägen utställning om synen på utvecklingsstörda genom tiderna. Titeln är tänkt att provocera och locka till diskussion. foto f u b h u ddi nge Sinnesslö, idiot, cp så sa man förr, men ingen skulle komma på att säga så i dag. Det har blivit bättre, våra medlemmar är i dag delaktiga i samhället på olika sätt, men det kan bli ännu bättre, säger Catharina Björkander hos FUB Huddinge som ligger bakom utställningen. Från idiot till medborgare är också titeln på en bok av Karl Grunewald som varit chef för Socialstyrelsens byrå för funktionshindrade. I boken skildras historiken kring personer med utvecklingsstörning, från antiken till nutid. Tanken är att vi ska bjuda in intressanta personer och diskutera. Karl Grunewald vore en drömgäst, säger Catharina Björkander. Utställningen tar avstamp i hur personer med utvecklingsstörning hade det förr, men fokus ligger på dagens situation och vad som händer nu. Bilder varvas med intervjuer. Det visas också dvd-filmer och tipsas om böcker. FUB Huddinges medlemmar berättar om sina egna erfarenheter och svarar på frågor. Från idiot till medborgare premiärvisas den 17 oktober i Retrobiblioteket på Kommunalvägen 28A och pågår en bit in i december. mik ael jeppe Fotnot: FUB är ett riksförbund för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 10 HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER 2013

42 HUDDINGE DEMOKRATIDAGar program torsdag 17 oktober: huddinge centrum Programaktiviteter på olika dagar i våra geografiska områden. Mer info: huddinge.se/demokrati och facebook.com/huddingedemokratidagar n Kl : Att göra sin röst hörd: Om författarskap, skrivande och det offentliga rummet Erik Falk, fil. dr. i historia, samtalar med Nina Frid från Bibliotek Huddinge om litterärt utvecklingsarbete i Östafrika. Arrangör: Huddinge, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Folkets Hus, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum. n Kl : Konkurrenskraftig kollektivtrafik i Huddinge Vad är ett stamnät och vad innebär det? Nu har du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på det stamnät för kollektivtrafik som är en del av kommunens kommande kollektivtrafikplan. Arrangör: Huddinge kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Plats: Huddinge centrum n Kl : Från idiot till medborgare - en utställning om funktionshinder i vardagen Invigning med presentation av Catharina Björkander, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Arrangör: FUB i samarbete Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Retrobiblioteket på Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28A. n Kl : Demokrati i rörelse Presentation av utställningen Demokrati i rörelse och föredrag av fil. dr. Anna Friberg från Mittuniversitetet och författare till avhandlingen Demokrati bortom politiken, en begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti Fri entré men biljett krävs. Biljetter delas ut på biblioteket en vecka innan programmet. Då kan även biljetter läggas undan per telefon och ska hämtas senast en timme innan programmet börjar. Högst två biljetter kan bokas per person. Telefon Utställningen finns på Huvudbiblioteket hela veckan. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28A. n Kl : Unga och oengagerade? Perspektiv på politiskt deltagande Är dagens unga ointresserade av politik och av att påverka samhället? Hur står det egentligen till med den svenska demokratin? Joakim Ekman, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola berättar och samtalar om sin forskning kring politiskt deltagande i Sverige. Arrangör: Socialdemokraterna Huddinge. Plats: ABF Huddinge, (Lilla salen), Kommunalvägen 26. n Kl : Har vi råd att förlora Huddinges rikedom kulturen? Huddingepartiet bjuder in till kulturpolitisk debatt. De senaste årens nedskärningar inom kulturevenemangen i Huddinge har varit katastrofala. Ett minskat kulturutbud försämrar förståelsen mellan olika kulturella yttringar och ökar klyftorna mellan människor. Kan kulturen kosta för mycket? Arrangör: Huddingepartiet. Plats: Fullersta Bio, Norrängsvägen 1. n Kl : /UNG allt du vill veta på ett ställe /UNG vill samla all information riktad till ungdomar i Huddinge kommun på en och samma webbplats. Vilken information saknar du och vad vill du se på en framtida webbplats? Kom till Huset, lär dig mer om projektet och var med och påverka! Arrangör: Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Huset, Sjödalsvägen 46. n Kl : Herbert Tingsten samhällsdebattens demonregissör Herbert Tingsten var statsvetare, liberal publicist och författare och räknas av många till en av 1900-talets mest inflytelserika svenska intellektuella. Per Wirtén berättar om Tingsten med utgångspunkt i sin bok Herbert Tingstens sista dagar: berättelsen om ett liv. Fri entré men biljett krävs. Biljetter delas ut på biblioteket en vecka innan programmet. Från samma tidpunkt kan biljetter även läggas undan per telefon och ska hämtas senast en timme innan programmet börjar. Högst två biljetter kan bokas per person. Telefon Arrangör: Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Huvudbiblioteket, Kommunalvägen 28A. n Kl : Vem för barnens talan i Huddinge? Rädda Barnens lokalförening i Huddinge presenterar sin utredning om barns möjligheter att göra sig hörda i vår kommun. På plats finns även barnombudsmännen från Strängnäs och Järfälla kommun för att dela med sig av sina erfarenheter. Arrangör: Rädda Barnens lokalförening i Huddinge. Plats: Folkets Hus (Gula salen), Sjödalstorget 1, Huddinge centrum. n Kl : Unga och mänskliga rättigheter Elever från Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet delar med sig av lärdomarna från en resa till Strasbourg för att lära mer om hur Europarådet och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter arbetar. Det blir en kväll av interaktiva övningar och spännande diskussioner på temat demokrati och mänskliga rättigheter. Se sidan 2. Arrangör: Huddinge kommun, barnoch utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Huset, Sjödalsvägen 46, Huddinge centrum. Övriga huddinge n Demokrativagn och klottervägg Vad tycker du om Vårby? Vid demokrativagnen och klotterväggen kan du under hela dagen bidra med tankar och åsikter om stort som smått. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Vårby centrum. n Utställningen Demokrati i rörelse Demokrati handlar inte enbart om rösträtt. Den är något vi kämpat oss till och som berör våra liv i grunden: Vad vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt befinner den sig i ständig utveckling. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. n Kl : Jonas Sjöstedt om demokrati och EU Vänsterpartiets partiledare talar på temat Kan EU bli demokratiskt? följt av diskussion och frågor. Arrangör: Vänsterpartiet Huddinge Plats: Södertörns högskola (studentkårens lokal), Alfred Nobels allé 7. n Kl : Demokratilunch på Oasen Först en god lunch och till kaffet blir det samtal kring en viktig fråga för demokratin. Lunchen kostar 30 kr. Arrangör: Svenska Kyrkan, Sankt Mikaels församling. Plats: Vårby Gårds kyrka, Vårby allé 5. HUDDINGE DEMOKRATIDAGAR OKTOBER

43 HUDDINGE DEMOKRATIDAGar program fredag 18 oktober n Demokrativagn och klottervägg Vad tycker du om Vårby? Vid demokrativagnen och klotterväggen kan du under hela dagen bidra med tankar och åsikter om stort som smått. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Vårby centrum. n Utställningen Demokrati i rörelse Demokrati handlar inte enbart om rösträtt. Den är något vi kämpat oss till och som berör våra liv i grunden: Vad vi får möjlighet att lära oss, hur vi lever och skulle kunna leva våra liv. Samtidigt befinner den sig i ständig utveckling. Arrangör: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Huddinge kommun, kulturoch fritidsförvaltningen. Plats: Skogås bibliotek på Skogåstorget 7-9, Huvudbiblioteket på Kommunalvägen 28A och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek på Elektronvägen 2. n Kl.16 18: Noll tolerans kampen mot graffiti Stockholm praktiserar nolltolerans mot graffiti. Denna politik begränsar ofta helt lagliga kulturprojekt, och hotar uttrycksfriheten, menar Jacob Kimvall, doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han har skrivit boken Noll tolerans kampen mot graffiti, där han beskriver hur nolltoleransen är konstruerad, varför den finns och vilka som kan tjäna på den. Han menar att nolltoleransen skapar just vad företrädarna säger sig vilja motverka: ett otryggt samhälle. Föreläsning följd av diskussion. Arrangör: Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18. n Kl : Är det bara statsministern som bestämmer? Elin Nilsson, moderat och en av Sveriges yngsta politiker, föreläser om demokrati, vikten av att göra sin röst hörd och varför det är viktigt att acceptera varandras åsikter. Elin ger flera konkreta tips på hur man kan påverka, till exempel i skolan eller på sin fritidsgård. Arrangör: Fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Plats: Arena 143 i Vårby gårds centrum, Vårby allé 18. n Kl : Ungdomarnas demokratidag i Vårby En kväll fylld av aktiviteter för ungdomar, önskade av ungdomar i Vårby gård. Kvällen bjuder bland annat på musikuppträdanden, utställningar, samtal med politiker och spännande workshops. Kom hit och ha kul så ska vi berätta hur ABF kan ge dig stöd att påverka och förverkliga dina idéer. Se även notis på sidan 4. Arrangör: ABF Kultur- och bildningscenter. Plats: ABF, Vårby allé 22, Vårby gård. Elin vill få fler att påverka n Jag engagerar mig politiskt för att politiker har bestämt alldeles för mycket för länge, säger Sundsvallsbon Elin Nilsson som kommer till Arena 143 fredagen den 18 oktober och delar med sig av sina erfarenheter och ger konkreta tips på hur man kan påverka politiska beslut. Redan när hon var 13 år gick Elin Nilsson med i moderata ungdomsförbundet i Sundsvall. Idag är hon 21, arbetar som politisk sekreterare åt Moderaterna, sitter i kommunfullmäktige, är ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och siktar på en plats i riksdagen efter valet nästa år. Hon brinner för politik och för att fler ska vara med och påverka samhällsutvecklingen. Ungdomar bryr sig absolut men engagerar sig mer i sakfrågor än i partipolitik. Men många känner inte till hur det demokratiska systemet i kommunerna fungerar och vet därför inte hur de ska göra för att påverka i olika frågor, så det ska jag ta upp, säger Elin som påverkat flera politiska beslut i sin hemkommun. Själv håller hon inte på med musik men när musikhuset Domsaga hotades av nedläggning drog hon igång en namninsamling och bjöd in politikerna till en konsert. På en vecka fick vi in över namnunderskrifter och uppmärksamhet i tidningar och radio. Det var först då politikerna förstod hur viktigt musikhuset var och valde att spara in pengarna någon annanstans. För Elin är det viktigt att människor är med och påverkar sin egen situation. För att få kunskap om hur människor har det och för att få fler att engagera sig i olika frågor besöker hon ofta arbetsplatser, skolor och äldreboenden. När jag kommer till Vårby ska jag visa att det går att påverka och att man blir lyssnad på bara man vet var och hur man ska föra fram sitt budskap. k ristina eder Elin Nilsson ska förklara hur man påverkar politiska beslut när hon kommer till Arena 143 i Vårby den 18 oktober kl foto k r ist i na er i k sson PROGRAM för demokratidagarna oktober Se SIDORNA 4 12

44 Demokratidagarna 2013 kommunikationsplan Bilaga 2 Ärende 7 Bakgrund På initiativ av demokrati- och mångfaldsberedningen genomförde Huddinge kommun för första gången Demokratidagar oktober Syftet var att lyfta fram demokratin som värdegrund, styrelseskick och arbetssätt. Programmet då innehöll 32 programpunkter och uppvisade en stor ämnesmässig bredd och flera kända namn. Beslut togs att anordna demokratidagar även Då medverkade också gymnasieskolorna och Södertörns högskola, liksom Svenska kyrkan. Programmet bestod av över 60 aktiviteter med sammanlagt cirka 3000 deltagare års demokratidagar arrangeras oktober och liksom tidigare år blir det ett samarrangemang mellan kommunen, föreningslivet, studieförbund, politiska partier, Södertörns högskola och andra organisationer. Gymnasieskolorna medverkar även i år. Projektmål (ur projektdirektiven) Att genomföra demokratidagar 2013 Att över 2500 personer deltar på aktiviteter Att deltagarnas bedömning överstiger 5 (På enkätfrågan Hur lyckat tycker du att det här evenemanget blev? skala 1-6 där siffran 1 motsvarar omdömet Dåligt och siffran 6 motsvarar omdömet Mycket bra ) Aktiviteter(ur projektdirektiven) 1. Bjuda in föreningar, politiska partier och verksamheter i kommunen att delta med aktiviteter 2. Samarrangemang mellan Huddinge kommun, föreningsliv och studieförbund och Södertörns högskola med flera 3. Medborgardialog med demokrati- och mångfaldsberedningen som avsändare 4. Deltagande i europarådets Europeiska lokala demokrativeckan. 5. Mellan den 14 och 18 oktober anordnar gymnasieskolan och vuxenutbildningen demokratidagar och skapar dialog mellan politiker och elever inom ramen för demokratidagar Samordna studieresa för unga demokratiambassadörer till European Youth Centre i Strasbourg kring demokrati och mänskliga rättigheter, vilket resulterar i en aktivitet på demokratidagarna 7. Informationsinsatser före, under och efter demokratidagarna 2013 Övergripande syfte med kommunikationen

45 Skapa kännedom om Demokratidagarna 2013, om syftet och programmet för dagarna. Öka engagemanget och dialogen kring demokratifrågor. Aktiviteter Spridning av folder, inbjudan, informationsmöten, webb, internt nyhetsbrev, programtidning, Vårt Huddinge, annonser, info på Huddingedagarna och områdesdagar, pressmeddelande. Aktivitet Målgrupp När Huvudansvarig Delansvarig Uppdatering på webben + anmälningsformulär Allmänhet, föreningar, kommunala Februari Lotta och Karin Marcel Ta fram inbjudan till föreningarna + utskick Ta fram ny folder Ta fram inbjudan till kommunala verksamheter + utskick Info i nyhetsbrevet Inbiten Demokratidagar även i år med hänvisning till webben Information på demokrati- och mångfaldsberedningen + inbjudna politiska sekreterarna verksamheter Föreningarna Externt och internt Kommunala verksamheter Kommunens anställda Februari Utskick v 9 Lotta och Karin Marcel Februari Lotta och Karin Marcel Februari Utskick v 9 Ut 11 mars och senare Lotta och Karin Karin Politikerna Februari Marcel Möte med ungdomschefer KUF chefer Feb Marcel Info till KSF, sessionssalsmöte Personal KSF Feb Marcel Blänkare i Vårt Huddinge nr 2 Huddingeborna Ut 15 april Lotta Informationsmöte med Föreningar 17 april Marcel Marcel

46 föreningarna Påminnelseinfo om anmälan på externa webben + intranätet Informera SKL som i sin tur kan berätta om Huddinges demokratidagar i sitt nyhetsbrev och i sina andra kanaler Möte med demokratiberedningen som får uppdaterad information Uppdatering på Facebook Uppdatering på kommunens facebook Kommunens anställda, föreningar, kommunens verksamheter Andra kommuner April April Karin, Lena Y Lotta Politikerna Löpande Marcel Huddingeborna Huddingeborna löpande löpande Lotta, Marcel Lotta, Martina Ny info i det interna nyhetsbrevet Inbiten + Insidan med uppmaning anmäla aktivitet Uppdatera info på huddinge.se Puff/bildspel Kommunens anställda Huddingeborna Ut 20 maj Mitten av maj Karin Lotta och Karin Möte med demokratiberedningen Information, spridning av folder på Huddingedagarna Politikerna Huddingeborna 31 maj 1 juni maj Marcel Partiernas representanter och föreningar

47 Info på Södertörns högskola, olika kanaler Info på nationaldagsfirandet i Huddinge (Vårby, fler platser?) Artikel i Vårt Huddinge nr 3 Demokratidagar även i år studenter 6 juni Marcel /konsultstöd Ut 17 juni Lotta S Aktuelltannonsen i Mitt i Huddinge med läs mer på webben Info på Flemingsbergsdagen Info på Vårbydagen, folder Info på Visättradagen Info på Skogåsdagen Ta fram affisch Ta fram underlag till program Beställa annonsplats i Södra Sidan och Magasin Huddinge, Magasin Skogås, Heja Segeltorp på Huddingedagarna Södertörn Huddingeborna Huddingeborna Huddingeborna Huddingeborna Huddingeborna Huddingeborna Huddingeborna Huddingebor na + internt Projektgruppen, demokratiberedningen Före och efter sommaren Anna B Marcel /konsultstöd 31 augusti Marcel /konsultstöd Marcel /konsultstöd Marcel /konsultstöd september Karin och Lotta Början av september Sept. Teresa, Interacta Karin Korta webbfilmer Sept/okt Erik m fl Karin

48 Facebook- kampanj påbörjas. Lotta m fl Plan: Flera puffar i veckan under september. Dagliga puffar fr o m oktober. Planering av filmproduktion Sept. Marcel Info på gymnasieskolorna Ta fram texter, bilder till programtidning Uppdatering på webben Formgivning och tryck av programtidning Sept. Sept. Teresa, Lotta + byrå Slutet av sept. Karin Slutet av sept. Lotta S + byrå Bearbeta media att skriva inför demokratidagarna Pressmeddelande Media Månadsskiftet sept/okt Martina Utskick av programtidning till alla hushåll och kommunens verksamheter Huddingeborna Huddingeborna, kommunens anställda Huddinge- Början av oktober Lotta S Uppsättning av affischer runt Början/ Karin om i kommunen borna mitten av oktober Lista med programpunkter Politik + pol Början/ Marcel skickas till politiker där det sek + DMB mitten av oktober efterfrågas deltagande av politikerna Annonsering i Aktuellt (Mitt Huddingeborna V 41 (7-11 okt) Karin i), Södra Sidan och Magasin Huddinge Lyfta demokratidagarna på Huddinge- 14 oktober Karin

49 webbens startsida Intensiv facebook-kampanj under dagarna. Flera puffar per dag. Även på Huddinge kommuns centrala facebook puffas för vissa event. Filmning under demokratidagarna Statistikmätning facebook Återkoppling på webben efter dagarna Utvärderingsrapport Redovisning i demokratiberedningen Filmer med kommentarer från demokratidagarna på webben Artikel i Vårt Huddinge Så var demokratidagarna borna Facebookföljarna oktober Alla i projektgruppen Under dagarna Marcel + produktionsbolag Lotta Projektgrupp Dagarna efter Lotta S + politik demokratidagarna Huddingeborna Okt, nov Lotta och Karin Marcel Politikerna, November Teresa kommunens ledningsgrupp Politikerna November Marcel Huddingeborna Huddingeborna November, dec Ut 2 december Lotta S Lotta S

50 Bilaga 3 Ärende 7 Dokumentation från World Café den 16 okt Huddinge demokratidagar 2013 Öppen dialog - World Café med invånare och politiker på Ungdom142 i Skogås. * 2 timmar * 20 deltagare * 4 frågeställningar * 16 samtal Som en del av demokratidagarna 2013 bjöds medborgare in av Demokrati- och mångfaldsberedningen till ett medskapande samtal i formatet som kallas World café. Inbjudan var öppen för alla till dialog. World Café fokuserade på tre nyckelfrågor: Vad gör dig stolt över att vara invånare i Huddinge? Som invånare i Huddinge vad ser du som utmaningar just nu? Huddinge 3.0: Vad drömmer du om för Huddinge och oss (som bor/lever/arbetar/går i skolan där) Och vad är du beredd att göra för att det ska förverkligas? Resultatet var en kollektiv bild - oavsett ålder, politisk inriktning, stadsdelar, yrke och bakgrund - på vad Huddinge är idag och vilket Huddinge vi vill skapa. Bilden av vad som är viktigt både positivt, utmaningar och engagemang - skapades genom de gränsöverskridande mötena och samtalen, och ur dessa kom också förslag och idéer på aktiviteter för att lösa de möjligheter och utmaningar som lyftes fram. I detta nyhetsbrev finns det som skrivits ned och skördats från samtalen.

51 (1) Vad gör dig stolt över att vara medborgare i Huddinge? Naturen, vacker natur (4) Mångfald av människor från olika länder, mångkultur, många olika människor (3) Gemenskap, lokal gemenskap, trevliga grannar (3) Positiv anda, framtidstro, framåtanda (3) Högskola och universitet i Flemingsberg (2) Kommunikationer SJ, pendeltåg, tunnelbana och bussar (2) Dynamik Rik kultur Upprustning av idrottsplats Ungdom 142 är bra Sociala platser Välfärden Att arbeta/gå i skola i Huddinge kommun Resurser i skolan Nya caféet vackert fint runt Centrum nära Farsta nära kompisar Skogås är bättre än Huddinge Bra service Stark kommun som växer Boendemiljön Studentbostäder Simhall/bibliotek/badområden Fina badplatser Idrott 2

52 Vilka frågor är (2) Som medborgare i Huddinge; - Vad ser du för utmaningar just nu? viktigast? * Likvärdig & kvalitativ Skola utbildning (5) * Öka populariteten för Skogås och Huddinge (2 * Öka bostadsbyggandet (ungdomsbostäder, hyresrätter, eget boende) (2) * Lokal demokrati * Minska segregationen (2) * Större upplevd trygghet * Möta efterfrågan på idrottshallar * Behålla resurser för ungdomsverksamhet * Möjligheter bör växa i samma takt som befolkningen i kommunen växer * Hög skattenivå * Jobb * Miljö sjöarna * Barn i fattiga familjer * För lite öppet på fritidsgården * Öka daghemsutbyggnaden * Belysning * Få kultur att synas som exempelvis musik och konst * Fler duktiga engagerade invånare i politiken 3

53 (3) Vad är Huddinge 3.0? Vad drömmer du om för Huddinge och för oss? Vad är du beredd att göra för att det ska bli verklighet? Jämlikhet - alla ska känna sig Större invånarengagemang accepterade (4) för kommunen Utomhusbassäng och möjligheter att spela fotboll på vintern (2) Fler daghem Bättre lokaltrafik (2) Huddinge har ett välförtjänt gott rykte (2) Tryggt och säkert och känna sig hemma (2) Starka lokala gemenskaper och inflytande i ett starkt Huddinge (2) Att det alltid finns ekonomiska resurser (2) Bättre öppettider på Ungdom142 Jobb till flera Att kämpandet ger resultat Fler bostäder Fler neutrala mötesplatser där man kan träffas oavsett kulturell bakgrund Få fram gamla vackra namn; Drevviksstrand, Sjöängen och Flottsbro Sveriges bästa skola och en likvärdig skola Huddinge Runt maraton Huddinge har ett gott rykte 4

54 Sista café-rundan: Från alla tre samtalen vilka mönster ser ni, vilka frågor och tankar är återkommande och viktigast? Har det kommit fram några idéer och förslag som ni vill lyfta fram? Vad sticker ut? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Bästa skolan Stolthet Gemenskap Minska segregationen och fördomar Större upplevd trygghet Ökad kollektivtrafik Större invånarengagemang för kommunen Inflytande Vilka projekt känns prioriterade? * Öka och förbättra bostadsbyggande, förskolor och skolor * Huddinge Runt ett maraton som går igenom hela kommunen och binder ihop oss. * Bättre öppettider på U142 (varje helg) * Skapa en gemensam idrottsaktivitet mellan skolor i olika delar av kommunen, och även fler kommuner. (För att skapa möten mellan oss unga.) Förbättra och utveckla våra naturområden och skogar Jobb åt alla (stolt, utmaning och dröm) 5

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V)

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) 2014-01-27 KS-2013/1107.679 1 (7) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V)

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) 2014-01-27 Rev 2015-03-30 KS-2013/1107.679 1 (8) HANDLÄGGARE Björn Rosborg Bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 7 februari 2014, klockan 13:15 Plats Ungdom 142, Skogåstorget 13 Ärenden Diarienummer

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nujin Alacabek Justerande

Nujin Alacabek Justerande SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 11 november 2016 KS-2016/1352 1 (1) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen Nej Sammanträdesdag 11 november 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 13:15-15:50, A-salen,

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag Dnr KFN-2012-xx Dpl xx sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Tjänsteskrivelse 2012-10-31 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND

PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND STENUNGSUNDS KOMMUN PROJEKTPLAN VISION FÖR STENUNGSUND Typ av dokument Projektplan Dokumentägare T.f. Projektberedning för vision för Stenungsund Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Beslutsdatum

Läs mer

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande 01054 1(2) Datum Diarienummer 2013-05-29 RS120098 REGIONFULLMÄKTIGE Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande Förslag till beslut Regionfullmäktige bifaller motionen.

Läs mer

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 12 april 2013, klockan 13:15 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshindersfrågor Tid Onsdag den 11 december 2013, klockan 17:30 20:30 Plats Huddinge Konferens Center,

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Värdegrund för Huddinge kommun remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 SN-2014/1118.119 1 (2) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Socialnämnden Värdegrund för Huddinge kommun remissvar

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun

Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-15 FSN-2014/92.119 1 (4) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Värdegrund för Huddinge kommun Förslag

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet

Motion väckt av Britt Björneke (V) om att anordna sommarkurser i teknik för flickor på högstadiet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/513.602 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Klockan 16: , A-salen, Kommunalhuset, Kommunalvägen 28 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 20 februari 2017 KS-2016/2917 1 (8) Nämnd Offentligt sammanträde Rådet för fysisk planering Nej Sammanträdesdag 20 februari 2017 Tid och plats Klockan 16:00-17.30, A-salen,

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 2012-05-11 1 (5) Kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 11 maj 2012 Sammanfattning Under perioden

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Biblioteket, Vänersborg

Biblioteket, Vänersborg 2009-02-05 1 (11) Plats Biblioteket, Vänersborg Tid Torsdagen den 5 februari 2009, kl. 15.00 17.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN KF 7 28 JAN 2013 Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN-2012-0462 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Demokrativeckor 2013

Demokrativeckor 2013 Demokrativeckor 2013 Ewa Franzén Bun 2013/259 Ubn 2013/118 november 2013 2013-10-18 1 (4) Innehåll 1. BAKGRUND/ SYFTE... 2 2. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE... 2 3. SYNPUNKTER... 2 4. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG...

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 14 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 10 Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015

Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (8) 2015-08-12 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-08-27 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Kallelse till Miljöberedningen

Kallelse till Miljöberedningen MILJÖBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Miljöberedningen Tid Torsdag den 22 september 2016, klockan 13:30* Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Slutrapport Huddinge demokratidagar 15-20 oktober 2012. Av Carin Forsberg, ABF Huddinge och Elisabeth Landberger, Studieförbundet Vuxenskolan

Slutrapport Huddinge demokratidagar 15-20 oktober 2012. Av Carin Forsberg, ABF Huddinge och Elisabeth Landberger, Studieförbundet Vuxenskolan Slutrapport Huddinge demokratidagar 15-20 oktober 2012 Av Carin Forsberg, ABF Huddinge och Elisabeth Landberger, Studieförbundet Vuxenskolan 1. Sammanfattning För andra året i rad genomförde Huddinge kommun

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer