Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V)"

Transkript

1 KS-2013/ (7) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng Kommunstyrelsen Gör Huddinge till en fristad för förföljda författaremotion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 27 januari 2014, avslås motionen. Sammanfattning Britt Björneke och Nujin Alacabek Darwich (båda V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2013 en motion om att Huddinge kommun ska bli en fristad för förföljda författare. Motionärerna framhåller att i många länder världen över utsätts författare för hot och förföljelser för att de utövar sin grundläggande rättighet till yttrandefrihet. I motionen hänvisas till att kommunen på olika sätt stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet och att kommunen därför skulle vara lämplig att bli fristad för förföljda författare. Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden och demokrati- och mångfaldsberedningen. Remissinstanserna är i grunden positiva till motionen men framhåller samtidigt att det är ett stort ekonomiskt åtagande. Kultur- och fritidsnämnden menar att möjligheter till ett etablerat samarbete bör utredas innan kommunen går vidare i frågan. Mot bakgrund av gällande lagstiftning anser kommunstyrelsens förvaltning att mycket talar för att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att vara fristad för förföljda författare. Att vara en fristad innebär även ett relativt stort ekonomiskt åtagande. Medel för att finansiera genomförandet skulle ställa krav på omprioriteringar med inverkan på befintlig verksamhet som följd. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

2 KS-2013/ (7) Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. Beskrivning av ärendet Britt Björneke och Nujin Alacabek Darwich (båda V) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 september 2013 en motion om att Huddinge kommun ska bli en fristad för förföljda författare (bilaga 1). Motionärerna framhåller att i många länder världen över utsätts författare för hot och förföljelser för att de utövar sin grundläggande rättighet till yttrandefrihet. Det finns idag ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt förföljda författare. Dessa städer ingår i organisationen ICORN. Förslagsställarna hänvisar till att Huddinge kommun med sitt kulturpolitiska program och sin stipendieverksamhet visar att man stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet. Kommunen tar även emot flyktingar som förföljs i sina hemländer. I kommunen finns en högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter som till exempel Karin Boye sällskapet och Teater Slava. Därför menar motionärerna att kommunen skulle vara lämplig att bli fristad för förföljda författare. Utöver att erbjuda en trygg och säker vistelse för författaren finns det möjlighet att involvera de ovan angivna institutionerna i ett nätverk som välkomnar författaren och skapar möjlighet till kulturellt utbyte. Dessutom kommer Huddinge kommun att sättas på kartan bland de städer som aktivt arbetar mot förtryck och för yttrandefrihet. Motionärerna yrkar därför: - Att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Huddinge kommun blir en fristad för förföljda författare. Motionen har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden och demokrati- och mångfaldsberedningen. Fristad för förföljda författare Vad innebär det att vara en fristad för förföljda författare? En fristadsförfattare är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in, förbinder sig att stå för försörjningen under de två åren. Uppehållstillstånd som fristadsförfattare gäller inte bara författare. Till gruppen räknas också journalister, dramatiker och andra professionella

3 KS-2013/ (7) skribenter som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad. Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och Stockholm blev en fristad Övriga svenska fristäder är Eskilstuna, Kalmar, Malmö, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå, Uppsala och Växjö. International Cities of Refuge Network (ICORN) Ett fyrtiotal städer i Europa, samt Mexico City och Miami är fristäder för förföljda författare och har samlats i det internationella nätverket ICORN. ICORN upprättar en lista på förföljda författare som kan erbjudas fristad hos någon av de anslutna städerna. En viktig samarbetspartner för ICORN är Internationella PEN, som genom underavdelningen Writers in Prison Committee, ansvarar för research och lägesrapport angående författares situation i olika länder. Fristadsprogrammet drivs av enskilda städer och ICORN är en samarbetsorganisation för städerna. Runt om i Europa finns exempel på städer som ger skydd åt aktivister av olika slag, genom andra samarbeten eller som driver liknande program i egen regi. Samtliga svenska fristäder och en svensk region är dock medlemmar i ICORN. Ekonomiska konsekvenser Statens kulturråd redovisar i sin handbok för fristäder i Sverige vad man bör budgetera för vid beslut om att bli fristad för förföljda författare. Den totala årliga budgeten kan skilja sig åt mellan de olika städerna, beroende på exempelvis hyresnivån på bostaden eller huruvida koordinatorns arbetstid är inräknad i fristadsbudgeten eller inte. Följande poster bör man emellertid räkna med när man budgeterar för fristadsprogrammet: Stipendium /månad eller /månad om fristadsförfattaren kommer med familjemedlem. Hyra av lägenhet, samt el, bredband, TV-avgifter och telefon. Resa till och från landet. Medlemskap i ICORN, vanligtvis /år. Kostnad för årsmöte i ICORN, samt resa och uppehälle för författare och koordinator. Övriga resor, seminarium och kurser.

4 KS-2013/ (7) Arbetstid för koordinator och eventuell extern resurs (totalt cirka procent av en heltidstjänst). Administration och övriga internkostnader hos förvaltningen ingår inte i budgeten. Kulturrådet uppskattar att kostnaden för en medlemsstad uppgår till cirka kronor per år per författare. Merparten av de kommuner som kommunstyrelsens förvaltning varit i kontakt med anger att de totala årliga kostnaderna uppgår till en högre summa. Exempelvis anger Malmö stad att de årligen avsätter kronor till fristadsprogrammet per författare. Vad händer efter fristadsperioden? Kulturrådet anger att den kanske största utmaningen med att arbeta med fristadsprogrammet ligger i att det är en tidsbegränsad lösning på ett problem som sannolikt inte upphör efter att fristadsperioden har avslutats. Programmet erbjuder förföljda författare en fristad under ett till två år och i många fall kan gästförfattarna inte återvända till hemlandet efter avslutad stipendieperiod. Oavsett hur staden väljer att förhålla sig till detta måste man planera för ett bra avslut på fristadsperioden. Efter de två fristadsåren måste författaren ansöka om förlängt tillstånd om han eller hon vill stanna i Sverige. En författare som kan leva på sitt författarskap kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. För andra kan ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd genom anknytning bli aktuellt. Om författaren fruktar förföljelse i hemlandet och ansöker om asyl prövas den på samma sätt som andra asylansökningar. Det finns ingen särskild lagstiftning för fristadsförfattare, vilket innebär att en asylansökan från en fristadsförfattare prövas enligt samma lagar och praxis som alla andra som söker asyl i Sverige. Juridiska aspekter Vad gäller den juridiska aspekten är det osäkert om det ligger inom den kommunala kompetensen att en kommun ger en utländsk författare en fristad. Frågan har hittills inte prövats i domstol. Den juridiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enligt Kulturrådet gett följande råd. "Huruvida ett stipendium till en fristadsförfattare ligger inom den kommunala kompetensen grundar sig på den sedvanliga bedömningen om det allmänna intresset, likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen samt proportionalitet.

5 KS-2013/ (7) Var noga med att kalla stödet stipendier så att det inte misstas för rent understöd. Dokumentera om och på vilket sätt författarna engagerar sig i det lokala kulturlivet för att kunna visa detta vid en eventuell prövning. På ICORN:s hemsida står: Each ICORN city has its own criteria for choosing a writer/ / Skriv ner dessa kriterier i en handlingsplan/ledtext så att det blir tydligt att varje beslut att ta emot en författare inte är skönsmässigt, utan ett beslut grundat på i förhand uppställda kriterier. Diskussion om att bli fristad för förföljda författare förs och har nyligen förts i andra kommuner. Bland några av de kommuner som kommunstyrelsens förvaltning varit i kontakt med har det oklara rättsläge som omgärdar frågan uppmärksammats. 1 Exempelvis har Helsingborgs stad avslagit en motion om att bli en fristad för förföljda författare med hänvisning till rättsläget. Kommunstyrelsens förvaltnings tolkning av gällande lagstiftning Enligt 2 kap. 1 kommunallagen får kommuner själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Det är enligt samma bestämmelse förbjudet för kommunen att ge understöd till enskilda utan stöd i särskild lag. Förslaget enligt motionen är att kommunen under en viss tid ska bjuda in en författare som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. Detta innebär att vederbörande vid tillfället för inbjudan inte är kommuninvånare. Mot denna bakgrund förefaller förslaget inte omfattas av den kommunala kompetensen. Remissvar Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritidsnämnden är i grunden positiv till motionärernas förslag (bilaga 2). Nämnden anser dock att det är ett ansvarsfullt åtagande som kommunen i så fall tar på sig, inte minst vad gäller ekonomiska resurser. Om Huddinge kommun skulle bli en fristad är det också viktigt att kunna erbjuda ett bra sammanhang för författaren att verka i. Det skulle även krävas tillsättning av en resurs som koordinerar arbetet. 1 Falköpings kommun, Helsingborgs stad, Örebro kommun.

6 KS-2013/ (7) Förvaltningen är inte säker på att kunna erbjuda bra förutsättningar utan en stark samarbetspartner. Förvaltningen föreslår därför att ett uppdrag ges att först utreda möjligheter till ett etablerat samarbete och under förutsättning att ett sådant hittas gå vidare i frågan. Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningen anser (bilaga 3) att förslaget om att kommunen ska bli en fristad för förföljda författare ligger i linje med Mål och budget samt kommunens kulturpolitiska program. En gästförfattare kan bidra till ett kulturellt och intellektuellt utbyte samt berika den offentliga debatten. Beredningen anser att förslaget är lovvärt eftersom det sammanhänger med värnandet om mänskliga rättigheter och har ett samband med värnandet om den globala yttrandefriheten. Beredningen betonar dock att det skulle vara ett stort åtagande att ta emot en förföljd författare och att det skulle kräva ytterligare resurser som inte finns inom ordinarie verksamhet. Det finns många angelägna demokratifrågor som dessa resurser skulle kunna ägnas åt. Ett alternativ som skulle innebära en lägre kostnad är att kommunen inleder samarbete med Stockholm stad i frågan, då deras gästförfattare Mezegebu Hailu Habtewold idag är verksam på Södertörns Högskola. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsen förvaltning anser att det är viktigt att bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av respekt för konstnärlig frihet och rätten att fritt utrycka sina åsikter. Att ta emot en förföljd författare är givetvis bra för den berörda personen, men vilka eventuella sidoeffekter i form av ökad publicitet och aktivering av kulturlivet detta kan medföra är svårt att bedöma. Mot bakgrund av gällande lagstiftning anser kommunstyrelsens förvaltning att mycket talar för att det inte ligger inom den kommunala kompetensen att vara fristad för förföljda författare. Att vara en fristad för förföljda författare innebär att man begränsar sig till att ta emot människor med ett bestämt yrke. Det bör understrykas att även människor med andra yrken kan uppleva ett skyddsbehov. Att uteslutande ge stöd och skydd åt författare kan uppfattas som godtyckligt och diskriminerande. Eftersom fristadsstipendiet inte innebär att författaren får asyl råder det även oklarhet kring vad som händer när de två åren tar slut och kommunen upphör

7 KS-2013/ (7) med sitt stöd till författaren. Författaren kan då tvingas tillbaka till sitt hemland. Att vara en fristad innebär även ett relativt stort ekonomiskt åtagande. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Viktoria Thonäng Utredare Bilagor Bilaga 1: Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Bilaga 2: Remissvar från kultur- och fritidsnämnden Bilaga 3: Remissvar från demokrati- och mångfaldsberedningen Beslutet delges Kultur- och fritidsnämnden Demokrati- och mångfaldsberedningen

8 Huddinge kommun Kommunfullmäktige '-----" Diarirlllr HUDIJII\JGE KOM.Il U f J Kornmt:n rel:.en ~~- 2 8 MOTION Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare! Bakgrund I många länder världen över utsätts författare for hot och förföljelser for att de utövar sin grundläggande rättighet till yttrandefrihet. I början på 1990-talet startades ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt forföljda författare. Sedan 2005 ingår dessa städer i en organisation; International Cities of RefugeNetwork (ICORN). Stockholm, Uppsala, Malmö, Växjö och Sigtuna är svenska fristäder som ingår i nätverket och som tar emot gästforfattare. Med forfattare menas i detta sammanhang forfattare av skönlitteratur, fakta och poesi men också manusförfattare, översättare, journalister och tecknare. Staden forbinder sig att under en viss tid betala ut ett stipendium till en fristadsförfattare samt utser en koordinator som har i uppgift att integrera forfattaren i stadens kulturliv och formedla kontakter med sociala och kollegiala nätverk. Huddinge fristad för förföljd författare Huddinge kommun visar med sitt kulturpolitiska program och sin stipendieverksamhet att man stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet. Kommunen tar även emot flyktingar som forföljs i sina hemländer. I kommunen finns en högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter som t.ex. Karin Boye sällskapet och teater Slava. Vi menar därfor att kommunen skulle vara lämplig att bli en fristad for en forföljd författare. Utöver att erbjuda en trygg och säker vistelse for forfattaren finns det möjlighet att involvera de ovan angivna institutionerna i ett nätverk som välkomnar forfattaren och skapar möjlighet till kulturellt utbyte. Dessutom kommer Huddinge kommun att sättas på kartan bland de städer som aktivt arbetar mot fortryck och for yttrandefrihet. Vi yrkar därfor att -att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Huddinge kommun blir en fristad för förföljda författare. 'N)2~ Vänsterpartiet

9 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 13 (24) HUDDINGE KOMMUN Sammanlrädesdalum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 10 december a Diarienummer KFN-2013/ Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare, motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) - remissvar Kultur- och fritidsnämndens beslut l. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt eget. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett etablerat samarbete i första hand med södertörnskommunerna och under förutsättning att ett sådant hittas gå vidare i frågan. Sammanfattning Britt Björneke (V) och Nujin Alecabek Darwich (V) har lämnat in en motion till Kommunstyrelsens förvaltning om att göra Huddinge kommun till en fristad för förföljda författare. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Motionärerna anser att Huddinge med sitt kulturpolitiska program och stipendieverksamhet visar att man stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet. Kommunen tar även emot flyktingar som förföljs i sina hemländer. Då det i kommunen därutöver även finns en högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter menar man att kommunen skulle vara lämplig för att bli en fristad för förföljda författare. Beskrivning av ärendet International C i ties of RefugeNetwork (ICORN) är ett internationellt nätverk som arbetar för att stärka yttrandefriheten genom att ge förföljda, hotade eller fångslade författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter en fristad i något av sina medlemsländer. Det finns idag cirka 40 fristäder globalt varav sex i Sverige: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Skellefteå, Malmö, Växjö och Sigtuna. Fristadsprogrammet administreras av ICORN med stöd av Statens kulturråd och Migrationsverket I Sverige är det Svenska PEN (PEN grundades i London 1921 med syftet att skapa en mötesplats och att främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, journalister, översättare och förläggare i olika länder, försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen) som i samråd med ICORN väljer ut vilka författare som ska erbjudas fristad. Signaturer: Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

10 KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (24) HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Kultur- och fritidsnämnden 10 december b Diarienummer KFN-2013/ Kommuner eller regioner som konkret vill göra något för att värna om yttrandefriheten kan via Fristadsprogrammet erbjuda författare, som lever under hot i sina hemländer en fristad. l Sverige får författaren en fristad under två år för att fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att stå för försörjningen under de två fristadsåren. Migrationsverket beviljar ett uppehållstillstånd för två år som ger författaren rätt att arbeta med sitt författarskap och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Vill författaren vid sidan av författarskapet skaffa sig en anställning finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler. Motionärerna framför Huddinges kulturpolitiska program och stipendieverksamhet som stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet som god grund för ändamålet. Därutöver finns högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter såsom Karin Boye-sällskapet och teater Slava som enligt motionärerna kan involveras i ett nätverk som välkomnar författaren och skapar möjlighet till kulturellt utbyte. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är i grunden positiv till motionärernas förslag. Dock är det ett ansvarsfullt åtagande som kommunen ska ta på sig, inte minst vad gäller ekonomiska resurser. Det är också viktigt att kunna erbjuda ett bra sammanhang för författaren att verka i och en resurs som koordinerar arbetet bör tillsättas. Förvaltningen är idag inte säker på att kunna erbjuda bra föröutsättningar utan en stark samarbetspartner. Förvaltningen föreslår därför att ett uppdrag ges att först utreda möjligheter till ett etablerat samarbete och under förutsättning att ett sådant hittas gå vidare i frågan. Överläggning Ordförande Vibeke Bildt (FP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ett etablerat samarbete och under förutsättning att ett sådant hittas gå vidare i frågan. Nämnden ställer sig bakom förslaget. I övrigt yttrar sig Natalie Sial (S) samt Gettie Lux (V). Beslutet delges Kommunstyrelsen Signa turer: Utdragsbestyrkande: datum och signatur

11 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KFN-2013/ (2) HANDLÄGGARE Högland, Marina Kultur- och fritidsnämnden Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens remissvar och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt eget. Sammanfattning Britt Björneke (v) och Nujin Alecabek Darwich (v) har lämnat in en motion till Kommunstyrelsens förvaltning om att göra Huddinge kommun till en fristad för förföljda författare. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss. Motionärerna anser att Huddinge med sitt kulturpolitiska program och stipendieverksamhet visar att man stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet. Kommunen tar även emot flyktingar som förföljs i sina hemländer. Då det i kommunen därutöver även finns en högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter menar man att kommunen skulle vara lämplig för att bli en fristad för förföljda författare. Beskrivning av ärendet International Cities of Refuge Network (ICORN) är ett internationellt nätverk som arbetar för att stärka yttrandefriheten genom att ge förföljda, hotade eller fängslade författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter en fristad i något av sina medlemsländer. Det finns idag cirka 40 fristäder globalt varav sex i Sverige: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Skellefteå, Malmö, Växjö och Sigtuna. Fristadsprogrammet administreras av ICORN med stöd av Statens kulturråd och Migrationsverket. I Sverige är det Svenska PEN (PEN grundades i London 1921 med syftet att skapa en mötesplats och att främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, journalister, översättare och förläggare i olika länder, försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen) som i samråd med ICORN väljer ut vilka författare som ska erbjudas fristad. POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

12 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KFN-2013/ (2) Kommuner eller regioner som konkret vill göra något för att värna om yttrandefriheten kan via Fristadsprogrammet erbjuda författare, som lever under hot i sina hemländer en fristad. I Sverige får författaren en fristad under två år för att fortsätta arbeta med sitt skrivande i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att stå för försörjningen under de två fristadsåren. Migrationsverket beviljar ett uppehållstillstånd för två år som ger författaren rätt att arbeta med sitt författarskap och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Vill författaren vid sidan av författarskapet skaffa sig en anställning finns möjlighet att ansöka om arbetstillstånd enligt ordinarie regler. Motionärerna framför Huddinges kulturpolitiska program och stipendieverksamhet som stödjer och uppmuntrar kulturell verksamhet som god grund för ändamålet. Därutöver finns högskola, många studieorganisationer och kulturella verksamheter såsom Karin Boye-sällskapet och teater Slàva som enligt motionärerna kan involveras i ett nätverk som välkomnar författaren och skapar möjlighet till kulturellt utbyte. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är i grunden positiv till motionärernas förslag. Dock är det ett ansvarsfullt åtagande som kommunen ska ta på sig, inte minst vad gäller ekonomiska resurser. Det är också viktigt att kunna erbjuda ett bra sammanhang för författaren att verka i och en resurs som koordinerar arbetet bör tillsättas. Förvaltningen är idag inte säker på att kunna erbjuda bra förutsättningar utan en stark samarbetspartner. Förvaltningen föreslår därför att ett uppdrag ges att först utreda möjligheter till ett etablerat samarbete och under förutsättning att ett sådant hittas gå vidare i frågan. Marina Högland Förvaltningschef Bilagor Motionen Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare Beslutet delges Kommunstyrelsen

13 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (13) HUDDINGE KOMMUN Sammantradesdatum Paragraf Demokrati- och mångfaldsberedning 6 december Diarienummer KS-2013/ Demokrati- och mångfaldsberedningens remissvar Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare- motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Demokrati- och mångfaldsberednings beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som beredningens yttrande i ärendet. Sammanfattning Motionen daterad som lämnats av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) handlar om att Huddinge kommun bör göras till en så kallad fristad för förföljda författare inom ramen för International Cities of Refuge Network (ICORN). Den beräkneliga kostnaden för författaren blir ungefår kronor för två år ifall författaren kommer ensam och kronor ifall han eller hon kommer med familjemedlem. Ytterligare kostnader tillkommer som är svårare att förutse bland annat för bostad, försäkringar, tolk, sjukvård, resor med mera. Förvaltningen anser att motionärernas förslag ligger i linje med kulturpolitiskt program och med mål och budget Förslaget syftar till att värna om yttrandefriheten som enligt förvaltningen bör ses som en oundgänglig förutsättning för demokrati. Att bli fristad skulle dock kräva ytterligare resurser som idag inte finns i den ordinarie verksamheten. Detta är ett stort åtagande som konkurrerar om resurser med andra angelägna demokratifrågor. Ett mer resurseffektivt alternativ kan vara att Huddinge kommun överväger att inleda ett samarbete med Stockholms stad som har en fristadsförfattare aktiv på Södertörns högskola. Överläggning Nujin Alacabek Darwich (V) yrkar med instämmande av Marianne Broman (MP) bifall till förslagen i motionen. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Propositioner Ordföranden ställer propositioner efter varandra om bifall till föreliggande förslag och till Nujin Alacabek Darwich (V) m.fl. yrkande om bifall till förslagen i motionen och finner därvid att demokrati- och mångfaldsberedningen beslutat bifalla föreliggande förslag. Signaturer. Ordforande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

14 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 11 (13) HUDDINGE KOMMUN Sammantradesdatum Paragraf Demokrati- och mångfaldsberedning 6 december Diarienummer KS-2013/ Reservationer Nujin Alacabek Darwich (V) och Marianne Broman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för N uj in Alacabek Darwich (V) bifallsyrkande till förslagen i motionen. Beslutet delges Kommunstyrelsen Signaturer. OrdfOrande Justerare Utdragsbestyrl<ande datum OCh signallk ~

15 KS-2013/ (7) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel Demokrati- och mångfaldsberedningen Demokrati- och mångfaldsberedningens remissvar Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare- motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) Förslag till beslut Demokrati- och mångfaldsberedningen godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar tjänsteutlåtandet som beredningens yttrande i ärendet. Sammanfattning Motionen daterad som lämnats av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) handlar om att Huddinge kommun bör göras till en så kallad fristad för förföljda författare inom ramen för International Cities of Refuge Network (ICORN). Den beräkneliga kostnaden för författaren blir ungefär kronor för två år ifall författaren kommer ensam och kronor ifall han eller hon kommer med familjemedlem. Ytterligare kostnader tillkommer som är svårare att förutse bland annat för bostad, försäkringar, tolk, sjukvård, resor med mera. Förvaltningen anser att motionärernas förslag ligger i linje med kulturpolitiskt program och med mål och budget Förslaget syftar till att värna om yttrandefriheten som enligt förvaltningen bör ses som en oundgänglig förutsättning för demokrati. Att bli fristad skulle dock kräva ytterligare resurser som idag inte finns i den ordinarie verksamheten. Detta är ett stort åtagande som konkurrerar om resurser med andra angelägna demokratifrågor. Ett mer resurseffektivt alternativ kan vara att Huddinge kommun överväger att inleda ett samarbete med Stockholms stad som har en fristadsförfattare aktiv på Södertörns högskola. Beskrivning av ärendet Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) har framfört en motion daterad om att Huddinge kommun kan göras till ytterligare en fristad för förföljda författare, detta är ett internationellt samarbete med POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

16 KS-2013/ (7) International Cities of Refuge Network (ICORN). Motionärerna framför argumentet att Huddinge redan stödjer olika kulturella verksamheter, bland annat genom sitt kulturpolitiska program och genom stipendier. Motionärerna menar också att åtagandet skulle främja ett kulturellt utbyte och att Huddinge skulle sättas på kartan vad gäller värnandet om yttrandefriheten. Fakta och definitioner För att kunna ge synpunkter har förvaltningen hämtat in uppgifter för att kunna ta ställning till motionen. Vad är ICORN? Medlemmarna inom ICORN utgörs av fristäderna som frivilligt valt att ansluta sig till samarbetet. De orter i Sverige som hitintills anslutit sig är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Växjö, Sigtuna och Jönköping. 1 Fristäderna syftar till att skapa en skyddsåtgärd för författaren som fristaden tar emot. Han eller hon ges på så sätt möjligheten att fritt utöva sitt konstnärskap. Denna möjlighet skulle annars riskera att begränsas, till exempel på grund av förföljelse eller censur i författarens hemland. ICORN:s definition av en förföljd författare ICORN ställer upp en rad kriterier i en egen stadga (The ICORN Charter). I stadgan framkommer att ansökande till ICORN på grund av sitt skrivande kan riskera att bli dödad, bortförd/kidnappad, fysiskt angripen eller att försvinna; att författaren riskerar att dömas till fängelse som en konsekvens av sitt skrivande; eller att denne inte kan uttrycka sig fritt på grund av rädsla för åtal/repressalier. 2 Kulturrådets definition av en förföljd författare Statens kulturråd (nedan kallat Kulturrådet), är en myndighet under Kulturdepartementet som främjar utveckling och bidrag inom kultur. Kulturrådet har varit drivande vad gäller skapandet av nya fristäder i Sverige, bland annat genom att lämna råd och upplysningar till kommuner som överväger att bli fristäder för förföljda författare. Kulturrådet menar att det inte är personens meriter som är det viktigaste kriteriet när en författare ska väljas, utan att författarens behov av att komma i säkerhet och att få sin röst hörd är viktigare i detta sammanhang. 3 1 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Bakgrund och historik. 2 The ICORN Charter. 3 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att vara fristad.

17 KS-2013/ (7) I övrigt skriver Kulturrådet att; vilken författare som helst, i vilket land som helst, kan väljas till fristadsförfattare. Detta gäller ifall han eller hon är utsatt för hot eller förföljelse på grund av sina uttryckta åsikter, genom sitt professionella konstnärliga arbete. Ifall dessa kriterier är uppfyllda kan personen i fråga lämna en ansöka till ICORN och på så sätt bli en kandidat till en fristad. 4 Migrationsverkets syn på förföljda författare Migrationsverket har också skrivit ett rättsligt ställningstagande i frågan. Där framkommer att myndigheten inte har några invändningar mot att fristadsförfattare tas emot av kommuner. 5 Vad innebär det att bli fristad? Att bli en fristad kräver en rad olika förberedelser som kan bli tidskrävande. 6 Det första steget är att ska ett avtal tecknas mellan kommunen och ICORN. 7 I avtalet förbinder sig kommunen att vara fristad för författaren i två år. Kommunen förbinder sig också att tillhandahålla en möblerad botad för författaren och eventuellt hans eller hennes familj. Fristaden förbinder sig vidare att betala ett stipendium till författaren varje månad. 8 Avtalet innehåller även en rad punkter där kommunen skulle förbinda sig kommunen att tillförsäkra ytterligare delar av författarens och dennes familjs välfärd. Bland annat förbinder sig kommunen att tillhandahålla sjukvårdsförsäkring och hemförsäkring. Fristaden skall även skapa möjligheter för författaren att lära sig språk som talas i fristaden. 9 Viktigt att påpeka är att den mottagande kommunen har ett utrymme att bestämma vilken författare som är lämplig. Varje kommun kan alltså utforma sina egna kriterier i urvalet av en författare. 10 Även om kriterier kan variera kommuner emellan så är det gemensamt för alla tidigare fristäder är att ingen 4 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare, Se ansökningsblankett. 5 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare. 6 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Checklista för fristadsförfattare; mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare i Jönköpings Landsting ( ). 7 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare, Se avtalet. 8 Se avsnitt III, A. punkt 1-4 i avtalet. 9 Se avsnitt III, B. punkt 1-8 i avtalet. 10 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Att bli fristadsförfattare.

18 KS-2013/ (7) har accepterat kandidater som förespråkat våld när en lämplig författare har valts ut. 11 Kommunen ska utse en koordinator En annan viktig uppgift för kommunen är att utse en koordinator för gästförfattaren. 12 Koordinatorn är en person som rent förenklat ansvarar för författaren under tiden som denne och eventuellt också dennes familj omfattas av avtalet. En viktig lärdom från tidigare fristäder är att åtagandet också kan bli personligen utmanande, inte minst för koordinatorn eftersom gästförfattaren ofta är utlämnad åt fristaden. Det har visat sig vara svårt för tidigare koordinatorer att skilja mellan privatliv och yrkesliv i sin uppgift. 13 Därför är det också viktigt att utse rätt person till koordinator. Viktigt att ta hänsyn till eventuella familjemedlemmar En annan sak att beakta är ifall författaren vill ta med sig en eller flera familjemedlemmar. Det kan vara lättare för författaren att komma till fristaden med en partner än om vederbörande kommer själv. Att ha en familjemedlem med sig kan alltså fungera som ett starkt stöd. 14 Är det möjligt för kommunen att avbryta åtagandet? Fristaden kan välja att säga upp avtalet, i och med detta följer en uppsägningstid på sex månader. En uppsägning ändrar inte fristadens skyldighet att sörja för gästförfattaren under resterande tid av det avtalade åtagandet. 15 Kostnad Att bedöma de exakta kostnaderna för Huddinge kommun som fristad är svårt eftersom kostnaden kan påverkas av flera utgifter som skiljer sig från kommun till kommun. Ett exempel på detta är hur mycket hyrespriset för en lägenhet skiljer sig från en kommun till en annan. Tidigare fristäder påpekar vikten av att budgeten måste innehålla oförutsedda utgifter. Den största kostnaden är stipendiet som skall betalas ut varje månad Ibid. 12 Se avsnitt III, B. punkt 3 i avtalet. 13 Mejlkontakt med Bibbi Wopenka, kommunikationschef Göteborgs stads kulturförvaltning ( ). 14 Mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare Jönköpings Landsting ( ). Landstinget i Jönköpings län är medlemmar i ICORN, i förlängningen är det tänkt att Jönköpings kommun också skall bli en medlem. Kommunen bidrar dock redan med bostad. 15 Se avsnitt VI i avtalet. 16 Mejlkontakt med Märit Lundsten, kultursamordnare i Jönköpings Landsting ( ).

19 KS-2013/ (7) En ytterligare erfarenhet är att kostnaderna för en tolk kan bli betungande, särskilt ifall författaren inte talar samma språk som koordinatorn. Kostnaderna kan också bli som störst i början av projekten, bland annat eftersom författaren har behövt hjälpas till rätta i kommunen och i kontakten med olika myndigheter. Kostnader kan även stiga vid eventuell sjukdom, tandläkarbesök eller liknande, detta brukar dock inte bli ett stort problem. 17 Ytterligare svårförutsedda kostnader utgörs av resor till årliga ICORN-möten och övriga resor till olika seminarier och kurser med mera. Trots flera oklarheter borde det ändå vara möjligt att uppskatta vissa kostnader på ett ungefär. Vid bedömningen av dessa kostnader har Kulturrådets underlag använts. 18 I det ovan nämnda avtalet förbinder sig kommunen att betala ett månatligt stipendium till författaren. Kulturrådet skriver att detta kan motsvarande kronor i månaden eller kronor i månaden ifall författaren medtar familjemedlem. Den sammanlagda summan för hela tvåårsperioden borde därför bli kronor ifall författaren kommer ensam, eller kronor ifall familjemedlem medföljer. Kulturrådet ger ingen övrig information i denna del. Det skulle till exempel vara bra att veta hur mycket kostnaden ökar i förhållande till antalet medföljande familjemedlemar. ICORN tar också ut en medlemsavgift för varje år som författaren är ansluten till fristaden. Enligt Kulturrådet motsvarar medlemsavgiften ungefär kronor per år. Under hela tvåårsperioden bör Huddinge kommun därför räkna in ungefär kronor för denna kostnad. Vad gäller kostnaden för koordinatorn skriver Kulturrådet som exempel att hans eller hennes arbetstid kan motsvara ungefär 20-25% tjänst. Detta kan avrundas till 7500 kronor i månaden vilket motsvarar 25% av en lön på kronor i månaden. Med detta som underlag kan koordinatorns lön (med avseende på fristadsprojektet) uppskattas till kronor under hela tvåårsperioden. Dessutom bör koordinatorns lön beräknas mot bakgrund av det arbete som krävs under förberedelseperioden innan författaren anländer. Den mer eller mindre förutsägbara kostnaden för stipendium, medlemsavgift och koordinatorslön som Huddinge kommun bör räkna med för en tvåårsperiod, ifall kommunen väljer att bli fristad, uppkommer till ungefär kronor för enbart författaren, eller till ungefär kronor om personen i fråga medtar familjemedlem. 17 Mejlkontakt med Bibbi Wopenka, kommunikationschef Göteborgs stads kulturförvaltning ( ). 18 Kulturrådet.se, handbok för fristäder i Sverige, Ekonomi.

20 KS-2013/ (7) Är det förenligt med kommunens styrdokument att vara fristad? I Huddinges kulturpolitiska program framkommer en definition av kultur; kultur är en nyckel till identitet, samexistens, demokrati och utveckling och är en viktig del i samhällsbyggnaden. 19 I förvaltningens mening kan begreppet demokrati kopplas till ICORNS syfte att värna om yttrandefriheten, eftersom den är en grundläggande förutsättning för demokratin. I mål och budget 2014 står det att människor med olika bakgrunder och kompetenser berikar vår kommun och gör att vi står väl rustade i en globaliserad tid. De möjligheter som detta ger ska vi ta tillvara genom att skapa förutsättningar för människor att mötas. 20 Genom att ta emot en fristadsförfattare kan Huddinge kommun komma att berikas kulturellt. Vidare står det om internationellt arbete att Internationellt arbete ger dessutom Huddinge möjligheter att profilera sig regionalt, nationellt och internationellt kring prioriterade frågor. 21 Detta mål sammanhänger med motionärernas argument om att Huddinge kommun har en möjlighet att sättas på kartan, inte minst vad gäller värnandet om yttrandefriheten. Södertörns högskola samarbetar med Stockholms stad När detta tjänsteutlåtande skrivs bedriver Södertörns högskola i Flemingsberg ett samarbete med Stockholms stad och dess fristadsförfattare Mezegebu Hailu Habtewold från Etiopien. Habtewold lånar idag en forskarplats på högskolan och förhoppningen är att han ska kunna hålla seminarier och föreläsningar för studenter på högskolan. 22 Förvaltningens synpunkter Förvaltningen anser att förslaget om att Huddinge kommun kan bli en fristad för förföljda författare ligger i linje med kommunens styrdokument; mål och budget samt kulturpolitiskt program. En gästförfattare kan bidra till ett kulturellt och intellektuellt utbyte, samt berika den offentliga debatten. 19 Se kulturpolitiskt program , s Se mål och budget 2014, s Se mål och budget 2014, s Telefonintervju med Antonia Ribbing, samordnare på utbildnings- och forskningskansliet, Södertörns högskola, ( ).

21 KS-2013/ (7) Förvaltningen anser att förslaget är lovvärt eftersom det sammanhänger med värnandet om mänskliga rättigheter. Att bli fristad har ett samband med värnandet om den globala yttrandefriheten. 23 Samtidigt måste betonas att detta skulle vara ett stort åtagande, det skulle också kräva ytterligare resurser som inte finns inom ordinarie verksamhet. Det finns många angelägna demokratifrågor som dessa resurser skulle kunna ägnas åt. Ett billigare alternativ skulle kunna vara att Huddinge kommun överväger att bilda ett samarbete med Stockholms stad i frågan då deras gästförfattare Mezegebu Hailu Habtewold redan idag är verksam på Södertörns högskola. Marcel Moritz Utvecklingsledare Hanna Lundborg Kvalitetschef Bilagor Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare! Motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V), daterad Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning 23 Se Förenta nationernas (FN:s) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), Artikel 19 Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V)

Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt Björneke (V) och Nujin Alacabek Darwich (V) 2014-01-27 Rev 2015-03-30 KS-2013/1107.679 1 (8) HANDLÄGGARE Björn Rosborg Bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Huddinge till en fristad för förföljda författare svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/504.173 Inför ett civilkuragepris - svar på motion väckt av Arnold

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP)

Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Andreas Novotny (MP) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/121.194 Cykelförmåner - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet. Beslutsunderlag Dnr KFN-2012-xx Dpl xx sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Tjänsteskrivelse 2012-10-31 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

uppehållstillstånd för fristadskonstnärer BFD12 080926 1 (5) Rättsavdelningen 2015-05-12 SR 19/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 1. Bakgrund Med fristadskonstnärer avses här konstnärliga utövare

Läs mer

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande

Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande 01054 1(2) Datum Diarienummer 2013-05-29 RS120098 REGIONFULLMÄKTIGE Yttrande över motion Yttrandefrihet är grunden för demokrati och kulturellt skapande Förslag till beslut Regionfullmäktige bifaller motionen.

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) 2014-11-03 KS-2014/859.181 1 (5) HANDLÄGGARE Maria Sundblad maria.sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Redovisa kostnaderna för mottagandet av flyktingar och invandrare i kommunen genom ett "Mångkulturellt

Läs mer

2 (5) 2. Gällande rätt m.m.

2 (5) 2. Gällande rätt m.m. 2 (5) International Cities of Refuge Network (ICORN)är fristädernas nätverk. ICORN är en medlemsorganisation som utgörs av fristäderna själva. Organisationen har sitt säte i Norge. Fristaden och ICORN

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak

Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda i Sverige - svar på medborgarförslag av Nadia El Harrak KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 6 (40) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2013 3 Paragraf Diarienummer KS-2012/543.639 Avskaffa ämnet svenska som andraspråk för elever som är födda

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 14 sid 14 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 10 Motion - Utred möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella

Läs mer

Demokratiberedningen (extra sammanträde)

Demokratiberedningen (extra sammanträde) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 3 juni 2016 KS-2016/1349 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Demokratiberedningen (extra sammanträde) Nej Sammanträdesdag 3 juni 2016 Tid och plats Klockan 15:00-16:20, ajournering

Läs mer

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN

KF 7 28 JAN Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN KF 7 28 JAN 2013 Nr 7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaffa stödet till utländska författare KSN-2012-0462 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V).

Inrätta fond för sociala investeringar svar på motion väckt Britt Björneke (V). SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-15 SN-2013/903.710 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Socialnämnden Inrätta

Läs mer

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning

Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning DEMOKRATI- OCH MÅNGFALDSBEREDNING KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokrati- och mångfaldsberedning Tid Fredag den 6 december 2013, klockan 13:15 Plats Sundby gård Ärenden Diarienummer 1 Godkännande

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4)

Äldreomsorgsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/284.183 1 (4) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Skärp villkoren vid upphandling enligt LOV!

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013

Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 KS-2014/90.919 1 (3) HANDLÄGGARE Marcel Moritz 08-53531378 marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Rapport från demokrati- och mångfaldsberedningen 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085.

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-05 SN-2012/5086.726 KS-2012/1085. 1 (3) HANDLÄGGARE Niklasson, Jon 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden i frågor när det gäller kultur och idrottsverksamhet

Läs mer

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp

Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar på medborgarförslag väckt av Monica Rapp KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-26 KS-2014/104.640 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Giftfri miljö för alla barn i förskolan! - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8

Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2014/460.709 Behov av strategi för att möta den ökande gruppen hemlösa EU-medborgare i samband

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-02 KS-2011/961.389 1 (3) HANDLÄGGARE Idberg, Alexander 0709761039 Alexander.Idberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Gör Lövsta gård tillgänglig svar på motion väckt av Ann-Marie

Läs mer

Fristadsprogram för författare

Fristadsprogram för författare TJÄNSTESKRIVELSE 1 av 8 2011-11-18 Fristadsprogram för författare Version Datum Förändringsorsak Signatur 0.1 2011-11-18 Första utkastet Leif Mårtensson 1.0 2011-12-14 Godkänd av kulturnämnden Leif Mårtensson

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Kallelse till Demokratiberedningen

Kallelse till Demokratiberedningen DEMOKRATIBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Demokratiberedningen Tid Fredag den 14 oktober 2016, klockan 13:15 Plats Kyrkan i Flemingsberg, Diagnosvägen 14 16 Ärenden Diarienummer 0 Upprop och

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-03-18 KS-2012/844.629 1 (3) HANDLÄGGARE Mona Eichenseer mona.eichenseer@huddinge.se Kommunstyrelsen Gratis SL-kort till alla gymnasieelever Svar på motion väckt av Marie

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V)

Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V),

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/337.389 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativ, svar på motion väckt av Olof Olsson (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-16 AN-2013/541.809 KS-2013/1166.809 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Bryt

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Kallelse till Miljöberedningen

Kallelse till Miljöberedningen MILJÖBEREDNINGEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Miljöberedningen Tid Torsdag den 22 september 2016, klockan 13:30* Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP)

Huddinge brottsförebyggande råd. Anders Persson (M) Amanda Söderberg (FP) Leif Dyrvall (DP) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 10 september 2013 KS-2013/50 1 (18) Nämnd Offentligt sammanträde Huddinge brottsförebyggande råd Nej Sammanträdesdag 10 september 2013 Tid och plats Klockan 15:00 17:00 A-salen

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) i HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN T JÄNSTEUTLATANDE 2013-11-21 KFN-2013/300.809 1 (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Borje.Lasses@huddinge.se Bryt köttnormen - inför vegetariskt

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Onsdag den 30 november 2016, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4

Läs mer

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V)

Planera för naturreservat tillsammans med Stockholm i gränsområdet Stuvsta/Rågsved svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-10 KS-2012/1058.826 1 (3) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsen Planera för naturreservat

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun

DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun Föredraganden Zofie Lundberg DOM 2014-07-01 Meddelad i Falun Mål nr 1612-14 1 KLAGANDE Gref Lars Ingvar DANIEL Kvarnlöf, 780120-7130 Falkvägen 13 G 802 64 Gävle MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418/FS

Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418/FS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-10 SN-2015/1293.179 1 (7) Handläggare Emma Braconier Emma.Braconier@huddinge.se Socialnämnden Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Läs mer

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2012/918.351 Gör kvinnorna mer synliga i gatunamnen i Huddinge - svar på motion väckt av Britt

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/1245.111 1 (2) HANDLÄGGARE Kaaman Modig, Eva 08-535 301 77 Eva.Kaaman-Modig@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Anmälningar Länsstyrelsens beslut 2016-12-14 att utse Jean Niyongabo (MP) till ny ledamot samt att utse Sofie Lemontzis (MP) till ny ersättare

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 15 Paragraf Diarienummer KS-2013/212.710 Inrätta fond för sociala investeringar - motion väckt av Britt Björneke (V)

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-26 Handläggare Nina Mörman Aldunge Telefon: 508 25 006 Till Socialnämnden Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Rysk poet och musiker får fristad i Sandviken

Rysk poet och musiker får fristad i Sandviken 2017-04-21 P R E S S M E D D E L A N D E Rysk poet och musiker får fristad i Sandviken Mikhail Borzykin från Sankt Petersburg i Ryssland är poet, kompositör, musiker, sångare och aktivist. Nu blir han

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer