KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN för Tavelbäcksskolan"

Transkript

1 KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad

2 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever, föräldrar och personal vid varje läsårsstart och finns tillgänglig i samtliga arbetslag. Inom vår enhet ska krisstöd organiseras och genomföras enligt de riktlinjer som finns i AFS 1999:7 som trädde i kraft 1 juli För detta ändamål finns denna krisplan, en krisgrupp samt aktuellt krishanteringsmaterial. (Bilaga 1) Rektor ansvarar för att arbetet i planen genomförs och utvärderas. Mål och syfte Målsättningen med enhetens krishantering är att vara stöd till elever, personal och föräldrar i händelse av att en krissituation uppstår personalen ska känna trygghet i att en beredskap finns Krisgrupp Enhetens krisgrupp består av rektor skolkurator skolsköterska specialpedagog kontaktpersoner ur personalen Krisgruppens ansvar och uppgifter Krisgruppen på enheten ska upprätta en fungerande krisorganisation utarbeta och uppdatera krishanteringsmaterial fortbilda och informera skolans personal om krishantering delta i krisövningar stödja personal i krissituationer löpande utvärdera krisarbete inom enheten träffas kontinuerligt under läsåret delta i egen fortbildning samverka med övriga krisgruppen i området utvärdera planen och boka in höstens möten v 25 Larmlista Krisgruppen kallas via larmlistan som initieras av rektors eller rektors ställföreträdare när en svår händelse inträffat. (Bilaga 2) Beredskapsplan För enheten finns en beredskapsplan som aktualiseras så snart en krissituation inträffar. I beredskapsplanen beskrivs hur informationen delges de på enheten verksamma. (Bilaga 2) Krispärm En krispärm finns tillgänglig hos rektor. I krispärmen finns aktuellt material att användas när en krissituation inträffar. Ansvar för pärmen har de kontaktpersoner som finns för krishantering i arbetslaget.

3 Krislåda Enhetens krislåda finns i bokhyllan i expeditionens vilrum. Krislådan innehåller material att användas vid en krissituation. (Bilaga 3) Lokal vid akut krissituation Samlingslokal för krisgruppen vid en akut krissituation är skolhälsovårdens expedition. Vid behov kommer övriga av enhetens lokaler att användas. Anhöriglistor För varje anställd (Bilaga 4:1) och för varje barn/elev (Bilaga 4:2) inom enheten finns anhöriglista med namn och telefonnummer till närmast anhörig. Listorna förvaras i en pärmar i skåpet utanför rektors rum. Listorna finns också tillgängliga på Krisgruppens ikon på Zonline. Listorna uppdateras varje höststart. Instruktion för faktainsamling För att göra en kartläggning av krissituationen bör följande frågeställning besvaras. (Bilaga 5.1) vilka är drabbade? vad har hänt? hur och var skedde det? vilken information har förmedlats? hur är situationen nu? Checklista för utarbetande av handlingsprogram Checklistan utgör riktlinjer för planering av den uppkomna situationen. (Bilaga 5.2) vad behöver göras omgående? vilka bör informeras i första skedet? vilka finns att tillgå i krisorganisationen för denna händelse? ledning och ledarskap? vem gör vad och när? hur genomförs informationen till berörda? hur genomförs pressinformationen? vem/vilka ansvarar för särskilda åtgärder? hur ser planeringen ut för de närmast följande timmarna? det första dygnet efter händelsen? de närmast följande dagarna? framtiden? hur uppföljning ska genomföras utvärdering debriefing/avlastningssamtal dokumentation Aktiviteter utanför enheten Vid aktiviteter utanför enheten ska särskilda rutiner följas. (Bilaga 6) När en längre utflykt görs ska information om denna, samt deltagarförteckning lämnas till expeditionen. Ansvarig pedagog tar även med telefonnummer till elevernas vårdnadshavare.

4 Anmälningsskyldighet Om arbetsplatsolycka inträffat ska olyckan omgående anmälas till rektor som anmäler det inträffade till Arbetsmiljöverket. Särskild blankett skall ifyllas. Blanketten finns hos rektor. Brand- och utrymningsplan Informationsskyltar samt rutiner i samband med brand- och utrymning ska ses över i början av varje hösttermin. Brand- och utrymningsövning ska genomföras årligen. Handlingsplaner i händelse av att elev avlider Bil 7:1 personal avlider Bil 7:1 nationella och internationella katastrofer Bil 7:2 våld eller hot om våld Bil 7:3 större olycka eller olycka på arbetsplatsen Bil 7:4 Utvärdering Utvärdering sker i direkt samband med en eventuell händelse. Planen utvärderas v 25. Det är rektors ansvar att arbetet i planen aktualiseras, genomförs och utvärderas.

5 Bilaga 1 AFS 1999:7 (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) Första hjälpen och krisstöd. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli SAXAT: Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Definitioner 3 Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtagas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Riskbedömning 4 Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Beredskap för första hjälpen och krisstöd 5 Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. Kunskaper om krisstöd 7 Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

6 Bilaga 2 Beredskapsplan Tavelbäcken 1. När någon på skolan verksam, får veta att en olycka inträffat skall skolans rektor kontaktas omgående. 2. Om rektor ej är anträffbar kontaktas någon i krisgruppen Rektor sammankallar krisgruppen Rektor, tillsammans med krisgruppen och berörd personal, vidtar åtgärder med anledning av det inträffade Rektor sammankallar all verksam personal på skolan. Vid mötet ges information om det inträffade samt ett program för dagen, där en återsamling vid dagens slut ingår Rektor ansvarar för all ev. information till pressen Arbetslaget ansvarar för information till eleverna Arbetslaget ansvarar för att uppföljningssamtal genomförs med eleverna Rektor och krisgrupp utvärderar åtgärdsarbetet LARMLISTA Rektor Arbete/mobil Bostad/Mobil Monicka Godenius Krisgruppen Liselotte Ljunggren Maria Björch Annica Zackrisson Ewa Grut Annika Edström (Storsjö) (privat) Kerstin Forsberg (Tavelb) Fastställd Cecilia Hjelm, vik rektor

7 Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KRISLÅDA Krislådan står ovanpå kassaskåpet utanför rektorsrummet Bibel Psalmbok Stort ljus med fot Vit duk 2 st ljusstakar 2 st vita ljus Tändstickor Minnsebok Blyertspennor Kulspetspennor Pappersnäsdukar 2 st fotoramar 1 st CD-skiva med musik Skrivpapper Namnskyltar (till krisgruppen) Loggpapper Skrifter Tänk på att det finns andra lämpliga skrifter När någon dör Om begravning Låt oss göra det gemensamt Sorg det mest gåtfulla i mitt liv (Fler förslag till skrifter finns på bibliotekslista)

8 Bilaga 4:1 Kontaktpersoner, gäller personal Om något skulle inträffa så att vi snabbt måste komma i kontakt med Dina anhöriga, vill vi i krisgruppen få uppgift från Dig om vilka som är Dina närstående och hur vi kan få tag i dem. Mitt namn: Personnummer: Mina anhöriga: 1. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon: 2. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon: 3. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon:

9 Bilaga 4:2

10

11 Bilaga 5:1 Instruktion för faktainsamling För att göra en kartläggning av krissituationen bör följande frågeställningar besvaras: vilka är drabbade? vad har hänt? hur och när skedde det? vilken information har förmedlats? hur är situationen nu?

12 Bilaga 5:2 Checklista för utarbetande av handlingsprogram Checklistan utgör riktlinjer för planering av den uppkomna situationen. - vad behöver göras omgående? - vilka bör informeras i första skedet? - vilka finns att tillgå i krisorganisationen för denna händelse? o ledning och ledarskap? o vem gör vad och när? - hur genomförs informationen till berörda? o hur genomförs pressinformationen? o vem/vilka ansvarar för särskilda åtgärder - hur ser planeringen ut för o de närmast följande timmarna? o det första dygnet efter händelsen? o de närmast följande dagarna? o framtiden? - hur uppföljningen ska genomföras o utvärdering o debriefing/avlastningssamtal o dokumentation

13 Tavelbäcksskolan Handlingsplan Friluftsdagar/andra aktiviteter Bilaga 6 Utbildningsförvaltningen Tavelbäcksskolan Datum.. Ansvarsfördelning Riskbedömning Besikta området Samlingsplatser Tid Åtgärder Annat Kontakta arbetsmiljöinspektionen inom 24 timmar vid personskada tel eller fax

14 Tavelbäcksskolan Information i skolan Flaggning Handlingsplan vid dödsfall elev/personal Bilaga 7:1 Rektor sammankallar skolans krisgrupp och underrättar berörd personal och sedan övrig personal Om det gäller elev, kontrollera om eleven har syskon i skolan eller i annan skola. I så fall underrättas även det arbetslaget Den berörda klassen underrättas av klassens personal. Tänk på att vara minst 2 st OBS! Glöm ej att informera frånvarande elever och personal Arbetslaget ser till att ingen elev går hem till ett tomt hem Övriga klasser informeras av respektive arbetslag En minnesplats med foto, minnesbok och tänt ljus upprättas på lämpligt ställe i skolan. När samtliga klasser underrättats hissas flaggan på halv stång Information till anhöriga och övriga föräldrar Minnesstund Bestäm vem som ska ha kontakt med hemmet Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas Det kan vara bra med ett föräldramöte någon av det närmaste dagarna Tala med de anhöriga om tänkt innehåll och utformning Minnesstund med elevens klass/skola. Kontakta gärna kontakt med begravningsentreprenör eller präst för samråd. Minnesstunden kan t ex innehålla: minnesord av rektor minnesord av personal diktläsning sång musik

15 Tavelbäcksskolan Inför begravning Rektor kontaktar de anhöriga och kommer överens om vilka som ska delta i begravningen Rektor ansvarar för att en dödsannons sätts in i tidningen/tidningarna. Rektor hör med de anhöriga om någon lämplig fond ska användas. Om elever ska delta rekommenderas att rektor tillsammans med den avlidnes familj formulerar en inbjudan som skickas hem till eleven. Diskutera sedan i klassen vad som kommer att ske. Detta är viktigt oavsett om eleverna ska delta i begravningen eller inte Rektor beslutar om blommor till begravningen På begravningsdagen ansvarar arbetslaget för de elever som inte deltar i begravningen. På begravningsdagen hissas flaggan på halv stång Barn som känner behov av att vara tillsammans med sina föräldrar bör, om så är möjligt, få lov till det Uppföljning Det kan vara betydelsefullt för klassen att elevens plats få stå tom en tid. Det kan också finnas andra konkreta ting, som påminner om eleven, som kan tas till vara. Personer i skolans krisgrupp kan vara viktiga vid uppföljningsarbetet. De kan tex råda i frågor, så som hur länge ska ett minnesfoto finnas framme och var ska fotot sedan ta vägen. Det är viktigt med kollegialt stöd och hjälp. I uppföljningsarbetet ingår att krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade och vid behov tillkallar hjälp utifrån. Minnesbok lämnas till anhöriga. Tänk på att uppmärksamma årsdag, födelsedag och skolavslutning. Rapportering Om dödsfallet varit en olycka på enheten kontaktas polis och arbetsmiljöinspektion.

16 Bilaga 7:2 Handlingsplan vid nationella och internationella katastrofer Rektor avgör om krisgruppen behöver samlas Rektor/krisgruppen ansvarar för att personal informeras skriftligen och muntligen I samband med katastrof ska skolan inte flagga, om inte annat rekommenderas från kommunledningen Så snart som möjligt ges möjlighet för klasserna att samtala om vad som skett I samband med katastrof ska radio och TV finnas tillgängliga Informera vårdnadshavarna, i veckobrev, om hur bearbetningen av katastrofen kommer att ske eller har gått till Skolans krisarbete dokumenteras och utvärderas så snart som möjligt efter händelsen

17 Grundläggande värderingar Handlingsplan mot Våld och Hot om våld Tavelbäcksskolan, Östersund Bilaga 7:3 Våld och hot om våld accepteras inte i någon form eller utsträckning på vår arbetsplats. Den som blivit utsatt för våld eller hot om våld skall utan dröjsmål få hjälp för såväl fysiska som psykiska skador och besvär. Handlingsplanen ska ses över årligen och arbetet med den ska integreras i övriga verksamhetsfrågor. Några viktiga punkter som ingår i handlingsplanen mot våld och hot om våld: Förebyggande kartläggning av risker Snabb hjälp för den drabbade akut sjukvård Fungerande organisation vid tillbud/olycka Information till medarbetare, övrig personal, elever, föräldrar Stöd till den/de drabbade Uppföljning av det inträffade, fortsatt stöd Dokumentation Regler för hur personal ska samt får ingripa för att lösa våldskonflikter Förebyggande kartläggning av risker Undvika ensamarbete Larmning kortnummer på telefon Lära barnen att hämta hjälp och var de hämtar hjälpen Gå igenom var riskerna finns på varje avdelning Stängning och övrigt ensamarbete Öppning, städ Elevassistenter särskilt utsatta Säkerhetsrutiner är till för de som jobbar sprid ej dessa. Ta för vana att kolla läget Hur ser det ut på skolgården? Hotbilder Lämna uppgift vart du som arbetstagare beger dig samt beräknad tid för uppdraget och färdväg vid uppdrag utanför arbetsstället Snabb hjälp för den drabbade akut sjukvård Akuta sjukvårdsinsatser Någon från enheten bör följa med den drabbade under läkarbesök etc. Kontakt av anhörig till den drabbade Någon ska finnas med vid hemfärd och hemkomst Polis/ambulans Fungerande organisation vid tillbud/olycka Vid ett våldstillbud ska det ses som en kris varvid krisgruppen agerar Krisgruppen ska kunna komma ifrån sina vanliga uppgifter och se till att behövliga åtgärder sätts in för den drabbade Eventuellt måste delar av eller hela personalgruppen bearbeta och samtala runt det som hänt. Övrig personal är beredd att täcka upp akut frånvaro.

18 Information till närmaste medarbetare, övrig personal, elever, föräldrar Viktigt att rätt information går ut till alla berörda för att undvika ryktesspridning Tysta inte ner händelsen. Prata och red ut så att alla vet vad som har inträffat Information ska komma från rektor Eventuellt samla all personal för gemensam information Handledaren kontaktar förövarens vårdnadshavare. Rektor kontaktar förövarens vårdnadshavare om handledaren är utsatt. Vårdnadshavarnas telefonnummer dagtid finns i anhörigpärmen. Vårdnadshavarna kontaktas ögonblickligen våld är något som vi ser allvarligt på. Eventuell avstängning av elev övervägs. Går det att fortsätta jobba med eleven kvar i skolan? Omplacering/andra skolformer? Rätt att avstänga elev från undervisning i första hand från den lektion som pågår. I samråd med skolledningen för längre tid. Om personal utsatts för våld eller hot om våld av elev ska personalen ej behöva acceptera att eleven finns kvar i gruppen. Det kan alltså bli aktuellt med omplacering eller avstängning av eleven för kortare eller längre tid Information till övriga elever samt deras föräldrar. Stöd till den/de drabbade Känna stöd från arbetskamrater Krisgruppen samt övriga medarbetare håller fortlöpande kontakt med den drabbade Individuell plan för att få den drabbade tillbaks till skolan handledare utses Kurator, psykolog, Previa, rektor, skyddsombud Uppföljning av det inträffade, fortsatt stöd Rutiner för stöd och hjälp Ska få chans att bearbeta det som hänt med hjälp av krisgrupp eller annan professionell hjälp Dokumentation Rapporteringssystem utarbetas (verksamhetsförvaltningens internkontroll) Anmälan skickas till försäkringskassa Yrkesinspektionen vid allvarlig olycka/tillbud Arbetsskadeförsäkring för den drabbade Polisanmälan Anmälan sociala myndigheter Ärendet dokumenteras fortlöpande används i arbetet för att eliminera framtida risker Åtgärdsrapport fylls i och förvaras inlåst på rektorsexpeditionen (se bilaga) Regler för hur personal ska samt får ingripa för att lösa våldskonflikter Arbetstagaren får ej ta personliga risker vid våld eller hotsituationer Arbetstagare är ej tvingad att ingripa i konflikter mellan elever Om det finns risk för personskada ska man som arbetstagare välja att ingripa i en konflikt Väljer man att gå emellan för att avstyra bråk ska man ha rätt att handgripligen ta tag i eleven/eleverna för att avstyra bråket Man ska som personal ha rätten att välja att ej ingripa i ett bråk man ska inte som personal behöva riskera sin egen hälsa

19 Bilaga 7:4 HANDLINGSPLAN STÖRRE OLYCKA/OLYCKA PÅ ARBETSPLATSEN Handlingsplan vid olycka i verksamheten Den personal som befinner sig på olycksplatsen överblickar situationen, gör en bedömning av omfattningen, antal skadade, tillstånd, andning-blödning-chock. Larmar räddningstjänsten via 112 Antecknar namnen på de personer som uppehåller sig på olycksplatsen Tillkallar rektor eller någon i krisgruppen Rektor eller ansvarig krisgruppsmedlem gör en bedömning om krisgruppen behöver sammankallas Ev presskontakter sköts av rektor eller utsedd krisgruppsmedlem Det inträffade följs upp tillsammans med skolledning, personal, föräldrar och andra berörda Händelsen dokumenteras och information förs vidare till BoUN och Arbetsmiljöverket Handlingsplan vid olycka utanför verksamheten Rektor sammankallar krisgruppen Beredskapsplanen aktiveras. Stabschef, sekreterare, kontaktperson och informatör utses Krisgruppen sammankallar vid behov förstärkning från andra krisgrupper i området Information till vårdnadshavare Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen/klasserna underrättas Det kan vara bra med föräldramöte någon av de närmaste dagarna

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer