KRISPLAN för Tavelbäcksskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN för Tavelbäcksskolan"

Transkript

1 KRISPLAN för Tavelbäcksskolan Reviderad

2 Inledning Denna plan är utarbetad i samråd med personal på enheten och träder i kraft så snart en krissituation inträffat. Planen aktualiseras hos elever, föräldrar och personal vid varje läsårsstart och finns tillgänglig i samtliga arbetslag. Inom vår enhet ska krisstöd organiseras och genomföras enligt de riktlinjer som finns i AFS 1999:7 som trädde i kraft 1 juli För detta ändamål finns denna krisplan, en krisgrupp samt aktuellt krishanteringsmaterial. (Bilaga 1) Rektor ansvarar för att arbetet i planen genomförs och utvärderas. Mål och syfte Målsättningen med enhetens krishantering är att vara stöd till elever, personal och föräldrar i händelse av att en krissituation uppstår personalen ska känna trygghet i att en beredskap finns Krisgrupp Enhetens krisgrupp består av rektor skolkurator skolsköterska specialpedagog kontaktpersoner ur personalen Krisgruppens ansvar och uppgifter Krisgruppen på enheten ska upprätta en fungerande krisorganisation utarbeta och uppdatera krishanteringsmaterial fortbilda och informera skolans personal om krishantering delta i krisövningar stödja personal i krissituationer löpande utvärdera krisarbete inom enheten träffas kontinuerligt under läsåret delta i egen fortbildning samverka med övriga krisgruppen i området utvärdera planen och boka in höstens möten v 25 Larmlista Krisgruppen kallas via larmlistan som initieras av rektors eller rektors ställföreträdare när en svår händelse inträffat. (Bilaga 2) Beredskapsplan För enheten finns en beredskapsplan som aktualiseras så snart en krissituation inträffar. I beredskapsplanen beskrivs hur informationen delges de på enheten verksamma. (Bilaga 2) Krispärm En krispärm finns tillgänglig hos rektor. I krispärmen finns aktuellt material att användas när en krissituation inträffar. Ansvar för pärmen har de kontaktpersoner som finns för krishantering i arbetslaget.

3 Krislåda Enhetens krislåda finns i bokhyllan i expeditionens vilrum. Krislådan innehåller material att användas vid en krissituation. (Bilaga 3) Lokal vid akut krissituation Samlingslokal för krisgruppen vid en akut krissituation är skolhälsovårdens expedition. Vid behov kommer övriga av enhetens lokaler att användas. Anhöriglistor För varje anställd (Bilaga 4:1) och för varje barn/elev (Bilaga 4:2) inom enheten finns anhöriglista med namn och telefonnummer till närmast anhörig. Listorna förvaras i en pärmar i skåpet utanför rektors rum. Listorna finns också tillgängliga på Krisgruppens ikon på Zonline. Listorna uppdateras varje höststart. Instruktion för faktainsamling För att göra en kartläggning av krissituationen bör följande frågeställning besvaras. (Bilaga 5.1) vilka är drabbade? vad har hänt? hur och var skedde det? vilken information har förmedlats? hur är situationen nu? Checklista för utarbetande av handlingsprogram Checklistan utgör riktlinjer för planering av den uppkomna situationen. (Bilaga 5.2) vad behöver göras omgående? vilka bör informeras i första skedet? vilka finns att tillgå i krisorganisationen för denna händelse? ledning och ledarskap? vem gör vad och när? hur genomförs informationen till berörda? hur genomförs pressinformationen? vem/vilka ansvarar för särskilda åtgärder? hur ser planeringen ut för de närmast följande timmarna? det första dygnet efter händelsen? de närmast följande dagarna? framtiden? hur uppföljning ska genomföras utvärdering debriefing/avlastningssamtal dokumentation Aktiviteter utanför enheten Vid aktiviteter utanför enheten ska särskilda rutiner följas. (Bilaga 6) När en längre utflykt görs ska information om denna, samt deltagarförteckning lämnas till expeditionen. Ansvarig pedagog tar även med telefonnummer till elevernas vårdnadshavare.

4 Anmälningsskyldighet Om arbetsplatsolycka inträffat ska olyckan omgående anmälas till rektor som anmäler det inträffade till Arbetsmiljöverket. Särskild blankett skall ifyllas. Blanketten finns hos rektor. Brand- och utrymningsplan Informationsskyltar samt rutiner i samband med brand- och utrymning ska ses över i början av varje hösttermin. Brand- och utrymningsövning ska genomföras årligen. Handlingsplaner i händelse av att elev avlider Bil 7:1 personal avlider Bil 7:1 nationella och internationella katastrofer Bil 7:2 våld eller hot om våld Bil 7:3 större olycka eller olycka på arbetsplatsen Bil 7:4 Utvärdering Utvärdering sker i direkt samband med en eventuell händelse. Planen utvärderas v 25. Det är rektors ansvar att arbetet i planen aktualiseras, genomförs och utvärderas.

5 Bilaga 1 AFS 1999:7 (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling) Första hjälpen och krisstöd. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli SAXAT: Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter gäller all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Definitioner 3 Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtagas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Riskbedömning 4 Första hjälpen och krisstöd skall planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Beredskap för första hjälpen och krisstöd 5 Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. Kunskaper om krisstöd 7 Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

6 Bilaga 2 Beredskapsplan Tavelbäcken 1. När någon på skolan verksam, får veta att en olycka inträffat skall skolans rektor kontaktas omgående. 2. Om rektor ej är anträffbar kontaktas någon i krisgruppen Rektor sammankallar krisgruppen Rektor, tillsammans med krisgruppen och berörd personal, vidtar åtgärder med anledning av det inträffade Rektor sammankallar all verksam personal på skolan. Vid mötet ges information om det inträffade samt ett program för dagen, där en återsamling vid dagens slut ingår Rektor ansvarar för all ev. information till pressen Arbetslaget ansvarar för information till eleverna Arbetslaget ansvarar för att uppföljningssamtal genomförs med eleverna Rektor och krisgrupp utvärderar åtgärdsarbetet LARMLISTA Rektor Arbete/mobil Bostad/Mobil Monicka Godenius Krisgruppen Liselotte Ljunggren Maria Björch Annica Zackrisson Ewa Grut Annika Edström (Storsjö) (privat) Kerstin Forsberg (Tavelb) Fastställd Cecilia Hjelm, vik rektor

7 Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KRISLÅDA Krislådan står ovanpå kassaskåpet utanför rektorsrummet Bibel Psalmbok Stort ljus med fot Vit duk 2 st ljusstakar 2 st vita ljus Tändstickor Minnsebok Blyertspennor Kulspetspennor Pappersnäsdukar 2 st fotoramar 1 st CD-skiva med musik Skrivpapper Namnskyltar (till krisgruppen) Loggpapper Skrifter Tänk på att det finns andra lämpliga skrifter När någon dör Om begravning Låt oss göra det gemensamt Sorg det mest gåtfulla i mitt liv (Fler förslag till skrifter finns på bibliotekslista)

8 Bilaga 4:1 Kontaktpersoner, gäller personal Om något skulle inträffa så att vi snabbt måste komma i kontakt med Dina anhöriga, vill vi i krisgruppen få uppgift från Dig om vilka som är Dina närstående och hur vi kan få tag i dem. Mitt namn: Personnummer: Mina anhöriga: 1. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon: 2. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon: 3. Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon: arb Mobiltelefon:

9 Bilaga 4:2

10

11 Bilaga 5:1 Instruktion för faktainsamling För att göra en kartläggning av krissituationen bör följande frågeställningar besvaras: vilka är drabbade? vad har hänt? hur och när skedde det? vilken information har förmedlats? hur är situationen nu?

12 Bilaga 5:2 Checklista för utarbetande av handlingsprogram Checklistan utgör riktlinjer för planering av den uppkomna situationen. - vad behöver göras omgående? - vilka bör informeras i första skedet? - vilka finns att tillgå i krisorganisationen för denna händelse? o ledning och ledarskap? o vem gör vad och när? - hur genomförs informationen till berörda? o hur genomförs pressinformationen? o vem/vilka ansvarar för särskilda åtgärder - hur ser planeringen ut för o de närmast följande timmarna? o det första dygnet efter händelsen? o de närmast följande dagarna? o framtiden? - hur uppföljningen ska genomföras o utvärdering o debriefing/avlastningssamtal o dokumentation

13 Tavelbäcksskolan Handlingsplan Friluftsdagar/andra aktiviteter Bilaga 6 Utbildningsförvaltningen Tavelbäcksskolan Datum.. Ansvarsfördelning Riskbedömning Besikta området Samlingsplatser Tid Åtgärder Annat Kontakta arbetsmiljöinspektionen inom 24 timmar vid personskada tel eller fax

14 Tavelbäcksskolan Information i skolan Flaggning Handlingsplan vid dödsfall elev/personal Bilaga 7:1 Rektor sammankallar skolans krisgrupp och underrättar berörd personal och sedan övrig personal Om det gäller elev, kontrollera om eleven har syskon i skolan eller i annan skola. I så fall underrättas även det arbetslaget Den berörda klassen underrättas av klassens personal. Tänk på att vara minst 2 st OBS! Glöm ej att informera frånvarande elever och personal Arbetslaget ser till att ingen elev går hem till ett tomt hem Övriga klasser informeras av respektive arbetslag En minnesplats med foto, minnesbok och tänt ljus upprättas på lämpligt ställe i skolan. När samtliga klasser underrättats hissas flaggan på halv stång Information till anhöriga och övriga föräldrar Minnesstund Bestäm vem som ska ha kontakt med hemmet Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas Det kan vara bra med ett föräldramöte någon av det närmaste dagarna Tala med de anhöriga om tänkt innehåll och utformning Minnesstund med elevens klass/skola. Kontakta gärna kontakt med begravningsentreprenör eller präst för samråd. Minnesstunden kan t ex innehålla: minnesord av rektor minnesord av personal diktläsning sång musik

15 Tavelbäcksskolan Inför begravning Rektor kontaktar de anhöriga och kommer överens om vilka som ska delta i begravningen Rektor ansvarar för att en dödsannons sätts in i tidningen/tidningarna. Rektor hör med de anhöriga om någon lämplig fond ska användas. Om elever ska delta rekommenderas att rektor tillsammans med den avlidnes familj formulerar en inbjudan som skickas hem till eleven. Diskutera sedan i klassen vad som kommer att ske. Detta är viktigt oavsett om eleverna ska delta i begravningen eller inte Rektor beslutar om blommor till begravningen På begravningsdagen ansvarar arbetslaget för de elever som inte deltar i begravningen. På begravningsdagen hissas flaggan på halv stång Barn som känner behov av att vara tillsammans med sina föräldrar bör, om så är möjligt, få lov till det Uppföljning Det kan vara betydelsefullt för klassen att elevens plats få stå tom en tid. Det kan också finnas andra konkreta ting, som påminner om eleven, som kan tas till vara. Personer i skolans krisgrupp kan vara viktiga vid uppföljningsarbetet. De kan tex råda i frågor, så som hur länge ska ett minnesfoto finnas framme och var ska fotot sedan ta vägen. Det är viktigt med kollegialt stöd och hjälp. I uppföljningsarbetet ingår att krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade och vid behov tillkallar hjälp utifrån. Minnesbok lämnas till anhöriga. Tänk på att uppmärksamma årsdag, födelsedag och skolavslutning. Rapportering Om dödsfallet varit en olycka på enheten kontaktas polis och arbetsmiljöinspektion.

16 Bilaga 7:2 Handlingsplan vid nationella och internationella katastrofer Rektor avgör om krisgruppen behöver samlas Rektor/krisgruppen ansvarar för att personal informeras skriftligen och muntligen I samband med katastrof ska skolan inte flagga, om inte annat rekommenderas från kommunledningen Så snart som möjligt ges möjlighet för klasserna att samtala om vad som skett I samband med katastrof ska radio och TV finnas tillgängliga Informera vårdnadshavarna, i veckobrev, om hur bearbetningen av katastrofen kommer att ske eller har gått till Skolans krisarbete dokumenteras och utvärderas så snart som möjligt efter händelsen

17 Grundläggande värderingar Handlingsplan mot Våld och Hot om våld Tavelbäcksskolan, Östersund Bilaga 7:3 Våld och hot om våld accepteras inte i någon form eller utsträckning på vår arbetsplats. Den som blivit utsatt för våld eller hot om våld skall utan dröjsmål få hjälp för såväl fysiska som psykiska skador och besvär. Handlingsplanen ska ses över årligen och arbetet med den ska integreras i övriga verksamhetsfrågor. Några viktiga punkter som ingår i handlingsplanen mot våld och hot om våld: Förebyggande kartläggning av risker Snabb hjälp för den drabbade akut sjukvård Fungerande organisation vid tillbud/olycka Information till medarbetare, övrig personal, elever, föräldrar Stöd till den/de drabbade Uppföljning av det inträffade, fortsatt stöd Dokumentation Regler för hur personal ska samt får ingripa för att lösa våldskonflikter Förebyggande kartläggning av risker Undvika ensamarbete Larmning kortnummer på telefon Lära barnen att hämta hjälp och var de hämtar hjälpen Gå igenom var riskerna finns på varje avdelning Stängning och övrigt ensamarbete Öppning, städ Elevassistenter särskilt utsatta Säkerhetsrutiner är till för de som jobbar sprid ej dessa. Ta för vana att kolla läget Hur ser det ut på skolgården? Hotbilder Lämna uppgift vart du som arbetstagare beger dig samt beräknad tid för uppdraget och färdväg vid uppdrag utanför arbetsstället Snabb hjälp för den drabbade akut sjukvård Akuta sjukvårdsinsatser Någon från enheten bör följa med den drabbade under läkarbesök etc. Kontakt av anhörig till den drabbade Någon ska finnas med vid hemfärd och hemkomst Polis/ambulans Fungerande organisation vid tillbud/olycka Vid ett våldstillbud ska det ses som en kris varvid krisgruppen agerar Krisgruppen ska kunna komma ifrån sina vanliga uppgifter och se till att behövliga åtgärder sätts in för den drabbade Eventuellt måste delar av eller hela personalgruppen bearbeta och samtala runt det som hänt. Övrig personal är beredd att täcka upp akut frånvaro.

18 Information till närmaste medarbetare, övrig personal, elever, föräldrar Viktigt att rätt information går ut till alla berörda för att undvika ryktesspridning Tysta inte ner händelsen. Prata och red ut så att alla vet vad som har inträffat Information ska komma från rektor Eventuellt samla all personal för gemensam information Handledaren kontaktar förövarens vårdnadshavare. Rektor kontaktar förövarens vårdnadshavare om handledaren är utsatt. Vårdnadshavarnas telefonnummer dagtid finns i anhörigpärmen. Vårdnadshavarna kontaktas ögonblickligen våld är något som vi ser allvarligt på. Eventuell avstängning av elev övervägs. Går det att fortsätta jobba med eleven kvar i skolan? Omplacering/andra skolformer? Rätt att avstänga elev från undervisning i första hand från den lektion som pågår. I samråd med skolledningen för längre tid. Om personal utsatts för våld eller hot om våld av elev ska personalen ej behöva acceptera att eleven finns kvar i gruppen. Det kan alltså bli aktuellt med omplacering eller avstängning av eleven för kortare eller längre tid Information till övriga elever samt deras föräldrar. Stöd till den/de drabbade Känna stöd från arbetskamrater Krisgruppen samt övriga medarbetare håller fortlöpande kontakt med den drabbade Individuell plan för att få den drabbade tillbaks till skolan handledare utses Kurator, psykolog, Previa, rektor, skyddsombud Uppföljning av det inträffade, fortsatt stöd Rutiner för stöd och hjälp Ska få chans att bearbeta det som hänt med hjälp av krisgrupp eller annan professionell hjälp Dokumentation Rapporteringssystem utarbetas (verksamhetsförvaltningens internkontroll) Anmälan skickas till försäkringskassa Yrkesinspektionen vid allvarlig olycka/tillbud Arbetsskadeförsäkring för den drabbade Polisanmälan Anmälan sociala myndigheter Ärendet dokumenteras fortlöpande används i arbetet för att eliminera framtida risker Åtgärdsrapport fylls i och förvaras inlåst på rektorsexpeditionen (se bilaga) Regler för hur personal ska samt får ingripa för att lösa våldskonflikter Arbetstagaren får ej ta personliga risker vid våld eller hotsituationer Arbetstagare är ej tvingad att ingripa i konflikter mellan elever Om det finns risk för personskada ska man som arbetstagare välja att ingripa i en konflikt Väljer man att gå emellan för att avstyra bråk ska man ha rätt att handgripligen ta tag i eleven/eleverna för att avstyra bråket Man ska som personal ha rätten att välja att ej ingripa i ett bråk man ska inte som personal behöva riskera sin egen hälsa

19 Bilaga 7:4 HANDLINGSPLAN STÖRRE OLYCKA/OLYCKA PÅ ARBETSPLATSEN Handlingsplan vid olycka i verksamheten Den personal som befinner sig på olycksplatsen överblickar situationen, gör en bedömning av omfattningen, antal skadade, tillstånd, andning-blödning-chock. Larmar räddningstjänsten via 112 Antecknar namnen på de personer som uppehåller sig på olycksplatsen Tillkallar rektor eller någon i krisgruppen Rektor eller ansvarig krisgruppsmedlem gör en bedömning om krisgruppen behöver sammankallas Ev presskontakter sköts av rektor eller utsedd krisgruppsmedlem Det inträffade följs upp tillsammans med skolledning, personal, föräldrar och andra berörda Händelsen dokumenteras och information förs vidare till BoUN och Arbetsmiljöverket Handlingsplan vid olycka utanför verksamheten Rektor sammankallar krisgruppen Beredskapsplanen aktiveras. Stabschef, sekreterare, kontaktperson och informatör utses Krisgruppen sammankallar vid behov förstärkning från andra krisgrupper i området Information till vårdnadshavare Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen/klasserna underrättas Det kan vara bra med föräldramöte någon av de närmaste dagarna

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04

HANDLINGSPLAN. VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 HANDLINGSPLAN VID OLYCKSFALL OCH HASTIGT INSJUKNANDE I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN Beslutad av barn- och utbildningsnämndens skyddskommitté 2013-02-04 1 Innehåll MÅL... 3 AKUT OMHÄNDERTAGANDE... 3 OMHÄNDERTAGANDE

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Krisplan Tundalsskolan

Krisplan Tundalsskolan Augusti 2015 Krisplan Tundalsskolan [Välj datum] Robertsfors kommun Barn- och utbildningskontoret KRISPLAN TUNDALSSKOLAN Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) 2007-01-08 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr

Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr LERUM100, v 1.0, 2007-11-13 1 (14) Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Box 4088 Mjörnbotorget 0302-52 17 52 www.lerum.se Pg 3 31 43-9 443 12 Gråbo 0302-52 17 78 (fax) larande@lerum.se

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand.

Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010. Handlingsplan vid brand. Handlingsplan för krishantering - Hakkas skola. LÅ 2009/2010 Mål: Skolans personal och elever ska vid eventuellt uppkommen kris snarast komma i jämvikt. Verksamheten ska om möjligt fortgå oförändrad. Krisgrupp:

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION KRISHANTERINGSPLAN FÖR HALLANDS NATION Tanken med denna krishanteringsplan är dels att den alltid ska finnas tillgänglig och kunna användas som ett stöd vid en pågående krissituation, men även att den

Läs mer

Förskolans tillsynsansvar

Förskolans tillsynsansvar Förskolans tillsynsansvar Råd och stöd Ett häfte med praktisk information För medarbetare vid Porsöns kommunala förskolor: Stranden, Sundet och Udden Innehållsförteckning Del 1 Tillsynsansvar och kriser

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet

Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Uppdaterad ht 2010 Handledning vid olika krissituationer för all personal och elever vid Huddingegymnasiet Trivsel och god psykisk arbetsmiljö på skolan... 1 Åtgärder vid förekomst av kränkande behandling...

Läs mer

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll

Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Behöver inte vara en stor olycka. Kan vara mindre kriser som t ex penalism, sexuella trakasserier, ryktesspridning, doping. Viktigt är att krisgruppen diskuterar olika

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen

SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se. Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen SOCIALFÖRVALTNINGEN Torbjörn Bood 2015-09-07 torbjorn.boood@kil.se Handlingsplan för socialförvaltningen i krishantering och första hjälpen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingsplan för socialförvaltningen i

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-08-05 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Pedersöre kommuns skolor, förskolor och dagvårdsenheter 2 INNEHÅLL 1. Inledning samt målsättning..... 3 2. Arbetsfördelning vid kris.. 4 2.1 Krisgruppen vid social- och

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Psykosocial kris- och katastrofplan

Psykosocial kris- och katastrofplan Psykosocial kris- och katastrofplan Reviderad 2014-08-28 Vid varje katastrof/olycka ställs vi inför specifika problem som måste lösas. Det går inte att i en katastrofplan förutse alla möjliga situationer.

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN Innehåll 1 INLEDNING... 1 1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet... 1 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad...

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld

Rutiner vid kränkning och vid hot och våld Likabehandlingsplan På Stenbackaskolan accepteras ingen form av kränkande behandling. Alla har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov.

KRISPLAN EMILIASKOLAN. Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. KRISPLAN EMILIASKOLAN Upprättad 130415 Utvärderas efter varje särskild händelse där krisplanen använts och revideras vid behov. Innehåll 1. Krisgrupp 3 2. Viktiga telefonnummer 3 3. Ärendegång vid olycka

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer

Handlingsplan vid krissituationer Röbäcks skolområde Handlingsplan vid krissituationer för Linblommans skola, Linnéaskolan, Kasamarks skola och Röbäcks skola Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentägare Per Eklund Dokumentinformation Handlingsplanen

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual

Rev:2014 03 20. Krisplan. Norsjövolleyboll Manual Krisplan Norsjövolleyboll Manual 1 KRISHANTERINGSPLAN I NORSJÖVOLLEY. 1. INLEDNING Att vara ledare i en klubb, i så väl styrelse som tränare i ett lag innebär ett stort ansvar för andra människor, inte

Läs mer

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar.

1. Tillstånd som utlöses av yttre händelser, t.ex. dödsfall, invaliditet, svåra olyckor, våldshandlingar. Kris och katastrof Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsmönster inte är tillräckliga

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Tjärnaängars rektorsområde Läsåret 2010/2011 Reviderad 2010-09-27 1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Enligt AFS 2001:1 skall systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola

KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola KRIS HANTERINGS PLAN 2014 Saxnäs skola, fritids och förskola Med en gemensam krisplan för skola, fritids och förskola kan personalen få stöd av varandra då respektive verksamheter är små och då ensamarbete

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer