Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna"

Transkript

1 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna I Ekvatorialguinea har president Teodoro Obiang Nguemas styre karaktäriserats av rättslöshet, avsaknad av demokrati, utbredd korruption och inkompetent administration. Trots att en marginell förbättring noterats under de senaste åren begås grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Tortyr är en vanlig förhörsmetod, summariska avrättningar förekommer, politiska fångar existerar, oberoende organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter förbjuds och regeringen censurerar pressen. 2. Ratifikationsläget Ekvatorialguinea har ratificerat följande internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna: - Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, samt anslutit sig till dess första fakultativa tilläggsprotokoll om enskild klagorätt, men dock ej till det andra fakultativa tilläggsprotokollet om dödsstraffet. - Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering - Konventionen om avskaffandet av slags diskriminering av kvinnor, men dock ej det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild klagorätt - Konventionen mot tortyr, dock ej det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr - Konventionen om barnets rättigheter. Ekvatorialguinea har anslutit sig till tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, dock ej till tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter. - Flyktingkonventionen - Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna under flertalet år.

2 2 3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr Summariska avrättningar förekommer i Ekvatorialguinea. Enligt uppgifter förekommer det inte av statsmakten sanktionerade politiska mord eller försvinnanden. Lagen föreskriver respekt för medborgarnas frihet och värdighet, men förbjuder inte uttryckligen tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Tortyr, också av särskilt brutal karaktär, förekommer och utövas av säkerhetsstyrkor, polis och fängelsepersonal. Förhållandena på landets fängelser är undermåliga och livshotande. Dödsfall på grund av misshandel, undernäring, undermålig hygien eller bristande medicinsk vård är vanliga. Representanter från Internationella Röda Korset (ICRC) har ingått avtal med regeringen om att regelbundet få besöka fängelser. 4. Dödsstraff Dödsstraff är föreskrivet för vissa brott och dödsdomar meddelas fortfarande. Den senaste kända avrättningen ägde rum Rättssäkerhet Rättsväsendet, som enligt grundlagen är oberoende, kontrolleras de facto av presidenten och regeringspartiet. Korruptionen är utbredd. Domare utnämns, befordras och avskedas på politiska grunder eller på grund av vänskapsband. Domslut grundas på bekännelser under tortyr. Fångar utnyttjas för tvångsarbete. Politiska fångar förekommer. 6. Personlig frihet Existerande lagar om hur frihetsberövanden får genomföras respekteras inte. Säkerhetsstyrkorna vidtar godtyckliga arresteringar och fångar tillåts inte kommunicera med omvärlden. Det händer att familjemedlemmar arresteras för att få misstänkta att överlämna sig till polisen. Husrannsakningar görs utan tillstånd av domstol. Post censureras och telefoner avlyssnas hos politiska motståndare. I praktiken förekommer reserestriktioner, både inrikes och utrikes. 7. Straffrihet Straffriheten är utbredd. Medlemmar ur såväl landets säkerhetsstyrkor, som polis och gendarmer åtnjuter straffrihet. 8. Yttrande- och mediafrihet Författningen garanterar yttrande- och pressfrihet, men dessa friheter är starkt begränsade. Viss måttfull kritik tillåts men aldrig mot presidenten eller säkerhetsstyrkorna. Journalister iakttar självcensur, häktas eller utvisas. Ett fåtal

3 3 privatägda tidningar existerar, men utsätts för olika former av regeringskontroll. Radio och TV är regeringsstyrda. Utländska tidningar och radiokanaler har emellertid givits ökat utrymme och utländsk kabel- och satellit-tv kan tas emot. Inga särskilda restriktioner råder för internettrafik. Författningen garanterar församlingsfrihet men tillstånd krävs för möten där fler än 10 personer deltar. Föreningsfrihet är också garanterad i författningen, men den är kringgärdad av restriktioner. Frivilligorganisationer tillåts arbeta endast med vissa av regeringen tillåtna frågor, dock inte med mänskliga rättigheter. Religionsfrihet garanteras i författningen och regeringen respekterar generellt denna rätt. Ingrepp mot kyrkor har trots detta förekommit, men de har inte varit systematiska. 9. De politiska institutionerna Enligt konstitutionen är Ekvatorialguinea en republik med flerpartisystem. All makt är dock de facto koncentrerad till presidenten. Inga fria och rättvisa val har hållits sedan självständigheten De val som genomförts har varit manipulerade. Oppositionskandidater har gripits och misshandlats, och ingen valhemlighet har existerat. Oppositionskandidater som trots detta blivit valda har hindrats att inta sina platser. Oppositionen är svag. Det enda oberoende oppositionspartiet anses alltför isolerat och ha för bristande resurser för att kunna påbjuda någon reell opposition. Vallagen förbjuder koalitioner mellan politiska partier. 10. Rätten till arbete och relaterade frågor Författningen garanterar rätten att bilda fackföreningar och landets första fackförening fick legal status under år Lagen förbjuder strejker. Det tidigare i praktiken obligatoriska medlemskapet i det styrande partiet PDGE uppges inte längre vara ett villkor för anställning. Lagen förbjuder slav- eller annat tvångsarbete, men fångar utnyttjas ofta för sådant arbete. Arbete för barn under 14 år är förbjudet, men det förekommer ofta, särskilt inom jordbruket. Ekvatorialguinea har ratificerat sex (6) av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter: - Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98). - Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 111). - Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29). - Förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och nr 182). Tillämpningen av dessa konventioner är dock bristfällig.

4 4 11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa Hälso- och sjukvården i Ekvatorialguinea är eftersatt. I städerna finns viss grundläggande sjukvård. Förväntad livslängd är 49 år och barnadödligheten är hög. Malaria, kolera, dysenteri och tyfus är vanliga sjukdomar. Av den vuxna befolkningen uppges 3,4 procent leva med hiv/aids. 12. Rätten till utbildning Rätten till utbildning finns stadgad i författningen. Utbildningsväsendet var relativt väl utbyggt under kolonialtiden, men tilläts att snabbt förfalla. Av befolkningen uppges 83 procent vara läskunniga. Enligt en rapport var 38 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna inskrivna i grundskolan under åren 1998 till Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Ekvatorialguinea är ett av de länder i världen med snabbast ekonomisk tillväxt, främst på grund av landets oljetillgångar. Inkomst per capita uppskattas till 5000 USD. Den rikedom som skapats genom oljetillgångarna koncentreras dock i händerna på den politiska eliten och majoriteten av befolkningen lever i fattigdom. Skillnader i levnadsstandard som ett resultat av etnisk tillhörighet förekommer. OLIKA GRUPPERS STÄLLNING 14. Kvinnans ställning Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men i praktiken är kvinnans ställning svag. Hustrumisshandel är vanligt, och förbjudet endast på allmän plats. Månggifte är vanligt. Kvinnor får genomgående sämre utbildning än män. Det finns mycket få kvinnor i den offentliga förvaltningen och i politiken. I september 2004 antogs en lag som förbjuder människohandel. Handel med kvinnor, barn och män förekommer dock fortfarande. 15. Barnets rättigheter Ekvatorialguinea har anslutit sig till barnkonventionen, men har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att efterleva denna. Skolgång är obligatorisk upp till 14 år, men sådan utbildning ges inte i praktiken. Hälsonivån bland barn är dålig och dödligheten hög. Barnarbete är vanligt. Barnprostitution existerar men är ovanligt. 16. Etniska och religiösa minoriteter, urbefolkningar med flera Den etniska grupp presidenten tillhör favoriseras regelmässigt och monopoliserar den politiska och ekonomiska makten i landet. Utlänningar, särskilt från andra afrikanska länder, utsätts emellanåt för trakasserier.

5 17. Diskriminering på grund av sexuell läggning Rapportering rörande de mänskliga rättigheterna belyser inte de homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas situation i Ekvatorialguinea och vederhäftig information har inte funnits att tillgå. 18. Flyktingars rättigheter Ekvatorialguinea har ratificerat 1951 års konvention och protokollet från 1967 om flyktingars rättsliga ställning. Endast enstaka flyktingar har sökt och fått asyl i Ekvatorialguinea. Regeringen samarbetar härvidlag med UNHCR. Rapporter föreligger om att polisen trakasserar asylsökande. 19. Funktionshindrades rättigheter Det finns inga lagar som diskriminerar personer med funktionshinder men inte heller regler som skyddar dem. ÖVRIGT 20. Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter saknas. Inte heller utländska frivilligorganisationer tillåts arbeta med frågor rörande mänskliga rättigheter. En regeringskontrollerad nationell kommission för mänskliga rättigheter (benämnd CNDH) finns, men iakttar stor restriktivitet med vad den rapporterar. 21. Fältverksamhet eller rådgivning på området mänskliga rättigheter Fältverksamheten på området mänskliga rättigheter är begränsad. Viss rådgivning och tekniskt stöd ges. I augusti 2003 öppnade EU-kommissionen ett kontor i Ekvatorialguinea för att arbeta med bland annat frågor om mänskliga rättigheter. FN-systemet har tillsammans med regeringen genomfört ett antal seminarier om mänskliga rättigheter, vilka främst varit riktade till de anställda vid landets fängelser. 5

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Kamerun 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Kamerun 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Kamerun 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna President Paul Biya har dominerat den politiska scenen i Kamerun sedan han övertog presidentposten

Läs mer

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året.

Flyktingars rättigheter stärktes ytterligare under året. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Costa Rica är i ett regionalt sammanhang

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Tunisien år 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter i Tunisien år 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Den senaste rapporten till FN:s barnkommitté respektive kvinnodiskrimineringskommitté gjordes år 2000.

Den senaste rapporten till FN:s barnkommitté respektive kvinnodiskrimineringskommitté gjordes år 2000. Utrikesdepartementet De mänskliga rättigheterna i Andorra 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Furstendömet Andorra är en fungerande rättsstat och respekten för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Senegal 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Senegal 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Senegal 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Senegal uppvisar en relativt positiv bild gällande mänskliga rättigheter (MR). Problem

Läs mer

Samtliga centrala konventioner på området mänskliga rättigheter har ratificerats av Grekland;

Samtliga centrala konventioner på området mänskliga rättigheter har ratificerats av Grekland; Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tanzania 2005 1. Sammanfattning Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna (MR) i Tanzania förbättras långsamt, men förblir otillfredsställande. Det framgångsrika

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Island 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för mänskliga rättigheter i Island är generellt gott. Mänskliga rättigheter (MR)

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Argentina 2004

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Argentina 2004 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Argentina 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna De brister i respekten för de mänskliga rättigheterna som förekommer i Argentina har

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Danmark 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Danmark 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Danmark 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Standarden avseende mänskliga rättigheter är internationellt sett hög i Danmark. Internationell

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Under 2004 fälldes Tyskland av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna sex gånger, man dömdes bland annat för att man brutit mot

Under 2004 fälldes Tyskland av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna sex gånger, man dömdes bland annat för att man brutit mot Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Tyskland 2005 1. Sammanfattande bedömning Den tyska Förbundsrepubliken är en parlamentarisk demokrati, som generellt sett uppfyller sina åtaganden väl på området

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer