1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna"

Transkript

1 Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Seychellerna 2010 ALLMÄNT 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Seychellerna är en republik med cirka invånare utspridda på över 100 öar. Seychellerna var en enpartistat till 1992 när en ny grundlag antogs och landets första flerpartival hölls. Seychellerna har ratificerat de flesta centrala konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Respekten för mänskliga rättigheter är överlag god. Enligt uppgifter från bland annat Seychellernas kommission för mänskliga rättigheter förekommer tortyr och annan omänsklig behandling av fångar i landets fängelse. Den dömande makten kan inte sägas vara helt självständig från den verkställande makten, då tendens finns att domare låter sig påverkas av regeringen i beslut. Regeringen har vid vissa tillfällen inskränkt yttrande- och tryckfriheten, framförallt för oppositionspartier. Bland annat har man infört en lag som förbjuder politiska och religiösa organisationer att starta radiostationer. Våld mot kvinnor är ett omfattande problem. Skydd från staten är i detta avseende bristfälligt, framförallt för kvinnor som utsätts för våld i hemmet eftersom det ofta anses som en familjeangelägenhet. Regeringen lägger stor vikt vid att skapa ett socialt skyddsnät för befolkningens grundläggande behov. Utbildning är kostnadsfri upp till arton års ålder. Hälsovård är fri och tillgänglig för alla.

2 2 2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Seychellerna har ratificerat de flesta centrala konventioner om de mänskliga rättigheterna: - Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt de två tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet. - Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). - Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD). - Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har undertecknats men ännu inte ratificerats. - Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), dock inte det fakultativa tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr. - Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC). Det fakultativa tilläggsprotokollet om barn i väpnad konflikt har ratificerats; tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi har undertecknats men inte ratificerats. - Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). - Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court (ICC - Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. Rapporteringen till FN:s konventionsbaserade kommittéer är bristfällig. Seychellerna har rapporterat två gånger till barnrättskommittén, senast år I övrigt har landet inte uppfyllt sina rapporteringskrav. MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER 3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr Seychellernas grundlag förbjuder uttryckligen tortyr. Det finns dock rapporter om att polis och säkerhetsstyrkor ska ha använt övervåld mot gripna personer.

3 Inga uppgifter om politiska mord eller utomrättsliga avrättningar är kända dog en gripen person i sin cell. En utredning ledde till att två poliser blev avstängda från sitt arbete. Vissa förhållanden på Seychellernas enda fängelse Montagne Posee har kritiserats. Uppgifter om fångar som utsatts för omänsklig behandling finns. En rapport från 2009 från Seychellernas nationella kommission för mänskliga rättigheter visade på upprepade fall där fångar har misshandlats av fångvårdpersonal och medvetet attackerats av vakthundar. Ungdomar hålls ofta tillsammans med vuxna interner, vilket innebär en ökad risk för övergrepp I februari 2009 lämnades ett klagomål in till presidenten från en grupp fångar där förbättringar krävdes avseende tillgång till vatten, mat och sanitet. I mars samma år utbröt bråk i landets fängelse mellan fångar och fångvårdspersonal på grund av att en fånge förvägrats ett paket som skickats till honom. Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter rekommenderade att ytterligare personal borde anställas. Regeringen följde rekommendationerna och i oktober 2009 utökades fängelsets personal således med sexton nya fångvårdare. 4. Dödsstraff Dödsstraff avskaffades Rätten till frihet och personlig säkerhet Det finns inga uppgifter om politiska fångar eller påtvingade försvinnanden. Grundlagen och annan lagstiftning förbjuder godtyckligt frihetsberövande. Enligt lag ska frihetsberövade personer ställas inför en domstol senast tjugofyra timmar efter gripandet, med undantag för om transport krävs från avlägsna öar. Enligt amerikanska utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter respekteras denna rättighet inte alltid av polis och säkerhetsstyrkor som ibland frihetsberövar personer godtyckligt innan helger för att undvika nämnda regel. Det finns ingen rätt till statligt bekostat ombud men i många fall erhåller personer ändå sådant stöd. En frihetsberövade person har en lagstadgad rätt att bli informerad om anklagelserna som riktats mot honom eller henne utan dröjsmål. Denna rättighet uppfylls dock inte alltid. Korruption förekommer. Organisationen Transparency International listar landet som nummer 58 av 178 bedömda. Det finns inga restriktioner på inrikes resor. 3

4 4 6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen Seychellernas grundlag garanterar ett självständigt och opartiskt rättsväsende. Regeringen är ansvarig för tillsättningen av domare och åklagare. Enligt lagen har alla individer rätt till en rättvis och öppen rättegång, att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats och att bli informerad om anklagelserna och bevis som kan komma att användas mot personen för att möjliggöra ett försvar. Rättigheterna respekteras ofta av rättsväsendet. Rättsväsendet är underfinansierat och anses ha bristande kapacitet. Det finns fall där fångar har väntat upp till tre år på en rättegång; cirka 23 procent av fångarna i fängelset Montagne Posee är personer som väntar på rättegång. Majoriteten av domare på Seychellerna är utländska medborgare eller naturaliserade medborgare. Enligt den enskilda organisationen Freedom House ska utländska domare ha låtit sig påverkas av regeringen i beslut på grund av rädsla att förlora sin tjänst. Det finns inga officiella uppgifter om korruption bland domare men många domare anses av allmänheten vara korrupta enligt amerikanska utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter. Enligt samma rapport finns det en speciell familjetribunal som beslutar i ärenden gällande vårdnad över, och omvårdnad av barn. De flesta medlemmarna i tribunalen saknar juridisk utbildning och är kopplade till regeringspartiet. En ombudsmannainstitution finns på Seychellerna sedan Ombudsmannen har mandat att undersöka alla myndigheter inklusive presidenten, med undantag för juridiska organ. Möjlighet att lämna enskilda klagomål till ombudsmannen finns även. Ombudsmannafunktionen är begränsad av grundlagen som anger att presidenten eller en minister kan avbryta en undersökning om det kan påverka landets relationer med ett annat land, internationella organisationer samt om en undersökning skulle kunna påverka en pågående polisundersökning. Ombudsmannen har tillgång till information och kan kalla vittnen likt en domstol. Mandatet kan dock inskränkas av presidenten. En nationell kommission för mänskliga rättigheter inrättades 2009 med mandat att undersöka uppgifter om kränkningar av mänskliga rättigheter. 7. Straffrihet Korruption är straffbart med fängelse men i praktiken efterlevs lagen inte. Personer som stödjer regeringspartiet har enligt uppgifter mottagit särskilda förmåner såsom jobberbjudande, tillgång till land, gratis byggmaterial och

5 5 direkt betalning. Offentliganställda ska, enligt lag, genomgå en finansiell granskning när de börjar en ny tjänst men i praktiken efterlevs lagen inte. 8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m. Grundlagen garanterar yttrande- och tryckfrihet. Rättigheten har dock många restriktioner, bland annat kan yttrande- och tryckfrihet inskränkas för att skydda någons rykte, rättigheter, frihet eller privatliv, samt för allmän säkerhet, ordning, moral och folkhälsa. Journalister kan anmälas i civila domstolar, av staten eller privatpersoner, där de kan bötfällas för brott mot ovan nämnda lag. Journalister tvingas ofta till självcensur för att undvika anklagelser om brott. Även privatpersoner riskerar repressalier om de öppet kritiserar regeringen. Det finns två privatägda dagstidningar, The Rising Sun och The Nation, samt en statligt ägd. Den statligt ägda dagstidningen stödjer oftast regeringspartiet och har få regeringskritiska nyheter. Det finns tre politiska veckotidningar: Regar, som ges ut av oppositionspartiet SPN, samt The People och Le Nouveau Seychelles Weekly som ges ut av regeringspartiet. Regeringen äger den enda tevekanalen och alla radiostationer. Privata tevekanaler och radiostationer tillåts enligt lag men en årlig licensavgift på rupies (cirka SEK) försvårar för privata aktörer att etablera privata tevekanaler och radiostationer. Efter att oppositionspartiet ansökt om att öppna en radiostation 2006 antog nationalförsamlingen ett tillägg till telekommunikationslagen som förbjuder politiska partier och religiösa organisationer från att starta radiostationer. Enligt lag kan informationsministern förbjuda en sändning eller material som anses vara emot nationens intresse eller anstötligt. Lagen kräver även att telekommunikationsföretag lämnar information om abonnenter till regeringen. Cirka 38 procent av befolkning har tillgång till Internet. Inga officiella restriktioner på Internetanvändning finns. Grundlagen garanterar förenings- och mötesfrihet. Enligt uppgift har tjänstemän diskriminerats och avskedats på grund av att de stödjer ett oppositionsparti. Polis ska även ha hindrat oppositionspartiet SNP från att hålla möten. Religionsfrihet råder enligt grundlagen och respekten för religionsfrihet är allmänt sett god.

6 6 9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna Seychellerna är en republik med flerpartidemokrati. Flerpartidemokrati infördes 1993 i samband med en ny grundlag. Presidentvalet 2006 och valet till nationalförsamlingen 2007 bedömdes leva upp till internationella krav för fria och rättvisa val. Statens starka kontroll över landets resurser och media anses dock ha varit fördelaktigt för regeringen i valkampanjerna. Oppositionen har anklagat polisen för trakasserier av deras anhängare samt diskriminering i tillgång till statliga jobb. I parlamentet är 24 procent av ledamöterna kvinnor. Kvoteringssystem saknas. EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER 10. Rätten till arbete och relaterade frågor Seychellerna har ratificerat den Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala konventioner för mänskliga rättigheter. Det finns ingen lag som kräver en minimilön för privatanställda, regeringen uppmuntrar dock privata arbetsgivare att följa den etablerade minimilönen för statligt anställda som var rupier per månad (cirka SEK). Många privata arbetsgivare betalar högre löner för att attrahera kvalificerad personal. Barn under femton år får enligt lag inte arbeta. Undantag är möjliga om arbetet är på deltid och av en sådan karaktär att det inte är skadligt för barnets hälsa, moral eller utbildning. Regeringen verkställer lagen i praktiken. Utländska arbetare, framförallt inom fiske- och byggindustrin, åtnjuter inte samma arbetsrättigheter som inhemska medborgare gällande lön och arbetstid. Rätten att delta i arbetstagarorganisationer finns och respekteras ofta av regeringen. Det finns dock endast en aktiv fackförening/förbund, The Seychelles Federation of Workers Unions, vilken har nära förbindelser med regeringspartiet. Att strejka är förbjudet om inte alla skiljedomsmöjligheter har uttömts och godkännande från myndigheterna erhållits. Det finns inga uppgifter om officiell diskriminering mot kvinnor i arbetslivet eller om barnarbete. Personer med europeisk eller sydasiatiskt ursprung är dominerande i näringslivet medan personer med kreolisk härkomst ofta utsätts för informell diskriminering i arbetslivet, enligt den enskilda organisationen Minority Rights Group.

7 7 11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa Regeringen har länge arbetat med hälsa från ett rättighetsperspektiv, detta perspektiv återfinns både i landets grundlag och hälsopolicy. Hälsosektorn utgör mellan elva till tretton procent av statens totala budget. Sjukvårdsystemet är nästan helt finansierat av staten. För specialistvård hänvisas många personer till utlandet, ibland med finansiering från staten. Seychellerna har en välfungerande vaccinationsservice och enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Seychellerna på god väg att möta de flesta millenniemålen. I WHO:s strategi för landssamarbete för Seychellerna nämns beträffande mödradödlighet siffran 53 dödsfall per födslar (senare uppgifter saknas). Enligt regeringen ligger barnadödligheten på 9,5 av födslar. Medellivslängden för kvinnor är 78 år och 69 år för män. Antalet fall av folkhälsosjukdomar, såsom diabetes, hjärtsjukdomar och psykologiska sjukdomar, har dock ökat. Seychellerna har även sett en ökning i antalet personer smittade av hiv/aids-pandemin. 12. Rätten till utbildning Utbildningssektorn har länge varit prioriterad av regeringen. Skolan är kostnadsfri och obligatorisk upp till tionde klass. Gymnasieutbildning upp till arton år är även kostnadsfri. Uppgifter från FN:s organ för utbildning, forskning och kultur (UNESCO) pekar på att 94,4 procent av barnen påbörjar grundskoleutbildning (primary school) och av dessa fortsätter 97,3 procent till gymnasienivån (secondary school). På grund av statens satsningar inom utbildningssektorn är läs- och skrivkunnigheten hög; 96 procent av alla män och kvinnor kan läsa och skriva. Seychellernas första universitet öppnades Oppositionsrepresentanter har framfört kritik utifrån rapporter om att akademiker måste visa sig trogna regeringspartiet för att kunna erhålla högre tjänster inom universitet. 13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Seychellerna är ett medelinkomstland enligt FN:s utvecklingsprograms index över mänsklig utveckling. Landet låg år 2009 på en 57:e plats av 182 länder. I 2010 års rapport uteslöts Seychellerna på grund av brist på tillförlitlig information. Personer med europeisk eller sydasiatiskt bakgrund har generellt sett en högre levnadsstandard jämfört med personer med kreolsk härkomst.

8 8 OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 14. Kvinnors rättigheter Seychellerna är ett matriarkiskt samhälle och ogifta mödrar är norm i samhället. Respekten för kvinnors rättigheter på Seychellerna är allmänt sett god. Det finns få uppgifter om att diskriminering förekommer i arbetslivet. Det finns ingen lag som diskriminerar kvinnors arvsrätt. Kvinnor anses ha hög representation i statsmakten trots att ingen kvoteringsfunktion finns i landet. Våld i hemmet och sexuellt våld utgör, enligt FN:s kvinnofond (UNIFEM), ett stort problem på Seychellerna. Våldtäkt (inom och utanför äktenskapet) och våld i hemmet är förbjudet enligt lag och kan straffas med upp till 20 år i fängelse. Polisen ingriper dock sällan i fall av våld i hemmet. Den generella attityden är att det borde lösas inom familjen. Sexuella trakasserier är även förbjudet enligt lag men det finns inget angivet straff för en person som bryter mot lagen. Abort är tillåtet på Seychellerna om det krävs för moderns liv eller hälsa, samt om graviditeten är resultat av våldtäkt eller incest. Inga uppgifter finns om att könsstympning skulle praktiseras. Flickor kan giftas med föräldrarnas godkännande vid 15 års ålder, jämfört med pojkar där åldern är 18 år. Människohandel är förbjudet enligt seychellisk lag och det finns inga kända uppgifter om att handel av kvinnor eller flickor förekommer. 15. Barnets rättigheter Myndighetsåldern på Seychellerna är sjutton år. Alla barn har rätt till gratis utbildning upp till arton års ålder, grundskolan på tio år är obligatorisk. Enligt lagen som antogs 2005 för att stärka skyddet för barn, ska barnets bästa vara första prioritet för domstolar och tribunaler i fall där barn är inblandade. Det finns en nationell kommission för skydd av barn som bland annat är ansvarig för att kontrollera genomförandet av barnlagen En kommissionär funktion för barnets rättigheter har även godkänts av regeringen men har ännu inte tillsatts. Kommissionären kommer bland annat ha mandat att ta emot klagomål om kränkningar av barns rättigheter samt vidta åtgärder som föreskrivs i barnlagen Children s Act.

9 9 Barnmisshandel är förbjudet enligt lag men förekommer fortfarande i stor uträckning, både i skolor och i hemmet. Även sexuellt utnyttjade av barn är vanligt förekommande., liksom sexuellt våld eller incest inom familjen förekommer. Barn hålls ofta tillsammans med vuxna i landets fängelse Motagne Posee, sannolikt på grund av att fängelset är landets enda. Straffriheten för barn mellan 7-12 år beror på barnets uppsåt. Den seychelliska brottsbalken är från 1955 och röster har höjts för att se över straffbarhetsålderns. Inga uppgifter finns att tillgå om hur vanligt det är att barn under 12 år döms till fängelse. Det finns inga uppgifter om barn i reguljära eller ickereguljära militära förband. Enligt vissa rapporter förekommer barnprostitution men det finns inga kända uppgifter om dess omfattning. 16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk Personer med kreolsk bakgrund ska tidigare ha diskriminerats i samhället men situation ska på senare år ha förbättrats. Personer med europeisk eller sydasiatisk bakgrund är dock fortfarande dominerande i det politiska och ekonomiska livet enligt Minority Rights Group. 17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Homosexualitet mellan män är förbjudet enligt lag på Seychellerna och kan straffas med upp till tio års fängelse. Homosexualitet mellan kvinnor är emellertid lagligt. Få uppgifter finns om situationen för bi- och transsexuella personer på Seychellerna, men det är tydligt är att många individer döljer sin sexuella läggning för att undvika stigmatisering och diskriminering. 18. Flyktingars rättigheter Enligt uppgifter från FN:s flyktingorgan UNHCR fanns det 58 flyktingar och asylsökande på Seychellerna i november Den existerande lagstiftningen bygger på FN:s och Afrikanska unionens flyktingkonventioner och garanterar flyktingar skydd från återsändning till ett land där de riskerar förföljelse eller tortyr. Det finns inget etablerat system för att skydda flyktingar men deras rättighet till skydd respekteras överlag i praktiken, enligt UNHCR Rättigheter för personer med funktionsnedsättning Grundlagen garanterar lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det finns ingen lag som garanterar tillgång till allmänna platser, transport eller statliga tjänster. Det finns inga kända rapporter om att diskriminering mot personer med funktionsnedsättning förekommer.

10 10 ÖVRIGT 20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter Det finns ett litet antal lokala enskilda organisationer. De tillåts verka utan inskränkningar från staten. CEFRAD är en av få registrerade organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter i landet. 21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter Sverige har inget bilateralt samarbete för de mänskliga rättigheterna med Seychellerna. Sverige bidrar, genom stöd till FN:s organ mot narkotika och kriminalitet (UNODC), till upprustning av landets fängelse, kapacitetsbyggande för domstolsväsendet samt utbildning av polis och kustbevakning. EU har i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) bidragit till utbildning och kapacitetsbyggande av domare och poliser i mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. UNDP har även jobbat med kapacitetsbyggande för nationalförsamlingen. UNIFEM stödjer projekt för att motverka våld, inklusive sexuellt våld, mot kvinnor i landet.

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör också sökas

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Malta 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Malta 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Malta är en konstitutionell republik och en parlamentariskt uppbyggd rättsstat. Domstolsväsendet

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet.

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet. Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig samman- ställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom.

Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom. Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Norge 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Norge 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Norge 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Norge är gott. De medborgerliga och politiska

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga Utrikesdepartementet rättigheterna i landet. Information

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Respekten för mänskliga rättigheter (MR) i Burkina Faso uppvisar fortfarande betydande

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Guinea Bissau 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter i Guinea Bissau 2007. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén,

(Antagen av ministerkommittén den 31 mars 2010 vid det 1 081:a mötet med ministrarnas ställföreträdare) Ministerkommittén, Ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna om åtgärder för att motverka diskriminering som har samband med sexuell läggning eller könsidentitet (Antagen av ministerkommittén den

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/389 EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA (2010/C 83/02) 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/391 Europaparlamentet,

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Sierra Leone 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Sierra Leone 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Sierra Leone 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Sierra Leone har efter en lång period av väpnad konflikt och gerillakrig nått en

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP))

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva. Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet med Nabeel Rajab (2015/2758(RSP)) Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2015)0279 Bahrain, särskilt fallet med Nabeel Rajab Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om Bahrain, framför allt fallet

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Fred råder dock och Gambia tar i förhållande till sin storlek emot ett stort antal flyktingar och samarbetet med UNHCR fungerar väl.

Fred råder dock och Gambia tar i förhållande till sin storlek emot ett stort antal flyktingar och samarbetet med UNHCR fungerar väl. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Gambia 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Nuvarande president Yahya Jammeh kom till makten genom en militärkupp 1994 då en demokratiskt

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys. Islamisk lag (sharia) är den främsta källan till lagstiftning.

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys. Islamisk lag (sharia) är den främsta källan till lagstiftning. Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Turkmenistan 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Turkmenistan 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Turkmenistan 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Det redan bekymmersamma läget för de mänskliga rättigheterna (MR) i Turkmenistan

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Elisabeth Abiri Mänskliga rättigheters utgångspunkt! Alla människor är lika i värdighet och rättigheter! Alla människor

Läs mer

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT

KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT KONVENTIONSSAMLING I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH HUMANITÄR RÄTT Sammanställd av: Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter NORSTEDTS JURIDIK Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB, Box

Läs mer

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna

Landet har dock inte lämnat några rapporter till de olika konventionskommittéerna Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna I Ekvatorialguinea har president Teodoro Obiang Nguemas styre karaktäriserats

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Georgien 2007

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Georgien 2007 Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör också sökas

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

ALLMÄN FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Unga lagöverträdare och barnkonventionen

Unga lagöverträdare och barnkonventionen Unga lagöverträdare och barnkonventionen RättsPM 2013:7 Utvecklingscentrum Stockholm Uppdaterad maj 2016 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Allmänt om barnkonventionen... 8 2.1 Historik...

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare.

2. Det är särskilt oroande att kvinnor utsätts för obeskrivligt mer barbariska våldshandlingar och att våld mot barn och äldre blir allt vanligare. Våld mot kvinnor Bakgrund 1. Våld mot kvinnor är ett fortsatt och världsomfattande problem som förekommer i alla åldrar och sociala grupper. Våldshandlingar mot kvinnor sker i olika miljöer, inklusive

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Cypern 2004 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Situationen för de mänskliga rättigheterna på Cypern är i stort relativt gynnsam. Problem

Läs mer

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen

Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen Absoluta rättigheter enligt MP- och ESKkonventionen 1 Core Human Rights in the Two Covenants Förenta nationerna Byrån för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) September 2013 Inofficiell

Läs mer

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Innehåll 1 Redogörelsen ett styrmedel för människorättsarbetet... 5 1.1 Beredningen av redogörelsen... 7 1.2 Grundprinciperna för arbetet för

Läs mer

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention?

Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? Hur lever Sveriges regering upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets lättlästa rapport Sveriges Kvinnolobby Rapporten har tagits fram med pengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer

Ungern har ratificerat de centrala FN-konventionerna om mänskliga rättigheter:

Ungern har ratificerat de centrala FN-konventionerna om mänskliga rättigheter: Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2010 om Nordkorea Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner om Koreahalvön, med beaktande

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Maoribefolkningens särställning och frågan om ägande- och nyttjanderätt för strandområden är fortsatt några av de känsligaste frågorna.

Maoribefolkningens särställning och frågan om ägande- och nyttjanderätt för strandområden är fortsatt några av de känsligaste frågorna. Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Nya Zeeland 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Respekten för de mänskliga rättigheterna är överlag god i Nya Zeeland. De mest omdebatterade

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna 1 Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Monaco är medlem i FN sedan 1993 har bland annat ratificerat följande konventioner:

Monaco är medlem i FN sedan 1993 har bland annat ratificerat följande konventioner: Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge e fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i lande Information bör sökas också från

Läs mer

Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen

Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 11 (2009) Barn som tillhör ursprungsbefolkningar och deras rättigheter enligt konventionen Översättning december 2012 Reviderad mars 2014 Originalspråk: Engelska

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Somalia 2005

Mänskliga rättigheter i Somalia 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter i Somalia 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Situationen i Somalia är fortsatt mycket allvarlig. Politiskt våld och utbredd kriminalitet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

KOMMITTÉN FÖR BARNETS RÄTTIGHETER 40:e sessionen GRANSKNING AV DE RAPPORTER SOM KONVENTIONSSTATERNA INGETT ENLIGT ARTIKEL 44 I KONVENTIONEN

KOMMITTÉN FÖR BARNETS RÄTTIGHETER 40:e sessionen GRANSKNING AV DE RAPPORTER SOM KONVENTIONSSTATERNA INGETT ENLIGT ARTIKEL 44 I KONVENTIONEN CRC/C15/Add.272 30 september 2005 KOMMITTÉN FÖR BARNETS RÄTTIGHETER 40:e sessionen GRANSKNING AV DE RAPPORTER SOM KONVENTIONSSTATERNA INGETT ENLIGT ARTIKEL 44 I KONVENTIONEN Slutsatser: Finland 1. Kommittén

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar vid årsskiftet 2013/2014. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Moldavien 2006

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Moldavien 2006 Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Botswana 2010 ALLMÄNT. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter i Botswana 2010 ALLMÄNT. 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer