Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport 30.9.2010"

Transkript

1 Fondrapport Specialplaceringsfondernas delårsrapport

2 Innehållsförteckning Val av risknivå och placeringsfond 3 Aktiefonder Europa SEB Gyllenberg European Index 5 Regionala och landsvisa fonder SEB Gyllenberg North America Index 6 Provisionerna 7 Teckning, inlösning och byte av fondandelar 8 Allmän information om fonderna 10 Ord- och begreppslista 11 Information om distansförsäljning 12 Teckningsblankett I Finland registrerade fonder 13 Regelbundet fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder 14 Fonder registrerade i övriga länder än Finland 15 Hedgefonder SEB Räntehedge Alpha 16 Fondernas innehav SEB Gyllenberg European Index 18 SEB Gyllenberg North America Index 19 SEB Räntehedge Alpha 20 2

3 Val av risknivå och placeringsfond Inom SEB Gyllenbergs fondfamilj finns det många olika placeringsmöjligheter. Det är bra att observera att det mellan de olika fonderna kan förekomma markanta skillnader. Både den förväntade avkastningen och risken kan variera stort. Genom att bekanta er med fondernas stadgar samt genom att diskutera med SEB Gyllenbergs representanter erhåller ni information om de olika fondernas verksamhetsmodeller. Vid val av place ringsfond, borde man fråga sig själv åtminstone följande frågor: Vilken är målsättningen med min placering? Hur lång är min placeringshorisont? Vilken risk är jag färdig att ta? Placeringshorisont Målsättningarna bestämmer riktlinjerna också för placeringshorisonten. Valet av fond påverkas kanske mest av den egna placeringshorisontens längd. Huvudregeln är att en placerare med en lång placeringshorisont bode placera åtminstone en del av sina medel i aktier, eftersom aktierna historiskt sett avkastat bäst på lång sikt. För placeringar på kort sikt är det bästa alternativet räntefonder med låg risk. Ifall placeringshorisonten är oklar lönar det sig att överväga obligations- eller blandfonder. Svaren på de här frågorna avgör vilken fond som lämpar sig för just er. Målsättning Före valet av placeringsfond är det bra att utreda varför man placerar. De egna målsättningarna, den ekonomiska situationen, åldern, familjen o.s.v. påverkar väsentligt valet av placerings objekt. Som utgångspunkt lönar det sig att komma ihåg att avkastning och risk alltid går hand i hand. Huvudregeln är att risknivån för räntefonderna är lägre än för aktiefonderna och därmed är räntefondernas avkastning också lägre. Ju högre avkastning man eftersträvar, desto högre risk måste man uthärda. På längre sikt är det mer sannolikt, att placeringsobjekt med högre volatilitet avkastar bättre i genomsnitt. SEB Gyllenberg Momentum SEB Gyllenberg Small Firm SEB Gyllenberg Finlandia I Finland registrerade fonder Räntefonder SEB Gyllenberg Money Manger SEB Gyllenberg Money Manger Plus SEB Gyllenberg Euro Bond SEB Gyllenberg High Yield Blandfonder SEB Gyllenberg 20 SEB Gyllenberg 50 SEB Gyllenberg 80 SEB Gyllenberg Optimum SEB Gyllenberg European Optimum SEB Gyllenberg Forum Aktiefonder SEB Gyllenberg Finlandia SEB Gyllenberg Small Firm SEB Gyllenberg European Equity Value SEB Gyllenberg European Index SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager SEB Gyllenberg North America Index SEB Gyllenberg Momentum Rekommenderad placeringstid 1 mån eller längre 1 mån eller längre 2 år eller längre 3 år eller längre 2 år eller längre 3 4 år eller längre 4 år eller längre 3 4 år eller längre 3 4 år eller längre 2 3 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre SEB Gyllenberg 50 SEB Gyllenberg High Yield SEB Gyllenberg Forum SEB Gyllenberg 20 SEB Gyllenberg European Bond SEB Gyllenberg Money Manager SEB Gyllenberg North America Index SEB Gyllenberg 80 SEB Gyllenberg European Optimum SEB Gyllenberg Optimum SEB Gyllenberg Money Manager Plus SEB Gyllenberg European Equity Value SEB Gyllenberg European Index SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager Risktagningsförmåga Risk innebär volatilitet. På grund av aktie- och räntemarknadernas fluktuation kan det hända att placeringarnas avkastning uteblir och en del av kapitalet går förlorat. Räntefondernas volatilitet är i allmänhet mindre än aktiefondernas, men i och med en lägre risk är även den förväntade avkastningen mindre. För blandfonder är den förväntade avkastningen på lång sikt något mindre än för rena aktiefonder, men därmed är även risknivån lägre. I praktiken tar den lägre risknivån sig uttryck i en jämnare värdeutveckling. Aktiefonder lämpar sig för placerare som accepterar stora årliga värdefluktuationer. Aktiefondens avkastning och risk baserar sig på de underliggande aktiernas kursutveckling. Förväntad avkastning och risk 3

4 Förutom en diversifiering mellan olika förmögenhetsklasser, är ett effektivt sätt att minska risken för placeringarna att sprida en del av placeringarna utomlands. Internationella placeringar minskar den s.k. Finland-risken. Internationella placeringar avkastar inte nödvändigtvis bättre än inhemska, men med hjälp av dem kan man effektivt balansera avkastningen. Riskhantering Placeringspolitik Då målsättningen, placeringshorisonten och risknivån är klara, lönar det sig att studera placeringsfondernas placeringspolitik. Det finns lika många definitioner på placeringspolitik som det finns fonder. Det lönar sig också att bekanta sig med fondernas avkastningsmål, placeringsobjekt, placeringsområde, etiska kriterier o.s.v. I den här broschyren och i fondernas stadgar samt fondernas förenklade fondbroschyrer finner ni hjälp till de aspek ter som nämns ovan. Den centrala principen i fondplaceringen är att sprida risken som uppkommer i placeringsverksamheten. Därför regleras det för placeringsfonderna i lagen exakta stadgar, hur medlen ska diversifieras i olika placeringsmål och hur mycket man får placera i enstaka placeringsmål. Om fondernas risker kan man läsa noggrannare i fondernas förenklade fondbroschyrer. Hög och låg risk Fondernas risknivå kan mätas på olika sätt. Fondens placerings-objekt är viktigt såsom också den huvudsakliga marknaden, volatiliteten samt fondens Tracking Error. Allmänt kan sägas att ju högre andel aktier det finns i fonden, desto högre är risken och tvärtom. I SEB Gyllenbergs breda fondurval finns det allt från aktiefonder med hög risk till räntefonder med låg risk. Genom att spara regelbundet minskar den tidsmässiga risken Nyckelordet för fondsparandet är långsiktighet. Regelbundet månadssparande är behändigt och förmögenheten ökar obemärkt. Det regelbundna fondsparandet hjälper även att effektivt jämna ut kursfluktuationer. Risken att göra placeringen vid fel tidpunkt minskar, när placeringar görs fortlöpande. När kurserna sjunker, får placeraren flera fondandelar för samma summa. När kurserna åter stiger, ökar alla fondandelarnas värde. På det viset blir fondandelarnas genomsnittliga anskaffningsvärde rimligt och placeraren behöver inte fundera på den rätta placerings tidpunkten. Fondens risk mäts med hjälp av standardavvikelse Standardavvikelsen mäter kursvärdets fluktuationer i fonden. Standardavvikelsen för en fond med låg risk är liten och tvärtom. Sannolikheten att fonden når sin förväntade avkastning är högre för fonder med liten standardavvikelse. Motsvarande är avkastningens fluktuation större för fonder med hög standardavvikelse. Placeringsfondens förväntade avkastning uppnås dock med större sannolikhet ju längre placeringstiden är. Euro Fond Bankkonto Aktiv risk fondens avkastning jämfört med sitt index Med Tracking Error -riskmåttet mäter man fondens aktivitet att avvika från jämförelseindexet. Med andra ord visar Tracking Error hur stor tendens fonden har att avvika från sitt jämförelseindex. Fondens låga Tracking Error innebär oftast att placeringarnas sammansättning långt följer jämförelseindexets sammansättning och därmed är fondens förväntade avkastning också nära jämförelseindexets avkastning. Ju större Tracking Error -siffran för fonden är, desto större överavkastning eftersträvas jämfört med jämförelseindexet. Man bör dock minnas att med en högre Tracking Error -siffra kan man även få en avkastning som är betydligt sämre än jämförelseindexets Förväntad avkastning År IFALL MAN SPARAR 100 EURO UNDER 15 ÅR i fonden, vars genomsnittliga årsavkastning är 8 %, kommer placeringens värde om 15 år att vara euro på bankkonto, vars genomsnittliga årsränta är 2 %, kommer placeringens värde om 15 år att vara euro. Exemplet är kalkylmässigt uträknat och ger ingen garanti för framtida avkastning. Beroende på marknadsläget kan fondens värde stiga eller sjunka. 4

5 Specialplaceringsfond SEB Gyllenberg European Index Europeisk indexfond Fondfakta Typ: Indexfond (Aktiefond) Grundad: Registreringsland: Finland Fondförvaltare: BlackRock och SEB Gyllenberg Jämförelseindex: MSCI Europe -index Vinstutdelning: Fondandelarna indelas i A- och B-serier. A-serien delar årligen ut vinstandel. Minimiplacering: 500 Förvaltningsprovision, TER: 0,4 % p.a., inkluderar förvarsprovision. Mera om arvoden på sidan 7. Avkastning % Avkastning 6 mån 12 mån 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) sedan starten (p.a.) Fonden 0,22 % 9,88 % 9,29 % 0,41 % 0,73 % Index 0,33 % 9,88 % 9,43 % 1,40 % 2,18 % Fondens placeringspolitik Placeringsfond SEB Gyllenberg European Index är en indexbaserad aktiefond som placerar inom Västeuropa. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå MSCI Europe -index avkastningsnivå. Strukturen för fonden är en fondernas fond som består av två underfonder: UK Index Sub Fund och Europe ex-uk Index Sub Fund som förvaltas av BlackRock. Den övervakande myndigheten och förvarssamfundet är Irländ ska Centralbanken. Man eftersträvar att placera fondens medel så att strukturen av placeringarna motsvarar så exakt som möjligt strukturen av jämförelseindexet. Grunden för fonden är en aktieportfölj som följer MSCI Europe -index och innehåller över 500 företag. Fondandelar kan tecknas och inlösas en gång i veckan, på veckans första bankdag. För vem Fonden lämpar sig för placerare, som vill följa med en kostnadseffektiv europeisk funktionsmodell. Andelsvärdets utveckling % 140 SEB Gyllenberg European Index B Jämförelseindex Fondens portfölj Placeringar som överstiger 0,00 % Placeringsfonder 99,92 % 99,92 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 66,55 % 66,55 % BLK UK Index Sub Fund 33,37 % 33,37 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,08 % 0,08 % /99 12/00 12/01 12/02 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 09/10 Fördelning av fondens medel % Finans och fastigheter Dagligvaror Industrivaror och -tjänster Energi Hälsovård Material Sällanköpsvaror och -tjänster Telekomoperatörer Kraftförsörjning Informationsteknik 2,9 % 12,6 % 10,6 % 10,1 % 10,1 % 9,6 % 8,7 % 6,9 % 5,5 % 23,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nyckeltal Fondens storlek: 85,4 M Fondandelsägare: 128 st Fondandelens värde A: 53,93 Fondandelens värde B: 92,39 Fondandelar i omlopp: ,2426 st Standardavvikelse: 19,2 % Tracking Error (12 mån): 0,1 % Portföljens omsättningshastighet (12 mån): 0,01 Närstående provisionsandel (12 mån): 0,00 % Sharpe (12 mån): 0,48 Transaktionskostnader: 0,00 % 5

6 Specialplaceringsfond SEB Gyllenberg North America Index Nordamerikansk indexfond Regionala och landsvisa fonder Fondfakta Typ: Indexfond (Aktiefond) Grundad: Registreringsland: Finland Fondförvaltare: BlackRock och SEB Gyllenberg Jämförelseindex: MSCI North America -index Vinstutdelning: Fondandelarna indelas i A- och B-serier. A-serien delar årligen ut vinstandel. Minimiplacering: 500 Förvaltningsprovision, TER: 0,4 % p.a., inkluderar förvarsprovision. Mera om arvoden på sidan 7. Avkastning % Avkastning 6 mån 12 mån 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) sedan starten (p.a.) Fonden 2,35 % 17,33 % 6,25 % 2,14 % 3,42 % Index 2,95 % 16,00 % 7,41 % 3,20 % 4,27 % Fondens placeringspolitik Fonden är en indexbaserad aktiefond som placerar inom Nordamerika. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå MSCI North America -index avkastningsnivå. Fondens struktur är en fondernas fond som består av en underfond BLK North America Index Fund som förvaltas av BlackRock. En indexfonds särdrag är kostnads effektivitet och fondens förväntade avkastning uppskattas avvika från sitt jämförelseindex en aning. Grunden för fonden är en aktieportfölj som följer MSCI North America -index och innehåller ca 600 företag. Fondandelar kan tecknas och inlösas en gång i veckan, på veckans första bankdag. För vem Fonden lämpar sig för placerare, som med en del av sin placeringsstrategi vill följa med en kostnadseffektiv global aktieindex utveckling. Andelsvärdets utveckling % 120 SEB Gyllenberg North America Index B Jämförelseindex Fondens portfölj Placeringar som överstiger 0,00 % Placeringsfonder 97,00 % 99,91 % BLK North America Index Fund 97,00 % 99,91 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,00 % 0,09 % /02 03/03 03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 09/10 Fördelning av fondens medel % Informationsteknik Finans och fastigheter Energi Hälsovård Dagligvaror Industrivaror och -tjänster Sällaköpsvaror och -tjänster Material Kraftförsörjning Telekomoperatörer 3,4 % 3,3 % 5,4 % 12,6 % 10,8 % 10,2 % 10,1 % 10,0 % 17,5 % 16,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nyckeltal Fondens storlek: 39,8 M Fondandelsägare: 165 st Fondandelens värde A: 49,28 Fondandelens värde B: 74,35 Fondandelar i omlopp: ,3430 st Standardavvikelse: 18,1 % Tracking Error (12 mån): 0,1 % Portföljens omsättningshastighet (12 mån): 0,02 Närstående provisionsandel (12 mån): 0,0 % Sharpe (12 mån): 0,92 Transaktionskostnader: 0,0 % 6

7 Provisionerna Fonden Teckningsprovision Inlösningsprovision Förvaltnings- och förvarsprovision Räntefonder SEB Gyllenberg Euro Bond 0 % 0,5 % 0,7 % SEB Gyllenberg High Yield 1 % 0,5 % 0,8 % SEB Gyllenberg Money Manager 0 % 40 0,4 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus 0 % 40 0,45 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus (institutionsserie) 0 % 0 % 0,20 % SEB Corporate Bond Fund EUR 1 % * 1 % 1,0 % SEB Short Bond Fund EUR 0 % 40 0,5 % Blandfonder SEB Gyllenberg 20 1 %* 1 % 0,25 %** SEB Gyllenberg 50 1 %* 1 % 0,35 %** SEB Gyllenberg 80 1 %* 1 % 0,45 %** SEB Gyllenberg Forum 1 %* 1 % 0,9 % SEB Gyllenberg European Optimum 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg European Optimum (institutionsserie) 1 % 1 % 0,9 % SEB Gyllenberg Optimum 1 %* 1 % 1,3 % Riskfonder SEB Gyllenberg Momentum 1 %* 1 % 2,5 % Aktiefonder SEB Gyllenberg European Equity Value 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg European Index 0 % 0,8 %*** 0,4 % SEB Gyllenberg Finlandia 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 1 %* 1 % 0,55 %** SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager (institutionsserie) 1 % 1 % 0,20 %** SEB Gyllenberg North America Index 0 % 0,5 %*** 0,4 % SEB Gyllenberg Small Firm 1 %* 1 % 2,5 % SEB Choice Asia ex Japan Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Eastern Europe Small Cap Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Concept Biotechnology 1 % 1 % 1,5 % SEB Eastern Europe ex Russia Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Choice Emerging Markets Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Europa Småbolagsfond 1 % 1 % 1,75 % SEB Europe Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Europe Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Ethical Europe Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Ethical Global Index Fund 0 % 0,5 % 0,4 % SEB Global Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Global Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Internetfond 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Japan Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Latinamerikafond 1 % 1 % 1,75 % SEB Medical Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 1 % 1 % 1,75 % SEB Nordic Fund 1 % 1 % 1,3 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Garantifond 80 1 % 1 % 1,6 % SEB Russia Fund 1 % 1 % 2,5 % SEB Technology Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Östersjöfond/WWF 1 % 1 % 1,5 % Provisionerna kan överenskommas med SEB Gyllenberg Fondbolag Ab då man betraktar kundförhållandet i sin helhet. SEB Gyllenberg fondernas förvarsprovision är 0,1 % p.a. (med undantag av SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager, SEB Gyllenberg European Index, SEB Gyllenberg North America Index, SEB Gyllenberg 20, SEB Gyllenberg 50 och SEB Gyllenberg 80, vars förvarsprovision är 0,05 % p.a.). Förvarsprovision ingår i förvaltningsprovision. SEB:s fondandelar förvaras avgiftsfritt. Bytesprovision * Vid teckningar över euro är teckningsprovision 0,5 % (med undantag av SEB Corporate Bond Fund EUR; vid teckningar över euro) ** Fondens egen provision. Dessutom betalar fonden förvaltningsprovision för fonderna som den placerat i. *** Inte inlösningsprovision i egentlig mening utan en kostnadsdebitering som görs i samband med inlösning och som i sin helhet blir kvar i fonden för att täcka inlösningskostnader för de(n) i fonden ingående underfonderna/underfonden. Från fond Till fond I Finland registrerade I Finland registrerade I Sverige och Luxemburg registrerade I Sverige och Luxemburg aktie- och blandfonder räntefonder SEB aktie- och blandfonder registrerade SEB räntefonder I Finland registrerade aktie- och blandfonder 0,5 % 0,5 % / 1 %* 0,5 % 0,5 % / 1 % * I Finland registrerade räntefonder 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % I Sverige och Luxemburg registrerade SEB aktie- och blandfonder 0,5 % 0,5 % / 1 % * 0,5 % 0,5 % / 1 % * I Sverige och Luxemburg SEB registrerade räntefonder 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % * Teckningsprovision 1 % debiteras enbart vid första bytet, därefter 0,5 %. 7

8 Saajan tilinumero Saaja Maksaja Allekirjoitus Tililtä nro Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Saajan tilinumero Saaja Maksaja Allekirjoitus Tililtä nro Suomessa rekisteröidyt rahastot Firm, European Property. VIESTI Merkitsijä Hlö-/Y-tunnus Puh Verotuskunta Rahasto EUR VIESTI Merkitsijä Hlö-/Y-tunnus Puh Verotuskunta Rahasto Sarja Teckning, inlösning och byte Teckning av fondandelar Teckningsuppdrag mottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) eller på det avgiftsfria servicenumret Före fondteckning kan genomföras förutsätter vi att kunden har fyllt i och undertecknat kundavtalet. Inköpskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för teckningen. Kunden identifieras i samband med teckningen i enlighet med lagen och myndighetsföreskrifterna. I Finland registrerade fondernas teckningstider och minimiplaceringar I Finland registrerade fonder kan tecknas varje bankdag, med undantag av SEB Gyllenberg European Index och SEB Gyllenberg North America Index, vars fondandelar endast kan tecknas och inlösas en gång i veckan, den första bankdagen. Ifall teckningsuppdraget för de i Finland registrerade fonderna ges på bankdagen före den fondspecifika teckningstiden och teckningssumman är SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda senast samma tid, görs teckningen i den kursen som räknas under samma dag. I Sverige och Luxemburg registrerade fondernas teckningstider och minimiplaceringar I Sverige och Luxemburg registrerade fonder kan tecknas varje bankdag. Ifall teckningsuppdraget för dessa fonder ges på bankdagen före kl och teckningssumman är SEB Gyllenberg Private Bank Ab tillhanda senast kl , görs teckningen i den kursen som räknas under samma dag. Undantag av SEB Choice Asia ex Japan Fund, SEB Choice Japan Fund och SEB Concept Biotechnology, vars teckning sker till den kurs som räknas dagen efter uppdraget. Minimiplaceringen är 500 euro. Avtal för månatligt sparande kan inte göras för SEB-fonderna. I Finland registrerade fonders teckningskonton: Nordea Pohjola Sampo Nooa SB SEB Tecknings- beloppet senast på SEB Gyllenbergs konto Fondspecifika teckningstidsfrister Uppdrag senast hos SEB Gyllenberg Fond SEB Gyllenberg 20 kl kl SEB Gyllenberg 50 kl kl SEB Gyllenberg 80 kl kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl kl SEB Gyllenberg European Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl kl SEB Gyllenberg Forum kl kl SEB Gyllenberg European Optimum kl kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl kl SEB Gyllenberg High Yield kl kl SEB Gyllenberg Momentum kl kl SEB Gyllenberg Money Manager kl kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl kl SEB Gyllenberg Small Firm kl kl * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland Minimiplaceringen vid engångsteckning är 500 euro (om inte annat meddelas) och vid regelbundet fondsparande är minimiplaceringen 80 euro i månaden. Avtal för månatligt fondsparande kan inte göras för SEB Gyllenberg European Index, SEB Gyllenberg Money Manager Plus, SEB Gyllenberg North America Index samt SEB Gyllenberg High Yield -fonderna. Vid teckning av fondandelar meddelas ifall man vill teckna A- eller B-andelar (se skillnaden mellan A- och B-andelar på sidan 10). I Sverige och Luxemburg registrerade fondernas teckningskonton: Nordea SEB Pohjola Sampo Nooa SB Kontinuerligt fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder NORDEA OKO SAMPO SEB NOOA SP Paikallisosuuspankit HKI SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy NORDEA SEB OKO SAMPO NOOA SP SEB Gyllenberg Private Bank Oy Unioninkatu 30, HELSINKI Muihin maihin kuin Suomeen rekisteröidyt rahastot Täyttäkää alla mainitut tiedot huolellisesti: Avtal om kontinuerligt fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder görs genom att ringa till vår kundservice på numret , på vårt avgiftsfria servicenummer eller genom att fylla i kunduppgiftsblanketten på våra Internet-sidor. Då vi har fått dina personuppgifter skickar vi ett avtal om kontinuerligt fondsparande per post, där referensnummer för varje tillgängligt fondalternativ framgår. Man kan fondspara i de flesta av SEB Gyllenbergs egna placeringsfonder (inte i SEB fonder eller External fonderna). Minsta teckningssumma är 80 euro. Tecknings-, inlösnings-, förvaltnings- och bytesprovisioner för kontinuerligt sparande följer SEB Gyllenbergs normala prislista. Teckningsbeloppet kan betalas med vanlig bankgiroblankett, med bankernas Internet betalningstjänster, genom den egna bankens betalningstjänst, med tilläggsteckningsblanketten för fondsparare eller m.h.a. SEB Gyllenbergs Portföljtjänst. Kunden kan välja ett eget och flexibelt sätt att fondspara, t.ex. under åtta månaders tid 80 euro/mån i SEB Gyllenberg Finlandia -fonden varefter fyra månader 80 euro/mån i SEB Gyllenberg Momentum -fonden o.s.v. Teckning i olika fonder kan göras så att minimiteckningen är 80 euro / fond /teckning och placeringen i olika fonder sker alltid genom att använda de an givna referensnumren. TILISIIRTO EUR TILISIIRTO Käyttäkää rahastoista seuraavia lyhenteitä: SEB Gyll 20, SEB Gyll 50, SEB Gyll 80, Euro Bond, European Equity Value, European Index, Finlandia, Forum, European Optimum, Global Equity Multimanager, High Yield, Momentum, Money Manager, North America Index, Optimum, Small HUOM! Muistakaa merkitä mitä sarjaa haluatte merkitä (sarja A=tuotto-osuus, sarja B=kasvuosuus). Inlösning av fondandelar och byte till annan fond Inlösningsuppdrag av fondandelar tas emot varje bankdag kl per telefon på numret (09) eller på det avgiftsfria servicenumret

9 911. Fondandelar kan inlösas i euro eller styckvis på SEB Gyllenberg Fondbolag Ab. Inlösnings- eller bytesuppdraget av fondandelar bör ges före den fondspecifika tidsfristen. I Finland registrerade fonders inlösnings- och bytestid I Finland registrerade fonders uppdrag för inlösen eller byte bör ges under bankdagen före den fondspecifika tidsfristen. På så sätt sker inlösen eller byte av fonderna till den kurs som beräknas samma dag. I Sverige och Luxemburg registrerade fonders byte sker enligt följande: A. vid byte av en specifik summa fondandelar sker både inlösen och teckning till kursen som beräknas samma dag. B. vid byte av en viss mängd fondandelar sker inlösen till den kurs som beräknas samma dag och teckningen sker till den kurs som beräknas följande dag. Fondspecifika inlösnings- och bytetidsfrister Uppdrag senast Fonden hos SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg 20 kl SEB Gyllenberg 50 kl SEB Gyllenberg 80 kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl SEB Gyllenberg European Index må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl SEB Gyllenberg Forum kl SEB Gyllenberg European Optimum kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl SEB Gyllenberg High Yield kl SEB Gyllenberg Momentum kl SEB Gyllenberg Money Manager kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl SEB Gyllenberg Small Firm kl Fondernas tecknings-, inlösnings-, bytes- samt förvaltnings- och förvaringsprovisioner finns på prislistan på sidan 7. Följ med fondplaceringar via Portföljtjänsten SEB Gyllenbergs Portföljtjänst möjliggör ett enkelt och bekvämt sätt att följa med sina placeringar via Internet. SEB Gyllenbergs Portföljtjänst visar portföljens nuvarande inne håll, det dagliga marknadsvärdet, anskaffningsvärden, vinst- och förlustvärden samt inne havens vikt i portföljen. Med portföljtjänsten kan man också följa upp transaktionernas olika skeden, pri ser, omkostnader o.s.v. Värdepappers- och kontant trans aktio - ner na kan ses för innevarande och föregående året. Även fondteckningar kan göras behändigt via tjänsten. Ifall placeraren har flere portföljer eller har bruksrätt till andras portföljer, kan man även följa med de portföljer via sin egen tjänst. Portföljtjänsten är avgiftsfri. * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland. Ifall fonden har de kontanter som behövs betalas pengarna från inlösningen till det konto kunden uppgivit senast följande andra bankdag efter inlösningen, med undantag av SEB Gyllenberg European Index och SEB Gyllenberg North America Index. Försäljningskalkylen skickas inom en vecka som be kräftelse för inlösningen. I Sverige och Luxemburg registrerade fonders inlösnings- och bytestid I Sverige och Luxemburg registrerade fonders uppdrag för inlösen eller byte bör ges på bankdagen före kl På så sätt sker inlösen av fonderna till den kurs som beräknas samma dag. Undantag är SEB Choice Asia ex Japan Fund, SEB Choice Japan Fund och SEB Concept Biotechnology, vars inlösen och byte sker till kursen som beräknas följande bankdag efter orderuppdraget. Ifall fonden har de kontanter som behövs betalas pengarna från inlösningen till det konto kunden uppgivit senast följande andra bankdag efter inlösningen. Försäljningskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för inlösningen. 9

10 Allmän information om fonderna Tillväxt- och utdelningsandelar samt vinstutdelning Alla i Finland registrerade SEB Gyllenberg fonder har A-andelar och B- andelar. A-andelarna är utdelningsandelar och B-andelarna är tillväxtandelar. Till innehavarna av tillväxtandelar utdelas ingen vinstandel, utan avkastningen framgår som en snabbare värdestegring jämfört med utdelningsandelar. Till innehavarna av utdelningsandelar utdelas varje vår en vinstandel, vars storlek bestäms på Fondbolagets bolagsstämma. Alla tillväxtandelar och motsvarande utdelningsandelar är sinsemellan lika stora och avkastar inom samma andelsslag lika rätt till fondens förmögenhet och vinstutdelning. En andels bråkdel avkastar som bråkdel en motsvarande rätt till fondens förmögenhet och vinstutdelning. Vinsten betalas till det konto som fondandelsägaren uppgivit. Mera detaljerad information om vinstutdelningen finns i fondernas stadgar. De SEB fonder, som är registrerade i Sverige, har endast en serie, som delar ut sin vinstandel årligen, men huvudsakligen placeras vinstandelen i nya fondandelar. De SEB fonder, som är registrerade i Luxemburg har huvudsakligen tillväxtandelar, till dem utdelas inte någon vinstandel. Se mera detaljerat om vinstutdelning i de fondspecifika översikterna. Byte mellan i Finland registrerade SEB Gyllenberg fondernas utdelnings- och tillväxtandelar är gratis och den möjliga värdestegringen är inte utsatt för beskattning. Speciellt privatpersoner, aktiebolag och andra skattepliktiga samfund prefererar tillväxtandelar. Vinstandelen för utdelningsandelarna är beskattningsbar inkomst för skattepliktiga andelsägare. De svenska fondernas särdrag är deras skattskyldighet. De är skyldiga att betala inkomstskatt för sina inkomster och vinstandelen (dividend) som betalas åt andelsägarna är avdragbar i fondens beskattning. Eftersom den betalda vinstandelen är avdragbar i fondens beskattning, delar fonderna årligen vinst åt andelsägarna. Huvudsakligen återinvesteras vinstandelarna i fonden. Försäljningsvinsten för vinstandelarna av fonder som är registrerade i Sverige, är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland (28 %). Andelsägaren bör själv meddela om möjlig försäljningsvinst i sin skattedeklaration. Sverige har inte på basen av skatteavtalet rätt att beskatta ifrågavarande försäljningsvinst. Fonder registrerade i Luxemburg Fondandelsägaren bör själv meddela sitt innehav i skattedeklarationen. Utdelningsandelarna (avkastningen) för fonder registrerade i Luxemburg är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland. Luxemburg innehåller inte källskatt för betalda vinstandelar. Enligt rådande lag är en fond registrerad i Luxemburg skyldig att betala endast en årlig (i regel 0,05%) skatt av fondens nettoinnehav. Fondandelsägaren bör själv meddela sina erhållna vinst-andelar som kapitalinkomst i skattedeklarationen. Skatten för kapitalinkomst är 28 %. Försäljningsvinsten för vinstandelarna av fonder som är registrerade i Luxemburg är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland (28 %). Andelsägaren bör själv meddela om möjlig försäljningsvinst i sin skattedeklaration. Luxemburg har inte på basen av skatteavtalet rätt att beskatta ifrågavarande försäljningsvinst. Beräkning och publicering av fondandelsvärdet Fondandelens värde beräknas varje bankdag. Värdet beräknas på basen av marknadsvärdet på värdepappren i fonden och värdet publiceras på Internet, i de största dagstidningarna samt på våra hemsidor Värdena för i Finland registrerade fondernas fondandelar beräknas i euro. Värdena för i andra länder registrerade fondernas fondandelar beräknas i fondens basvaluta, men värdena publiceras i Finland i euro. Rapportering Vid köp och försäljning av fondandelar skickar vi en inköps respektive försäljningskalkyl åt kunden. Åt våra kunder skickar vi automatiskt halvårsvis en förmögenhetsförteckning och ett kontoutdrag, av vilka kundens alla fondplaceringar framgår. Över fonderna publiceras en del- och årsrapport och utöver dessa kvartalsrapporter för specialplaceringsfonderna. Beskattning av fondandelsägaren Fonder registrerade i Finland Fondbolaget meddelar skattemyndigheterna årli gen om de fond andelar kunder na äger. Fondens möjliga ut delning av vinst till fondandelarna, d.v.s. utdelningsandelar är be skattningsbar kapital inkomst. Fondbolaget innehåller skatten auto matiskt i samband med betalningen av utdelnings andelarna som förskottsinnehållning. Den skatt som inne hålls av kapitalinkomsten är för tillfället 28 %. Fondbolaget meddelar likaså årligen direkt till skattemyndigheterna om utdelade fondandelar samt den innehållna skatten för dem. Den möjliga överlåtelsevinsten i samband med inlösning (försäljning) av fondandelar (försäljningsvinst) är kapitalinkomst, varav skatteinnehållningen för tillfället är 28 procent kapitalinkomstskatt. Fonder registrerade i Sverige Fondandelsägaren bör själv meddela sitt innehav i skattedeklarationen. Utdelningsandelarna (avkastningen) för svenska placeringsfonder är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland. I Sverige innehålls enligt källstatsprincipen en 15 %:s källskatt. Denna källskatt som innehålls i Sverige kan avkortas i Finland från kapitalskatten som är 28 % (i Finland återstår 13 % till betalning). Fond-andelsägaren bör själv meddela sina erhållna vinstandelar som kapitalinkomst i skattedeklarationen. 10

11 Ord- och begreppslista Benchmark-index Samma som jämförelseindex. Blandfond Placeringsfond, som placerar sina medel både på aktie- och räntemarknaden. Fund of Funds -fond Placeringsfond, som placerar sina medel i andra placeringsfonder. High Yield -placeringsfond High Yield -fond placerar i företagslån. High Yield -lånen är masskuldebrev som företagen emitterat och vars ränteavkastning är hög, eftersom företagets kreditklassificering kan vara svag. Indexfond Placeringsfond, som placerar i aktier i samma proportion som dess index. Eftersträvar alltså att imitera indexets utveckling. Inlösningspris Priset Fondbolaget betalar för placeringsfondsandelen till andelsägaren. Inlösningsprovision Provision, som Fondbolaget debiterar vid inlösen av fondandelar. Jämförelseindex Index med vilket avkastningen i placeringsfonden jämförs enligt stadgarna för fonden. Kallas även för Benchmark-index. Korträntefond Placeringsfond som placerar i kortfristiga räntepapper, vars ränterisk i regel är under 12 månader. Fonden kan placera i statens och offentliga samfunds obligationer och skuldförbindelser, samt masskuldebrevlån och placeringscertifikat emitterade av banker. Kursrisk Risken som uppstår p.g.a. värdepapprens prisförändringar. Marknadsrisk Den allmänna kursutvecklingens inverkan på aktiens kurs. Systematisk risk. Närstående provisionsandel Betalda avgifter meddelas som en procentandel räknat av de förmedlingsavgifter fonden betalat. Portföljens omsättningshastighet Portföljens omsättningshastighet beskriver hur stor omsättning fondens värdepapper har under en viss tid. Man mäter hur många gånger värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondförmögenheten under en viss tid. Då värdet t.ex. är 2, har alla fondens värdepapper omsatts ca 2 gånger under granskningsperioden. Sharpes kvot Sharpes kvot beskriver placeringens avkastningsförmåga i förhållande till dess totalrisk. Kvoten jämför placeringens överavkastningen (avkastning som överskrider riskfri placering) med dess volatilitet. Sharpes kvot används för att jämföra olika placeringar. Ett högre tal beskriver placeringens förmåga att förtjäna högre riskkorrigerad avkastning i jämförelse med sin kontrollgrupp. Det finns inget normativt värde för Sharpes kvot. Specialplaceringsfond Placeringsfond, som kan avvika från placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder, t.ex. genom att koncentrera place-ringarna endast på några få objekt. Standardavvikelse (Volatilitet) Standardavvikelse eller volatilitet är ett riskmått, som beskriver styrkan på avkastningarnas fluktuation i fonden, d.v.s. risken. Ju starkare kursfluktuationen är, desto större är standardavvikelsen och därmed även risken. Värdet räknas endast för de fonder som har minst 12 månaders avkastningshistoria. Vid beräkningen används dagsobservationer och värdet uttrycks som procent per år. Tillväxtandel Placeringsfondsandel till vilken inte utdelas en avkastningsandel, utan den läggs till fondens värde. Total Expense Ratio (TER) TER beskriver fondens totala kostnaders andel av den genom-snittliga fondförmögenheten. TER uttrycks i procent. Till kostnaderna räknas de kostnader som debiteras från fondkapitalet såsom förvaltnings- och förvarsavgifter samt möjliga kontoskötsel- och andra bankavgifter. TER-värdet innehåller inte courtage. Tracking Error (Aktiv risk) Tracking Error mäter fondens aktiva risk, d.v.s. hur noggrant fondens kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Ett högre värde innebär att placeringens avkastning har fluktuerat mycket jämfört med avkastning av dess jämförelseindex. Liten aktiv risk innebär att placeringens avkastning är nära jämförelseindex avkastning. Tracking Error uttrycks som procent per år. Värdet räknas endast för de fonder som har minst 12 månaders avkastningshistoria. Vid beräkningen används vecko-observationer. Obligationsfond En fond, som placerar i masskuldebrev emitterade av stater och offentliga samfund. Placeringsfond Placeringsfonden samlar tillgångarna i en placeringsportfölj och placerar dem i flera olika placeringsobjekt. Placeringsfonden för-delas i lika stora fondandelar, som ger lika rättigheter till de medel som finns i fonden. Fonden ägs av andelsägare i förhållandet till innehavet av andelar. 11

12 Information om distansförsäljning Finlands lagstiftning förutsätter följande uppgifter om distansförsäljning av fonder. Det är frågan om distansförsäljning då ett avtal om någon av SEB Gyllenberg koncernen erbjuden tjänst görs via ett distans försäljningssystem där kunden inte personligen träffar en representant för den som erbjuder tjänsten. Det är inte frågan om distansförsäljning då ett avtal tillfälligt ingås utan att träffa kunden. Nedan framgår de av konsumentskyddslagens 6a kap. 6-9 förut satta förhandsuppgifter angående distansförsäljning av finan siella tjänster. Dessa uppgifter skall ges åt konsumenten innan ett distansavtal ingås. Produktspecifik information (beskrivning av produkten och dess huvudegenskaper, kostnader och arvoden, beskattning m.m.) finns tillgänglig hos SEB Gyllenberg (antingen på adressen nedan eller på Internet, Avtalsvillkoren finns alltid bifogade i det material konsumentkunden tilldelas. Information om bolagen som erbjuder tjänster Till SEB Gyllenberg hör ett värdepappersföretag, ett fondbolag och ett kreditinstitut. Företagens kontaktinformation är: Företag FO-nummer Centralt verksamhetsområde SEB Gyllenberg Asset Management Ab förmögenhetsförvaltning SEB Gyllenberg Fondbolag Ab förvaltning av placeringsfonder SEB Gyllenberg Private Bank Ab kreditinstitutsverksamhet Samtliga bolag, som hör till SEB Gyllenberg, är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och de har det verksamhetstillstånd som lagen förutsätter. Samtliga ovan nämnda bolags hemort är Helsingfors och adressen är Unionsgatan 30, Helsingfors. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren samt kundbetjäningen finns tillgänglig på både finska och svenska. Förhandsinformation ges i enlighet med finsk lagstiftning. På distansförsäljning och -avtal tillämpas Finlands lag. Ångerrätt Konsumenten har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten omfattar dock inte placeringsprodukter vars värde varierar enligt förändringar på marknaden. Ångerrätten gäller inte heller då det redan existerar ett avtal eller om avtalet på konsumentens uttryckliga begäran ifylls förrän ångerfristen löper ut. Exem pel på det här är bl.a. användningen av ett konto på basis av ett kontoavtal eller gjorda värdepapperstransaktioner på basis av ett avtal för värdeandelskonto. Enligt lagen förekommer således ingen ångerrätt beträffande avtal om SEB Gyllenberg koncernens produkter och tjänster, som teckning och inlösning av andelar i placeringsfonder eller köp och försäljning av andra värdepapper (aktier, masskuldebrevslån, derivativer, warranter). Den eventuella ångerrätten beträffande andra än ovannämnda avtal är i kraft 14 dygn efter att distansavtalet har ingåtts eller efter att konsumentkunden har fått eller kunnat få tag på förhandsinformation och avtalsvillkoren. Efter denna tidsfrist tilllämpas upp sägningen av avtalet enligt avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänst. Övervakande myndighet Den övervakande myndigheten för bolagen, som tillhör SEB Gyllenberg, är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, tfn och fax Kundrådgivning och rättsmedel I frågor gällande en tjänst och dess avtal skall kunden alltid i första hand kontakta SEB Gyllenbergs kundservice, tfn (09) Kunden skall omedelbart kontakta SEB Gyllenberg vid fel i tjänsten och eventuel la därtill förknippade krav. Lösning av tvister och rättsskydd utom domstolsväsendet I ärenden gällande fondplaceringar bör kunden alltid i första hand kontakta Fondbolaget, tfn (09) Ifall det mellan Fondbolaget och andelsägaren uppstår sådana konflikter gällande fondplaceringar som inte kan lösas med förhandlingar, kan andelsägaren (i stället för domstolsbehandling) föra behandlingen av konflikten till Värdepappersnämnden. Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och förslag till lösning i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknads lagstiftningen och myndighetsbestämmelser i anslutning därtill samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelssed och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för Fondbolagets alla icke-yrkesmässiga placeringskunder. Kunden kan kontakta Värdepappersnämnden per telefon, brev, fax eller e-post. Värdepappersnämndens kontaktuppgifter är: Malmgatan 34, 6 vån, Helsingfors, tfn (09) , fax (09) och e-post Mera information om Värdepappersnämnden finns på Internet-adressen Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till lösningar i tvister, mellan en konsument och en näringsidkare, gällande konsumtionsvaror som anskaffning av finansiella tjänster eller i tvister relaterade till konsumentvaruavtal. Nämnden behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper som till exempel aktier, andelsbevis eller obligationer. Konsumenttvistenämnden ger endast rekommendationer till skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är: Tavastvägen 3 B, PB 306, Helsingfors, tfn (växel). Närmare information om hur man gör ett klagomål finns på Konsumenttvistenämndens Internet-sidor, Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall han meddela SEB Gyllenberg om det. Kunden skall i meddelandet ange det avtal han vill återkalla. SEB Gyllenberg meddelar i samband med ingående av avtalet eller i serviceprislistan de kostnader och arvoden som konsumenten är skyldig att betala om han använder sin ångerrätt. Kunden skall dessutom återbetala till SEB Gyllenberg de prestationer som han fått av SEB Gyllenberg på basen av avtalet inom 30 dagar efter att meddelande om frånträde gjorts. 12

13 Teckningsblankett I Finland registrerade fonder Så här tecknar ni andelar i Finland registrerade placeringsfonderna: Teckningsuppdrag emottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) Innan teckningen genomförs förutsätts ett undertecknat kundavtal med SEB Gyllenberg. Teckningsbeloppet (minimiteckning 500 euro) bör vara SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda före den fondspecifika tidsfristen. Emottagna teckningsuppdrag förverkligas till den kurs som uträknas samma dag teckningsbeloppet är SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda. Fondspecifika teckningstidsfrister Fond Uppdrag Teckningsbeloppet senast hos senast på SEB SEB Gyllenberg Gyllenbergs konto SEB Gyllenberg 20 kl kl SEB Gyllenberg 50 kl kl SEB Gyllenberg 80 kl kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl kl SEB Gyllenberg European Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl kl SEB Gyllenberg Forum kl kl SEB Gyllenberg European Optimum kl kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl kl SEB Gyllenberg High Yield kl kl SEB Gyllenberg Momentum kl kl SEB Gyllenberg Money Manager kl kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl kl SEB Gyllenberg Small Firm kl kl * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland SEB Gyllenberg Private Bank Ab SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer NORDEA POHJOLA SAMPO SEB NOOA SB GIRERING I Finland registrerade fonder Mottagare Betalare SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS OBS! Kom ihåg att anteckna vilken serie Ni tecknar (serie A = utdelningsandel, serie B = tillväxtandel) MEDDELANDE Tecknare Person-/Fo-nummer Tel Kundnummer Underskrift Fond Serie Från konto nr. EUR 13

14 Teckningsblankett Regelbundet fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder Så här görs en fondsparteckning: Före du gör första fondteckningen bör du underteckna fondsparavtal med SEB Gyllenberg. Använd din personliga fondspecifika referensnummer vid betalningen. Fondteckningen förverkligas till den kurs som uträknas samma dag förutsatt att teckningsbeloppet är SEB Gyllenberg Fond bolag Ab tillhanda senast kl Minimiteckning 80 / fond / teckning. SEB Gyllenberg Fondbolag Ab SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer Mottagare Betalare NORDEA POHJOLA SAMPO SEB NOOA SB Lokalandelsbankerna H:fors SEB Gyllenberg Fondbolag Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS GIRERING Underskrift Fondspecifikt referensnummer Från konto nr. 14 EUR

15 Teckningsblankett Fonder registrerade i övriga länder än Finland Så här tecknar ni andelar i fonder: Teckningsuppdrag emottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) Innan teckningen genomförs förutsätts ett undertecknat kundavtal med SEB Gyllenberg. Uppdraget bör vara framme före kl Teckningsbeloppet (minimiteckning 500 euro) bör vara SEB Gyllenberg Private Bank Ab tillhanda före kl Uppdrag som når SEB Gyllenberg Private Bank Ab efter kl anses mottagna följande bankdag. SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar. SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer NORDEA SEB POHJOLA SAMPO NOOA SB GIRERING Utanför Finland registrerade fonder Mottagare Betalare SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS Fyll i följande uppgifter noggrannt: MEDDELANDE Tecknare Person-/Fo-nummer Tel Kundnummer Underskrift Fond Från konto nr. 15 EUR

16 SEB Räntehedge Alpha Produktblad per den 21 oktober, 2010 Fonden är en räntehedgefond som huvudsakligen placerar i marknader för obligationer och andra ränteinstrument i Europa och USA. Förvaltare Stefan Daberius SEB Investment Management AB Arbetat i branschen: 18 år. Investeringsfilosofi Fonden använder flera olika strategier för att nå en god riskjusterad avkastning. Strategierna bygger på egen analys samt en strukturerad investerings- och riskhanteringsprocess. Fondens främsta mål är att uppnå absolut avkastning, det vill säga öka fondförmögenheten oavsett marknadsläge. Fonden kan dra fördel av såväl stigande som fallande marknadsräntor. Över tiden är målsättningen att fonden ska ge en årlig avkastning på 2 procent över riskfri ränta. Fondfakta Startår 2006 Startkurs (SEK) 100,00 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag SEB Gyllenberg Fondbolag AB Öppen för försäkring Ja Så förvaltas fonden Öppen för IPS Öppen för PPM Ja Nej Placeringsinriktning Fonden förvaltas utifrån fyra huvudsakliga strategiområden; 1) makro- och centralbankshandel där positioner tas i räntor med kortare löptider, 2) trendhandel i räntor, aktieindex och valutor, 3) arbitrage och kvantitativa räntestrategier, samt 4) absolutavkastande kreditstrategier. Dessa strategier förväntas skapa en varierad portfölj med låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Derivatinstrument får används som ett led i fondens placeringsinriktning. Fondens positioner kan överstiga det egna kapitalet. Analysmetod Teamet utför all analys internt. I makrohandeln utnyttjas egna ledande indikatorer för att förutspå konjunktur- och inflationsutveckling. Trendhandeln baseras på modeller som mäter styrka och stabilitet i trenderna för en mängd marknadsinstrument. Egna analyssystem och databaser används i den kvantitativa räntehandeln för att till exempel analysera hur ränteinstrument med olika löptider rör sig i jämförelse med varandra under olika marknadsklimat. Kreditstrategierna baseras på extern och intern analys. Internt används bland annat system för stresstester av underliggande tillgångar och dess kassaflöden. Sammansättning av innehav Teamets förvaltare ansvarar för varsin underportfölj som kan innehålla positioner ur någon eller några av fondens strategiområden. Inga positioner hanteras kollektivt. Syftet är att skapa god riskspridning i fonden, säkerställa en tydlig ansvarsstruktur samt skydda kapitalet. Risken styrs genom individuella månadsmandat som sätter gränsen för hur mycket varje portfölj får förlora innevarande kalendermånad. Mandaten sätts efter önskad totalrisk i fonden och baseras på portföljförvaltarnas individuella prestation. Fondförvaltare Fonden förvaltas av ett team med lång erfarenhet från de finansiella marknaderna. Teamet, som leds av Stefan Daberius, fokuserar på absolutavkastande ränteförvaltning och har kompletterande erfaranheter från olika typer av instrument och förvaltningsstrategier. Bank-på-telefonkod 540 ISIN FI Skattekategori Noterad aktiefond Legal fondtyp Finsk specialplaceringsfond Omsättningshastighet* 20,40 * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. Kostnader (%) Förvaltningsavgift 1,10 Inträdesavgift Ingen TER* 1,10 TKA* 1,30 Resultatbaserad avgift 20% på avkastningen * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Riskmått Alternativ investering, låg risk Standardavvikelse (Fond) % 2 år 3,6 5 år - 10 år - Sharpekvot* 0,1 Tracking Error* - * Beräknas löpande på 24 mån bakåt, senast uppdaterat Mer information om risk hittar du på 16

17 SEB Räntehedge Alpha Produktblad per den 21 oktober, 2010 Utveckling (SEK) Andelsvärde: 114,16 ( ). Fondförmögenhet (M SEK) : 1842,81 (30 jun 2010) SEB Räntehedge Alpha Avkastning % SEK Fond Jämförelseindex Ackumulerad sedan 1 dag 0,04-1 månad 1,14-6 månader 5,01-1 år 2,05-2 år 5,06-3 år 10,67-5 år - - i år 4,02 - Sedan start 14,16 - Genomsnittlig årlig avkastning 3 år 3,44-5 år - - Största positionerna* Andel % Sweden ,50% ,2 Sweden ,00% ,0 Sweden ,00% ,7 Sweden ,50% ,1 Länsförsäkringar Hypotek 4.5% ,8 Stadshypotek ,00% ,7 Swedbank Hypotek % ,7 Nordea Hypotek ,00% ,7 SCBC % ,3 SEB Bolån % ,0 * Senast uppdaterad 30 sep 2010 Vem passar fonden för? Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna acceptera att värdet på sparandet periodvis kan sjunka. På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk, tilldelas fonden risknivå 2. Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Fonden handlas med en dags förskjutning, d v s order läggs dag 1 (före 15.30) och affärsdagen blir dag 2 (dagen då affären genomförs) sänktes förvaltningsavgiften från 1,25% till 1,10%. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på Du kan också besöka vår webbtjänst All redovisning sker efter avgifter. Informationen baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Faktablad och Informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser kan fås enligt ovan. Detta dokument producerades den 22 oktober :57:31 17

18 SEB Gyllenberg European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,55 % BLK UK Index Sub Fund , ,37 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä 100,0 % 18

19 SEB Gyllenberg North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,0 % Sijoitusrahastot 97,0 % BLK North America Index Fund , ,00 % Muut varat ja velat netto 3,0 % Yhteensä 100,0 % 19

20 SEB Räntehedge Alpha FONDFÖRMÖGENHET FINANSIELLA Antal/ Dagsvärde Fördel- INSTRUMENT Nom SEK ning % 1) PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (346,6%) Obligationer m m EUR-obligationer 3,3 UBS FRN Callable ,9 Barclays FRN Callable ,0 UniCredit FRN Callable ,2 Swedbank FRN ,2 Ispim FRN Callable ,2 Barclays FRN Callable ,4 Abbey National FRN Callable ,3 GBP-obligationer 3,7 BNP Paribas FRN Callable ,6 National Australia Bank 5.375% ,2 Svenska Handelsbanken FRN Callable ,4 SEB FRN Callable ,4 Swedbank 5.25% Callable ,9 Societe Generale 5.75% 2049 Callable ,2 SEK-obligationer 335,6 Nordea Hypotek ,00% ,7 Nordea Hypotek % ,8 SCBC % ,6 SCBC % ,3 SCA Finans FRN ) ,1 SEB Bolån % ,0 SEB Bolån 565 4,25% ,0 SEB Bolån % ,4 Stadshypotek ,00% ,7 Swedbank Hypotek % ,7 Sweden % ,1 Sweden ,50% ,1 Sweden ,00% ,7 Sweden ,50% ,2 Sweden ,50% ,0 Sweden ,00% ,0 Swedish Match 144 FRN ) ,5 Länsförsäkringar Hypotek 4.5% ,8 USD-obligationer 4,1 BNP Paribas FRN Callable ,2 Royal Bank of Scotland FRN ,2 Sigma Finance Corporation FRN ,0 UniCredit FRN Callable ,1 Svenska Handelsbanken FRN Callable ,2 UBS AG Jersey FRN Callable ,4 Summa Obligationer m m ,6 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (3,3%) Ränteoptioner - 0,2 Bund Option 131 Sälj November ,0 Bund Option Köp November ,0 Bund Option 133 Köp November ,0 Bund Option Köp November ,0 Schatz Option Sälj November ,0 Schatz Option 109 Sälj November ,0 Schatz Option Sälj November ,0 Schatz Option Köp October ,0 US Short Future Sälj M December ,0 US Short Future Sälj M December ,1 US Short Future Sälj M December ,1 US 10 Year Option 123 Sälj November ,0 US 10 Year Option 124 Sälj November ,0 US 10 Year Option 125 Sälj November ,1 IMM10Z 1.3 Sälj December ,0 IMM10Z 1.5 Köp December ,1 IMM10Z 1.5 Sälj December ,0 IMM10Z 1.6 Köp December ,2 IMM10Z 1.7 Köp December ,0 Ränteterminer 1,6 Euro Bobl Future 5 Year December ,0 Euro Bund Future 10 Year December ,0 Euro Schatz Future 2 Year December ,0 US 5 Year Treasury Notes December ,0 Euribor Future 3M June ,0 Euribor Future 3M September ,0 Euribor Future 3M March ,0 US Short Future CME 3M June ,0 OM IMM-FRA December ,4 OM IMM-FRA March ,3 OM IMM-FRA June ,5 OM IMM-FRA September ,1 OM IMM-FRA December ,0 OM IMM-FRA September ,2 OMR Caisse 2Y December Future ,0 OMR Gov 2Y December Future ,0 Ränteswapar 1,5 Ränte Swap Fixed-Floating % SEK ,1 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,2 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,0 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,0 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,2 Valutaswapar 0,3 FX-SWAP EUR/SEK ,0 FX-SWAP GBP/SEK ,0 FX-SWAP USD/SEK ,3 Valutaoptioner 0,0 FX Option EUR/SEK 9,90 9 december 2010 Köp ,0 FX Option EUR/SEK 8,85 2 december 2010 Sälj ,1 FX Option EUR/SEK 9,147 7 oktober 2010 Sälj ,0 FX Option USD/JPY 85,50 26 oktober 2010 köp ,1 FX Option USD/JPY 87,50 26 oktober 2010 köp ,0 FX Option USD/JPY 82,50 26 oktober 2010 sälj ,1 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (- 18,0%) Likvida medel ,1 Övriga tillgångar och skulder netto ,9 FONDFÖRMÖGENHET(100,0%) ,0 1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent 5) Med räntejusteringsklausul VALUTAEXPONERING (%) SEK 91 EUR 9 INNEHAV PER EMITTENT MED FLER INSTRUMENT ELLER MARKNADSPLATSER Emittent % Emittent % Svenska Staten 231,0 BNP paribas 0,0 Swedbank 17,7 UniCredit 0,0 Nordea 18,4 UBS 0,0 SEB 18,4 SCBC 0,0 Barclays 0,4 20

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9)

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9) SEB Fondbolag Finland Ab:s fondprospekt 11.6.2015 Enligt lagen om placeringsfonder måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt.

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

ETF eller vanlig aktiefond?

ETF eller vanlig aktiefond? ETF eller vanlig aktiefond? Seligson & Co Fondbolag Abp KOSTNADERNAS BETYDELSE? Utgångsläge: placering av 100 000 euro för 25 år Förväntad avkastning: 10 % per år Två alternativ: Kostnadseffektiv: helhetskostnader

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

Kort om placeringsfonden

Kort om placeringsfonden Innehåll Kort om placeringsfonder 4 Spar- och placeringsobjekt 5 Vad är en placeringsfond? 7 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond? 9 Hurdana placeringsfonder finns det? 11 Riskerna

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

FONDPROSPEKT. Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013

FONDPROSPEKT. Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013 Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013 Enligt lagen om placeringsfonder ska ett fondbolag utöver fondens stadgar och faktabladet med basfakta för investerare även offentliggöra ett fondprospekt för de

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar.

OP-Företagslån är en lång räntefond och dess placeringsmål är att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera medel enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 22.12.2011. Stadgarna gäller från 3.2.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-FÖRETAGSLÅN Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt gemensamma stadgar

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE SEPTEMBER 2008 Denna broschyr innehåller information rörande Swedbank Robur Valuta Hedge 1. Fonden förvaltas av Swedbank Robur International II SICAV ( Fondbolaget

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Sparbanken Kortränta -placeringsfond

Sparbanken Kortränta -placeringsfond 1 Sparbanken Kortränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kortränta-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Lyhytkorko -sijoitusrahasto.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2014. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i förvalsalternativet AP7 Såfa och

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Amerika Värde är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 20.3.2014. Stadgarna gäller från 23.4.2014. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-AMERIKA VÄRDE Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika stadgarna (1 2 ) och av de

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt

JOM Rahastoyhtiö Oy. Officiellt Fondprospekt JOM Rahastoyhtiö Oy Officiellt Fondprospekt JOM Silkkitie -placeringsfond 12.8.2015 s.2 JOM Komodo -placeringsfond 12.8.2015 s.9 1 JOM SILKKITIE -PLACERINGSFOND FONDPROSPEKT 12.8.2015 JOM SILKKITIE - PLACERINGSFOND

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015 1. Viktig information... 3 1.1.

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar.

OP-Europa Plus är en aktiefond som har som syfte att på lång sikt öka fondandelens värde genom att placera tillgångarna enligt Fondens stadgar. Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 18.09.2014. Stadgarna gäller från 26.1.2015. Fondens stadgar har skickats till Finansinspektionen för kännedom. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EUROPA

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer