Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport 30.9.2010"

Transkript

1 Fondrapport Specialplaceringsfondernas delårsrapport

2 Innehållsförteckning Val av risknivå och placeringsfond 3 Aktiefonder Europa SEB Gyllenberg European Index 5 Regionala och landsvisa fonder SEB Gyllenberg North America Index 6 Provisionerna 7 Teckning, inlösning och byte av fondandelar 8 Allmän information om fonderna 10 Ord- och begreppslista 11 Information om distansförsäljning 12 Teckningsblankett I Finland registrerade fonder 13 Regelbundet fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder 14 Fonder registrerade i övriga länder än Finland 15 Hedgefonder SEB Räntehedge Alpha 16 Fondernas innehav SEB Gyllenberg European Index 18 SEB Gyllenberg North America Index 19 SEB Räntehedge Alpha 20 2

3 Val av risknivå och placeringsfond Inom SEB Gyllenbergs fondfamilj finns det många olika placeringsmöjligheter. Det är bra att observera att det mellan de olika fonderna kan förekomma markanta skillnader. Både den förväntade avkastningen och risken kan variera stort. Genom att bekanta er med fondernas stadgar samt genom att diskutera med SEB Gyllenbergs representanter erhåller ni information om de olika fondernas verksamhetsmodeller. Vid val av place ringsfond, borde man fråga sig själv åtminstone följande frågor: Vilken är målsättningen med min placering? Hur lång är min placeringshorisont? Vilken risk är jag färdig att ta? Placeringshorisont Målsättningarna bestämmer riktlinjerna också för placeringshorisonten. Valet av fond påverkas kanske mest av den egna placeringshorisontens längd. Huvudregeln är att en placerare med en lång placeringshorisont bode placera åtminstone en del av sina medel i aktier, eftersom aktierna historiskt sett avkastat bäst på lång sikt. För placeringar på kort sikt är det bästa alternativet räntefonder med låg risk. Ifall placeringshorisonten är oklar lönar det sig att överväga obligations- eller blandfonder. Svaren på de här frågorna avgör vilken fond som lämpar sig för just er. Målsättning Före valet av placeringsfond är det bra att utreda varför man placerar. De egna målsättningarna, den ekonomiska situationen, åldern, familjen o.s.v. påverkar väsentligt valet av placerings objekt. Som utgångspunkt lönar det sig att komma ihåg att avkastning och risk alltid går hand i hand. Huvudregeln är att risknivån för räntefonderna är lägre än för aktiefonderna och därmed är räntefondernas avkastning också lägre. Ju högre avkastning man eftersträvar, desto högre risk måste man uthärda. På längre sikt är det mer sannolikt, att placeringsobjekt med högre volatilitet avkastar bättre i genomsnitt. SEB Gyllenberg Momentum SEB Gyllenberg Small Firm SEB Gyllenberg Finlandia I Finland registrerade fonder Räntefonder SEB Gyllenberg Money Manger SEB Gyllenberg Money Manger Plus SEB Gyllenberg Euro Bond SEB Gyllenberg High Yield Blandfonder SEB Gyllenberg 20 SEB Gyllenberg 50 SEB Gyllenberg 80 SEB Gyllenberg Optimum SEB Gyllenberg European Optimum SEB Gyllenberg Forum Aktiefonder SEB Gyllenberg Finlandia SEB Gyllenberg Small Firm SEB Gyllenberg European Equity Value SEB Gyllenberg European Index SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager SEB Gyllenberg North America Index SEB Gyllenberg Momentum Rekommenderad placeringstid 1 mån eller längre 1 mån eller längre 2 år eller längre 3 år eller längre 2 år eller längre 3 4 år eller längre 4 år eller längre 3 4 år eller längre 3 4 år eller längre 2 3 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre 5 år eller längre SEB Gyllenberg 50 SEB Gyllenberg High Yield SEB Gyllenberg Forum SEB Gyllenberg 20 SEB Gyllenberg European Bond SEB Gyllenberg Money Manager SEB Gyllenberg North America Index SEB Gyllenberg 80 SEB Gyllenberg European Optimum SEB Gyllenberg Optimum SEB Gyllenberg Money Manager Plus SEB Gyllenberg European Equity Value SEB Gyllenberg European Index SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager Risktagningsförmåga Risk innebär volatilitet. På grund av aktie- och räntemarknadernas fluktuation kan det hända att placeringarnas avkastning uteblir och en del av kapitalet går förlorat. Räntefondernas volatilitet är i allmänhet mindre än aktiefondernas, men i och med en lägre risk är även den förväntade avkastningen mindre. För blandfonder är den förväntade avkastningen på lång sikt något mindre än för rena aktiefonder, men därmed är även risknivån lägre. I praktiken tar den lägre risknivån sig uttryck i en jämnare värdeutveckling. Aktiefonder lämpar sig för placerare som accepterar stora årliga värdefluktuationer. Aktiefondens avkastning och risk baserar sig på de underliggande aktiernas kursutveckling. Förväntad avkastning och risk 3

4 Förutom en diversifiering mellan olika förmögenhetsklasser, är ett effektivt sätt att minska risken för placeringarna att sprida en del av placeringarna utomlands. Internationella placeringar minskar den s.k. Finland-risken. Internationella placeringar avkastar inte nödvändigtvis bättre än inhemska, men med hjälp av dem kan man effektivt balansera avkastningen. Riskhantering Placeringspolitik Då målsättningen, placeringshorisonten och risknivån är klara, lönar det sig att studera placeringsfondernas placeringspolitik. Det finns lika många definitioner på placeringspolitik som det finns fonder. Det lönar sig också att bekanta sig med fondernas avkastningsmål, placeringsobjekt, placeringsområde, etiska kriterier o.s.v. I den här broschyren och i fondernas stadgar samt fondernas förenklade fondbroschyrer finner ni hjälp till de aspek ter som nämns ovan. Den centrala principen i fondplaceringen är att sprida risken som uppkommer i placeringsverksamheten. Därför regleras det för placeringsfonderna i lagen exakta stadgar, hur medlen ska diversifieras i olika placeringsmål och hur mycket man får placera i enstaka placeringsmål. Om fondernas risker kan man läsa noggrannare i fondernas förenklade fondbroschyrer. Hög och låg risk Fondernas risknivå kan mätas på olika sätt. Fondens placerings-objekt är viktigt såsom också den huvudsakliga marknaden, volatiliteten samt fondens Tracking Error. Allmänt kan sägas att ju högre andel aktier det finns i fonden, desto högre är risken och tvärtom. I SEB Gyllenbergs breda fondurval finns det allt från aktiefonder med hög risk till räntefonder med låg risk. Genom att spara regelbundet minskar den tidsmässiga risken Nyckelordet för fondsparandet är långsiktighet. Regelbundet månadssparande är behändigt och förmögenheten ökar obemärkt. Det regelbundna fondsparandet hjälper även att effektivt jämna ut kursfluktuationer. Risken att göra placeringen vid fel tidpunkt minskar, när placeringar görs fortlöpande. När kurserna sjunker, får placeraren flera fondandelar för samma summa. När kurserna åter stiger, ökar alla fondandelarnas värde. På det viset blir fondandelarnas genomsnittliga anskaffningsvärde rimligt och placeraren behöver inte fundera på den rätta placerings tidpunkten. Fondens risk mäts med hjälp av standardavvikelse Standardavvikelsen mäter kursvärdets fluktuationer i fonden. Standardavvikelsen för en fond med låg risk är liten och tvärtom. Sannolikheten att fonden når sin förväntade avkastning är högre för fonder med liten standardavvikelse. Motsvarande är avkastningens fluktuation större för fonder med hög standardavvikelse. Placeringsfondens förväntade avkastning uppnås dock med större sannolikhet ju längre placeringstiden är. Euro Fond Bankkonto Aktiv risk fondens avkastning jämfört med sitt index Med Tracking Error -riskmåttet mäter man fondens aktivitet att avvika från jämförelseindexet. Med andra ord visar Tracking Error hur stor tendens fonden har att avvika från sitt jämförelseindex. Fondens låga Tracking Error innebär oftast att placeringarnas sammansättning långt följer jämförelseindexets sammansättning och därmed är fondens förväntade avkastning också nära jämförelseindexets avkastning. Ju större Tracking Error -siffran för fonden är, desto större överavkastning eftersträvas jämfört med jämförelseindexet. Man bör dock minnas att med en högre Tracking Error -siffra kan man även få en avkastning som är betydligt sämre än jämförelseindexets Förväntad avkastning År IFALL MAN SPARAR 100 EURO UNDER 15 ÅR i fonden, vars genomsnittliga årsavkastning är 8 %, kommer placeringens värde om 15 år att vara euro på bankkonto, vars genomsnittliga årsränta är 2 %, kommer placeringens värde om 15 år att vara euro. Exemplet är kalkylmässigt uträknat och ger ingen garanti för framtida avkastning. Beroende på marknadsläget kan fondens värde stiga eller sjunka. 4

5 Specialplaceringsfond SEB Gyllenberg European Index Europeisk indexfond Fondfakta Typ: Indexfond (Aktiefond) Grundad: Registreringsland: Finland Fondförvaltare: BlackRock och SEB Gyllenberg Jämförelseindex: MSCI Europe -index Vinstutdelning: Fondandelarna indelas i A- och B-serier. A-serien delar årligen ut vinstandel. Minimiplacering: 500 Förvaltningsprovision, TER: 0,4 % p.a., inkluderar förvarsprovision. Mera om arvoden på sidan 7. Avkastning % Avkastning 6 mån 12 mån 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) sedan starten (p.a.) Fonden 0,22 % 9,88 % 9,29 % 0,41 % 0,73 % Index 0,33 % 9,88 % 9,43 % 1,40 % 2,18 % Fondens placeringspolitik Placeringsfond SEB Gyllenberg European Index är en indexbaserad aktiefond som placerar inom Västeuropa. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå MSCI Europe -index avkastningsnivå. Strukturen för fonden är en fondernas fond som består av två underfonder: UK Index Sub Fund och Europe ex-uk Index Sub Fund som förvaltas av BlackRock. Den övervakande myndigheten och förvarssamfundet är Irländ ska Centralbanken. Man eftersträvar att placera fondens medel så att strukturen av placeringarna motsvarar så exakt som möjligt strukturen av jämförelseindexet. Grunden för fonden är en aktieportfölj som följer MSCI Europe -index och innehåller över 500 företag. Fondandelar kan tecknas och inlösas en gång i veckan, på veckans första bankdag. För vem Fonden lämpar sig för placerare, som vill följa med en kostnadseffektiv europeisk funktionsmodell. Andelsvärdets utveckling % 140 SEB Gyllenberg European Index B Jämförelseindex Fondens portfölj Placeringar som överstiger 0,00 % Placeringsfonder 99,92 % 99,92 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 66,55 % 66,55 % BLK UK Index Sub Fund 33,37 % 33,37 % Övriga tillgångar och skulder netto 0,08 % 0,08 % /99 12/00 12/01 12/02 12/04 12/05 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 09/10 Fördelning av fondens medel % Finans och fastigheter Dagligvaror Industrivaror och -tjänster Energi Hälsovård Material Sällanköpsvaror och -tjänster Telekomoperatörer Kraftförsörjning Informationsteknik 2,9 % 12,6 % 10,6 % 10,1 % 10,1 % 9,6 % 8,7 % 6,9 % 5,5 % 23,1 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nyckeltal Fondens storlek: 85,4 M Fondandelsägare: 128 st Fondandelens värde A: 53,93 Fondandelens värde B: 92,39 Fondandelar i omlopp: ,2426 st Standardavvikelse: 19,2 % Tracking Error (12 mån): 0,1 % Portföljens omsättningshastighet (12 mån): 0,01 Närstående provisionsandel (12 mån): 0,00 % Sharpe (12 mån): 0,48 Transaktionskostnader: 0,00 % 5

6 Specialplaceringsfond SEB Gyllenberg North America Index Nordamerikansk indexfond Regionala och landsvisa fonder Fondfakta Typ: Indexfond (Aktiefond) Grundad: Registreringsland: Finland Fondförvaltare: BlackRock och SEB Gyllenberg Jämförelseindex: MSCI North America -index Vinstutdelning: Fondandelarna indelas i A- och B-serier. A-serien delar årligen ut vinstandel. Minimiplacering: 500 Förvaltningsprovision, TER: 0,4 % p.a., inkluderar förvarsprovision. Mera om arvoden på sidan 7. Avkastning % Avkastning 6 mån 12 mån 3 år (p.a.) 5 år (p.a.) sedan starten (p.a.) Fonden 2,35 % 17,33 % 6,25 % 2,14 % 3,42 % Index 2,95 % 16,00 % 7,41 % 3,20 % 4,27 % Fondens placeringspolitik Fonden är en indexbaserad aktiefond som placerar inom Nordamerika. Fondens målsättning är att på lång sikt uppnå MSCI North America -index avkastningsnivå. Fondens struktur är en fondernas fond som består av en underfond BLK North America Index Fund som förvaltas av BlackRock. En indexfonds särdrag är kostnads effektivitet och fondens förväntade avkastning uppskattas avvika från sitt jämförelseindex en aning. Grunden för fonden är en aktieportfölj som följer MSCI North America -index och innehåller ca 600 företag. Fondandelar kan tecknas och inlösas en gång i veckan, på veckans första bankdag. För vem Fonden lämpar sig för placerare, som med en del av sin placeringsstrategi vill följa med en kostnadseffektiv global aktieindex utveckling. Andelsvärdets utveckling % 120 SEB Gyllenberg North America Index B Jämförelseindex Fondens portfölj Placeringar som överstiger 0,00 % Placeringsfonder 97,00 % 99,91 % BLK North America Index Fund 97,00 % 99,91 % Övriga tillgångar och skulder netto 3,00 % 0,09 % /02 03/03 03/04 03/05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 09/10 Fördelning av fondens medel % Informationsteknik Finans och fastigheter Energi Hälsovård Dagligvaror Industrivaror och -tjänster Sällaköpsvaror och -tjänster Material Kraftförsörjning Telekomoperatörer 3,4 % 3,3 % 5,4 % 12,6 % 10,8 % 10,2 % 10,1 % 10,0 % 17,5 % 16,7 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Nyckeltal Fondens storlek: 39,8 M Fondandelsägare: 165 st Fondandelens värde A: 49,28 Fondandelens värde B: 74,35 Fondandelar i omlopp: ,3430 st Standardavvikelse: 18,1 % Tracking Error (12 mån): 0,1 % Portföljens omsättningshastighet (12 mån): 0,02 Närstående provisionsandel (12 mån): 0,0 % Sharpe (12 mån): 0,92 Transaktionskostnader: 0,0 % 6

7 Provisionerna Fonden Teckningsprovision Inlösningsprovision Förvaltnings- och förvarsprovision Räntefonder SEB Gyllenberg Euro Bond 0 % 0,5 % 0,7 % SEB Gyllenberg High Yield 1 % 0,5 % 0,8 % SEB Gyllenberg Money Manager 0 % 40 0,4 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus 0 % 40 0,45 % SEB Gyllenberg Money Manager Plus (institutionsserie) 0 % 0 % 0,20 % SEB Corporate Bond Fund EUR 1 % * 1 % 1,0 % SEB Short Bond Fund EUR 0 % 40 0,5 % Blandfonder SEB Gyllenberg 20 1 %* 1 % 0,25 %** SEB Gyllenberg 50 1 %* 1 % 0,35 %** SEB Gyllenberg 80 1 %* 1 % 0,45 %** SEB Gyllenberg Forum 1 %* 1 % 0,9 % SEB Gyllenberg European Optimum 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg European Optimum (institutionsserie) 1 % 1 % 0,9 % SEB Gyllenberg Optimum 1 %* 1 % 1,3 % Riskfonder SEB Gyllenberg Momentum 1 %* 1 % 2,5 % Aktiefonder SEB Gyllenberg European Equity Value 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg European Index 0 % 0,8 %*** 0,4 % SEB Gyllenberg Finlandia 1 %* 1 % 1,3 % SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 1 %* 1 % 0,55 %** SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager (institutionsserie) 1 % 1 % 0,20 %** SEB Gyllenberg North America Index 0 % 0,5 %*** 0,4 % SEB Gyllenberg Small Firm 1 %* 1 % 2,5 % SEB Choice Asia ex Japan Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Eastern Europe Small Cap Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Concept Biotechnology 1 % 1 % 1,5 % SEB Eastern Europe ex Russia Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Choice Emerging Markets Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Europa Småbolagsfond 1 % 1 % 1,75 % SEB Europe Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Europe Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Ethical Europe Fund 1 % 1 % 1,4 % SEB Ethical Global Index Fund 0 % 0,5 % 0,4 % SEB Global Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,75 % SEB Global Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Internetfond 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Japan Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Latinamerikafond 1 % 1 % 1,75 % SEB Medical Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 1 % 1 % 1,75 % SEB Nordic Fund 1 % 1 % 1,3 % SEB Choice North America Chance/Risk Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Garantifond 80 1 % 1 % 1,6 % SEB Russia Fund 1 % 1 % 2,5 % SEB Technology Fund 1 % 1 % 1,5 % SEB Östersjöfond/WWF 1 % 1 % 1,5 % Provisionerna kan överenskommas med SEB Gyllenberg Fondbolag Ab då man betraktar kundförhållandet i sin helhet. SEB Gyllenberg fondernas förvarsprovision är 0,1 % p.a. (med undantag av SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager, SEB Gyllenberg European Index, SEB Gyllenberg North America Index, SEB Gyllenberg 20, SEB Gyllenberg 50 och SEB Gyllenberg 80, vars förvarsprovision är 0,05 % p.a.). Förvarsprovision ingår i förvaltningsprovision. SEB:s fondandelar förvaras avgiftsfritt. Bytesprovision * Vid teckningar över euro är teckningsprovision 0,5 % (med undantag av SEB Corporate Bond Fund EUR; vid teckningar över euro) ** Fondens egen provision. Dessutom betalar fonden förvaltningsprovision för fonderna som den placerat i. *** Inte inlösningsprovision i egentlig mening utan en kostnadsdebitering som görs i samband med inlösning och som i sin helhet blir kvar i fonden för att täcka inlösningskostnader för de(n) i fonden ingående underfonderna/underfonden. Från fond Till fond I Finland registrerade I Finland registrerade I Sverige och Luxemburg registrerade I Sverige och Luxemburg aktie- och blandfonder räntefonder SEB aktie- och blandfonder registrerade SEB räntefonder I Finland registrerade aktie- och blandfonder 0,5 % 0,5 % / 1 %* 0,5 % 0,5 % / 1 % * I Finland registrerade räntefonder 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % I Sverige och Luxemburg registrerade SEB aktie- och blandfonder 0,5 % 0,5 % / 1 % * 0,5 % 0,5 % / 1 % * I Sverige och Luxemburg SEB registrerade räntefonder 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % * Teckningsprovision 1 % debiteras enbart vid första bytet, därefter 0,5 %. 7

8 Saajan tilinumero Saaja Maksaja Allekirjoitus Tililtä nro Aleksanterinkatu 44, HELSINKI Saajan tilinumero Saaja Maksaja Allekirjoitus Tililtä nro Suomessa rekisteröidyt rahastot Firm, European Property. VIESTI Merkitsijä Hlö-/Y-tunnus Puh Verotuskunta Rahasto EUR VIESTI Merkitsijä Hlö-/Y-tunnus Puh Verotuskunta Rahasto Sarja Teckning, inlösning och byte Teckning av fondandelar Teckningsuppdrag mottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) eller på det avgiftsfria servicenumret Före fondteckning kan genomföras förutsätter vi att kunden har fyllt i och undertecknat kundavtalet. Inköpskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för teckningen. Kunden identifieras i samband med teckningen i enlighet med lagen och myndighetsföreskrifterna. I Finland registrerade fondernas teckningstider och minimiplaceringar I Finland registrerade fonder kan tecknas varje bankdag, med undantag av SEB Gyllenberg European Index och SEB Gyllenberg North America Index, vars fondandelar endast kan tecknas och inlösas en gång i veckan, den första bankdagen. Ifall teckningsuppdraget för de i Finland registrerade fonderna ges på bankdagen före den fondspecifika teckningstiden och teckningssumman är SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda senast samma tid, görs teckningen i den kursen som räknas under samma dag. I Sverige och Luxemburg registrerade fondernas teckningstider och minimiplaceringar I Sverige och Luxemburg registrerade fonder kan tecknas varje bankdag. Ifall teckningsuppdraget för dessa fonder ges på bankdagen före kl och teckningssumman är SEB Gyllenberg Private Bank Ab tillhanda senast kl , görs teckningen i den kursen som räknas under samma dag. Undantag av SEB Choice Asia ex Japan Fund, SEB Choice Japan Fund och SEB Concept Biotechnology, vars teckning sker till den kurs som räknas dagen efter uppdraget. Minimiplaceringen är 500 euro. Avtal för månatligt sparande kan inte göras för SEB-fonderna. I Finland registrerade fonders teckningskonton: Nordea Pohjola Sampo Nooa SB SEB Tecknings- beloppet senast på SEB Gyllenbergs konto Fondspecifika teckningstidsfrister Uppdrag senast hos SEB Gyllenberg Fond SEB Gyllenberg 20 kl kl SEB Gyllenberg 50 kl kl SEB Gyllenberg 80 kl kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl kl SEB Gyllenberg European Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl kl SEB Gyllenberg Forum kl kl SEB Gyllenberg European Optimum kl kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl kl SEB Gyllenberg High Yield kl kl SEB Gyllenberg Momentum kl kl SEB Gyllenberg Money Manager kl kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl kl SEB Gyllenberg Small Firm kl kl * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland Minimiplaceringen vid engångsteckning är 500 euro (om inte annat meddelas) och vid regelbundet fondsparande är minimiplaceringen 80 euro i månaden. Avtal för månatligt fondsparande kan inte göras för SEB Gyllenberg European Index, SEB Gyllenberg Money Manager Plus, SEB Gyllenberg North America Index samt SEB Gyllenberg High Yield -fonderna. Vid teckning av fondandelar meddelas ifall man vill teckna A- eller B-andelar (se skillnaden mellan A- och B-andelar på sidan 10). I Sverige och Luxemburg registrerade fondernas teckningskonton: Nordea SEB Pohjola Sampo Nooa SB Kontinuerligt fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder NORDEA OKO SAMPO SEB NOOA SP Paikallisosuuspankit HKI SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy NORDEA SEB OKO SAMPO NOOA SP SEB Gyllenberg Private Bank Oy Unioninkatu 30, HELSINKI Muihin maihin kuin Suomeen rekisteröidyt rahastot Täyttäkää alla mainitut tiedot huolellisesti: Avtal om kontinuerligt fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder görs genom att ringa till vår kundservice på numret , på vårt avgiftsfria servicenummer eller genom att fylla i kunduppgiftsblanketten på våra Internet-sidor. Då vi har fått dina personuppgifter skickar vi ett avtal om kontinuerligt fondsparande per post, där referensnummer för varje tillgängligt fondalternativ framgår. Man kan fondspara i de flesta av SEB Gyllenbergs egna placeringsfonder (inte i SEB fonder eller External fonderna). Minsta teckningssumma är 80 euro. Tecknings-, inlösnings-, förvaltnings- och bytesprovisioner för kontinuerligt sparande följer SEB Gyllenbergs normala prislista. Teckningsbeloppet kan betalas med vanlig bankgiroblankett, med bankernas Internet betalningstjänster, genom den egna bankens betalningstjänst, med tilläggsteckningsblanketten för fondsparare eller m.h.a. SEB Gyllenbergs Portföljtjänst. Kunden kan välja ett eget och flexibelt sätt att fondspara, t.ex. under åtta månaders tid 80 euro/mån i SEB Gyllenberg Finlandia -fonden varefter fyra månader 80 euro/mån i SEB Gyllenberg Momentum -fonden o.s.v. Teckning i olika fonder kan göras så att minimiteckningen är 80 euro / fond /teckning och placeringen i olika fonder sker alltid genom att använda de an givna referensnumren. TILISIIRTO EUR TILISIIRTO Käyttäkää rahastoista seuraavia lyhenteitä: SEB Gyll 20, SEB Gyll 50, SEB Gyll 80, Euro Bond, European Equity Value, European Index, Finlandia, Forum, European Optimum, Global Equity Multimanager, High Yield, Momentum, Money Manager, North America Index, Optimum, Small HUOM! Muistakaa merkitä mitä sarjaa haluatte merkitä (sarja A=tuotto-osuus, sarja B=kasvuosuus). Inlösning av fondandelar och byte till annan fond Inlösningsuppdrag av fondandelar tas emot varje bankdag kl per telefon på numret (09) eller på det avgiftsfria servicenumret

9 911. Fondandelar kan inlösas i euro eller styckvis på SEB Gyllenberg Fondbolag Ab. Inlösnings- eller bytesuppdraget av fondandelar bör ges före den fondspecifika tidsfristen. I Finland registrerade fonders inlösnings- och bytestid I Finland registrerade fonders uppdrag för inlösen eller byte bör ges under bankdagen före den fondspecifika tidsfristen. På så sätt sker inlösen eller byte av fonderna till den kurs som beräknas samma dag. I Sverige och Luxemburg registrerade fonders byte sker enligt följande: A. vid byte av en specifik summa fondandelar sker både inlösen och teckning till kursen som beräknas samma dag. B. vid byte av en viss mängd fondandelar sker inlösen till den kurs som beräknas samma dag och teckningen sker till den kurs som beräknas följande dag. Fondspecifika inlösnings- och bytetidsfrister Uppdrag senast Fonden hos SEB Gyllenberg SEB Gyllenberg 20 kl SEB Gyllenberg 50 kl SEB Gyllenberg 80 kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl SEB Gyllenberg European Index må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl SEB Gyllenberg Forum kl SEB Gyllenberg European Optimum kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl SEB Gyllenberg High Yield kl SEB Gyllenberg Momentum kl SEB Gyllenberg Money Manager kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl SEB Gyllenberg Small Firm kl Fondernas tecknings-, inlösnings-, bytes- samt förvaltnings- och förvaringsprovisioner finns på prislistan på sidan 7. Följ med fondplaceringar via Portföljtjänsten SEB Gyllenbergs Portföljtjänst möjliggör ett enkelt och bekvämt sätt att följa med sina placeringar via Internet. SEB Gyllenbergs Portföljtjänst visar portföljens nuvarande inne håll, det dagliga marknadsvärdet, anskaffningsvärden, vinst- och förlustvärden samt inne havens vikt i portföljen. Med portföljtjänsten kan man också följa upp transaktionernas olika skeden, pri ser, omkostnader o.s.v. Värdepappers- och kontant trans aktio - ner na kan ses för innevarande och föregående året. Även fondteckningar kan göras behändigt via tjänsten. Ifall placeraren har flere portföljer eller har bruksrätt till andras portföljer, kan man även följa med de portföljer via sin egen tjänst. Portföljtjänsten är avgiftsfri. * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland. Ifall fonden har de kontanter som behövs betalas pengarna från inlösningen till det konto kunden uppgivit senast följande andra bankdag efter inlösningen, med undantag av SEB Gyllenberg European Index och SEB Gyllenberg North America Index. Försäljningskalkylen skickas inom en vecka som be kräftelse för inlösningen. I Sverige och Luxemburg registrerade fonders inlösnings- och bytestid I Sverige och Luxemburg registrerade fonders uppdrag för inlösen eller byte bör ges på bankdagen före kl På så sätt sker inlösen av fonderna till den kurs som beräknas samma dag. Undantag är SEB Choice Asia ex Japan Fund, SEB Choice Japan Fund och SEB Concept Biotechnology, vars inlösen och byte sker till kursen som beräknas följande bankdag efter orderuppdraget. Ifall fonden har de kontanter som behövs betalas pengarna från inlösningen till det konto kunden uppgivit senast följande andra bankdag efter inlösningen. Försäljningskalkylen skickas inom en vecka som bekräftelse för inlösningen. 9

10 Allmän information om fonderna Tillväxt- och utdelningsandelar samt vinstutdelning Alla i Finland registrerade SEB Gyllenberg fonder har A-andelar och B- andelar. A-andelarna är utdelningsandelar och B-andelarna är tillväxtandelar. Till innehavarna av tillväxtandelar utdelas ingen vinstandel, utan avkastningen framgår som en snabbare värdestegring jämfört med utdelningsandelar. Till innehavarna av utdelningsandelar utdelas varje vår en vinstandel, vars storlek bestäms på Fondbolagets bolagsstämma. Alla tillväxtandelar och motsvarande utdelningsandelar är sinsemellan lika stora och avkastar inom samma andelsslag lika rätt till fondens förmögenhet och vinstutdelning. En andels bråkdel avkastar som bråkdel en motsvarande rätt till fondens förmögenhet och vinstutdelning. Vinsten betalas till det konto som fondandelsägaren uppgivit. Mera detaljerad information om vinstutdelningen finns i fondernas stadgar. De SEB fonder, som är registrerade i Sverige, har endast en serie, som delar ut sin vinstandel årligen, men huvudsakligen placeras vinstandelen i nya fondandelar. De SEB fonder, som är registrerade i Luxemburg har huvudsakligen tillväxtandelar, till dem utdelas inte någon vinstandel. Se mera detaljerat om vinstutdelning i de fondspecifika översikterna. Byte mellan i Finland registrerade SEB Gyllenberg fondernas utdelnings- och tillväxtandelar är gratis och den möjliga värdestegringen är inte utsatt för beskattning. Speciellt privatpersoner, aktiebolag och andra skattepliktiga samfund prefererar tillväxtandelar. Vinstandelen för utdelningsandelarna är beskattningsbar inkomst för skattepliktiga andelsägare. De svenska fondernas särdrag är deras skattskyldighet. De är skyldiga att betala inkomstskatt för sina inkomster och vinstandelen (dividend) som betalas åt andelsägarna är avdragbar i fondens beskattning. Eftersom den betalda vinstandelen är avdragbar i fondens beskattning, delar fonderna årligen vinst åt andelsägarna. Huvudsakligen återinvesteras vinstandelarna i fonden. Försäljningsvinsten för vinstandelarna av fonder som är registrerade i Sverige, är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland (28 %). Andelsägaren bör själv meddela om möjlig försäljningsvinst i sin skattedeklaration. Sverige har inte på basen av skatteavtalet rätt att beskatta ifrågavarande försäljningsvinst. Fonder registrerade i Luxemburg Fondandelsägaren bör själv meddela sitt innehav i skattedeklarationen. Utdelningsandelarna (avkastningen) för fonder registrerade i Luxemburg är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland. Luxemburg innehåller inte källskatt för betalda vinstandelar. Enligt rådande lag är en fond registrerad i Luxemburg skyldig att betala endast en årlig (i regel 0,05%) skatt av fondens nettoinnehav. Fondandelsägaren bör själv meddela sina erhållna vinst-andelar som kapitalinkomst i skattedeklarationen. Skatten för kapitalinkomst är 28 %. Försäljningsvinsten för vinstandelarna av fonder som är registrerade i Luxemburg är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland (28 %). Andelsägaren bör själv meddela om möjlig försäljningsvinst i sin skattedeklaration. Luxemburg har inte på basen av skatteavtalet rätt att beskatta ifrågavarande försäljningsvinst. Beräkning och publicering av fondandelsvärdet Fondandelens värde beräknas varje bankdag. Värdet beräknas på basen av marknadsvärdet på värdepappren i fonden och värdet publiceras på Internet, i de största dagstidningarna samt på våra hemsidor Värdena för i Finland registrerade fondernas fondandelar beräknas i euro. Värdena för i andra länder registrerade fondernas fondandelar beräknas i fondens basvaluta, men värdena publiceras i Finland i euro. Rapportering Vid köp och försäljning av fondandelar skickar vi en inköps respektive försäljningskalkyl åt kunden. Åt våra kunder skickar vi automatiskt halvårsvis en förmögenhetsförteckning och ett kontoutdrag, av vilka kundens alla fondplaceringar framgår. Över fonderna publiceras en del- och årsrapport och utöver dessa kvartalsrapporter för specialplaceringsfonderna. Beskattning av fondandelsägaren Fonder registrerade i Finland Fondbolaget meddelar skattemyndigheterna årli gen om de fond andelar kunder na äger. Fondens möjliga ut delning av vinst till fondandelarna, d.v.s. utdelningsandelar är be skattningsbar kapital inkomst. Fondbolaget innehåller skatten auto matiskt i samband med betalningen av utdelnings andelarna som förskottsinnehållning. Den skatt som inne hålls av kapitalinkomsten är för tillfället 28 %. Fondbolaget meddelar likaså årligen direkt till skattemyndigheterna om utdelade fondandelar samt den innehållna skatten för dem. Den möjliga överlåtelsevinsten i samband med inlösning (försäljning) av fondandelar (försäljningsvinst) är kapitalinkomst, varav skatteinnehållningen för tillfället är 28 procent kapitalinkomstskatt. Fonder registrerade i Sverige Fondandelsägaren bör själv meddela sitt innehav i skattedeklarationen. Utdelningsandelarna (avkastningen) för svenska placeringsfonder är beskattningsbar kapitalinkomst i Finland. I Sverige innehålls enligt källstatsprincipen en 15 %:s källskatt. Denna källskatt som innehålls i Sverige kan avkortas i Finland från kapitalskatten som är 28 % (i Finland återstår 13 % till betalning). Fond-andelsägaren bör själv meddela sina erhållna vinstandelar som kapitalinkomst i skattedeklarationen. 10

11 Ord- och begreppslista Benchmark-index Samma som jämförelseindex. Blandfond Placeringsfond, som placerar sina medel både på aktie- och räntemarknaden. Fund of Funds -fond Placeringsfond, som placerar sina medel i andra placeringsfonder. High Yield -placeringsfond High Yield -fond placerar i företagslån. High Yield -lånen är masskuldebrev som företagen emitterat och vars ränteavkastning är hög, eftersom företagets kreditklassificering kan vara svag. Indexfond Placeringsfond, som placerar i aktier i samma proportion som dess index. Eftersträvar alltså att imitera indexets utveckling. Inlösningspris Priset Fondbolaget betalar för placeringsfondsandelen till andelsägaren. Inlösningsprovision Provision, som Fondbolaget debiterar vid inlösen av fondandelar. Jämförelseindex Index med vilket avkastningen i placeringsfonden jämförs enligt stadgarna för fonden. Kallas även för Benchmark-index. Korträntefond Placeringsfond som placerar i kortfristiga räntepapper, vars ränterisk i regel är under 12 månader. Fonden kan placera i statens och offentliga samfunds obligationer och skuldförbindelser, samt masskuldebrevlån och placeringscertifikat emitterade av banker. Kursrisk Risken som uppstår p.g.a. värdepapprens prisförändringar. Marknadsrisk Den allmänna kursutvecklingens inverkan på aktiens kurs. Systematisk risk. Närstående provisionsandel Betalda avgifter meddelas som en procentandel räknat av de förmedlingsavgifter fonden betalat. Portföljens omsättningshastighet Portföljens omsättningshastighet beskriver hur stor omsättning fondens värdepapper har under en viss tid. Man mäter hur många gånger värdepapper har köpts och sålts i förhållande till fondförmögenheten under en viss tid. Då värdet t.ex. är 2, har alla fondens värdepapper omsatts ca 2 gånger under granskningsperioden. Sharpes kvot Sharpes kvot beskriver placeringens avkastningsförmåga i förhållande till dess totalrisk. Kvoten jämför placeringens överavkastningen (avkastning som överskrider riskfri placering) med dess volatilitet. Sharpes kvot används för att jämföra olika placeringar. Ett högre tal beskriver placeringens förmåga att förtjäna högre riskkorrigerad avkastning i jämförelse med sin kontrollgrupp. Det finns inget normativt värde för Sharpes kvot. Specialplaceringsfond Placeringsfond, som kan avvika från placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder, t.ex. genom att koncentrera place-ringarna endast på några få objekt. Standardavvikelse (Volatilitet) Standardavvikelse eller volatilitet är ett riskmått, som beskriver styrkan på avkastningarnas fluktuation i fonden, d.v.s. risken. Ju starkare kursfluktuationen är, desto större är standardavvikelsen och därmed även risken. Värdet räknas endast för de fonder som har minst 12 månaders avkastningshistoria. Vid beräkningen används dagsobservationer och värdet uttrycks som procent per år. Tillväxtandel Placeringsfondsandel till vilken inte utdelas en avkastningsandel, utan den läggs till fondens värde. Total Expense Ratio (TER) TER beskriver fondens totala kostnaders andel av den genom-snittliga fondförmögenheten. TER uttrycks i procent. Till kostnaderna räknas de kostnader som debiteras från fondkapitalet såsom förvaltnings- och förvarsavgifter samt möjliga kontoskötsel- och andra bankavgifter. TER-värdet innehåller inte courtage. Tracking Error (Aktiv risk) Tracking Error mäter fondens aktiva risk, d.v.s. hur noggrant fondens kursutveckling följer utvecklingen av jämförelseindex. Ett högre värde innebär att placeringens avkastning har fluktuerat mycket jämfört med avkastning av dess jämförelseindex. Liten aktiv risk innebär att placeringens avkastning är nära jämförelseindex avkastning. Tracking Error uttrycks som procent per år. Värdet räknas endast för de fonder som har minst 12 månaders avkastningshistoria. Vid beräkningen används vecko-observationer. Obligationsfond En fond, som placerar i masskuldebrev emitterade av stater och offentliga samfund. Placeringsfond Placeringsfonden samlar tillgångarna i en placeringsportfölj och placerar dem i flera olika placeringsobjekt. Placeringsfonden för-delas i lika stora fondandelar, som ger lika rättigheter till de medel som finns i fonden. Fonden ägs av andelsägare i förhållandet till innehavet av andelar. 11

12 Information om distansförsäljning Finlands lagstiftning förutsätter följande uppgifter om distansförsäljning av fonder. Det är frågan om distansförsäljning då ett avtal om någon av SEB Gyllenberg koncernen erbjuden tjänst görs via ett distans försäljningssystem där kunden inte personligen träffar en representant för den som erbjuder tjänsten. Det är inte frågan om distansförsäljning då ett avtal tillfälligt ingås utan att träffa kunden. Nedan framgår de av konsumentskyddslagens 6a kap. 6-9 förut satta förhandsuppgifter angående distansförsäljning av finan siella tjänster. Dessa uppgifter skall ges åt konsumenten innan ett distansavtal ingås. Produktspecifik information (beskrivning av produkten och dess huvudegenskaper, kostnader och arvoden, beskattning m.m.) finns tillgänglig hos SEB Gyllenberg (antingen på adressen nedan eller på Internet, Avtalsvillkoren finns alltid bifogade i det material konsumentkunden tilldelas. Information om bolagen som erbjuder tjänster Till SEB Gyllenberg hör ett värdepappersföretag, ett fondbolag och ett kreditinstitut. Företagens kontaktinformation är: Företag FO-nummer Centralt verksamhetsområde SEB Gyllenberg Asset Management Ab förmögenhetsförvaltning SEB Gyllenberg Fondbolag Ab förvaltning av placeringsfonder SEB Gyllenberg Private Bank Ab kreditinstitutsverksamhet Samtliga bolag, som hör till SEB Gyllenberg, är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och de har det verksamhetstillstånd som lagen förutsätter. Samtliga ovan nämnda bolags hemort är Helsingfors och adressen är Unionsgatan 30, Helsingfors. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren samt kundbetjäningen finns tillgänglig på både finska och svenska. Förhandsinformation ges i enlighet med finsk lagstiftning. På distansförsäljning och -avtal tillämpas Finlands lag. Ångerrätt Konsumenten har ångerrätt vid distansförsäljning. Ångerrätten omfattar dock inte placeringsprodukter vars värde varierar enligt förändringar på marknaden. Ångerrätten gäller inte heller då det redan existerar ett avtal eller om avtalet på konsumentens uttryckliga begäran ifylls förrän ångerfristen löper ut. Exem pel på det här är bl.a. användningen av ett konto på basis av ett kontoavtal eller gjorda värdepapperstransaktioner på basis av ett avtal för värdeandelskonto. Enligt lagen förekommer således ingen ångerrätt beträffande avtal om SEB Gyllenberg koncernens produkter och tjänster, som teckning och inlösning av andelar i placeringsfonder eller köp och försäljning av andra värdepapper (aktier, masskuldebrevslån, derivativer, warranter). Den eventuella ångerrätten beträffande andra än ovannämnda avtal är i kraft 14 dygn efter att distansavtalet har ingåtts eller efter att konsumentkunden har fått eller kunnat få tag på förhandsinformation och avtalsvillkoren. Efter denna tidsfrist tilllämpas upp sägningen av avtalet enligt avtalsvillkoren för ifrågavarande tjänst. Övervakande myndighet Den övervakande myndigheten för bolagen, som tillhör SEB Gyllenberg, är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, tfn och fax Kundrådgivning och rättsmedel I frågor gällande en tjänst och dess avtal skall kunden alltid i första hand kontakta SEB Gyllenbergs kundservice, tfn (09) Kunden skall omedelbart kontakta SEB Gyllenberg vid fel i tjänsten och eventuel la därtill förknippade krav. Lösning av tvister och rättsskydd utom domstolsväsendet I ärenden gällande fondplaceringar bör kunden alltid i första hand kontakta Fondbolaget, tfn (09) Ifall det mellan Fondbolaget och andelsägaren uppstår sådana konflikter gällande fondplaceringar som inte kan lösas med förhandlingar, kan andelsägaren (i stället för domstolsbehandling) föra behandlingen av konflikten till Värdepappersnämnden. Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och förslag till lösning i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknads lagstiftningen och myndighetsbestämmelser i anslutning därtill samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelssed och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för Fondbolagets alla icke-yrkesmässiga placeringskunder. Kunden kan kontakta Värdepappersnämnden per telefon, brev, fax eller e-post. Värdepappersnämndens kontaktuppgifter är: Malmgatan 34, 6 vån, Helsingfors, tfn (09) , fax (09) och e-post Mera information om Värdepappersnämnden finns på Internet-adressen Konsumenttvistenämnden Konsumenttvistenämnden kan ge rekommendationer till lösningar i tvister, mellan en konsument och en näringsidkare, gällande konsumtionsvaror som anskaffning av finansiella tjänster eller i tvister relaterade till konsumentvaruavtal. Nämnden behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper som till exempel aktier, andelsbevis eller obligationer. Konsumenttvistenämnden ger endast rekommendationer till skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter är: Tavastvägen 3 B, PB 306, Helsingfors, tfn (växel). Närmare information om hur man gör ett klagomål finns på Konsumenttvistenämndens Internet-sidor, Om konsumenten vill använda sin ångerrätt, skall han meddela SEB Gyllenberg om det. Kunden skall i meddelandet ange det avtal han vill återkalla. SEB Gyllenberg meddelar i samband med ingående av avtalet eller i serviceprislistan de kostnader och arvoden som konsumenten är skyldig att betala om han använder sin ångerrätt. Kunden skall dessutom återbetala till SEB Gyllenberg de prestationer som han fått av SEB Gyllenberg på basen av avtalet inom 30 dagar efter att meddelande om frånträde gjorts. 12

13 Teckningsblankett I Finland registrerade fonder Så här tecknar ni andelar i Finland registrerade placeringsfonderna: Teckningsuppdrag emottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) Innan teckningen genomförs förutsätts ett undertecknat kundavtal med SEB Gyllenberg. Teckningsbeloppet (minimiteckning 500 euro) bör vara SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda före den fondspecifika tidsfristen. Emottagna teckningsuppdrag förverkligas till den kurs som uträknas samma dag teckningsbeloppet är SEB Gyllenberg Fondbolag Ab tillhanda. Fondspecifika teckningstidsfrister Fond Uppdrag Teckningsbeloppet senast hos senast på SEB SEB Gyllenberg Gyllenbergs konto SEB Gyllenberg 20 kl kl SEB Gyllenberg 50 kl kl SEB Gyllenberg 80 kl kl SEB Gyllenberg Euro Bond kl kl SEB Gyllenberg European Equity Value kl kl SEB Gyllenberg European Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Finlandia kl kl SEB Gyllenberg Forum kl kl SEB Gyllenberg European Optimum kl kl SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager kl kl SEB Gyllenberg High Yield kl kl SEB Gyllenberg Momentum kl kl SEB Gyllenberg Money Manager kl kl SEB Gyllenberg Money Manager Plus kl kl SEB Gyllenberg North America Index må* kl må* kl SEB Gyllenberg Optimum kl kl SEB Gyllenberg Small Firm kl kl * eller veckans första bankdag, ifall måndag är en helgdag i Finland, USA, England eller Irland SEB Gyllenberg Private Bank Ab SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer NORDEA POHJOLA SAMPO SEB NOOA SB GIRERING I Finland registrerade fonder Mottagare Betalare SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS OBS! Kom ihåg att anteckna vilken serie Ni tecknar (serie A = utdelningsandel, serie B = tillväxtandel) MEDDELANDE Tecknare Person-/Fo-nummer Tel Kundnummer Underskrift Fond Serie Från konto nr. EUR 13

14 Teckningsblankett Regelbundet fondsparande i SEB Gyllenbergs fonder Så här görs en fondsparteckning: Före du gör första fondteckningen bör du underteckna fondsparavtal med SEB Gyllenberg. Använd din personliga fondspecifika referensnummer vid betalningen. Fondteckningen förverkligas till den kurs som uträknas samma dag förutsatt att teckningsbeloppet är SEB Gyllenberg Fond bolag Ab tillhanda senast kl Minimiteckning 80 / fond / teckning. SEB Gyllenberg Fondbolag Ab SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer Mottagare Betalare NORDEA POHJOLA SAMPO SEB NOOA SB Lokalandelsbankerna H:fors SEB Gyllenberg Fondbolag Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS GIRERING Underskrift Fondspecifikt referensnummer Från konto nr. 14 EUR

15 Teckningsblankett Fonder registrerade i övriga länder än Finland Så här tecknar ni andelar i fonder: Teckningsuppdrag emottas varje bankdag kl per telefon på numret (09) Innan teckningen genomförs förutsätts ett undertecknat kundavtal med SEB Gyllenberg. Uppdraget bör vara framme före kl Teckningsbeloppet (minimiteckning 500 euro) bör vara SEB Gyllenberg Private Bank Ab tillhanda före kl Uppdrag som når SEB Gyllenberg Private Bank Ab efter kl anses mottagna följande bankdag. SEB Gyllenberg erbjuder kostnadsfritt förvar för tecknade andelar. SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, Helsingfors Telefon (09) Telefax (09) Fo-nummer Hemort Helsingfors Avgiftsfritt servicenummer Mottagarens kontonummer NORDEA SEB POHJOLA SAMPO NOOA SB GIRERING Utanför Finland registrerade fonder Mottagare Betalare SEB Gyllenberg Private Bank Ab Unionsgatan 30, HELSINGFORS Fyll i följande uppgifter noggrannt: MEDDELANDE Tecknare Person-/Fo-nummer Tel Kundnummer Underskrift Fond Från konto nr. 15 EUR

16 SEB Räntehedge Alpha Produktblad per den 21 oktober, 2010 Fonden är en räntehedgefond som huvudsakligen placerar i marknader för obligationer och andra ränteinstrument i Europa och USA. Förvaltare Stefan Daberius SEB Investment Management AB Arbetat i branschen: 18 år. Investeringsfilosofi Fonden använder flera olika strategier för att nå en god riskjusterad avkastning. Strategierna bygger på egen analys samt en strukturerad investerings- och riskhanteringsprocess. Fondens främsta mål är att uppnå absolut avkastning, det vill säga öka fondförmögenheten oavsett marknadsläge. Fonden kan dra fördel av såväl stigande som fallande marknadsräntor. Över tiden är målsättningen att fonden ska ge en årlig avkastning på 2 procent över riskfri ränta. Fondfakta Startår 2006 Startkurs (SEK) 100,00 Jämförelseindex Relevant jämförelseindex saknas Fondbolag SEB Gyllenberg Fondbolag AB Öppen för försäkring Ja Så förvaltas fonden Öppen för IPS Öppen för PPM Ja Nej Placeringsinriktning Fonden förvaltas utifrån fyra huvudsakliga strategiområden; 1) makro- och centralbankshandel där positioner tas i räntor med kortare löptider, 2) trendhandel i räntor, aktieindex och valutor, 3) arbitrage och kvantitativa räntestrategier, samt 4) absolutavkastande kreditstrategier. Dessa strategier förväntas skapa en varierad portfölj med låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Derivatinstrument får används som ett led i fondens placeringsinriktning. Fondens positioner kan överstiga det egna kapitalet. Analysmetod Teamet utför all analys internt. I makrohandeln utnyttjas egna ledande indikatorer för att förutspå konjunktur- och inflationsutveckling. Trendhandeln baseras på modeller som mäter styrka och stabilitet i trenderna för en mängd marknadsinstrument. Egna analyssystem och databaser används i den kvantitativa räntehandeln för att till exempel analysera hur ränteinstrument med olika löptider rör sig i jämförelse med varandra under olika marknadsklimat. Kreditstrategierna baseras på extern och intern analys. Internt används bland annat system för stresstester av underliggande tillgångar och dess kassaflöden. Sammansättning av innehav Teamets förvaltare ansvarar för varsin underportfölj som kan innehålla positioner ur någon eller några av fondens strategiområden. Inga positioner hanteras kollektivt. Syftet är att skapa god riskspridning i fonden, säkerställa en tydlig ansvarsstruktur samt skydda kapitalet. Risken styrs genom individuella månadsmandat som sätter gränsen för hur mycket varje portfölj får förlora innevarande kalendermånad. Mandaten sätts efter önskad totalrisk i fonden och baseras på portföljförvaltarnas individuella prestation. Fondförvaltare Fonden förvaltas av ett team med lång erfarenhet från de finansiella marknaderna. Teamet, som leds av Stefan Daberius, fokuserar på absolutavkastande ränteförvaltning och har kompletterande erfaranheter från olika typer av instrument och förvaltningsstrategier. Bank-på-telefonkod 540 ISIN FI Skattekategori Noterad aktiefond Legal fondtyp Finsk specialplaceringsfond Omsättningshastighet* 20,40 * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Utdelning Fonden lämnar ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. Kostnader (%) Förvaltningsavgift 1,10 Inträdesavgift Ingen TER* 1,10 TKA* 1,30 Resultatbaserad avgift 20% på avkastningen * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Riskmått Alternativ investering, låg risk Standardavvikelse (Fond) % 2 år 3,6 5 år - 10 år - Sharpekvot* 0,1 Tracking Error* - * Beräknas löpande på 24 mån bakåt, senast uppdaterat Mer information om risk hittar du på 16

17 SEB Räntehedge Alpha Produktblad per den 21 oktober, 2010 Utveckling (SEK) Andelsvärde: 114,16 ( ). Fondförmögenhet (M SEK) : 1842,81 (30 jun 2010) SEB Räntehedge Alpha Avkastning % SEK Fond Jämförelseindex Ackumulerad sedan 1 dag 0,04-1 månad 1,14-6 månader 5,01-1 år 2,05-2 år 5,06-3 år 10,67-5 år - - i år 4,02 - Sedan start 14,16 - Genomsnittlig årlig avkastning 3 år 3,44-5 år - - Största positionerna* Andel % Sweden ,50% ,2 Sweden ,00% ,0 Sweden ,00% ,7 Sweden ,50% ,1 Länsförsäkringar Hypotek 4.5% ,8 Stadshypotek ,00% ,7 Swedbank Hypotek % ,7 Nordea Hypotek ,00% ,7 SCBC % ,3 SEB Bolån % ,0 * Senast uppdaterad 30 sep 2010 Vem passar fonden för? Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna acceptera att värdet på sparandet periodvis kan sjunka. På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk, tilldelas fonden risknivå 2. Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Fonden handlas med en dags förskjutning, d v s order läggs dag 1 (före 15.30) och affärsdagen blir dag 2 (dagen då affären genomförs) sänktes förvaltningsavgiften från 1,25% till 1,10%. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på Du kan också besöka vår webbtjänst All redovisning sker efter avgifter. Informationen baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Faktablad och Informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser kan fås enligt ovan. Detta dokument producerades den 22 oktober :57:31 17

18 SEB Gyllenberg European Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund , ,55 % BLK UK Index Sub Fund , ,37 % Muut varat ja velat netto 0,1 % Yhteensä 100,0 % 18

19 SEB Gyllenberg North America Index B Arvopaperin nimi Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 97,0 % Sijoitusrahastot 97,0 % BLK North America Index Fund , ,00 % Muut varat ja velat netto 3,0 % Yhteensä 100,0 % 19

20 SEB Räntehedge Alpha FONDFÖRMÖGENHET FINANSIELLA Antal/ Dagsvärde Fördel- INSTRUMENT Nom SEK ning % 1) PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (346,6%) Obligationer m m EUR-obligationer 3,3 UBS FRN Callable ,9 Barclays FRN Callable ,0 UniCredit FRN Callable ,2 Swedbank FRN ,2 Ispim FRN Callable ,2 Barclays FRN Callable ,4 Abbey National FRN Callable ,3 GBP-obligationer 3,7 BNP Paribas FRN Callable ,6 National Australia Bank 5.375% ,2 Svenska Handelsbanken FRN Callable ,4 SEB FRN Callable ,4 Swedbank 5.25% Callable ,9 Societe Generale 5.75% 2049 Callable ,2 SEK-obligationer 335,6 Nordea Hypotek ,00% ,7 Nordea Hypotek % ,8 SCBC % ,6 SCBC % ,3 SCA Finans FRN ) ,1 SEB Bolån % ,0 SEB Bolån 565 4,25% ,0 SEB Bolån % ,4 Stadshypotek ,00% ,7 Swedbank Hypotek % ,7 Sweden % ,1 Sweden ,50% ,1 Sweden ,00% ,7 Sweden ,50% ,2 Sweden ,50% ,0 Sweden ,00% ,0 Swedish Match 144 FRN ) ,5 Länsförsäkringar Hypotek 4.5% ,8 USD-obligationer 4,1 BNP Paribas FRN Callable ,2 Royal Bank of Scotland FRN ,2 Sigma Finance Corporation FRN ,0 UniCredit FRN Callable ,1 Svenska Handelsbanken FRN Callable ,2 UBS AG Jersey FRN Callable ,4 Summa Obligationer m m ,6 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (3,3%) Ränteoptioner - 0,2 Bund Option 131 Sälj November ,0 Bund Option Köp November ,0 Bund Option 133 Köp November ,0 Bund Option Köp November ,0 Schatz Option Sälj November ,0 Schatz Option 109 Sälj November ,0 Schatz Option Sälj November ,0 Schatz Option Köp October ,0 US Short Future Sälj M December ,0 US Short Future Sälj M December ,1 US Short Future Sälj M December ,1 US 10 Year Option 123 Sälj November ,0 US 10 Year Option 124 Sälj November ,0 US 10 Year Option 125 Sälj November ,1 IMM10Z 1.3 Sälj December ,0 IMM10Z 1.5 Köp December ,1 IMM10Z 1.5 Sälj December ,0 IMM10Z 1.6 Köp December ,2 IMM10Z 1.7 Köp December ,0 Ränteterminer 1,6 Euro Bobl Future 5 Year December ,0 Euro Bund Future 10 Year December ,0 Euro Schatz Future 2 Year December ,0 US 5 Year Treasury Notes December ,0 Euribor Future 3M June ,0 Euribor Future 3M September ,0 Euribor Future 3M March ,0 US Short Future CME 3M June ,0 OM IMM-FRA December ,4 OM IMM-FRA March ,3 OM IMM-FRA June ,5 OM IMM-FRA September ,1 OM IMM-FRA December ,0 OM IMM-FRA September ,2 OMR Caisse 2Y December Future ,0 OMR Gov 2Y December Future ,0 Ränteswapar 1,5 Ränte Swap Fixed-Floating % SEK ,1 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,2 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,0 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,0 Ränte Swap Fixed-Floating SEK ,2 Valutaswapar 0,3 FX-SWAP EUR/SEK ,0 FX-SWAP GBP/SEK ,0 FX-SWAP USD/SEK ,3 Valutaoptioner 0,0 FX Option EUR/SEK 9,90 9 december 2010 Köp ,0 FX Option EUR/SEK 8,85 2 december 2010 Sälj ,1 FX Option EUR/SEK 9,147 7 oktober 2010 Sälj ,0 FX Option USD/JPY 85,50 26 oktober 2010 köp ,1 FX Option USD/JPY 87,50 26 oktober 2010 köp ,0 FX Option USD/JPY 82,50 26 oktober 2010 sälj ,1 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,9 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (- 18,0%) Likvida medel ,1 Övriga tillgångar och skulder netto ,9 FONDFÖRMÖGENHET(100,0%) ,0 1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent 5) Med räntejusteringsklausul VALUTAEXPONERING (%) SEK 91 EUR 9 INNEHAV PER EMITTENT MED FLER INSTRUMENT ELLER MARKNADSPLATSER Emittent % Emittent % Svenska Staten 231,0 BNP paribas 0,0 Swedbank 17,7 UniCredit 0,0 Nordea 18,4 UBS 0,0 SEB 18,4 SCBC 0,0 Barclays 0,4 20

Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport 31.3.2011

Fondrapport. Specialplaceringsfondernas delårsrapport 31.3.2011 Fondrapport Specialplaceringsfondernas delårsrapport 31.3.2011 Innehållsförteckning Val av risknivå och placeringsfond 3 Aktiefonder Europa SEB Gyllenberg European Index 5 Regionala och landsvisa fonder

Läs mer

Fondrapport. Specialplaceringsfondernas kvartalsrapport 30.9.2009

Fondrapport. Specialplaceringsfondernas kvartalsrapport 30.9.2009 Fondrapport Specialplaceringsfondernas kvartalsrapport 30.9.2009 Innehållsförteckning Val av risknivå och placeringsfond 3 Aktiefonder Europa SEB Gyllenberg European Index 5 Regionala och landsvisa fonder

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Danske FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33

Läs mer

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9)

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9) SEB Fondbolag Finland Ab:s fondprospekt 11.6.2015 Enligt lagen om placeringsfonder måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning, inlösning

Läs mer

ETF eller vanlig aktiefond?

ETF eller vanlig aktiefond? ETF eller vanlig aktiefond? Seligson & Co Fondbolag Abp KOSTNADERNAS BETYDELSE? Utgångsläge: placering av 100 000 euro för 25 år Förväntad avkastning: 10 % per år Två alternativ: Kostnadseffektiv: helhetskostnader

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015

Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Fondrapport Halvårsrapport 30.6.2015 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 31 Teckning, inlösning

Läs mer

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013

Fondrapport. Halvårsrapport 31.12.2013 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL Välgörenhetsaspekten har varit en hörnsten i Placeringsfonden Aktia Medicas verksamhet i och med att 0,2 % p.a. av fondens förvaltningsprovision

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Avgifter. Avkastning i procent

Avgifter. Avkastning i procent Faktablad (simplified prospectus) 2008-06-10 Sverigeregistrerad Aktiefond Handelsbanken Latinamerikafond Faktabladet innehåller grundläggande information om Handelsbanken Latinamerikafond. För ytterligare

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014

Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Fondrapport Halvårsrapport 31.12.2014 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt 3 Marknadsöversikt 4 Presentation av SEB 6 Val av risknivå och placeringsfond 8 Provisionerna 33 Teckning,

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3

Fördelar med en OPfondförsäkring INNEHÅLL. Det lönar sig att spara i försäkringar 3. Mångsidiga möjligheter 3 OP-fondförsäkring PRODUKTFAKTA FÖR OP-FONDFÖRSÄKRING INNEHÅLL Det lönar sig att spara i försäkringar 3 Mångsidiga möjligheter 3 En OP-fondförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning på pengarna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 12.6.2014 fattat beslut om nedan nämnda fusionser i de av bolaget förvaltade placeringsfonderna.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer