SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa."

Transkript

1 SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa.

2 Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad av en engångsplacering, eller vill du spara genom att göra månadsvisa placeringar i en fond? Förnuftig kapitalförvaltning Idén bakom placeringsfonder är enkel: medel från flera kunder samlas och placeras i olika placeringsobjekt. Placeringsobjekten är flera till antalet därför att risken blir mindre när den sprids än om medlen placeras direkt i ett enskilt objekt på marknaden. Placeringsobjekt är t.ex. aktier ränteplaceringar andra värdepapper Så här fungerar fonder Du som är fondsparare köper fondandelar i en placeringsfond. Därmed blir du en fondandelsägare vars medel förvaltas av våra experter. Fondbolaget äger inte de fonder som bolaget förvaltar. Fondens kapital varierar beroende på hur många nya placeringar fonden mottar och hur många placeringar som löses ut. Vidare varierar kapitalet utifrån hur förändringar i börskurserna och räntenivån påverkar värdet av fondens placeringar. Varje placeringsfond har stadgar för sin verksamhet och placeringspolicy. Dessa har godkänts av Finansinspektionen och efterföljandet av dem övervakas noggrant. Fördelar med fondsparande Enkelt och bekvämt att placera Sp-Fondbolags erfarna proffs förvaltar dina medel. Experterna följer marknaden dagligen och fattar placeringsbesluten utifrån färska ekonomiska översikter och forskningsdata. Storinvesterarens förmåner och en professionell portföljförvaltning Placeringsfonderna handlar i allmänhet med stora värdepapperspartier till lägre kostnader än en privat investerare. Enkelt att begränsa riskerna En placeringsfond sprider placeringarna på flera olika objekt och minskar därigenom effektivt riskerna. Du kan välja den fond som bäst passar dina mål. Snabbt att sälja och köpa fondandelar Det går snabbt och enkelt att köpa fondandelar. Om du vill sälja andelar, dvs. lösa in dem till pengar, går även detta smidigt varje bankdag. Skattemässiga fördelar Enligt finsk lagstiftning är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar alltså ingen skatt på försäljningsvinster, dividender eller räntor. Portföljförvaltaren kan placera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på nytt på marknaden. Skatt betalar du först när du säljer fondandelarna. p-rahastoyhtio.fi Hur fastställs priset på en fondandel? Priset på en fondandel fås när marknadsvärdet på fondens placeringar med avdrag för förvaltnings- och förvaringsprovisionen divideras med det aktuella antalet fondandelar. Fondandelarnas värde vid köptidpunkten bestämmer hur många andelar man kan köpa för ett visst eurobelopp. Exempelvis får man för 50 euro 1 andel värd 50 euro och för 200 euro 4 andelar. I exemplet har ingen teckningsprovision beaktats. Så här köper och säljer du fondandelar Smidigt, säkert och snabbt 1. Teckna fondandelar enligt det dagsvärde på andelen som fondbolaget beräknar. 2. Om du vill lösa in dina andelar till kontanter, omvandlar fondbolaget andelarna på motsvarande sätt till dagsvärdet. 3. Du kan teckna och lösa in Sparbankens fondandelar på alla Sparbankskontor eller i Sparbankens nätbank. Ligger dina besparingar på ett konto med låg ränta? Som fondsparare får du dina besparingar att avkasta. 2 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

3 Hurdan är du som sparare? Som fondsparare sprider du enkelt placeringarna på flera olika objekt. Du kan börja fondspara med ett för dig lämpligt belopp. Du bestämmer själv om du ska göra placeringar varje månad eller en engångsplacering. Hur väljer jag en fond som beträffande risk och avkastning passar mig? Tid För hur lång tid vill jag placera? När vill jag använda besparingarna? Risk Hur mycket får värdet på besparingarna variera? Hur stor risk vill och kan jag bära? Avkastning Hurdan avkastning förväntar jag av min placering? Fondernas placeringspolicy Placeringar förknippas alltid med risker. Hur stor risken är beror på fondens placeringspolicy: ju större avkastning som eftersträvas, desto mer kommer placeringens värde sannolikt att variera. Om den planerade placeringstiden är mycket kort, är det bättre att välja ett lågriskalternativ där också den förväntade avkastningen är lägre. Ju längre den planerade spartiden är, desto större del av medlen är det anledning att spara i en aktiefond, ifall viljan och förmågan att bära risker klarar av fluktuationerna på aktiemarknaden. Marknadsrisk Med marknadsrisk avses den allmänna utvecklingen på de marknader som är föremål för fondens placeringar. Utvecklingen påverkar fondens värde. Med företagsrisk avses återigen hur ett företag som utgör placeringsobjekt klarar sig under konjunkturväxlingar. Marknadsrisken kan inte elimineras helt, men portföljförvaltaren kan delvis skydda placeringarna mot marknadsförändringarna med hjälp av derivat. Vid ränteplaceringen utgörs marknadsrisken av räntefluktuationer, dvs. ränterisken. När räntorna stiger sjunker ränteplaceringarnas värde, och när räntorna sjunker ökar värdet. Emittentrisk Ränteplaceringar förknippas vidare med en emittentrisk (kreditrisk), dvs. kan emittenten klara av räntorna på lånet och återbetalningen av kapitalet. Emittenten kan vara ett företag, en kommun eller en stat. Företagslånefonder som placerar i masslån emitterade av företag betraktas som mer riskfyllda. Ränterisk Ränterisken beror på förändringar i räntorna. När räntorna stiger sjunker värdet på masslån, och när räntorna sjunker ökar värdet. Ränterisken är minst i korta räntepapper. Avkastningsmålet för räntefonder är att överträffa det jämförelseindex som utsetts för placeringsobjekten. Valutarisk Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta är placeringarna förknippade med en valutarisk, det vill säga en risk för att valutorna fluktuerar i förhållande till hemvalutan. Det är till exempel till fördel för en fond som placerar i amerikanska aktier om dollarn blir starkare i förhållande till euron. Om dollarn försvagas lider fonden på motsvarande sätt. Fondsparande 3

4 Det lönar sig att spara även när kurserna faller! Regelbundet fondsparande och tiden jämnar ut konjunktursvängningarna och bjuder också på möjligheter: när kurserna är nere får man fler fondandelar för samma sparsumma. Beredskap på kort sikt 1 12 mån: hantering av den egna likviditeten; konton och kort räntefond Plan på medellång sikt 2 5 år: tidsbundna konton, ränte- och blandfonder, indexlån, sparförsäkring och debenturer Plan på lång sikt över 5 år: bland- och aktiefonder, aktieplaceringar, sparoch pensionsförsäkringar Vilken nytta får du av ett avtal om fondsparande? De största fördelarna grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande Den summa du fastställt placeras med avtalade intervaller i den fond du valt. Du kan senare byta fond, summa eller placeringsintervall. Kursfluktuationer är möjliga. När kursutvecklingen är sjunkande kan du köpa fler andelar för samma summa och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. Månatligt sparande jämnar ut den risk som förknippas med kursfluktuationer. Förväntad avkastning Den förväntade avkastningen på räntefonder är lägre (2 % 5 % p.a.) och kräver mindre risktålighet. Den förväntade avkastningen på blandfonder är större än på räntefonder (5 % 7 % p.a.), men kräver en måttlig risktålighet kk Den förväntade avkastningen på aktiefonder är större än på blandfonder (8 % 7 % p.a.), men kräver en god risktålighet. 1. Du börjar med att spara 100 euro/månad och får en andel i en fond för summan. Du sparar 100 euro varje månad, men värdet på fondandelarna sjunker när börsen sjunker. 2. Du köper varje månad fondandelar till sjunkande priser. 3. Börsen har backat 55 procent och värdet på en andel har sjunkit till 45 euro. Nu får du fler andelar än tidigare för samma hundring. Man kan säga att fondandelarna på sätt och vis säljs på realisation. 4. Börsen börjar stiga och värdet på en andel har stigit till 65 euro. Eftersom du har köpt flera andelar billigare har du redan i detta skede förtjänat tillbaka den temporära värdeminskningen som följde av kursfallet. 5. Börskurserna har återhämtat sig till samma nivå som när du började spara. Värdet på dina sparade medel har dock stigit med 43 procent. I exemplet har ingen teckningsprovision beaktats. Kurserna förändras ständigt. För fondsparare innebär även fluktuationer möjligheter. 4 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

5 Läs mer om olika fondtyper Som kund hos Sp-Fondbolag kan du placera medel i följande slag av fonder: Korta räntefonder Långa räntefonder Blandfonder Aktiefonder Specialplaceringsfonder Korta räntefonder Korta räntefonder placerar medel i kortfristiga penningmarknadsinstrument. Placeringar görs bl.a. i statsskuldförbindelser som är föremål för handel på penningmarknaden, bankcertifikat och bankdepositioner, kommuncertifikat, företagscertifikat och kortfristiga masslån. Företagscertifikat förknippas med större risk än statens skuldförbindelser eller kommuncertifikat och därför kan även avkastningen på fonder som placerar i dem vara något högre. Korta räntefonder är kontantfonder penningmarknadsfonder andra korträntefonder. I kontantfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 60 dagar och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 120 dagar. I penningmarknadsfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 6 månader och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 12 månader. Den genomsnittliga durationen, dvs. den genomsnittliga med kapital viktade placeringstiden som beskriver ränterisken för placeringar i de övriga korträntefonderna, är under ett år. Detta innebär till exempel att när räntenivån stiger på en gång med en procentenhet, sjunker nuvärdet på fondens placeringar med mindre än 1 procent. Långa räntefonder Långa räntefonder placerar främst i långfristiga masslån och andra ränteinstrument. Lånetiden är över ett år. Lånen kan emitteras av stater, övriga offentliga samfund och företag. Fonder som placerar i statens och offentliga samfunds lån kallas ofta obligationsfonder, fonder som placerar i företagslån kallas för företagslånefonder och fonder som placerar i företag med högre risk kallas återigen high yield-fonder. Blandfonder Blandfonder placerar både i aktier och i räntebärande objekt. Tyngdpunkten i placeringarna kan förskjutas beroende på marknadsläget. Vikterna mellan ränte- och aktieplaceringar och fluktuationsgränserna för dem fastställs i allmänhet i fondens stadgar. Ju högre aktievikten är, desto större är den marknadsrisk som förknippas med fonden. Avkastningen på en blandfond består av avkastning från aktieoch räntemarknaden. Det är också möjligt att låta bli att bestämma vikterna av aktierna och räntorna i fonden: de är beroende av marknadsläget. I sådana fall kan fonden placera största delen av sina medel i aktier eller vara en nästan renodlad räntefond. Aktiefonder Aktiefonder placerar i huvudsak i aktier. Aktiefonderna kan uppdelas till exempel utifrån placeringsobjekten, det geografiska läget, bolagens bransch eller sektor eller storleken på bolagen. Placeringsområdet kan vara till exempel Finland, euroområdet, Europa, Norden, hela världen eller tillväxtmarknaderna, till exempel Ryssland, Baltikum, Latinamerika eller Asien. En aktiefond kan också placera medel i bolag av en viss typ eller storlek, till exempel i stora och stabila globalt verksamma företag, dvs. blue chip-bolag eller i små och medelstora företag, dvs. small cap-bolag. En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten. Fondens risknivå härleds utifrån placeringspolicyn. En internationell fond som placerar i olika branscher är förknippad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förknippade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder. Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex. Specialplaceringsfonder Avkastningen grundar sig på en aktiv placeringspolicy och på användningen av placeringsinstrument som avviker från traditionella fonder. En specialplaceringsfond kan också till skillnad från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. Fondsparande 5

6 Placeringsfonder av olika slag Lagen om placeringsfonden delar upp placeringsfonderna i två grupper: placeringsfonder i enlighet med fondföretagsdirektivet eller så kallade UCITS-placeringsfonder och specialplaceringsfonder. För placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet fastställs i lag detaljerade bestämmelser om hur risker som förknippas med placeringsverksamheten ska spridas, medan en specialplaceringsfond får avvika från de direktivenliga kraven. Placeringsfond En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten. Fondens risknivå härleds utifrån placeringspolicyn. En internationell fond som placerar i olika branscher är förknippad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förknippade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder. Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex. Specialplaceringsfond En specialplaceringsfond kan placera i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. En specialplaceringsfond kan också till skillnad från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. Hedge fund är en gemensam benämning på mycket olika specialplaceringsfonder. De traditionella placeringsfondernas framgång baserar sig på stigande marknadspriser. Målet för hedge fund-placeringsfonderna är i allmänhet en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Denna absoluta avkastning baserar sig på en aktiv placeringspolicy och användningen av placeringsinstrument som skiljer sig från de traditionella fonderna. En hedge fund kan till exempel placera i aktier i börsnoterade och icke-noterade bolag, olika ränteobjekt och derivat eller i råvaror. Deras riskprofiler varierar utifrån fondens placeringspolicy. Alla placeringsfonder är inte likadana. Hos oss kan du välja sådana fonder som passar dina mål och din profil. 6 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

7 Genom att ingå avtal om fondsparande med Sparbanken får du ta del av utvecklingen på den internationella placeringsmarknaden. Du drar fördel av placeringsexperternas kompetens och kan enkelt skapa dig en diversifierad placeringsportfölj. När du fondsparar hos oss vet du vad det kostar Det uppstår kostnader för den som tecknat och äger fondandelar. För teckningen av en andel kan en teckningsprovision tas ut, och för inlösen en inlösningsprovision. Fondbolaget tar vidare ut en förvaltningsprovision för förvaltningen av fonden och en eventuell förvarsprovision som går till förvaringsinstitutet. Dessa avgifter fastställs i procent av fondens värde. Förmedlingsprovisionerna för de transaktioner som placeringsfonden utför ingår inte i förvaltningsprovisionen utan de utgör fondens utgifter som tas i beaktande i avkastningen för fondens portfölj. När nyckeltalen beräknas ställs de erlagda handelsavgifterna i relation till fondens högsta kapitalvärde och anges i procent i års- och halvårsrapporten. Du hålls alltid à jour med värdet på dina andelar Som kund hos Sp-Fondbolag får du enkelt tillgång till aktuell information om värdet på dina fondandelar på vår webbplats. Du får varje år en rapport från fondbolaget av vilken framgår innehaven, den influtna avkastningen och eventuella avkastningsandelar. Fondbolaget sänder även en rapport över eventuella avyttringar av andelar och försäljningsvinster eller -förluster på dem. Placeringarna visas också i Sparbankens nätbank. Fondbolagets förvaltningsprovision är den ersättning som fondbolaget får för kostnaderna för analyser, placeringsverksamhet, värdeberäkning, rapportering och underhåll av fondandelsregistret och marknadsföringen av fonden. Förvaringsinstitutet förvarar placeringsfondens medel och övervakar fondbolagets verksamhet och för detta arbete debiterar förvaringsinstitutet från placeringsfondens medel en årlig avgift som kan debiteras av fonden. Avgifterna varierar mellan de olika fonderna. Endast tecknings-, bytes- och inlösningsprovisioner kan avdras från försäljningsvinsten. Information finns i fondernas stadgar och fondprospektet som kan erhållas från Sparbankens kontor och från Sp-Fondbolagets webbplats Fondsparande 7

8 LÅT DIN DRÖM BÖRJA GRO, VI SER TILL ATT DEN VÄXER. När är rätt tid att börja fondspara? Just nu. För fondsparare innebär kursförändringarna möjligheter. Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab, ett inhemskt fondbolag som ägs av de finländska Sparbankerna. Bolaget inledde verksamheten i maj 2003 och har som mål att erbjuda sparbankskunderna konkurrenskraftiga fonder för långsiktigt sparande med beaktande av kundernas behov. På Sp-Fondbolag arbetar 17 branschproffs. De placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab är registrerade i Finland och uppfyller kraven enligt lagen om placeringsfonder. Bolaget har koncession beviljad av finansministeriet och Finansinspektionen i Finland utövar tillsyn över verksamheten. Samhällsansvar Sp-Fondbolag har varje år varit med om att stöda olika välgörenhetsmål som arbetar för barnens bästa såväl i Finland som utomlands. Hållbara resultat byggs upp tillsammans med familjer och sammanslutningar. Vi är bl.a. med i World Vision Finlands fadderverksamhet. Via fadderprogrammet stöder vi en guddotter och främjar utvecklingen av levnadsförhållandena i en by på Sri Lanka. Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten Sp-Fondbolag placerar de förvaltade medlen på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att främja ett ansvarsfullt agerande och god förvaltningssed i de bolag som ingår i portföljen. Genom att placera på ett ansvarsfullt sätt siktar vi på en överlägsen riskkorrigerad placeringsavkastning. Ansvarsfullhet innebär i första hand ansvar för avkastningen på placeringsverksamheten. I placeringsverksamheten iakttas FN:s principer för ansvarsfull placering (UN PRI). Vi följer upp hur företagen bär sitt ansvar i anslutning till miljön, sociala frågor och god förvaltningssed. Vi tror att ansvarsfull placeringsverksamhet förbättrar riskprofilen i våra placeringsportföljer och tillväxtpotentialen på lång sikt. Sp-Fondbolag är medlem i FINSIF, Finlands forum för ansvarsfulla placeringar. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Märaholmsgatan 1 (4 vån.), Helsingfors tfn

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi

Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Kort om placeringsfonden

Kort om placeringsfonden Innehåll Kort om placeringsfonder 4 Spar- och placeringsobjekt 5 Vad är en placeringsfond? 7 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond? 9 Hurdana placeringsfonder finns det? 11 Riskerna

Läs mer

Placeringsfondsguide

Placeringsfondsguide Placeringsfondsguide Innehåll Till läsaren... 3 Kort om placeringsfonden... 4 Vad är en placeringsfond?... 5 Hurdana placeringsfonder finns det?... 7 Vilka är riskerna med placeringsfonder?... 11 Vilka

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Fonder och livsnjutning. Livsnjutning kanske inte är det första du tänker på när du hör ordet fond, ändå kan regelbundet fondsparande vara

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

ETF eller vanlig aktiefond?

ETF eller vanlig aktiefond? ETF eller vanlig aktiefond? Seligson & Co Fondbolag Abp KOSTNADERNAS BETYDELSE? Utgångsläge: placering av 100 000 euro för 25 år Förväntad avkastning: 10 % per år Två alternativ: Kostnadseffektiv: helhetskostnader

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL Välgörenhetsaspekten har varit en hörnsten i Placeringsfonden Aktia Medicas verksamhet i och med att 0,2 % p.a. av fondens förvaltningsprovision

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

SWEDBANK ROBUR FONDER AB SWEDBANK ROBUR FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR ETIKFONDER SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA SWEDBANK

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 12.6.2014 fattat beslut om nedan nämnda fusionser i de av bolaget förvaltade placeringsfonderna.

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

UB NORDIC PROPERTY SPECIALPLACERINGSFOND

UB NORDIC PROPERTY SPECIALPLACERINGSFOND UB NORDIC PROPERTY SPECIALPLACERINGSFOND UB Nordic Property Bättre avkastning från kommersiella fastigheter Specialplaceringsfond UB Nordic Property är en fond som placerar i kommersiella fastigheter.

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 (6) INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. Inledning I detta dokument har vi samlat information om de vanligaste finansiella instrumenten och riskerna med dessa. Den

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer