SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa."

Transkript

1 SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa.

2 Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad av en engångsplacering, eller vill du spara genom att göra månadsvisa placeringar i en fond? Förnuftig kapitalförvaltning Idén bakom placeringsfonder är enkel: medel från flera kunder samlas och placeras i olika placeringsobjekt. Placeringsobjekten är flera till antalet därför att risken blir mindre när den sprids än om medlen placeras direkt i ett enskilt objekt på marknaden. Placeringsobjekt är t.ex. aktier ränteplaceringar andra värdepapper Så här fungerar fonder Du som är fondsparare köper fondandelar i en placeringsfond. Därmed blir du en fondandelsägare vars medel förvaltas av våra experter. Fondbolaget äger inte de fonder som bolaget förvaltar. Fondens kapital varierar beroende på hur många nya placeringar fonden mottar och hur många placeringar som löses ut. Vidare varierar kapitalet utifrån hur förändringar i börskurserna och räntenivån påverkar värdet av fondens placeringar. Varje placeringsfond har stadgar för sin verksamhet och placeringspolicy. Dessa har godkänts av Finansinspektionen och efterföljandet av dem övervakas noggrant. Fördelar med fondsparande Enkelt och bekvämt att placera Sp-Fondbolags erfarna proffs förvaltar dina medel. Experterna följer marknaden dagligen och fattar placeringsbesluten utifrån färska ekonomiska översikter och forskningsdata. Storinvesterarens förmåner och en professionell portföljförvaltning Placeringsfonderna handlar i allmänhet med stora värdepapperspartier till lägre kostnader än en privat investerare. Enkelt att begränsa riskerna En placeringsfond sprider placeringarna på flera olika objekt och minskar därigenom effektivt riskerna. Du kan välja den fond som bäst passar dina mål. Snabbt att sälja och köpa fondandelar Det går snabbt och enkelt att köpa fondandelar. Om du vill sälja andelar, dvs. lösa in dem till pengar, går även detta smidigt varje bankdag. Skattemässiga fördelar Enligt finsk lagstiftning är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar alltså ingen skatt på försäljningsvinster, dividender eller räntor. Portföljförvaltaren kan placera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på nytt på marknaden. Skatt betalar du först när du säljer fondandelarna. p-rahastoyhtio.fi Hur fastställs priset på en fondandel? Priset på en fondandel fås när marknadsvärdet på fondens placeringar med avdrag för förvaltnings- och förvaringsprovisionen divideras med det aktuella antalet fondandelar. Fondandelarnas värde vid köptidpunkten bestämmer hur många andelar man kan köpa för ett visst eurobelopp. Exempelvis får man för 50 euro 1 andel värd 50 euro och för 200 euro 4 andelar. I exemplet har ingen teckningsprovision beaktats. Så här köper och säljer du fondandelar Smidigt, säkert och snabbt 1. Teckna fondandelar enligt det dagsvärde på andelen som fondbolaget beräknar. 2. Om du vill lösa in dina andelar till kontanter, omvandlar fondbolaget andelarna på motsvarande sätt till dagsvärdet. 3. Du kan teckna och lösa in Sparbankens fondandelar på alla Sparbankskontor eller i Sparbankens nätbank. Ligger dina besparingar på ett konto med låg ränta? Som fondsparare får du dina besparingar att avkasta. 2 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

3 Hurdan är du som sparare? Som fondsparare sprider du enkelt placeringarna på flera olika objekt. Du kan börja fondspara med ett för dig lämpligt belopp. Du bestämmer själv om du ska göra placeringar varje månad eller en engångsplacering. Hur väljer jag en fond som beträffande risk och avkastning passar mig? Tid För hur lång tid vill jag placera? När vill jag använda besparingarna? Risk Hur mycket får värdet på besparingarna variera? Hur stor risk vill och kan jag bära? Avkastning Hurdan avkastning förväntar jag av min placering? Fondernas placeringspolicy Placeringar förknippas alltid med risker. Hur stor risken är beror på fondens placeringspolicy: ju större avkastning som eftersträvas, desto mer kommer placeringens värde sannolikt att variera. Om den planerade placeringstiden är mycket kort, är det bättre att välja ett lågriskalternativ där också den förväntade avkastningen är lägre. Ju längre den planerade spartiden är, desto större del av medlen är det anledning att spara i en aktiefond, ifall viljan och förmågan att bära risker klarar av fluktuationerna på aktiemarknaden. Marknadsrisk Med marknadsrisk avses den allmänna utvecklingen på de marknader som är föremål för fondens placeringar. Utvecklingen påverkar fondens värde. Med företagsrisk avses återigen hur ett företag som utgör placeringsobjekt klarar sig under konjunkturväxlingar. Marknadsrisken kan inte elimineras helt, men portföljförvaltaren kan delvis skydda placeringarna mot marknadsförändringarna med hjälp av derivat. Vid ränteplaceringen utgörs marknadsrisken av räntefluktuationer, dvs. ränterisken. När räntorna stiger sjunker ränteplaceringarnas värde, och när räntorna sjunker ökar värdet. Emittentrisk Ränteplaceringar förknippas vidare med en emittentrisk (kreditrisk), dvs. kan emittenten klara av räntorna på lånet och återbetalningen av kapitalet. Emittenten kan vara ett företag, en kommun eller en stat. Företagslånefonder som placerar i masslån emitterade av företag betraktas som mer riskfyllda. Ränterisk Ränterisken beror på förändringar i räntorna. När räntorna stiger sjunker värdet på masslån, och när räntorna sjunker ökar värdet. Ränterisken är minst i korta räntepapper. Avkastningsmålet för räntefonder är att överträffa det jämförelseindex som utsetts för placeringsobjekten. Valutarisk Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta är placeringarna förknippade med en valutarisk, det vill säga en risk för att valutorna fluktuerar i förhållande till hemvalutan. Det är till exempel till fördel för en fond som placerar i amerikanska aktier om dollarn blir starkare i förhållande till euron. Om dollarn försvagas lider fonden på motsvarande sätt. Fondsparande 3

4 Det lönar sig att spara även när kurserna faller! Regelbundet fondsparande och tiden jämnar ut konjunktursvängningarna och bjuder också på möjligheter: när kurserna är nere får man fler fondandelar för samma sparsumma. Beredskap på kort sikt 1 12 mån: hantering av den egna likviditeten; konton och kort räntefond Plan på medellång sikt 2 5 år: tidsbundna konton, ränte- och blandfonder, indexlån, sparförsäkring och debenturer Plan på lång sikt över 5 år: bland- och aktiefonder, aktieplaceringar, sparoch pensionsförsäkringar Vilken nytta får du av ett avtal om fondsparande? De största fördelarna grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande Den summa du fastställt placeras med avtalade intervaller i den fond du valt. Du kan senare byta fond, summa eller placeringsintervall. Kursfluktuationer är möjliga. När kursutvecklingen är sjunkande kan du köpa fler andelar för samma summa och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. Månatligt sparande jämnar ut den risk som förknippas med kursfluktuationer. Förväntad avkastning Den förväntade avkastningen på räntefonder är lägre (2 % 5 % p.a.) och kräver mindre risktålighet. Den förväntade avkastningen på blandfonder är större än på räntefonder (5 % 7 % p.a.), men kräver en måttlig risktålighet kk Den förväntade avkastningen på aktiefonder är större än på blandfonder (8 % 7 % p.a.), men kräver en god risktålighet. 1. Du börjar med att spara 100 euro/månad och får en andel i en fond för summan. Du sparar 100 euro varje månad, men värdet på fondandelarna sjunker när börsen sjunker. 2. Du köper varje månad fondandelar till sjunkande priser. 3. Börsen har backat 55 procent och värdet på en andel har sjunkit till 45 euro. Nu får du fler andelar än tidigare för samma hundring. Man kan säga att fondandelarna på sätt och vis säljs på realisation. 4. Börsen börjar stiga och värdet på en andel har stigit till 65 euro. Eftersom du har köpt flera andelar billigare har du redan i detta skede förtjänat tillbaka den temporära värdeminskningen som följde av kursfallet. 5. Börskurserna har återhämtat sig till samma nivå som när du började spara. Värdet på dina sparade medel har dock stigit med 43 procent. I exemplet har ingen teckningsprovision beaktats. Kurserna förändras ständigt. För fondsparare innebär även fluktuationer möjligheter. 4 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

5 Läs mer om olika fondtyper Som kund hos Sp-Fondbolag kan du placera medel i följande slag av fonder: Korta räntefonder Långa räntefonder Blandfonder Aktiefonder Specialplaceringsfonder Korta räntefonder Korta räntefonder placerar medel i kortfristiga penningmarknadsinstrument. Placeringar görs bl.a. i statsskuldförbindelser som är föremål för handel på penningmarknaden, bankcertifikat och bankdepositioner, kommuncertifikat, företagscertifikat och kortfristiga masslån. Företagscertifikat förknippas med större risk än statens skuldförbindelser eller kommuncertifikat och därför kan även avkastningen på fonder som placerar i dem vara något högre. Korta räntefonder är kontantfonder penningmarknadsfonder andra korträntefonder. I kontantfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 60 dagar och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 120 dagar. I penningmarknadsfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 6 månader och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 12 månader. Den genomsnittliga durationen, dvs. den genomsnittliga med kapital viktade placeringstiden som beskriver ränterisken för placeringar i de övriga korträntefonderna, är under ett år. Detta innebär till exempel att när räntenivån stiger på en gång med en procentenhet, sjunker nuvärdet på fondens placeringar med mindre än 1 procent. Långa räntefonder Långa räntefonder placerar främst i långfristiga masslån och andra ränteinstrument. Lånetiden är över ett år. Lånen kan emitteras av stater, övriga offentliga samfund och företag. Fonder som placerar i statens och offentliga samfunds lån kallas ofta obligationsfonder, fonder som placerar i företagslån kallas för företagslånefonder och fonder som placerar i företag med högre risk kallas återigen high yield-fonder. Blandfonder Blandfonder placerar både i aktier och i räntebärande objekt. Tyngdpunkten i placeringarna kan förskjutas beroende på marknadsläget. Vikterna mellan ränte- och aktieplaceringar och fluktuationsgränserna för dem fastställs i allmänhet i fondens stadgar. Ju högre aktievikten är, desto större är den marknadsrisk som förknippas med fonden. Avkastningen på en blandfond består av avkastning från aktieoch räntemarknaden. Det är också möjligt att låta bli att bestämma vikterna av aktierna och räntorna i fonden: de är beroende av marknadsläget. I sådana fall kan fonden placera största delen av sina medel i aktier eller vara en nästan renodlad räntefond. Aktiefonder Aktiefonder placerar i huvudsak i aktier. Aktiefonderna kan uppdelas till exempel utifrån placeringsobjekten, det geografiska läget, bolagens bransch eller sektor eller storleken på bolagen. Placeringsområdet kan vara till exempel Finland, euroområdet, Europa, Norden, hela världen eller tillväxtmarknaderna, till exempel Ryssland, Baltikum, Latinamerika eller Asien. En aktiefond kan också placera medel i bolag av en viss typ eller storlek, till exempel i stora och stabila globalt verksamma företag, dvs. blue chip-bolag eller i små och medelstora företag, dvs. small cap-bolag. En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten. Fondens risknivå härleds utifrån placeringspolicyn. En internationell fond som placerar i olika branscher är förknippad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förknippade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder. Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex. Specialplaceringsfonder Avkastningen grundar sig på en aktiv placeringspolicy och på användningen av placeringsinstrument som avviker från traditionella fonder. En specialplaceringsfond kan också till skillnad från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. Fondsparande 5

6 Placeringsfonder av olika slag Lagen om placeringsfonden delar upp placeringsfonderna i två grupper: placeringsfonder i enlighet med fondföretagsdirektivet eller så kallade UCITS-placeringsfonder och specialplaceringsfonder. För placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet fastställs i lag detaljerade bestämmelser om hur risker som förknippas med placeringsverksamheten ska spridas, medan en specialplaceringsfond får avvika från de direktivenliga kraven. Placeringsfond En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten. Fondens risknivå härleds utifrån placeringspolicyn. En internationell fond som placerar i olika branscher är förknippad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förknippade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder. Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex. Specialplaceringsfond En specialplaceringsfond kan placera i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. En specialplaceringsfond kan också till skillnad från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla medel i andelar i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. Hedge fund är en gemensam benämning på mycket olika specialplaceringsfonder. De traditionella placeringsfondernas framgång baserar sig på stigande marknadspriser. Målet för hedge fund-placeringsfonderna är i allmänhet en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Denna absoluta avkastning baserar sig på en aktiv placeringspolicy och användningen av placeringsinstrument som skiljer sig från de traditionella fonderna. En hedge fund kan till exempel placera i aktier i börsnoterade och icke-noterade bolag, olika ränteobjekt och derivat eller i råvaror. Deras riskprofiler varierar utifrån fondens placeringspolicy. Alla placeringsfonder är inte likadana. Hos oss kan du välja sådana fonder som passar dina mål och din profil. 6 Fondsparande Uppdaterad x.x.2014

7 Genom att ingå avtal om fondsparande med Sparbanken får du ta del av utvecklingen på den internationella placeringsmarknaden. Du drar fördel av placeringsexperternas kompetens och kan enkelt skapa dig en diversifierad placeringsportfölj. När du fondsparar hos oss vet du vad det kostar Det uppstår kostnader för den som tecknat och äger fondandelar. För teckningen av en andel kan en teckningsprovision tas ut, och för inlösen en inlösningsprovision. Fondbolaget tar vidare ut en förvaltningsprovision för förvaltningen av fonden och en eventuell förvarsprovision som går till förvaringsinstitutet. Dessa avgifter fastställs i procent av fondens värde. Förmedlingsprovisionerna för de transaktioner som placeringsfonden utför ingår inte i förvaltningsprovisionen utan de utgör fondens utgifter som tas i beaktande i avkastningen för fondens portfölj. När nyckeltalen beräknas ställs de erlagda handelsavgifterna i relation till fondens högsta kapitalvärde och anges i procent i års- och halvårsrapporten. Du hålls alltid à jour med värdet på dina andelar Som kund hos Sp-Fondbolag får du enkelt tillgång till aktuell information om värdet på dina fondandelar på vår webbplats. Du får varje år en rapport från fondbolaget av vilken framgår innehaven, den influtna avkastningen och eventuella avkastningsandelar. Fondbolaget sänder även en rapport över eventuella avyttringar av andelar och försäljningsvinster eller -förluster på dem. Placeringarna visas också i Sparbankens nätbank. Fondbolagets förvaltningsprovision är den ersättning som fondbolaget får för kostnaderna för analyser, placeringsverksamhet, värdeberäkning, rapportering och underhåll av fondandelsregistret och marknadsföringen av fonden. Förvaringsinstitutet förvarar placeringsfondens medel och övervakar fondbolagets verksamhet och för detta arbete debiterar förvaringsinstitutet från placeringsfondens medel en årlig avgift som kan debiteras av fonden. Avgifterna varierar mellan de olika fonderna. Endast tecknings-, bytes- och inlösningsprovisioner kan avdras från försäljningsvinsten. Information finns i fondernas stadgar och fondprospektet som kan erhållas från Sparbankens kontor och från Sp-Fondbolagets webbplats Fondsparande 7

8 LÅT DIN DRÖM BÖRJA GRO, VI SER TILL ATT DEN VÄXER. När är rätt tid att börja fondspara? Just nu. För fondsparare innebär kursförändringarna möjligheter. Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab, ett inhemskt fondbolag som ägs av de finländska Sparbankerna. Bolaget inledde verksamheten i maj 2003 och har som mål att erbjuda sparbankskunderna konkurrenskraftiga fonder för långsiktigt sparande med beaktande av kundernas behov. På Sp-Fondbolag arbetar 17 branschproffs. De placeringsfonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab är registrerade i Finland och uppfyller kraven enligt lagen om placeringsfonder. Bolaget har koncession beviljad av finansministeriet och Finansinspektionen i Finland utövar tillsyn över verksamheten. Samhällsansvar Sp-Fondbolag har varje år varit med om att stöda olika välgörenhetsmål som arbetar för barnens bästa såväl i Finland som utomlands. Hållbara resultat byggs upp tillsammans med familjer och sammanslutningar. Vi är bl.a. med i World Vision Finlands fadderverksamhet. Via fadderprogrammet stöder vi en guddotter och främjar utvecklingen av levnadsförhållandena i en by på Sri Lanka. Ansvarsfullhet i placeringsverksamheten Sp-Fondbolag placerar de förvaltade medlen på ett ansvarsfullt sätt. Vi strävar efter att främja ett ansvarsfullt agerande och god förvaltningssed i de bolag som ingår i portföljen. Genom att placera på ett ansvarsfullt sätt siktar vi på en överlägsen riskkorrigerad placeringsavkastning. Ansvarsfullhet innebär i första hand ansvar för avkastningen på placeringsverksamheten. I placeringsverksamheten iakttas FN:s principer för ansvarsfull placering (UN PRI). Vi följer upp hur företagen bär sitt ansvar i anslutning till miljön, sociala frågor och god förvaltningssed. Vi tror att ansvarsfull placeringsverksamhet förbättrar riskprofilen i våra placeringsportföljer och tillväxtpotentialen på lång sikt. Sp-Fondbolag är medlem i FINSIF, Finlands forum för ansvarsfulla placeringar. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Märaholmsgatan 1 (4 vån.), Helsingfors tfn

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011

SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 SELIGSON & CO FONDER FÖRENKLAT FONDPROSPEKT 1.3.2011 INNEHÅLL Kapitalförvaltning, ett förtroendeuppdrag... 2 Hur kommer jag i gång?... 2 Teckning och inlösen... 3 Risker vid placering... 4 Våra fonders

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer