Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna)"

Transkript

1 LTH Ingenjörshögskolan Utbildningsservice YO Krishantering vid LTH Ingenjörshögskolan - dödsfall (Lite modifierad jmfr med LTHs centrala plan som är framtagen av kuratorerna) Krisgrupper - en resurs för studenter och anställda Vid Lunds universitet finns en gemensam krisgrupp, som är en resurs även för LTH. Krisgruppen består av representanter från Studenthälsan, Studentprästerna och LTH. Krisgruppen är en resurs i alla situationer där det till exempel handlar om att: o meddela ett dödsbud o hantera krisreaktioner som utlöses av ett dödsfall eller andra händelser o finnas till som samtalspartner och medmänniska Även för anställda finns det en beredskap att hantera kriser som ett stöd till prefekten. Kontaktpersoner till krisgruppen är studiekuratorerna i Lund, se under Beredskapsplan vid olycka eller dödsfall - studenter, punkt 4. Att få veta Kunskapen om det inträffade måste spridas till de berörda så snabbt som möjligt. Detta är viktigt för att undvika att de som berörs får vetskapen genom rykten eller på annat sätt, där möjligheten att fånga upp reaktioner saknas. Om dödsfallet gäller en student, kontakta Utbildningsservice eller någon representant för programledningen. Dessa ansvarar för att informationen går vidare. När det gäller anställda bör den som får vetskap om det inträffade kontakta prefekten på den drabbade institutionen. Minnesstund För att ge de berörda ett tillfälle att uttrycka och bearbeta känslor kring det inträffade anordnar vi en minnesstund tillsammans med dem snarast möjligt. Minnesstunden är öppen för alla. Det är viktigt att minnesstunden om möjligt hålls i nära anslutning till det inträffade. Om du vill får du gärna säga några ord eller på annan sätt medverka vid minnesstunden. Kontakta Utbildningsservice respektive prefekt om du behöver information om när och var minnesstunden ska äga rum. Bearbetning Händelser av den här karaktären väcker många känslor som är relaterade till den aktuella situationen, men även känslor som härrör från tidigare, ibland obearbetade, händelser. Starka känslor av existentiell karaktär och känslor av skuld väcks ofta till liv vid krissituationer. Det är viktigt att veta att reaktioner ibland kommer långt efter det inträffade. Krisgruppen har en beredskap att ta emot för samtal individuellt eller i grupp.

2 2 Respekt Det är betydelsefullt för de efterlevande att LTH tydligt markerar sin respekt för allvaret i situationen. Detta sker främst genom de inblandades förhållningssätt, men även genom vissa formaliteter: Vi flaggar på halv stång på Campus Helsingborg och LTH Kårhuset i Lund samt låter ett ljus brinna vid receptionen på Campus Helsingborg. Flaggning sker när vi får besked om dödsfallet samt på begravningsdagen. Information om varför vi flaggar på halv stång kommer att finnas på Campus Helsingborgs och LTH:s hemsida. Berörd utbildningsnämnd eller berörd institution ombesörjer att krans/blomsteruppsättning skickas till begravningen. Representant från LTH deltar vid minnesstunden och eventuellt även vid begravningen. Beredskapsplan vid olycka och dödsfall studenter OBS! Använd telefon för akuta meddelanden; e-post bara för icke-akut kommunikation. 1. Ta emot informationen. Använd nedanstående mall. Mottagande av meddelande om eller rykte om olycka eller dödsfall, som berör student vid LTH Vad heter studenten det gäller? Personnummer: Program/årskurs: Vem är det som ringer? Relation till studenten: Vad gäller meddelandet? Vad är det som har hänt? Hur gick det till? Vid olycka: finns det andra skadade? Kan vi få återkomma till den som meddelar? När: Var: På annat tel-nummer?

3 Vem kan vi vända oss till för ytterligare information? 3 Polis/sjukhus/läkare: Vilket kontaktnät finns? (familj/kurskamrater/pojkvän/flickvän/ev. korridorkamrater) (Om vi pratar med någon i familjen bör vi fråga om och i så fall när man kan komma hem och informera om vad vi kommer att göra på LTH). Vi tackar för samtalet och ber att vid behov få återkomma. 2. Lämna informationen vidare till LTH Utbildningsservice Hbg Ylva Oscarsson, eller Britt Lindén Willumsen, Plan C6, Campus Helsingborg. Rum C664 respektive C665. Om ingen av dessa är anträffbara, kontakta receptionen på Campus Helsingborg som vet vem som är backup. 3. Utbildningsservice gör följande akuta åtgärder: - Kontrollerar att uppgifterna om dödsfall/olycka stämmer. Ring studentpräst/polis/sjukhus för att få uppgifterna verifierade. Fyll i och skriv ut blanketten som motsvarar denna mall, och intyga uppgifternas riktighet: Undertecknad har tagit emot ovanstående uppgifter och kontrollerat dem samt intygar dess riktighet. Datum: Klockslag: Namnteckning: Titel: - Tar fram schemat för aktuellt utbildningsprogram. - Kontaktar berörda lärare och programledare. - Meddelar studenterna och, vid behov, ställer in eventuell undervisning. Saklig information om vad som har hänt. Viktigt att studenterna pratar med varandra och stödjer varandra. Möjligheter finns att få professionell hjälp. Dela ut skriftlig information med telefonnummer till LTHs studiekurator, Studenthälsan, Studentprästerna. 4. Utbildningsservice informerar vidare Följande personer ska meddelas så fort som möjligt: Programledaren för berört program - som tillsammans med utbildningsservice meddelar berörda lärare och studenter. - deltar på minnesstund. Vaktmästeriet på Campus Helsingborg eller

4 - Flaggning. Flaggning på halv stång när vi har fått besked om dödsfall. Begravningsdagen: flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. 4 Receptionen på Campus Helsingborg Receptionens ansvar: - Tänder ett ljus i receptionen i samband med flaggning. - Informerar kansli Helsingborg om händelsen. Webmaster på Campus Helsingborg, Rickard Andersson, eller Epost: samt LTH webredaktionen / E-post: - Dessa lägger ut information på respektive hemsida om flaggning på halv stång på Campus Helsingborg och LTH Lund. TLTHs vice kårordförande eller mobil , Vice kårordförandes ansvar: - Informera Ingenjörssektionens ordförande. - Flaggning vid Kårhuset i Lund. Flaggning på halv stång när vi har fått besked om dödsfall. Begravningsdagen: flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. - Blommor/kondoleans från TLTH. - Ändring i TLTH:s medlemsregister. Studentpräst Anders Knutsson från svenska kyrkan. Rum C315, Campus Helsingborg eller Epost: Studenthälsan Carina Yourstone. Rum C316, Campus Helsingborg, Epost: LTHs studiekuratorer Studiekurator Ulla Bergman, arbete, hem. Epost: eller Studiekurator Elisabet Hemmingsson, arbete, hem. Epost: - Kuratorerna bedömer i samråd med Studenthälsan, Studentprästerna och Utbildningsservice vilka insatser LU:s krisgrupp behöver göra. - Se till att ett ljus är tänt i Infomationsdisken, Studiecentrum, LTH Lund, i samband med flaggning. Ordförande i berörd utbildningsnämnd LTHs rektor

5 LADOK-ansvarig (vid behov av ändring i LADOK-register) - Skriftligt till Hans Persson, LADOK-avd, hämtställe Utbildningsservice kallar till planeringsmöte Följande personer ska kallas: - LTHs studiekurator - Studentpräst - TLTHs vice kårordförande - Ordförande för Ingenjörssektionen, eventuellt med kurskamrater - Programledare för berört program - Studenthälsan (vid behov) - Kontaktperson för utlandsstuderande (vid behov) Att behandla på planeringsmöte: - Se till att alla på mötet har tillräcklig information. - Hur informeras/informerades närmast berörda studenter och lärare? - Kontakt med anhöriga Finns pojkvän/flickvän på Campus? Samråd med anhöriga om vilken information som ska gå ut. Eventuell överlämning av kondoleansbok, betygsutdrag, datorfiler och andra personliga tillhörigheter. - Minnesstund Tid Plats Genomförande/fördelning av ansvar Hur informera om minnesstunden? - Begravning/kondoleans Medverkande/representation från LTH och TLTH. Blommor/krans (Bekostas av utbildningsnämnden. Om vi vill anlita IRIS blomsterhandel, har LTH kontonr 1118). Om begravning redan varit: någon form av kondoleans. Eventuell kondoleansbok. När och var? - Eventuellt behov av krisbearbetning/debriefing - Behov av allmän information OBS! Viktigt att de närmast berörda har informerats innan allmän information går ut. 6. Ytterligare åtgärder från Utbildningsservice - Informerar datoransvarig. Material lagrat på avliden students konto sparas för att senare erbjudas dödsboet, såvida kontoinnehavaren inte har uttryckt annat önskemål. - Tar bort VB-fack. - Gör ett betygsutdrag för att senare överlämnas till anhöriga om de så önskar. - I förekommande fall informera anhöriga om personskadeförsäkring för studenter. Beredskapsplan vid olycka och dödsfall personal OBS! Använd telefon för akuta meddelanden; e-post bara för icke-akut kommunikation. 1. Ta emot informationen. Använd nedanstående mall.

6 Mottagande av meddelande om eller rykte om olycka eller dödsfall, som berör anställd vid LTH Vad heter den anställde det gäller? 6 Personnummer: Institution: Vem är det som ringer? Relation till den anställde: Vad gäller meddelandet? Vad är det som har hänt? Hur gick det till? Vid olycka: finns det andra skadade? Kan vi få återkomma till den som meddelar? När: Var: På annat tel-nummer? Vem kan vi vända oss till för ytterligare information? Polis/sjukhus/läkare: Vilket kontaktnät finns? (familj) (Om vi pratar med någon i familjen bör vi fråga om och i så fall när man kan komma hem och informera om vad vi kommer att göra på LTH). Vi tackar för samtalet och ber att vid behov få återkomma. 2. Lämna informationen vidare till berörd prefekt. För anställda på LTH gemensamt är kanslichef PG Nilsson prefekt. 3. Prefekten gör följande: - Kontrollerar att uppgifterna om dödsfall/olycka stämmer. Ring studentpräst/polis/sjukhus för att få uppgifterna verifierade. Fyll i och skriv ut blanketten som motsvarar denna mall, och intyga uppgifternas riktighet: Undertecknad har tagit emot ovanstående uppgifter och kontrollerat dem samt intygar dess riktighet.

7 7 Datum: Klockslag: Namnteckning: Titel: - Information om dödsfallet Prefekten meddelar personalavdelningen vid LTHs kansli om dödsfallet för vidare praktiska åtgärder se nedan. Prefekten ser till att personal på LTH Ingenjörshögskolan blir informerad. Prefekten ser till att institutionens övriga personal blir informerad. - Krishantering Vid behov av krishantering hos personal kontaktas personalchef vid LTH som samordnar krisgrupp där psykolog och präst finns representerade. - Representation Prefekten övervakar att institutionen representeras vid begravning. - Meddelar kansli Helsingborg som ansvarar för att det flaggas på halvstång på Campus Helsingborg samt lägger ut information om flaggningen på Campus Helsingborgs hemsida. Flaggning på halv stång när vi har fått besked om dödsfall. Begravningsdagen: flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. 4. Vad gör personalavdelningen vid LTH? - Löneutbetalning och anställningens avslutande. Personaladministratören vid kansliet ser till att anställningsförhållandet vid LTH upphör. Pensioner, försäkringar och begravningshjälp. Samverkar med personalenheten LU för utbetalning av eventuell änkepension, grupplivförsäkring och efterlevandepension. Utbetalning sker när dödsfallsintyg inkommit från lokala skatt. - Krans Krans ombesörjs. LTHs färger (färgerna är rött och vitt) och utsedd modell på krans finns IRIS blomsterhandel ( ). På banden ska stå på ena bandet "En sista hälsning" och på det andra "Lunds Tekniska Högskola". - Flaggning Flaggning på halv stång på Kårhuset i Lund när vi har fått besked om dödsfall. Begravningsdagen: flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Meddela pedellen på TLTH. - Övrig information Informerar webbansvarig vid kansliet som snarast, helst samma dag som första flaggning, på LTHs hemsida anger vem som avlidit. När den avlidne är i chefsposition inom LTH meddelas även per e-post LTHs ledningsgrupp och samtliga prefekter. - Deltagande i begravning När den avlidne är i chefsposition avgörs inom LTHs ledningsgrupp hur LTH skall representeras officiellt vid begravningen. Övriga dödsfall representeras i första hand av institutionen. - När det gäller en professor ska även Rektorsämbetet på LU meddelas. Britt Lindén Willumsen Programsamordnare Ylva Oscarsson Programsamordnare

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Krisplan för Kyrkerörsskolan

Krisplan för Kyrkerörsskolan Reviderad 2014-02-03 Krisplan för Kyrkerörsskolan Introduktion Det är betydelsefullt för Kyrkerörsskolan med en i förväg utarbetad plan för hantering av olika former av kriser. Syftet är att det finns

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer

Boo Gårds skola. Handlingsplan vid olika krissituationer Boo Gårds skola Handlingsplan vid olika krissituationer 110915 1 Innehåll Inledning... 3 Krisgrupp... 4 Larmlista... 5 Viktiga telefonnummer:... 6 Utrymning... 7 Bombhot via telefon... 8 Preventiva åtgärder

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

KRISPLAN Lyckeby skolområde

KRISPLAN Lyckeby skolområde KRISPLAN Lyckeby skolområde INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Krisgrupp och telefonlista 2-3 Krisplan 4-5 Samlingslokal 5 Obehöriga i skolan 6 Olyckor 6 Våld eller hot mot personal elev 6 Anmälan till socialtjänst

Läs mer

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan.

KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN. En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. KRISPLAN FÖR STENHAGENSKOLAN En vägledning om en krissituation skulle uppstå på skolan. Reviderad Januari 2012 Innehållsförteckning Krisgruppens deltagare och telefonnummer 3 Allmänt för alla krisreaktioner

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20

Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN. Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 Vattudalsskolan KRIS OCH STÖDPLAN Handlingsberedskap i skolan 2013-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 KRISPLAN Inledning och uppläggning.... 2 Vad händer vid en allvarlig olycka.. 3

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG

KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG KRISPLAN INNERTAVLE SKOLA OCH BARNOMSORG Reviderad 111004 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Kontaktpersoner och telefonnummer sid 4 Telefonlista sid 4-5 Allvarlig olycka/händelse i skolan sid 6 Allvarlig

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer