Kartläggning. Juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning. Juni 2008"

Transkript

1 1 Kartläggning Juni 2008

2 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm En kartläggning Juni 2008 INNEHÅLL 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? 3 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? 4 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? 6 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? 9 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? 10 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? 11 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? 15 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? 15 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm 17 Sammanfattning 18

3 3 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? Hur, när och var kan pensionärer, handikappade och kroniskt sjuka i Korsholm motionera och idrotta i dag? Vilka önskemål har de? Och hur kan servicen för de här grupperna utvecklas i kommunen? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade utgör i dag mer än en fjärdedel av Finlands befolkning. De är grupper som växer hela tiden, men det gör också möjligheterna att förbättra deras hälsa. Motion och idrott hör till de bästa medicinerna och enligt idrottslagen borde kommunerna jämbördigt erbjuda denna service till hela befolkningen. Kommunerna i Finland har i medeltal en motions- och idrottsbudget på euro per år för specialgrupperna pensionärer, långtidssjuka, handikappade och andra som inte nås av det normala motionsutbudet. I fjol hade 98 kommuner minst en egen specialidrottsinstruktör med ansvar för dessa grupper. I kommuner med mellan och invånare satsades 1,36 euro per invånare på motionsverksamhet för specialgrupper. I Korsholm var summan 0. Visst finns det motionsgrupper för äldre och i viss mån för kroniskt sjuka och handikappade i Korsholm men hittills är det vuxeninstitutet och enskilda föreningar som arrangerat dessa, eller hälsovårdscentralen och Folkhälsan, ofta då med läkarremiss som ett krav för att få delta. Efterfrågan är större än så, de kompetenta ledarna är få och någon egentlig koordinering och samordnad information har inte förekommit. Samarbetet med grannstaden Vasa, med egen specialidrottsinstruktör och ett större utbud, i första hand på finska, kan också förbättras. Där en bakgrund till att Korsholm deltar i det riksomfattande samarbetsprojektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna Projektet, där Korsholm är en av åtta medverkande kommuner, förverkligas i samarbete med undervisningsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland. Målet för projektet är att: skapa jämställda möjligheter för idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna och minska de regionala skillnaderna öka antalet kompetenta instruktörer i projektkommunerna säkra kvaliteten på den organiserade motionen starta nya motionsgrupper för specialgrupperna öka och utveckla samarbetet kring idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna definiera arbetsfördelning och ansvarsområden mellan de olika parterna i kommunerna skapa grunder för ökade kommunala anslag för idrott och motion för specialgrupper skapa bestående nya verksamhetsformer skapa samarbetsformer som kan tillämpas även i andra kommuner. De åtta projektkommunerna är Akaa, Forssa, Kempele, Kiiminki, Liperi, Nivala, Nurmo och Korsholm. Samtliga har över invånare, men har saknat organiserad, regelbunden idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper eller varit i behov av att utveckla denna. I de 13 kommuner som deltog i projektet åren nåddes följande resultat: en utvecklingsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i samtliga kommuner en person med ansvar för idrott och motion för specialgrupper anställdes i sju kommuner antalet motionsgrupper ökade med 56 % antalet deltagare i motionsgrupperna ökade med 76 % en verksamhetsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i kommunerna ett brett samarbete över sektor-, kommun- och organisationsgränser uppstod de kommunala utvecklingsgrupperna fortsatte sitt arbete efter projektperioden. Den kartläggning som du läser nu är den första delen av projektet. Del två är ett utvecklingsprogram, som kommunerna bör färdigställa i oktober 2008, inför ett nationellt seminarium i november. Projektet avslutas år 2009 med en slutrapport som förhoppningsvis bjuder på bestående förbättringar. Mer information om projektet även på svenska finns på adressen

4 4 Korsholm är den enda av de nuvarande projektkommunerna där majoritetsspråket är svenska. Kommunen är vidsträckt, med omkring 80 kilometer från skärgården i norr till landsbygden i söder. Av de drygt invånarna, som ökat med över 500 på två år, har 71 procent svenska som modersmål, 29 procent finska. I grannstaden Vasa, fem kilometer från Korsholms centralort Smedsby, är språkförhållandena motsatta. ARBETSGRUPPEN FÖR SPECIALIDROTT OCH -MOTION I KORSHOLM I Korsholm bildades en arbetsgrupp för projektet Idrott och motion för specialgrupper under försommaren Den har förstärkts med sakkunniga från olika sektorer. I arbetsgruppen ingår: Carola Lithén (ordförande), viceordförande i kommunstyrelsen, ordförande för Handikappföreningen i Österbotten Elisabeth Wiklund (sekreterare), idrottsinstruktör, kontaktperson för projektet Fredrik Baarman, ungdomsledare Bengt-Johan Ljung, fysioterapeut vid hälsovårdscentralen, medlem i handikapprådet Viola Mitts, ledare för dagcentralen, sekreterare i äldrerådet Maire Nordberg, medlem i fritidsnämnden och handikapprådet, samt i Vasanejdens MS-förening John Nordblad, 65+coach, Folkhälsan i Österbotten Susann Nyman, studiesekreterare vid vuxeninstitutet Rudolf Vestergård, pensionerad verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl i Österbotten och DUV i Vasanejden Ann-Charlotte Willför, hälsovårdare på Folkhälsan i Österbotten, ordförande i Föreningen Folkhälsan i Korsholm Gruppen sammanträdde tre gånger under år 2007 och ordnade även en informationskväll för specialgrupper och -föreningar i november, då det riksomfattande projektets ledare Toni Piispanen medverkade. Under 2008 har arbetsgruppen samlats en gång i månaden. Tillsammans med kommunens fritidsavdelning gjorde arbetsgruppen i slutet av år 2007 en enkät, både brevledes och via internet, bland specialföreningar som verkar i Korsholm. Våren 2008 anlitades Anders Vestergård för att sammanställa den kartläggning du nu läser. Samtliga medlemmar i arbetsgruppen har bidragit med uppgifter, liksom Siv Nyberg och Ulla Högnäs på Korsholms kommun, Susanne Karlsson på Folkhälsan, Yvonne Hedman och Mona Häggblad på Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm och Teemu Mäki-Paakkanen, Vasa stad. 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? Enligt den klassificering som arbetsgruppen i Korsholm gjort finns följande specialgrupper i kommunen (i alfabetisk ordning): ADHD-barn Astmapatienter Barn med försenad helhetsutveckling Cancerpatienter CP-skadade Diabetiker Diagnostiserade dysfasi-patienter Epilepsipatienter Hjärtbarn Invalider Kranskärlspatienter Mentalvårdspatienter MS-patienter Parkinsonpatienter Pensionärer Poliopatienter Reumatiker Synskadade Utvecklingsstörda Förteckningen baserar sig på motsvarande indelning i Vasa (se och Simning för specialgrupper).

5 5 Enligt riksomfattande statistik ingår mer än var fjärde finländare i en specialgrupp. Av fem miljoner finländare är omkring en miljon pensionärer, sammanlagt en miljon är långtidssjuka och en halv miljon är handikappade. (Erityisryhmien liikunnan perustiedosto 2005) KORSHOLMARE I SPECIALGRUPPER I Korsholm, som enligt Befolkningsregistrets uppgifter i maj 2008 hade invånare, motsvarar siffrorna den nationella nivån. Vid årsskiftet var drygt av kommunens invånare pensionstagare, enligt Folkpensionsanstaltens statistik. Pensionstagare i Korsholm ( ) Egenpensionstagare 3973 personer Ålderspensionärer, totalt 3077 Ålderspensionärer under 65 år 231 Arbetslöshetspensionärer 112 Invalidpensionärer 579 Deltidspensionärer 185 Specialpension för lantbruksföretagare 93 Familjepension, efterlevande makar 793 Familjepension, barn 49 Totalantal pensionstagare 4101 personer Medan omkring 23 procent av korsholmarna är pensionstagare är 16,2 procent eller sammanlagt invånare 65 år eller äldre. Åldersfördelningen bland de som är över 65 år är följande: Korsholmare över 65 år (maj 2008) år 836 personer år år år år år Totalt 2930 personer Under år 2007 fick sammanlagt 392 korsholmare service till följd av funktionshinder, detta med stöd av handikappservicelagen, socialvårdslagen eller lagen om utvecklingsstörda. I maj 2008 deltog omkring 60 kommuninvånare mellan 0 och 67 år i verksamhet som Kårkulla, samkommunen för specialomsorger i Svenskfinland, ordnar. Flera tusen korsholmare använder receptbelagda mediciner med rätt till specialersättning. Ett utdrag ur indikatorbanken Sotkanet som upprätthålls av Stakes, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovård, ger följande uppgifter för år 2007: Korsholmare med rätt till specialersättning för läkemedel mot... (2007) 0-15 år år 65+ Totalt Totalt i % Högt blodtryck 698* ,2 % * = åringar Depression ,3 % = åringar Diabetes ,5 % Astma ,2 % Kranskärlssjukdom 110* ,1 % * = åringar Psykos 134' ,2 % ' = åringar Epilepsi ^ 60 0,3 % ^ = inga uppgifter Totalt ,9 % Totalt, under 65 år ,5 % Vi kan anta att vissa personer lider av och tar mediciner för flera sjukdomar, samtidigt som alla grupper av långtidssjuka och handikappade fortfarande inte framgår här. Sammantaget visar siffrorna ändå att minst en fjärdedel eller över korsholmare ingår i specialgrupperna.

6 6 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? Korsholms kommuns fritidsavdelning har hittills inte arrangerat några regelbundna aktiviteter för specialgrupper. Däremot har ett 50-tal rehabiliterings- eller motionsgrupper, i regi av hälsovårdscentralen, vuxeninstitutet, Folkhälsan eller enskilda föreningar, verkat i kommunen under våren HÄLSOVÅRDSCENTRALEN (20 grupper) Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby ordnar rehabiliterande gymnastik och träning för omkring 15 grupper i sin gymnastiksal, med konditionssal, under vår- och höstterminen. Deltagarna bör i regel ha läkarremiss och kan maximalt delta tio gånger. De kommer till grupperna via hälsovårdscentralens läkare, specialhälsovårdare och rådgivningsbyråer. Deltagandet är kostnadsfritt. Hälsovårdscentralen handleder också grupper på fem pensionärshem på olika håll i kommunen. Träningen leds av hälsovårdscentralens fysioterapeuter eller konditionsskötare. Grupperna är överlag tvåspråkiga, så att ledaren instruerar både på svenska och på finska. Under vårterminen 2008 fanns en ryggrupp (Kevyt selkäjumppa) där samtliga deltagare hade finska som modersmål. Målsättningen är att deltagarna efteråt ska kunna fortsätta träningen i allmänna grupper, till exempel i vuxeninstitutets regi. Hälsovårdscentralens motionsgrupper vårterminen 2008 Sex barngrupper, främst inriktade på grovmotorik, med inalles cirka 35 deltagare. Fem pensionärshemsgrupper i kommunens delområden med inriktning på fallförebyggande träning: sammanlagt omkring 45 deltagare. Två grupper för medicinsk träningsterapi (MTT), träning i konditionssal med individuella program, med åtta deltagare i vardera. En cirkelträningsgrupp med målet att komma igång och få motivation till träning på egen hand och en förändrad livsstil, fem deltagare. Tre grupper med särskild diagnos: Reuma, cirka 16 deltagare. Arthros, 8-10 deltagare. Neurologisk grupp, åtta deltagare. En 60+grupp (60-åringar och äldre), balans och allmän rörelseträning, 12 deltagare. Kevyt selkäjumppa, allmän rörelseträning anpassad för personer med ryggproblem, 15 deltagare. Lätt träningsterapi, en grupp med allmän rörelseträning anpassad för äldre, 12 deltagare. Hälsovårdscentralens grupper har överlag maximalt antal deltagare och fyller sig själva. VUXENINSTITUTET (10 grupper) Korsholms vuxeninstitut ordnade under läsåret åtta kurser där målgruppen kan räknas till specialgrupper. Kurserna hölls på olika håll i kommunen i samlingslokaler, gymnastiksalar eller i Folkhälsans hus, som har den enda inomhussimbassängen i Korsholm. Vuxeninstitutets specialgrupper vårterminen 2008 Seniorgymnastik Rönnvik hembygdsgård, Kuni, ledare Martha Björklund, 1 timme (h)/vecka 12 gånger under höstterminen + 12 gånger på vårterminen, deltagaravgift 20 /termin, 17 deltagare. Norra Vallgrund skolas gymnastiksal, Helena Sten, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 9 deltagare. Korsholms dagcentral, Smedsby, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 16 deltagare. Seniorfysiokimppa, Botniahallen, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 13 deltagare. Seniordans Korsholms dagcentral, Smedsby, Gunilla Lindroos, 2 h/vecka, gånger, 20 /termin, 21 deltagare. Hathayoga (lugn form av yoga, på dagtid) Vuxeninstitutet/spegelsalen, Smedsby, Carola Wide, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 15 deltagare. Ryggymnastik (ryggvänlig motionsgymnastik) Smedsby-Böle skola, Patricia Andila, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, deltagare (2 grupper).

7 7 Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, Linda Fagerström, 1 h/vecka gånger, 65 /termin, deltagare i var sin grupp (2 grupper). DAGCENTRALEN/ÄLDRERÅDET Äldrerådet är ett rådgivande organ med Korsholms dagcentral som bas och målet att förbättra tillvaron för de äldre i kommunen. Hösten 2007 ordnade äldrerådet tillsammans med vuxeninstitutet, Byabussen och Botniahallen en friskvårdsvecka för pensionärer i idrotts- och allaktivitetshallen Botniahallen. Under fyra dagar gavs pensionärerna runt om i Korsholm möjlighet att åka med Byabussen till hallen och delta i ett fyra timmar långt program där även lunch ingick. Äldrerådets friskvårdsdagar hösten 2007 Presentation av Botniahallen. Prova din balans i vardagliga rörelser. Gångtest, stavgång, frisbeegolf, konditionscykling, sparkcykling. Föreläsning: Varför behövs styrka och spänst i vardagen? Sittgymnastik och styrketräning. Programmet och föreläsningen var avgiftsfria. Mat och transporter betalade deltagarna själva. Ungefär 150 personer deltog och under en uppföljningsdag i april 2008 mötte ett 50-tal upp. Inför hösten 2008 planeras en motsvarande friskvårdsdag i större skala. Seniorerna och deras hälsa, kost och motion står i fokus på en dag som är öppen för alla specialgrupper. FOLKHÄLSAN (5 + 9 grupper) Folkhälsan, som verkar för vård, hälsa och livskvalitet i Svenskfinland, har ett eget hus med en simbassäng på 50 kvadratmeter, gym och gymnastiksal i kommunens centralort Smedsby. Där ordnas kurser även för specialgrupper. Dessutom har Folkhälsan tagit initiativ till motionssamlingar för 65-åringar och äldre i flera byar i Korsholm. Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Rygg-, mage- och nackgymnastik i gymnastik- och konditionssal Folkhälsans hus, Smedsby, ledare Patricia Andila, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 15. Vattengymnastikför 65-åringar och äldre Folkhälsans hus, Smedsby, Anna Nordberg, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för reumatiker Folkhälsans hus, Smedsby, Tommy Höglund, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för synskadade Folkhälsans hus, Smedsby, Jenny Bergström, minuter/vecka, 6 gånger, gratis (2 grupper). Kurserna ordnas i regel under perioder på 5-10 veckor två till tre gånger per termin och har i allmänhet ett tiotal deltagare vardera. Vattengymnastikgrupperna med plats för högst 12 deltagare blir enligt kursplanerare Susanne Karlsson oftast fulltecknade direkt. Synskadade kan genom specialbidrag delta utan kostnad. Folkhälsan har sedan år 2007 utbildat så kallade 65+coacher bland yngre pensionärer. Deras uppgift är att sprida information om hur man förebygger olyckor och får de äldre att komma ut och röra på sig mera. I 65+grupperna ingår både kvinnor och män. De äldsta är över 90 år. I Korsholm fanns under våren 2008 sammanlagt nio 65+grupper med 12 ledare i sju byar. De flesta samlades varje vecka för en stavpromenad. En av grupperna hade gymnastik på programmet. Folkhälsans 65+grupper i Korsholm våren 2008 Sommaröhallen, Södra Vallgrund, ledare Annette Anderson och Rose-Marie Snygg, måndagar, deltagare Bodagården, Björköby, Hannele Holm, måndagar, 6-7 deltagare (gymnastik) Smedsby ungdomsförening, Astrid Wikman, måndagar, deltagare Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp, måndagar och onsdagar, 10 deltagare Smedsby uf, Helvi och Henry Lumme, tisdagar, 8-10 deltagare

8 8 Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp och Siri Dahlfors, tisdagar, 4-7 deltagare Ryssastået 12, Solf, Anita Nummela och Hedda Båsk, tisdagar, 8-12 deltagare Skatila, John Svahn, onsdagar, deltagare Replot skola, Denice Berg, onsdagar, 8 deltagare Sammanlagt har 142 personer deltagit i 65+verksamheten i Korsholm, med 12 ledare. Dessutom finns ytterligare några ledare som gått 65+coachutbildningen. Motsvarande verksamhet ordnas också i Vasa. Grupperna är självgående och bestämmer själva om sin tidtabell och eventuella sommarpauser. Mer information om 65+grupperna finns på adressen NORRVALLA-FOLKHÄLSAN REHAB CENTER KORSHOLM (7 grupper) Utöver Folkhälsans öppna kurser ordnar Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm gymnastik och vattengymnastik för grupper i Folkhälsans hus i Smedsby. Gymnastiken är överlag en del i alla dagrehabiliteringsgruppers program i Folkhälsans hus, med olika inriktning beroende på kurstyp. Dagrehabiliteringskurserna bekostas vanligen av Folkpensionsanstalten (Fpa), men också TE-centralen har bekostat kurser för långtidsarbetslösa. Till vattengymnastikgrupperna behövs läkarremiss. Principen är att var och en deltar 15 gånger. Våren 2008 hade Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center sju vattengymnastikkurser för specialgrupper i Folkhälsans hus i Smedsby, med maximalt 12 deltagare i varje. Även vasabor har möjlighet att delta, men i regel har elva av 12 deltagare varit korsholmare. Grupperna leddes av Norrvalla-Folkhälsans egen personal i huset, där bland andra sju fysioterapeuter verkar. Norrvalla-Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Vattengymnastik Lätt ryggymnastik, måndag förmiddag Lätt ryggymnastik, tisdag förmiddag Lätt rygg-/arhtrosgymnastik, onsdag förmiddag Hård reumagymnastik, torsdag förmiddag Hård reuma-/arthrosgymnastik, torsdag eftermiddag (för personer i arbetsför ålder) Hård rygg- och nackgymnastik, fredag förmiddag Hård rygg- och nackgymnastik, måndag eftermiddag Varje grupp gymnastiserar i 45 minuter. Till hösten planeras motsvarande grupper, samt kurser i vattengymnastik och basal kroppskännedom för företag, samtliga med krav på läkarremiss. SPECIALFÖRENINGARNAS MOTIONSGRUPPER I KORSHOLM (5 grupper) Några av de lokala specialföreningar som har medlemmar i Korsholm ordnar själva motionsverksamhet i kommunen. Den enkät som arbetsgruppen för specialidrott och motion och Korsholms kommuns fritidsavdelning gjorde bland specialföreningarna hösten 2007 gav följande uppgifter: Vasanejdens MS-förening (2 grupper) Konditionssalsträning Folkhälsans hus, Smedsby, onsdagar i september-maj, 3-4 deltagare, varav en korsholmare, 4 /gång, ingen ledare. Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, torsdagar i september-maj, 7-10 deltagare, varav hälften korsholmare. Föreningen betalar hyran (55 /h), Vasa stad betalar instruktören (Jaakko Saarinen). Vasanejdens CP-förening (1) Simning för familjer med barn under skolåldern Folkhälsans hus, Smedsby, varannan lördag, varierande deltagarantal, föräldrarna leder. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden (1) Simning Folkhälsans hus, Smedsby, 45 minuter, en gång i veckan, 9 deltagare, Folkhälsans simlärare leder.

9 9 Reumaföreningen Dolores (1) Reumagymnastik Korsholms hälsovårdscentrals gymnastiksal, Smedsby, en gång i veckan, 10 deltagare, ledare Britta Knipström. SAMMANFATTNING Här ett sammandrag av de uppgifter vi fått fram om specialmotionsgrupperna i Korsholm: Specialmotionsgrupper i Korsholm våren 2008 Arrangör Grupper Deltagare Hälsovårdscentralen* Vuxeninstitutet Folkhälsan Norrvalla-Folkhälsan* 7 80 Föreningar 5 43 Totalt * = Femton av hälsovårdscentralens (Hvc) och samtliga Norrvalla-Folkhälsangrupper krävde läkarremiss. Vi kan notera att: 22 grupper krävde läkarremiss av de cirka 250 deltagarna, som kom direkt via Hvc eller Folkpensionsanstalten. Av de andra (32) grupperna är 15 riktade till seniorer/65+ och lockar omkring 230 deltagare. 42 av de 56 grupperna verkar i Smedsby, med omkring 460 deltagare. Alla grupper utanför Smedsby, 14 stycken, är för seniorer, cirka 180 personer. Nio av seniorgrupperna, med 142 deltagare, är Folkhälsans 65+grupper, som också leds av seniorer. Bland övriga grupper fanns två för reumatiker, två för synskadade, två för MS-patienter, en för CP-patienter och en för utvecklingsstörda. Två av dessa saknade ledare. Sex av grupperna är för barn, alla dessa i hälsovårdscentralens regi, för deltagare med remiss. Motionsutbudet domineras av olika former av gymnastik och stavgång i Folkhälsans 65+grupper. Vattengymnastiken fyller bassängen och de grupper som ordnas. Därtill förekommer träning i konditionssal, simning, yoga och dans. Utöver de grupper och kurser som arrangeras i Korsholm finns ett relativt stort utbud av motions- och idrottsaktiviteter för specialgrupper i grannstaden Vasa. Enligt Vasa stads specialidrottsinstruktör Teemu Mäki-Paakkanen är i princip alla stadens arrangemang också öppna för korsholmare. Några uppgifter om hur många korsholmare som tar del i verksamheten i Vasa finns ändå inte. Vasa stad bidrar med en instruktör vid MS-föreningens vattengymnastik i Korsholm, men enligt Teemu Mäki-Paakkanen är stadens möjligheter att ordna ledare begränsade. Det som motiverar Vasas deltagande är att MS-föreningen, likt många specialföreningar i trakten, har sin hemort i Vasa och flera Vasabor deltar i vattengymnastiken i Korsholm. Språkförhållandena är också värda att beakta: merparten av arrangemangen i Vasa genomförs med finska som huvudspråk eller enda språk, medan verksamheten i Korsholm överlag leds på svenska. 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? Ingen av de specialmotionsgrupper som verkat i Korsholm under våren 2008 har haft en specialidrottsinstruktör som ledare delvis eftersom en sådan inte finns i kommunen. Både på hälsovårdscentralen och Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm är det fysioterapeuter och konditionsskötare som leder grupperna. FRITIDSAVDELNINGEN Korsholms fritidsavdelning har en idrottsinstruktör, Elisabeth Wiklund, vars dagar är fullt upptagna med den ordinarie verksamhet som kommunen redan har.

10 10 HÄLSOVÅRDSCENTRALEN På kommunens hälsovårdscentral finns tre fysioterapeuter, varav två med inriktning på barn och unga, samt två konditionsskötare mera inriktade på äldre. Dessa fem delar på ansvaret för sammanlagt 20 specialmotionsgrupper som hälsovårdscentralen inför hösten 2008 har bett kommunens fritidsavdelning om hjälp med att klara. VUXENINSTITUTET Vuxeninstitutet har inga heltidsanställda motionsledare utan anställer timlärare för ett läsår eller en kurs i gången. Av kursledarna var en idrottsinstruktör, en yogainstruktör, två klasslärare, två seniorer med mångårig ledarerfarenhet och de andra, enligt kurssekreterare Susann Nyman, väldigt intresserade. Utbudet är inte stort, men vuxeninstitutet har enligt Nyman haft turen att hitta jättebra och inspirerande ledare, även om alla inte varit formellt utbildade på området. För att kunna ordna fler kurser för specialgrupper krävs ändå hjälp med att finna ledare. FOLKHÄLSAN Folkhälsans motionskurser har timanställda ledare, varav de flesta är lärare eller lärarstuderande och några dansinstruktörer. 65+grupperna leds av utbildade 65+coacher, som själva är pensionärer. NORRVALLA-FOLKHÄLSAN Vid Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm handhas dagrehabiliteringen med gymnastik och vattengymnastik av bland annat sju hel- eller halvtidsanställda fysioterapeuter, en konditionsskötare och två ergoterapeuter. Fysioterapeuterna är specialiserade på neurologi och fysioterapi för stöd- och rörelseorgan. NYREKRYTERING Med inspiration från projektet Idrott och motion för specialgrupper arrangerades en kurs för sittdansledare vid Vuxeninstitutet 3-4 maj Det här är sannolikt den första motionsledarkursen med inriktning på specialgrupper som arrangerats i Korsholm. Elva personer deltog och 4-5 av dem kunde tänka sig att leda sittdansgrupper från och med hösten. Tack vare projektet planeras därtill en utbildningsdag kring seniormotion i Korsholm till hösten, tillsammans med projektkommunen Nurmo och Ikäinstituutti (Äldreinstitutet). Närheten till utbildningsenheterna i Vasa och Vörå med vård och idrott som specialiteter ger också möjlighet att rekrytera ledare. Projektgruppens arbete har bland annat visat att Svenska Yrkeshögskolan (från 1.8 Novia i Vasa) har studerande med intresse för att leda specialgrupper. 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? På Korsholms kommuns fritidsavdelning finns utrustning för ett halvdussin idrottsgrenar som lämpar sig för och kostnadsfritt lånas ut till specialgrupper. Merparten av utrustningen införskaffades år 2007, tack vare projektet Idrott och motion för specialgrupper. Idrottsutrustning för specialgrupper på Korsholms kommuns fritidsavdelning Inomhuscurling komplett utrustning, med väska: kan användas i gymnastiksal eller korridor Kenkobollar 2 stycken: lättare än volleybollar, lämpar sig bra för bollspel Målbollar 2 stycken: drygt 1 kg, innehåller tre bjällror, lämpar sig för synskadade Ögonbindlar 24 stycken: för användning med målbollarna Nät 2 uppsättningar: lämpar sig för volleyboll och badminton + Redskapsväskor för förvaring & transport av var sitt set med kenkoboll, målboll, ögonbindlar och nät Bocciabollar för utebruk All utrustning kan lånas från fritidsavdelningen.

11 11 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? I Korsholm finns Finlands största idrottshall, en fullstor centralidrottsplan och en uppvärmd konstgräsplan. Därtill finns ett stort antal skolor med tillhörande gymnastiksalar, idrottsplaner, rinkar och motionsbanor. Få av dessa är anpassade för specialgrupper. BOTNIAHALLEN Botniahallen i Smedsby är en idrotts- och allaktivitetshall med fullstor fotbollsplan och löpbanor på 400 meter som även används för stavgång, cykling, inlines-, rullskid- och rullstolsåkning. Hallen ägs av samkommunen Vasaregionens idrottshallar där Korsholms kommun och Vasa stad är delägare och därigenom disponerar 50 procent vardera av speltiden på bollplanen. Botniahallen kan, enligt hallens hemsida, också användas för volleyboll och sittvolleyboll, innebandy, badminton, ultimate frisbee och stjärtboll och bordtennis, på ett handikappanpassat spelbord. I hallen finns dessutom tillgång till gymnastik- och lekutrustning, konditionssal och test- och fysioterapitjänster. Botniahallen är Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall och utsågs år 1998 till årets motionslokalitet av Finlands Invalidförbund. För vuxna kostar ett besök i Botniahallen 2,50 euro före klockan 16 på vardagar och 4,50 på andra tider. Alla under 18 år betalar 2 euro på alla tider. Till dessa priser kan alla lediga utrymmen i hallen användas. Specialgrupper har inga specialpriser. Botniahallen är överlag öppen från klockan 7 på morgnarna till 21 på kvällarna, på fredagar Från mitten av juni till första september är hallen stängd på veckoslut och öppen för grupper endast vid förhandsbokningar. Gräsmattan i hallen, som möjliggör fotbollsträning och -matcher, är på plats i fyra månader, från mitten av december till mitten av april. Vid mässor och andra större evenemang är hallen stängd för idrott. I Botniahallen finns en ramp som gör det möjligt att ta sig in i själva hallen och hiss till och från bottenvåningen med gym, omklädningsrum och duschar. I hallen finns även toalett för rörelsehindrade. Korsholms idrottspark Botniahallen är en del av Korsholms idrottspark i Smedsby, som också omfattar kommunens centralidrottsplan för friidrott och fotboll, en uppvärmd konstgräsplan för fotboll och en motionsbana med elljus där det även dras skidspår på vintern (se nedan). Botniahallens omklädningsrum och toalett kan användas även i samband med uteaktiviteterna men då borde deltagarna egentligen betala normal besöksavgift till Botniahallen. Mer upplysningar om Botniahallen och konstgräsplanen fås via Vasaregionens Idrottshallar (webbplats som också ansvarar för bokningar av dessa. IDROTTSPLANER (15) I byarna runt om i Korsholm finns sammanlagt 15 idrotts- och gräsplaner med varierande underlag och utrustning. Tio av dessa är idrottsplaner med löpbanor, fyra är gräsplaner och en grusplan. Till merparten av planerna går det att ta sig fram med rullstol. Vid gräsplanerna i Singsby och Vallvik är framkomligheten begränsad. Vid två av planerna, den redan nämnda centralidrottsplanen invid Botniahallen i Smedsby och BK-vallen i Jungsund, finns omklädnings- och duschrum där det går att ta sig in med rullstol. I Botniahallen finns den enda toaletten för rörelsehindrade. Idrottsplanerna kan användas gratis av alla korsholmare på alla tider såvitt inga andra bokningar finns. Idrottsplaner i Korsholm Björköby, Hankmo, Helsingby, Jungsund, Karperö, Kvevlax, Norra Vallgrund, Replot, Singsby, Skatila, Smedsby: centralidrottsplan, Smedsby gräsplan, Smedsby grusplan, Solf, Vallvik. Mer information om idrottsplanerna finns på kommunens webbplats och sidorna om Fritidsverksamhet, med bilder och närmare uppgifter om planerna och deras utrustning.

12 12 RINKAR OCH ISBANOR (28) Då isläget är som bäst har Korsholm närmare 30 ishockeyrinkar och isbanor. Ishockeyrinkar och isbanor i Korsholm Matchrinkar: Helsingby, Karperö, Kvevlax, Replot, Smedsby och Solf. Övriga rinkar: Västerhankmo, Veikars, Björköby, Norra Vallgrund, Toby och Söderudden. Isbanor finns i närheten av skolor och daghem i de flesta andra byar. Allmänheten kan använda rinkarna och isbanorna gratis på vardagar klockan , lördagar och och söndagar Alla Korsholmsföreningar och korsholmare i Vasaföreningar kan också boka rinkar och banor utan kostnad. Mer information om rinkar och isbanor finns på SKIDSPÅR OCH MOTIONSSPÅR (13) I Korsholm finns då snömängden och minusgraderna räcker till sammanlagt 13 skidspår. Spåren mäter mellan 0,5 och 6,5 kilometer. Flera av dem är försedda med elljus och används sommartid som promenadvänliga motionsspår. Skidspår i Korsholm Björköby, Hankmo, Iskmo, Kvevlax, Petsmo, Replot, Skatila, Smedsby, Solf, Toby, Vallgrund, Vallvik, Vassor Spåren kan vanligen användas utan kostnad. På vissa platser uppbärs en frivillig avgift under vintern, för att täcka kostnaderna för spårunderhållet. Korsholms kommun sköter spåret vid Botniahallen i Smedsby, övriga skidspår sköts av lokala föreningar. Mer information finns på kommunens webbplats, med uppgifter om skidspåren och deras längd. NATURSTIGAR OCH FRILUFTSLEDER (8) I Korsholm finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Det finns vandringsleder på allt från en till 12 kilometer, genom fina naturområden. Här krävs ändå god kondition och rörlighet för att ta sig fram. Naturstigar och vandringsleder i Korsholm Björköby-Panike vandringsled; Bodvattnet runt, Björköby; Kikanberget, Klobbskat; Sommarö naturstig, Södra Vallgrund; Valsörarna; Kunileden; Björnholmsleden, Vassor; Stundars vandringsleder, Solf Mer information om vandringslederna, med kartor och närmare upplysningar, finns på CYKELRUTTER (17) Korsholm erbjuder också möjligheter till motion och naturupplevelser på cykel. Fritidsavdelningen har tagit fram förslag på 17 olika rutter, längs både asfaltvägar och grusvägar. På ett fåtal ställen finns cykelvägar. Startpunkt kan var och en välja själv. Cykelrutter i Korsholm Björköby (3 rutter), Replot, Grönvik-Iskmo-Jungsund, Karperö-Singsby-Kalvholmen, Kvevlax-Koskö-Petsmo, Petsmo-Västerhankmo, Helsingby-Karkmo-Toby, Tölby-Vikby-Helsingby-Rimal, Helsingby-Pundars, Solf- Söderfjärden-Sundom, Kuni (2 rutter), Vallvik-Kuni, Vassor, Kvevlax-Veikars-Vallvik Mer information om cykelrutterna, med kartor, finns på kommunens webbplats. SIMSTRÄNDER (12) I Korsholm finns tolv allmänna badstränder, där alla kan simma utan kostnad. Folkhälsan ordnar varje sommar simskolor för barn vid flera av stränderna.

13 13 Simstränder i Korsholm Björköby; Bullerås, Södra Vallgrund; Grönvik; Karperö; Köklot; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Sommarösund, Södra Vallgrund; Toby; Vistan; Österhankmo Mer information om simstränderna finns på Därtill finns en simbassäng vid Pulsen i Solf, där en avgift uppbärs för att täcka kostnaderna för skötseln. ANDRA IDROTTSANLÄGGNINGAR I Korsholm finns också andra idrottsanläggningar, flera av dem i privat regi. Tennis, skate och beachvolley i Solf Vid idrottsgården Pulsen i Solf, som är granne med ishockeyrinken och simbassängen, finns det tennisbanor, skateboardramp och beachvolleyplan på sommaren. De kan användas gratis. Minigolf och gym i Björköby I Björköby driver Folkhälsans lokalförening en minigolfbana som är öppen under sommarveckosluten. I byn finns också ett gym. Skateramp i Smedsby Ishockeyrinken i Smedsby fungerar sommartid som skateboardramp och kan användas gratis. Tennishallen i Smedsby Intill skolcentrum och grusplanen i Smedsby finns en tennishall med en bana som ägs och drivs av Andelslaget Smedsby Bollhall. Ridstall I Korsholm finns ett flertal privata ridstall, bland annat i Böle, Singsby, Solf och Tölby. GYMNASTIKSALAR (18) Varje skola i Korsholm har en gymnastiksal med idrottsutrustning. Den största salen finns i högstadieskolan i Smedsby, som också har ett litet gym. Det går att ta sig in med rullstol, om än inte rakaste vägen. Toaletter för rörelsehindrade finns inte i direkt anslutning till salen. Gymnastiksalar i skolorna i Korsholm Björköby; Hankmo; Helsingby; Korsholms högstadium, Smedsby (stor sal, med konditionssal); Kuni-Vassor; Kvevlax; Mustasaaren keskuskoulu, Smedsby; Norra Korsholm, Karperö; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Smedsby- Böle; Solf; Söderudden; Södra Vallgrund; Tuovila, Toby; Tölby-Vikby; Veikars Gymnastiksalarna ska liksom övriga idrottsanläggningar bokas via Korsholms fritidsavdelning. Fritidsnämnden subventionerar förenings- och gruppverksamhet, särskilt för ungdomar. Föreningar och grupper som verkar i Korsholm kan använda gymnastiksalarna gratis då de har minst en ansvarig ledare och minst två tredjedelar av deltagarna är under 18 år. FÖRENINGSLOKALER (25) Ungdomsföreningar (uf) och hembygdsföreningar (hf) med egna lokaler, ofta med utrymme för dans och gymnastikgrupper, finns i sammanlagt 25 byar i kommunen. Föreningslokaler i Korsholm Björkö (Uf Stjärnan), Böle (Vikingborg Uf/Hf), Helsingby (Uf Hoppet), Iskmo-Jungsund Uf, Karperö Uf (Strandlid), Koskö Hf, Kvevlax Uf, Köklot Uf, Munsmo Hf, Norra Vallgrund Uf, Petsmo Uf, Replot Uf, Rönnvik Hf, Singsby Hf, Skatila (Wasa Uf), Smedsby Uf, Solf Uf, Söderudden (Uf Skärgården), Södra Vallgrund (Uf Havsbandet), Tölby Hf, Vallvik Hf, Wassor Uf, Vikby (Grönvalla Uf), Västerhankmo Uf, Österhankmo Hf/Uf. Mer upplysningar om lokalerna fås från respektive förening.

14 14 GYMNASTIK- OCH KONDITIONSSAL I HÄLSOVÅRDSCENTRALEN Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby har en gymnastiksal med plats för 20 deltagare. Salen kan delas i två skilda utrymmen, med viss konditionssalsutrustning i den ena delen. I salen finns gymnastikbollar för grupper med 16 deltagare samt andra redskap såsom hantlar, gummiband och småbollar. Dessutom finns stavar för stavgångsgrupper. KONDITIONSSAL PÅ SOLGÅRD I anslutning till hälsovårdscentralen finns det kommunala åldringshemmet Solgård, som efter tillbyggnaden år 2007 också har en egen konditionssal i liten skala, med träningsapparatur som lämpar sig för äldre. SPEGELSAL I VUXENINSTITUTET Korsholms vuxeninstitut i Smedsby har en spegelsal i sin nya tillbyggnad, invigd 2007, med en spegel från golv till tak på ena kortsidan. Salen kan delas av till två klassrum. Här hålls yoga för mindre grupper. Sittdans och folkdans planeras. I övrigt använder institutet kommunens gymnastiksalar, dagcentralens festsal och Botniahallen. Klassuppsättningar av käppar, gummiband och hantlar kan reserveras och användas turvis av alla institutets gympakurser. FEST- OCH GYMPASAL PÅ DAGCENTRALEN Korsholms dagcentral i Smedsby har en festsal som även kan användas som gymnastiksal. Den utnyttjas bland annat av vuxeninstitutets grupper. GYMNASTIKSAL, KONDITIONSSAL OCH SIMBASSÄNG HOS FOLKHÄLSAN Folkhälsan, som delar byggnad med dagcentralen i Smedsby, har följande motionsutrymmen: Gymnastiksal: 60 kvadratmeter, plats för deltagare, med viss gymnastikutrustning. Konditionssal: 30 kvadratmeter, cirka tio maskiner för tio användare åt gången. Simbassäng: 50 kvadratmeter, terapibassäng för personer. Utrymmena används på dagtid i huvudsak av Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center, för rehabilitering individuellt eller i grupp. På andra tider, även på söndagar, ordnar Folkhälsan kurser, några av dem för specialgrupper. Konditionssalen är vanligen öppen för allmänheten klockan från måndag till fredag och på söndagar. Simbassängen är öppen för alla klockan 8-9 på onsdagar och på fredagar. Då så är möjligt, även på lördagar, kan utrymmena bokas för grupper. Från mitten av juni till mitten av augusti är Folkhälsans hus stängt på kvällstid. Under två veckor i juli är det helt stängt. För vuxna kostar en engångsbiljett 5 euro per person och ett 10-gångerskort 48 euro. Pensionärer och studerande betalar 4 euro per gång eller 38 euro för tio gånger. SAMMANFATTNING I Korsholm finns ett 80-tal anläggningar som byggts eller iordningställts för idrott och motion. Färre än tio är anpassade för den som tar sig fram med rullstol. Förteckningen här kan specificeras ytterligare, för att kunna rekommendera vissa anläggningar särskilt för specialgrupper. Då idrotts- och motionsanläggningar förnyas och byggs i kommunen framöver är det skäl att notera och anpassa åtminstone några av dem till specialgruppernas behov.

15 15 Idrottsanläggningar i Korsholm våren 2008 Anläggning Antal Anpassad för rullstol Idrottshall: Botniahallen 1 1+ Idrottsplaner Rinkar och isbanor 28 Skid- och motionsspår 13 Naturstigar och -leder 8 Cykelrutter 17 Simstränder och utebassäng 13 Skolgymnastiksalar 18 Hälsovårdscentralen: gympasal + gym 1+ Åldringshemmet Solgård: gym 1+ Folkhälsan: gympasal + gym + simbassäng 1+ Dagcentralen: fest- och gympasal 1+ Vuxeninstitutet: spegelsal 1+ Ungdoms- & hembygdslokaler 25 Andra idrottsanläggningar >10 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade i Korsholm har hittills inte fått särskilt mycket information om motions- och idrottsutbudet för specialgrupper i kommunen eftersom utbudet inte varit särskilt stort. De kurser som vuxeninstitutet och Folkhälsan arrangerat har presenterats i egna kursprogram som sänts ut till kommuninvånarna och publicerats på internet. Till hösten 2008 siktar arbetsgruppen för specialidrott och -motion på att samla alla kurser och grupper som erbjuds i Korsholm i en gemensam broschyr och/eller på ett uppslag i vuxeninstitutets kursprogram. Dessutom kan flera andra kanaler utnyttjas effektivare. Kanaler för information till specialgrupperna i Korsholm: Kursprogram i egen och/eller vuxeninstitutets kalender Kommunens hemsida där en sida för specialgrupper ingår och bör synliggöras än mer Tidningen KorsholmsNytt Lokala tidningar (Vasabladet, Pohjalainen, gratistidningar) Pensionärstidningar Hälsovårdscentralen E-postlista för intresserade i specialföreningarna 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? För att presentera projektet Idrott och motion för specialgrupper och få fram vilka önskemål som finns har arbetsgruppen i Korsholm tillsammans med fritidsavdelningen arrangerat en infokväll för alla intresserade och gjort en enkätundersökning bland specialföreningarna i kommunen. Informationskvällen arrangerades i vuxeninstitutet i Smedsby , med nationelle projektledaren Toni Piispanen på plats. Sammanlagt deltog 27 personer och flera idéer framfördes. FÖRSLAG PÅ INFOKVÄLLEN FÖR SPECIALGRUPPER 2007 Bygg en simhall i Korsholm Erbjud pensionärer gratis simning i Vörå eller Folkhälsans hus, eller till rabattpris i Vasa Öppna en konditionssal för pensionärer, med lättare vikter och maskiner Starta en rygg- & reumagrupp med gymnastik, stavgång och vattengympa, med en fysioterapeut som ledare Ordna grupper för synskadade och hörselskadade Arrangera kurser för ledare som utbildar andra ledare Kommunen och vuxeninstitutet kunde anställa en specialidrottsinstruktör på % för att leda grupper och koordinera hela verksamheten Starta med ett evenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel

16 16 Föreningar och organisationer som var representerade på infokvällen: Andningsförbundet De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden Handikapprådet i Korsholm Korsholms hjärtförening Korsholms hälsovårdscentral Korsholms pensionärsförening Korsholms vuxeninstitut Kvevlaxnejdens pensionärsklubb Kårkulla samkommun, lägenhetsboendet i Kvevlax Reumaföreningen Dolores Sepänkylän martat Smedsby Marthaförening Vaasan eläkkeensaajat Vaasan reumayhdistys Vasa ryggförening Vasanejdens MS-förening Äldrerådet i Korsholm Infokvällen följdes upp med en enkät bland specialföreningarna i Korsholm och Vasaregistrerade specialföreningar med medlemmar och verksamhet i Korsholm i slutet av år Enkäten med ett tiotal frågor sändes per post till 77 föreningar. Frågeformuläret publicerades också på kommunens hemsidor (http://www.korsholm.fi/medialibrary/data/frageformulaer-specialgrupper-{ibzr6-mfpld-752ny}.pdf). Trots detta kom respons endast från tio föreningar. Svaren ger ändå en fingervisning om läget i Korsholm. Åtta av de tio föreningar som svarade uppgav att de hade motionsverksamhet eller deltog i motionsgrupper, i huvudsak i Vasa. Vi kan anta att merparten av de föreningar som inte svarade inte heller har någon motionsverksamhet. Fem föreningar svarade att deras motionsledare får ersättning för sitt arbete, de övriga lämnade denna fråga obesvarad. Fyra föreningar meddelade att deras ledare vore intresserad(e) av utbildning för att kunna leda grupper. Här redovisas övriga frågor och svar. SVAR PÅ ENKÄTEN KRING SPECIALMOTION & -IDROTT I KORSHOLM 2007 Hurudan ledarutbildning önskas av kommunen? Kunskap om specialidrott och -motion Kunskap om olika handikappgrupper Inspirerande och medryckande Kunskap i att använda olika slag av utrustning Gymnastik för reumatiker, rygg- och rörelseorgan Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? Svaren i rangordning: 1) Ledare 2) Finansiering (utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning) 3) Lämpliga utrymmen 4) Assistenter 5) Transporter Vilka utrymmen använder ni? I Korsholm: Folkhälsans hus, Botniahallen, hälsovårdscentralens gymnastiksal, Kvevlax motionsspår I Vasa: Simhallen, Berghemmets gymnastiksal och gym, skolornas gymnastiksalar, ridklubben Hubertus I Vörå: Simhallen Ingen av de föreningar som svarat hade egna utrymmen som kan användas för motion och idrott. Som en svårighet med utrymmen som används nu nämndes att turerna i skolorna plötsligt kan annulleras. Hur informerar ni era medlemmar? Genom medlemsbrev, hemsidor, föreningskvällar och via tidningarna. Hur kunde informationen förbättras ytterligare? E-post i god tid, ett eget infopaket och en egen kontaktperson för föreningarna; kommunens hemsida.

17 17 Vilka förslag har ni för att utveckla specialidrotten i Korsholm? Gymnastikgrupper för utvecklingsstörda, rullstolsanvändare och ryggpatienter Konditionssalsgrupp för specialgrupper Cirkelträning för pensionärer Vattengymnastik Balansgymnastik Ridläger Egen specialidrottsinstruktör i kommunen Tillräckligt antal instruktörer Ordnade transporter Egen simhall och lämpliga utrymmen Simning till rabatterat pris i Vasa och Vörå Inspirerande ledare Andra önskemål om aktiviteter eller utrustning har också framförts i eller till arbetsgruppen: Sittdans och stolgymnastik (med käppar, band och vikter) kunde ordnas för olika grupper. Lätt gymnastik för specialgrupper: MS, pensionärer, CP med flera kunde arrangeras. Bocciabollar av läder, gångstavar, vikter, käppar och gummiband kunde beställas. 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm Under år 2008 har arbetsgruppen för specialidrott och motion i viss mån kunnat bidra till att förverkliga några av de önskemål som framförts. SIMNING OCH GYMPA TILL RABATTERAT PRIS Alla korsholmare som ingår i specialgrupper (se förteckningen i kapitel 2) kan nu få ett kort som ger 20 % rabatt på simning och konditionssalsträning i Vasa simhall. Korten kan hämtas på kommunens fritidsavdelning och ger också en medföljande assistent rätt att gå in gratis. På vuxeninstitutet får 63-åringar och äldre, pensionärer och arbetslösa en studiesedel på max 24 euro, som räcker till en gymnastikkurs. Undervisningsministeriet stöder satsningen, som också gäller icke-korsholmare. SITTDANS HOS VUXENINSTITUTET OCH FOLKHÄLSAN Tack vare utbildningen av sittdansledare i Korsholm våren 2008 startar sittdansgrupper för både handikappade och pensionärer hos vuxeninstitutet och Folkhälsan på hösten. Även en folkdanskurs för utvecklingsstörda och en ny ryggymnastikgrupp planeras och kan betalas med studiesedlar. Vuxeninstitutet kan ordna fler kurser, bara de får hjälp med att finna ledare och lokaliteter. UTRUSTNING OCH AKTIVITETER PRESENTERAS I HÖST Arbetsgruppen har diskuterat en temadag för specialidrott till hösten, för att presentera det nya kursutbudet och utrustning och anläggningar i Korsholm som kan användas av specialgrupper. På vägen har två redan planerade evenemang dykt upp, där kommunens fritidsavdelning/arbetsgruppen kan medverka: Full fart till sjöss i Vasa : Malike, DUV och flera organisationer presenterar sig och båtar, segelbåtar, kanoter och annan utrustning för barn och vuxna handikappade. Friskvårdsdag i Botniahallen i Smedsby (preliminärt datum): Äldrerådet i Korsholm, vuxeninstitutet, Folkhälsan och Botniahallen med flera ordnar mässa, föreläsningar, tester och möjligheter att prova motionsformer, hjälpmedel och kost. Dagen är i första hand tänkt för äldre, men alla intresserade är välkomna. Här kan fritidsavdelningen demonstrera sin nya utrustning och dela ut en sammanställning över motions- och idrottsmöjligheter för specialgrupper i Korsholm och de kurser som planeras för hösten UTBILDNING MED ÄLDREINSTITUTET OCH NURMOBORNA Tack vare det nationella projektet kan vi i höst ordna en utbildningsdag kring motion för äldre, med en ledare från Ikäinstituutti (Äldreinstitutet) och deltagare även från grannprojektkommunen Nurmo. Korsholm står för lokaliteterna, projektet för övriga kostnader och nu må vi värva så många deltagare vi bara har rum för! UTVECKLINGSPROGRAM INFÖR 2009, MED SPECIALIDROTTSINSTRUKTÖR Arbetet med Korsholms utvecklingsprogram för specialidrott och -motion bör också ta fart, för att vara klart i oktober En heltidsanställd specialidrottsinstruktör i kommunen från är ett uttryckligt mål.

18 18 Sammanfattning: Motion och idrott för specialgrupper i Korsholm Projektet idrott och motion för specialgrupper i kommunerna / Arbetsgruppen i Korsholm Korsholmare i specialgrupper: över eller mer än en fjärdedel av invånarna. Här finns mer än pensionstagare varav 2930 är över 65 år och 392 funktionshindrade. Bland alla korsholmare under 65 använde(s) 2647 mediciner med rätt till specialersättning (för högt blodtryck, depression, diabetes, astma etc). Specialmotionsgrupper i Korsholm: 56 grupper (g), med 645 deltagare (d) Hälsovårdscentralen 20 g 174 d = 15 rehabiliteringsgrupper, kräver läkarremiss + 5 pensionärshemsgrupper. Folkhälsan = 9 stavgång för 65+; 3 avgiftsbelagda + 2 gratis-vattengympagrupper. Vuxeninstitutet = 5 seniorgympa eller -dans; yoga, 2 x ryggympa, 2 x vattengympa. Kostar. Norrvalla-Folkhälsan RC 7 80 = 7 rehabiliterande vattengympagrupper där deltagarna bör ha remiss. Handikappföreningar 5 43 = Vattengympa, simning, gym, gympa. Självkostnad/föreningen betalar. Specialmotionsledare i Korsholm: Efterlyses! Hälsovårdscentralens tre fysioterapeuter och två konditionsskötare har bett fritidsavdelningen om hjälp för att klara sina nuvarande grupper. Vuxeninstitutet ordnar gärna kurser, bara de får hjälp med ledare och lokaler. Hittills har de liksom Folkhälsan timavlönat ledare med varierande kompetens. Folkhälsan har själv utbildat pensionärer som ledare för sina 65+grupper. Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center har sju anställda fysioterapeuter. Föreningarna får ofta betala för ledare, till exempel till Folkhälsan. Vissa grupper simmar eller tränar för sig själva, i brist på ledare eller resurser. Specialmotionsutrustning i Korsholm: Lite grann Fritidsavdelningen har under projektets gång skaffat utrustning för inomhuscurling, kenkoboll och målboll, med väskor för transport och förvaring. Bocciabollar finns också och allt lånas ut! Botniahallens utbud och möjligheter bör utredas mer gärna i samband med den Friskvårdsdag 29.9 som äldrerådet initierat och där nämnda utrustning kan presenteras. Specialmotionsanläggningar i Korsholm: Botniahallen, gym & salar hos Hvc & Folkhälsan I kommunen finns ett 80-tal anläggningar, banor och leder för motion och idrott. Få ger möjlighet att ta sig fram med rullstol. Finlands invalidförbund utsåg år 1998 Botniahallen till årets motionslokalitet. Med ramper, hiss och WC kunde den utnyttjas än mer. Inva-WC och tröskelfritt är det vid hälsovårdscentralens gymnastiksal och gym, i vuxeninstitutet med ny spegelsal och i dagcentralen med fest-&gympasal och hos grannen Folkhälsan som har simbassäng, gym och gymnastiksal. Även Solgård har ett litet gym. Motionsinformation till specialgrupperna i Korsholm: Kommer! Utan något att informera om har informationen hittills varit obefintlig. Nu kan vi samla allt vi vet om höstens motionsgrupper på några sidor hos fritidsavdelningen på i vuxeninstitutets kursprogram och i ett brev som kunde gå ut till alla specialföreningar i augusti. Här kunde vi också lista anläggningar som lämpar sig för specialgrupper, utrustning som kan lånas, ledare som kan stå till tjänst och rabatter som erbjuds. E-post, lokalmedier och Friskvårdsdagen 29.9 kan användas för att sprida budet ytterligare. Önskemål från specialgrupperna i Korsholm: Simhall, lättgym och ledare Genom en infokväll i Korsholm med nationelle projektledaren Toni Piispanen och 27 deltagare och enkätsvar från tio av 77 specialföreningar som verkar i kommunen, har bland annat följande synpunkter framkommit: Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? 1) Ledare, 2) Finansiering (för utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning), 3) Lämpliga utrymmen, 4) Assistenter, 5) Transporter. Vad önskar ni (mest)? Egen simhall eller rabatt i grannkommunernas hallar; Gym med lättare vikter och maskiner; Motionsgrupper för reuma- och ryggpatienter, hörsel- och synskadade; En kommunal specialidrottsinstruktör som leder och koordinerar verksamheten; Ett startevenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel. Åtgärdsplan och ny specialverksamhet i Korsholm: Dags att handla och öka engagemanget! Korsholmare i specialgrupper får 20 % rabatt i Vasa simhall, assistent går in gratis: Bör marknadsföras! Vuxeninstitutets kurser ökar från tio till 15. Nytt: sittdans, tack vare ledarkurs. Studiesedel ger gratiskurs. > Infopaket till pappers och på internet i AUGUSTI: Kurser, anläggningar, utrustning, ledare, rabatter. > Verksamhetsplan och budgetförslag klart till fritidsnämndens möte 27 AUGUSTI. > Info med på Full fart till sjöss! -dagen med flytetyg och specialhjälpmedel i Vasa 28 AUGUSTI. > Friskvårdsdag i Botniahallen i SEPTEMBER med information och presentation av utrustning. > Utbildningsdag kring motion för äldre med Ikäinstituutti i SEPTEMBER-OKTOBER. > Utvecklingsprogrammet för specialmotion och -idrott bör stå klart i OKTOBER. > Nationellt seminarium med samtliga projektkommuner i Helsingfors 11 NOVEMBER. > MÅL: En specialidrottsinstruktör börjar sin verksamhet i Korsholm

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet

Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet Folkhälsans förbund r.f. Översikt över vår verksamhet 2012 Folkhälsans förbund rf Översikt över vår verksamhet 2012 sid 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FOLKHÄLSANS FÖRBUND R.F.... 0 ÖVERSIKT ÖVER VÅR VERKSAMHET...

Läs mer

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök

Slutrapport VillGott. Förebyggande hembesök Omvårdnadsförvaltningen 2011-01-24 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-02-11 Slutrapport VillGott Förebyggande hembesök Projektägare: Iréne Kallin, förvaltningschef Omvårdnadsförvaltningen Solna stad

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén Folkhälsans rapporter 1/2014 Bra mat för äldre slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013 Carina Blom och Hedvig Silén Innehåll Förord... 1 1 Inledning och bakgrund... 2 2 Projektets mål och visioner...

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010

Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Undersökning kring ungdomars fritidsvanor i Botkyrka kommun 2010 Sammanfattning En intervjustudie med genusperspektiv över Botkyrka kommuns invånare mellan 12-16 år och deras fritidsvanor och intressen.

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Bibliotekssamverkan i sydost

Bibliotekssamverkan i sydost KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat:

Seniorpunkten. Korsholms senioren. Sånghäftet. Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3. I det här numret bland annat: Korsholms senioren Nr 1 Mars 2009 Korsholms pensionärsförening r.f. Årgång 3 Seniorpunkten Danserna är riktiga höjdpunkter på Seniorpunkten! Det har nu gått åtta år sedan Korsholms kommuns dagcentral i

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Det goda livet i Västmanland

Det goda livet i Västmanland Det goda livet i Västmanland En utvärdering av ett hälsooch dialogprojekt inom Landstinget Västmanland Juli 2003 Leg psykolog Håkan Edlund 021-38 10 30 1. Projektets bakgrund och innehåll Idén bakom projektet

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

KOM IGÅNG. Angered Arena. Störst och modernast i stan. Här finns allt under samma tak. Ung träning. Bästa tipsen

KOM IGÅNG. Angered Arena. Störst och modernast i stan. Här finns allt under samma tak. Ung träning. Bästa tipsen EN TIDNING OM FRISKVÅRD FRÅN IDROTTS- OCH FÖRENINGSFÖRVALTNINGEN KOM IGÅNG Ung träning Izabella och Pauliina tränar på gym efter skolan Bästa tipsen Få in en bra träningsrutin Börja springa Kom igång-tips

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg.

Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg. Kartläggning av vård- och omsorgsbehov hos personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning i Södertälje äldreomsorg Åsa Pettersson Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje,

Läs mer