Kartläggning. Juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning. Juni 2008"

Transkript

1 1 Kartläggning Juni 2008

2 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm En kartläggning Juni 2008 INNEHÅLL 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? 3 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? 4 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? 6 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? 9 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? 10 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? 11 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? 15 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? 15 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm 17 Sammanfattning 18

3 3 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? Hur, när och var kan pensionärer, handikappade och kroniskt sjuka i Korsholm motionera och idrotta i dag? Vilka önskemål har de? Och hur kan servicen för de här grupperna utvecklas i kommunen? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade utgör i dag mer än en fjärdedel av Finlands befolkning. De är grupper som växer hela tiden, men det gör också möjligheterna att förbättra deras hälsa. Motion och idrott hör till de bästa medicinerna och enligt idrottslagen borde kommunerna jämbördigt erbjuda denna service till hela befolkningen. Kommunerna i Finland har i medeltal en motions- och idrottsbudget på euro per år för specialgrupperna pensionärer, långtidssjuka, handikappade och andra som inte nås av det normala motionsutbudet. I fjol hade 98 kommuner minst en egen specialidrottsinstruktör med ansvar för dessa grupper. I kommuner med mellan och invånare satsades 1,36 euro per invånare på motionsverksamhet för specialgrupper. I Korsholm var summan 0. Visst finns det motionsgrupper för äldre och i viss mån för kroniskt sjuka och handikappade i Korsholm men hittills är det vuxeninstitutet och enskilda föreningar som arrangerat dessa, eller hälsovårdscentralen och Folkhälsan, ofta då med läkarremiss som ett krav för att få delta. Efterfrågan är större än så, de kompetenta ledarna är få och någon egentlig koordinering och samordnad information har inte förekommit. Samarbetet med grannstaden Vasa, med egen specialidrottsinstruktör och ett större utbud, i första hand på finska, kan också förbättras. Där en bakgrund till att Korsholm deltar i det riksomfattande samarbetsprojektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna Projektet, där Korsholm är en av åtta medverkande kommuner, förverkligas i samarbete med undervisningsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland. Målet för projektet är att: skapa jämställda möjligheter för idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna och minska de regionala skillnaderna öka antalet kompetenta instruktörer i projektkommunerna säkra kvaliteten på den organiserade motionen starta nya motionsgrupper för specialgrupperna öka och utveckla samarbetet kring idrott och motion för specialgrupper i projektkommunerna definiera arbetsfördelning och ansvarsområden mellan de olika parterna i kommunerna skapa grunder för ökade kommunala anslag för idrott och motion för specialgrupper skapa bestående nya verksamhetsformer skapa samarbetsformer som kan tillämpas även i andra kommuner. De åtta projektkommunerna är Akaa, Forssa, Kempele, Kiiminki, Liperi, Nivala, Nurmo och Korsholm. Samtliga har över invånare, men har saknat organiserad, regelbunden idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper eller varit i behov av att utveckla denna. I de 13 kommuner som deltog i projektet åren nåddes följande resultat: en utvecklingsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i samtliga kommuner en person med ansvar för idrott och motion för specialgrupper anställdes i sju kommuner antalet motionsgrupper ökade med 56 % antalet deltagare i motionsgrupperna ökade med 76 % en verksamhetsplan för idrott och motion för specialgrupper framställdes i kommunerna ett brett samarbete över sektor-, kommun- och organisationsgränser uppstod de kommunala utvecklingsgrupperna fortsatte sitt arbete efter projektperioden. Den kartläggning som du läser nu är den första delen av projektet. Del två är ett utvecklingsprogram, som kommunerna bör färdigställa i oktober 2008, inför ett nationellt seminarium i november. Projektet avslutas år 2009 med en slutrapport som förhoppningsvis bjuder på bestående förbättringar. Mer information om projektet även på svenska finns på adressen

4 4 Korsholm är den enda av de nuvarande projektkommunerna där majoritetsspråket är svenska. Kommunen är vidsträckt, med omkring 80 kilometer från skärgården i norr till landsbygden i söder. Av de drygt invånarna, som ökat med över 500 på två år, har 71 procent svenska som modersmål, 29 procent finska. I grannstaden Vasa, fem kilometer från Korsholms centralort Smedsby, är språkförhållandena motsatta. ARBETSGRUPPEN FÖR SPECIALIDROTT OCH -MOTION I KORSHOLM I Korsholm bildades en arbetsgrupp för projektet Idrott och motion för specialgrupper under försommaren Den har förstärkts med sakkunniga från olika sektorer. I arbetsgruppen ingår: Carola Lithén (ordförande), viceordförande i kommunstyrelsen, ordförande för Handikappföreningen i Österbotten Elisabeth Wiklund (sekreterare), idrottsinstruktör, kontaktperson för projektet Fredrik Baarman, ungdomsledare Bengt-Johan Ljung, fysioterapeut vid hälsovårdscentralen, medlem i handikapprådet Viola Mitts, ledare för dagcentralen, sekreterare i äldrerådet Maire Nordberg, medlem i fritidsnämnden och handikapprådet, samt i Vasanejdens MS-förening John Nordblad, 65+coach, Folkhälsan i Österbotten Susann Nyman, studiesekreterare vid vuxeninstitutet Rudolf Vestergård, pensionerad verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl i Österbotten och DUV i Vasanejden Ann-Charlotte Willför, hälsovårdare på Folkhälsan i Österbotten, ordförande i Föreningen Folkhälsan i Korsholm Gruppen sammanträdde tre gånger under år 2007 och ordnade även en informationskväll för specialgrupper och -föreningar i november, då det riksomfattande projektets ledare Toni Piispanen medverkade. Under 2008 har arbetsgruppen samlats en gång i månaden. Tillsammans med kommunens fritidsavdelning gjorde arbetsgruppen i slutet av år 2007 en enkät, både brevledes och via internet, bland specialföreningar som verkar i Korsholm. Våren 2008 anlitades Anders Vestergård för att sammanställa den kartläggning du nu läser. Samtliga medlemmar i arbetsgruppen har bidragit med uppgifter, liksom Siv Nyberg och Ulla Högnäs på Korsholms kommun, Susanne Karlsson på Folkhälsan, Yvonne Hedman och Mona Häggblad på Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm och Teemu Mäki-Paakkanen, Vasa stad. 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm? Enligt den klassificering som arbetsgruppen i Korsholm gjort finns följande specialgrupper i kommunen (i alfabetisk ordning): ADHD-barn Astmapatienter Barn med försenad helhetsutveckling Cancerpatienter CP-skadade Diabetiker Diagnostiserade dysfasi-patienter Epilepsipatienter Hjärtbarn Invalider Kranskärlspatienter Mentalvårdspatienter MS-patienter Parkinsonpatienter Pensionärer Poliopatienter Reumatiker Synskadade Utvecklingsstörda Förteckningen baserar sig på motsvarande indelning i Vasa (se och Simning för specialgrupper).

5 5 Enligt riksomfattande statistik ingår mer än var fjärde finländare i en specialgrupp. Av fem miljoner finländare är omkring en miljon pensionärer, sammanlagt en miljon är långtidssjuka och en halv miljon är handikappade. (Erityisryhmien liikunnan perustiedosto 2005) KORSHOLMARE I SPECIALGRUPPER I Korsholm, som enligt Befolkningsregistrets uppgifter i maj 2008 hade invånare, motsvarar siffrorna den nationella nivån. Vid årsskiftet var drygt av kommunens invånare pensionstagare, enligt Folkpensionsanstaltens statistik. Pensionstagare i Korsholm ( ) Egenpensionstagare 3973 personer Ålderspensionärer, totalt 3077 Ålderspensionärer under 65 år 231 Arbetslöshetspensionärer 112 Invalidpensionärer 579 Deltidspensionärer 185 Specialpension för lantbruksföretagare 93 Familjepension, efterlevande makar 793 Familjepension, barn 49 Totalantal pensionstagare 4101 personer Medan omkring 23 procent av korsholmarna är pensionstagare är 16,2 procent eller sammanlagt invånare 65 år eller äldre. Åldersfördelningen bland de som är över 65 år är följande: Korsholmare över 65 år (maj 2008) år 836 personer år år år år år Totalt 2930 personer Under år 2007 fick sammanlagt 392 korsholmare service till följd av funktionshinder, detta med stöd av handikappservicelagen, socialvårdslagen eller lagen om utvecklingsstörda. I maj 2008 deltog omkring 60 kommuninvånare mellan 0 och 67 år i verksamhet som Kårkulla, samkommunen för specialomsorger i Svenskfinland, ordnar. Flera tusen korsholmare använder receptbelagda mediciner med rätt till specialersättning. Ett utdrag ur indikatorbanken Sotkanet som upprätthålls av Stakes, forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovård, ger följande uppgifter för år 2007: Korsholmare med rätt till specialersättning för läkemedel mot... (2007) 0-15 år år 65+ Totalt Totalt i % Högt blodtryck 698* ,2 % * = åringar Depression ,3 % = åringar Diabetes ,5 % Astma ,2 % Kranskärlssjukdom 110* ,1 % * = åringar Psykos 134' ,2 % ' = åringar Epilepsi ^ 60 0,3 % ^ = inga uppgifter Totalt ,9 % Totalt, under 65 år ,5 % Vi kan anta att vissa personer lider av och tar mediciner för flera sjukdomar, samtidigt som alla grupper av långtidssjuka och handikappade fortfarande inte framgår här. Sammantaget visar siffrorna ändå att minst en fjärdedel eller över korsholmare ingår i specialgrupperna.

6 6 3) Vilka specialmotions- och idrottsgrupper finns i Korsholm? Korsholms kommuns fritidsavdelning har hittills inte arrangerat några regelbundna aktiviteter för specialgrupper. Däremot har ett 50-tal rehabiliterings- eller motionsgrupper, i regi av hälsovårdscentralen, vuxeninstitutet, Folkhälsan eller enskilda föreningar, verkat i kommunen under våren HÄLSOVÅRDSCENTRALEN (20 grupper) Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby ordnar rehabiliterande gymnastik och träning för omkring 15 grupper i sin gymnastiksal, med konditionssal, under vår- och höstterminen. Deltagarna bör i regel ha läkarremiss och kan maximalt delta tio gånger. De kommer till grupperna via hälsovårdscentralens läkare, specialhälsovårdare och rådgivningsbyråer. Deltagandet är kostnadsfritt. Hälsovårdscentralen handleder också grupper på fem pensionärshem på olika håll i kommunen. Träningen leds av hälsovårdscentralens fysioterapeuter eller konditionsskötare. Grupperna är överlag tvåspråkiga, så att ledaren instruerar både på svenska och på finska. Under vårterminen 2008 fanns en ryggrupp (Kevyt selkäjumppa) där samtliga deltagare hade finska som modersmål. Målsättningen är att deltagarna efteråt ska kunna fortsätta träningen i allmänna grupper, till exempel i vuxeninstitutets regi. Hälsovårdscentralens motionsgrupper vårterminen 2008 Sex barngrupper, främst inriktade på grovmotorik, med inalles cirka 35 deltagare. Fem pensionärshemsgrupper i kommunens delområden med inriktning på fallförebyggande träning: sammanlagt omkring 45 deltagare. Två grupper för medicinsk träningsterapi (MTT), träning i konditionssal med individuella program, med åtta deltagare i vardera. En cirkelträningsgrupp med målet att komma igång och få motivation till träning på egen hand och en förändrad livsstil, fem deltagare. Tre grupper med särskild diagnos: Reuma, cirka 16 deltagare. Arthros, 8-10 deltagare. Neurologisk grupp, åtta deltagare. En 60+grupp (60-åringar och äldre), balans och allmän rörelseträning, 12 deltagare. Kevyt selkäjumppa, allmän rörelseträning anpassad för personer med ryggproblem, 15 deltagare. Lätt träningsterapi, en grupp med allmän rörelseträning anpassad för äldre, 12 deltagare. Hälsovårdscentralens grupper har överlag maximalt antal deltagare och fyller sig själva. VUXENINSTITUTET (10 grupper) Korsholms vuxeninstitut ordnade under läsåret åtta kurser där målgruppen kan räknas till specialgrupper. Kurserna hölls på olika håll i kommunen i samlingslokaler, gymnastiksalar eller i Folkhälsans hus, som har den enda inomhussimbassängen i Korsholm. Vuxeninstitutets specialgrupper vårterminen 2008 Seniorgymnastik Rönnvik hembygdsgård, Kuni, ledare Martha Björklund, 1 timme (h)/vecka 12 gånger under höstterminen + 12 gånger på vårterminen, deltagaravgift 20 /termin, 17 deltagare. Norra Vallgrund skolas gymnastiksal, Helena Sten, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 9 deltagare. Korsholms dagcentral, Smedsby, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 16 deltagare. Seniorfysiokimppa, Botniahallen, Iris Nåhls, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, 13 deltagare. Seniordans Korsholms dagcentral, Smedsby, Gunilla Lindroos, 2 h/vecka, gånger, 20 /termin, 21 deltagare. Hathayoga (lugn form av yoga, på dagtid) Vuxeninstitutet/spegelsalen, Smedsby, Carola Wide, 1 h/vecka gånger, 25 /termin, 15 deltagare. Ryggymnastik (ryggvänlig motionsgymnastik) Smedsby-Böle skola, Patricia Andila, 1 h/vecka gånger, 20 /termin, deltagare (2 grupper).

7 7 Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, Linda Fagerström, 1 h/vecka gånger, 65 /termin, deltagare i var sin grupp (2 grupper). DAGCENTRALEN/ÄLDRERÅDET Äldrerådet är ett rådgivande organ med Korsholms dagcentral som bas och målet att förbättra tillvaron för de äldre i kommunen. Hösten 2007 ordnade äldrerådet tillsammans med vuxeninstitutet, Byabussen och Botniahallen en friskvårdsvecka för pensionärer i idrotts- och allaktivitetshallen Botniahallen. Under fyra dagar gavs pensionärerna runt om i Korsholm möjlighet att åka med Byabussen till hallen och delta i ett fyra timmar långt program där även lunch ingick. Äldrerådets friskvårdsdagar hösten 2007 Presentation av Botniahallen. Prova din balans i vardagliga rörelser. Gångtest, stavgång, frisbeegolf, konditionscykling, sparkcykling. Föreläsning: Varför behövs styrka och spänst i vardagen? Sittgymnastik och styrketräning. Programmet och föreläsningen var avgiftsfria. Mat och transporter betalade deltagarna själva. Ungefär 150 personer deltog och under en uppföljningsdag i april 2008 mötte ett 50-tal upp. Inför hösten 2008 planeras en motsvarande friskvårdsdag i större skala. Seniorerna och deras hälsa, kost och motion står i fokus på en dag som är öppen för alla specialgrupper. FOLKHÄLSAN (5 + 9 grupper) Folkhälsan, som verkar för vård, hälsa och livskvalitet i Svenskfinland, har ett eget hus med en simbassäng på 50 kvadratmeter, gym och gymnastiksal i kommunens centralort Smedsby. Där ordnas kurser även för specialgrupper. Dessutom har Folkhälsan tagit initiativ till motionssamlingar för 65-åringar och äldre i flera byar i Korsholm. Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Rygg-, mage- och nackgymnastik i gymnastik- och konditionssal Folkhälsans hus, Smedsby, ledare Patricia Andila, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 15. Vattengymnastikför 65-åringar och äldre Folkhälsans hus, Smedsby, Anna Nordberg, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för reumatiker Folkhälsans hus, Smedsby, Tommy Höglund, 45 minuter/vecka, 5 gånger, 31. Vattengymnastik för synskadade Folkhälsans hus, Smedsby, Jenny Bergström, minuter/vecka, 6 gånger, gratis (2 grupper). Kurserna ordnas i regel under perioder på 5-10 veckor två till tre gånger per termin och har i allmänhet ett tiotal deltagare vardera. Vattengymnastikgrupperna med plats för högst 12 deltagare blir enligt kursplanerare Susanne Karlsson oftast fulltecknade direkt. Synskadade kan genom specialbidrag delta utan kostnad. Folkhälsan har sedan år 2007 utbildat så kallade 65+coacher bland yngre pensionärer. Deras uppgift är att sprida information om hur man förebygger olyckor och får de äldre att komma ut och röra på sig mera. I 65+grupperna ingår både kvinnor och män. De äldsta är över 90 år. I Korsholm fanns under våren 2008 sammanlagt nio 65+grupper med 12 ledare i sju byar. De flesta samlades varje vecka för en stavpromenad. En av grupperna hade gymnastik på programmet. Folkhälsans 65+grupper i Korsholm våren 2008 Sommaröhallen, Södra Vallgrund, ledare Annette Anderson och Rose-Marie Snygg, måndagar, deltagare Bodagården, Björköby, Hannele Holm, måndagar, 6-7 deltagare (gymnastik) Smedsby ungdomsförening, Astrid Wikman, måndagar, deltagare Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp, måndagar och onsdagar, 10 deltagare Smedsby uf, Helvi och Henry Lumme, tisdagar, 8-10 deltagare

8 8 Norra Korsholms skola, Karperö, Berit Karp och Siri Dahlfors, tisdagar, 4-7 deltagare Ryssastået 12, Solf, Anita Nummela och Hedda Båsk, tisdagar, 8-12 deltagare Skatila, John Svahn, onsdagar, deltagare Replot skola, Denice Berg, onsdagar, 8 deltagare Sammanlagt har 142 personer deltagit i 65+verksamheten i Korsholm, med 12 ledare. Dessutom finns ytterligare några ledare som gått 65+coachutbildningen. Motsvarande verksamhet ordnas också i Vasa. Grupperna är självgående och bestämmer själva om sin tidtabell och eventuella sommarpauser. Mer information om 65+grupperna finns på adressen NORRVALLA-FOLKHÄLSAN REHAB CENTER KORSHOLM (7 grupper) Utöver Folkhälsans öppna kurser ordnar Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm gymnastik och vattengymnastik för grupper i Folkhälsans hus i Smedsby. Gymnastiken är överlag en del i alla dagrehabiliteringsgruppers program i Folkhälsans hus, med olika inriktning beroende på kurstyp. Dagrehabiliteringskurserna bekostas vanligen av Folkpensionsanstalten (Fpa), men också TE-centralen har bekostat kurser för långtidsarbetslösa. Till vattengymnastikgrupperna behövs läkarremiss. Principen är att var och en deltar 15 gånger. Våren 2008 hade Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center sju vattengymnastikkurser för specialgrupper i Folkhälsans hus i Smedsby, med maximalt 12 deltagare i varje. Även vasabor har möjlighet att delta, men i regel har elva av 12 deltagare varit korsholmare. Grupperna leddes av Norrvalla-Folkhälsans egen personal i huset, där bland andra sju fysioterapeuter verkar. Norrvalla-Folkhälsans kurser för specialgrupper i Korsholm våren 2008 Vattengymnastik Lätt ryggymnastik, måndag förmiddag Lätt ryggymnastik, tisdag förmiddag Lätt rygg-/arhtrosgymnastik, onsdag förmiddag Hård reumagymnastik, torsdag förmiddag Hård reuma-/arthrosgymnastik, torsdag eftermiddag (för personer i arbetsför ålder) Hård rygg- och nackgymnastik, fredag förmiddag Hård rygg- och nackgymnastik, måndag eftermiddag Varje grupp gymnastiserar i 45 minuter. Till hösten planeras motsvarande grupper, samt kurser i vattengymnastik och basal kroppskännedom för företag, samtliga med krav på läkarremiss. SPECIALFÖRENINGARNAS MOTIONSGRUPPER I KORSHOLM (5 grupper) Några av de lokala specialföreningar som har medlemmar i Korsholm ordnar själva motionsverksamhet i kommunen. Den enkät som arbetsgruppen för specialidrott och motion och Korsholms kommuns fritidsavdelning gjorde bland specialföreningarna hösten 2007 gav följande uppgifter: Vasanejdens MS-förening (2 grupper) Konditionssalsträning Folkhälsans hus, Smedsby, onsdagar i september-maj, 3-4 deltagare, varav en korsholmare, 4 /gång, ingen ledare. Vattengymnastik Folkhälsans hus, Smedsby, torsdagar i september-maj, 7-10 deltagare, varav hälften korsholmare. Föreningen betalar hyran (55 /h), Vasa stad betalar instruktören (Jaakko Saarinen). Vasanejdens CP-förening (1) Simning för familjer med barn under skolåldern Folkhälsans hus, Smedsby, varannan lördag, varierande deltagarantal, föräldrarna leder. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden (1) Simning Folkhälsans hus, Smedsby, 45 minuter, en gång i veckan, 9 deltagare, Folkhälsans simlärare leder.

9 9 Reumaföreningen Dolores (1) Reumagymnastik Korsholms hälsovårdscentrals gymnastiksal, Smedsby, en gång i veckan, 10 deltagare, ledare Britta Knipström. SAMMANFATTNING Här ett sammandrag av de uppgifter vi fått fram om specialmotionsgrupperna i Korsholm: Specialmotionsgrupper i Korsholm våren 2008 Arrangör Grupper Deltagare Hälsovårdscentralen* Vuxeninstitutet Folkhälsan Norrvalla-Folkhälsan* 7 80 Föreningar 5 43 Totalt * = Femton av hälsovårdscentralens (Hvc) och samtliga Norrvalla-Folkhälsangrupper krävde läkarremiss. Vi kan notera att: 22 grupper krävde läkarremiss av de cirka 250 deltagarna, som kom direkt via Hvc eller Folkpensionsanstalten. Av de andra (32) grupperna är 15 riktade till seniorer/65+ och lockar omkring 230 deltagare. 42 av de 56 grupperna verkar i Smedsby, med omkring 460 deltagare. Alla grupper utanför Smedsby, 14 stycken, är för seniorer, cirka 180 personer. Nio av seniorgrupperna, med 142 deltagare, är Folkhälsans 65+grupper, som också leds av seniorer. Bland övriga grupper fanns två för reumatiker, två för synskadade, två för MS-patienter, en för CP-patienter och en för utvecklingsstörda. Två av dessa saknade ledare. Sex av grupperna är för barn, alla dessa i hälsovårdscentralens regi, för deltagare med remiss. Motionsutbudet domineras av olika former av gymnastik och stavgång i Folkhälsans 65+grupper. Vattengymnastiken fyller bassängen och de grupper som ordnas. Därtill förekommer träning i konditionssal, simning, yoga och dans. Utöver de grupper och kurser som arrangeras i Korsholm finns ett relativt stort utbud av motions- och idrottsaktiviteter för specialgrupper i grannstaden Vasa. Enligt Vasa stads specialidrottsinstruktör Teemu Mäki-Paakkanen är i princip alla stadens arrangemang också öppna för korsholmare. Några uppgifter om hur många korsholmare som tar del i verksamheten i Vasa finns ändå inte. Vasa stad bidrar med en instruktör vid MS-föreningens vattengymnastik i Korsholm, men enligt Teemu Mäki-Paakkanen är stadens möjligheter att ordna ledare begränsade. Det som motiverar Vasas deltagande är att MS-föreningen, likt många specialföreningar i trakten, har sin hemort i Vasa och flera Vasabor deltar i vattengymnastiken i Korsholm. Språkförhållandena är också värda att beakta: merparten av arrangemangen i Vasa genomförs med finska som huvudspråk eller enda språk, medan verksamheten i Korsholm överlag leds på svenska. 4) Vilka ledarresurser finns för specialmotion och -idrott i Korsholm? Ingen av de specialmotionsgrupper som verkat i Korsholm under våren 2008 har haft en specialidrottsinstruktör som ledare delvis eftersom en sådan inte finns i kommunen. Både på hälsovårdscentralen och Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm är det fysioterapeuter och konditionsskötare som leder grupperna. FRITIDSAVDELNINGEN Korsholms fritidsavdelning har en idrottsinstruktör, Elisabeth Wiklund, vars dagar är fullt upptagna med den ordinarie verksamhet som kommunen redan har.

10 10 HÄLSOVÅRDSCENTRALEN På kommunens hälsovårdscentral finns tre fysioterapeuter, varav två med inriktning på barn och unga, samt två konditionsskötare mera inriktade på äldre. Dessa fem delar på ansvaret för sammanlagt 20 specialmotionsgrupper som hälsovårdscentralen inför hösten 2008 har bett kommunens fritidsavdelning om hjälp med att klara. VUXENINSTITUTET Vuxeninstitutet har inga heltidsanställda motionsledare utan anställer timlärare för ett läsår eller en kurs i gången. Av kursledarna var en idrottsinstruktör, en yogainstruktör, två klasslärare, två seniorer med mångårig ledarerfarenhet och de andra, enligt kurssekreterare Susann Nyman, väldigt intresserade. Utbudet är inte stort, men vuxeninstitutet har enligt Nyman haft turen att hitta jättebra och inspirerande ledare, även om alla inte varit formellt utbildade på området. För att kunna ordna fler kurser för specialgrupper krävs ändå hjälp med att finna ledare. FOLKHÄLSAN Folkhälsans motionskurser har timanställda ledare, varav de flesta är lärare eller lärarstuderande och några dansinstruktörer. 65+grupperna leds av utbildade 65+coacher, som själva är pensionärer. NORRVALLA-FOLKHÄLSAN Vid Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm handhas dagrehabiliteringen med gymnastik och vattengymnastik av bland annat sju hel- eller halvtidsanställda fysioterapeuter, en konditionsskötare och två ergoterapeuter. Fysioterapeuterna är specialiserade på neurologi och fysioterapi för stöd- och rörelseorgan. NYREKRYTERING Med inspiration från projektet Idrott och motion för specialgrupper arrangerades en kurs för sittdansledare vid Vuxeninstitutet 3-4 maj Det här är sannolikt den första motionsledarkursen med inriktning på specialgrupper som arrangerats i Korsholm. Elva personer deltog och 4-5 av dem kunde tänka sig att leda sittdansgrupper från och med hösten. Tack vare projektet planeras därtill en utbildningsdag kring seniormotion i Korsholm till hösten, tillsammans med projektkommunen Nurmo och Ikäinstituutti (Äldreinstitutet). Närheten till utbildningsenheterna i Vasa och Vörå med vård och idrott som specialiteter ger också möjlighet att rekrytera ledare. Projektgruppens arbete har bland annat visat att Svenska Yrkeshögskolan (från 1.8 Novia i Vasa) har studerande med intresse för att leda specialgrupper. 5) Vilken utrustning för specialmotion och -idrott har vi i Korsholm? På Korsholms kommuns fritidsavdelning finns utrustning för ett halvdussin idrottsgrenar som lämpar sig för och kostnadsfritt lånas ut till specialgrupper. Merparten av utrustningen införskaffades år 2007, tack vare projektet Idrott och motion för specialgrupper. Idrottsutrustning för specialgrupper på Korsholms kommuns fritidsavdelning Inomhuscurling komplett utrustning, med väska: kan användas i gymnastiksal eller korridor Kenkobollar 2 stycken: lättare än volleybollar, lämpar sig bra för bollspel Målbollar 2 stycken: drygt 1 kg, innehåller tre bjällror, lämpar sig för synskadade Ögonbindlar 24 stycken: för användning med målbollarna Nät 2 uppsättningar: lämpar sig för volleyboll och badminton + Redskapsväskor för förvaring & transport av var sitt set med kenkoboll, målboll, ögonbindlar och nät Bocciabollar för utebruk All utrustning kan lånas från fritidsavdelningen.

11 11 6) Vilka anläggningar kan användas för specialmotion och -idrott i Korsholm? I Korsholm finns Finlands största idrottshall, en fullstor centralidrottsplan och en uppvärmd konstgräsplan. Därtill finns ett stort antal skolor med tillhörande gymnastiksalar, idrottsplaner, rinkar och motionsbanor. Få av dessa är anpassade för specialgrupper. BOTNIAHALLEN Botniahallen i Smedsby är en idrotts- och allaktivitetshall med fullstor fotbollsplan och löpbanor på 400 meter som även används för stavgång, cykling, inlines-, rullskid- och rullstolsåkning. Hallen ägs av samkommunen Vasaregionens idrottshallar där Korsholms kommun och Vasa stad är delägare och därigenom disponerar 50 procent vardera av speltiden på bollplanen. Botniahallen kan, enligt hallens hemsida, också användas för volleyboll och sittvolleyboll, innebandy, badminton, ultimate frisbee och stjärtboll och bordtennis, på ett handikappanpassat spelbord. I hallen finns dessutom tillgång till gymnastik- och lekutrustning, konditionssal och test- och fysioterapitjänster. Botniahallen är Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall och utsågs år 1998 till årets motionslokalitet av Finlands Invalidförbund. För vuxna kostar ett besök i Botniahallen 2,50 euro före klockan 16 på vardagar och 4,50 på andra tider. Alla under 18 år betalar 2 euro på alla tider. Till dessa priser kan alla lediga utrymmen i hallen användas. Specialgrupper har inga specialpriser. Botniahallen är överlag öppen från klockan 7 på morgnarna till 21 på kvällarna, på fredagar Från mitten av juni till första september är hallen stängd på veckoslut och öppen för grupper endast vid förhandsbokningar. Gräsmattan i hallen, som möjliggör fotbollsträning och -matcher, är på plats i fyra månader, från mitten av december till mitten av april. Vid mässor och andra större evenemang är hallen stängd för idrott. I Botniahallen finns en ramp som gör det möjligt att ta sig in i själva hallen och hiss till och från bottenvåningen med gym, omklädningsrum och duschar. I hallen finns även toalett för rörelsehindrade. Korsholms idrottspark Botniahallen är en del av Korsholms idrottspark i Smedsby, som också omfattar kommunens centralidrottsplan för friidrott och fotboll, en uppvärmd konstgräsplan för fotboll och en motionsbana med elljus där det även dras skidspår på vintern (se nedan). Botniahallens omklädningsrum och toalett kan användas även i samband med uteaktiviteterna men då borde deltagarna egentligen betala normal besöksavgift till Botniahallen. Mer upplysningar om Botniahallen och konstgräsplanen fås via Vasaregionens Idrottshallar (webbplats som också ansvarar för bokningar av dessa. IDROTTSPLANER (15) I byarna runt om i Korsholm finns sammanlagt 15 idrotts- och gräsplaner med varierande underlag och utrustning. Tio av dessa är idrottsplaner med löpbanor, fyra är gräsplaner och en grusplan. Till merparten av planerna går det att ta sig fram med rullstol. Vid gräsplanerna i Singsby och Vallvik är framkomligheten begränsad. Vid två av planerna, den redan nämnda centralidrottsplanen invid Botniahallen i Smedsby och BK-vallen i Jungsund, finns omklädnings- och duschrum där det går att ta sig in med rullstol. I Botniahallen finns den enda toaletten för rörelsehindrade. Idrottsplanerna kan användas gratis av alla korsholmare på alla tider såvitt inga andra bokningar finns. Idrottsplaner i Korsholm Björköby, Hankmo, Helsingby, Jungsund, Karperö, Kvevlax, Norra Vallgrund, Replot, Singsby, Skatila, Smedsby: centralidrottsplan, Smedsby gräsplan, Smedsby grusplan, Solf, Vallvik. Mer information om idrottsplanerna finns på kommunens webbplats och sidorna om Fritidsverksamhet, med bilder och närmare uppgifter om planerna och deras utrustning.

12 12 RINKAR OCH ISBANOR (28) Då isläget är som bäst har Korsholm närmare 30 ishockeyrinkar och isbanor. Ishockeyrinkar och isbanor i Korsholm Matchrinkar: Helsingby, Karperö, Kvevlax, Replot, Smedsby och Solf. Övriga rinkar: Västerhankmo, Veikars, Björköby, Norra Vallgrund, Toby och Söderudden. Isbanor finns i närheten av skolor och daghem i de flesta andra byar. Allmänheten kan använda rinkarna och isbanorna gratis på vardagar klockan , lördagar och och söndagar Alla Korsholmsföreningar och korsholmare i Vasaföreningar kan också boka rinkar och banor utan kostnad. Mer information om rinkar och isbanor finns på SKIDSPÅR OCH MOTIONSSPÅR (13) I Korsholm finns då snömängden och minusgraderna räcker till sammanlagt 13 skidspår. Spåren mäter mellan 0,5 och 6,5 kilometer. Flera av dem är försedda med elljus och används sommartid som promenadvänliga motionsspår. Skidspår i Korsholm Björköby, Hankmo, Iskmo, Kvevlax, Petsmo, Replot, Skatila, Smedsby, Solf, Toby, Vallgrund, Vallvik, Vassor Spåren kan vanligen användas utan kostnad. På vissa platser uppbärs en frivillig avgift under vintern, för att täcka kostnaderna för spårunderhållet. Korsholms kommun sköter spåret vid Botniahallen i Smedsby, övriga skidspår sköts av lokala föreningar. Mer information finns på kommunens webbplats, med uppgifter om skidspåren och deras längd. NATURSTIGAR OCH FRILUFTSLEDER (8) I Korsholm finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Det finns vandringsleder på allt från en till 12 kilometer, genom fina naturområden. Här krävs ändå god kondition och rörlighet för att ta sig fram. Naturstigar och vandringsleder i Korsholm Björköby-Panike vandringsled; Bodvattnet runt, Björköby; Kikanberget, Klobbskat; Sommarö naturstig, Södra Vallgrund; Valsörarna; Kunileden; Björnholmsleden, Vassor; Stundars vandringsleder, Solf Mer information om vandringslederna, med kartor och närmare upplysningar, finns på CYKELRUTTER (17) Korsholm erbjuder också möjligheter till motion och naturupplevelser på cykel. Fritidsavdelningen har tagit fram förslag på 17 olika rutter, längs både asfaltvägar och grusvägar. På ett fåtal ställen finns cykelvägar. Startpunkt kan var och en välja själv. Cykelrutter i Korsholm Björköby (3 rutter), Replot, Grönvik-Iskmo-Jungsund, Karperö-Singsby-Kalvholmen, Kvevlax-Koskö-Petsmo, Petsmo-Västerhankmo, Helsingby-Karkmo-Toby, Tölby-Vikby-Helsingby-Rimal, Helsingby-Pundars, Solf- Söderfjärden-Sundom, Kuni (2 rutter), Vallvik-Kuni, Vassor, Kvevlax-Veikars-Vallvik Mer information om cykelrutterna, med kartor, finns på kommunens webbplats. SIMSTRÄNDER (12) I Korsholm finns tolv allmänna badstränder, där alla kan simma utan kostnad. Folkhälsan ordnar varje sommar simskolor för barn vid flera av stränderna.

13 13 Simstränder i Korsholm Björköby; Bullerås, Södra Vallgrund; Grönvik; Karperö; Köklot; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Sommarösund, Södra Vallgrund; Toby; Vistan; Österhankmo Mer information om simstränderna finns på Därtill finns en simbassäng vid Pulsen i Solf, där en avgift uppbärs för att täcka kostnaderna för skötseln. ANDRA IDROTTSANLÄGGNINGAR I Korsholm finns också andra idrottsanläggningar, flera av dem i privat regi. Tennis, skate och beachvolley i Solf Vid idrottsgården Pulsen i Solf, som är granne med ishockeyrinken och simbassängen, finns det tennisbanor, skateboardramp och beachvolleyplan på sommaren. De kan användas gratis. Minigolf och gym i Björköby I Björköby driver Folkhälsans lokalförening en minigolfbana som är öppen under sommarveckosluten. I byn finns också ett gym. Skateramp i Smedsby Ishockeyrinken i Smedsby fungerar sommartid som skateboardramp och kan användas gratis. Tennishallen i Smedsby Intill skolcentrum och grusplanen i Smedsby finns en tennishall med en bana som ägs och drivs av Andelslaget Smedsby Bollhall. Ridstall I Korsholm finns ett flertal privata ridstall, bland annat i Böle, Singsby, Solf och Tölby. GYMNASTIKSALAR (18) Varje skola i Korsholm har en gymnastiksal med idrottsutrustning. Den största salen finns i högstadieskolan i Smedsby, som också har ett litet gym. Det går att ta sig in med rullstol, om än inte rakaste vägen. Toaletter för rörelsehindrade finns inte i direkt anslutning till salen. Gymnastiksalar i skolorna i Korsholm Björköby; Hankmo; Helsingby; Korsholms högstadium, Smedsby (stor sal, med konditionssal); Kuni-Vassor; Kvevlax; Mustasaaren keskuskoulu, Smedsby; Norra Korsholm, Karperö; Norra Vallgrund; Petsmo; Replot; Smedsby- Böle; Solf; Söderudden; Södra Vallgrund; Tuovila, Toby; Tölby-Vikby; Veikars Gymnastiksalarna ska liksom övriga idrottsanläggningar bokas via Korsholms fritidsavdelning. Fritidsnämnden subventionerar förenings- och gruppverksamhet, särskilt för ungdomar. Föreningar och grupper som verkar i Korsholm kan använda gymnastiksalarna gratis då de har minst en ansvarig ledare och minst två tredjedelar av deltagarna är under 18 år. FÖRENINGSLOKALER (25) Ungdomsföreningar (uf) och hembygdsföreningar (hf) med egna lokaler, ofta med utrymme för dans och gymnastikgrupper, finns i sammanlagt 25 byar i kommunen. Föreningslokaler i Korsholm Björkö (Uf Stjärnan), Böle (Vikingborg Uf/Hf), Helsingby (Uf Hoppet), Iskmo-Jungsund Uf, Karperö Uf (Strandlid), Koskö Hf, Kvevlax Uf, Köklot Uf, Munsmo Hf, Norra Vallgrund Uf, Petsmo Uf, Replot Uf, Rönnvik Hf, Singsby Hf, Skatila (Wasa Uf), Smedsby Uf, Solf Uf, Söderudden (Uf Skärgården), Södra Vallgrund (Uf Havsbandet), Tölby Hf, Vallvik Hf, Wassor Uf, Vikby (Grönvalla Uf), Västerhankmo Uf, Österhankmo Hf/Uf. Mer upplysningar om lokalerna fås från respektive förening.

14 14 GYMNASTIK- OCH KONDITIONSSAL I HÄLSOVÅRDSCENTRALEN Korsholms hälsovårdscentral i Smedsby har en gymnastiksal med plats för 20 deltagare. Salen kan delas i två skilda utrymmen, med viss konditionssalsutrustning i den ena delen. I salen finns gymnastikbollar för grupper med 16 deltagare samt andra redskap såsom hantlar, gummiband och småbollar. Dessutom finns stavar för stavgångsgrupper. KONDITIONSSAL PÅ SOLGÅRD I anslutning till hälsovårdscentralen finns det kommunala åldringshemmet Solgård, som efter tillbyggnaden år 2007 också har en egen konditionssal i liten skala, med träningsapparatur som lämpar sig för äldre. SPEGELSAL I VUXENINSTITUTET Korsholms vuxeninstitut i Smedsby har en spegelsal i sin nya tillbyggnad, invigd 2007, med en spegel från golv till tak på ena kortsidan. Salen kan delas av till två klassrum. Här hålls yoga för mindre grupper. Sittdans och folkdans planeras. I övrigt använder institutet kommunens gymnastiksalar, dagcentralens festsal och Botniahallen. Klassuppsättningar av käppar, gummiband och hantlar kan reserveras och användas turvis av alla institutets gympakurser. FEST- OCH GYMPASAL PÅ DAGCENTRALEN Korsholms dagcentral i Smedsby har en festsal som även kan användas som gymnastiksal. Den utnyttjas bland annat av vuxeninstitutets grupper. GYMNASTIKSAL, KONDITIONSSAL OCH SIMBASSÄNG HOS FOLKHÄLSAN Folkhälsan, som delar byggnad med dagcentralen i Smedsby, har följande motionsutrymmen: Gymnastiksal: 60 kvadratmeter, plats för deltagare, med viss gymnastikutrustning. Konditionssal: 30 kvadratmeter, cirka tio maskiner för tio användare åt gången. Simbassäng: 50 kvadratmeter, terapibassäng för personer. Utrymmena används på dagtid i huvudsak av Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center, för rehabilitering individuellt eller i grupp. På andra tider, även på söndagar, ordnar Folkhälsan kurser, några av dem för specialgrupper. Konditionssalen är vanligen öppen för allmänheten klockan från måndag till fredag och på söndagar. Simbassängen är öppen för alla klockan 8-9 på onsdagar och på fredagar. Då så är möjligt, även på lördagar, kan utrymmena bokas för grupper. Från mitten av juni till mitten av augusti är Folkhälsans hus stängt på kvällstid. Under två veckor i juli är det helt stängt. För vuxna kostar en engångsbiljett 5 euro per person och ett 10-gångerskort 48 euro. Pensionärer och studerande betalar 4 euro per gång eller 38 euro för tio gånger. SAMMANFATTNING I Korsholm finns ett 80-tal anläggningar som byggts eller iordningställts för idrott och motion. Färre än tio är anpassade för den som tar sig fram med rullstol. Förteckningen här kan specificeras ytterligare, för att kunna rekommendera vissa anläggningar särskilt för specialgrupper. Då idrotts- och motionsanläggningar förnyas och byggs i kommunen framöver är det skäl att notera och anpassa åtminstone några av dem till specialgruppernas behov.

15 15 Idrottsanläggningar i Korsholm våren 2008 Anläggning Antal Anpassad för rullstol Idrottshall: Botniahallen 1 1+ Idrottsplaner Rinkar och isbanor 28 Skid- och motionsspår 13 Naturstigar och -leder 8 Cykelrutter 17 Simstränder och utebassäng 13 Skolgymnastiksalar 18 Hälsovårdscentralen: gympasal + gym 1+ Åldringshemmet Solgård: gym 1+ Folkhälsan: gympasal + gym + simbassäng 1+ Dagcentralen: fest- och gympasal 1+ Vuxeninstitutet: spegelsal 1+ Ungdoms- & hembygdslokaler 25 Andra idrottsanläggningar >10 7) Hur informeras specialgrupperna i Korsholm om motion och idrott? Pensionärer, långtidssjuka och handikappade i Korsholm har hittills inte fått särskilt mycket information om motions- och idrottsutbudet för specialgrupper i kommunen eftersom utbudet inte varit särskilt stort. De kurser som vuxeninstitutet och Folkhälsan arrangerat har presenterats i egna kursprogram som sänts ut till kommuninvånarna och publicerats på internet. Till hösten 2008 siktar arbetsgruppen för specialidrott och -motion på att samla alla kurser och grupper som erbjuds i Korsholm i en gemensam broschyr och/eller på ett uppslag i vuxeninstitutets kursprogram. Dessutom kan flera andra kanaler utnyttjas effektivare. Kanaler för information till specialgrupperna i Korsholm: Kursprogram i egen och/eller vuxeninstitutets kalender Kommunens hemsida där en sida för specialgrupper ingår och bör synliggöras än mer Tidningen KorsholmsNytt Lokala tidningar (Vasabladet, Pohjalainen, gratistidningar) Pensionärstidningar Hälsovårdscentralen E-postlista för intresserade i specialföreningarna 8) Vilka önskemål har specialgrupperna i Korsholm? För att presentera projektet Idrott och motion för specialgrupper och få fram vilka önskemål som finns har arbetsgruppen i Korsholm tillsammans med fritidsavdelningen arrangerat en infokväll för alla intresserade och gjort en enkätundersökning bland specialföreningarna i kommunen. Informationskvällen arrangerades i vuxeninstitutet i Smedsby , med nationelle projektledaren Toni Piispanen på plats. Sammanlagt deltog 27 personer och flera idéer framfördes. FÖRSLAG PÅ INFOKVÄLLEN FÖR SPECIALGRUPPER 2007 Bygg en simhall i Korsholm Erbjud pensionärer gratis simning i Vörå eller Folkhälsans hus, eller till rabattpris i Vasa Öppna en konditionssal för pensionärer, med lättare vikter och maskiner Starta en rygg- & reumagrupp med gymnastik, stavgång och vattengympa, med en fysioterapeut som ledare Ordna grupper för synskadade och hörselskadade Arrangera kurser för ledare som utbildar andra ledare Kommunen och vuxeninstitutet kunde anställa en specialidrottsinstruktör på % för att leda grupper och koordinera hela verksamheten Starta med ett evenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel

16 16 Föreningar och organisationer som var representerade på infokvällen: Andningsförbundet De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden Handikapprådet i Korsholm Korsholms hjärtförening Korsholms hälsovårdscentral Korsholms pensionärsförening Korsholms vuxeninstitut Kvevlaxnejdens pensionärsklubb Kårkulla samkommun, lägenhetsboendet i Kvevlax Reumaföreningen Dolores Sepänkylän martat Smedsby Marthaförening Vaasan eläkkeensaajat Vaasan reumayhdistys Vasa ryggförening Vasanejdens MS-förening Äldrerådet i Korsholm Infokvällen följdes upp med en enkät bland specialföreningarna i Korsholm och Vasaregistrerade specialföreningar med medlemmar och verksamhet i Korsholm i slutet av år Enkäten med ett tiotal frågor sändes per post till 77 föreningar. Frågeformuläret publicerades också på kommunens hemsidor (http://www.korsholm.fi/medialibrary/data/frageformulaer-specialgrupper-{ibzr6-mfpld-752ny}.pdf). Trots detta kom respons endast från tio föreningar. Svaren ger ändå en fingervisning om läget i Korsholm. Åtta av de tio föreningar som svarade uppgav att de hade motionsverksamhet eller deltog i motionsgrupper, i huvudsak i Vasa. Vi kan anta att merparten av de föreningar som inte svarade inte heller har någon motionsverksamhet. Fem föreningar svarade att deras motionsledare får ersättning för sitt arbete, de övriga lämnade denna fråga obesvarad. Fyra föreningar meddelade att deras ledare vore intresserad(e) av utbildning för att kunna leda grupper. Här redovisas övriga frågor och svar. SVAR PÅ ENKÄTEN KRING SPECIALMOTION & -IDROTT I KORSHOLM 2007 Hurudan ledarutbildning önskas av kommunen? Kunskap om specialidrott och -motion Kunskap om olika handikappgrupper Inspirerande och medryckande Kunskap i att använda olika slag av utrustning Gymnastik för reumatiker, rygg- och rörelseorgan Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? Svaren i rangordning: 1) Ledare 2) Finansiering (utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning) 3) Lämpliga utrymmen 4) Assistenter 5) Transporter Vilka utrymmen använder ni? I Korsholm: Folkhälsans hus, Botniahallen, hälsovårdscentralens gymnastiksal, Kvevlax motionsspår I Vasa: Simhallen, Berghemmets gymnastiksal och gym, skolornas gymnastiksalar, ridklubben Hubertus I Vörå: Simhallen Ingen av de föreningar som svarat hade egna utrymmen som kan användas för motion och idrott. Som en svårighet med utrymmen som används nu nämndes att turerna i skolorna plötsligt kan annulleras. Hur informerar ni era medlemmar? Genom medlemsbrev, hemsidor, föreningskvällar och via tidningarna. Hur kunde informationen förbättras ytterligare? E-post i god tid, ett eget infopaket och en egen kontaktperson för föreningarna; kommunens hemsida.

17 17 Vilka förslag har ni för att utveckla specialidrotten i Korsholm? Gymnastikgrupper för utvecklingsstörda, rullstolsanvändare och ryggpatienter Konditionssalsgrupp för specialgrupper Cirkelträning för pensionärer Vattengymnastik Balansgymnastik Ridläger Egen specialidrottsinstruktör i kommunen Tillräckligt antal instruktörer Ordnade transporter Egen simhall och lämpliga utrymmen Simning till rabatterat pris i Vasa och Vörå Inspirerande ledare Andra önskemål om aktiviteter eller utrustning har också framförts i eller till arbetsgruppen: Sittdans och stolgymnastik (med käppar, band och vikter) kunde ordnas för olika grupper. Lätt gymnastik för specialgrupper: MS, pensionärer, CP med flera kunde arrangeras. Bocciabollar av läder, gångstavar, vikter, käppar och gummiband kunde beställas. 9) Åtgärder för specialmotions- och idrottsverksamhet i Korsholm Under år 2008 har arbetsgruppen för specialidrott och motion i viss mån kunnat bidra till att förverkliga några av de önskemål som framförts. SIMNING OCH GYMPA TILL RABATTERAT PRIS Alla korsholmare som ingår i specialgrupper (se förteckningen i kapitel 2) kan nu få ett kort som ger 20 % rabatt på simning och konditionssalsträning i Vasa simhall. Korten kan hämtas på kommunens fritidsavdelning och ger också en medföljande assistent rätt att gå in gratis. På vuxeninstitutet får 63-åringar och äldre, pensionärer och arbetslösa en studiesedel på max 24 euro, som räcker till en gymnastikkurs. Undervisningsministeriet stöder satsningen, som också gäller icke-korsholmare. SITTDANS HOS VUXENINSTITUTET OCH FOLKHÄLSAN Tack vare utbildningen av sittdansledare i Korsholm våren 2008 startar sittdansgrupper för både handikappade och pensionärer hos vuxeninstitutet och Folkhälsan på hösten. Även en folkdanskurs för utvecklingsstörda och en ny ryggymnastikgrupp planeras och kan betalas med studiesedlar. Vuxeninstitutet kan ordna fler kurser, bara de får hjälp med att finna ledare och lokaliteter. UTRUSTNING OCH AKTIVITETER PRESENTERAS I HÖST Arbetsgruppen har diskuterat en temadag för specialidrott till hösten, för att presentera det nya kursutbudet och utrustning och anläggningar i Korsholm som kan användas av specialgrupper. På vägen har två redan planerade evenemang dykt upp, där kommunens fritidsavdelning/arbetsgruppen kan medverka: Full fart till sjöss i Vasa : Malike, DUV och flera organisationer presenterar sig och båtar, segelbåtar, kanoter och annan utrustning för barn och vuxna handikappade. Friskvårdsdag i Botniahallen i Smedsby (preliminärt datum): Äldrerådet i Korsholm, vuxeninstitutet, Folkhälsan och Botniahallen med flera ordnar mässa, föreläsningar, tester och möjligheter att prova motionsformer, hjälpmedel och kost. Dagen är i första hand tänkt för äldre, men alla intresserade är välkomna. Här kan fritidsavdelningen demonstrera sin nya utrustning och dela ut en sammanställning över motions- och idrottsmöjligheter för specialgrupper i Korsholm och de kurser som planeras för hösten UTBILDNING MED ÄLDREINSTITUTET OCH NURMOBORNA Tack vare det nationella projektet kan vi i höst ordna en utbildningsdag kring motion för äldre, med en ledare från Ikäinstituutti (Äldreinstitutet) och deltagare även från grannprojektkommunen Nurmo. Korsholm står för lokaliteterna, projektet för övriga kostnader och nu må vi värva så många deltagare vi bara har rum för! UTVECKLINGSPROGRAM INFÖR 2009, MED SPECIALIDROTTSINSTRUKTÖR Arbetet med Korsholms utvecklingsprogram för specialidrott och -motion bör också ta fart, för att vara klart i oktober En heltidsanställd specialidrottsinstruktör i kommunen från är ett uttryckligt mål.

18 18 Sammanfattning: Motion och idrott för specialgrupper i Korsholm Projektet idrott och motion för specialgrupper i kommunerna / Arbetsgruppen i Korsholm Korsholmare i specialgrupper: över eller mer än en fjärdedel av invånarna. Här finns mer än pensionstagare varav 2930 är över 65 år och 392 funktionshindrade. Bland alla korsholmare under 65 använde(s) 2647 mediciner med rätt till specialersättning (för högt blodtryck, depression, diabetes, astma etc). Specialmotionsgrupper i Korsholm: 56 grupper (g), med 645 deltagare (d) Hälsovårdscentralen 20 g 174 d = 15 rehabiliteringsgrupper, kräver läkarremiss + 5 pensionärshemsgrupper. Folkhälsan = 9 stavgång för 65+; 3 avgiftsbelagda + 2 gratis-vattengympagrupper. Vuxeninstitutet = 5 seniorgympa eller -dans; yoga, 2 x ryggympa, 2 x vattengympa. Kostar. Norrvalla-Folkhälsan RC 7 80 = 7 rehabiliterande vattengympagrupper där deltagarna bör ha remiss. Handikappföreningar 5 43 = Vattengympa, simning, gym, gympa. Självkostnad/föreningen betalar. Specialmotionsledare i Korsholm: Efterlyses! Hälsovårdscentralens tre fysioterapeuter och två konditionsskötare har bett fritidsavdelningen om hjälp för att klara sina nuvarande grupper. Vuxeninstitutet ordnar gärna kurser, bara de får hjälp med ledare och lokaler. Hittills har de liksom Folkhälsan timavlönat ledare med varierande kompetens. Folkhälsan har själv utbildat pensionärer som ledare för sina 65+grupper. Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center har sju anställda fysioterapeuter. Föreningarna får ofta betala för ledare, till exempel till Folkhälsan. Vissa grupper simmar eller tränar för sig själva, i brist på ledare eller resurser. Specialmotionsutrustning i Korsholm: Lite grann Fritidsavdelningen har under projektets gång skaffat utrustning för inomhuscurling, kenkoboll och målboll, med väskor för transport och förvaring. Bocciabollar finns också och allt lånas ut! Botniahallens utbud och möjligheter bör utredas mer gärna i samband med den Friskvårdsdag 29.9 som äldrerådet initierat och där nämnda utrustning kan presenteras. Specialmotionsanläggningar i Korsholm: Botniahallen, gym & salar hos Hvc & Folkhälsan I kommunen finns ett 80-tal anläggningar, banor och leder för motion och idrott. Få ger möjlighet att ta sig fram med rullstol. Finlands invalidförbund utsåg år 1998 Botniahallen till årets motionslokalitet. Med ramper, hiss och WC kunde den utnyttjas än mer. Inva-WC och tröskelfritt är det vid hälsovårdscentralens gymnastiksal och gym, i vuxeninstitutet med ny spegelsal och i dagcentralen med fest-&gympasal och hos grannen Folkhälsan som har simbassäng, gym och gymnastiksal. Även Solgård har ett litet gym. Motionsinformation till specialgrupperna i Korsholm: Kommer! Utan något att informera om har informationen hittills varit obefintlig. Nu kan vi samla allt vi vet om höstens motionsgrupper på några sidor hos fritidsavdelningen på i vuxeninstitutets kursprogram och i ett brev som kunde gå ut till alla specialföreningar i augusti. Här kunde vi också lista anläggningar som lämpar sig för specialgrupper, utrustning som kan lånas, ledare som kan stå till tjänst och rabatter som erbjuds. E-post, lokalmedier och Friskvårdsdagen 29.9 kan användas för att sprida budet ytterligare. Önskemål från specialgrupperna i Korsholm: Simhall, lättgym och ledare Genom en infokväll i Korsholm med nationelle projektledaren Toni Piispanen och 27 deltagare och enkätsvar från tio av 77 specialföreningar som verkar i kommunen, har bland annat följande synpunkter framkommit: Vad saknar ni mest för att kunna ordna motionsverksamhet för specialgrupper? 1) Ledare, 2) Finansiering (för utbildning, hyror, försäkringar, löner, utrustning), 3) Lämpliga utrymmen, 4) Assistenter, 5) Transporter. Vad önskar ni (mest)? Egen simhall eller rabatt i grannkommunernas hallar; Gym med lättare vikter och maskiner; Motionsgrupper för reuma- och ryggpatienter, hörsel- och synskadade; En kommunal specialidrottsinstruktör som leder och koordinerar verksamheten; Ett startevenemang i Botniahallen som presenterar aktiviteter och hjälpmedel. Åtgärdsplan och ny specialverksamhet i Korsholm: Dags att handla och öka engagemanget! Korsholmare i specialgrupper får 20 % rabatt i Vasa simhall, assistent går in gratis: Bör marknadsföras! Vuxeninstitutets kurser ökar från tio till 15. Nytt: sittdans, tack vare ledarkurs. Studiesedel ger gratiskurs. > Infopaket till pappers och på internet i AUGUSTI: Kurser, anläggningar, utrustning, ledare, rabatter. > Verksamhetsplan och budgetförslag klart till fritidsnämndens möte 27 AUGUSTI. > Info med på Full fart till sjöss! -dagen med flytetyg och specialhjälpmedel i Vasa 28 AUGUSTI. > Friskvårdsdag i Botniahallen i SEPTEMBER med information och presentation av utrustning. > Utbildningsdag kring motion för äldre med Ikäinstituutti i SEPTEMBER-OKTOBER. > Utvecklingsprogrammet för specialmotion och -idrott bör stå klart i OKTOBER. > Nationellt seminarium med samtliga projektkommuner i Helsingfors 11 NOVEMBER. > MÅL: En specialidrottsinstruktör börjar sin verksamhet i Korsholm

Utvecklingsprogram 2008-2010

Utvecklingsprogram 2008-2010 1 Utvecklingsprogram 2008-2010 Arbetsgruppen för specialidrott och -motion November 2008 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm Utvecklingsprogram 2008-2010 November 2008 INNEHÅLL 1) Idrott

Läs mer

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar

Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar Idrottstjänster - prislista, principer och anvisningar tas i bruk 1.1.2015 Kultur- och fritidsnämnden 22.1.2014 Ändring av hyressubventionering för vuxna (sid 6) Kommunfullmäktige 8.12.214 www.korsholm.fi/fritid

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

DUV. Medlemsblad 03/13. Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.

DUV. Medlemsblad 03/13. Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. DUV De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f. Medlemsblad 03/13 Medlemsresan till Sälgrund utan för Kaskö. Innehåll Ledare..... s. 3 Bilder från medlemsresan till Sälgrund....s. 4 Bilder från Sommarresan

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV

IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV IDROTTSTJÄNSTER PRISLISTA OCH RESERVERINGSDIREKTIV ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTHYRNING I enlighet med Borgå stads förvaltnings- och verksamhetsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

2 Kallis, Bjarne 0 0.0 18 4.0 18 4.0 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 32 7.1 32 7.1. 4 Soini, Timo 0 0.0 1 0.4 1 0.4 5 Hautala, Heidi 0 0.0 4 1.6 4 1.

2 Kallis, Bjarne 0 0.0 18 4.0 18 4.0 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 32 7.1 32 7.1. 4 Soini, Timo 0 0.0 1 0.4 1 0.4 5 Hautala, Heidi 0 0.0 4 1.6 4 1. Pres.v 1 KANDIDATERNAS RÖSTER Sida 1 001 Förhandsröster Valdagsröster Röster sammanl Björköby ant proc ant proc ant proc 2 Kallis, Bjarne 0 0.0 8 3.3 8 3.3 3 Niinistö, Sauli 0 0.0 10 4.1 10 4.1 4 Soini,

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Kategoriindelning, taxor och avgifter Kategori ett (1) Hos kommunstyrelsen eller annan nämnd bidragsberättigade föreningar Kommunens egna förvaltningar, skolornas och barnomsorgens

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Grästorps kommun Socialförvaltningen

Grästorps kommun Socialförvaltningen SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGEFORMULÄRET I PROJEKTET FALLFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 75-80 år MARS SEPTEMBER 2011 Marianne Henström Maria Toll Resursenheten. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning..4 Syfte.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga. 23.11.2014 Patrik Gustafsson

Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga. 23.11.2014 Patrik Gustafsson Kameleonten, ett nytt föreningshus och ett ambitiöst ungdomsprojekt i Alberga 23.11.2014 Patrik Gustafsson Logens förnyelseprojekt Logen i Gröndal UF är Kameleonten-projektets drivande kraft. Logen är

Läs mer

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning Kultur- och Fritidsnytt För personer med funktionsnedsättning Pluspolarekortet Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Hej alla föreningsmänniskor!

Hej alla föreningsmänniskor! Hej alla föreningsmänniskor! När jag började på detta brev för några dagar sedan var det vårigt och soligt ute och jag tänkte inleda med några rader om lövräfsningstalkon och liknande. Nu är det däremot

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015

Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Inbjudan till Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna, 16-18 okt 2015 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, inbjuder elever med synnedsättning som är födda år 1995-2007 att delta i höstens

Läs mer

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA

3V BLADET IDROTT FÖR ALLA 3V BLADET IDROTT FÖR ALLA Hösten 2009 - Våren 2010 Göteborg VÄLKOMMEN TILL 3V HIF DU HÅLLER I DIN HAND VÅRT PROGRAM OM IDROTTSAKTIVITETER FÖR HÖSTTERMINEN 2009 TILL VÅRTERMINENS SLUT 2010 Som medlem i

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

TRÄNINGAR OCH TÄVLINGAR 2014. IF FEMMAN Orientering

TRÄNINGAR OCH TÄVLINGAR 2014. IF FEMMAN Orientering TRÄNINGAR OCH TÄVLINGAR 2014 IF FEMMAN Orientering Namn: Jag har under säsongen deltagit Gånger Denna tränings- och tävlingsdagbok gäller för de som är 14 år och yngre. Kryssa i de träningar och tävlingar

Läs mer

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik)

Gymnastikförbundet. Maria Ståhl (Gymnastik) 2011 Gymnastikförbundet Maria Ståhl (Gymnastik) [SAMMANSTÄLLNING AV GYMNASTIKFÖRENINGARS SYN PÅ UTBILDNINGSVERKSAMHETEN 2011] En enkät skickades ut via Questback till Gymnastikförbundets medlemsföreningar

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund

Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund Sammanställning Medborgardialog om ny idrottshall i Strömsund 2012-05-07, kl 18:30-20:15, Folkets Hus, Strömsund Antal deltagare Antal kvinnor Antal män Antal unga (under 20 år) 33 stycken exklusive föredragare

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011

UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 UNIKT KONCEPT: Träningsläger anpassat för ditt lag Laganpassat träningsläger på Rosvalla Nyköping Eventcenter 2011 SUPER CAMP Välkommen till Rosvalla Nyköping Eventcenter! Vi är ett av Skandinaviens största

Läs mer

KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID

KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID KULTUR FRITID TRANÅS KOMMUN KULTUR & FRITID Välkommen till Tranås! Se, upptäck och upplev... Tranås sjuder av spännande aktiviteter och här hoppas vi att du får många nya upplevelser. Vi kan erbjuda ett

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

IDROTT & FRITID 2013/2014

IDROTT & FRITID 2013/2014 IDROTT & FRITID 2013/2014 www.sshl.se IDROTTS- & FRITIDSAVDELNINGEN Vi önskar dig hjärtligt välkommen till SSHL. Vi som arbetar med idrott och fritid här på skolan hoppas att vi tillsammans skall få ett

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2

Speciella arrangemang 2. Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Köping1000, v4.1, 2014-01-30 Vår beteckning 1 (14) s taxor och avgifter, 2015 Innehåll Speciella arrangemang 2 Allmänna taxor 2 Nycklar *... 2 Teknisk utrustning... 2 Extra personal... 2 Idrottsanläggningar,

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF

Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Föräldramöte 150505 Lag 1 2016 - presentation av Anders Lautmann, ordförande Fotbollssektionen Värmdö IF Nuläge Närvaro Hur höjer vi närvaronivån Sanktan Antal lag, kallelser, närvarokrav Cuper Aroscupen

Läs mer

Rabatterat semesterboende i Italien

Rabatterat semesterboende i Italien Rabatterat semesterboende i Italien Fackförbundens medlemmar har möjlighet att boka rabatterat semesterboende i Italien. La Serra och Riva del Sole är två semester och konferensanläggningar som ägs av

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

God Jul och Gott NYtt År!

God Jul och Gott NYtt År! Medlemsblad 04/13 God Jul och Gott NYtt År! Innehåll Ledare..... s. 3 Bilder från 50-årsjubileét....s. 4-5 Sponsorer....s. 6 Väggkalendrar 2014....s.7 Fritidsverksamhet våren 2014...s. 8-15 Program för

Läs mer

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER

TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER TAXOR OCH UTHYRNINGSPRINCIPER Idrottshallar och gymnastiksalar Stenungsund Arena: Idrottshall Bordtennis/danslokal Brottning/judolokal Ishall Sammanträdesrum Friidrottsanläggning Fotbollsplaner Kommunala

Läs mer

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning)

STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) STEGET mot handikappades fulla delaktighet - turismen som en del av ett öppet servicenätverk (preliminär kartläggning) Svara så här: Kryssa (x) för lämpligt/lämpliga alternativ, om man inte ber om något

Läs mer

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder)

STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) STEGET mot klientens fulla delaktighet - turism som en del av ett öppet servicenätverk (med specialgrupper som kunder) Svara så här: Kryssa (x) för passande svarsalternativ, om inget annat sägs. UPPGIFTER

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05

Taxor och avgifter. Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 Taxor och avgifter Kultur- och Fritidsnämnden 2010-05-05 I denna folder finner du upplysningar om vad kostnaden är för att nyttja en samlingslokal eller idrottshall i Lomma kommun. Här finner du även uppgifter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar

1 (5) TAXOR 2012. I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser. Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 1 (5) 20120101 TAXOR 2012 I kommunens gymnastiksalar, idrottshallar och idrottsplatser Subventioner vid Glysisvallen AB:s anläggningar 20120101 2 (5) Hyressättning i kommunala gymnastiksalar, idrottshallar

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar

Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Kommunal författningssamling Taxor och avgifter gällande idrottsoch fritidsanläggningar Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0301, 13/KS 0245 Datum: 2012-02-27, 2013-12-16

Läs mer

Kursprogram våren 2015

Kursprogram våren 2015 Hej Alla boende i föreningen! Våra kurser i glasmålning (och porslin) söker nya deltagare, både yngre och äldre är välkomna att anmäla sig. Antalet är begränsat (p.g.a. att brandmyndigheten inte tillåter

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Tingssalen Tid: onsdag 14 april kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Ohälsotal och långtidsjukskrivningar

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer