Utvecklingsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsprogram 2008-2010"

Transkript

1 1 Utvecklingsprogram Arbetsgruppen för specialidrott och -motion November 2008

2 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm Utvecklingsprogram November 2008 INNEHÅLL 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? 3 2) Fritidssektorns roll 3 Vem arrangerar specialmotion och hur understöds de av kommunen? 4 Vilka utrymmen kan användas för specialmotion? 5 Hur får specialgrupperna veta vad som ordnas? 6 Hur utbildas specialmotionsgruppernas instruktörer? 7 3) Social- och hälsovårdens roll 7 Vilka grupper kan värvas med i motionen vid hälsovårdscentralen och i öppenvården? 7 Hur kan de som bor på institutioner delta i motionsverksamheten? 8 Hur utbildas social- och hälsovårdens anställda för rehabilitering genom motion och idrott? 9 4) Skolans roll 9 Hur ordnas gymnastikundervisningen för elever i specialgrupperna? 9 Hur fortbildar sig gymnastiklärarna? 9 Hur utnyttjas skolans klubbtimmar för motion och idrott för elever i specialgrupper? 10 5) Andra förvaltningsformer 10 Vuxeninstitutets specialmotionsgrupper och framtidsplaner? 10 Samarbete med tekniska sektorn kring lokaliteter och transporter? 10 Samarbete med läroinrättningar som utbildar idrottsledare och hälsovårdspersonal? 11 6) Organisation och resurser 11 Arbetsgruppen för specialidrott och -motion: Verksamhet och sammansättning? 11 Resurser för specialidrott och -motion i årsbudgeten för respektive sektor? 11 Hur följa upp genomslagskraften och resultaten av verksamheten? 12 7) Åtgärdsförslag i sammandrag: Hur utveckla motion och idrott för specialgrupper i Korsholm? 13 Bilaga: Specialidrottsinstruktörens arbetsuppgifter 15 UTVECKLINGSPROGRAMMET är sammanställt av fritidsavdelningens arbetsgrupp för projektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna TEXT & BILDER: Anders Vestergård Pärmbilder från friskvårdsdagen i Botniahallen : Intresserade besökare prövar sittdans och inomhuscurling. Gästföreläsaren Ingvar Helsing tillsammans med Carola Lithén och äldrerådets ordförande Pehr-Göran Näsman. Helsing, som mist sitt ena ben i en trafikolycka, berättade om vägen tillbaka, där han får god hjälp av att motionera.

3 3 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? Över korsholmare mer än en fjärdedel av alla som bor i kommunen ingår i specialgrupper. De är pensionärer, långtidssjuka eller handikappade, som ofta behöver stöd och service utöver det normala utbudet. Det här gäller också motion och idrott, som aktiverar både kropp och själ och bidrar till minskade vårdoch rehabiliteringskostnader. Samtidigt kan motionen bjuda på glädje, gemenskap och samhörighet för alla som tar del. Enligt idrottslagen ska kommunerna jämbördigt ge hela befolkningen möjlighet att motionera. Närmare 100 kommuner i Finland har en egen idrottsinstruktör för specialgrupperna. I genomsnitt satsar kommunerna i vårt land euro per år på specialmotion. I Korsholm har den summan länge legat på 0. Därför deltar Korsholm nu i projektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna Det görs i samarbete mellan undervisningsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands kommunförbund, Idrottsvetenskapliga sällskapet och åtta kommuner med över invånare. Samtliga kommuner har saknat organiserad, regelbunden idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper eller varit i behov av att utveckla denna. I Korsholm bildades en arbetsgrupp för projektet under försommaren Den har förstärkts med sakkunniga från olika sektorer. I arbetsgruppen ingår: Carola Lithén (ordförande), viceordförande i kommunstyrelsen, ordförande för Handikappföreningen i Österbotten Elisabeth Wiklund (sekreterare), idrottsinstruktör, kontaktperson för projektet Bengt-Johan Ljung, fysioterapeut vid hälsovårdscentralen, medlem i handikapprådet Viola Mitts, ledare för dagcentralen, sekreterare i äldrerådet Maire Nordberg, medlem i fritidsnämnden och handikapprådet, samt i Vasanejdens MS-förening John Nordblad, 65+coach, Folkhälsan i Österbotten Susann Nyman, studiesekreterare vid vuxeninstitutet Rudolf Vestergård, pensionerad verksamhetsledare för Förbundet De Utvecklingsstördas Väl i Österbotten och DUV i Vasanejden Ann-Charlotte Willför, hälsovårdare på Folkhälsan i Österbotten, ordförande i Föreningen Folkhälsan i Korsholm. Arbetsgruppens målsättning är att bredda motions- och idrottsutbudet för specialgrupperna i kommunen, med kompetenta ledare och i organiserade former där olika sektorer samverkar, även med utomstående aktörer. Som bas för detta gjordes en kartläggning av specialgrupperna och de idrotts- och motionsmöjligheter som erbjuds dem i Korsholm våren På basen av kartläggningen och arbetsgruppens initiativ föreslog fritidsnämnden i Korsholm i oktober 2008 att en tjänst som specialidrottsinstruktör skulle inrättas i kommunen och besättas från och med Förslaget ska behandlas i kommunstyrelsen i november Det utvecklingsprogram som du läser nu ger en bild av idrottsinstruktörens arbetsuppgifter och förslag på hur vi förbättrar möjligheterna för specialgrupperna i kommunen att motionera och idrotta åren ) Fritidssektorns roll I kartläggningen av idrott och motion för specialgrupper i Korsholm som färdigställdes i juni 2008 presenterades utbudet på motionsgrupper i kommunen våren Korsholms kommuns fritidsavdelning, som ansvarar för idrotts- och motionsverksamheten i kommunen, ordnar inga aktiviteter för specialgrupper. Då andra sektorer har motionsgrupper och behovet inte förefallit särskilt stort har det enligt fritidssekreterare Caroline Lund inte varit aktuellt att starta någon verksamhet. Om fritidsavdelningen kan starta specialmotionsgrupper beror helt på om det finns en specialidrottsinstruktör I dagsläget finns varken resurser eller personal för att inleda ny verksamhet. Det här utvecklingsprogrammet är enligt Caroline Lund ett viktigt dokument i det fortsatta arbetet med specialidrott i kommunen.

4 4 Vem arrangerar specialmotion och hur understöds de av kommunen? De specialmotionsarrangemang som erbjöds i Korsholm våren 2008 fördelades mellan fem aktörer. Specialmotionsgrupper i Korsholm våren 2008 Arrangör Grupper Deltagare Hälsovårdscentralen 5 45 Vuxeninstitutet Folkhälsan Föreningar 5 43 Totalt Kommunens hälsovårdscentral hade fem grupper på pensionärshem runt om i kommunen, med fokus på träning för att förebygga fall. Grupperna är kostnadsfria och öppna också för yngre personer som till exempel återhämtar sig från sjukdomar eller olyckor. Hälsovårdscentralen hade också 15 rehabiliteringsgrupper, sex av dem för barn, där det krävdes läkarremiss för att få delta. Här deltog totalt omkring 120 personer, som tränade i hälsovårdscentralens gymnastiksal. Hälsovårdscentralens tre fysioterapeuter och två konditionsskötare leder grupperna, men har bett fritidsavdelningens idrottsinstruktör om hjälp för att klara av allt under säsongen Korsholms vuxeninstitut arrangerade tio grupper, alla öppna för allmänheten. Hälften av grupperna riktade sig uttryckligen till seniorer, med gymnastik eller dans. Två innehöll vattengymnastik, två ryggymnastik och en var en lättare form av yoga. I samtliga grupper var huvudspråket svenska. + Genom aktiv medverkan i den kommunala projektarbetsgruppen har vuxeninstitutet hösten 2008 kunnat öka sitt utbud från tio till 17 kurser för specialgrupper, varav tre på finska. För att finna kompetenta ledare och utrymmen efterlyses hjälp från fritidsavdelningen. + Alla 63-åringar och äldre, pensionärer och arbetslösa får under läsåret en studiesedel som täcker kostnaden för en gymnastikkurs. Undervisningsministeriet stöder sedeln, som också gäller icke-korsholmare. Folkhälsan har eget hus i Korsholm, med simbassäng, gym och gymnastiksal. Där verkade fem grupper våren Fyra av dem var vattengymnastikgrupper en för reumatiker, en för 65-åringar och äldre och två för synskadade. Grupperna för synskadade var tack vare specialbidrag kostnadsfria för deltagarna. Folkhälsan har också utbildat så kallade 65+coacher, ledare som själva vanligen är pensionärer och går stavgång eller gymnastiserar med en grupp seniorer varje vecka. Våren 2008 verkade nio sådana grupper runt om i Korsholm, utan kostnad för de sammanlagt 142 deltagarna. Folkhälsans huvudspråk är svenska. + Också Folkhälsan har tack vare projektarbetsgruppen ett ökat utbud, med åtta grupper hösten I Folkhälsans hus ordnade också Norrvalla-Folkhälsan Rehab Center Korsholm vattengymnastikgrupper, där det krävdes läkarremiss för att delta. Handikappföreningarna som verkar i Korsholm hade, enligt en enkät i slutet av år 2007, åtminstone fem egna motionsgrupper i kommunen under våren Vasanejdens CP-förening och De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden ordnade simning, Reumaföreningen Dolores reumagymnastik och Vasanejdens MSförening ordnade både vattengymnastik och konditionssalsträning. Tre av grupperna har ledare som föreningarna själva engagerat, två saknar ledare. MS-föreningen och Vasa ryggförening har länge efterlyst en ryggymnastikgrupp med finska som huvudspråk, men en ledare för denna saknas fortfarande. I samtliga fem handikappgrupper som omnämns här betalar deltagarna eller föreningarna alla eller en del av kostnaderna. Föreningar med hemort i Korsholm kan få bidrag från fritidsnämnden, men ingen av specialföreningarna har hittills ansökt om det. Föreningar med Vasa eller andra grannkommuner som hemort och verksamhet och medlemmar i Korsholm kan få bidrag från kommunstyrelsen. År 2007 fick bland annat Vasanejdens CP-förening, Vasanejdens MS-förening och Vasa svenska synskadade 100 euro vardera i allmänna verksamhetsbidrag. Specifika bidrag för motion och idrott ska sökas hos fritidsnämnden. Det är värt att notera att ingen av de 34 grupper som omnämns här är permanent. Alla ordnades under vårterminen eller kortare tid, för att därefter utvärderas. Nio av grupperna, som lockade en dryg tredjedel av alla deltagare, var Folkhälsans 65+grupper. De leds av de äldre själva, ofta med stavgång på programmet.

5 5 Vuxeninstitutet behöver hjälp med att finna ledare och utrymmen. Hälsovårdscentralen behöver ledarhjälp. Föreningarna efterlyser ledare, också finskspråkiga, och lägre avgifter för deltagare och hyror. Det egentliga ansvaret för motion och idrott har fritidsavdelningen och där behövs en specialidrottsinstruktör som ledare, för att utbilda och sporra nya ledare, koordinera och utveckla verksamheten! Samla specialföreningarnas motionsansvariga en gång varje år, för att utbyta information, respons och önskemål. Ordna träffen tillsammans med Vasa stad, turvis i Vasa och Korsholm. Vilka utrymmen kan användas för specialmotion? I Korsholm finns ett 80-tal anläggningar som byggts eller iordningställts för idrott och motion. Färre än tio är anpassade för dem som tar sig fram med rullstol. Botniahallen i Smedsby är Finlands största idrotts- och allaktivitetshall. Där finns fullstor fotbollsplan och löpbanor på 400 meter som också används för stavgång, cykling, inlines-, rullskid- och rullstolsåkning. I hallen går det dessutom att spela volleyboll och sittvolleyboll, innebandy, badminton, ultimate frisbee, stjärtboll och bordtennis på ett handikappanpassat spelbord. En ramp gör det möjligt att ta sig in på idrottsarenan med rullstol. En hiss underlättar färden till gym, duschar och omklädningsrum i bottenvåningen. Därtill finns en toalett för rörelsehindrade. + Botniahallen utsågs år 1998 till årets motionslokalitet av Finlands Invalidförbund. Botniahallen ägs av Korsholms kommun och Vasa stad genom samkommunen Vasaregionens idrottshallar. Hallen är öppen från september till mitten av juni, men stängd för idrott under mässor och andra evenemang. Specialgrupper har inga specialpriser på inträdesavgiften till hallen. Utvecklingsstörda som har det vänkort som introducerades år 2008 kan ta med en stödperson som då går in gratis. Centralplanen i Smedsby är granne med Botniahallen och omklädningsrum, duschar och den toalett för rörelsehindrade som finns där kan användas då hallen är öppen. Centralplanen har en fullstor fotbollsplan och löpbanor på 400 meter med komplett friidrottsutrustning. Korsholms idrottspark i Smedsby, med en motionsbana som vintertid används som skidspår, får som bäst ett nytt tidtagartorn med handikapptoalett. Idrottsparken är granne med Botniahallen och Centralplanen. BK-vallen i Jungsund med gräsplan för fotboll har också ett servicehus med omklädnings- och duschrum där det går att ta sig in med rullstol. Idrottsområdet i Replot får just nu en ny sportstuga, med toalett, omklädnings- och duschrum anpassade för rörelsehindrade. Därutöver finns motionsutrymmen i följande lokaliteter i Smedsby som samtliga har handikappanpassade omklädningsrum och toaletter: Folkhälsans hus har både gymnastiksal, konditionssal och simbassäng. Gymnastiksalen, med viss gympautrustning, har plats för upp till 12 deltagare. Konditionssalen har ett tiotal träningsapparater för tio användare i gången. Den så kallade terapibassängen rymmer upp till 12 simmare åt gången, med bastu- och duschutrymmen för både damer och herrar. Korsholms dagcentral, som är granne med Folkhälsans hus, har en festsal som också kan användas som gymnastiksal. Även här finns bastu. Vuxeninstitutet har en nybyggd (2007) spegelsal som är dubbelt större än ett vanligt klassrum. Yoga, sittdans och folkdans arrangeras i spegelsalen.

6 6 Hälsovårdscentralen har en gymnastiksal med utrustning och plats för 20 deltagare. Salen kan delas i två skilda utrymmen, med viss konditionssalsutrustning i den ena delen. Hälsovårdscentralens sal är i regel inte öppen för allmänheten. Åldringshemmet Solgård, som är granne med hälsovårdscentralen, har en liten konditionssal med träningsapparatur som lämpar sig för äldre. Denna är enbart öppen för personal och egna klienter men kunde enligt socialcentralens avdelningschef Gunilla Bertell även användas av andra, om det finns ledare. Därtill finns ytterligare 12 idrottsplaner, 28 rinkar och isbanor då det finns is, 13 motionsbanor som fungerar som skidspår då snömängden är tillräcklig, och åtta naturstigar eller vandringsleder i Korsholm. I kommunen finns också 18 skolgymnastiksalar, 25 ungdoms- och hembygdslokaler, 12 simstränder, en utebassäng och ett flertal cykelrutter. De här har inte anpassats för specialgrupper. Tack vare projektet Idrott och motion för specialgrupper har Korsholms kommun också gjort ett avtal med Vasa simhall, som ger alla korsholmare i specialgrupper 20 procents rabatt på simning eller träning i simhallens konditionssal och gratis inträde för en stödperson. Pensionärer får en rabatt på 30 procent. Då idrotts- och motionsanläggningar förnyas och byggs i kommunen framöver är det skäl att notera och anpassa dem också enligt specialgruppernas behov. Det här gäller även ute i byarna. Nu finns nio av tio handikappanpassade anläggningar i kommunens centrum Smedsby. Sedan sommaren 2008 får korsholmare i specialgrupper rabatt i Vasa simhall och stödpersoner har fritt inträde. Det är dags att arbeta för motsvarande system i idrottsanläggningarna i Korsholm börjande från Botniahallen, som Finlands Invalidförbund år 1998 utsåg till årets motionslokalitet. I den enkät som gjordes bland specialföreningarna i slutet av år 2007 efterlystes ett gym med lättare utrustning. Det finns vid åldringshemmet Solgård, men enbart för de egna invånarna och personalen. Ordna ledare och ge möjlighet även för andra att använda konditionssalen på Solgård. Utred möjligheterna att göra det samma i gymnastiksalen/konditionssalen på hälsovårdscentralen. Hur får specialgrupperna veta vad som ordnas? Hösten 2008 gjordes för första gången en sammanställning för allmänheten över motionsutbudet för specialgrupper i Korsholm. Denna publicerades på svenska och på finska i vuxeninstitutets kursprogram, i tryckt form såväl som på internet. Utbudet, tillsammans med en presentation av projektet Idrott och motion för specialgrupper, fick en synlig plats. Kurser och grupper i regi av vuxeninstitutet och Folkhälsan lyftes fram, liksom evenemangen Full fart till sjöss i Vasa och Friskvårdsdagen i Botniahallen där projektarbetsgruppen medverkade. Samma presentation publicerades också i kommunens informationstidning, tvåspråkiga KorsholmsNytt Mustasaaren Uutiset. Den tryckta presentationen utdelas därtill vid evenemang, som de ovannämnda Full fart till sjöss och friskvårdsdagen, där Korsholms arbetsgrupp fanns på plats, för att informera och presentera möjligheterna till specialmotion i kommunen. Vid friskvårdsdagen 29.9, med de äldre i fokus, kunde de omkring besökarna testa en del av den utrustning för specialgrupper som kan lånas från kommunens fritidsavdelning och utrustning och aktiviteter som Malike och Vasa stad erbjuder. Alla intresserade kunde också delta i stolgymnastik och en sittdansövning. I arbetsgruppens regi ordnades en föreläsning där en man som förlorat sitt ena ben i en trafikolycka berättade hur han rehabiliterar sig, bland annat med god hjälp av att motionera. Ett informationsbrev inklusive motionskalendern för specialgrupper sändes senare under hösten till alla specialföreningar och publicerades också på fritidsavdelningens hemsidor, där informationen kontinuerligt ska uppdateras. Planera, informera och uppdatera specialmotionsprogrammet i kommunen varje höst och vår: 1) Gör en förteckning över alla kurser, grupper och evenemang, 2) Presentera denna i vuxeninstitutets program, på fritidsavdelningens hemsidor för specialmotion (www.korsholm.fi/specialmotion),

7 7 i brev till alla föreningar, i kommunens informationstidning, 3) Delta aktivt i evenemang, som äldrerådets friskvårdsdag: informera med skriftligt material och muntligen, presentera möjligheterna med specialmotionsutrustning, pröva på-aktiviteter och instruktörer på plats. Informera om lämpliga anläggningar och rabatter i program, på uppdaterade hemsidor och i brev. Be varje förening namnge en kontaktperson för motion- och idrottsinformation och skapa en e- postlista där alla föreningar snabbt kan få information och informera om evenemang som är öppna för alla. Skapa en bank med kontaktuppgifter till alla specialmotionsledare i området, redo att leda grupper. Hur utbildas specialmotionsgruppernas instruktörer? De som under våren 2008 ledde motion och träning för specialgrupper i Korsholm var, på respektive plats: Hälsovårdscentralen: Tre fysioterapeuter och två konditionsskötare. Vuxeninstitutet: En idrottsinstruktör, en yogainstruktör, två klasslärare, två seniorer och några väldigt intresserade. Folkhälsan: Lärare, lärarstuderande, dansinstruktörer och Folkhälsan-utbildade 65+coacher. Norrvalla-Folkhälsan: Sju fysioterapeuter, en konditionsskötare, två ergoterapeuter. Kommunens fritidsavdelning har hittills inte deltagit i utbildningen av instruktörer för specialgrupper enligt fritidssekreterare Caroline Lund eftersom avdelningen inte har några egna grupper. Instruktörerna på vuxeninstitutets kurser har inte heller fått någon enhetlig specialgruppsutbildning. Med inspiration från specialmotionsarbetsgruppen ordnade vuxeninstitutet våren 2008 en sittdanskurs för ledare sannolikt den första ledarkursen för specialmotion som arrangerats i Korsholm. Tack vare denna kunde fem sittdanskurser startas i vuxeninstitutets regi och två vid Folkhälsan hösten Tack vare projektet Idrott och motion för specialgrupper i kommunerna kunde tre korsholmare delta i en utbildningsdag kring specialmotion för barn i projektkommunen Nurmo våren Under hösten planeras också en utbildningsdag kring seniormotion i samarbete med det nationella projektet, Nurmo och Äldreinstitutet (Ikäinstituutti). Ordna informations- och inspirationssamlingar för alla som leder specialmotionsgrupper i kommunen minst en gång om året, innan kurserna startar på hösten. Håll regelbunden kontakt. Förbättra samarbetet med de skolor i området som utbildar idrotts- och specialgruppsledare, för att locka och säkra tillgången på kompetenta ledare. Upprätthåll kontakten med de utbildare som redan skolat specialmotionsledare i kommunen, till exempel från Liikuntaa Kaikille Lapsille och Äldreinstitutet (Ikäinstituutti). Informera aktivt om nya utbildningstillfällen i kommunen. 3) Social- och hälsovårdens roll Vilka grupper kan värvas med i motionen vid hälsovårdscentralen och i öppenvården? Korsholms hälsovårdscentral ordnar motion på fem pensionärshem i kommunen, där också yngre deltagare som rehabiliterar sig efter sjukdom eller olycka är välkomna. Därtill finns ett tiotal motionsgrupper för personer med läkarremiss. Målet för alla utom grupperna med särskild diagnos är att deltagarna kan fortsätta träna i öppna grupper, till exempel i vuxeninstitutets regi. Där är utbudet ändå i huvudsak riktat till äldre. Enligt fysioterapeut Bengt-Johan Ljung finns förhoppningar om att kunna ordna nya remissgrupper för knäopererade, höftopererade och patienter med kroniska rygg- och nackbesvär. Dessutom finns efterfrågan på motorikgrupper utan läkarremiss för 4-6-åringar, i förebyggande syfte. Det här är en viktig ålder då bland annat skelettet utvecklas men idrottsföreningarna sällan erbjuder verksamhet. Därmed kunde det här vara en ny målgrupp för specialidrottsinstruktören.

8 8 Socialcentralen i Korsholm försöker inom sin omsorgsverksamhet aktivera de äldre genom promenader, lättare gymnastik och sittdans. Det här erbjuds genom de gymnastikgrupper som hälsovårdscentralens fysioterapiavdelning med hjälp av fritidsavdelningens idrottsinstruktör ordnar på pensionärshemmen i kommunen. Hemservicepersonalen leder i mån av möjlighet lite lättare gymnastik i sina dagcentergrupper. Inom hemservicen i Smedsby leder en av hemvårdarna en gymnastikgrupp för klienterna en gång i veckan. Enligt avdelningschef Gunilla Bertell, med ansvar för äldreomsorg och hemservice i kommunen, är det viktigt också för de äldre som bor hemma och får kommunal service att träna och upprätthålla balansen och fingerfärdigheten. Överlag är det viktigt för klienterna att bibehålla smidighet, muskelstyrka och balans och komma ut i friska luften. Eftersom den egna personalens tid inte räcker till är hjälp från en utbildad instruktör mycket välkommen. Enligt Bertell är det också angeläget att nå närståendevårdarna som sköter anhöriga i det egna hemmet och ofta är pensionärer. Det samma gäller andra äldre, som inte har någon kontakt med hemservicen. Olika slags grupper och alternativa motionsformer behövs, beroende på individernas nivå och kondition. Viktigt är att det är roligt att delta i motion som motiverar deltagarna att vara med och röra på sig. Säkra att de yngre som insjuknat eller skadats och deltagit i hälsovårdens grupper kan fortsätta motionera och vet vilka möjligheter som finns efteråt, utan läkarremiss, bland annat i öppna grupper på pensionärshem. Erbjud fler öppna specialmotionsgrupper också för andra än seniorer. Hälsovårdscentralen vill starta nya remissgrupper för knäopererade, höftopererade och patienter med kroniska rygg- och nackbesvär. En motorikgrupp för 4-6-åringar, i förebyggande syfte, efterfrågas också. Här finns nya uppgifter för specialidrottsinstruktören, för att underlätta arbetsbördan för fysioterapipersonalen. Socialcentralen vill nå ut till de äldre som bor hemma och närståendevårdarna, som ofta är pensionärer. Folkhälsan och vuxeninstitutet kan hjälpa närståendevårdarna med en specialmotionsgrupp. För de äldre är det viktigt att träna smidighet, balans och muskelstyrka och röra sig utomhus. Grupper på olika nivåer behövs med motionsformer som är roliga och motiverande. Också här kan specialinstruktören hjälpa. Hur kan de som bor på institutioner delta i motionsverksamheten? Fysioterapiavdelningen vid Korsholms hälsovårdscentral, med tre fysioterapeuter och två konditionsskötare, kan enligt Bengt-Johan Ljung bistå personalen på institutionerna med konsultation, utbildning och handledning för att främja motionsverksamheten där. På åldringshemmet Solgård i Smedsby finns konditionsskötare, medan boendeenheterna för äldre (Aspgården i Replot och Helmiina, Solhörnan och Folkhälsans gruppboende i Smedsby) saknar sådana resurser. Boendeenheterna har främst dementa invånare, men på Solhörnan bor också andra äldre som enligt Gunilla Bertell vore betjänta av motion med kompetenta ledare. Överlag upplever personalen det svårt att motivera klienterna att röra på sig. Bertell räknar med att kommunens socialvård säkert har nytta av en specialidrottsinstruktör, som kan ställa upp både som handledare och som ledare och anpassa motionen utgående från individernas funktionsförmåga. Kårkulla samkommun, som erbjuder vård och service för specialgrupper i Svenskfinland, har tre boendeenheter i Korsholm. Där välkomnar personalen initiativet till organiserade motionsaktiviteter som hittills varit sällsynta i kommunen. De hoppas att en idrottsträff kunde ordnas varannan eller varje vecka, också sommartid. Deltagarna kunde gärna delas in i grupper, så att alla kan vara med på sin egen nivå. Om aktiviteterna ordnas längre bort behövs hjälp med transporter. Hälsovårdscentralens fysioterapipersonal kan erbjuda utbildning och handledning för personalen vid institutionerna för att främja motionsverksamheten där.

9 9 Socialcentralen välkomnar kompetenta handledare och ledare, gärna i form av en specialidrottsinstruktör som kan anpassa motionsprogrammet enligt individernas funktionsförmåga. På Kårkullas boendeenheter ser man fram emot organiserade motionsaktiviteter för specialgrupperna. Olika grupper, så att alla kan delta på egen nivå, efterlyses. Arbetsgruppen för idrott och motion för specialgrupper i Korsholm föreslår att alla äldreboenden i kommunen gör balansbanor, antingen inomhus eller utomhus. En färsk, enkel modell finns i Folkhälsans hus i Smedsby. Hur utbildas social- och hälsovårdens anställda för rehabilitering genom motion och idrott? Personalen vid hälsovårdscentralens fysioterapiavdelning deltar i allmänna utbildningsdagar, kurser och seminarier som ordnas av specialgruppsorganisationerna. Ibland kan motion och idrott finnas med på programmet där, och någon enstaka gång har det varit huvudtemat. Fysioterapipersonal har också delat med sig av sina lärdomar till andra anställda inom hälso- och socialvården, till exempel då klienter flyttar hem. Inom den sociala sektorn har ingen i personalen deltagit i motionsrehabiliteringsutbildning på arbetstid. Enligt Gunilla Bertell har personalen inte mycket tid för att leda motionsverksamhet, därför vore det bra med en specialidrottsinstruktör som hade huvudansvaret och kunskapsbasen. Då kunde personalen också delta i kurser eller handledning där de lär sig aktivera och uppmuntra sina klienter till att motionera på olika sätt. Hälsovårdscentralens fysioterapipersonal deltar i viss mån i utbildning med specialmotion som tema och delar med sig av sina kunskaper till andra personalgrupper. Det här kan göras ännu aktivare fysioterapeuterna kunde till exempel delta i utbildning kring motion för de som rehabiliterar sig efter mentala svårigheter. På socialcentralen är utbildning i specialmotion sällsynt och särskild handledning i hur man aktiverar och motiverar klienterna efterlyses. En specialidrottsinstruktör med bred kunskap i ämnet kan också utbilda och arrangera utbildning för övrig personal i kommunen. 4) Skolans roll Hur ordnas gymnastikundervisningen för elever i specialgrupperna? Alla skolelever i Korsholm är integrerade i gymnastikgrupperna. En del elever har assistent och ett anpassat program. De elever som går i specialskolorna i Vasa deltar i den anpassade gymnastikundervisningen där. Under läsåret går 12 elever från Korsholm i svenskspråkiga Mussor skola med årskurserna 1-10 och tre elever i finska Isolahden koulu. En del av dessa sammanlagt 15 elever är gravt rörelsehindrade. Robert Bergkulla, som är gymnastiklärare i Korsholms högstadium och Korsholms gymnasium, har under sina mer än tio år som lärare aldrig haft någon elev som behövt specialundervisning. Den enda som behövt assistent var en blind elev. Normalt deltar alla elever i gymnastikundervisningen. De som behöver kan få ett lite lättare program. Hur fortbildar sig gymnastiklärarna? I årskurs 1-6 och i det finska högstadiet ansvarar skolornas klasslärare för gymnastikundervisningen. En del av klasslärarna är specialiserade i gymnastik. De deltar i fortbildning enligt egna önskemål. I årskurserna 7-9 i det svenska högstadiet har kommunen tre lektorer i gymnastik och idrott, som också undervisar gymnasieeleverna. De fortbildar sig enligt egna önskemål, bland annat genom finska gymnastiklärarförbundets kurser. Korsholms kommun uppmuntrar lärare att delta i fortbildning och skolorna har haft möjlighet att delta i kostnaderna.

10 10 Hur utnyttjas skolans klubbtimmar för motion och idrott för elever i specialgrupper? Skolorna i Korsholm har ingen nämnvärd klubbverksamhet och inga klubbtimmar i motion och idrott. Däremot har idrottsledaren Peter Back från fritidsavdelningsen och fysioterapeut Bengt-Johan Ljung från hälsovårdscentralen ordnat lekfulla idrottsaktiviteter för högstadieelever och förskolebarn. I Korsholms högstadium har de skapat en B-tillvalskurs med rubriken Idrottsglädje och en öppen grupp kallad Drop In där deltagarna samlas efter skolan. I båda grupperna är huvudsaken att ha roligt, pröva på olika idrotter och upprätthålla konditionen. Deltagarna är överlag elever som inte idrottar aktivt. Sexåringarna i kommunens förskolor har fått delta i roliga motorikövningar, i förebyggande syfte. De har dessutom fått besöka Botniahallen och pröva på lätta träningar där. Det här är verksamhet som också bör förunnas elever i specialgrupper. Gymnastiklärare Robert Bergkulla välkomnar en specialidrottsinstruktör, som kunde ta sig an dem och bredda undervisningen för dem. Arbeta för klubbverksamhet, som sporrar specialgruppselever att motionera och sköta sin kondition. Det här är en uppgift för en specialidrottsinstruktör, i samarbete med gymnastiklärare och fritidsledare. 5) Andra förvaltningsformer Vuxeninstitutets specialmotionsgrupper och framtidsplaner? Korsholms vuxeninstitut har varit en drivande kraft i projektet Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm och har tack vare det kunnat öka sitt utbud från tio till 17 specialmotionskurser hösten Det mesta av institutets program bygger på förslag från kommuninvånarna. Kurser planeras årligen utgående från efterfrågan och beroende på om lämpliga ledare och utrymmen finns att tillgå. Vuxeninstitutet har ingen heltidslärare för motion utan är beroende av ledare som anställs på timbasis läsårsvis för en eller flera kurser. För tillfället planeras ingen utökning av antalet kurser till nästa år. Vuxeninstitutet är en viktig motionsarrangör och samarbetspart, med resurser för ledare och hyror och läsåret även statsstödda studiesedlar till pensionärer. Fritidsavdelningens och specialidrottsinstruktörens roll är att bistå med ledare och lokaler för specialmotionsgrupperna. Samtidigt kan både fritidsavdelningen och specialmotionsarbetsgruppen ge förslag kring kursutbudet till institutet. Vuxeninstitutet kan också betala för specialidrottsinstruktörens tjänster. Samarbete med tekniska sektorn kring lokaliteter och transporter? Den största idrottsanläggningen i Korsholm, Botniahallen, ägs och hyrs ut av samkommunen Vasaregionens idrottshallar. Skolorna och dess gymnastiksalar ägs av kommunen och de hyrs ut av fritidsavdelningen. Här finns alltså möjlighet att ordna förhållandevis goda träningstider också för specialgrupperna. Föreningar och grupper som verkar i Korsholm kan använda gymnastiksalarna gratis då de har minst en ansvarig ledare och två tredjedelar av deltagarna är under 18 år. Specialgrupperna, som även inkluderar äldre kommuninvånare, skulle gynnas av motsvarande subventioner och fram för allt ledare. Transportbehovet är stort i vidsträckta Korsholm. Från Björköby i nordvästra skärgården till Botniahallen i Smedsby är avståndet närmare 50 kilometer. Med bättre transporter skulle användningen av anläggningarna öka. I grannkommunen Vasa finns bland annat den handikappvänliga simhallen, där korsholmarna nu får rabatter, och bowlinghallen, som också skulle locka fler besökare med ordnade transporter. I Korsholm finns en Byabuss, som trafikerar på vissa rutter och också på beställning. Bussen kunde

11 11 eventuellt utnyttjas, såvida det inte inkräktar på de normala rutterna, men den är inte heller helt handikappanpassad. I dagsläget ska transporter till motions- och idrottsaktiviteter alltså i första hand ordnas med taxi, privat eller av institutionerna. Granska prissättningen på träningstider i Botniahallen och de kommunala anläggningarna: Specialgrupperna kan vara förtjänta av samma rabatter som unga under 18 år. Undersök möjligheterna att ordna samtransporter till idrottsanläggningar både inom och utanför kommungränserna. Samarbete med läroinrättningar som utbildar idrottsledare och hälsovårdspersonal? Korsholms kommuns socialcentral samarbetar med flera läroinrättningar inom social- och hälsovården. Främst gäller det Yrkesakademin i Österbotten (tidigare Svenska yrkesinstitutet) och yrkeshögskolan Novia (tidigare Svenska yrkeshögskolan) i Vasa, vars studerande praktiserar inom kommunens socialvård. Med läroinrättningar som utbildar idrottslärare och -ledare har socialcentralen inte haft några kontakter. Enligt avdelningschef Gunilla Bertell kan det vara möjligt att erbjuda blivande idrottslärare och -ledare oavlönade praktikplatser inom vården ifall de och deras skolor är intresserade. Kommunens hälsovårdscentral tar emot praktikanter från bland annat Yrkesakademin i Österbotten, Novia, Norrvalla-Folkhälsan i Vörå (massörsutbildning), Nylands svenska yrkeshögskola Arcada i Helsingfors (fysioterapeuter) och motsvarande skolor i bland annat Seinäjoki, Björneborg och Umeå. Ofta är det fråga om studerande med rötter eller livskamrater i Korsholm eller grannkommunerna. De svenska skolorna i Korsholm har praktikanter från Åbo Akademis lärarutbildning i Vasa, också inom skolgymnastiken. Studerande från det sociala området vid Novia i Vasa ställde upp som medhjälpare vid Friskvårdsdagen i Korsholm hösten 2008, efter en förfrågan från specialmotionsarbetsgruppen. Novia har också studerande som är intresserade av att leda specialmotionsgrupper. Marknadsför specialmotionsaktiviteterna till läroinrättningarna i närområdet: Här kan intresserade studerande få värdefull praktik och mer långsiktiga engagemang som ledare. 6) Organisation och resurser Arbetsgruppen för specialidrott och -motion: Verksamhet och sammansättning? Arbetsgruppen i Korsholm är redo att fortsätta i nuvarande sammansättning projektperioden ( ) till slut. I dagsläget har arbetsgruppen medlemmar från fritidsnämnden, handikapprådet, hälsovårdscentralen, socialcentralen och äldrerådet, vuxeninstitutet, Folkhälsan, handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. Ge arbetsgruppen fortsatt mandat till slutet av projektperioden och år Då är det dags att utvärdera läget och göra eventuella förändringar. En arbetsgrupp behövs även framöver, för att säkra utvecklingen av specialidrott och -motion i kommunen och verka som rådgivande organ för specialidrottsinstruktören. Resurser för specialidrott och -motion i årsbudgeten för respektive sektor? Budgetförslagen för följande år ska i regel vara klara i början av september, för behandling i nämnder och kommunstyrelse under de närmaste månaderna och slutliga beslut i fullmäktige i december.

12 12 Hösten 2008 var läget inom de olika sektorerna i Korsholm följande: Vuxeninstitutet har inga öronmärkta resurser för specialmotion och -idrott, utan dessa ingår i den totala budgeten. För motion för specialgrupper, med externa ledare, används under läsåret : Löner inklusive sociala avgifter 12500, hyror 2500, reseersättningar 1700, administration 800 = euro. Hälsovårdscentralen har ingen budget för specialmotion och -idrott utöver lönerna till tre fysioterapeuter, två konditionsskötare och i viss mån de kommunala livsstilsrådgivarna, som delvis också arbetar inom området. Socialcentralen har inga skilda poster för motion. Budgetmedlen går helt och hållet till vård och omsorg där en liten del gymnastik ingår. Skolsektorn har inga budgetmedel reserverade för specialundervisning i gymnastik och idrott. Äldrerådet har än så länge ingen egen budget, men fick ett anslag på euro från kommunstyrelsen för Friskvårdsdagen 2008 och gjorde ett litet plus på arrangemanget. Fritidsavdelningen har inför år 2009 föreslagit att specialidrott tas med som en ny verksamhetsform i kommunen, med egen budget. Förslaget inkluderar att en specialidrottsinstruktör anställs på heltid från och med I den föreslagna årsbudgeten om totalt euro har 2000 euro reserverats för verksamhet och 1000 euro för att subventionera besök i Vasa simhall för specialgrupperna. Tanken är att bland annat vuxeninstitutet och Folkhälsan ska kunna köpa tjänster av specialidrottsinstruktören. Fritidsnämnden har godkänt förslaget, som gått vidare till kommunstyrelse och fullmäktige. Flera sektorer, som hälsovården, socialvården och vuxeninstitutet, har efterlyst hjälp från fritidsavdelningen för att klara och utveckla sin motionsverksamhet för specialgrupperna. Genom att anställa en specialidrottsinstruktör kan avdelningen möta efterfrågan och delvis också finansiera uppdraget. Hur följa upp genomslagskraften och resultaten av verksamheten? Fritidsavdelningen följer upp sina aktiviteter genom verksamhetsberättelser och deltagarstatistik. Det här kan tillämpas även vad gäller specialmotionen. En aktiv dialog mellan ledarna, deltagarna och andra engagerade parter är också viktig. Specialmotionen i Korsholm bör redovisas med verksamhetsberättelse och deltagarstatistik, precis som fritidsavdelningens andra aktiviteter. En aktiv och öppen dialog mellan ledarna, deltagarna och andra engagerade är också viktig för att utvärdera och utveckla aktiviteterna.

13 13 7) Utvecklingsprogam Åtgärdsförslag i sammandrag: Hur utveckla motion och idrott för specialgrupper i Korsholm? Fritidssektorns roll Vem arrangerar specialmotion och hur understöds de av kommunen? Den verksamhet som fritidsavdelningen egentligen har ansvar för sköts nu av hälsovårdscentralen, vuxeninstitutet och specialföreningarna som behöver hjälp med att finna kompetenta ledare och utrymmen. Föreningarna efterlyser också lägre avgifter för deltagare och hyror. Här behövs en specialidrottsinstruktör som ledare, för att utbilda och sporra andra ledare, koordinera och utveckla verksamheten! Samla specialföreningarnas motionsansvariga en gång per år, för att utbyta information, respons och idéer. Ordna träffen tillsammans med Vasa stad, turvis i Vasa och Korsholm. Vilka utrymmen kan användas för specialmotion? Allaktivitetshallen Botniahallen, Folkhälsans hus med simbassäng, gym och gymnastiksal, dagcentralens festsal, hälsovårdscentralens gymnastiksal och Solgårds gym hör till de handikappvänligaste anläggningarna för motion och idrott. Säkra att specialgrupperna kan träna i dessa och informera om det. Anpassa idrotts- och motionsanläggningar som förnyas och byggs i Korsholm enligt specialgruppernas behov även i byarna. Nu finns nio av tio handikappanpassade anläggningar i kommuncentrum Smedsby. Sedan sommaren 2008 får korsholmare i specialgrupper rabatt i Vasa simhall och stödpersoner har fritt inträde. Arbeta för motsvarande system i idrottsanläggningarna i den egna kommunen börjande från Botniahallen, som Finlands Invalidförbund år 1998 utsåg till årets motionslokalitet. Hur får specialgrupperna veta vad som ordnas? Planera, informera och uppdatera specialmotionsprogrammet i kommunen varje höst och vår: 1) Gör en förteckning över kurser, grupper, evenemang, lämpliga anläggningar, utrustning, rabatter, ledare. 2) Presentera denna på fritidsavdelningens hemsidor (med nya adressen: i vuxeninstitutets program, i brev till alla föreningar, i kommunens informationstidning, 3) Delta aktivt i evenemang, som äldrerådets friskvårdsdag: informera med skriftligt material och muntligen, presentera möjligheterna med specialmotionsutrustning, pröva på-aktiviteter och instruktörer på plats. Uppdatera hemsidorna så snart något nytt dyker upp eller ändras. Informera om det viktigaste per brev. Be varje förening namnge en kontaktperson för motion- och idrottsinformation och skapa en e-postlista där alla föreningar snabbt kan få information och själva informera om sådant som är öppet för alla. Skapa en bank med kontaktuppgifter till alla specialmotionsledare i området, redo att leda grupper. Hur utbildas specialmotionsgruppernas instruktörer? Ordna informations- och inspirationssamlingar för alla som leder specialmotionsgrupper i kommunen minst en gång om året, åtminstone innan kurserna startar på hösten. Håll regelbunden kontakt till ledarna. Förbättra samarbetet med de skolor i området som utbildar idrotts- och specialgruppsledare, för att locka och säkra tillgången på kompetenta ledare. Upprätthåll också kontakten med Äldreinstitutet. Utnyttja det nationella specialmotionsnätverk där Korsholm nu ingår och informera om lämpliga utbildningar däri. Blicka också mot Sverige, ifall det som erbjuds på svenska i Finland inte räcker till. Social- och hälsovårdens roll Vilka grupper kan värvas med i motionen vid hälsovårdscentralen och i öppenvården? På hälsovårdscentralen finns tiotalet motionsgrupper för personer med läkarremiss och flera efterlyses för knäopererade, höftopererade och patienter med kroniska rygg- och nackbesvär. För att förverkliga alla behövs en ansvarsfördelning mellan fysioterapipersonalen och specialidrottsinstruktören. En förebyggande motorikgrupp för 4-6-åringar efterfrågas också och kan vara en viktig grupp för specialidrottsinstruktören. Socialcentralen vill nå ut till äldre som bor hemma och till närståendevårdarna, som ofta är pensionärer. Folkhälsan och vuxeninstitutet kan hjälpa till att ordna en motionsgrupp för närståendevårdarna. För de äldre är det viktigt att träna smidighet, balans och muskelstyrka och röra sig utomhus. Flera grupper behövs, på olika nivåer med motionsformer där det är roligt och motiverande att delta. Säkra att de yngre som insjuknat eller skadats och deltagit i hälsovårdens grupper kan fortsätta motionera och vet vilka möjligheter som finns efteråt, utan läkarremiss, bland annat i grupper på pensionärshem.

14 14 Hur kan de som bor på institutioner delta i motionsverksamheten? Hälsovårdscentralens fysioterapipersonal kan hjälpa med handledning för personalen vid institutionerna. Socialcentralen välkomnar kompetenta handledare och ledare, gärna i form av en specialidrottsinstruktör som kan anpassa motionsprogrammet enligt individernas funktionsförmåga. Vid Kårkullas boendeenheter ser man fram emot organiserade motionsaktiviteter för specialgrupperna. Olika grupper, så att alla kan delta på egen nivå, efterlyses. Arbetsgruppen för idrott och motion för specialgrupper i Korsholm föreslår att alla äldreboenden i kommunen gör balansbanor, inomhus eller utomhus. En färsk modell finns i Folkhälsans hus i Smedsby. Hur utbildas social- och hälsovårdens anställda för rehabilitering genom motion och idrott? Hälsovårdscentralens fysioterapigrupp deltar ibland i utbildning med specialmotion som tema och delar med sig av sina kunskaper till andra i personalen. Det kan göras ännu aktivare. På socialcentralen är dylik utbildning sällsynt och särskild handledning i hur man aktiverar och motiverar klienterna efterlyses. En specialidrottsinstruktör med bred kunskap i ämnet kan också utbilda och arrangera utbildning för övrig personal i kommunen. Skolans roll Hur undervisas specialgruppseleverna i gymnastik? Hur fortbildas gymnastiklärarna? Hur utnyttjas skolans klubbtimmar för motion och idrott för elever i specialgrupper? Grundskoleleverna i Korsholm är integrerade i den vanliga gymnastikundervisningen och har, om så behövs, enbart lite lättare program. Elever med särskilda behov går i specialskolor i Vasa. Lärarna de som är specialiserade kan delta i det nationella gymnastiklärarförbundets fortbildning. Klubbverksamhet saknas helt. Arbeta för klubbverksamhet, som sporrar specialgruppselever att motionera och idrotta. Det här är en uppgift för en specialidrottsinstruktör, i samarbete med lärare och fritidsledare. Andra förvaltningsformer Vuxeninstitutets specialmotionsgrupper och framtidsplaner? Vuxeninstitutet är med 17 kurser hösten 2008 den största specialmotionsarrangören i Korsholm. Här finns resurser för ledare och hyror och läsåret statsstödda studiesedlar till alla pensionärer. Här har fritidsavdelningen en mycket bra samarbetspart, och får bistå med att ordna ledare och lokaler. Tillsammans med den lokala specialmotionsarbetsgruppen kan kursutbudet, som är öppet för alla, utvecklas ytterligare. Vuxeninstitutet kan också vara med och bekosta specialidrottsinstruktörens tjänster. Samarbete med tekniska sektorn kring lokaliteter och transporter? Granska prissättningen på träningstider i Botniahallen och de kommunala anläggningarna: Specialgrupperna kan vara förtjänta av samma rabatter som unga under 18 år. Undersök möjligheten att ordna transporter till idrottsanläggningar inom och utanför kommungränserna. Samarbete med läroinrättningar som utbildar idrottsledare och hälsovårdspersonal? Stärk samarbetet och marknadsför specialmotionsaktiviteterna till läroinrättningarna i närområdet: Här kan intresserade studerande få värdefull praktik och mer långsiktiga engagemang som ledare. Organisation och resurser Arbetsgruppen för specialidrott och -motion: Verksamhet och sammansättning? Ge arbetsgruppen fortsatt mandat till slutet av projektperioden år Då ska läget utvärderas och eventuella förändringar göras. En arbetsgrupp behövs även framöver, för att säkra utvecklingen av specialidrott och -motion i kommunen och verka som rådgivande organ för specialidrottsinstruktören. Resurser för specialidrott och -motion i årsbudgeten för respektive sektor? Flera sektorer, som hälsovården, socialvården och vuxeninstitutet, har efterlyst hjälp från fritidsavdelningen för att klara och utveckla sin motionsverksamhet för specialgrupperna. Genom att anställa en specialidrottsinstruktör kan avdelningen möta efterfrågan och delvis finansiera tjänsten. Hur följa upp genomslagskraften och resultaten av verksamheten? Specialmotionen i Korsholm bör redovisas med verksamhetsberättelse och deltagarstatistik, precis som fritidsavdelningens andra aktiviteter. En aktiv och öppen dialog mellan ledarna, deltagarna och alla engagerade är viktig för att utvärdera och utveckla verksamheten.

15 15 BILAGA Specialidrottsinstruktörens arbetsuppgifter På basen av Kartläggningen av idrott och motion för specialgrupper i Korsholm 2008, kommunens Utvecklingsprogram för specialmotion och -idrott och nationella exempel: Specialidrottsinstruktören Utvecklar motions- och idrottsverksamheten för specialgrupperna i kommunen enligt de ramar som fritidsnämnden godkänt; Planerar och genomför motionsaktiviteter för specialgrupper som handikappade, kroniskt sjuka, äldre (pensionärer) och veteraner, personligen och genom att engagera andra ledare på timbasis. Håller kontakt med ledarna och ordnar årligen en inspirations- och informationssamling för dem; Håller kontakt med handikapp-, patient-, pensionärs- och andra specialföreningar som verkar i kommunen och arrangerar och/eller har deltagare i specialmotionsevenemang. Håller en uppdaterad adresslista över föreningarnas motionsansvariga och ordnar turvis och tillsammans med Vasa stad en årlig samling för att utbyta idéer och erfarenheter med dessa. Hjälper vid behov med att planera och arrangera motionsaktiviteter i föreningarna och hitta ledare för dem; Planerar, uppdaterar och informerar om motionsprogrammet, lämpliga anläggningar, utrustning, rabatter och tillgängliga ledare för specialgrupperna i kommunen via fritidsavdelningens hemsida, brev till föreningarna, vuxeninstitutets kursprogram och lokala medier; Utvecklar motionsutbudet för specialgrupper tillsammans med vuxeninstitutet, socialcentralen, hälsovårdscentralen och skolorna i kommunen, med beredskap att leda en del av deras grupper. Hjälper vid behov de andra enheterna att finna lokaler och ledare för specialmotionsverksamhet. Informerar om utbildning kring specialmotion för personalen och externa specialmotionsledare; Behandlar ansökningar och besluter om subventionering av simhallsbesök för kommuninvånare i specialgrupper. Behandlar och beviljar lån av fritidsavdelningens idrottsutrustning för specialgrupper. Besluter tillsammans med andra ansvariga om nyanskaffningar eller köptjänster för specialidrotten; Ger råd till förvaltningsenheterna vid planeringen av idrotts- och motionsanläggningar som också ska anpassas för specialgrupper; Utför andra uppgifter som bestäms av fritidsnämnden och fritidssekreteraren.

Kartläggning. Juni 2008

Kartläggning. Juni 2008 1 Kartläggning Juni 2008 2 Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm En kartläggning Juni 2008 INNEHÅLL 1) Idrott och motion för specialgrupper i Korsholm? 3 2) Vilka specialgrupper finns i Korsholm?

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013 Resultat Mona Lehtonen 17.03.2014 1 Svenska pensionärsförbundet skall för år 2013 göra en utredning över resultat och effekter till Penningautomatföreningen

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén

Folkhälsans rapporter 1/2014. Bra mat för äldre. slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013. Carina Blom och Hedvig Silén Folkhälsans rapporter 1/2014 Bra mat för äldre slutrapport för projektet Matlusten 2011 2013 Carina Blom och Hedvig Silén Innehåll Förord... 1 1 Inledning och bakgrund... 2 2 Projektets mål och visioner...

Läs mer

Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas

Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas Utredning gällande mottagande av flyktingar till Pargas 9.5.2014 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 1.1. Uttagning av flyktingar 4 2. Information 4 3. Boende 5 4. Hälsovård 5 5. Socialvård 6 5.1. Initiala

Läs mer

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015

Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Hur få alla med Pensionärsförbundets IT projekt 2010 2015 Svenska pensionärsförbundet IT för Seniorer Slutrapport 1.1.2010-31.5.2015 8.7.2015 Mona Lehtonen Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år!

SOS Aktuellt önskar alla sina läsare en fridfull jul och ett skönt nytt år! Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 6/2011 december SOS Aktuellt önskar alla sina läsare

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Nere på varje sida finns det uppgift om senaste uppdatering; datum, klockslag och person. t.ex. Sidan editerad 16.03.2009 10:33 av Kenneth Norrgård

Nere på varje sida finns det uppgift om senaste uppdatering; datum, klockslag och person. t.ex. Sidan editerad 16.03.2009 10:33 av Kenneth Norrgård VIS HANDBOK Version 1.0 Kopierad från VIS hemsidor 15.10.2009 0. Om VIS handbok *** VIS handbok Startversionen version 1.0 av VIS handbok godkändes av styrelsen 29.9.2009. Den utgör nu startpunkten för

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31 Följeutvärdering Slutrapport av ESF-projektet LärlingsLotsen - Lisa Fröbel 2014-01-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Omvärldsanalys 5 Erfarenheter från Sverige 5 Stor ungdomsarbetslöshet men

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

RÄTTEN TILL UTBILDNING

RÄTTEN TILL UTBILDNING Magma pm RÄTTEN TILL UTBILDNING Framtidsperspektiv för Svenska skolan för synskadade Karin Linnanmäki OM FÖRFATTAREN Karin Linnanmäki är docent i specialpedagogik och arbetar för närvarande som akademilektor

Läs mer

Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet (Arthur Miller)

Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet (Arthur Miller) Ju äldre jag blir, desto roligare blir livet (Arthur Miller) En sammanställning av förebyggande verksamhet för äldre i Norden S24 Praktikforskningsrapport Helsingfors Universitet Statsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer