Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015"

Transkript

1 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet 3/4 befarar informationsläckage under upphandlings- och byggprocessen 37 % anser att den viktigaste hållbarhetsfrågan är miljön 68 % av företagen anser att investeringar i bostäder kommer att öka de kommande tolv månaderna

2 Innehåll Förord Offentliga upphandlingar Risker för korruption och konkurrensbegränsningar Pensionsavgångar hot mot personalförsörjning Ökat fokus på affärsnyttan Investeringar i bostäder och infrastruktur förväntas öka 2 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 3

3 Förord Om undersökningen Entreprenadbarometern baseras på telefonintervjuer med 100 vd:ar (CEO:s) på företag inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige. I årets undersökning har CFO byts ut mot CEO. Målgruppsförändringen gör att resultatet inte går att jämföra med tidigare års undersökningar. Utöver detta har ett antal nya frågor lagts till. 70 procent av företagen har anställda, 25 procent har anställda och fem procent har 200 anställda eller mer. Intervjuerna gjordes under mars Följande avsnitt behandlas: Offentliga upphandlingar. Oegentligheter. Kompetensförsörjning av personal och utländska aktörer på den svenska marknaden. Hållbart samhällsbyggande. Resultatet har sammanställts i fem kluster med kommentarer från några av PwC:s främsta specialister. Peter Lindstrand Ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC Årets undersökning är den fjärde i ordningen och den första som vänder sig till verkställande direktörer inom entreprenadbranschen. Vår ambition med Entreprenadbarometern är att bidra till ökad kunskap inom branschen genom att belysa aktuella trender och kommande utmaningar allt för att identifiera och bygga värde för våra kunder och branschens aktörer. I Entreprenadbarometern 2015 kan du utläsa temperaturen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen idag och vi delar med oss av aktuella trender och tendenser. Undersökningen fångar branschens vd:ars syn på offentliga upphandlingar, oegentligheter, kompetensförsörjning via utländska aktörer, hållbarhetsfrågor och samhällsbyggandet i stort. Även om många åtgärder redan har genomförts och andra är på gång inom branschen så visar kartläggningen att branschen även fortsättningsvis har utmaningar att hantera. Det krävs åtgärder från branschens alla aktörer för att skapa ett hållbart samhällsbyggande där riskerna minimeras för alla parter. Ett fortsatt arbete behövs också av lagstiftaren, myndigheterna och marknadens aktörer för att skapa bättre förutsättningar för att möta behoven på bostadsmarknaden. Nu ser vi fram mot att diskutera resultatet med dig och andra aktörer i branschen för att tillsammans identifiera vägval och konkreta åtgärder. Med gemensam kraft kan vi göra mycket för att minimera risker och skapa möjligheter på vår väg mot ett hållbart samhällsbyggande. God läsning och kontakta oss gärna för vidare information och diskussioner. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen inom entreprenadbranschen genom att kartlägga dess utmaningar och hur den fungerar i nuläget. Peter Lindstrand Ansvarig för Entreprenadbranschen inom PwC 4 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 5

4 Kommentar PwC Offentliga upphandlingar En oro som ofta framförs av upphandlande enheter är svårigheten att få en tillräcklig konkurrens i entreprenadupphandlingar. Årets undersökning visar tydligt att branschen anser att det är tydligheten i anbudsunderlagen som anses som en avgörande orsak till om man avser att delta i en upphandling. Otydligheter i anbudsunderlagen leder till betydande svårigheter at bedöma riskerna i entreprenaderna och till att risken för överklagande ökar. har genom exempelvis Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen tagit ett flertal initiativ för ökad produktion av nya bostäder och infrastrukturinvesteringar där förstnämnda ska leda till nya bostäder och sistnämnda till höghastighetsjärnväg, östlig förbindelse i Stockholm och ytterligare nya bostäder. Utöver detta ska läggas den av regeringen beslutade nationella infrastrukturplanen för perioden om 522 miljarder kronor. Figur 1: Finns det andra faktorer än pris som beställaren fäster vikt vid vid utvärdering av anbud? Nej, det är bara priset Ja, innovation 4 Ja, produktivitet 5 Ja, kompetens Ja, kvalitet Ja, erfarenhet Ja, hållbarhet och miljö Ja, annat % Entreprenadbarometern visar att prisfaktorns betydelse vid offentliga upphandlingar har en betydande roll. Så många som vart femte företag anser att det endast är pris som har betydelse vid offentliga upphandlingar. En fortsatt fokusering på pris utgör i sig ett hinder för en sund konkurrens och innebär ofta att beställaren går miste om innovationer och produktivitetsförbättringar. Något oroväckande är att endast 23 procent av de tillfrågade företagen upplever att hållbarhet och miljö är betydande faktorer vid utvärderingen av anbud. Nästan hälften eller 49 procent av företagen menar att kvalitet är en faktor som beställaren fäster stor vikt vid. Betydelsen av kompetens ligger runt en tredjedel. Erfarenhet har en förhållandevis stark position 42 procent framhåller erfarenhet som en viktig faktor vid utvärdering av anbud. I entreprenadbarometern tillfrågas företagen om vilka åtgärder som bör vidtas för att öka andelen anbud och därmed öka konkurrensen. En femtedel av de tillfrågade ansåg att byråkratin i anbudsförfarandena måste minska och hela 62 procent efterfrågade tydligare anbudsunderlag. Innovationsupphandlingar Bedömningen av betydelsen av innovation vid entreprenadupphandlingar under de tre senaste är något svårbedömd. 16 procent kan inte bedöma denna utveckling. 60 procent menar att den är oförändrad och 19 procent att betydelsen av innovation har ökat vid val av leverantör. Figur 2: Hur bedömer du att betydelsen av innovation har förändrats vid val av leverantör under de senaste tre åren vid offentliga entreprenadupphandlingar? Har den... Ökat Oförändrad Minskat 5 Vet inte PwC:s erfarenheter från gransking av större entreprenadprojekt visar att en kritisk framgångsfaktor och även en av de vanligaste orsakerna till att projekten inte gått som förväntat är hänförligt till bristande förberedelsearbete från beställarens sida. Mål och syfte med projektet har inte definierats och/eller utryckts tillräckligt tydligt i programhandlingarna. Detta har i sin tur lett till svårigheter att identifiera den för projektet mest lämpade upphandlingsmetoden. I brist på tydligt definierade projektmål har beställaren valt att upphandla projektet med en entreprenadform som inte ger en tydlig riskdelning och incitament för entreprenören respektive beställaren. Vidare visar även årets undersökning att det finns en begränsad erfarenhet från Innovationsupphandlingar. Det finns ett betydande behov av ökad produktion av såväl bostäder som övrig infrastruktur inom de närmaste åren. Regeringen För att klara detta kommer det att krävas en kraftig ökning av såväl kapacitet som produktivitet i entreprenadbranschen. Denna produktivitets- och kapacitetsökning kommer endast att kunna uppnås om beställarna i högre utsträckning än idag provar nya upphandlinsmetoder där entreprenörerna får ett större ansvar och incitament för att hitta innovativa metoder för ökad effektivitet i såväl byggkostnader som val av byggmetoder för att minska livcykelkostnaderna. Lars Twede-Jensen Ansvarig Infrastruktur 0 60 % 6 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 7

5 Risker för korruption och konkurrensbegränsningar Kommentar PwC 63% 63 procent menar att det finns ett uttalat engagemang och etiska regler hos ledningen för att arbeta med korruptionsfrågor. Svågerpolitik och förmåner största korruptionsriskerna Nästan sex av tio företag upplever att det finns korruptionsrisker i branschen. Bland dessa risker rankas svågerpolitik/ vänskapskorruption högst följt av oproportionerligt stora gåvor/förmåner och utbetalning av kickbacks till individer (antingen direkt eller via underleverantörer/konsulter). Några respondenter lyfter även fram löften/utfästelser om framtida uppdrag/anställning hos givaren som en korruptionsrisk. Mjuka korruptionsförebyggande åtgärder dominerar Företagen fick ange hur de arbetar med att motverkar korruptionsriskerna. De mjuka metoderna är vanligast då mer än 60 procent framhåller att det finns ett uttalat engagemang från ledningens sida i dessa frågor som kommer till uttryck i t.ex. klara uttalade etiska regler och policys. Knappt en tiondel av företagen pekar på utbildning och endast några få respondenter har mer avancerade motåtgärder såsom detektionslösningar som fångar upp misstänkta transaktioner, whistleblowing och due diligence vid anlitande av utomstående parter. Svaren återspeglar tydligt att större resursstarka aktörer ägnar mer omsorg åt förebyggande och upptäckande åtgärder men att branschen fortfarande har ordentliga hemläxor att göra. Bland de största företagen i underökningen gjorde endast en av fem due diligence vid anlitande av affärspartners, vilket är anmärkningsvärt givet riskerna som kan följa om man avstår. Affärer går förlorade Drygt en femtedel av företagen uppger att de under det senaste tre åren gått miste om en affär alternativt valt att inte fullfölja en affärsmöjlighet på grund av korruption. Överträdelser av konkurrensrättsliga regler påverkar också Företagen fick rangordna de största riskerna för konkurrensbegränsande aktiviteter (kartellbildning m.m) i branschen. Mer än en fjärdedel av företagen uppgav att den största risken är att beställare i offentlig sektor försöker begränsa konkurrensen/agerar otillbörligt. Det är också tydligt att företagen ser risker med informationsläckage vid upphandlingar. Företagen, framför allt de stora aktörerna såg dessutom också risker för konkurrensbegränsande aktiviteter såsom styrda materialpriser, begränsningar i materialförsörjningen eller leveransvägran. Mer än en femtedel av företagen ansåg att rena kartellbildningar/uppgjorda kontrakt var en risk att räkna med. 2 av 5 företag förebygger mjukt medan lika många gör ingenting alls När företagen fick uppge hur man försöker förebygga övertramp av konkurrensrättsliga regler framgår tydligt att storleken spelar roll. Två femtedelar av företagen, tydligt dominerande av större aktörer har satsat på mjuka förebyggande åtgärder såsom klara etiska regler och utbildning, medan en lika stor grupp dominerad av mindre företag uppgav att de inte gör något alls. Några få aktörer uppgav att de har infört system för övervakning av avvikelser i leveransvillkor och prissättning snabbt kan följas upp. Företagen förlorar eller avstår från affärer på grund av karteller 14 procent av företagen uppgav att de under den senaste treårsperioden vid något tillfälle avstått eller gått miste om en affär på grund av misstanke om kartellbildning. Beställare och andra aktörer läcker information Företagen tillfrågades om var de ansåg att den största risken för informationsläckage till konkurrenter. 36 procent av företagen uppger att risken för informationsläckage i samband med privat eller offentlig upphandling ligger hos beställaren. Ungefär en femtedel vardera av företagen angav också att denna risk finns hos konsulter/externa byggledningar och hos större materialleverantörer. Bland företagen vad det endast 18 procent som inte ansåg sig inte kunna identifiera denna typ av risk. Risken för informationsläckage till konkurrenter är alltså en fråga som berör nära tre fjärdedelar av företagen. Vi kan konstatera att risker för korruption och konkurrensrättsliga överträdelser är frågor som både berör och påverkar företagen, man både tappar och förlorar affärsmöjligheter men långt från alla gör inte särskilt mycket för att minska riskerna. När man tittar lite närmare på hur företagen uppfattar var de största riskerna för korruption finns ser vi en röd tråd som kretsar kring personliga relationer och umgängesformer. Det här var tydligt då företagen uppfattade att svågerpolitik och vänskapskorruption, gåvor, förmåner, d.v.s det vi ibland brukar kalla för vardagskorruption utgjorde de vanligaste riskerna. Vi vet att det är mycket lätt att vanor snabbt kan glida över i osunda beteenden, att det informellt skapas en acceptans kring detta och att det inte finns motverkande mekanismer, t.ex. en bra ton från toppen. Det kan också vara svårt för individer att säga ifrån eftersom priset för att bryta sig loss från det sociala kittet kan bli för högt. När det gäller konkurrensbegränsande risker är bilden annorlunda och kanske mer komplex? Företagen pekar på risken att offentlig sektor försöker begränsa konkurrensen och agerar otillbörligt vid upphandlingar. Den här frågan är allvarlig och kan självklart dölja marknadsmissbruk men också värre missförhållanden. Också risken för informationsläckage uppfattas som vanlig för företagen och läckorna kan komma från olika ställen under upphandlings- och byggprocesser. Värdefull information kan mycket enkelt missbrukas vilket är ett stort bekymmer för de företag som drabbas. Både när det gäller korruptionsrisker och risker för konkurrensrättsliga överträdelser är det i särklass vanligaste sättet att förebygga med mjuka åtgärder som kostar relativt lite, engagemang, policys, utbildning. Relativt få aktörer arbetar därutöver bredare med bland annat mer kvalificerade proaktiva åtgärder t.ex. testning/övervakning. Det här innebär att få står rustade om något går snett. Branschen har alltså en hel del att ta tag i framgent. Ulf Sandlund Ansvarig Forensic Services 8 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 9

6 Pensionsavgångar hot mot personalförsörjning 38% 38 procent ser utmaningar med kommande pensionsavgångar 89% 89 procent är positiva till införande av personalliggare 72% 72 procent har påbörjat hanteringen kring personalliggare Största utmaningarna mot kompetensförsörjningen Den största utmaningen mot kompetensförsörjningen inom branschen är kommande pensionsavgångar. Nästan fyra av tio företag (38 procent) av branschföreträdarna framhåller denna faktor som den största utmaningen ur personalförsörjningssynpunkt. I takt med företagets storlek ökar denna problematik. En tredjedel (27 procent) framhåller lärlingsprocessens utformning som en utmaning för branschen ur personalförsörjningsaspekt. Ett annat perspektiv av kompetensförsörjningen är könsaspekten. En femtedel (20 procent) av företagen säger att det är svårt att rekrytera kvinnor och 15 procent att det är svårt att behålla dem. Den upplevda svårigheten att behålla kvinnor ökar i takt med storleken på företaget. I detta sammanhang kan det även vara värt att notera att 16 procent säger att machokulturen i branschen kan vara en utmaning vid rekrytering. 8 procent av företagen menar att osäkerheten kring reglerna, t.ex. skatt och socialförsäkring kan vara ett problem vid rekrytering av utländsk arbetskraft och 11 procent pekar på byråkratiska hinder för att anlita utländsk arbetskraft. Det bör även noteras att 13 procent upplever att det inte finns någon utmaning mot kompetensförsörjningen inom branschen. Användning av utländska underentreprenörer 8 procent uppger att de använder utländska underentreprenörer regelbundet. Nästan en femtedel (18 procent) säger sig använda utländska underentreprenörer mer sporadiskt. Särskilt utbrett är detta bland de största företagen. Drygt sju av tio företag (72 procent) uppger att de inte alls använder utländska underentreprenörer i byggprojekt. Lågt förtroende för utländska underentreprenörer Andelen företag som har lågt förtroendet för att utländska underentreprenörer gör rätt för sig avseende att betala skatt och avgifter ligger på 59 procent. Högt förtroende har 27 procent av företagen. Mindre företag har överlag ett lägre förtroende för utländska underentreprenörer ur detta perspektiv. Personalliggaren en kändis Från 1 januari 2016 finns nya regler om krav på personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige och Skatteverket ska kunna göra oanmälda besök på byggarbetsplatserna. Nästan nio av tio företag eller 89 procent är positiva till denna regelförändring varav 50 procent är mycket positiva. Cirka en tiondel av respondenterna (8 procent) anser sig vara negativa. Drygt sju av tio företag (72 procent) har påbörjat sitt arbete för att kunna hantera rutinerna kring en personalliggare från årsskiftet. En dryg fjärdedel (27 procent) har inte startat arbetet med att bygga upp rutiner för att kunna hantera personalliggare. Det är främst de mindre företagen som inte startat detta arbete. Kommentar PwC Kompetensförsörjning är fortfarande en utmaning i branschen Även om oron för framtida pensionsavgångar fortfarande är ganska stor är det intressant att konstatera att oron minskar sett till samtliga svarande företag. Dock skall sägas att bland de största företaget är oron för framtida pensionsavgångar fortfarande mycket stor, 80 procent. I mätningen är det tydligt att branschen anser att kompetensförsörjningen är problematisk vad gäller rekrytering och behållande av kvinnor. Här kan vi konstatera att de svarande företagen tycker att detta blivit allt svårare jämfört med tidigare mätningar. Den framtida hanteringen av könsaspekten innebär en stor utmaning för branschen och särskilt tydligt är detta bland de medelstora och stora företagen. Andelen svarande företag som har lågt förtroende för utländska underentreprenörer fortsätter att öka såsom det har gjort de två senaste åren. Därutöver har nästan hälften av de svarande företagen lågt förtroende för att de utländska under entreprenörerna betalar rätt skatt och avgifter. Trots detta visar mätningen en tydlig trend att företagen fortsätter att öka sin användning av utländska underentreprenörer. En slutsats kan då vara att det är viktigare att växa på den relevanta marknaden än att göra rätt sak på rätt sätt vad gäller skatt och avgifter, och som en konsekvens minskar förtroendet. Örjan Berg Ansvarig skatt & socialförsäkring 10 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 11

7 Ökad kontroll av myndigheterna Som en kontrollmekanism införs den 1 januari 2016 nya regler om krav på personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Kravet innebär att Skatteverket kan göra oanmälda besök på arbetsplatser för att kontrollera vilka personer som är närvarande. Arbetsmarknadens parter har varit positiva till denna ökade skyldighet för branschen. Likaså visar vår mätning är att företagen är positiva till kravet på registrering av närvarande personal. Det kan dock komma att bli en utmaning för byggbranschen att hantera denna nya lagstiftning, då större byggprojekt ofta består av långa entreprenörskedjor. I och med det nya kravet på personalliggare måste nu byggherrarna ha ett system för hur de på bästa sätt säkerställer att all personal i alla entreprenadled registreras på rätt sätt. I förlängningen innebär det att säkerställa att skatt och avgifter betalas på rätt sätt, och att utländsk arbetskraft är registrerad korrekt hos svenska myndigheter. Kravet på personalliggare tillsammans med den skyldighet att registrera utstationerad personal hos Arbetsmiljöverket som infördes i juli 2013 innebär att svenska myndigheter ökar kontrollen av personal som arbetar på svenska byggarbetsplatser. För att möta de krav som ställs upp av svenska myndigheter bör svenska byggföretag tänka på följande: Rutiner behöver skapas för att all personal i alla entreprenadled registreras korrekt i personalliggaren. Bör säkerställa att skatt och avgifter betalas på rätt sätt i alla entreprenadled. Utreda hur utländsk arbetskraft ska hanteras korrekt vad gäller skatt, socialförsäkring, migration och arbetsmiljö. Det samlade regelverket som kommer att finnas på plats kan komma att innebära att förtroendet för branschen på ökar. Trots detta krävs en samlad insats från branschens aktörer för att se till att en lyckosam implementering sker. Därutöver behöver utländska aktörer sätta sig in i det svenska regelverket vad gäller registreringsfrågor, immigration, skatte- och socialförsäkringsfrågor. Figur 3: Vilken/vilka är den eller de största utmaningarna mot kompetensförsörjningen i din bransch? 13% 8% 27% 11% 8% 16% 38% 15% 20% De kommande stora pensionsavgångarna Svårt att rekrytera kvinnor Svårt att behålla kvinnor Machokulturen inom branschen Lärlingsprocessens utformning Osäkerhet kring hur utländsk arbetskraft hanteras på rätt sätt Upplever inte någon utmaning mot kompetensförsörjningen Byråkratiska hinder Osäkerhet kring hur utländsk arbetskraft hanteras på rätt sätt Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 13

8 Ökat fokus på affärsnyttan 27% 27 procent säger att miljö ur ett resurseffektivitetsperspektiv är den viktigaste hållbarhetsfrågan 26% 26 procent menar att klimat ur energieffektivitetssynperspektiv är viktigast Hållbarhetsfrågor kopplade till affärsnyttan högt på agendan I år ser vi en tydlig trend när vi frågar om vilka som är de viktigaste hållbarhetfrågorna. De två frågor som kommer högst upp är båda kopplade till kostnadseffektivitet. 27 procent säger att miljö ur ett resurseffektivitetsperspektiv är det viktigaste och 26 procent menar att klimat ur energieffektivitetssynpunkt är viktigast. Ju större bolagen är desto tydligare är denna trend och det är också tydligare för byggbolagen framför anläggningsbolagen. Man ser alltså möjligheter att bli mer lönsam genom att minska resurs- och energianvändningen. Utfasning av farliga ämnen ligger också i topp med 24 procent. Anledningen till detta tror vi främst beror på en fortsatt ökning av efterfrågan på miljöcertifierade byggnader. Där är kraven på användningen av farliga ämnen höga. På nästa nivå hamnar hälsa och säkerhet samt arbets- och anställningsförhållanden med 17 respektive 13 procent som lyfter fram dessa två hållbarhetsfrågor som viktiga för den egna verksamheten. Även dessa frågor som direkt berör bolagets lönsamhet. Längre ner i prioriteringen kommer sedan frågor som affärsetik (mutor, korruption, peninngtvätt). Cirka en av tio (9 procent) lyfter upp det som en viktig hållbarhetsfråga. Vidare lyfter 8 procent upp skattefrågan och 7 procent menar att jämställdhet och mångfald är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta är frågor som mer är riskdrivna och som skulle kunna skada affären. Noterbart är att en femtedel av företagen (21 procent) inte kan nämna någon viktig hållbarhetsfråga, vilket är lite förvånande eftersom det även gäller de större bolagen. Klimat mindre viktig för entreprenadbranschen generellt När frågan riktas mot att definiera de viktigaste hållbarhetsområdena för entreprenadbranschen i stort får vi en liknande bild. Miljö och Hälsa och säkerhet kommer i topp följt av arbetsoch anställningsförhållanden. Noterbart här är dock att enbart 16 procent framhåller klimatfrågan. Även här svarar en femtedel (21 procent) att de inte kan nämna något väsentligt hållbarhetsområde för branschen i stort. Men här är det främst de mindre företagen som inte kan definiera ett viktigt hållbarhetsområde för entreprenadbranschen. Hållbarhetsmål skapar affärsmöjligheter och ökar anseendet I linje med svaren kring vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast så säger 59 procent av de svaranden att de ser hållbarhetsfrågorna främst som en affärsmöjlighet för det egna företaget att vinna konkurrensfördelar medan 7 procent ser frågorna främst som risker som måste hanteras. Genom resurseffektivitet (35 procent) och ökad personalmotivation (35 procent) så skapas också bättre lönsamhet vilket ökar konkurrenskraften. Men den affärsmöjlighet som företagen främst ser som kopplade till hållbarhetsarbetet är ett ökat anseende och varumärkesvård. Hälften av företagen (50 procent) pekar på denna aspekt. Nästan lika många (44 procent) ser möjligheter till nya intäkter genom innovation av produkter och tjänster. En annan affärsmöjlighet kopplad till hållbarhet som respondenterna lyfter upp är möjligheten att kunna rekrytera personal (39 procent) samt bättre relation med nyckelintressenter som exempelvis beställare, kommuner, myndigheter, leverantörer (36 procent). 24% 26 procent menar att utfasning av farliga ämnen är viktigast Figur 4: Vilken/vilka är den eller de största utmaningarna mot kompetensförsörjningen i din bransch? Samtliga svar i procent Ökat anseende och varumärkesvård Möjlighet till nya intäkter genom innovation (produkter/tjänster) 44 Möjlighet att rekrytera personal Bättre relation med nyckelintressenter Möjlighet till kostnadsbesparingar genom effektiviseringar 35 Ökad personalmotivation % Endast 9 procent lyfter affärsetik som en viktig hållbarhetsfråga Riskminimering 30 Annat % 14 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 15

9 100% 100 procent av de stora bolagen redovisar sitt hållbarhetarbete externt Många hinder för implementering av mål Det är dock tydligt att man ser många hinder för implementering av hållbarhetsarbetet. Bara ett av tio företag (10 procent) ser inga hinder för implementering av hållbarhetsmål. Det som främst lyfts upp som ett hinder är resursbrist (20 procent) vilket är relativt jämt fördelat mellan både stora och små bolag. Ytterligare ett upplevt hinder är ett föränderligt och svåröverskådligt regelverk (18 procent). Lika många (18 procent) pekar på lågt personalengagemang i hållsbarhetsfrågorna. Andra hinder som lyfts upp är komplexiteten i frågorna (17 procent), brist på kunskap om hållbarhet i företaget (13 procent) och svårigheten med samordning inom organisationen (13 procent). Relativt god redovisning av hållbarhetsarbetet Alla (100 procent) av de stora bolagen redovisar sitt hållbarhetarbete externt medan ca hälften av de mindre företagen redovisar gör det. Drygt hälften eller 53 procent av de som redovisar sitt hållbarhetsarbete, gör det separat i en särskild hållbarhetsredovisning. Cirka en femtedel (18 procent) har redovisningen inkluderad i sin års redovisning och 20 procent menar att informationen är helt integrerad i årsredovisningen. Cirka en femtedel (22 procent) redovisar sitt hållbarhetsarbete som information på hemsidan. Figur 5: Vilka är de största utmaningarna eller hindren att implementera hållbarhetsmålen i praktiken? Ser inga hinder för implementering 10 Föränderligt och\eller svåröverskådligt regelverk 18 Brist på kunskap om hållbarhet i organisationen 13 Brist på ledningssupport 9 Lågt personalengagemang i frågorna 18 Svagt definierad koppling till affären 10 Resursbrist Komplexiteten av frågorna 17 Annat 20 Svårighet med samordning inom organisationen 13 Brist på stöd i form av verktyg (IT-stöd, ledningssystem etc) % 36 Kommentar PwC Vi ser en relativt stor skiftning i svaren inom hållbarhetsområdet i årets barometer jämfört med tidigare år. Det beror främst på att vi i år har talat med bolagens vd istället för ekonomichef. För hållbarhetsfrågorna får det naturligtvis stor effekt. Vi vet att fokus för ekonomichefer ofta legat på efterlevnad och riskperspektivet, medan vd oftare försöker se affärsnyttan. Den stora skillnaden i år är just frågorna kring om man främst ser affärsmöjlighet eller risk och vilken typ av frågar man fokuserar på. Vd verkar främst fokusera på frågor som direkt har en påverkan på resultatet, som till exempel resurs- och energieffektivisering, men även personalomsättning och varumärkesvård. Vi får kanske anta att frågan om personalomsättning kommit i topp om vi frågat personalchefen. Vi måste dock förutsätta att bolagens verksamhet och aktiviteter i dessa frågor inte förändrats lika mycket sedan förra året, varför skillnaden i svaren mer speglar det upplevda situationen gällande fokusering och strategi. Vad gäller hindren får vi relativt liknande resultat som förra året och det handlar mycket om känslan av att detta är ett komplextområdes som kräver kunskap, omvärldskunskap och engagemang. Det borde alltså gå att göra mycket genom utbildning, intern kommunikation och omvärldsanalys. Affärsnytta på uppsving Oavsett skillnader i svaren beroende på vem i organisationen vi frågar, stämmer bilden vi får i denna barometer med vår generella uppfattning att företag i alla branscher ser hållbarhet mycket mer kopplat till affärsnytta och värdeskapande. Historiskt har hållbarhet alltid handlat mer om riskminimering och efterlevnad av reglar och lagar och andra intressentförväntningar. Fler och fler företag har börjat beskriva hållbarhet i termer av att värdeskapande. Både ur ett strikt finansiellt, aktieägarperspektiv, men också ur ett bredare intressent-, eller samhällsekonomiskt perspektiv. Och det handlar inte bara om retorik. Vi ser ett snabbt ökat intresse för att också mäta detta värde. Värde för vem och hur mycket? PwC har till exempel gjort just en sådan analys för ett av Storbritanniens största byggföretag, British Land i deras Socio- economic contribution report Vi ser även intresse för denna typ av beräkningar inom byggbranschen i Sverige. Affärsrisker negligerade Vad som dock är en aning oroande är att frågor kring affärsetik (korruptionsrisker etc) fortfarande verkar få relativt lite fokus. Vi såg ett uppsving i prioritering åren närmast efter att den nya svenska mutlagstiftningen trädde i kraft Men sedan har det fallit tillbaka. Och riskerna inom detta område har knappast minskat. Tvärtom ser vi att dessa frågor är mer aktuella än någonsin. Både svenska och utländska myndigheter är aktiva att hitta korruption, särskilt inom stora infrastrukturprojekt. Vi ser en risk att företag ser detta som en fråga man fokuserar på en period, då man rättar till policys etc., men inte ser detta som ett ständigt pågående arbete som man som företag hela tiden måste bli bättre på eftersom kraven och transparansen globalt ständigt ökar. Företag saknar alltför ofta ett robust compliance -program för dessa frågor. Ett program som innehåller allt ifrån riskanalyser, tydliga riktlinjer och ton från toppen till utbildningsprogram, due diligence och övervakningssystem och processer. Sammantaget ser vi en positiv utveckling inom entreprenadbranschen vad gäller hållbarhetsfrågor. Affärsnyttan har lyfts, men kanske till viss del på bekostnad av fokus på att hantera riskerna. Med en ökad transparens genom mer och bättre extern rapportering, fokuserad på både företags- och samhällsnytta tro vi att branschen kommer att hitta en bättre balans framöver. Fredrik Franke Ansvarig Hållbart företagande 16 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 17

10 Investeringar i bostäder och infrastruktur förväntas öka Investeringar i bostäder och infrastruktur förväntas öka Nästan sju av tio eller 68 procent av företagen bedömer att nya investeringar i bostäder kommer att öka under de närmaste 12 månaderna, 4 procent anger att de kommer att minska och 17 procent svarar att investeringarna kommer att förbli oförändrade. Även andelen som bedömer att investeringar i infrastruktur, järnvägar, vägar samt anläggningar (bostäder och lokaler) kommer att öka de närmaste 12 månaderna i Sverige är hög nästan sex av tio företag av företagen (57 procent). Nästan 6 procent svarar att de kommer minska och 29 procent att investeringarna kommer att förbli oförändrade. Plan- och bygglagen Regeringen har infört en rad förändringar och nya lagförslag from 1 januari 2015, som till exempel förenklingar i plan- och bygglagen för att skapa enklare och effektivare plan- och bygglovprocess, förbud mot kommuners tekniska särkrav på byggnader och nya möjligheter att avvika från detaljplanen. Nästan fem av tio företag eller 47 procent tror att dessa förändring kommer att öka bostadsbyggandet, 42 procent tror inte att byggandet kommer att påverkas och 3 procent tror på en minskning av byggandet. Hinder för bostadsbyggandet Entreprenadbarometer visar att det är flera olika faktorer som leder till att bostadsbyggandet bromsas. I denna mätning fick företagen ange de tre främsta hindren för ett ökat bostadsbyggande. Det byggföretagen främst framhåller som hinder är långa planprocesser hos landets kommuner drygt hälften av företagen uppger långa planprocesser som ett hinder för byggande. Därefter följer 44 procent som hänvisar till överklaganden i samband med byggande och 29 procent ser en ny politisk agenda via en ny regering som tredje största hindret. Bostäder för alla Avslutningsvis fick företagen svara på vilken den viktigaste åtgärden är för att få igång ett ökat bostadsbyggande för alla (exempelvis unga och studenter, d.v.s. för alla plånböcker etc). Två områden framstår som mer väsentliga att arbeta med. Det vanligaste förslaget på insats är att förenkla planprocesserna och överklaganden. I andra hand hamnar att sänka kraven i dagens regelverk för bostadsbyggande. 68% 68 procent av företagen anser att investeringar i bostäder kommer att öka de kommande tolv månaderna Hinder för infrastruktursatsningar I undersökningen fick företagen identifiera de tre främsta hindren mot ökade infrastruktursatsningar. Nästan hälften (47 procent) ser överklaganden som ett stort hinder, 44 procent hänvisar till långa planprocesser hos kommunerna och 40 procent ser en ny politisk agenda med en ny regering som ett hinder. Vi noterar att när det gäller företag som har mer än 200 anställda stiger andelen av företag till 80 procent som uppger långa planprocessen som ett hinder för byggande och 80 procent som hänvisar till överklaganden i samband med byggandet som ett hinder. 18 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 19

11 Kommentar PwC Ann-Christine Hägglund Revisor och branschspecialist inom Entreprenad Investeringar ökar Den höga förväntan på ökat bostadsbyggandet överenstämmer bl.a. med Boverkets prognoser att andelen byggande av bostäder skall öka. Även förhållanden kring nuvarande samhällsekonomin och ränteläget är områden som påverkar tilltron till investeringar i bostäder och infrastruktur i Sverige. Att förväntan är relativt hög inom både bostäder och infrastruktur kan ha sin förklaring i att utbyggnaden av infrastruktur oftare behöver matchas med byggprocessen. Om utbyggnaden av infrastruktur dröjer finns risk att också byggstarten försenas. Plan- och bygglagen Den 1 och 2 januari 2015 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, och i miljöbalken, MB, i kraft. Dessutom infördes en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Huvudsyftet med lagarna är bl.a. att göra plan och bygglovsprocessen enklare, att fler detaljplaner skall hanteras enligt ett standardförfarande och att kommunens möjlighet att ställa egna tekniska särkrav regleras. Många förändringar kring lagar och regler har införts det senast fem åren som ett led i att både förenkla processer, förtydliga regler och stimulera bostadsbyggandet. Nya reglera tar ofta tid att införa och se en tydlig effekt av. I debatten som pågår kring ökat bostadsbyggande lyfts ofta fram att frågan är komplex och alla parter kommunerna, staten och byggbranschen behöver ta ett större ansvar och samarbeta mer med varandra. Tydligt i undersökningen är att införandet av de nya regelverk som trädde i kraft i januari 2015 inte räcker för att övertyga helt CEO:s på marknaden att det skall öka bostadsbyggandet. Även om 47 procent tror på att ett nytt regelverk kan påverka bostadsbyggandet positivt så kvarstår nästan 42 procent som inte tror det får någon påverkan alls. Hinder för bostadsbyggande Trots många nya regelförändringar med syfte att förenkla bygg- och planprocessen anser nästan 50 procent av de undersökta företagen att de långa planprocesserna hos kommunerna är ett hinder för bostadsbyggandet. Har tillräckliga åtgärder vidtagits genom de nya regeländringarna som infördes 1 jan 2015? Det är naturligtvis tidigt att bedöma och att kommunernas val av framtagande av detaljplan har förenklats har troligen ej ännu fått önskad effekt. Klart är att byggföretagen upplever ett stort hinder i bostadsbyggandet kring de långa planprocesserna och det blir viktigt att rutinerna och handläggningen kring nya detaljplaneförfarande framledes blir så förenklade och effektiva att bostadsbyggandet stimuleras. Överklaganden nämns också som en stor orsak till hinder för ökat bostadsbyggandet. Nästan 44 procent av de undersökta företagen uppger det som ett problem. Även inom detta område pågår diskussioner kring förenklingar och nya regelverk. Regeringens krav på länsstyrelserna är att de ska handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen på ett så enkelt och snabbt sätt som möjligt utan att det påverkar rättssäkerheten negativt. Målet är att 75 procent överklaganden skall vara avgjorda inom 120 dagar och 90 procent inom 180 dagar. Enligt Boverket uppgår den genomsnittliga handläggningstiden 2014 till mellan dagar. Medelvärdet har minskat sedan 2012 men når ännu inte inriktningsmålet och orsaken uppges bl.a. bero på resursbrist och nedprioriteringar. Den tredje största (29 procent) orsaken till ett hinder i bostadsbyggandet uppger CEO:s vara en ny politisk agenda med en ny regering. Det blir viktigt från regeringens sida att mot marknadens aktörer visa en tydlighet i bostadspolitiken. I den nya vårpropositionen uppges målet att nya bostäder skall byggas till 2020 för att motverka bostadsbristen. I budgetpropositionen har regeringen för avsikt att återkomma i budgetpropositionen för 2016 med satsningar på energieffektiviseringar av det befintliga bostadsbeståndet och investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik för att skapa förutsättningar för fler nybyggda bostäder. När det gäller hinder för ökade infrastruktursatningar visar undersökningen att det är samma områden som uppfattas som de tre största hindren för ökade infrastruktursatsningar men där överklaganden anses vara det största hindret före långa planprocesser och ny politisk agenda. Intressant från undersökningen är att notera att även när det gäller bostäder åt alla återkommer dessa områden som hinder, dvs långa planprocesser och överklaganden men där tillkommer även att öka bostadsbyggandet genom att sänka regelkravet för att stimulera byggandet av bostäder åt alla. 20 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21

12 Vill du veta mer kontakta oss! Branschansvarig Entreprenad Peter Lindstrand , Offentliga upphandlingar Lars Tvede-Jensen , Kompetensförsörjning Örjan Berg , Oegentligheter Ulf Sandlund , Hållbarhet Fredrik Franke , Bostadsbyggande Ann-Christine Hägglund , 22 Entreprenadbarometern 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 23

13 PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatteoch affärsrådgivning med medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Besök vår webbplats PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 24

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2014

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2014 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2014 Mars 2014 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 28 % vill minska byråkratin kring

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Global Economic Crime Survey 2014 Resultat från Sverige

Global Economic Crime Survey 2014 Resultat från Sverige Global Economic Crime Survey 14 Resultat från För sjunde gången har PwC genomfört en omfattande global enkät kring ekonomiska oegentligheter. I denna rapport sammanfattar och kommenterar vi de svenska

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Global Economic Crime Survey 2016 Resultat från Sverige

Global Economic Crime Survey 2016 Resultat från Sverige Det bästa sättet att förstå ett problem är att samla in information från flera olika källor. Med tanke på detta genomför PwC vartannat år en omfattande undersökning av ekonomiska oegentligheter vilken

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 1 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster

Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster www.pwc.se Ideell sektor En presentation av PwC:s tjänster Kort om PwC Specialistkompetens inom ideell sektor PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2014

Företagarens vardag i Malmö 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Malmö 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Så kravställer en av statens största upphandlare Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Innehåll Landets största beställare av infrastruktur med ett stort ansvar Vi adderar sysselsättningskrav i upphandlingarna

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008

IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 IT-styrning i privat och kommunal verksamhet - Undersökning av 400 organisationer Jon Arwidson, 7 maj 2008 2 It s all about transparency! 3 4 E-förvaltning för kommunal utveckling Med hjälp av IT kan en

Läs mer

Risker för korruption och oegentligheter vid stora investeringar

Risker för korruption och oegentligheter vid stora investeringar www.pwc.se Risker för korruption och oegentligheter vid stora investeringar Revisionskonferens NLL/SKL Luleå 26 augusti, 2015 Magnus Lindah PwC Forensic Services magnus.lindahl@se.pwc.com 0709-29 30 25

Läs mer

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden?

Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Hur ser svensk verkstadsindustri på framtiden? Verkstadsbarometern Q3 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna www.pwc.se/verkstad

Läs mer

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011

Övergripande granskning av AB Ronneby Industrifastigheter 2011 Revisionsrapport Övergripande granskning av AB Ronneby 2011 KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och avgränsning 1 2. Iakttagelser och kommentarer 2 1. Bakgrund, syfte och avgränsning

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2014

Företagarens vardag i Luleå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Luleå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Företagarens vardag i Kristianstad 2015

Företagarens vardag i Kristianstad 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Kristianstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Cybersäkerhet. Kunskapsdagen 17 november 2015

Cybersäkerhet. Kunskapsdagen 17 november 2015 Cybersäkerhet Kunskapsdagen 17 november 2015 Cybersäkerheten i Sverige Det är bråttom nu... Cybersäkerheten i Sverige den dolda exponeringen Incidenter Risk Utgifter Antalet incidenter fortsätter att öka

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier Därför strider vi tillsammans för moderna lagar Fasaddagen Malmö 5 februari 2015 Peter Löfgren Utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier Telefon: +4631708 41 20 alt +46708210200

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Verkstadsindustrin i fokus

Verkstadsindustrin i fokus Q1 14 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna Verkstadsindustrin i fokus www.pwc.se/verkstad Innehåll Förord... 4 Sammanfattning av

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 203 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Förord... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2014

Företagarens vardag i Umeå 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Umeå 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen: Valåret

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Arbetsgivare Hotell och restaurang 800 svar Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Beteende Beteende förändring över tid

Läs mer

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV)

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Augusti 2009 Innehållförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Luleå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Novus Group Juni 2008

Novus Group Juni 2008 Novus Group Juni 2008 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE BAKGRUND MÅLGRUPP Byggbranschen i samverkan, som består av byggarbetsgivarna och byggfacken, arbetar aktivt för att motverka svartarbete och ekonomisk

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik

Omvärld, lagar, entreprenadjuridik Omvärld, lagar, entreprenadjuridik En orientering kring lagar, avtal mm som påverkar byggprocessen fortsättning och fördjupning i: Grundläggande Fastighetsförvaltning Byggproduktion II Några av de lagar

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige

Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige Game-changers för framtiden företagens utmaningar i Södra Sverige 2015 PwC:s undersökning som beskriver situationen för företagen i södra sverige. www.pwc.se 200 200 telefonintervjuer med vd:ar och ledande

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Örebro 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016

Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 www.pwc.se/kalendarium Kunskap är rikedom! Aros Congress Center i Västerås den 30 november 2016 Välkommen till årets PwC-dag! Vi hoppas att du kommer att få en givande dag tillsammans med oss på PwC. Vi

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Svar på skrivelse "Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing"

Svar på skrivelse Förloras värdefull medarbetarkompetens på grund av whistleblowing Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 1(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 2013-01-12 TN 1211-0239 STYRELSESAMMANTRÄDE 2013»02-0 5 [ÄRENDE tili Svar på skrivelse

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer