Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj."

Transkript

1 Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith Davidsson från kl 15 Elisabeth Sjöberg Inger Arbertsson Lars Alfredsson Håkan Mannelqvist Förhindrade Gudny Sveinsdottir Ann-Gerd Melin Martin Rödholm Marie Nordén Lars Gustavsson Marie Larsson Föregående mötesanteckningar Godkändes Information LGS mötet Förslag till verksamhetsplan LGS 2012, som tagits fram av processledare och ordförande i temagrupperna, godkändes på samtliga punkter förutom föreslaget att under året påbörja introduktion av gemensam terminologi enl. ICF för att öka kvalitet i vård- och stödinsatser. [ICF; International Classification and Functioning, Disability and Health, ett klassifikationssystem vilket antogs av WHO Svensk översättning 2003, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Socialstyrelsen]. Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temadiskussion: Delregional överenskommelse inkomna synpunkter och kommentarer De synpunkter som kommit in är positiva till gemensam samarbetsmodell. Frågor finns kring målgruppens storlek. Arbetsgruppen menar att den är svår att uppskatta då det inte genomförts någon gemensam inventering. Se punkten Målgruppsinventering. Synpunkter på gemensam modell för familjeintervention visar att Beardslees metod för familjeintervention inte är känd av alla och att en del är tveksamma till att bestämma sig för en enda metod. Temagruppen anser att överenskommelsen skall handla om att i samverkan utveckla barn- och familjeperspektivet, snarare än en namngiven metod. Det viktiga är att psykiatri och socialtjänst väljer en gemensam inriktning och att

2 familjeinterventioner individanpassas. Det kommer att behövas kunskaps- och implementeringsstöd oavsett vilken inriktning man väljer. När det gäller ett gemensamt fortbildningsråd pågår en parallell process i LGS med ett förslag om att skapa ett gemensamt kompetenscenter för utbildning/utveckling av samordnade insatser till olika målgrupper samt implementeringsstöd till verksamheterna. Detta center skulle involvera alla fyra temagrupperna i LGS. Beslutsunderlag ska presenteras för LGS i maj 2012 för införande Arbetsgruppen vill framhålla vikten av ett sådant gemensamt center där samverkan och samarbete mellan huvudmännen är i fokus. Temadiskussion: Brukarmedverkan I mars 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga brukarmedverkan i socialtjänsten och angränsande områden inom hälso- och sjukvården samt definiera aktiviteter som kan stärka brukarnas medverkan och delaktighet. (S2011/3358/FST). Uppdraget har genomförts i form av kartläggning av forskning och praktik. [Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri- en kartläggning av forskning och praktik, januari 2012]. Kartläggningarna visar att det finns ett stort behov av att både utvärdera och utveckla metoder för brukarmedverkan t ex brukarrevisioner. Västkompetens kan bistå med medel. Projektledaren för Västkompetens inbjuds till nästa möte för mer information. Sonny Wåhlstedt, NSPHiG påtalar att den pågående, organiserade och samlade brukarrörelsen för ökat brukarinflytande saknas i rapporten. Temagruppen ställer sig bakom NSPH:s begäran om en komplettering. Den samarbetsmodell som föreslås inom LGS-området stärker brukarinflytandet genom att det är den enskilde brukarens individuella behov som styr arbetet och brukaren ges möjlighet att överblicka och påverka sin rehabiliteringsprocess. Tillfällig arbetsgrupp Brukarmedverkan kommer att bildas mer information vid nästa möte. Fortfarande aktuellt att lämna namnförslag till processledaren. KLARA-SVPL Avvikelse från Beroende: Det handlar om ett mycket komplext ärende med flera samverkanspartners och olika insatser från skilda håll. Psykiatrihandläggaren vidhöll och agerade utifrån att de endast kommer till öppenvården om de kallas via KLARA-SVPL. Temagruppen beslutar att berörda chefer i kommunen informerar sina medarbetare om det faktum att öppenvården inom beroende och psykiatri endast har läsbehörighet i KLARA-SVPL och kan ännu inte kalla via detta system och att man under en period måste vara flexibel och acceptera kallelser per fax eller telefon. Rutinen och IT-stödet KLARA-SVPL för samordnad vårdplanering används för de patienter som är utskrivningsklara från sjukhus och som går över till kommunal vård och omsorg och primärvård. Rutinen och IT-stödet används från 1 dec 2009 inom hela Västra

3 Götaland. Uppgradering av systemet att omfatta även öppenvård kommer under hösten Gemensamma utbildningar planeras under april - maj Utbildningens fokus kommer att ligga på rutin och samverkan. Mobilt fältteam Avtalet är undertecknat. Av verksamhetsbeskrivningen framgår att inför uppstarten skall huvudmännen ta ställning till vilka kvalitetsindikatorer som skall användas för verksamhetsuppföljning. Representanter för brukare ska vara delaktiga i detta arbete. Processledaren får i uppgift att sammanställa ett förslag på indikatorer. LGS temagrupp psykiatri är styrgrupp för det mobila teamet med uppdrag att löpande följa upp avtalet vad avser punkt 6. Information och 7. Uppföljning i avtalet, samt att vid eventuella tvister kring avtalets tillämpning och tolkning diskutera för båda parter lämpliga lösningar. Mötet föreslår att ett arbetsutskott med följande preliminära sammansättning bildas; en sektorschef Göteborgs kommun, en chef från kranskommunerna, primärvårdsrepresentant, chefer för anställda i mobila teamet, samordnaren, brukarrepresentant, ordförande i temagruppen och processledare som sammankallande. Rapport ges halvårsvis till temagruppen. Målgruppsinventering Från och med 2012 finns möjlighet att använda Socialstyrelsens webbaserade inventeringsverktyg Arbetsgrupp kring Delregional överenskommelse menar att en gemensam målgruppsinventering inom LGS-området skulle ge värdefull information och möjlighet att följa utvecklingen över tid. Enighet i temagruppen om att någon form av inventering borde göras t ex som baseline inför införandet av nytt arbetssätt (vård- och stödsamordning) inom LGS-området. Processledaren får i uppdrag att ta reda på vilka uppgifter i inventeringsverktyget som går att ta fram i existerande system. Kontakt kommer att tas med planeringsledare och cognosrapportörer för mer information. Uppföljning av Politikermötet 15 mars Ett sextiotal politiker deltog och har gett positiv feedback på mötet. Temagruppen tog upp följande samverkansinsatser; samarbetsmodellen - vård och stödsamordning, samarbete primärvård specialistpsykiatri, mobila resurser, geografisk samordning av enheter för personer med beroendeproblematik, Projekt Västkompetens och förslag till Delregional överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. För framtiden framfördes önskemål och stöd från politiken med en tydlig riktning i samverkansarbetet, bredare beställningar och

4 utrymme att ibland frångå tydlighet i uppdrag till gagn för patienter/brukare, mobila resurser/alternativa vårdformer i samverkan för unga vuxna år samt FoU-medel för utvärdering/utveckling av samverkan. Suicidprevention vad kan göras i samverkan? Projektledaren Västkompetens Yvonne Andersson gav en bakgrund. Suicidpreventivt arbete är en del i LGS beviljade ansökan om statliga medel. SPiV (Suicidprevention i Västsverige) har inom ramen för ett nationellt projekt nu utbildat personer i tvådagarskursen "Första hjälpen vid psykisk ohälsa". Erbjudandet av denna kurs har utgjort en del av Västkompetens utbud. Förutom denna har styrgruppen beslutat att erbjuda en fördjupningsutbildning riktad till vissa områden; socialtjänst samt primärvård inom LGS området. Utbildningen "Suicidprevention ur kognitivt systemteoretiskt perspektiv" ges av Jan Beskow, SPiV och omfattar fem dagar. Parallellt planerar Västkompetens den 6 september för en utbildningsdag med tema Suicidpreventivt arbete i samverkan. Prof. Jan Beskow föreläser fm. (normal resp. patologisk suicidalitet, aktuell forskning m.m.), under em. fokuseras på hur det ser ut inom LGS-området, vad pågår, vad har vi för ansvar m.m. Temagruppen enades om att dagen riktas till strategisk nivå, dvs. målgruppen chefer, läkare, MAS, MAR m.fl. Temagruppens uppslag till innnehåll; VGR:s larmplan, lära av händelseanalyser, ungdomsmottagningar och skolans roll, webbaserad utbildning med uppföljningsfrågor, kommunalt suicidpreventionsarbete, handlingsplan som inkluderar samhällsplaneringen, folkhälsoperspektiv, POSOMs roll. Riktad utbildning till psykiatriker, allmänläkare och sjuksköterskor kan komma senare med utgångspunkt från konsultationsmodellen. Vidare kan det behövas något ytterligare på strukturell nivå t ex att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt strukturellt arbete inom LGS-området. Temagruppen var enig om att frågan är av strategisk karaktär och kräver ett fördjupat fokus. Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Syftet med skrivelsen är att klargöra behoven av en gemensam struktur för ledning i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland (VGK) och VGR samt lämna förslag på hur en övergripande ledningsstruktur kan utformas. Förslag förväntas tas i kommunalförbundet i juli För mer information se Bilaga Struktur för Ledning i samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Arbetsgrupper

5 Lista på deltagare i arbetsgrupperna Gravida kvinnor med missbruksproblematik och Högkonsumtion av heldygnsvård finns på Arbetet går enligt planerna. Tidsmässigt påverkas arbetet av svårigheten att hitta gemensamma tider. Berosam Möten under våren har framförallt haft fokus på information om respektive organisation. NOSAM Representation från specialistpsykiatrin i NOSAM-samverkan har formats efter lokala förutsättningar och behov. Ett ex på konkret resultat av NOSAM-arbete är Familjecentralen,Västra Hisingen. Övrigt Frances Hagelbäck inbjuder via temagruppen planeringsledare i Göteborgs stad, utvecklingsledare el. motsvarande i kranskommunerna och socialresurs förvaltning till informationsmöte ang. den rättspsykiatriska vårdkedjan den 31 maj. Rapport från verksamheterna Mötet avslutades med rapport från verksamheterna Partille kommun har genomfört en serie suicidföreläsningar med professor Jan Beskow, man har haft flera studiebesök med anledning av kommunens arbete tillsammans med psykiatrin i vård- och stödsamordning, Rättspsykiatrins nya byggnader är nästan klara, invigs i jan 2013 med inflyttning 15 februari, intresset är stort och många gör studiebesök senast från Danmark, Hälso- och sjukvårdskansliet informerar om den nya gemensamma beställarorganisationen, beställningsunderlag finns för insatser för unga vuxna, planer finns för ett kunskapscentrum för PTSD-problematik/trauma/integrationsrelaterad psykisk ohälsa, arbetsgrupp skall bildas ang TNE med representation från vgregion och social resursförvaltning, inom Primärvården Södra Bohuslän har samverkan/konsultation med specialistpsykiatri hamnat i ett akut läge, från LGS meddelas att rekrytering pågår av processledare till temagrupp Äldre, NSPHiG tipsar om artikel i Dagens samhälle ang. biståndsbedömning, processledaren informerar om ett samarbete mellan SU Psykiatri Psykos och Kunskapscentrum för jämlik vård, som på sikt kan inkludera flera parter inom LGS. Birgitta Lundgren Pierre, sekreterare Processledare

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05 Projektplan gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-04-09 Plats Tid Bohusrummet, Stadshuset Onsdagen den 9 april kl 8:00-12:00 (OBS! Ny tid!) Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare

Läs mer

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Handlingsplan för Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg

Läs mer

Att uppfylla samhällsansvaret

Att uppfylla samhällsansvaret Att uppfylla samhällsansvaret Förbättrat kunskapsstöd när det gäller socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen 2013-04-02 LK11-0117 Landstingsstyrelsen Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län I budget 2011 togs beslut om ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen i den Utvecklingsplan,

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin

Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin Stöd för barn i familjer med missbruk m.m. Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011 2014 Regeringsuppdrag utifrån ANDT-strategin 2 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att i

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer