Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan 2015-2017 Sida 1"

Transkript

1 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

2 Innehåll ETT ARBETE FÖR SAMORDNADE INSATSER 3 NÄROMRÅDESSAMVERKAN, NOSAM 4 TEMAGRUPP BARN OCH UNGA 5 TEMAGRUPP MITT I LIVET 9 TEMAGRUPP PSYKIATRI 13 TEMAGRUPP ÄLDRE 18 Kapitel: Verksamhetsplan Sida 2

3 Ett arbete för samordnade insatser Samverkan är till för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. För har ledningsgruppen beslutat att arbetet inom Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet ska beakta socioekonomiskt utsatta grupper, nyanlända till Sverige, kön och personer med funktionsnedsättning. Brukarrepresentanter ska vara involverade i temagruppernas arbete. Lagstiftning kring samverkan Samordnad individuell plan 2 kap. 7 SoL, 3 f HSL Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning 5 kap. 8 a SoL, 8 a HSL Överenskommelse Missbruk och beroende 5 kap. 9 a SoL, 8 b HSL Övergripande mål Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Prioriterade målområden 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa: in- och utskrivningsprocessen tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt: den somatiska översjukligheten Kapitel: Ett arbete för samordnade insatser Verksamhetsplan Sida 3

4 Närområdessamverkan, NOSAM Uppdrag NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet samt att arbeta med de uppgifter som beskrivs under NOSAM-info i LGS verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer. Pågående arbete bör dokumenteras i en handlingsplan. Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till temagrupperna genom att en processledare kontaktas. Huvudmannen ger ett tydligt mandat till deltagarna i NOSAM-grupperna. och utvärdering Minnesanteckningar publiceras på Samverkanstorget. Anteckningarna skickas till processledaren för LGS. En uppdaterad handlingsplan ska finnas publicerad på Samverkanstorget. Handlingsplanen skickas till processledaren för LGS. sker via årsrapporten som skickas till processledaren för LGS senast 5 december. Processledarna träffar NOSAM ordförande en gång per termin. Representation I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov. Temagruppernas processledare kan medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika frågor. NOSAM-gruppen utser ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan kommun och region årsvis. Kontinuitet och mandat i representationen är viktig, ersättare utses inte. Kapitel: Närområdessamverkan, NOSAM Verksamhetsplan Sida 4

5 Temagrupp Barn och unga Ordförande: Lars Gelander Processledare: Anita Nilsson Barn och ungdomar ska lyckas i skolan Strategi Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Målgrupp Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region. På nästa sida finns Temagrupp Barn och ungas mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 5

6 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Tidiga och samordnade insatser erbjuds barn, unga och deras vårdnadshavare och de upplever att de kommit rätt med sina frågor Ta fram en modell för processkartläggning i en avgränsad geografisk del i stadsdelen Västra Gbg. Därefter pröva modellen i intresserade stadsdelar/kommuner Med brukarorganisationers hjälp belysa om tidiga och samordnade insatser erbjuds Modell framtagen Ja/nej Andel som tas emot för neuropsykiatrisk utredning innan 10 års ålder av ledtider av brukarorganisationer är framtagen ja eller nej Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus intresserad av att pröva modellen under hösten? Gemensamma utbildningsinsatser och implementering via NOSAM Antal deltagare i genomförda utbildningar, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Familjecentrerat arbetssätt ligger till grund för insatser i samverkan Implementera arbetssättet genom seminarier och workshops via NOSAM och familjecentraler med flera Antal NOSAM som genomför aktiviteter kring familjecentrerat arbetssätt Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus handlingsplan tas fram med aktiviteter utifrån resultat av lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 6

7 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Västbus riktlinjer, inklusive riktlinjerna för familjehemsplacerade barn, är väl kända och implementerade i alla verksamheter Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Tydliggöra ansvarsnivåer och uppdrag för Västbus delregionala styrgrupp i förhållande till temagrupp barn och unga Ta fram uppdragshandling för delregionala styrgruppen för Västbus Implementera Västbus och SIP genom aktiviteter utifrån delregional styrgrupp för Västbus handlingsplan, seminarier och workshops via NOSAM och de lokala arbetsgrupperna Antal NOSAM med lokal arbetsgrupp för Västbus av handlingsplan Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 NOSAM utgör styrgrupp för det lokala arbetet utifrån Västbus riktlinjer. Lokal arbetsgrupp för Västbus med uppdrag; *Dialog och erfarenhetsutbyte *Följa upp hur riktlinjer och rutiner tillämpas *Initiera och inventera lokala utbildningsbehov *Följa upp antalet genomförda Västbusmöten samt antalet upprättade SIP-planer Lokala arbetsgrupper för Västbus ska finnas i samtliga NOSAM Ta fram handlingsplan med strategi för arbetet. Redovisa uppskattat antal pågående SIP i mars och nov Barn som utreds enligt BBIC (Barns Behov i Centrum), ges möjlighet till socialpediatrisk och somatisk undersökning av barnläkare Ta fram en delregional rutin baserad på Socialstyrelsens stöddokument rörande BBIC Finns rutin ja eller nej Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 7

8 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Samordnade insatser ska finnas för barn och unga med flyktingbakgrund Kartlägga befintliga insatser och behov samt behov av insatser i samverkan Kartläggning genomförd Ja/nej Förbättrade samordnade insatser för barn med funktionsnedsättning Definiera förbättringsområden för samverkan utifrån RiFS - projektets slutrapport. Anordna inspirationsseminarium. Förbättringsområden är definierade Ja/nej Antal deltagare på seminariet, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 8

9 Temagrupp Mitt i livet Ordförande: Mona Lundahl Davies Processledare: Yvonne Andersson Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan år ska känna att vård och stödinsatserna är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter. De vård- och stödinsatser som ges ska omfatta ett hälsofrämjande perspektiv. Samverkansprocesser och rutiner behöver förbättras/utvecklas. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utgör ett strategiskt redskap i arbete. Utveckla och stärka grunden för en evidensbaserad praktik (EBP) i samverkansområdet. Målgrupp Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland). I arbetsgrupperna inbjuds olika brukarorganisationer. På nästa sida finns Temagrupp Mitt i livets mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 9

10 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. b. in- och utskrivningsprocessen. c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. d. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning år har behov av medföljande personal. Överenskommelsen ska vara välkänd och tillämpas i Göteborgsområdet. Implementering av överenskommelsen ska ske genom publicering på Samt genom spridning till linjeorganisationernas verksamheter, NOSAM och berörda brukarorganisationer i Göteborgsområdet. Överenskommelsen är: o Välkänd. Ja eller nej o Tillämpas Ja eller nej Spridning av överenskommelsen. av överenskommelsen under Återkopplar till processledaren vid eventuella problem Läkemedelslista och patientinformation ska alltid följa patienten vid utskrivning från sjukhus till annan berörd verksamhet inom kommun och primärvård. Frågan lyfts till arbetsgruppen för övergripande systemfel. Inom temagrupp Äldre och inom VGR genomförs kartläggningar och arbete för att förbättra utskrivningsprocessen. Återkopplas till Mitt i livet för vidare åtgärd. Sammanställning av åtgärdsförslag Följa arbetet kring utskrivningsprocessen. IT stödet Klara SVPL ersätts Följa införandet av nytt IT stöd Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 10

11 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tillsatt i samarbete med temagrupp Äldre. Gruppen tar fram förslag på målgrupper och utbildning. Undersöka om överenskommelsen PRIMUS kan gälla för personer under 65 år. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta i temagruppen Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp strokedrabbade. Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Kompetensutvecklingsinsatser anordnas tillsammans med temagrupp Psykiatri, och i samverkan med brukarorganisationer: Spridning av ny länsgemensam SIP, mallar m.m. via seminarier samt publicering på och spridning i linjeorganisationerna. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta Uppskatta antalet upprättade och pågående SIP (samordnade individuella planer) följs upp april och november. Strategisk plan tas fram för det lokala arbetet med SIP. Utveckla innovativa idéer för att förbättra vårdkedjeprocesser kring personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagruppen har tillsatt en arbetsgrupp vilken startat januari Uppdraget är att arbeta fram en ansökan om projektmedel till Vinnova (Innovationsmyndighet i Sverige) Har ansökan inlämnats till Vinnova? Ja eller Nej Under 2015 pågår ett förankringsarbete med genomförande av workshop m.m. Har projektmedel tilldelats? Ja eller Nej Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 11

12 Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Somatisk vård är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar Avvakta ny regional medicinsk rutin inom VGR som tas fram avseende personer med funktionsnedsättning. Därefter ska i samverkan rutin för basal hälsokontroll och riktade hälsoundersökningar tas fram. Har rutin tagit fram? Ja eller nej Informeras om framtagna rutiner Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 12

13 Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Målgrupp Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår. Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår en representant från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras. På nästa sida finns Temagrupp Psykiatris mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 13

14 3. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)åtgärder för att minska högkonsumtion av heldygnsvård Utreda och sammanställa förslag på finansiering och ansvarsfördelning av integrerade boendeformer s.k. Vård- och stödboende. Processledaren sammankallande. Representanter: Elisabet Lundberg, NSPHiG Lennart Lundin, SU Psykos Ulla Carlshamre, Göteborgs stad Marie-Louise Litzén, SU Beroende Sara Celander, SU Rättspsykiatri Marcus Lundmark, Mölndals stad Anna Wellsandt, SU Psykos Annette Halvarsson, Göteborgs stad Ingrid Rogenfelt SU Psykos 5 mars 2015 förslag till Temagrupp Ej aktuellt Beslut om hur arbetet med integrerade boendeformer ska fortsätta och verkställande av gällande beslut Temagruppen Processledaren Utreda möjligheter för att följa högkonsumtion av heldygnsvård Hugo Wallén Antal högkonsumenter och mängden konsumerad heldygnsvård Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 14

15 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)implementering och tillämpning av Samordnad individuell plan (SIP) Anordna ett gemensamt inspirationsseminarium med Psykiatrisamordningen och Temagrupp Mitt i livet. Seminariet riktar sig till enhetschefer och medarbetare Varje huvudman följer upp antal upprättade SIP och identifierar initiativtagare Processledaren Respektive huvudman Spridning av den nya länsövergripande rutinen för SIP Antal upprättade SIP redovisas för processledaren april och november 2015 Strategisk plan för det lokala SIParbetet tas fram och presenteras för processledaren b)konsultationsmodellen Löpande bjuda in enhetschefer, samverkansparters inom primärvården och VÖL (vårdenhetsöverläkare) till Temagruppen Processledaren Sprida kunskap om konsultationsmodellen och aktuella ansvarsfördelningsdokument Ordförande NOSAM Nosam ordförande rapporterar till processledaren i Temagruppen när uppdraget är verkställt Antal Nosam som har avrapporterat till processledare Spridning av aktuella dokument och information b) Arbetsgruppen Unga vuxna: Ta ställning till förslag på modell och arbetssätt för Styrgruppen: sammankallande Lena Säljö Kontinuerliga styrgruppsmöten Rapporten med åtgärdsförslag klar Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 15

16 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM samordnade insatser för målgruppen unga vuxna med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning december 2014 och presenteras för Temagruppen jan 2015 Omsätta arbetsgruppens förslag till aktiva insatser Styrgruppen fortsätter arbeta med förslaget och presenterar det för Temagruppen Styrgruppen presenterar sitt arbete för Temagruppen maj 2015 b) Vård- och stödsamordningkompetensutveckling och implementering Kompetensutveckling och implementering enligt Handlingsplanen för Vårdoch stödsamordning 2015 Processledare, processutvecklare, Utvecklingsenheten omr.6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet Systematisk utvärdering av utbildningen. Systematisk uppföljning av pågående projekt görs vid projekttidens slut av befintlig handlingsplan en gång om året. Ej aktuellt Följa upp tillämpningen av Vård- och stödsamordning i respektive område Förslag: bjuda in personer som arbetar enligt samverkansmodellen från respektive huvudman Sprida information om planerad 7,5hp samt 15hp utbildning i Vårdoch stödsamordning Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 16

17 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM b)följeforskning kring samverkan Lena Säljö Maj 2015 i Temagruppen Ej aktuellt 4. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Introducera Vård- och stödsamordning inom Primärvården Öka kunskapsnivån om den somatiska översjukligheten hos psykisk sjuka Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 17

18 Temagrupp Äldre Ordförande: Åsa Lind Processledare: Linda Macke Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Målgrupp Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser. På nästa sida finns Temagrupp Äldres mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 18

19 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen b. in- och utskrivningsprocessen. (3:2 Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning. En trygg och säker vårdvistelse och utskrivningsprocess.*) c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. (2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.*) Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a.) 3:2) Arbetsgrupp gör en processkartläggning av utskrivningsprocessen. Temagruppen fram förslag på förbättringar samt hur analysmedel ska användas för att förbättra utskrivningsprocessen Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Indikatorn Utskrivningsklar följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget Ta del av det arbete som behöver göras för att förbättra utskrivningsprocessen a.) 3:2) Överenskommelse för jul och nyår och telefonlista uppdateras. Julfika anordnas på respektive sjukhus Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp SVPL Följs upp i Temagrupp Antal deltagare Följa överenskommelsen samt skicka medarbetare till Julfikat a.) 3:2) Arbetsgrupp tar fram förslag på tillägg i överenskommelsen för Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 19

20 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM medföljande till sjukhus, gällande personer över 65 år b.) 2.2) Göteborgsmodellen, ansökan skickas in. Om vi får medel anställs projektkoordinator och ett arbetsutskott utses Temagrupp/Arbetsutskott/ Projektkoordinator Löpande uppföljning av processledare och arbetsutskott Antal hembesök av primärvårdsläkare, gjorda utifrån Göteborgsmodellen. Undvikbar slutenvård. Fler mätetal tas fram vid projektstart Ta del av information och insatser relaterade till projektet. Mer info kommer om ansökan antas b.) 2.2) Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för projekt Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tar fram förslag på målgrupper och utbildningar Temagrupp Äldre/ Temagrupp Mitt i livet/ Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av utbildningar och genombrottsprogram Antal deltagare i utbildningarna och genombrottsprogram. Arbeta med PRIMUSstroke processen i primärvården. Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp stroke-drabbade. Skicka medarbetare på utbildningarna b.) 2.2) Hjärtsviktsutbildningar för läkare, ssk, ft, at och usk Temagrupp/Processledare Utvärdering av utbildningarna 2015 Antal deltagare i utbildningarna Skicka medarbetare på utbildningarna * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 20

21 d. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Första hjälpen-utbildarna anordnar utbildningar av första hjälpare till psykisk hälsa, tillsammans med kommun och primärvård. Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen 2015 Antal utbildade Anordna gemensam utbildning av medarbetare från primärvård och kommun (kontakta Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen) Stödja de fem första hjälpenutbildarna i Göteborgsområdet; hålla i nätverk Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal nätverksträffar Anordna en konferens tillsammans med GR med fokus på psykisk ohälsa och missbruk hos äldre Temagrupp/Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av konferensen 2015 Antal deltagare från Göteborgsområdet Delta i konferensen/ skicka medarbetare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 21

22 Temagruppens prioriterade områden Mål och eventuella mätetal 2.3* God och säker läkemedelsbehandling Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM Minska användandet av olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer >75 år Ansökan till ESF tillsammans med GR; äldres läkemedelsbehandling Temagrupp/Äldresatsningen Följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget * Andel läkemedelsgenomgångar för personer >75 år ska öka Följs via rapporter från VGR 2015 Antal NOSAM som har en gemensam strategi för hur man arbetar med läkemedelsgenomgångar Infoblad till NOSAM om läkemedelsgenomgångar Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen NOSAM återkopplar till processledare mars och november 2015 Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med läkemedelsgenomgångar 3.1 * Direktinläggning och öppen retur Direktinläggning är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Marknadsföra direktinläggningsremissen och rutinen; Inskrivningsklar patient Temagrupp 2015 Primärvården ska vid tillfälle använda direktinläggningsremiss; Inskrivningsklar patient. Återkoppla problem till processledare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 22

23 Mål och eventuella mätetal Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM 3.1* Öppen retur är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Bevaka SU-projektet Akutsjukvård i toppklass Temagrupp/Ledamöter från SU :1 * Samordnad individuell plan (SIP) Fortsatt implementering av SIP i kommun och primärvård samt på vissa avdelningar på SU Alla NOSAM tar fram en strategisk plan för hur de avser arbeta med SIP Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen Antal NOSAM som har en strategisk plan. NOSAM premieras med 5000 kr för inskickad plan som omfattar alla målgrupper eller +65 under Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med SIP. Planen skickas in till processledare Marknadsföra och leverera sticka till läkare på vårdcentral samt folder till den enskilde Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal vårdcentraler som tagit emot materialet 2015 Ungefärlig uppskattning av antalet SIP som är pågående NOSAM gör en uppskattning av antalet pågående SIP NOSAM/Processledare Antal uppskattade SIP mars och nov 2015 Uppskatta hur många SIP som är pågående. 2.6 * God vård i livet slut Nationella riktlinjer för palliativ vård samt nationellt och regionalt vårdprogram implementeras Anordna en palliativ konferens hösten 2015 Temagrupp/Processledare 2015 Utvärdering av konferensen 2015 Delta i konferensen * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 23

24 Samverkan i din närhet just nu Samverkanstorget.se är webbplatsen som samlar information om samverkan inom Göteborgsområdet. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 24

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

Projekt Västkompetens Västra Götaland

Projekt Västkompetens Västra Götaland Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer 6.2.2-17928/2010 dokumentnummer 28894 Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 24 september 2014, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. GR- projekt Utanförskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrgruppen för det sociala området Styrgruppen är ett beredande organ till GRs styrelse. Styrgruppen ska arbeta för -gemensam analys och gemensamt agerande -att skapa arenor

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014.

Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. 24 april 2014 Politisk inriktning Nya perspektiv Underlag för seminarium 9, 8-9 maj 2014. Nya perspektiv Nya Perspektiv är gemensam arena för kommunerna i Värmland och Landstinget i Värmland för dialog

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015

VERKSAMHETSPLAN. för FoU i Sörmland 2015 VERKSAMHETSPLAN för FoU i Sörmland 2015 FoU i Sörmland, Drottninggatan 16 B, 632 20 Eskilstuna www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se, 016-541 40 30 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Verksamhetens

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1

STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA. Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE. Slutrapport 2014 1 STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA Slutrapport 2014 REDOVISNING AV BEDRIVET UTVECKLINGSARBETE Slutrapport 2014 1 Förord Slutrapport 2014 2 Sammanfattning Slutrapport 2014 3 Innehåll

Läs mer

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri 2010-02-08 Reviderad 2013-07-24 2014-07-01 Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri Arbetsgruppen har bestått av: Anita Bemerstam, enhetschef, funktionshinderenheten,

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Regionala utvecklingsledare BoU

Regionala utvecklingsledare BoU EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala utvecklingsledare BoU REDOVISNING AV 2012 ÅRS ARBETE Regionala utvecklingsledare BoU 1 Regionala utvecklingsledare BoU 2 Bakgrund och sammanhang...

Läs mer

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05

Riktlinjer I samverkan - RIS 2008-09-05 Projektplan gällande implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Västra Götaland ett samverkansprojekt mellan VästKom, Västra Götalandsregionen och Kriminalvården

Läs mer