Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan 2015-2017 Sida 1"

Transkript

1 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

2 Innehåll ETT ARBETE FÖR SAMORDNADE INSATSER 3 NÄROMRÅDESSAMVERKAN, NOSAM 4 TEMAGRUPP BARN OCH UNGA 5 TEMAGRUPP MITT I LIVET 9 TEMAGRUPP PSYKIATRI 13 TEMAGRUPP ÄLDRE 18 Kapitel: Verksamhetsplan Sida 2

3 Ett arbete för samordnade insatser Samverkan är till för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. För har ledningsgruppen beslutat att arbetet inom Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet ska beakta socioekonomiskt utsatta grupper, nyanlända till Sverige, kön och personer med funktionsnedsättning. Brukarrepresentanter ska vara involverade i temagruppernas arbete. Lagstiftning kring samverkan Samordnad individuell plan 2 kap. 7 SoL, 3 f HSL Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning 5 kap. 8 a SoL, 8 a HSL Överenskommelse Missbruk och beroende 5 kap. 9 a SoL, 8 b HSL Övergripande mål Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Prioriterade målområden 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa: in- och utskrivningsprocessen tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt: den somatiska översjukligheten Kapitel: Ett arbete för samordnade insatser Verksamhetsplan Sida 3

4 Närområdessamverkan, NOSAM Uppdrag NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet samt att arbeta med de uppgifter som beskrivs under NOSAM-info i LGS verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer. Pågående arbete bör dokumenteras i en handlingsplan. Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till temagrupperna genom att en processledare kontaktas. Huvudmannen ger ett tydligt mandat till deltagarna i NOSAM-grupperna. och utvärdering Minnesanteckningar publiceras på Samverkanstorget. Anteckningarna skickas till processledaren för LGS. En uppdaterad handlingsplan ska finnas publicerad på Samverkanstorget. Handlingsplanen skickas till processledaren för LGS. sker via årsrapporten som skickas till processledaren för LGS senast 5 december. Processledarna träffar NOSAM ordförande en gång per termin. Representation I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov. Temagruppernas processledare kan medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika frågor. NOSAM-gruppen utser ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan kommun och region årsvis. Kontinuitet och mandat i representationen är viktig, ersättare utses inte. Kapitel: Närområdessamverkan, NOSAM Verksamhetsplan Sida 4

5 Temagrupp Barn och unga Ordförande: Lars Gelander Processledare: Anita Nilsson Barn och ungdomar ska lyckas i skolan Strategi Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Målgrupp Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region. På nästa sida finns Temagrupp Barn och ungas mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 5

6 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Tidiga och samordnade insatser erbjuds barn, unga och deras vårdnadshavare och de upplever att de kommit rätt med sina frågor Ta fram en modell för processkartläggning i en avgränsad geografisk del i stadsdelen Västra Gbg. Därefter pröva modellen i intresserade stadsdelar/kommuner Med brukarorganisationers hjälp belysa om tidiga och samordnade insatser erbjuds Modell framtagen Ja/nej Andel som tas emot för neuropsykiatrisk utredning innan 10 års ålder av ledtider av brukarorganisationer är framtagen ja eller nej Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus intresserad av att pröva modellen under hösten? Gemensamma utbildningsinsatser och implementering via NOSAM Antal deltagare i genomförda utbildningar, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Familjecentrerat arbetssätt ligger till grund för insatser i samverkan Implementera arbetssättet genom seminarier och workshops via NOSAM och familjecentraler med flera Antal NOSAM som genomför aktiviteter kring familjecentrerat arbetssätt Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus handlingsplan tas fram med aktiviteter utifrån resultat av lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 6

7 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Västbus riktlinjer, inklusive riktlinjerna för familjehemsplacerade barn, är väl kända och implementerade i alla verksamheter Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Tydliggöra ansvarsnivåer och uppdrag för Västbus delregionala styrgrupp i förhållande till temagrupp barn och unga Ta fram uppdragshandling för delregionala styrgruppen för Västbus Implementera Västbus och SIP genom aktiviteter utifrån delregional styrgrupp för Västbus handlingsplan, seminarier och workshops via NOSAM och de lokala arbetsgrupperna Antal NOSAM med lokal arbetsgrupp för Västbus av handlingsplan Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 NOSAM utgör styrgrupp för det lokala arbetet utifrån Västbus riktlinjer. Lokal arbetsgrupp för Västbus med uppdrag; *Dialog och erfarenhetsutbyte *Följa upp hur riktlinjer och rutiner tillämpas *Initiera och inventera lokala utbildningsbehov *Följa upp antalet genomförda Västbusmöten samt antalet upprättade SIP-planer Lokala arbetsgrupper för Västbus ska finnas i samtliga NOSAM Ta fram handlingsplan med strategi för arbetet. Redovisa uppskattat antal pågående SIP i mars och nov Barn som utreds enligt BBIC (Barns Behov i Centrum), ges möjlighet till socialpediatrisk och somatisk undersökning av barnläkare Ta fram en delregional rutin baserad på Socialstyrelsens stöddokument rörande BBIC Finns rutin ja eller nej Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 7

8 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Samordnade insatser ska finnas för barn och unga med flyktingbakgrund Kartlägga befintliga insatser och behov samt behov av insatser i samverkan Kartläggning genomförd Ja/nej Förbättrade samordnade insatser för barn med funktionsnedsättning Definiera förbättringsområden för samverkan utifrån RiFS - projektets slutrapport. Anordna inspirationsseminarium. Förbättringsområden är definierade Ja/nej Antal deltagare på seminariet, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 8

9 Temagrupp Mitt i livet Ordförande: Mona Lundahl Davies Processledare: Yvonne Andersson Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan år ska känna att vård och stödinsatserna är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter. De vård- och stödinsatser som ges ska omfatta ett hälsofrämjande perspektiv. Samverkansprocesser och rutiner behöver förbättras/utvecklas. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utgör ett strategiskt redskap i arbete. Utveckla och stärka grunden för en evidensbaserad praktik (EBP) i samverkansområdet. Målgrupp Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland). I arbetsgrupperna inbjuds olika brukarorganisationer. På nästa sida finns Temagrupp Mitt i livets mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 9

10 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. b. in- och utskrivningsprocessen. c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. d. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning år har behov av medföljande personal. Överenskommelsen ska vara välkänd och tillämpas i Göteborgsområdet. Implementering av överenskommelsen ska ske genom publicering på Samt genom spridning till linjeorganisationernas verksamheter, NOSAM och berörda brukarorganisationer i Göteborgsområdet. Överenskommelsen är: o Välkänd. Ja eller nej o Tillämpas Ja eller nej Spridning av överenskommelsen. av överenskommelsen under Återkopplar till processledaren vid eventuella problem Läkemedelslista och patientinformation ska alltid följa patienten vid utskrivning från sjukhus till annan berörd verksamhet inom kommun och primärvård. Frågan lyfts till arbetsgruppen för övergripande systemfel. Inom temagrupp Äldre och inom VGR genomförs kartläggningar och arbete för att förbättra utskrivningsprocessen. Återkopplas till Mitt i livet för vidare åtgärd. Sammanställning av åtgärdsförslag Följa arbetet kring utskrivningsprocessen. IT stödet Klara SVPL ersätts Följa införandet av nytt IT stöd Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 10

11 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tillsatt i samarbete med temagrupp Äldre. Gruppen tar fram förslag på målgrupper och utbildning. Undersöka om överenskommelsen PRIMUS kan gälla för personer under 65 år. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta i temagruppen Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp strokedrabbade. Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Kompetensutvecklingsinsatser anordnas tillsammans med temagrupp Psykiatri, och i samverkan med brukarorganisationer: Spridning av ny länsgemensam SIP, mallar m.m. via seminarier samt publicering på och spridning i linjeorganisationerna. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta Uppskatta antalet upprättade och pågående SIP (samordnade individuella planer) följs upp april och november. Strategisk plan tas fram för det lokala arbetet med SIP. Utveckla innovativa idéer för att förbättra vårdkedjeprocesser kring personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagruppen har tillsatt en arbetsgrupp vilken startat januari Uppdraget är att arbeta fram en ansökan om projektmedel till Vinnova (Innovationsmyndighet i Sverige) Har ansökan inlämnats till Vinnova? Ja eller Nej Under 2015 pågår ett förankringsarbete med genomförande av workshop m.m. Har projektmedel tilldelats? Ja eller Nej Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 11

12 Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Somatisk vård är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar Avvakta ny regional medicinsk rutin inom VGR som tas fram avseende personer med funktionsnedsättning. Därefter ska i samverkan rutin för basal hälsokontroll och riktade hälsoundersökningar tas fram. Har rutin tagit fram? Ja eller nej Informeras om framtagna rutiner Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 12

13 Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Målgrupp Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår. Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår en representant från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras. På nästa sida finns Temagrupp Psykiatris mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 13

14 3. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)åtgärder för att minska högkonsumtion av heldygnsvård Utreda och sammanställa förslag på finansiering och ansvarsfördelning av integrerade boendeformer s.k. Vård- och stödboende. Processledaren sammankallande. Representanter: Elisabet Lundberg, NSPHiG Lennart Lundin, SU Psykos Ulla Carlshamre, Göteborgs stad Marie-Louise Litzén, SU Beroende Sara Celander, SU Rättspsykiatri Marcus Lundmark, Mölndals stad Anna Wellsandt, SU Psykos Annette Halvarsson, Göteborgs stad Ingrid Rogenfelt SU Psykos 5 mars 2015 förslag till Temagrupp Ej aktuellt Beslut om hur arbetet med integrerade boendeformer ska fortsätta och verkställande av gällande beslut Temagruppen Processledaren Utreda möjligheter för att följa högkonsumtion av heldygnsvård Hugo Wallén Antal högkonsumenter och mängden konsumerad heldygnsvård Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 14

15 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)implementering och tillämpning av Samordnad individuell plan (SIP) Anordna ett gemensamt inspirationsseminarium med Psykiatrisamordningen och Temagrupp Mitt i livet. Seminariet riktar sig till enhetschefer och medarbetare Varje huvudman följer upp antal upprättade SIP och identifierar initiativtagare Processledaren Respektive huvudman Spridning av den nya länsövergripande rutinen för SIP Antal upprättade SIP redovisas för processledaren april och november 2015 Strategisk plan för det lokala SIParbetet tas fram och presenteras för processledaren b)konsultationsmodellen Löpande bjuda in enhetschefer, samverkansparters inom primärvården och VÖL (vårdenhetsöverläkare) till Temagruppen Processledaren Sprida kunskap om konsultationsmodellen och aktuella ansvarsfördelningsdokument Ordförande NOSAM Nosam ordförande rapporterar till processledaren i Temagruppen när uppdraget är verkställt Antal Nosam som har avrapporterat till processledare Spridning av aktuella dokument och information b) Arbetsgruppen Unga vuxna: Ta ställning till förslag på modell och arbetssätt för Styrgruppen: sammankallande Lena Säljö Kontinuerliga styrgruppsmöten Rapporten med åtgärdsförslag klar Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 15

16 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM samordnade insatser för målgruppen unga vuxna med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning december 2014 och presenteras för Temagruppen jan 2015 Omsätta arbetsgruppens förslag till aktiva insatser Styrgruppen fortsätter arbeta med förslaget och presenterar det för Temagruppen Styrgruppen presenterar sitt arbete för Temagruppen maj 2015 b) Vård- och stödsamordningkompetensutveckling och implementering Kompetensutveckling och implementering enligt Handlingsplanen för Vårdoch stödsamordning 2015 Processledare, processutvecklare, Utvecklingsenheten omr.6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet Systematisk utvärdering av utbildningen. Systematisk uppföljning av pågående projekt görs vid projekttidens slut av befintlig handlingsplan en gång om året. Ej aktuellt Följa upp tillämpningen av Vård- och stödsamordning i respektive område Förslag: bjuda in personer som arbetar enligt samverkansmodellen från respektive huvudman Sprida information om planerad 7,5hp samt 15hp utbildning i Vårdoch stödsamordning Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 16

17 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM b)följeforskning kring samverkan Lena Säljö Maj 2015 i Temagruppen Ej aktuellt 4. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Introducera Vård- och stödsamordning inom Primärvården Öka kunskapsnivån om den somatiska översjukligheten hos psykisk sjuka Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 17

18 Temagrupp Äldre Ordförande: Åsa Lind Processledare: Linda Macke Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Målgrupp Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser. På nästa sida finns Temagrupp Äldres mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 18

19 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen b. in- och utskrivningsprocessen. (3:2 Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning. En trygg och säker vårdvistelse och utskrivningsprocess.*) c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. (2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.*) Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a.) 3:2) Arbetsgrupp gör en processkartläggning av utskrivningsprocessen. Temagruppen fram förslag på förbättringar samt hur analysmedel ska användas för att förbättra utskrivningsprocessen Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Indikatorn Utskrivningsklar följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget Ta del av det arbete som behöver göras för att förbättra utskrivningsprocessen a.) 3:2) Överenskommelse för jul och nyår och telefonlista uppdateras. Julfika anordnas på respektive sjukhus Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp SVPL Följs upp i Temagrupp Antal deltagare Följa överenskommelsen samt skicka medarbetare till Julfikat a.) 3:2) Arbetsgrupp tar fram förslag på tillägg i överenskommelsen för Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 19

20 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM medföljande till sjukhus, gällande personer över 65 år b.) 2.2) Göteborgsmodellen, ansökan skickas in. Om vi får medel anställs projektkoordinator och ett arbetsutskott utses Temagrupp/Arbetsutskott/ Projektkoordinator Löpande uppföljning av processledare och arbetsutskott Antal hembesök av primärvårdsläkare, gjorda utifrån Göteborgsmodellen. Undvikbar slutenvård. Fler mätetal tas fram vid projektstart Ta del av information och insatser relaterade till projektet. Mer info kommer om ansökan antas b.) 2.2) Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för projekt Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tar fram förslag på målgrupper och utbildningar Temagrupp Äldre/ Temagrupp Mitt i livet/ Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av utbildningar och genombrottsprogram Antal deltagare i utbildningarna och genombrottsprogram. Arbeta med PRIMUSstroke processen i primärvården. Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp stroke-drabbade. Skicka medarbetare på utbildningarna b.) 2.2) Hjärtsviktsutbildningar för läkare, ssk, ft, at och usk Temagrupp/Processledare Utvärdering av utbildningarna 2015 Antal deltagare i utbildningarna Skicka medarbetare på utbildningarna * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 20

21 d. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Första hjälpen-utbildarna anordnar utbildningar av första hjälpare till psykisk hälsa, tillsammans med kommun och primärvård. Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen 2015 Antal utbildade Anordna gemensam utbildning av medarbetare från primärvård och kommun (kontakta Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen) Stödja de fem första hjälpenutbildarna i Göteborgsområdet; hålla i nätverk Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal nätverksträffar Anordna en konferens tillsammans med GR med fokus på psykisk ohälsa och missbruk hos äldre Temagrupp/Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av konferensen 2015 Antal deltagare från Göteborgsområdet Delta i konferensen/ skicka medarbetare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 21

22 Temagruppens prioriterade områden Mål och eventuella mätetal 2.3* God och säker läkemedelsbehandling Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM Minska användandet av olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer >75 år Ansökan till ESF tillsammans med GR; äldres läkemedelsbehandling Temagrupp/Äldresatsningen Följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget * Andel läkemedelsgenomgångar för personer >75 år ska öka Följs via rapporter från VGR 2015 Antal NOSAM som har en gemensam strategi för hur man arbetar med läkemedelsgenomgångar Infoblad till NOSAM om läkemedelsgenomgångar Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen NOSAM återkopplar till processledare mars och november 2015 Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med läkemedelsgenomgångar 3.1 * Direktinläggning och öppen retur Direktinläggning är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Marknadsföra direktinläggningsremissen och rutinen; Inskrivningsklar patient Temagrupp 2015 Primärvården ska vid tillfälle använda direktinläggningsremiss; Inskrivningsklar patient. Återkoppla problem till processledare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 22

23 Mål och eventuella mätetal Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM 3.1* Öppen retur är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Bevaka SU-projektet Akutsjukvård i toppklass Temagrupp/Ledamöter från SU :1 * Samordnad individuell plan (SIP) Fortsatt implementering av SIP i kommun och primärvård samt på vissa avdelningar på SU Alla NOSAM tar fram en strategisk plan för hur de avser arbeta med SIP Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen Antal NOSAM som har en strategisk plan. NOSAM premieras med 5000 kr för inskickad plan som omfattar alla målgrupper eller +65 under Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med SIP. Planen skickas in till processledare Marknadsföra och leverera sticka till läkare på vårdcentral samt folder till den enskilde Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal vårdcentraler som tagit emot materialet 2015 Ungefärlig uppskattning av antalet SIP som är pågående NOSAM gör en uppskattning av antalet pågående SIP NOSAM/Processledare Antal uppskattade SIP mars och nov 2015 Uppskatta hur många SIP som är pågående. 2.6 * God vård i livet slut Nationella riktlinjer för palliativ vård samt nationellt och regionalt vårdprogram implementeras Anordna en palliativ konferens hösten 2015 Temagrupp/Processledare 2015 Utvärdering av konferensen 2015 Delta i konferensen * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 23

24 Samverkan i din närhet just nu Samverkanstorget.se är webbplatsen som samlar information om samverkan inom Göteborgsområdet. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 24

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM 2015-09-21 www.samverkanstorget.se 10 år - Samverkansorganisationen i backspegeln 2005 2006 2007 2011 2014 2015 Ett utvecklingsarbete under parollen Linjen

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50%

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06 Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% Bemanning Temagrupp Mitt i Livet 2013 Kommun VGPV Specialistsjukvård HSNK Intresseorg. Göteborg 2 Offentlig

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Årsrapport NOSAM Angered

Årsrapport NOSAM Angered Årsrapport NOSAM Angered 2012-12-06 Sammanfattning NOSAM Angered identifierade tre fokusfrågor som man skulle arbeta med under 2012. Utifrån frågornas karaktär bemannades styrgrupper och arbetsgrupper.

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Sammanfattning av slutrapporter från projekt med analysmedel i Göteborgsområdet 2014 2015-01-19 Sammanfattning av slutrapporter Göteborgsområdet

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att. Barn och unga ska lyckas i skolan. Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att. Barn och unga ska lyckas i skolan. Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Temagrupp Barn och Unga arbetar tillsammans för att Barn och unga ska lyckas i skolan Arbetsgrupp Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi www.samverkanstorget.se Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland 2017-10-12 Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 5 områden för samverkan på länsnivå Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Årsrapport 2014 Innehåll Ledningsgrupp för samverkan (LGS)... 3 Temagrupp Barn och unga... 8 Temagrupp Mitt i Livet... 14 Temagrupp Psykiatri... 19 Temagrupp

Läs mer

På gång inom äldreområdet!

På gång inom äldreområdet! På gång inom äldreområdet! 2016-02-04 Linda Macke Nationellt Ökad bemanning ÄO Kunskapssatsning ÄO/FH Överenskommelse: Psykisk hälsa Betänkande: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Utredning:

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Sammanställning av Västbusdialogen 7 april 2016

Sammanställning av Västbusdialogen 7 april 2016 Sammanställning av Västbusdialogen 7 april 2016 Delregionala styrgrupp Västbus har bjudit in till årlig Västbusdialog med ordförande i NOSAM barn och unga samt sammankallande i lokal arbetsgrupp Västbus.

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Årsrapport NOSAM 2013-01-03

Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Sammanfattning Erfarenheten av samverkan är att det finns en god vilja dock svårighet att hitta former, en ny situation att samarbeta, svårighet med aktivt deltagande och kontinuitet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund Anteckningar 9 sep 2016 Anteckningar FH chefsnätverket, GR 9 september 2016 Närvarande: Marie Bake, Lerum Tanja Mattsson, Alingsås Göran Hjertstrand, Mölndal Ewa Roslund, Härryda Agneta Lindell, Stenungsund

Läs mer

Lägesrapport

Lägesrapport Lägesrapport 2016-05-26 KORT OM Hälso- och sjukvårdsavtalet Hälso-och sjukvårdsavtalet är det huvudavtalsom reglerar ansvar och gränssnitt mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Avtalet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

Som underlag till handlingsplanen har arbetsgruppen utgått från följande dokument:

Som underlag till handlingsplanen har arbetsgruppen utgått från följande dokument: Handlingsplan 2016-2018 kopplad till lokal överenskommelse mellan Vetlanda kommun, somatiska och psykiatriska specialistvården samt Vetlanda vårdcentral, Aroma vårdcentral, Avonova vårdcentral, Landsbro

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxen - 2017 Mål Åtgärd Målgrupp Implementering 1)Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt god livskvalitet för brukare och

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar

Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar 2012-09-12 Samarbetsavtal Region Skåne och Kristianstad kommun psykiatri för barn och ungdomar Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom liktydande bestämmelser i HSL (8 a ) och SoL (5 kap

Läs mer

Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser

Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser Revisionsrapport en granskning i samverkan mellan revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Samverkan mellan kommunen och regionen kring barn med behov av samordnade insatser SAMVERKAN

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer