Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan 2015-2017 Sida 1"

Transkript

1 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

2 Innehåll ETT ARBETE FÖR SAMORDNADE INSATSER 3 NÄROMRÅDESSAMVERKAN, NOSAM 4 TEMAGRUPP BARN OCH UNGA 5 TEMAGRUPP MITT I LIVET 9 TEMAGRUPP PSYKIATRI 13 TEMAGRUPP ÄLDRE 18 Kapitel: Verksamhetsplan Sida 2

3 Ett arbete för samordnade insatser Samverkan är till för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. För har ledningsgruppen beslutat att arbetet inom Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet ska beakta socioekonomiskt utsatta grupper, nyanlända till Sverige, kön och personer med funktionsnedsättning. Brukarrepresentanter ska vara involverade i temagruppernas arbete. Lagstiftning kring samverkan Samordnad individuell plan 2 kap. 7 SoL, 3 f HSL Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning 5 kap. 8 a SoL, 8 a HSL Överenskommelse Missbruk och beroende 5 kap. 9 a SoL, 8 b HSL Övergripande mål Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Prioriterade målområden 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa: in- och utskrivningsprocessen tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt: den somatiska översjukligheten Kapitel: Ett arbete för samordnade insatser Verksamhetsplan Sida 3

4 Närområdessamverkan, NOSAM Uppdrag NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet samt att arbeta med de uppgifter som beskrivs under NOSAM-info i LGS verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer. Pågående arbete bör dokumenteras i en handlingsplan. Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till temagrupperna genom att en processledare kontaktas. Huvudmannen ger ett tydligt mandat till deltagarna i NOSAM-grupperna. och utvärdering Minnesanteckningar publiceras på Samverkanstorget. Anteckningarna skickas till processledaren för LGS. En uppdaterad handlingsplan ska finnas publicerad på Samverkanstorget. Handlingsplanen skickas till processledaren för LGS. sker via årsrapporten som skickas till processledaren för LGS senast 5 december. Processledarna träffar NOSAM ordförande en gång per termin. Representation I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov. Temagruppernas processledare kan medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika frågor. NOSAM-gruppen utser ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan kommun och region årsvis. Kontinuitet och mandat i representationen är viktig, ersättare utses inte. Kapitel: Närområdessamverkan, NOSAM Verksamhetsplan Sida 4

5 Temagrupp Barn och unga Ordförande: Lars Gelander Processledare: Anita Nilsson Barn och ungdomar ska lyckas i skolan Strategi Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Målgrupp Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region. På nästa sida finns Temagrupp Barn och ungas mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 5

6 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Tidiga och samordnade insatser erbjuds barn, unga och deras vårdnadshavare och de upplever att de kommit rätt med sina frågor Ta fram en modell för processkartläggning i en avgränsad geografisk del i stadsdelen Västra Gbg. Därefter pröva modellen i intresserade stadsdelar/kommuner Med brukarorganisationers hjälp belysa om tidiga och samordnade insatser erbjuds Modell framtagen Ja/nej Andel som tas emot för neuropsykiatrisk utredning innan 10 års ålder av ledtider av brukarorganisationer är framtagen ja eller nej Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus intresserad av att pröva modellen under hösten? Gemensamma utbildningsinsatser och implementering via NOSAM Antal deltagare i genomförda utbildningar, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Familjecentrerat arbetssätt ligger till grund för insatser i samverkan Implementera arbetssättet genom seminarier och workshops via NOSAM och familjecentraler med flera Antal NOSAM som genomför aktiviteter kring familjecentrerat arbetssätt Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus handlingsplan tas fram med aktiviteter utifrån resultat av lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 6

7 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Västbus riktlinjer, inklusive riktlinjerna för familjehemsplacerade barn, är väl kända och implementerade i alla verksamheter Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Tydliggöra ansvarsnivåer och uppdrag för Västbus delregionala styrgrupp i förhållande till temagrupp barn och unga Ta fram uppdragshandling för delregionala styrgruppen för Västbus Implementera Västbus och SIP genom aktiviteter utifrån delregional styrgrupp för Västbus handlingsplan, seminarier och workshops via NOSAM och de lokala arbetsgrupperna Antal NOSAM med lokal arbetsgrupp för Västbus av handlingsplan Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 NOSAM utgör styrgrupp för det lokala arbetet utifrån Västbus riktlinjer. Lokal arbetsgrupp för Västbus med uppdrag; *Dialog och erfarenhetsutbyte *Följa upp hur riktlinjer och rutiner tillämpas *Initiera och inventera lokala utbildningsbehov *Följa upp antalet genomförda Västbusmöten samt antalet upprättade SIP-planer Lokala arbetsgrupper för Västbus ska finnas i samtliga NOSAM Ta fram handlingsplan med strategi för arbetet. Redovisa uppskattat antal pågående SIP i mars och nov Barn som utreds enligt BBIC (Barns Behov i Centrum), ges möjlighet till socialpediatrisk och somatisk undersökning av barnläkare Ta fram en delregional rutin baserad på Socialstyrelsens stöddokument rörande BBIC Finns rutin ja eller nej Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 7

8 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Samordnade insatser ska finnas för barn och unga med flyktingbakgrund Kartlägga befintliga insatser och behov samt behov av insatser i samverkan Kartläggning genomförd Ja/nej Förbättrade samordnade insatser för barn med funktionsnedsättning Definiera förbättringsområden för samverkan utifrån RiFS - projektets slutrapport. Anordna inspirationsseminarium. Förbättringsområden är definierade Ja/nej Antal deltagare på seminariet, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 8

9 Temagrupp Mitt i livet Ordförande: Mona Lundahl Davies Processledare: Yvonne Andersson Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan år ska känna att vård och stödinsatserna är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter. De vård- och stödinsatser som ges ska omfatta ett hälsofrämjande perspektiv. Samverkansprocesser och rutiner behöver förbättras/utvecklas. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utgör ett strategiskt redskap i arbete. Utveckla och stärka grunden för en evidensbaserad praktik (EBP) i samverkansområdet. Målgrupp Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland). I arbetsgrupperna inbjuds olika brukarorganisationer. På nästa sida finns Temagrupp Mitt i livets mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 9

10 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. b. in- och utskrivningsprocessen. c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. d. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning år har behov av medföljande personal. Överenskommelsen ska vara välkänd och tillämpas i Göteborgsområdet. Implementering av överenskommelsen ska ske genom publicering på Samt genom spridning till linjeorganisationernas verksamheter, NOSAM och berörda brukarorganisationer i Göteborgsområdet. Överenskommelsen är: o Välkänd. Ja eller nej o Tillämpas Ja eller nej Spridning av överenskommelsen. av överenskommelsen under Återkopplar till processledaren vid eventuella problem Läkemedelslista och patientinformation ska alltid följa patienten vid utskrivning från sjukhus till annan berörd verksamhet inom kommun och primärvård. Frågan lyfts till arbetsgruppen för övergripande systemfel. Inom temagrupp Äldre och inom VGR genomförs kartläggningar och arbete för att förbättra utskrivningsprocessen. Återkopplas till Mitt i livet för vidare åtgärd. Sammanställning av åtgärdsförslag Följa arbetet kring utskrivningsprocessen. IT stödet Klara SVPL ersätts Följa införandet av nytt IT stöd Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 10

11 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tillsatt i samarbete med temagrupp Äldre. Gruppen tar fram förslag på målgrupper och utbildning. Undersöka om överenskommelsen PRIMUS kan gälla för personer under 65 år. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta i temagruppen Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp strokedrabbade. Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Kompetensutvecklingsinsatser anordnas tillsammans med temagrupp Psykiatri, och i samverkan med brukarorganisationer: Spridning av ny länsgemensam SIP, mallar m.m. via seminarier samt publicering på och spridning i linjeorganisationerna. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta Uppskatta antalet upprättade och pågående SIP (samordnade individuella planer) följs upp april och november. Strategisk plan tas fram för det lokala arbetet med SIP. Utveckla innovativa idéer för att förbättra vårdkedjeprocesser kring personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagruppen har tillsatt en arbetsgrupp vilken startat januari Uppdraget är att arbeta fram en ansökan om projektmedel till Vinnova (Innovationsmyndighet i Sverige) Har ansökan inlämnats till Vinnova? Ja eller Nej Under 2015 pågår ett förankringsarbete med genomförande av workshop m.m. Har projektmedel tilldelats? Ja eller Nej Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 11

12 Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Somatisk vård är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar Avvakta ny regional medicinsk rutin inom VGR som tas fram avseende personer med funktionsnedsättning. Därefter ska i samverkan rutin för basal hälsokontroll och riktade hälsoundersökningar tas fram. Har rutin tagit fram? Ja eller nej Informeras om framtagna rutiner Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 12

13 Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Målgrupp Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår. Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår en representant från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras. På nästa sida finns Temagrupp Psykiatris mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 13

14 3. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)åtgärder för att minska högkonsumtion av heldygnsvård Utreda och sammanställa förslag på finansiering och ansvarsfördelning av integrerade boendeformer s.k. Vård- och stödboende. Processledaren sammankallande. Representanter: Elisabet Lundberg, NSPHiG Lennart Lundin, SU Psykos Ulla Carlshamre, Göteborgs stad Marie-Louise Litzén, SU Beroende Sara Celander, SU Rättspsykiatri Marcus Lundmark, Mölndals stad Anna Wellsandt, SU Psykos Annette Halvarsson, Göteborgs stad Ingrid Rogenfelt SU Psykos 5 mars 2015 förslag till Temagrupp Ej aktuellt Beslut om hur arbetet med integrerade boendeformer ska fortsätta och verkställande av gällande beslut Temagruppen Processledaren Utreda möjligheter för att följa högkonsumtion av heldygnsvård Hugo Wallén Antal högkonsumenter och mängden konsumerad heldygnsvård Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 14

15 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)implementering och tillämpning av Samordnad individuell plan (SIP) Anordna ett gemensamt inspirationsseminarium med Psykiatrisamordningen och Temagrupp Mitt i livet. Seminariet riktar sig till enhetschefer och medarbetare Varje huvudman följer upp antal upprättade SIP och identifierar initiativtagare Processledaren Respektive huvudman Spridning av den nya länsövergripande rutinen för SIP Antal upprättade SIP redovisas för processledaren april och november 2015 Strategisk plan för det lokala SIParbetet tas fram och presenteras för processledaren b)konsultationsmodellen Löpande bjuda in enhetschefer, samverkansparters inom primärvården och VÖL (vårdenhetsöverläkare) till Temagruppen Processledaren Sprida kunskap om konsultationsmodellen och aktuella ansvarsfördelningsdokument Ordförande NOSAM Nosam ordförande rapporterar till processledaren i Temagruppen när uppdraget är verkställt Antal Nosam som har avrapporterat till processledare Spridning av aktuella dokument och information b) Arbetsgruppen Unga vuxna: Ta ställning till förslag på modell och arbetssätt för Styrgruppen: sammankallande Lena Säljö Kontinuerliga styrgruppsmöten Rapporten med åtgärdsförslag klar Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 15

16 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM samordnade insatser för målgruppen unga vuxna med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning december 2014 och presenteras för Temagruppen jan 2015 Omsätta arbetsgruppens förslag till aktiva insatser Styrgruppen fortsätter arbeta med förslaget och presenterar det för Temagruppen Styrgruppen presenterar sitt arbete för Temagruppen maj 2015 b) Vård- och stödsamordningkompetensutveckling och implementering Kompetensutveckling och implementering enligt Handlingsplanen för Vårdoch stödsamordning 2015 Processledare, processutvecklare, Utvecklingsenheten omr.6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet Systematisk utvärdering av utbildningen. Systematisk uppföljning av pågående projekt görs vid projekttidens slut av befintlig handlingsplan en gång om året. Ej aktuellt Följa upp tillämpningen av Vård- och stödsamordning i respektive område Förslag: bjuda in personer som arbetar enligt samverkansmodellen från respektive huvudman Sprida information om planerad 7,5hp samt 15hp utbildning i Vårdoch stödsamordning Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 16

17 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM b)följeforskning kring samverkan Lena Säljö Maj 2015 i Temagruppen Ej aktuellt 4. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Introducera Vård- och stödsamordning inom Primärvården Öka kunskapsnivån om den somatiska översjukligheten hos psykisk sjuka Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 17

18 Temagrupp Äldre Ordförande: Åsa Lind Processledare: Linda Macke Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Målgrupp Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser. På nästa sida finns Temagrupp Äldres mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 18

19 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen b. in- och utskrivningsprocessen. (3:2 Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning. En trygg och säker vårdvistelse och utskrivningsprocess.*) c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. (2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.*) Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a.) 3:2) Arbetsgrupp gör en processkartläggning av utskrivningsprocessen. Temagruppen fram förslag på förbättringar samt hur analysmedel ska användas för att förbättra utskrivningsprocessen Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Indikatorn Utskrivningsklar följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget Ta del av det arbete som behöver göras för att förbättra utskrivningsprocessen a.) 3:2) Överenskommelse för jul och nyår och telefonlista uppdateras. Julfika anordnas på respektive sjukhus Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp SVPL Följs upp i Temagrupp Antal deltagare Följa överenskommelsen samt skicka medarbetare till Julfikat a.) 3:2) Arbetsgrupp tar fram förslag på tillägg i överenskommelsen för Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 19

20 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM medföljande till sjukhus, gällande personer över 65 år b.) 2.2) Göteborgsmodellen, ansökan skickas in. Om vi får medel anställs projektkoordinator och ett arbetsutskott utses Temagrupp/Arbetsutskott/ Projektkoordinator Löpande uppföljning av processledare och arbetsutskott Antal hembesök av primärvårdsläkare, gjorda utifrån Göteborgsmodellen. Undvikbar slutenvård. Fler mätetal tas fram vid projektstart Ta del av information och insatser relaterade till projektet. Mer info kommer om ansökan antas b.) 2.2) Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för projekt Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tar fram förslag på målgrupper och utbildningar Temagrupp Äldre/ Temagrupp Mitt i livet/ Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av utbildningar och genombrottsprogram Antal deltagare i utbildningarna och genombrottsprogram. Arbeta med PRIMUSstroke processen i primärvården. Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp stroke-drabbade. Skicka medarbetare på utbildningarna b.) 2.2) Hjärtsviktsutbildningar för läkare, ssk, ft, at och usk Temagrupp/Processledare Utvärdering av utbildningarna 2015 Antal deltagare i utbildningarna Skicka medarbetare på utbildningarna * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 20

21 d. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Första hjälpen-utbildarna anordnar utbildningar av första hjälpare till psykisk hälsa, tillsammans med kommun och primärvård. Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen 2015 Antal utbildade Anordna gemensam utbildning av medarbetare från primärvård och kommun (kontakta Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen) Stödja de fem första hjälpenutbildarna i Göteborgsområdet; hålla i nätverk Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal nätverksträffar Anordna en konferens tillsammans med GR med fokus på psykisk ohälsa och missbruk hos äldre Temagrupp/Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av konferensen 2015 Antal deltagare från Göteborgsområdet Delta i konferensen/ skicka medarbetare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 21

22 Temagruppens prioriterade områden Mål och eventuella mätetal 2.3* God och säker läkemedelsbehandling Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM Minska användandet av olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer >75 år Ansökan till ESF tillsammans med GR; äldres läkemedelsbehandling Temagrupp/Äldresatsningen Följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget * Andel läkemedelsgenomgångar för personer >75 år ska öka Följs via rapporter från VGR 2015 Antal NOSAM som har en gemensam strategi för hur man arbetar med läkemedelsgenomgångar Infoblad till NOSAM om läkemedelsgenomgångar Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen NOSAM återkopplar till processledare mars och november 2015 Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med läkemedelsgenomgångar 3.1 * Direktinläggning och öppen retur Direktinläggning är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Marknadsföra direktinläggningsremissen och rutinen; Inskrivningsklar patient Temagrupp 2015 Primärvården ska vid tillfälle använda direktinläggningsremiss; Inskrivningsklar patient. Återkoppla problem till processledare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 22

23 Mål och eventuella mätetal Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM 3.1* Öppen retur är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Bevaka SU-projektet Akutsjukvård i toppklass Temagrupp/Ledamöter från SU :1 * Samordnad individuell plan (SIP) Fortsatt implementering av SIP i kommun och primärvård samt på vissa avdelningar på SU Alla NOSAM tar fram en strategisk plan för hur de avser arbeta med SIP Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen Antal NOSAM som har en strategisk plan. NOSAM premieras med 5000 kr för inskickad plan som omfattar alla målgrupper eller +65 under Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med SIP. Planen skickas in till processledare Marknadsföra och leverera sticka till läkare på vårdcentral samt folder till den enskilde Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal vårdcentraler som tagit emot materialet 2015 Ungefärlig uppskattning av antalet SIP som är pågående NOSAM gör en uppskattning av antalet pågående SIP NOSAM/Processledare Antal uppskattade SIP mars och nov 2015 Uppskatta hur många SIP som är pågående. 2.6 * God vård i livet slut Nationella riktlinjer för palliativ vård samt nationellt och regionalt vårdprogram implementeras Anordna en palliativ konferens hösten 2015 Temagrupp/Processledare 2015 Utvärdering av konferensen 2015 Delta i konferensen * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 23

24 Samverkan i din närhet just nu Samverkanstorget.se är webbplatsen som samlar information om samverkan inom Göteborgsområdet. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 24

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom SU, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster Göteborg Stad, Örgryte-Härlanda V S S ö v e

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04 2014-12-04 Rapport Rapportera mera våren 2014 utifrån Västbus riktlinjer Sammanställt av: Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn och Unga Madeleine Nilsson, processledare Västbus i Mölndal 1 Bakgrund

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 Närvarande: Ulla-Stina Milton, Tina Hogbäck, Urban Johansson, Lena Torstensson, Margareta

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen avser Målgruppen för handlingsplanen

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24

gunborg.brannstrom@skl.se Drogfokus 2012 10 24 Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården - ny överenskommelse med regeringen. Ett utvecklingsarbete inom Kunskap till praktik Drogfokus 2012 10 24 gunborg.brannstrom@skl.se

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

LFA-workshop. Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada

LFA-workshop. Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada LFA-workshop Rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada Dagens program 13:00-13:10 Intro kontext bakgrund och utlysning Vinnova 13:10-13:20 LFA-metoden och problemformulering 13:20-13:45 Inventering

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre

Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Reviderad version Innehåll SAMMANFATTNING sid. 3 VARFÖR EN HANDLINGSPLAN? sid. 4 Att blir gammal i Västra Götaland Äldre i Västra

Läs mer

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

Sammanfattningar av KUR-satsningar

Sammanfattningar av KUR-satsningar Sammanfattningar av KUR-satsningar Malmö med partner Inför ansökan genomfördes en workshop där tre gemensamma problemområden ringades in. En kunskapssatsning kommer att genomföras för ca 350 medarbetare.

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014

Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 1(10) Kvalitetssystem för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2014 att Barnrond vid sjukhus vårdcentraler och folktandvård Separat beskrivning för genomförande

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa

Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE. för barn och ungdomars psykiska hälsa Foto: Bildarkivet SAMVERKANSPLAN NEDSTÄMDHET/ORO MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa Bakgrund Den här samverkansplanen har tagits fram i samarbete med berörda verksamheter

Läs mer

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri

Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri 2010-02-08 Reviderad 2013-07-24 2014-07-01 Lokal handlingsplan för missbruk och beroendefrågor mellan Ale kommun, primärvård & psykiatri Arbetsgruppen har bestått av: Anita Bemerstam, enhetschef, funktionshinderenheten,

Läs mer

SAMVERKANSPLAN MELLAN SOCIALTJÄNST, REGIONAL PSYKIATRI SAMT PRIMÄRVÅRD I UDDEVALLA. Uppdraget. Bakgrund 1(12)

SAMVERKANSPLAN MELLAN SOCIALTJÄNST, REGIONAL PSYKIATRI SAMT PRIMÄRVÅRD I UDDEVALLA. Uppdraget. Bakgrund 1(12) 1(12) SAMVERKANSPLAN MELLAN SOCIALTJÄNST, REGIONAL PSYKIATRI SAMT PRIMÄRVÅRD I UDDEVALLA Denna plan utgör en plattform för ett samordnat utvecklingsarbete och syftar till att stärka samarbetet mellan berörda

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer

Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Ledning Styrning Utveckling av verksamhetens processer Centrum för Verksamhetsutveckling Tel: 031-7051674 Besöksadress: 1 Bakgrund Stora satsningar görs för närvarande inom Västra Götalandsregionen för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland

Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Ansökan om statsbidrag för implementering av nationella riktlinjer för demenssjukdom i Sörmland Bakgrund. Sörmland har kommit långt i arbetet med att utforma en god vård och omsorg för personer med demenssjukdom

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer