Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet. Kapitel: Verksamhetsplan 2015-2017 Sida 1"

Transkript

1 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet Kapitel: Verksamhetsplan Sida 1

2 Innehåll ETT ARBETE FÖR SAMORDNADE INSATSER 3 NÄROMRÅDESSAMVERKAN, NOSAM 4 TEMAGRUPP BARN OCH UNGA 5 TEMAGRUPP MITT I LIVET 9 TEMAGRUPP PSYKIATRI 13 TEMAGRUPP ÄLDRE 18 Kapitel: Verksamhetsplan Sida 2

3 Ett arbete för samordnade insatser Samverkan är till för de personer som är i behov av insatser från kommun och region. Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser. För har ledningsgruppen beslutat att arbetet inom Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet ska beakta socioekonomiskt utsatta grupper, nyanlända till Sverige, kön och personer med funktionsnedsättning. Brukarrepresentanter ska vara involverade i temagruppernas arbete. Lagstiftning kring samverkan Samordnad individuell plan 2 kap. 7 SoL, 3 f HSL Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning 5 kap. 8 a SoL, 8 a HSL Överenskommelse Missbruk och beroende 5 kap. 9 a SoL, 8 b HSL Övergripande mål Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Prioriterade målområden 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen genom att säkerställa: in- och utskrivningsprocessen tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom och beakta särskilt: den somatiska översjukligheten Kapitel: Ett arbete för samordnade insatser Verksamhetsplan Sida 3

4 Närområdessamverkan, NOSAM Uppdrag NOSAM:s uppdrag är att gemensamt definiera och arbeta utifrån behoven i närområdet samt att arbeta med de uppgifter som beskrivs under NOSAM-info i LGS verksamhetsplan. I uppdraget ingår även att vara lokal styrgrupp utifrån Västbus riktlinjer. Pågående arbete bör dokumenteras i en handlingsplan. Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till temagrupperna genom att en processledare kontaktas. Huvudmannen ger ett tydligt mandat till deltagarna i NOSAM-grupperna. och utvärdering Minnesanteckningar publiceras på Samverkanstorget. Anteckningarna skickas till processledaren för LGS. En uppdaterad handlingsplan ska finnas publicerad på Samverkanstorget. Handlingsplanen skickas till processledaren för LGS. sker via årsrapporten som skickas till processledaren för LGS senast 5 december. Processledarna träffar NOSAM ordförande en gång per termin. Representation I NOSAM sitter valda områdes- och verksamhetschefer från primärvård, kommun och stadsdel. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), medicinskt ledningsansvar inom skolhälsovården (MLA) eller folkhälsosamordnare kan delta om det finns behov. Temagruppernas processledare kan medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika frågor. NOSAM-gruppen utser ordförande. Ordförandeskapet roterar mellan kommun och region årsvis. Kontinuitet och mandat i representationen är viktig, ersättare utses inte. Kapitel: Närområdessamverkan, NOSAM Verksamhetsplan Sida 4

5 Temagrupp Barn och unga Ordförande: Lars Gelander Processledare: Anita Nilsson Barn och ungdomar ska lyckas i skolan Strategi Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö. Målgrupp Alla barn, ungdomar och deras familjer samt barn och ungdomar med behov av samordnade insatser från kommun och region. På nästa sida finns Temagrupp Barn och ungas mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 5

6 1. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Tidiga och samordnade insatser erbjuds barn, unga och deras vårdnadshavare och de upplever att de kommit rätt med sina frågor Ta fram en modell för processkartläggning i en avgränsad geografisk del i stadsdelen Västra Gbg. Därefter pröva modellen i intresserade stadsdelar/kommuner Med brukarorganisationers hjälp belysa om tidiga och samordnade insatser erbjuds Modell framtagen Ja/nej Andel som tas emot för neuropsykiatrisk utredning innan 10 års ålder av ledtider av brukarorganisationer är framtagen ja eller nej Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus intresserad av att pröva modellen under hösten? Gemensamma utbildningsinsatser och implementering via NOSAM Antal deltagare i genomförda utbildningar, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Familjecentrerat arbetssätt ligger till grund för insatser i samverkan Implementera arbetssättet genom seminarier och workshops via NOSAM och familjecentraler med flera Antal NOSAM som genomför aktiviteter kring familjecentrerat arbetssätt Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Lokal arbetsgrupp barn och unga/ Västbus handlingsplan tas fram med aktiviteter utifrån resultat av lokala workshops om familjecentrerat arbetssätt Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 6

7 2. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Västbus riktlinjer, inklusive riktlinjerna för familjehemsplacerade barn, är väl kända och implementerade i alla verksamheter Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Tydliggöra ansvarsnivåer och uppdrag för Västbus delregionala styrgrupp i förhållande till temagrupp barn och unga Ta fram uppdragshandling för delregionala styrgruppen för Västbus Implementera Västbus och SIP genom aktiviteter utifrån delregional styrgrupp för Västbus handlingsplan, seminarier och workshops via NOSAM och de lokala arbetsgrupperna Antal NOSAM med lokal arbetsgrupp för Västbus av handlingsplan Antal som deltagit i seminarier och lokala workshops, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 NOSAM utgör styrgrupp för det lokala arbetet utifrån Västbus riktlinjer. Lokal arbetsgrupp för Västbus med uppdrag; *Dialog och erfarenhetsutbyte *Följa upp hur riktlinjer och rutiner tillämpas *Initiera och inventera lokala utbildningsbehov *Följa upp antalet genomförda Västbusmöten samt antalet upprättade SIP-planer Lokala arbetsgrupper för Västbus ska finnas i samtliga NOSAM Ta fram handlingsplan med strategi för arbetet. Redovisa uppskattat antal pågående SIP i mars och nov Barn som utreds enligt BBIC (Barns Behov i Centrum), ges möjlighet till socialpediatrisk och somatisk undersökning av barnläkare Ta fram en delregional rutin baserad på Socialstyrelsens stöddokument rörande BBIC Finns rutin ja eller nej Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 7

8 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Samordnade insatser ska finnas för barn och unga med flyktingbakgrund Kartlägga befintliga insatser och behov samt behov av insatser i samverkan Kartläggning genomförd Ja/nej Förbättrade samordnade insatser för barn med funktionsnedsättning Definiera förbättringsområden för samverkan utifrån RiFS - projektets slutrapport. Anordna inspirationsseminarium. Förbättringsområden är definierade Ja/nej Antal deltagare på seminariet, betyg avseende nyttan för arbetet i vardagen samt för stärkt samverkan, skala 1-10 Kapitel: Temagrupp Barn och unga Verksamhetsplan Sida 8

9 Temagrupp Mitt i livet Ordförande: Mona Lundahl Davies Processledare: Yvonne Andersson Personer med sjukdom/funktionsnedsättning mellan år ska känna att vård och stödinsatserna är tillgängliga, trygga, säkra och samordnade. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter. De vård- och stödinsatser som ges ska omfatta ett hälsofrämjande perspektiv. Samverkansprocesser och rutiner behöver förbättras/utvecklas. Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser utgör ett strategiskt redskap i arbete. Utveckla och stärka grunden för en evidensbaserad praktik (EBP) i samverkansområdet. Målgrupp Patienter/brukare med behov av samordnade insatser i åldern år. Begreppet Mitt i Livet är en vid definition och rymmer människor med olika sjukdomar och/eller funktionsnedsättning Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår två representanter från intresseorganisationen HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västra Götaland). I arbetsgrupperna inbjuds olika brukarorganisationer. På nästa sida finns Temagrupp Mitt i livets mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 9

10 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. b. in- och utskrivningsprocessen. c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. d. Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning år har behov av medföljande personal. Överenskommelsen ska vara välkänd och tillämpas i Göteborgsområdet. Implementering av överenskommelsen ska ske genom publicering på Samt genom spridning till linjeorganisationernas verksamheter, NOSAM och berörda brukarorganisationer i Göteborgsområdet. Överenskommelsen är: o Välkänd. Ja eller nej o Tillämpas Ja eller nej Spridning av överenskommelsen. av överenskommelsen under Återkopplar till processledaren vid eventuella problem Läkemedelslista och patientinformation ska alltid följa patienten vid utskrivning från sjukhus till annan berörd verksamhet inom kommun och primärvård. Frågan lyfts till arbetsgruppen för övergripande systemfel. Inom temagrupp Äldre och inom VGR genomförs kartläggningar och arbete för att förbättra utskrivningsprocessen. Återkopplas till Mitt i livet för vidare åtgärd. Sammanställning av åtgärdsförslag Följa arbetet kring utskrivningsprocessen. IT stödet Klara SVPL ersätts Följa införandet av nytt IT stöd Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 10

11 Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tillsatt i samarbete med temagrupp Äldre. Gruppen tar fram förslag på målgrupper och utbildning. Undersöka om överenskommelsen PRIMUS kan gälla för personer under 65 år. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta i temagruppen Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp strokedrabbade. Samordnade individuella planer (SIP) används som instrument för samordnade insatser Kompetensutvecklingsinsatser anordnas tillsammans med temagrupp Psykiatri, och i samverkan med brukarorganisationer: Spridning av ny länsgemensam SIP, mallar m.m. via seminarier samt publicering på och spridning i linjeorganisationerna. Utvärdering av genomförda utbildningsinsatser o Antal deltagare o Upplevd nytta Uppskatta antalet upprättade och pågående SIP (samordnade individuella planer) följs upp april och november. Strategisk plan tas fram för det lokala arbetet med SIP. Utveckla innovativa idéer för att förbättra vårdkedjeprocesser kring personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagruppen har tillsatt en arbetsgrupp vilken startat januari Uppdraget är att arbeta fram en ansökan om projektmedel till Vinnova (Innovationsmyndighet i Sverige) Har ansökan inlämnats till Vinnova? Ja eller Nej Under 2015 pågår ett förankringsarbete med genomförande av workshop m.m. Har projektmedel tilldelats? Ja eller Nej Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 11

12 Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Mål Aktivitet och mätetal NOSAM Somatisk vård är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar Avvakta ny regional medicinsk rutin inom VGR som tas fram avseende personer med funktionsnedsättning. Därefter ska i samverkan rutin för basal hälsokontroll och riktade hälsoundersökningar tas fram. Har rutin tagit fram? Ja eller nej Informeras om framtagna rutiner Kapitel: Temagrupp Mitt i livet Verksamhetsplan Sida 12

13 Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser. Strategi Samverkansarbetet inom Göteborgsområdet ska stärka och systematiskt förbättra berörda verksamheter som riktar sig till personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Målgrupp Vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd. Även personer med ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, somatisk sjukdom eller intellektuell funktionsnedsättning ingår. Patient- och brukarmedverkan I temagruppen ingår en representant från intresseorganisationen NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. I arbetsgrupper kommer brukarrepresentation att säkras. På nästa sida finns Temagrupp Psykiatris mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 13

14 3. Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen. a. in- och utskrivningsprocessen. b. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)åtgärder för att minska högkonsumtion av heldygnsvård Utreda och sammanställa förslag på finansiering och ansvarsfördelning av integrerade boendeformer s.k. Vård- och stödboende. Processledaren sammankallande. Representanter: Elisabet Lundberg, NSPHiG Lennart Lundin, SU Psykos Ulla Carlshamre, Göteborgs stad Marie-Louise Litzén, SU Beroende Sara Celander, SU Rättspsykiatri Marcus Lundmark, Mölndals stad Anna Wellsandt, SU Psykos Annette Halvarsson, Göteborgs stad Ingrid Rogenfelt SU Psykos 5 mars 2015 förslag till Temagrupp Ej aktuellt Beslut om hur arbetet med integrerade boendeformer ska fortsätta och verkställande av gällande beslut Temagruppen Processledaren Utreda möjligheter för att följa högkonsumtion av heldygnsvård Hugo Wallén Antal högkonsumenter och mängden konsumerad heldygnsvård Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 14

15 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a)implementering och tillämpning av Samordnad individuell plan (SIP) Anordna ett gemensamt inspirationsseminarium med Psykiatrisamordningen och Temagrupp Mitt i livet. Seminariet riktar sig till enhetschefer och medarbetare Varje huvudman följer upp antal upprättade SIP och identifierar initiativtagare Processledaren Respektive huvudman Spridning av den nya länsövergripande rutinen för SIP Antal upprättade SIP redovisas för processledaren april och november 2015 Strategisk plan för det lokala SIParbetet tas fram och presenteras för processledaren b)konsultationsmodellen Löpande bjuda in enhetschefer, samverkansparters inom primärvården och VÖL (vårdenhetsöverläkare) till Temagruppen Processledaren Sprida kunskap om konsultationsmodellen och aktuella ansvarsfördelningsdokument Ordförande NOSAM Nosam ordförande rapporterar till processledaren i Temagruppen när uppdraget är verkställt Antal Nosam som har avrapporterat till processledare Spridning av aktuella dokument och information b) Arbetsgruppen Unga vuxna: Ta ställning till förslag på modell och arbetssätt för Styrgruppen: sammankallande Lena Säljö Kontinuerliga styrgruppsmöten Rapporten med åtgärdsförslag klar Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 15

16 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM samordnade insatser för målgruppen unga vuxna med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning december 2014 och presenteras för Temagruppen jan 2015 Omsätta arbetsgruppens förslag till aktiva insatser Styrgruppen fortsätter arbeta med förslaget och presenterar det för Temagruppen Styrgruppen presenterar sitt arbete för Temagruppen maj 2015 b) Vård- och stödsamordningkompetensutveckling och implementering Kompetensutveckling och implementering enligt Handlingsplanen för Vårdoch stödsamordning 2015 Processledare, processutvecklare, Utvecklingsenheten omr.6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborgs Universitet Systematisk utvärdering av utbildningen. Systematisk uppföljning av pågående projekt görs vid projekttidens slut av befintlig handlingsplan en gång om året. Ej aktuellt Följa upp tillämpningen av Vård- och stödsamordning i respektive område Förslag: bjuda in personer som arbetar enligt samverkansmodellen från respektive huvudman Sprida information om planerad 7,5hp samt 15hp utbildning i Vårdoch stödsamordning Kapitel: Temagrupp Psykiatri Verksamhetsplan Sida 16

17 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM b)följeforskning kring samverkan Lena Säljö Maj 2015 i Temagruppen Ej aktuellt 4. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom. a. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Introducera Vård- och stödsamordning inom Primärvården Öka kunskapsnivån om den somatiska översjukligheten hos psykisk sjuka Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Vi avser att arbeta med detta under 2016 Avvaktar den Regionala utvecklingsplanen för psykiatri Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 17

18 Temagrupp Äldre Ordförande: Åsa Lind Processledare: Linda Macke Den enskilde ska uppleva att vården och omsorgen är samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Målgrupp Personer som är 65 år eller äldre och som har behov av samordnande vård och omsorgsinsatser. På nästa sida finns Temagrupp Äldres mål- och aktivitetsplan. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 18

19 Utveckla samordnad vård, stöd och omsorg för individen b. in- och utskrivningsprocessen. (3:2 Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning. En trygg och säker vårdvistelse och utskrivningsprocess.*) c. tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion. (2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.*) Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM a.) 3:2) Arbetsgrupp gör en processkartläggning av utskrivningsprocessen. Temagruppen fram förslag på förbättringar samt hur analysmedel ska användas för att förbättra utskrivningsprocessen Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Indikatorn Utskrivningsklar följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget Ta del av det arbete som behöver göras för att förbättra utskrivningsprocessen a.) 3:2) Överenskommelse för jul och nyår och telefonlista uppdateras. Julfika anordnas på respektive sjukhus Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp SVPL Följs upp i Temagrupp Antal deltagare Följa överenskommelsen samt skicka medarbetare till Julfikat a.) 3:2) Arbetsgrupp tar fram förslag på tillägg i överenskommelsen för Temagrupp/Processledare Arbetsgrupp Följs upp i Temagrupp 2015 Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 19

20 Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM medföljande till sjukhus, gällande personer över 65 år b.) 2.2) Göteborgsmodellen, ansökan skickas in. Om vi får medel anställs projektkoordinator och ett arbetsutskott utses Temagrupp/Arbetsutskott/ Projektkoordinator Löpande uppföljning av processledare och arbetsutskott Antal hembesök av primärvårdsläkare, gjorda utifrån Göteborgsmodellen. Undvikbar slutenvård. Fler mätetal tas fram vid projektstart Ta del av information och insatser relaterade till projektet. Mer info kommer om ansökan antas b.) 2.2) Strokeutbildningar och genombrottsprogram inom ramen för projekt Jämlik Strokevård. Arbetsgrupp tar fram förslag på målgrupper och utbildningar Temagrupp Äldre/ Temagrupp Mitt i livet/ Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av utbildningar och genombrottsprogram Antal deltagare i utbildningarna och genombrottsprogram. Arbeta med PRIMUSstroke processen i primärvården. Dialog i NOSAM kring hur kommun och primärvård möter upp stroke-drabbade. Skicka medarbetare på utbildningarna b.) 2.2) Hjärtsviktsutbildningar för läkare, ssk, ft, at och usk Temagrupp/Processledare Utvärdering av utbildningarna 2015 Antal deltagare i utbildningarna Skicka medarbetare på utbildningarna * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Utveckla arbetet med samordnade insatser för personer med psykisk ohälsa/sjukdom Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 20

21 d. den somatiska översjukligheten Aktivitet Ansvar för aktiviteten Mätetal NOSAM Första hjälpen-utbildarna anordnar utbildningar av första hjälpare till psykisk hälsa, tillsammans med kommun och primärvård. Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen 2015 Antal utbildade Anordna gemensam utbildning av medarbetare från primärvård och kommun (kontakta Agneta Bergqvist, utvecklingsledare Äldresatsningen) Stödja de fem första hjälpenutbildarna i Göteborgsområdet; hålla i nätverk Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal nätverksträffar Anordna en konferens tillsammans med GR med fokus på psykisk ohälsa och missbruk hos äldre Temagrupp/Processledare/ Äldresatsningen Utvärdering av konferensen 2015 Antal deltagare från Göteborgsområdet Delta i konferensen/ skicka medarbetare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 21

22 Temagruppens prioriterade områden Mål och eventuella mätetal 2.3* God och säker läkemedelsbehandling Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM Minska användandet av olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer >75 år Ansökan till ESF tillsammans med GR; äldres läkemedelsbehandling Temagrupp/Äldresatsningen Följs löpande i Resultattavlan på Samverkanstorget * Andel läkemedelsgenomgångar för personer >75 år ska öka Följs via rapporter från VGR 2015 Antal NOSAM som har en gemensam strategi för hur man arbetar med läkemedelsgenomgångar Infoblad till NOSAM om läkemedelsgenomgångar Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen NOSAM återkopplar till processledare mars och november 2015 Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med läkemedelsgenomgångar 3.1 * Direktinläggning och öppen retur Direktinläggning är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Marknadsföra direktinläggningsremissen och rutinen; Inskrivningsklar patient Temagrupp 2015 Primärvården ska vid tillfälle använda direktinläggningsremiss; Inskrivningsklar patient. Återkoppla problem till processledare Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 22

23 Mål och eventuella mätetal Aktivitet Ansvar för aktiviteten NOSAM 3.1* Öppen retur är ett arbetssätt inom Göteborgsområdets samtliga sjukhusområden Bevaka SU-projektet Akutsjukvård i toppklass Temagrupp/Ledamöter från SU :1 * Samordnad individuell plan (SIP) Fortsatt implementering av SIP i kommun och primärvård samt på vissa avdelningar på SU Alla NOSAM tar fram en strategisk plan för hur de avser arbeta med SIP Temagrupp/NOSAM/ Äldresatsningen Antal NOSAM som har en strategisk plan. NOSAM premieras med 5000 kr för inskickad plan som omfattar alla målgrupper eller +65 under Ta fram en strategisk plan för det lokala arbetet med SIP. Planen skickas in till processledare Marknadsföra och leverera sticka till läkare på vårdcentral samt folder till den enskilde Temagrupp/Äldresatsningen 2015 Antal vårdcentraler som tagit emot materialet 2015 Ungefärlig uppskattning av antalet SIP som är pågående NOSAM gör en uppskattning av antalet pågående SIP NOSAM/Processledare Antal uppskattade SIP mars och nov 2015 Uppskatta hur många SIP som är pågående. 2.6 * God vård i livet slut Nationella riktlinjer för palliativ vård samt nationellt och regionalt vårdprogram implementeras Anordna en palliativ konferens hösten 2015 Temagrupp/Processledare 2015 Utvärdering av konferensen 2015 Delta i konferensen * Målen är hämtade ifrån Regional handlingsplan med särskilt fokus på de mest sjuka äldre; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 23

24 Samverkan i din närhet just nu Samverkanstorget.se är webbplatsen som samlar information om samverkan inom Göteborgsområdet. Kapitel: Temagrupp Äldre Verksamhetsplan Sida 24

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar

Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Analysarbete - Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar Sammanfattning av slutrapporter från projekt med analysmedel i Göteborgsområdet 2014 2015-01-19 Sammanfattning av slutrapporter Göteborgsområdet

Läs mer

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013

Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal. Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Årsberättelse 2013 Västbus delregionala ledningsgrupp för Fyrbodal Uppdrag Den delregionala ledningsgruppens uppdrag är att kontinuerligt och enligt Västbus

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Mobil Närvård Skaraborg

Mobil Närvård Skaraborg Välkomna Mobil Närvård Skaraborg Bakgrund 96.000 invånare 6 kommuner 10 vårdcentraler varav 4 privata Skaraborgs sjukhus Lidköping Startskottet för Närvård västra Skaraborg år 2001 Ledningsgruppen träffas

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet

Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Strokeprocessen mellan sjukhus och primärvård inom Göteborgsområdet Informationsöverföring av Stroke/TIA patienter från sjukhus till primärvård Med patienten i centrum hela vägen Lena Arvidsson, Projektledare/distriktssköterska

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014

Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Projekt Barn som anhöriga 2012-2014 Nationell satsning sker på utvecklingsarbete som stödjer barn och unga som har föräldrar med olika svårigheter. I hälso- och sjukvårdslagen har lyfts in barns särskilda

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan

för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Handlingsplan Dokumenttyp Uppdrag Handlingsplan Genomförande av planen för Den Nära Vården Upprättat av Utfärdsdatum Sidnr Carina Westerelve 2013-05-30 1 (13) Godkänt av Datum för godkännande Samordningsgruppen för

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse om samverkan kring personer med betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom SU, Psykiatri Psykos, Psykosvård Öster Göteborg Stad, Örgryte-Härlanda V S S ö v e

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Inspirationsdag med fokus pa tidiga insatser och familjecentrerat arbetssa tt

Inspirationsdag med fokus pa tidiga insatser och familjecentrerat arbetssa tt Inspirationsdag med fokus pa tidiga insatser och familjecentrerat arbetssa tt Medverkande: Moderatorer: Lars Gelander, verksamhetschef Angereds Närsjukhus & Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar. att godk- a framtagen strategiplan om anhörigstöd Lilian Gullberg, projektledare 0413-620 22 110615 VOO IOU Vård- och omsorgsnämnden.5, INVESTOR NPEOPLE Strategiplan anhörigstöd Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Närvårdsområde Alingsås LEDNINGSGRUPP NÄRVÅRDSOMSRÅDE ALINGSÅS Datum: 2015-05-08 Tid: Kl 09:00-12:00 Plats: Vård och äldreomsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9 Lokal: Sunnerö, plan 0 FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04

Rapport. utifrån Västbus riktlinjer. Rapportera mera. våren 2014 2014-12-04 2014-12-04 Rapport Rapportera mera våren 2014 utifrån Västbus riktlinjer Sammanställt av: Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn och Unga Madeleine Nilsson, processledare Västbus i Mölndal 1 Bakgrund

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster

Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020. Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa 2015-2020 Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Närsjukvården väster Samverkansöverenskommelse för barns och ungas hälsa mellan Motala kommun;

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet

Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet Handlingsplan Gemensamt ansvar för vård, behandling och resultat vid placering utanför det egna hemmet 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen avser Målgruppen för handlingsplanen

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED VÅRDSAMVERKAN BARN OCH UNGA/VÄSTBUS DEN 18 SEPTEMBER 2015 Närvarande: Ulla-Stina Milton, Tina Hogbäck, Urban Johansson, Lena Torstensson, Margareta

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom

RAPPORT. Datum 2012-02-10. Slutrapport från arbetsgruppen Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom Strategisk plan för den psykiatriska vården i Skåne Kroppslig hälsa hos personer med allvarig och omfattande psykisk sjukdom Emelie Sundén Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 29, 040-675 31 26 emelie.sunden@skane.se

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16 Närvarande:

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens

Även vid övriga torändringar. till exenipel byte av kontaktperson eller fbrändringar av värdcentralens Avser Näromrädet:Lysekil kommun Datum: 2015-01-07 Ersätter tidigare plan daterad: 2014-05-12 UTGANGSPUNKTER, eniigt Krav- och kvalitetsbok med gällande tillämpningsanvisningar Näromrädesplanen regierar

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer