SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(18) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl :25 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen tisdagen 15 december kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Yvonne Persson Paragrafer Ordförande Leif Öbrink (FP) Justerande Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Yvonne Persson Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2(18) Beslutande Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Ola Hägg (S) Agneta Tjärnhammar (M) Incan Löfstedt (SD) Liselott Vahermägi (S) Bodil Toll (M) Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Lena Dafgård (SN) Miriam Irene Malm (V) Thomas Johansson (S) Tiina Georgios (M) tjänstgör istället för Georgios Tsiouras (M) Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard-Günster (C) Maria Schneider (S) Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Maria Schneider (S) kl Fredrik Holmström (SD) Jacob Gegerfeldt (M) Lars Lindberg (S) Nisse Malm (PP) Nicholas Nikander (FP) Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Malin Friberg (M) Bengt Holwaster (MP) Parvaneh Ahmadi (S) Rolf Åberg (SN) Eva Westin Gustafsson (V) tjänstgör istället för Sandra Piedrahita (V) Fredrik Brodin (M) Whille Karlsson (S) Antonella Pirrone (KD) Ammar Baldawi (M) Yvonne Lundin (S) Eva Wennerberg (C) Agneta Hagström (M) Johan Augustsson (S) Leif Öbrink (FP), ordförande Ingelie Walldén (MP) tjänstgör istället för Bernt Månsson (MP) mellan kl Bernt Månsson (MP) kl Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Helen Sellström Edberg (S) kl Helen Sellström Edberg (S) kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3(18) Ralf Kullman (M) Sonja Perneby (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) kl Madelene Sloot (V) André Andersson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Monica Kullman (M) Panagiota Pontikis (FP) Bo Persson (FP) Ingvar Lundstedt (KD) Parwana Sohrabi (S) Ove Forsberg (S) Linda Walkeby (S) kl Adriana Haxhimustafa (S) kl Eva Westin Gustafsson (V) Ingelie Walldén (MP) kl Anders Eriksson (MP) Rolf Hofsten (PP) Greta Olin Landström (PP) Övriga närvarande: Birgitta Elvås, kommunchef Annika Fri, kanslichef/kommunjurist kl Anna Eklund, planeringschef Charlotte Dahlbom, socialchef, kl Yvonne Persson, sekreterare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) Kf 210 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(18) KF 211 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 november Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 2 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 december Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(18) Kf 212 Justering av sammanträdets protokoll Kommunfullmäktiges beslut Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) utses att jämte ordföranden Leif Öbrink (FP) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 15 december 2014, klockan 09:00. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(18) Kf 213 Ks Kfn Bun Msn Son Ksf Ec Akten Mål och budget 2015 samt ekonomisk plan för Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade ändringar. 2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Reservationer De ledamöter som representerar Moderaterna (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 1 och 2 till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Kristdemokraterna (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Centerpartiet (C) reseverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sorundanet (SN) reserverar sig mot beslutspunkt förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(18) Kf 213 Protkollsanteckning Sverigedemokraterna (SD) deltar ej i beslutpunkter 1-7 i beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att begränsa talartiden enligt följande: Kommunstyrelsens ordförande har 15 minuters talartid, nämndordförandens för respektive nämnd 5 minuter, Moderaternas gruppledare; 15 minuter, övriga gruppledare har 10 minuters talartid och övriga debattinlägg 3 minuter. Inga repliker görs under föredragningen utan i anslutning till den allmänna debatten. Ärendebeskrivning Behandlingen av Mål och budget har skjutits fram till kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2014, på grund av försening av beredningen av förslaget med anledning av valet. Budgetförslag har inkommit från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sorundanet samt Vänsterpartiet. Kommunallagen (8 kap 9 ) kräver att beslut om fastställande av skattesatsen ska tas före november månads utgång. Därför fattade kommunfullmäktige i november 2014 beslut om skattesatsen för år Beslutet innebar en oförändrad skattesats på 19:83 kr per skattekrona för Kommunstyrelsen har behandlat förslag till taxor den 18 november Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(18) Kf Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(18) Kf Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 november Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med följande tillägg: Tillägg: Tillägg till majoritetens förslag på sidan 22 under rubriken Socialnämnden. Tillägg i mål och budget (S) + (FP) och (MP) fogas till protokollet som bilaga A. Ordföranden har ordet: Utveckling och framtidstro i hela kommunen, fogas till protokollet som bilaga B. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(18) Kf 213 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) föredrar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi (S) föredrar barn- och utbildningsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) föredrar socialnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Schneider (S) föredrar kultur och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag och yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur och fritidsnämndens kommande ordförande Catrine Ek (MP) föredrar kultur- och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Harry Bouveng (M), oppositionsråd, föredrar moderaternas förslag till budget yrkar bifall till densamma med följande ändringar samt tillstyrker beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag: Ändringar och tillägg: Ändring av beslutsats i punkt 2 moderaternas förslag till budget. Ändringarna fogas till protokollet bilaga C. Lena Dafgård (SN) föredrar budgetförslag från Sorundanet och yrkar bifall till densamma. Miriam Malm (V) anmäler särskilt yttrande som fogas till protokollet bilaga D1. Miriam Malm (V) överlämnar även Vänsterpartiets budgetförslag som fogas till protokollet bilaga D2. Theresia Bergendahl (C) föredrar budgetförslag från Centerpartiet och yrkar bifall till densamma. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(18) Kf 213 Antonella Pirrone (KD) föredrar Kristdemokraternas förslag till budget inklusive ändringar och yrkar bifall till densamma. Ändringar och tillägg: Ändringar i Kristdemokraternas budgetförslag sidan 10. Ändringarna fogas till protokollet bilaga E. Fredrik Holmström (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag till budget. Incan Löfstedt (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i omröstningen gällande beslutspunkt 1-7. Yrkanden fortsättning Bodil Toll (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetsförslag med Harry Bouvengs (M) yrkade tillägg och ändringar. Lars Lindberg (S), Nickolas Nikander (FP), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S) och Thomas Johansson (S) yrkar bifall till (S)+(FP) och (MP) budgetförslag med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl :45. Kommunfullmäktige fortsätter budgetdebatten Kommunfullmäktige debatterar budgetförslagen. I debatten deltar Anna Ljundell (S), Harry Bouveng (M), Nickolas Nikander (FP) Lena Dafgård (SN), Agneta Tjärnhammar (M), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S), Liselott Vahermägi (S), Catrin Ek (MP), Ola Hägg (S) samt Daniel Adborn (FP). Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning beträffande beslutspunkter Beslutspunkt 1: Bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren , i enlighet med majoritetens förslag (S) och (FP) och (MP) förslag, med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade tillägg, eller bifall till Moderaternas budgetförslag med de av Harry Bouveng (M) yrkade ändringar och tillägg, eller till Kristdemokraternas budgetförslag, Sorundanets budgetförslag eller Centerpartiets budgetförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(18) Kf 213 Beslutspunkt 2: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Beslutspunkt 3: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 4: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 5: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Beslutspunkt 6: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Beslutpunkt 7: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Beslutspunkt 8: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(18) Kf 213 Beslutspunkt 9: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 10: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Beslutspunkt 11: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 12: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Proposition Proposition 1 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015, samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelens ordförandes yrkade tillägg. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(18) Kf 213 Proposition 3 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelen såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 5 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Proposition 6 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 6 och finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Proposition 7 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 7 och finner att kommunfullmäktige att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Proposition 8 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 8 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 18(18) Kf 213 Proposition 9 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 9 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 10 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 10 och finner att kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Proposition 11 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 11 och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 12 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 12 och finner att kommunfullmäktige antar ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Utveckling och framtidstro i hela kommunen Bilaga A kf Inom kort går vi in i en ny mandatperiod och Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet kan idag presentera en stark gemensam budget för jobben och välfärden. Vårt fokus kommer självklart att ligga på att utveckla kvaliteten i våra viktigaste välfärdsområden, och vi satsar stora resurser framför allt på barn och unga i årets budget. Urbaniseringen och marknadskrafterna sätter ett naturligt fokus på stadens utveckling. Allt fler vill bo i en stad och kommunen ska naturligtvis bidra till att staden kan ta tillvara på det intresse som finns och att så mycket investeringar som möjligt hamnar i Nynäshamn, istället för i någon annan kommun. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöttar utvecklingen i hela kommunen så att alla som bor i Nynäshamn kan känna framtidstro. Utvecklingen av landsbygden kommer därför att ges ett särskilt fokus de kommande åren genom att vi inrättar ett särskilt landsbygdsutskott under Kommunstyrelsen. Landsbygdutskottets huvudsakliga uppgift blir att arbeta fram ett utvecklingsprogram för landsbygden tillsammans med boende, näringsidkare och övriga civilsamhället. Grunden för vår ekonomi är befolkningens inkomster. Varje insats för att underlätta medborgarnas återinträde på arbetsmarknaden, eller för ett företag att anställa en person till, är en vinst för samhället och ligger högt på vår prioriteringslista. För oss handlar det både om att öka antalet arbetstillfällen i Nynäshamn och öka medborgarnas möjligheter att möta arbetsmarknadens behov. På utbudssidan jobbar vi med att underlätta för nyetableringar och bygger vidare på vårt samarbete med det lokala näringslivet för att de ska ha bättre möjlighet att växa och utvecklas. Fortsatt befolkningstillväxt är också viktigt för kommunens långsiktiga ekonomi och vi både kan och vill växa. Vårt fokus på livskvalitet och attraktivitet, kombinerat med ett varierat bostadsbyggande, skapar förutsättningar både för tillväxt och ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att alla ska kunna få en andra chans att ta sig vidare i livet, ingen ska fastna i försörjningsstöd, arbetslöshet eller sjukskrivning. Genom samarbete med andra aktörer samordnar vi samhällets resurser kring dem som behöver extra stöd på vägen tillbaka. Projektet Alla i Arbete har exempelvis gett många försörjningsstödstagare en återkoppling till arbetsmarknaden. Barns och ungdomars livsvillkor ska förbättras Förskolan är en av de verksamheter som genomgående har högt betyg i våra medborgarenkäter och det är viktigt och bra. Men det finns fortsatta utvecklingsbehov. Vår målsättning är att förskolan ska kunna möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar startade ett kvalitetsprojekt på två förskolor och det fortsätter även under nästa år. Goda erfarenheter från detta ska därefter spridas till de övriga förskolorna. Utöver detta satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor på fler specialpedagoger i förskolan för att tidigt utveckla stöd till barn som behöver

20 det. Under 2015 får Barn- och utbildningsnämnden också i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en kvalitetsutvecklingsplan för kommunens förskolor. Vi vill också öka möjligheterna till, och intresset för, kommunens kultur- och fritidsutbud så att färre åringar blir sittande hemma ensamma efter skolans slut. Ett koncept för Rik fritid utvecklas just nu i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen under första delen av En del familjer och barn behöver mer stöd än andra under delar av livet. Under flera år har vi utvecklat nya stödfunktioner för att kunna ge ett samlat stöd till dem som av olika skäl behöver det. Vi har ett mobilt skolteam som framgångsrikt arbetar för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolgång. Vi arbetar med föräldrautbildningar och flera stödverksamheter inom socialtjänsten. Under 2015 kommer socialförvaltningen att inrätta ett "barnskyddsteam" för att kunna genomföra särskilda insatser i familjer där barn riskerar att omhändertas. Goda skolresultat är en av de viktigaste förutsättningarna både för både jobb och hälsa, därför är skolan en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan satsa på. Nynäshamns skolresultat har förbättrats på bred front de senaste fyra åren, från de nationella proven i åk 3, till andelen elever på gymnasiet som får slutbetyg. Flera av de insatser vi satsat på de senaste åren har gett resultat, men mer behöver göras för att elevernas resultatutveckling ska fortsätta att förbättras. Det finns ingen patentlösning för bättre skolresultat, men det finns forskning som visar att vissa insatser är mer effektiva än andra. För att kunna möta alla elevers behov behöver vi stärka elevhälsoarbetet och kommunens specialpedagogiska insatser. Under 2015 satsar vi 4 miljoner för att anställa fler specialpedagoger och speciallärare i våra skolor. Nynäshamn är en av Sveriges effektivaste skolkommuner och det är ett gott betyg till våra lärare. Genom att satsa på kompetensutveckling, lön och förbättrat stöd vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för våra lärare att utföra sitt viktiga arbete. Totalt utökas Barn- och utbildningsnämndens budget med ca 27 mkr. Vi tar steg mot ett hållbart samhälle En del äldre tycker inte att hemtjänst räcker för att känna sig trygga i sina hem. Ofta är ensamheten svår och bostaden dåligt anpassad när kroppen inte riktigt hänger med. Under nästa år kommer vi att utveckla en tryggare form av boende på Balder, en mellanform mellan det egna hemmet och vård- och omsorgsboendet. Ett tillgängligt boende där man kan äta eller umgås tillsammans med andra tror vi kommer att höja livskvaliteten för många. Socialförvaltningen kommer också att inrätta en koordinator för att utveckla sociala aktiviteter för äldre i samarbete med bland annat frivilligorganisationer.

21 Fler och fler aktörer har fått upp ögonen för Nynäshamn vad gäller bostadsbyggande och särskilt glädjande är att det nu också finns privata byggherrar som bygger hyresrätter, vid sidan av vårt eget kommunala bostadsbolag. Bl a byggs just nu ca 90 nya hyresrätter i Nickstadalen. För att ha en dynamisk och varierad bostadsmarknad behöver vi bygga med olika upplåtelseformer. AB Nynäshamnsbostäder ska bygga 200 hyresrätter under mandatperioden. Vi jobbar också aktivt med flera nya bostadsprojekt, allt från större planer, som Källberga och Telegrafen, till mindre förtätningar, som radhusen framför Viaskolan. Arbetet med att uppnå målen i Tillgänglighetsplanen och våra miljömål fortsätter, bl a kommer vår satsning på skolmaten öka förutsättningarna för våra kök att nå målet om minst 25 % ekologiska livsmedel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare tre miljoner för att fortsätta rusta upp våra offentliga rum, gator och grönområden samt att påbörja Centrumlyftet i Ösmo. Den viktigaste resursen för att nå våra mål är självklart våra medarbetare. Varje dag utför de storverk i det tysta. Att de kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt är avgörande för hur vi medborgare uppfattar kommunen. Även våra medarbetare ska ha frihet att utvecklas och det är särskilt viktigt när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de kommande åren. Under 2015 kommer flera chefs- och ledarutvecklingsinsatser startas för att stödja våra chefer i deras ledarroll. Det är också viktigt att våra medarbetare kan arbeta så länge man önskar. Vi ser med oro på att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och kommer därför att intensifiera arbetet för att vända den utvecklingen. En "strategi för ett friskt arbetsliv" ska arbetas fram under ledning av Kommunstyrelsen. För att Nynäshamn ska nå sin fulla potential krävs samarbete. Vi är en kommun med många olika kvaliteter från landsbygdens kulturhistoria och öppna landskap, till en vacker och levande stad mitt i havsbandet. Varje kommundel har sina unika utmaningar och möjligheter, men ingen del är oberoende av de andra. För varje dag ska vi bygga vidare och utveckla våra kvaliteter tillsammans med medborgarna och näringslivet, så att allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv. Tillsammans bygger vi framtidens Nynäshamn där alla har frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle! Kommunstyrelsens ordförande

22 Bilaga B kf Tilläggsyrkande till budgetförslag från S, FP och MP: Sid. 22 (48) under socialnämnden Socialnämnden skall utreda rätt till äldreboende för personer över 85 år utan biståndsbedömning samt kommande behov av olika äldreboenden. I} rij j/j / (;~ ivv ( vr~

23 Bilaga C kf KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTSSATSER 1. Fastställa Moderaternas förslag till Mål och Budget för år 2015 samt plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamns bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 % 7. Till de i kommunfulhnäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med ett grundstöd om kr /parti och ett mandatstöd om kr :-/mandat i fullmäktige att utbetalas kvartalsvis.

24 Bilaga Dl kf Vänsterpartiet Särskild yttrande Under förra fullmäktigesammanträdet bestämdes skattesatsen för kommande budgetår till 19:83. I och med det så föll Vänsterpartiets rambudget för Vanligtvis brukar inte det vara ett sådant förfarande som man har i ett budgetläge, men på grund av valresultatet och kommunallagens bestämmelser var vi dock nödgade att ta ett sådant beslut. E ftersom skattesatsen blev oförändrad föll samtidigt Vänsterpartiets budget. Därför kommer vi idag att rösta aktivt på S, Mp och FP:s budgetförslag. Idag spelar det alltfor stor roll var du bor i Nynäshamn, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och vilket kon du tillhor for vilka mojligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill att alla ska ha rätt att utforma sina egna liv. Politikens storsta uppgift enligt oss är därför att minska klyftorna, att få ett solidariskt Nyn;ishamns kommun. Vår budget hade giort detta och således bifogas den till detta s ~irskilda yttr;mdet. För Vänsterpartiet i Nynäshamn Mirre Malm - gruppledare

25 Bilaga D2 kf Vänsterpartiet Nynäshamn Vänsterpartiets förslag Till Mål och budget för 2015 Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Strategisk plan Budget 2015 Ekonomisk plan för

26 Vänsterpartiets Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Vi vill i vårt budgetförslag dela med oss av en vision. Den är riktad till de boende och de som är verksamma i Nynäshamns kommun och ger således en förståelse vad Vänsterpartiet vill uppnå. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Det innebär att vi i våra beslut tar ställning på ett sådant sätt att orättvisa skillnader mellan olika grnpper i samhället minskar. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryck.ande könsmaktordning som berövar kvinnor grundlägg-ande mänskliga rättigheter. Vi bekämpar kapitalismen, den ekonomiska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig. Olika former av särbehandling och skillnader som beror på kön, klass, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund måste därför också bekämpas. Satsningar som syftar till att öka jämställdhet och jämlikhet ska aktivt stimuleras. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet måste ges högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala verksamheterna. Det finns ett:- behov av nytänkande i de kommunala verksamheterna, men försäljning-ar och privatiseringar är inte svar på det behovet. Vi anser att en utveckling och kvalitetshöjning inom de verksamheter vi har, är en bättre lösning än privatiseringar av hela eller delar av de olika kommunala verksamheterna. Enligt vår uppfattning skall våra skattemedel fullt ut användas till de verksamheter som åligger oss. De skall inte omvandlas till vinster i privata företags årsredovisningar. En kvalitetsutveckling som ger avtryck ska genomföras inom förskola, skola och all vård och omsorg om barn, unga, vuxna och äldre. Brukarna ska erbjudas ökad delaktighet i utvecklingen av dessa verksamheter. Största prioritet vill Vänsterpartiet lägga på skolans undervisning och omsorgen om barn och ungdomar, men även Individ- och familjeomsorgen samt omsorgerna om äldre och handikappade måste Bi ökade resurser. Förskola och skola måste få förutsättningt1r att bedriva verksamhet med en högre kvalitet än vad resurserna medger i dag. Dessa verksamheters främsta uppgift är att ge alla barn förutsättningar att skapa sig ett bra liv som vuxna. Grupp- och klasstorlekar måste minska om detta ska kunna bli verklighet. Även verksamheter som ger ungdomar möjligheter till och förutsättni~gar för meningsfulla fritidssysselsattning-ar måste få ökade resurser för att möta de problem med klotter och annan skadegörelse som ökat kraftigt under senare år. Människor som av olika anledningar inte funnit den plats i samhället som de flesta av oss tar för given är en grnpp vi inte får glömma. Därför ska Individ- och familjeomsorgen gemensamt med hyresvärdar i kommunen prioritera förebyggande arbete för att minimera hemlöshet samt kvalitetsutveckla de boendeformer vi kan erbjuda dessa människor. Social och ekonomisk utslagning samt olika former av etnisk diskriminering är företeelser som vi med kraft vill motverka. Könsrelaterad lönediskriminering skall med all kraft bekämpas, både inom kommunens egna verksamheter och i samhället i övrigt. Det nya klassamhället ska inte tillåtas fä fotfäste i Nynäshamn. Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling både ekologiskt och ekonomisk. Vi vill att Ekokommun Nynäshamn skall vara en förebild när det gäller hu~hållning med resurser. Detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de kommun~la verksamheterna som i kommunen i övrigt. Därmed vill vi ta vårt ansvar för att bidra till en

27 rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgång<ir och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. De prioritering<ir vi väljer att göra står inte i motsats till utveckling inom andra områden. Vi tror att satsningar på förb ~ittrade villkor och förutsättningar för personalen i våra verksamheter i sig kommer att medföra att kvaliteten höjs. Förkortad arbetstid, ökade möjligheter till kompetensutveckling, jämställda löner och högre personaltäthet är exempel på åtgärder som kommer att gynna både de som behöver kommunens tjänster och de som utför dem. Vi gör inte anspråk på att har svar på alla frågor som kommer att dyka upp under den tid visionen försöker bes~:i-iva. Lika lite som någon annan har vi tillgång till en kristallkula där framtidens utveckling blir synlig på beg-äran. Men vi har en tydlig målsättning med den politik vi vill bedriva. Vårt mål ;_ir, både på kort och på lång sikt ett Solidariskt Nynäshamn.

28 Vision Nynäshamn 2025 Vår ge1nensamma styrka Nynäshamns kommun är ett samhälle präglat av gemensamt ansvar och solidaritet, där alla har en möjlighet till delaktighet och inflytande och där ingen ställs utanför. Vi har konsekvent tagit vara på våra största tillgfogar som är: Aktiva Ko1J11Jll1J1i1111evå11are Mi!)ö1J1edvela11de J_,evt111de skä1gård F ra1j1tidstro Det finns ett tydligt medvetande om kommunens målsättning och styrka och en positiv syn på våra möjligheter att utvecklas ytterligare. Väl genomförda konsekvensanalyser har genomförts inför alla viktiga beslut och tack vare detta har inga större misstag begåtts. Fokus har lagts på kvalitativt förebyggande arbete, i första hand för barn och ungdomar. De svagaste i samhället har fött det stöd och den hjälp de behöver när de behöver det. Eftersom vi arbetar starkt kring förebyggande är Nynäshamns kommun också ledande i Sverige kring socioekonomi. Befolkning Befolkningen i Ekokommun Nynäshamn har ökat med ca personer de senaste åren. Sbilen till detta iir delvis inflyttningen till Stockholmsområdet och den förbättrade infrastrukturen, men också att kommunen skaffat sig ett grundmurat rykte om att sätta välfärd och solidaritet främst. Människor som vill bo bra, och ha kv;tlitet i förskola, skola, äldre- och h;mdikappomsorg och på fritiden har flyttat hit. Ett antal företagsctableringar till följd av de förbiittrade kommunikationerna och utbyggnaden av hamnen på Norviks udde har också bidragit till att intresset för att bosätta sig i Nynäshamn ökat kraftigt. Närheten, och tillg~ingligheten, rjjj havet i.ir också en viktig faktor för mfö111iskors val av boende i Nyn;ishamn. J\ v de ca personer som tidigare pendlade in till jobb i kommunen har flertalet numera bosatt sig här. Det finns dock fortfarande en väsentlig ;rndel pendlare både till och från kommunen. Infrastruktur Det,finns dubbclspår till Västerhaninge och en ny anslutning till fjärrtåg via Grödingebanan. Utbyggnaden med ting~ perronger och d;irmcd möjligheten att köra längre tågset, har bidragit till att de allmänna kommunikationerna förb~ttrats kraftigt. Pendeltågen g-år i halvtimmestrafik under hela resdygnet och ännu tätare i rusning-strnfik. Tågen stannar fortfar<mcle vid alla stationer med undantag för ett antal tåg med förkortad restid som bara stannar vid vissa stationer mellan Viisterh;minge och Stockholm. Tillgänglighet och kvalitet har ökat mark<mt. Siikerheten på v;ig 125 har förb;ittrats avsev;irt och tyngre trafik som tidigare använde väg 225 har styrts över på jiimv;ig eller hänvisats till andra vägar. Viltstängsel med breda tunnlar som vilt km passera igenom ;ir byggt hings de viltrikaste områdena längs vägen. Cykelvägn;itet är numera väl utbyggt i hela kommunen och det finns numera säkra cykelväg<tr iinda till Stockholm. Den nya hamnen i Norvik iir klar. Det nya området i anslutning till hmnnen är utbyggt och mång<t nya företag med hamnn;irn verksamhet har etablerat sig. Färjetrafiken har utvidgats och stärkt besöksniiringen och Nynäshamn är nu etablerat som Stockholmsområdets port östernt. Den elektroniska kommunikationen har utvecklats, blivit mer tillg-änglig och har skapat möjligheter för alternativa arbetssätt båd ~ för företag och ansthllda. Alla hushåll och företag i kon1111unen har tillg< mg till bredb;md. Arbetsmarknad och näringsliv Nyniishamnarna har på senare år fätt privatliv och arbete att g-å ihop på ett betydligt biittre sfat iin för lo år sed;m. Då var stressen i s;unhället stor, med många och kostsamma långtidssjukskrivningar som följd. Nynäsh;unns kommun insåg till sist att detta var ohållbart och beslöt att genomföra om 30-tinunarsvecka med bibehållen lön. Det har i sin tur lett till att fler fått arbete och kvinnor slipper numera att sj;ilva subventionera sin arbets tidsförkortning med sfu1kt lön och sänkt pension som följd. De tidig;ue så vanligt förekonummde orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män iir sedan lfu1ge avskaffade.

29 Den kommunala servicen har fätt utökade tider och längre täckning per dag då de anställda numera km påverka sin arbetstid i större utstdckning. Både kommunen och privata företag erbjuder numera likvärdig;a möjligheter till arbete för funktionshindrade. Långtidssjukskrivningarna har minskat påtagligt vilket ger en bättre ekonomi för både de anställda, kommunen och övrigt näringsliv. Sam1mmtaget har detta inneburit att folkhälsan kraftigt har förbättrats i kommunen. Människorna har fött mer ledig tid och orkar därför berika sin fritid med menings föll sysselsättning som motion och tid till sociala kontakter med seikt och vänner. Det finns numera tid för att orka engagera sig i samhället och barnens skolor s;unt gå studiecirklar för sin egen bildnings skull. Arbetstillfällena för de som bor i kommunen har ökat markant. Den höga kvaliteten i den kommunala se1vicen har fått företag att flytta hit och de förbättrade kommunikationerna har gett Nynäshamnarna tillgfmg till en större regional arbetsmarknad. Mång<t nya jobb har tillkommit, framför allt inom vår offentliga sektor, IT-sektorn, hamnnära verksamheter och besöksnäringen, men även genom ökad Östersjöhandel, förstärkt sjöfart och genom en medveten satsning på olika former av utbildningsverksamhet. Ett marint forskningslaboratorium har skapats i samarbete med högskolor och företag. Fler av dem som tidig;1re pendlade ut har nu arbete i kommunen. Flera nya företag, ökade möjligheter till dist<msarbete samt utvecklingen hos de red<m etablerade företagen har möjliggjort detta. Kommunen har bidragit till utvecklingen genom en god planberedskap och ett fran1gångsrikt s;murbete med det lokala näringslivet. Att göra livet lättare att leva h<mdlar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetstid och tu1ställningsvillkor, men också om en v;u fi.ingerande förskola, skola och handikapp- och äldreomsorg. För att underlätta framför allt för lågavlönade ens<m1föräldrar gilller fortfarande en såkallad noll taxa inom förskola och skolbarnomsorg. Utvecklingen på Nickstal1öjden, med insprängda lokala näringsverksamheter har visat goda resultat. Flera småföretag, främst inom h;mtverk, hwdel och service, har etablerats. Badhuset, med stor bassäng och tillhörande avdelning med äventyrsbad, som byggdes i anslutning till Nickstabadet och färdigställdes 2018 har blivit en stor foungång. Den ökade aktiviteten i hela området medförde att en del kommunal se1vice, bl. a. en kombination av bibliotek och medborgarkontor, på prov placerades d;lr. Eftersom resultaten av proven blev lyckade har dessa verksamheter numera blivit permanenta. 1 centrala Nynäsh;unn har näringslivet expanderat, dels beroende på ett bilfritt, utbyggt och för alla tillgängligt och välkomnande centrum. Ett ökat bostadsby.&:,>ande i centmm har också bidragit till detta. Företag som velat etablera sig i Nynäshamn har haft lätt att finna kompetent personal eftersom N yn;ishwm blivit populiirt som bostadsort bl.a. genom en medveten och konsekvent satsning på utbildning, s;unt på god personaltätl1et och hög kvalitet inom de offentliga verksamheterna. Kommunens satsning på företagslotsar har också bidragit till en mycket positiv utveckling vad g-äller nyetablering av företag. Miljö, samhällsbyggande och boende Miljö- och klimatarbetet har utvecklats vidare och ligger till gnmd för alla beslut. Målet har varit och är ett ekologiskt hållbart N ynäshamn där hushållning med naturresurser och kretsloppstänk<mde genomsyrar all verks;unhet. Oljeeldningen har ersatts med alternativa energiformer. Biobränslebaserad fjänv;irme kombinerat med ett flertal ;mdra miljövänliga uppvärmningssystem har ersatt all eldningsolja i centralorten, Ösmo och Stora Vika. Pltmeringen för vindkraftverk som gjordes för tio år sedan har gett gott resultat och flera väl fungerande sådana finns numera i kommunen. Vind- och vågkraftsparken uttu1för Ltu1dsort har haft invigning på första etappen och har börjat leverera miljövänlig el till kommunens innevånare. Målet med att all kommunal verkstunhet klimatneutral och fossilbdnslefri är klart. Vattenfråg,m i Nyn;ishamns tätorter har lösts på ett långsiktigt hållbart sätt. Skyddsklassningen av k;insliga naturmiljöer har fortsatt och åtgärder för att bevara kommunens unika natur vidtas ständigt. Situationen i Östersjön har kraftigt föfbättrats genom överenskommelser om minimering av utsläpp och ett förbud mot industriellt fiske. Kopplingen mell<m dels Miljö-, dels Folkhälsoarbete har utvecklats och Nynäshwm är numera vida känt för sitt ;ubete med dessa frågor. Detta har dessutom giort att frågorna har vuxit och känns tu1gelägna för både innevånare och näringsliv. De centrala begreppen för all verksrunhet inom kommunen ;ir ekologisk helhetssyn, hushållning med m;inniskor och naturresurser samt ett utvecklat kretsloppstänkru1de. Miljötänk;mdet är numera en naturlig del av det dagligt1 livet.

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sidan 1 av 4 Plats och tid Närvarande ledamöter Turbergsrummet, plan 13 kl.14:00 Benkt Kullgard (M) ordförande Bo Johansson (FP) Roger Sjöberg (S) Margareta Cantell (C) Gert Nordin (KD) Tahir Qureshi (V)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer