SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(18) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl :25 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen tisdagen 15 december kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Yvonne Persson Paragrafer Ordförande Leif Öbrink (FP) Justerande Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Yvonne Persson Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2(18) Beslutande Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Ola Hägg (S) Agneta Tjärnhammar (M) Incan Löfstedt (SD) Liselott Vahermägi (S) Bodil Toll (M) Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Lena Dafgård (SN) Miriam Irene Malm (V) Thomas Johansson (S) Tiina Georgios (M) tjänstgör istället för Georgios Tsiouras (M) Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard-Günster (C) Maria Schneider (S) Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Maria Schneider (S) kl Fredrik Holmström (SD) Jacob Gegerfeldt (M) Lars Lindberg (S) Nisse Malm (PP) Nicholas Nikander (FP) Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Malin Friberg (M) Bengt Holwaster (MP) Parvaneh Ahmadi (S) Rolf Åberg (SN) Eva Westin Gustafsson (V) tjänstgör istället för Sandra Piedrahita (V) Fredrik Brodin (M) Whille Karlsson (S) Antonella Pirrone (KD) Ammar Baldawi (M) Yvonne Lundin (S) Eva Wennerberg (C) Agneta Hagström (M) Johan Augustsson (S) Leif Öbrink (FP), ordförande Ingelie Walldén (MP) tjänstgör istället för Bernt Månsson (MP) mellan kl Bernt Månsson (MP) kl Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Helen Sellström Edberg (S) kl Helen Sellström Edberg (S) kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3(18) Ralf Kullman (M) Sonja Perneby (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) kl Madelene Sloot (V) André Andersson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Monica Kullman (M) Panagiota Pontikis (FP) Bo Persson (FP) Ingvar Lundstedt (KD) Parwana Sohrabi (S) Ove Forsberg (S) Linda Walkeby (S) kl Adriana Haxhimustafa (S) kl Eva Westin Gustafsson (V) Ingelie Walldén (MP) kl Anders Eriksson (MP) Rolf Hofsten (PP) Greta Olin Landström (PP) Övriga närvarande: Birgitta Elvås, kommunchef Annika Fri, kanslichef/kommunjurist kl Anna Eklund, planeringschef Charlotte Dahlbom, socialchef, kl Yvonne Persson, sekreterare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) Kf 210 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(18) KF 211 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 november Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 2 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 december Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(18) Kf 212 Justering av sammanträdets protokoll Kommunfullmäktiges beslut Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) utses att jämte ordföranden Leif Öbrink (FP) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 15 december 2014, klockan 09:00. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(18) Kf 213 Ks Kfn Bun Msn Son Ksf Ec Akten Mål och budget 2015 samt ekonomisk plan för Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade ändringar. 2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Reservationer De ledamöter som representerar Moderaterna (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 1 och 2 till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Kristdemokraterna (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Centerpartiet (C) reseverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sorundanet (SN) reserverar sig mot beslutspunkt förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(18) Kf 213 Protkollsanteckning Sverigedemokraterna (SD) deltar ej i beslutpunkter 1-7 i beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att begränsa talartiden enligt följande: Kommunstyrelsens ordförande har 15 minuters talartid, nämndordförandens för respektive nämnd 5 minuter, Moderaternas gruppledare; 15 minuter, övriga gruppledare har 10 minuters talartid och övriga debattinlägg 3 minuter. Inga repliker görs under föredragningen utan i anslutning till den allmänna debatten. Ärendebeskrivning Behandlingen av Mål och budget har skjutits fram till kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2014, på grund av försening av beredningen av förslaget med anledning av valet. Budgetförslag har inkommit från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sorundanet samt Vänsterpartiet. Kommunallagen (8 kap 9 ) kräver att beslut om fastställande av skattesatsen ska tas före november månads utgång. Därför fattade kommunfullmäktige i november 2014 beslut om skattesatsen för år Beslutet innebar en oförändrad skattesats på 19:83 kr per skattekrona för Kommunstyrelsen har behandlat förslag till taxor den 18 november Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(18) Kf Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(18) Kf Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 november Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med följande tillägg: Tillägg: Tillägg till majoritetens förslag på sidan 22 under rubriken Socialnämnden. Tillägg i mål och budget (S) + (FP) och (MP) fogas till protokollet som bilaga A. Ordföranden har ordet: Utveckling och framtidstro i hela kommunen, fogas till protokollet som bilaga B. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(18) Kf 213 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) föredrar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi (S) föredrar barn- och utbildningsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) föredrar socialnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Schneider (S) föredrar kultur och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag och yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur och fritidsnämndens kommande ordförande Catrine Ek (MP) föredrar kultur- och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Harry Bouveng (M), oppositionsråd, föredrar moderaternas förslag till budget yrkar bifall till densamma med följande ändringar samt tillstyrker beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag: Ändringar och tillägg: Ändring av beslutsats i punkt 2 moderaternas förslag till budget. Ändringarna fogas till protokollet bilaga C. Lena Dafgård (SN) föredrar budgetförslag från Sorundanet och yrkar bifall till densamma. Miriam Malm (V) anmäler särskilt yttrande som fogas till protokollet bilaga D1. Miriam Malm (V) överlämnar även Vänsterpartiets budgetförslag som fogas till protokollet bilaga D2. Theresia Bergendahl (C) föredrar budgetförslag från Centerpartiet och yrkar bifall till densamma. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(18) Kf 213 Antonella Pirrone (KD) föredrar Kristdemokraternas förslag till budget inklusive ändringar och yrkar bifall till densamma. Ändringar och tillägg: Ändringar i Kristdemokraternas budgetförslag sidan 10. Ändringarna fogas till protokollet bilaga E. Fredrik Holmström (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag till budget. Incan Löfstedt (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i omröstningen gällande beslutspunkt 1-7. Yrkanden fortsättning Bodil Toll (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetsförslag med Harry Bouvengs (M) yrkade tillägg och ändringar. Lars Lindberg (S), Nickolas Nikander (FP), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S) och Thomas Johansson (S) yrkar bifall till (S)+(FP) och (MP) budgetförslag med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl :45. Kommunfullmäktige fortsätter budgetdebatten Kommunfullmäktige debatterar budgetförslagen. I debatten deltar Anna Ljundell (S), Harry Bouveng (M), Nickolas Nikander (FP) Lena Dafgård (SN), Agneta Tjärnhammar (M), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S), Liselott Vahermägi (S), Catrin Ek (MP), Ola Hägg (S) samt Daniel Adborn (FP). Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning beträffande beslutspunkter Beslutspunkt 1: Bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren , i enlighet med majoritetens förslag (S) och (FP) och (MP) förslag, med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade tillägg, eller bifall till Moderaternas budgetförslag med de av Harry Bouveng (M) yrkade ändringar och tillägg, eller till Kristdemokraternas budgetförslag, Sorundanets budgetförslag eller Centerpartiets budgetförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(18) Kf 213 Beslutspunkt 2: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Beslutspunkt 3: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 4: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 5: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Beslutspunkt 6: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Beslutpunkt 7: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Beslutspunkt 8: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(18) Kf 213 Beslutspunkt 9: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 10: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Beslutspunkt 11: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 12: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Proposition Proposition 1 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015, samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelens ordförandes yrkade tillägg. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(18) Kf 213 Proposition 3 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelen såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 5 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Proposition 6 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 6 och finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Proposition 7 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 7 och finner att kommunfullmäktige att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Proposition 8 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 8 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 18(18) Kf 213 Proposition 9 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 9 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 10 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 10 och finner att kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Proposition 11 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 11 och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 12 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 12 och finner att kommunfullmäktige antar ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Utveckling och framtidstro i hela kommunen Bilaga A kf Inom kort går vi in i en ny mandatperiod och Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet kan idag presentera en stark gemensam budget för jobben och välfärden. Vårt fokus kommer självklart att ligga på att utveckla kvaliteten i våra viktigaste välfärdsområden, och vi satsar stora resurser framför allt på barn och unga i årets budget. Urbaniseringen och marknadskrafterna sätter ett naturligt fokus på stadens utveckling. Allt fler vill bo i en stad och kommunen ska naturligtvis bidra till att staden kan ta tillvara på det intresse som finns och att så mycket investeringar som möjligt hamnar i Nynäshamn, istället för i någon annan kommun. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöttar utvecklingen i hela kommunen så att alla som bor i Nynäshamn kan känna framtidstro. Utvecklingen av landsbygden kommer därför att ges ett särskilt fokus de kommande åren genom att vi inrättar ett särskilt landsbygdsutskott under Kommunstyrelsen. Landsbygdutskottets huvudsakliga uppgift blir att arbeta fram ett utvecklingsprogram för landsbygden tillsammans med boende, näringsidkare och övriga civilsamhället. Grunden för vår ekonomi är befolkningens inkomster. Varje insats för att underlätta medborgarnas återinträde på arbetsmarknaden, eller för ett företag att anställa en person till, är en vinst för samhället och ligger högt på vår prioriteringslista. För oss handlar det både om att öka antalet arbetstillfällen i Nynäshamn och öka medborgarnas möjligheter att möta arbetsmarknadens behov. På utbudssidan jobbar vi med att underlätta för nyetableringar och bygger vidare på vårt samarbete med det lokala näringslivet för att de ska ha bättre möjlighet att växa och utvecklas. Fortsatt befolkningstillväxt är också viktigt för kommunens långsiktiga ekonomi och vi både kan och vill växa. Vårt fokus på livskvalitet och attraktivitet, kombinerat med ett varierat bostadsbyggande, skapar förutsättningar både för tillväxt och ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att alla ska kunna få en andra chans att ta sig vidare i livet, ingen ska fastna i försörjningsstöd, arbetslöshet eller sjukskrivning. Genom samarbete med andra aktörer samordnar vi samhällets resurser kring dem som behöver extra stöd på vägen tillbaka. Projektet Alla i Arbete har exempelvis gett många försörjningsstödstagare en återkoppling till arbetsmarknaden. Barns och ungdomars livsvillkor ska förbättras Förskolan är en av de verksamheter som genomgående har högt betyg i våra medborgarenkäter och det är viktigt och bra. Men det finns fortsatta utvecklingsbehov. Vår målsättning är att förskolan ska kunna möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar startade ett kvalitetsprojekt på två förskolor och det fortsätter även under nästa år. Goda erfarenheter från detta ska därefter spridas till de övriga förskolorna. Utöver detta satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor på fler specialpedagoger i förskolan för att tidigt utveckla stöd till barn som behöver

20 det. Under 2015 får Barn- och utbildningsnämnden också i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en kvalitetsutvecklingsplan för kommunens förskolor. Vi vill också öka möjligheterna till, och intresset för, kommunens kultur- och fritidsutbud så att färre åringar blir sittande hemma ensamma efter skolans slut. Ett koncept för Rik fritid utvecklas just nu i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen under första delen av En del familjer och barn behöver mer stöd än andra under delar av livet. Under flera år har vi utvecklat nya stödfunktioner för att kunna ge ett samlat stöd till dem som av olika skäl behöver det. Vi har ett mobilt skolteam som framgångsrikt arbetar för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolgång. Vi arbetar med föräldrautbildningar och flera stödverksamheter inom socialtjänsten. Under 2015 kommer socialförvaltningen att inrätta ett "barnskyddsteam" för att kunna genomföra särskilda insatser i familjer där barn riskerar att omhändertas. Goda skolresultat är en av de viktigaste förutsättningarna både för både jobb och hälsa, därför är skolan en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan satsa på. Nynäshamns skolresultat har förbättrats på bred front de senaste fyra åren, från de nationella proven i åk 3, till andelen elever på gymnasiet som får slutbetyg. Flera av de insatser vi satsat på de senaste åren har gett resultat, men mer behöver göras för att elevernas resultatutveckling ska fortsätta att förbättras. Det finns ingen patentlösning för bättre skolresultat, men det finns forskning som visar att vissa insatser är mer effektiva än andra. För att kunna möta alla elevers behov behöver vi stärka elevhälsoarbetet och kommunens specialpedagogiska insatser. Under 2015 satsar vi 4 miljoner för att anställa fler specialpedagoger och speciallärare i våra skolor. Nynäshamn är en av Sveriges effektivaste skolkommuner och det är ett gott betyg till våra lärare. Genom att satsa på kompetensutveckling, lön och förbättrat stöd vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för våra lärare att utföra sitt viktiga arbete. Totalt utökas Barn- och utbildningsnämndens budget med ca 27 mkr. Vi tar steg mot ett hållbart samhälle En del äldre tycker inte att hemtjänst räcker för att känna sig trygga i sina hem. Ofta är ensamheten svår och bostaden dåligt anpassad när kroppen inte riktigt hänger med. Under nästa år kommer vi att utveckla en tryggare form av boende på Balder, en mellanform mellan det egna hemmet och vård- och omsorgsboendet. Ett tillgängligt boende där man kan äta eller umgås tillsammans med andra tror vi kommer att höja livskvaliteten för många. Socialförvaltningen kommer också att inrätta en koordinator för att utveckla sociala aktiviteter för äldre i samarbete med bland annat frivilligorganisationer.

21 Fler och fler aktörer har fått upp ögonen för Nynäshamn vad gäller bostadsbyggande och särskilt glädjande är att det nu också finns privata byggherrar som bygger hyresrätter, vid sidan av vårt eget kommunala bostadsbolag. Bl a byggs just nu ca 90 nya hyresrätter i Nickstadalen. För att ha en dynamisk och varierad bostadsmarknad behöver vi bygga med olika upplåtelseformer. AB Nynäshamnsbostäder ska bygga 200 hyresrätter under mandatperioden. Vi jobbar också aktivt med flera nya bostadsprojekt, allt från större planer, som Källberga och Telegrafen, till mindre förtätningar, som radhusen framför Viaskolan. Arbetet med att uppnå målen i Tillgänglighetsplanen och våra miljömål fortsätter, bl a kommer vår satsning på skolmaten öka förutsättningarna för våra kök att nå målet om minst 25 % ekologiska livsmedel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare tre miljoner för att fortsätta rusta upp våra offentliga rum, gator och grönområden samt att påbörja Centrumlyftet i Ösmo. Den viktigaste resursen för att nå våra mål är självklart våra medarbetare. Varje dag utför de storverk i det tysta. Att de kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt är avgörande för hur vi medborgare uppfattar kommunen. Även våra medarbetare ska ha frihet att utvecklas och det är särskilt viktigt när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de kommande åren. Under 2015 kommer flera chefs- och ledarutvecklingsinsatser startas för att stödja våra chefer i deras ledarroll. Det är också viktigt att våra medarbetare kan arbeta så länge man önskar. Vi ser med oro på att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och kommer därför att intensifiera arbetet för att vända den utvecklingen. En "strategi för ett friskt arbetsliv" ska arbetas fram under ledning av Kommunstyrelsen. För att Nynäshamn ska nå sin fulla potential krävs samarbete. Vi är en kommun med många olika kvaliteter från landsbygdens kulturhistoria och öppna landskap, till en vacker och levande stad mitt i havsbandet. Varje kommundel har sina unika utmaningar och möjligheter, men ingen del är oberoende av de andra. För varje dag ska vi bygga vidare och utveckla våra kvaliteter tillsammans med medborgarna och näringslivet, så att allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv. Tillsammans bygger vi framtidens Nynäshamn där alla har frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle! Kommunstyrelsens ordförande

22 Bilaga B kf Tilläggsyrkande till budgetförslag från S, FP och MP: Sid. 22 (48) under socialnämnden Socialnämnden skall utreda rätt till äldreboende för personer över 85 år utan biståndsbedömning samt kommande behov av olika äldreboenden. I} rij j/j / (;~ ivv ( vr~

23 Bilaga C kf KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTSSATSER 1. Fastställa Moderaternas förslag till Mål och Budget för år 2015 samt plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamns bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 % 7. Till de i kommunfulhnäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med ett grundstöd om kr /parti och ett mandatstöd om kr :-/mandat i fullmäktige att utbetalas kvartalsvis.

24 Bilaga Dl kf Vänsterpartiet Särskild yttrande Under förra fullmäktigesammanträdet bestämdes skattesatsen för kommande budgetår till 19:83. I och med det så föll Vänsterpartiets rambudget för Vanligtvis brukar inte det vara ett sådant förfarande som man har i ett budgetläge, men på grund av valresultatet och kommunallagens bestämmelser var vi dock nödgade att ta ett sådant beslut. E ftersom skattesatsen blev oförändrad föll samtidigt Vänsterpartiets budget. Därför kommer vi idag att rösta aktivt på S, Mp och FP:s budgetförslag. Idag spelar det alltfor stor roll var du bor i Nynäshamn, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och vilket kon du tillhor for vilka mojligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill att alla ska ha rätt att utforma sina egna liv. Politikens storsta uppgift enligt oss är därför att minska klyftorna, att få ett solidariskt Nyn;ishamns kommun. Vår budget hade giort detta och således bifogas den till detta s ~irskilda yttr;mdet. För Vänsterpartiet i Nynäshamn Mirre Malm - gruppledare

25 Bilaga D2 kf Vänsterpartiet Nynäshamn Vänsterpartiets förslag Till Mål och budget för 2015 Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Strategisk plan Budget 2015 Ekonomisk plan för

26 Vänsterpartiets Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Vi vill i vårt budgetförslag dela med oss av en vision. Den är riktad till de boende och de som är verksamma i Nynäshamns kommun och ger således en förståelse vad Vänsterpartiet vill uppnå. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Det innebär att vi i våra beslut tar ställning på ett sådant sätt att orättvisa skillnader mellan olika grnpper i samhället minskar. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryck.ande könsmaktordning som berövar kvinnor grundlägg-ande mänskliga rättigheter. Vi bekämpar kapitalismen, den ekonomiska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig. Olika former av särbehandling och skillnader som beror på kön, klass, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund måste därför också bekämpas. Satsningar som syftar till att öka jämställdhet och jämlikhet ska aktivt stimuleras. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet måste ges högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala verksamheterna. Det finns ett:- behov av nytänkande i de kommunala verksamheterna, men försäljning-ar och privatiseringar är inte svar på det behovet. Vi anser att en utveckling och kvalitetshöjning inom de verksamheter vi har, är en bättre lösning än privatiseringar av hela eller delar av de olika kommunala verksamheterna. Enligt vår uppfattning skall våra skattemedel fullt ut användas till de verksamheter som åligger oss. De skall inte omvandlas till vinster i privata företags årsredovisningar. En kvalitetsutveckling som ger avtryck ska genomföras inom förskola, skola och all vård och omsorg om barn, unga, vuxna och äldre. Brukarna ska erbjudas ökad delaktighet i utvecklingen av dessa verksamheter. Största prioritet vill Vänsterpartiet lägga på skolans undervisning och omsorgen om barn och ungdomar, men även Individ- och familjeomsorgen samt omsorgerna om äldre och handikappade måste Bi ökade resurser. Förskola och skola måste få förutsättningt1r att bedriva verksamhet med en högre kvalitet än vad resurserna medger i dag. Dessa verksamheters främsta uppgift är att ge alla barn förutsättningar att skapa sig ett bra liv som vuxna. Grupp- och klasstorlekar måste minska om detta ska kunna bli verklighet. Även verksamheter som ger ungdomar möjligheter till och förutsättni~gar för meningsfulla fritidssysselsattning-ar måste få ökade resurser för att möta de problem med klotter och annan skadegörelse som ökat kraftigt under senare år. Människor som av olika anledningar inte funnit den plats i samhället som de flesta av oss tar för given är en grnpp vi inte får glömma. Därför ska Individ- och familjeomsorgen gemensamt med hyresvärdar i kommunen prioritera förebyggande arbete för att minimera hemlöshet samt kvalitetsutveckla de boendeformer vi kan erbjuda dessa människor. Social och ekonomisk utslagning samt olika former av etnisk diskriminering är företeelser som vi med kraft vill motverka. Könsrelaterad lönediskriminering skall med all kraft bekämpas, både inom kommunens egna verksamheter och i samhället i övrigt. Det nya klassamhället ska inte tillåtas fä fotfäste i Nynäshamn. Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling både ekologiskt och ekonomisk. Vi vill att Ekokommun Nynäshamn skall vara en förebild när det gäller hu~hållning med resurser. Detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de kommun~la verksamheterna som i kommunen i övrigt. Därmed vill vi ta vårt ansvar för att bidra till en

27 rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgång<ir och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. De prioritering<ir vi väljer att göra står inte i motsats till utveckling inom andra områden. Vi tror att satsningar på förb ~ittrade villkor och förutsättningar för personalen i våra verksamheter i sig kommer att medföra att kvaliteten höjs. Förkortad arbetstid, ökade möjligheter till kompetensutveckling, jämställda löner och högre personaltäthet är exempel på åtgärder som kommer att gynna både de som behöver kommunens tjänster och de som utför dem. Vi gör inte anspråk på att har svar på alla frågor som kommer att dyka upp under den tid visionen försöker bes~:i-iva. Lika lite som någon annan har vi tillgång till en kristallkula där framtidens utveckling blir synlig på beg-äran. Men vi har en tydlig målsättning med den politik vi vill bedriva. Vårt mål ;_ir, både på kort och på lång sikt ett Solidariskt Nynäshamn.

28 Vision Nynäshamn 2025 Vår ge1nensamma styrka Nynäshamns kommun är ett samhälle präglat av gemensamt ansvar och solidaritet, där alla har en möjlighet till delaktighet och inflytande och där ingen ställs utanför. Vi har konsekvent tagit vara på våra största tillgfogar som är: Aktiva Ko1J11Jll1J1i1111evå11are Mi!)ö1J1edvela11de J_,evt111de skä1gård F ra1j1tidstro Det finns ett tydligt medvetande om kommunens målsättning och styrka och en positiv syn på våra möjligheter att utvecklas ytterligare. Väl genomförda konsekvensanalyser har genomförts inför alla viktiga beslut och tack vare detta har inga större misstag begåtts. Fokus har lagts på kvalitativt förebyggande arbete, i första hand för barn och ungdomar. De svagaste i samhället har fött det stöd och den hjälp de behöver när de behöver det. Eftersom vi arbetar starkt kring förebyggande är Nynäshamns kommun också ledande i Sverige kring socioekonomi. Befolkning Befolkningen i Ekokommun Nynäshamn har ökat med ca personer de senaste åren. Sbilen till detta iir delvis inflyttningen till Stockholmsområdet och den förbättrade infrastrukturen, men också att kommunen skaffat sig ett grundmurat rykte om att sätta välfärd och solidaritet främst. Människor som vill bo bra, och ha kv;tlitet i förskola, skola, äldre- och h;mdikappomsorg och på fritiden har flyttat hit. Ett antal företagsctableringar till följd av de förbiittrade kommunikationerna och utbyggnaden av hamnen på Norviks udde har också bidragit till att intresset för att bosätta sig i Nynäshamn ökat kraftigt. Närheten, och tillg~ingligheten, rjjj havet i.ir också en viktig faktor för mfö111iskors val av boende i Nyn;ishamn. J\ v de ca personer som tidigare pendlade in till jobb i kommunen har flertalet numera bosatt sig här. Det finns dock fortfarande en väsentlig ;rndel pendlare både till och från kommunen. Infrastruktur Det,finns dubbclspår till Västerhaninge och en ny anslutning till fjärrtåg via Grödingebanan. Utbyggnaden med ting~ perronger och d;irmcd möjligheten att köra längre tågset, har bidragit till att de allmänna kommunikationerna förb~ttrats kraftigt. Pendeltågen g-år i halvtimmestrafik under hela resdygnet och ännu tätare i rusning-strnfik. Tågen stannar fortfar<mcle vid alla stationer med undantag för ett antal tåg med förkortad restid som bara stannar vid vissa stationer mellan Viisterh;minge och Stockholm. Tillgänglighet och kvalitet har ökat mark<mt. Siikerheten på v;ig 125 har förb;ittrats avsev;irt och tyngre trafik som tidigare använde väg 225 har styrts över på jiimv;ig eller hänvisats till andra vägar. Viltstängsel med breda tunnlar som vilt km passera igenom ;ir byggt hings de viltrikaste områdena längs vägen. Cykelvägn;itet är numera väl utbyggt i hela kommunen och det finns numera säkra cykelväg<tr iinda till Stockholm. Den nya hamnen i Norvik iir klar. Det nya området i anslutning till hmnnen är utbyggt och mång<t nya företag med hamnn;irn verksamhet har etablerat sig. Färjetrafiken har utvidgats och stärkt besöksniiringen och Nynäshamn är nu etablerat som Stockholmsområdets port östernt. Den elektroniska kommunikationen har utvecklats, blivit mer tillg-änglig och har skapat möjligheter för alternativa arbetssätt båd ~ för företag och ansthllda. Alla hushåll och företag i kon1111unen har tillg< mg till bredb;md. Arbetsmarknad och näringsliv Nyniishamnarna har på senare år fätt privatliv och arbete att g-å ihop på ett betydligt biittre sfat iin för lo år sed;m. Då var stressen i s;unhället stor, med många och kostsamma långtidssjukskrivningar som följd. Nynäsh;unns kommun insåg till sist att detta var ohållbart och beslöt att genomföra om 30-tinunarsvecka med bibehållen lön. Det har i sin tur lett till att fler fått arbete och kvinnor slipper numera att sj;ilva subventionera sin arbets tidsförkortning med sfu1kt lön och sänkt pension som följd. De tidig;ue så vanligt förekonummde orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män iir sedan lfu1ge avskaffade.

29 Den kommunala servicen har fätt utökade tider och längre täckning per dag då de anställda numera km påverka sin arbetstid i större utstdckning. Både kommunen och privata företag erbjuder numera likvärdig;a möjligheter till arbete för funktionshindrade. Långtidssjukskrivningarna har minskat påtagligt vilket ger en bättre ekonomi för både de anställda, kommunen och övrigt näringsliv. Sam1mmtaget har detta inneburit att folkhälsan kraftigt har förbättrats i kommunen. Människorna har fött mer ledig tid och orkar därför berika sin fritid med menings föll sysselsättning som motion och tid till sociala kontakter med seikt och vänner. Det finns numera tid för att orka engagera sig i samhället och barnens skolor s;unt gå studiecirklar för sin egen bildnings skull. Arbetstillfällena för de som bor i kommunen har ökat markant. Den höga kvaliteten i den kommunala se1vicen har fått företag att flytta hit och de förbättrade kommunikationerna har gett Nynäshamnarna tillgfmg till en större regional arbetsmarknad. Mång<t nya jobb har tillkommit, framför allt inom vår offentliga sektor, IT-sektorn, hamnnära verksamheter och besöksnäringen, men även genom ökad Östersjöhandel, förstärkt sjöfart och genom en medveten satsning på olika former av utbildningsverksamhet. Ett marint forskningslaboratorium har skapats i samarbete med högskolor och företag. Fler av dem som tidig;1re pendlade ut har nu arbete i kommunen. Flera nya företag, ökade möjligheter till dist<msarbete samt utvecklingen hos de red<m etablerade företagen har möjliggjort detta. Kommunen har bidragit till utvecklingen genom en god planberedskap och ett fran1gångsrikt s;murbete med det lokala näringslivet. Att göra livet lättare att leva h<mdlar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetstid och tu1ställningsvillkor, men också om en v;u fi.ingerande förskola, skola och handikapp- och äldreomsorg. För att underlätta framför allt för lågavlönade ens<m1föräldrar gilller fortfarande en såkallad noll taxa inom förskola och skolbarnomsorg. Utvecklingen på Nickstal1öjden, med insprängda lokala näringsverksamheter har visat goda resultat. Flera småföretag, främst inom h;mtverk, hwdel och service, har etablerats. Badhuset, med stor bassäng och tillhörande avdelning med äventyrsbad, som byggdes i anslutning till Nickstabadet och färdigställdes 2018 har blivit en stor foungång. Den ökade aktiviteten i hela området medförde att en del kommunal se1vice, bl. a. en kombination av bibliotek och medborgarkontor, på prov placerades d;lr. Eftersom resultaten av proven blev lyckade har dessa verksamheter numera blivit permanenta. 1 centrala Nynäsh;unn har näringslivet expanderat, dels beroende på ett bilfritt, utbyggt och för alla tillgängligt och välkomnande centrum. Ett ökat bostadsby.&:,>ande i centmm har också bidragit till detta. Företag som velat etablera sig i Nynäshamn har haft lätt att finna kompetent personal eftersom N yn;ishwm blivit populiirt som bostadsort bl.a. genom en medveten och konsekvent satsning på utbildning, s;unt på god personaltätl1et och hög kvalitet inom de offentliga verksamheterna. Kommunens satsning på företagslotsar har också bidragit till en mycket positiv utveckling vad g-äller nyetablering av företag. Miljö, samhällsbyggande och boende Miljö- och klimatarbetet har utvecklats vidare och ligger till gnmd för alla beslut. Målet har varit och är ett ekologiskt hållbart N ynäshamn där hushållning med naturresurser och kretsloppstänk<mde genomsyrar all verks;unhet. Oljeeldningen har ersatts med alternativa energiformer. Biobränslebaserad fjänv;irme kombinerat med ett flertal ;mdra miljövänliga uppvärmningssystem har ersatt all eldningsolja i centralorten, Ösmo och Stora Vika. Pltmeringen för vindkraftverk som gjordes för tio år sedan har gett gott resultat och flera väl fungerande sådana finns numera i kommunen. Vind- och vågkraftsparken uttu1för Ltu1dsort har haft invigning på första etappen och har börjat leverera miljövänlig el till kommunens innevånare. Målet med att all kommunal verkstunhet klimatneutral och fossilbdnslefri är klart. Vattenfråg,m i Nyn;ishamns tätorter har lösts på ett långsiktigt hållbart sätt. Skyddsklassningen av k;insliga naturmiljöer har fortsatt och åtgärder för att bevara kommunens unika natur vidtas ständigt. Situationen i Östersjön har kraftigt föfbättrats genom överenskommelser om minimering av utsläpp och ett förbud mot industriellt fiske. Kopplingen mell<m dels Miljö-, dels Folkhälsoarbete har utvecklats och Nynäshwm är numera vida känt för sitt ;ubete med dessa frågor. Detta har dessutom giort att frågorna har vuxit och känns tu1gelägna för både innevånare och näringsliv. De centrala begreppen för all verksrunhet inom kommunen ;ir ekologisk helhetssyn, hushållning med m;inniskor och naturresurser samt ett utvecklat kretsloppstänkru1de. Miljötänk;mdet är numera en naturlig del av det dagligt1 livet.

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) 1(13) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl. 19.00-20:55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Anna Ljungdell (S) och Harry Bouveng (M) Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) 1(14) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-20.10 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Helen Sellström-Edberg (S) och Jörgen Måhlgren (S) Justeringens

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(5) Kf 1 Kf (1) Upprop och anmälningar om förhinder 2(5) Kf 2 Kf (2) Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 9 november 2015.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Harry Bouveng (M) 1(6) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera och Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-02-12 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(36) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-22:25

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-27 1(10) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, sammanträdesrum B-huset plan 1, kl 10.00-11.55 Beslutande Catrine Ek (MP), ordförande Harry Bouveng (M) Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-04-09 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar 1(15) Kf 49 Kf 49 Upprop och anmälningar om förhinder

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-05-20 1(28) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 08.30-11.45, 13.00-15.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Agneta Tjärnhammar (M) och Thomas Johansson

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Förslag Strategisk Plan och Budget

Förslag Strategisk Plan och Budget Kommunfullmäktige 2010 06 22 112 261 2010 06 07 134 316 2010 05 25 28 2 Dnr 10.361 04 junikf25 Förslag Strategisk Plan och Budget 2011 2013 Bilaga: Beredningens förslag Strategisk Plan och Budget 2011

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-18 1(49) Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, lokal: Landsort kl 08.30-10.20 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Georgios Tsiouras (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Fastställande av skattesats för år 2003

Fastställande av skattesats för år 2003 Utlåtande 2002:108 RI (Dnr 3224/02) Fastställande av skattesats för år 2003 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område

K U N G Ö R E L S E. 26. Svar på medborgarförslag om anläggande av grus- eller asfaltsgångväg på Vanstaskolans område K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 13 februari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 18. Upprop och anmälningar

Läs mer

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson

Mats Pettersson Lennart Johansson Eric Palmqvist (SD), kl Förvaltningsbyggnaden, , kl. 10:30. Ann-Katrin Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 657 (662) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1,, kl. 08:00-10:00 Ajournering kl. 08.50-09.20 Ajournering kl. 09.45-09.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jeanette

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS

Underskrift Paragrafer 1-9 Paragraferna 5, 9 är enskilda ärenden och är belagda med sekretess. Hanna Stymne Bratt ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-31 Platsochtid Socialkontoret,Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.45-11.15 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen

i Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen Nynäshamns kommun 149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 08-520 680 00 kommunstyrelsen@nynashamn.se www.nynashamn.se Senast reviderad 2015-11-19 i Nynäshamns kommun Innehållsförteckning över förtroendevalda

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(6) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.30 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (28) 2016-11-28 Kf Ks 386 4. Avgifter inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och den kommunala hälsooch sjukvården från 1 januari 2017

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo

K U N G Ö R E L S E. 7. Svar på medborgarförslag om att flytta gångbron vid Lidatorp i Ösmo K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 16 januari 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun

K U N G Ö R E L S E. 240. Förvärv av fyrtionio fastigheter i Nynäshamn från Stockholms kommun K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, tisdagen den 13 november 2012, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 235. Upprop och anmälningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) 1(20) Plats och tid Nämndhuset lokal: Viksten, kl 08.30-12.05 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Övriga närvarande Jan Heimdal, t f kommunchef Staffan Lundquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer