SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP)"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(18) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl :25 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen tisdagen 15 december kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Yvonne Persson Paragrafer Ordförande Leif Öbrink (FP) Justerande Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Organ Sammanträdesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen Underskrift Yvonne Persson Utdragsbestyrkande

2 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2(18) Beslutande Anna Ljungdell (S) Harry Bouveng (M) Ola Hägg (S) Agneta Tjärnhammar (M) Incan Löfstedt (SD) Liselott Vahermägi (S) Bodil Toll (M) Daniel Adborn (FP) Catrine Ek (MP) Lena Dafgård (SN) Miriam Irene Malm (V) Thomas Johansson (S) Tiina Georgios (M) tjänstgör istället för Georgios Tsiouras (M) Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard-Günster (C) Maria Schneider (S) Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Maria Schneider (S) kl Fredrik Holmström (SD) Jacob Gegerfeldt (M) Lars Lindberg (S) Nisse Malm (PP) Nicholas Nikander (FP) Gunnel Jonsson (M) tjänstgör istället för Malin Friberg (M) Bengt Holwaster (MP) Parvaneh Ahmadi (S) Rolf Åberg (SN) Eva Westin Gustafsson (V) tjänstgör istället för Sandra Piedrahita (V) Fredrik Brodin (M) Whille Karlsson (S) Antonella Pirrone (KD) Ammar Baldawi (M) Yvonne Lundin (S) Eva Wennerberg (C) Agneta Hagström (M) Johan Augustsson (S) Leif Öbrink (FP), ordförande Ingelie Walldén (MP) tjänstgör istället för Bernt Månsson (MP) mellan kl Bernt Månsson (MP) kl Roland Junerud (S) tjänstgör istället för Helen Sellström Edberg (S) kl Helen Sellström Edberg (S) kl Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3(18) Ralf Kullman (M) Sonja Perneby (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) kl Madelene Sloot (V) André Andersson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Monica Kullman (M) Panagiota Pontikis (FP) Bo Persson (FP) Ingvar Lundstedt (KD) Parwana Sohrabi (S) Ove Forsberg (S) Linda Walkeby (S) kl Adriana Haxhimustafa (S) kl Eva Westin Gustafsson (V) Ingelie Walldén (MP) kl Anders Eriksson (MP) Rolf Hofsten (PP) Greta Olin Landström (PP) Övriga närvarande: Birgitta Elvås, kommunchef Annika Fri, kanslichef/kommunjurist kl Anna Eklund, planeringschef Charlotte Dahlbom, socialchef, kl Yvonne Persson, sekreterare Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) Kf 210 Upprop och anmälningar om förhinder Upprop förrättas. Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5(18) KF 211 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28 november Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 2 december Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 december Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet har utlysts i behörig ordning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(18) Kf 212 Justering av sammanträdets protokoll Kommunfullmäktiges beslut Daniel Adborn (FP) och Catrine Ek (MP) utses att jämte ordföranden Leif Öbrink (FP) justera sammanträdets protokoll. Justeringen kommer att ske på kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, den 15 december 2014, klockan 09:00. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7(18) Kf 213 Ks Kfn Bun Msn Son Ksf Ec Akten Mål och budget 2015 samt ekonomisk plan för Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade ändringar. 2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Reservationer De ledamöter som representerar Moderaterna (M) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut gällande beslutspunkt 1 och 2 till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Kristdemokraterna (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Centerpartiet (C) reseverar sig mot beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sorundanet (SN) reserverar sig mot beslutspunkt förmån för det egna budgetförslaget. De ledamöter som representerar Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 2 i beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9(18) Kf 213 Protkollsanteckning Sverigedemokraterna (SD) deltar ej i beslutpunkter 1-7 i beslutet. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att begränsa talartiden enligt följande: Kommunstyrelsens ordförande har 15 minuters talartid, nämndordförandens för respektive nämnd 5 minuter, Moderaternas gruppledare; 15 minuter, övriga gruppledare har 10 minuters talartid och övriga debattinlägg 3 minuter. Inga repliker görs under föredragningen utan i anslutning till den allmänna debatten. Ärendebeskrivning Behandlingen av Mål och budget har skjutits fram till kommunfullmäktigesammanträdet den 10 december 2014, på grund av försening av beredningen av förslaget med anledning av valet. Budgetförslag har inkommit från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet gemensamt, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sorundanet samt Vänsterpartiet. Kommunallagen (8 kap 9 ) kräver att beslut om fastställande av skattesatsen ska tas före november månads utgång. Därför fattade kommunfullmäktige i november 2014 beslut om skattesatsen för år Beslutet innebar en oförändrad skattesats på 19:83 kr per skattekrona för Kommunstyrelsen har behandlat förslag till taxor den 18 november Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång och kortfristiga lån på miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10(18) Kf Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, Kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tusen kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kronor per parti, mandatstöd kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11(18) Kf Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Fastställa Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12(18) Kf Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 november Yrkanden Kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget med följande tillägg: Tillägg: Tillägg till majoritetens förslag på sidan 22 under rubriken Socialnämnden. Tillägg i mål och budget (S) + (FP) och (MP) fogas till protokollet som bilaga A. Ordföranden har ordet: Utveckling och framtidstro i hela kommunen, fogas till protokollet som bilaga B. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13(18) Kf 213 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) föredrar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Liselott Vahermägi (S) föredrar barn- och utbildningsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) föredrar socialnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Schneider (S) föredrar kultur och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag och yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Kultur och fritidsnämndens kommande ordförande Catrine Ek (MP) föredrar kultur- och fritidsnämndens del av majoritetens budgetförslag, samt yrkar bifall till densamma med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Harry Bouveng (M), oppositionsråd, föredrar moderaternas förslag till budget yrkar bifall till densamma med följande ändringar samt tillstyrker beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag: Ändringar och tillägg: Ändring av beslutsats i punkt 2 moderaternas förslag till budget. Ändringarna fogas till protokollet bilaga C. Lena Dafgård (SN) föredrar budgetförslag från Sorundanet och yrkar bifall till densamma. Miriam Malm (V) anmäler särskilt yttrande som fogas till protokollet bilaga D1. Miriam Malm (V) överlämnar även Vänsterpartiets budgetförslag som fogas till protokollet bilaga D2. Theresia Bergendahl (C) föredrar budgetförslag från Centerpartiet och yrkar bifall till densamma. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14(18) Kf 213 Antonella Pirrone (KD) föredrar Kristdemokraternas förslag till budget inklusive ändringar och yrkar bifall till densamma. Ändringar och tillägg: Ändringar i Kristdemokraternas budgetförslag sidan 10. Ändringarna fogas till protokollet bilaga E. Fredrik Holmström (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 8-12 i kommunstyrelsens förslag till budget. Incan Löfstedt (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i omröstningen gällande beslutspunkt 1-7. Yrkanden fortsättning Bodil Toll (M) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetsförslag med Harry Bouvengs (M) yrkade tillägg och ändringar. Lars Lindberg (S), Nickolas Nikander (FP), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S) och Thomas Johansson (S) yrkar bifall till (S)+(FP) och (MP) budgetförslag med kommunstyrelsens ordförandes yrkade tillägg. Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl :45. Kommunfullmäktige fortsätter budgetdebatten Kommunfullmäktige debatterar budgetförslagen. I debatten deltar Anna Ljundell (S), Harry Bouveng (M), Nickolas Nikander (FP) Lena Dafgård (SN), Agneta Tjärnhammar (M), Whille Karlsson (S), Johan Augustsson (S), Liselott Vahermägi (S), Catrin Ek (MP), Ola Hägg (S) samt Daniel Adborn (FP). Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning beträffande beslutspunkter Beslutspunkt 1: Bifall till kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren , i enlighet med majoritetens förslag (S) och (FP) och (MP) förslag, med de av kommunstyrelsens ordförande (S) yrkade tillägg, eller bifall till Moderaternas budgetförslag med de av Harry Bouveng (M) yrkade ändringar och tillägg, eller till Kristdemokraternas budgetförslag, Sorundanets budgetförslag eller Centerpartiets budgetförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15(18) Kf 213 Beslutspunkt 2: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Beslutspunkt 3: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 4: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutspunkt 5: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Beslutspunkt 6: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Beslutpunkt 7: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Beslutspunkt 8: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 16(18) Kf 213 Beslutspunkt 9: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 10: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Beslutspunkt 11: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Beslutspunkt 12: Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag att anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Proposition Proposition 1 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för år 2015, samt ekonomisk plan för åren med de av kommunstyrelens ordförandes yrkade tillägg. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på mkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 17(18) Kf 213 Proposition 3 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelen såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 4 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktie-bolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Proposition 5 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar om att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. Proposition 6 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 6 och finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %. Proposition 7 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 7 och finner att kommunfullmäktige att till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd kr per parti, mandatstöd kr per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober. Proposition 8 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 8 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 18(18) Kf 213 Proposition 9 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 9 och finner att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) med undantag från punkt st. gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling som återremitterats till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 10 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 10 och finner att kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun. Proposition 11 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 11 och finner att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari Proposition 12 Ordföranden ställer proposition enligt beslutspunkt 12 och finner att kommunfullmäktige antar ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlig-het med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Utveckling och framtidstro i hela kommunen Bilaga A kf Inom kort går vi in i en ny mandatperiod och Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet kan idag presentera en stark gemensam budget för jobben och välfärden. Vårt fokus kommer självklart att ligga på att utveckla kvaliteten i våra viktigaste välfärdsområden, och vi satsar stora resurser framför allt på barn och unga i årets budget. Urbaniseringen och marknadskrafterna sätter ett naturligt fokus på stadens utveckling. Allt fler vill bo i en stad och kommunen ska naturligtvis bidra till att staden kan ta tillvara på det intresse som finns och att så mycket investeringar som möjligt hamnar i Nynäshamn, istället för i någon annan kommun. Samtidigt är det viktigt att kommunen stöttar utvecklingen i hela kommunen så att alla som bor i Nynäshamn kan känna framtidstro. Utvecklingen av landsbygden kommer därför att ges ett särskilt fokus de kommande åren genom att vi inrättar ett särskilt landsbygdsutskott under Kommunstyrelsen. Landsbygdutskottets huvudsakliga uppgift blir att arbeta fram ett utvecklingsprogram för landsbygden tillsammans med boende, näringsidkare och övriga civilsamhället. Grunden för vår ekonomi är befolkningens inkomster. Varje insats för att underlätta medborgarnas återinträde på arbetsmarknaden, eller för ett företag att anställa en person till, är en vinst för samhället och ligger högt på vår prioriteringslista. För oss handlar det både om att öka antalet arbetstillfällen i Nynäshamn och öka medborgarnas möjligheter att möta arbetsmarknadens behov. På utbudssidan jobbar vi med att underlätta för nyetableringar och bygger vidare på vårt samarbete med det lokala näringslivet för att de ska ha bättre möjlighet att växa och utvecklas. Fortsatt befolkningstillväxt är också viktigt för kommunens långsiktiga ekonomi och vi både kan och vill växa. Vårt fokus på livskvalitet och attraktivitet, kombinerat med ett varierat bostadsbyggande, skapar förutsättningar både för tillväxt och ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att alla ska kunna få en andra chans att ta sig vidare i livet, ingen ska fastna i försörjningsstöd, arbetslöshet eller sjukskrivning. Genom samarbete med andra aktörer samordnar vi samhällets resurser kring dem som behöver extra stöd på vägen tillbaka. Projektet Alla i Arbete har exempelvis gett många försörjningsstödstagare en återkoppling till arbetsmarknaden. Barns och ungdomars livsvillkor ska förbättras Förskolan är en av de verksamheter som genomgående har högt betyg i våra medborgarenkäter och det är viktigt och bra. Men det finns fortsatta utvecklingsbehov. Vår målsättning är att förskolan ska kunna möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar startade ett kvalitetsprojekt på två förskolor och det fortsätter även under nästa år. Goda erfarenheter från detta ska därefter spridas till de övriga förskolorna. Utöver detta satsar vi ytterligare 3 miljoner kronor på fler specialpedagoger i förskolan för att tidigt utveckla stöd till barn som behöver

20 det. Under 2015 får Barn- och utbildningsnämnden också i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv för en kvalitetsutvecklingsplan för kommunens förskolor. Vi vill också öka möjligheterna till, och intresset för, kommunens kultur- och fritidsutbud så att färre åringar blir sittande hemma ensamma efter skolans slut. Ett koncept för Rik fritid utvecklas just nu i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och ett förslag kommer att presenteras för kommunstyrelsen under första delen av En del familjer och barn behöver mer stöd än andra under delar av livet. Under flera år har vi utvecklat nya stödfunktioner för att kunna ge ett samlat stöd till dem som av olika skäl behöver det. Vi har ett mobilt skolteam som framgångsrikt arbetar för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolgång. Vi arbetar med föräldrautbildningar och flera stödverksamheter inom socialtjänsten. Under 2015 kommer socialförvaltningen att inrätta ett "barnskyddsteam" för att kunna genomföra särskilda insatser i familjer där barn riskerar att omhändertas. Goda skolresultat är en av de viktigaste förutsättningarna både för både jobb och hälsa, därför är skolan en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan satsa på. Nynäshamns skolresultat har förbättrats på bred front de senaste fyra åren, från de nationella proven i åk 3, till andelen elever på gymnasiet som får slutbetyg. Flera av de insatser vi satsat på de senaste åren har gett resultat, men mer behöver göras för att elevernas resultatutveckling ska fortsätta att förbättras. Det finns ingen patentlösning för bättre skolresultat, men det finns forskning som visar att vissa insatser är mer effektiva än andra. För att kunna möta alla elevers behov behöver vi stärka elevhälsoarbetet och kommunens specialpedagogiska insatser. Under 2015 satsar vi 4 miljoner för att anställa fler specialpedagoger och speciallärare i våra skolor. Nynäshamn är en av Sveriges effektivaste skolkommuner och det är ett gott betyg till våra lärare. Genom att satsa på kompetensutveckling, lön och förbättrat stöd vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för våra lärare att utföra sitt viktiga arbete. Totalt utökas Barn- och utbildningsnämndens budget med ca 27 mkr. Vi tar steg mot ett hållbart samhälle En del äldre tycker inte att hemtjänst räcker för att känna sig trygga i sina hem. Ofta är ensamheten svår och bostaden dåligt anpassad när kroppen inte riktigt hänger med. Under nästa år kommer vi att utveckla en tryggare form av boende på Balder, en mellanform mellan det egna hemmet och vård- och omsorgsboendet. Ett tillgängligt boende där man kan äta eller umgås tillsammans med andra tror vi kommer att höja livskvaliteten för många. Socialförvaltningen kommer också att inrätta en koordinator för att utveckla sociala aktiviteter för äldre i samarbete med bland annat frivilligorganisationer.

21 Fler och fler aktörer har fått upp ögonen för Nynäshamn vad gäller bostadsbyggande och särskilt glädjande är att det nu också finns privata byggherrar som bygger hyresrätter, vid sidan av vårt eget kommunala bostadsbolag. Bl a byggs just nu ca 90 nya hyresrätter i Nickstadalen. För att ha en dynamisk och varierad bostadsmarknad behöver vi bygga med olika upplåtelseformer. AB Nynäshamnsbostäder ska bygga 200 hyresrätter under mandatperioden. Vi jobbar också aktivt med flera nya bostadsprojekt, allt från större planer, som Källberga och Telegrafen, till mindre förtätningar, som radhusen framför Viaskolan. Arbetet med att uppnå målen i Tillgänglighetsplanen och våra miljömål fortsätter, bl a kommer vår satsning på skolmaten öka förutsättningarna för våra kök att nå målet om minst 25 % ekologiska livsmedel. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs ytterligare tre miljoner för att fortsätta rusta upp våra offentliga rum, gator och grönområden samt att påbörja Centrumlyftet i Ösmo. Den viktigaste resursen för att nå våra mål är självklart våra medarbetare. Varje dag utför de storverk i det tysta. Att de kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt är avgörande för hur vi medborgare uppfattar kommunen. Även våra medarbetare ska ha frihet att utvecklas och det är särskilt viktigt när konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de kommande åren. Under 2015 kommer flera chefs- och ledarutvecklingsinsatser startas för att stödja våra chefer i deras ledarroll. Det är också viktigt att våra medarbetare kan arbeta så länge man önskar. Vi ser med oro på att sjukfrånvaron har ökat de senaste åren och kommer därför att intensifiera arbetet för att vända den utvecklingen. En "strategi för ett friskt arbetsliv" ska arbetas fram under ledning av Kommunstyrelsen. För att Nynäshamn ska nå sin fulla potential krävs samarbete. Vi är en kommun med många olika kvaliteter från landsbygdens kulturhistoria och öppna landskap, till en vacker och levande stad mitt i havsbandet. Varje kommundel har sina unika utmaningar och möjligheter, men ingen del är oberoende av de andra. För varje dag ska vi bygga vidare och utveckla våra kvaliteter tillsammans med medborgarna och näringslivet, så att allt fler känner att de har makt och frihet att utforma sina egna liv. Tillsammans bygger vi framtidens Nynäshamn där alla har frihet att utvecklas i ett hållbart samhälle! Kommunstyrelsens ordförande

22 Bilaga B kf Tilläggsyrkande till budgetförslag från S, FP och MP: Sid. 22 (48) under socialnämnden Socialnämnden skall utreda rätt till äldreboende för personer över 85 år utan biståndsbedömning samt kommande behov av olika äldreboenden. I} rij j/j / (;~ ivv ( vr~

23 Bilaga C kf KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTSSATSER 1. Fastställa Moderaternas förslag till Mål och Budget för år 2015 samt plan för åren Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 950 mkr, varav högst 150 mkr får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun. 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamns bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 900 mkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 tkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser. 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 % 7. Till de i kommunfulhnäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med ett grundstöd om kr /parti och ett mandatstöd om kr :-/mandat i fullmäktige att utbetalas kvartalsvis.

24 Bilaga Dl kf Vänsterpartiet Särskild yttrande Under förra fullmäktigesammanträdet bestämdes skattesatsen för kommande budgetår till 19:83. I och med det så föll Vänsterpartiets rambudget för Vanligtvis brukar inte det vara ett sådant förfarande som man har i ett budgetläge, men på grund av valresultatet och kommunallagens bestämmelser var vi dock nödgade att ta ett sådant beslut. E ftersom skattesatsen blev oförändrad föll samtidigt Vänsterpartiets budget. Därför kommer vi idag att rösta aktivt på S, Mp och FP:s budgetförslag. Idag spelar det alltfor stor roll var du bor i Nynäshamn, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och vilket kon du tillhor for vilka mojligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det ska vara så. Vi vill att alla ska ha rätt att utforma sina egna liv. Politikens storsta uppgift enligt oss är därför att minska klyftorna, att få ett solidariskt Nyn;ishamns kommun. Vår budget hade giort detta och således bifogas den till detta s ~irskilda yttr;mdet. För Vänsterpartiet i Nynäshamn Mirre Malm - gruppledare

25 Bilaga D2 kf Vänsterpartiet Nynäshamn Vänsterpartiets förslag Till Mål och budget för 2015 Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Strategisk plan Budget 2015 Ekonomisk plan för

26 Vänsterpartiets Framtidsvision för Ekokommun Nynäshamn Vi vill i vårt budgetförslag dela med oss av en vision. Den är riktad till de boende och de som är verksamma i Nynäshamns kommun och ger således en förståelse vad Vänsterpartiet vill uppnå. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Det innebär att vi i våra beslut tar ställning på ett sådant sätt att orättvisa skillnader mellan olika grnpper i samhället minskar. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryck.ande könsmaktordning som berövar kvinnor grundlägg-ande mänskliga rättigheter. Vi bekämpar kapitalismen, den ekonomiska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig. Olika former av särbehandling och skillnader som beror på kön, klass, sexuell läggning eller etnisk och kulturell bakgrund måste därför också bekämpas. Satsningar som syftar till att öka jämställdhet och jämlikhet ska aktivt stimuleras. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet måste ges högsta prioritet i arbetet med att utveckla de kommunala verksamheterna. Det finns ett:- behov av nytänkande i de kommunala verksamheterna, men försäljning-ar och privatiseringar är inte svar på det behovet. Vi anser att en utveckling och kvalitetshöjning inom de verksamheter vi har, är en bättre lösning än privatiseringar av hela eller delar av de olika kommunala verksamheterna. Enligt vår uppfattning skall våra skattemedel fullt ut användas till de verksamheter som åligger oss. De skall inte omvandlas till vinster i privata företags årsredovisningar. En kvalitetsutveckling som ger avtryck ska genomföras inom förskola, skola och all vård och omsorg om barn, unga, vuxna och äldre. Brukarna ska erbjudas ökad delaktighet i utvecklingen av dessa verksamheter. Största prioritet vill Vänsterpartiet lägga på skolans undervisning och omsorgen om barn och ungdomar, men även Individ- och familjeomsorgen samt omsorgerna om äldre och handikappade måste Bi ökade resurser. Förskola och skola måste få förutsättningt1r att bedriva verksamhet med en högre kvalitet än vad resurserna medger i dag. Dessa verksamheters främsta uppgift är att ge alla barn förutsättningar att skapa sig ett bra liv som vuxna. Grupp- och klasstorlekar måste minska om detta ska kunna bli verklighet. Även verksamheter som ger ungdomar möjligheter till och förutsättni~gar för meningsfulla fritidssysselsattning-ar måste få ökade resurser för att möta de problem med klotter och annan skadegörelse som ökat kraftigt under senare år. Människor som av olika anledningar inte funnit den plats i samhället som de flesta av oss tar för given är en grnpp vi inte får glömma. Därför ska Individ- och familjeomsorgen gemensamt med hyresvärdar i kommunen prioritera förebyggande arbete för att minimera hemlöshet samt kvalitetsutveckla de boendeformer vi kan erbjuda dessa människor. Social och ekonomisk utslagning samt olika former av etnisk diskriminering är företeelser som vi med kraft vill motverka. Könsrelaterad lönediskriminering skall med all kraft bekämpas, både inom kommunens egna verksamheter och i samhället i övrigt. Det nya klassamhället ska inte tillåtas fä fotfäste i Nynäshamn. Ekologisk planering och hushållning även med mänskliga resurser, är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling både ekologiskt och ekonomisk. Vi vill att Ekokommun Nynäshamn skall vara en förebild när det gäller hu~hållning med resurser. Detta omfattar även de stora mänskliga resurser som finns såväl inom de kommun~la verksamheterna som i kommunen i övrigt. Därmed vill vi ta vårt ansvar för att bidra till en

27 rättvis, solidarisk fördelning av våra gemensamma tillgång<ir och skapa goda förutsättningar för kommande generationer. De prioritering<ir vi väljer att göra står inte i motsats till utveckling inom andra områden. Vi tror att satsningar på förb ~ittrade villkor och förutsättningar för personalen i våra verksamheter i sig kommer att medföra att kvaliteten höjs. Förkortad arbetstid, ökade möjligheter till kompetensutveckling, jämställda löner och högre personaltäthet är exempel på åtgärder som kommer att gynna både de som behöver kommunens tjänster och de som utför dem. Vi gör inte anspråk på att har svar på alla frågor som kommer att dyka upp under den tid visionen försöker bes~:i-iva. Lika lite som någon annan har vi tillgång till en kristallkula där framtidens utveckling blir synlig på beg-äran. Men vi har en tydlig målsättning med den politik vi vill bedriva. Vårt mål ;_ir, både på kort och på lång sikt ett Solidariskt Nynäshamn.

28 Vision Nynäshamn 2025 Vår ge1nensamma styrka Nynäshamns kommun är ett samhälle präglat av gemensamt ansvar och solidaritet, där alla har en möjlighet till delaktighet och inflytande och där ingen ställs utanför. Vi har konsekvent tagit vara på våra största tillgfogar som är: Aktiva Ko1J11Jll1J1i1111evå11are Mi!)ö1J1edvela11de J_,evt111de skä1gård F ra1j1tidstro Det finns ett tydligt medvetande om kommunens målsättning och styrka och en positiv syn på våra möjligheter att utvecklas ytterligare. Väl genomförda konsekvensanalyser har genomförts inför alla viktiga beslut och tack vare detta har inga större misstag begåtts. Fokus har lagts på kvalitativt förebyggande arbete, i första hand för barn och ungdomar. De svagaste i samhället har fött det stöd och den hjälp de behöver när de behöver det. Eftersom vi arbetar starkt kring förebyggande är Nynäshamns kommun också ledande i Sverige kring socioekonomi. Befolkning Befolkningen i Ekokommun Nynäshamn har ökat med ca personer de senaste åren. Sbilen till detta iir delvis inflyttningen till Stockholmsområdet och den förbättrade infrastrukturen, men också att kommunen skaffat sig ett grundmurat rykte om att sätta välfärd och solidaritet främst. Människor som vill bo bra, och ha kv;tlitet i förskola, skola, äldre- och h;mdikappomsorg och på fritiden har flyttat hit. Ett antal företagsctableringar till följd av de förbiittrade kommunikationerna och utbyggnaden av hamnen på Norviks udde har också bidragit till att intresset för att bosätta sig i Nynäshamn ökat kraftigt. Närheten, och tillg~ingligheten, rjjj havet i.ir också en viktig faktor för mfö111iskors val av boende i Nyn;ishamn. J\ v de ca personer som tidigare pendlade in till jobb i kommunen har flertalet numera bosatt sig här. Det finns dock fortfarande en väsentlig ;rndel pendlare både till och från kommunen. Infrastruktur Det,finns dubbclspår till Västerhaninge och en ny anslutning till fjärrtåg via Grödingebanan. Utbyggnaden med ting~ perronger och d;irmcd möjligheten att köra längre tågset, har bidragit till att de allmänna kommunikationerna förb~ttrats kraftigt. Pendeltågen g-år i halvtimmestrafik under hela resdygnet och ännu tätare i rusning-strnfik. Tågen stannar fortfar<mcle vid alla stationer med undantag för ett antal tåg med förkortad restid som bara stannar vid vissa stationer mellan Viisterh;minge och Stockholm. Tillgänglighet och kvalitet har ökat mark<mt. Siikerheten på v;ig 125 har förb;ittrats avsev;irt och tyngre trafik som tidigare använde väg 225 har styrts över på jiimv;ig eller hänvisats till andra vägar. Viltstängsel med breda tunnlar som vilt km passera igenom ;ir byggt hings de viltrikaste områdena längs vägen. Cykelvägn;itet är numera väl utbyggt i hela kommunen och det finns numera säkra cykelväg<tr iinda till Stockholm. Den nya hamnen i Norvik iir klar. Det nya området i anslutning till hmnnen är utbyggt och mång<t nya företag med hamnn;irn verksamhet har etablerat sig. Färjetrafiken har utvidgats och stärkt besöksniiringen och Nynäshamn är nu etablerat som Stockholmsområdets port östernt. Den elektroniska kommunikationen har utvecklats, blivit mer tillg-änglig och har skapat möjligheter för alternativa arbetssätt båd ~ för företag och ansthllda. Alla hushåll och företag i kon1111unen har tillg< mg till bredb;md. Arbetsmarknad och näringsliv Nyniishamnarna har på senare år fätt privatliv och arbete att g-å ihop på ett betydligt biittre sfat iin för lo år sed;m. Då var stressen i s;unhället stor, med många och kostsamma långtidssjukskrivningar som följd. Nynäsh;unns kommun insåg till sist att detta var ohållbart och beslöt att genomföra om 30-tinunarsvecka med bibehållen lön. Det har i sin tur lett till att fler fått arbete och kvinnor slipper numera att sj;ilva subventionera sin arbets tidsförkortning med sfu1kt lön och sänkt pension som följd. De tidig;ue så vanligt förekonummde orättvisa löneskillnaderna mellan kvinnor och män iir sedan lfu1ge avskaffade.

29 Den kommunala servicen har fätt utökade tider och längre täckning per dag då de anställda numera km påverka sin arbetstid i större utstdckning. Både kommunen och privata företag erbjuder numera likvärdig;a möjligheter till arbete för funktionshindrade. Långtidssjukskrivningarna har minskat påtagligt vilket ger en bättre ekonomi för både de anställda, kommunen och övrigt näringsliv. Sam1mmtaget har detta inneburit att folkhälsan kraftigt har förbättrats i kommunen. Människorna har fött mer ledig tid och orkar därför berika sin fritid med menings föll sysselsättning som motion och tid till sociala kontakter med seikt och vänner. Det finns numera tid för att orka engagera sig i samhället och barnens skolor s;unt gå studiecirklar för sin egen bildnings skull. Arbetstillfällena för de som bor i kommunen har ökat markant. Den höga kvaliteten i den kommunala se1vicen har fått företag att flytta hit och de förbättrade kommunikationerna har gett Nynäshamnarna tillgfmg till en större regional arbetsmarknad. Mång<t nya jobb har tillkommit, framför allt inom vår offentliga sektor, IT-sektorn, hamnnära verksamheter och besöksnäringen, men även genom ökad Östersjöhandel, förstärkt sjöfart och genom en medveten satsning på olika former av utbildningsverksamhet. Ett marint forskningslaboratorium har skapats i samarbete med högskolor och företag. Fler av dem som tidig;1re pendlade ut har nu arbete i kommunen. Flera nya företag, ökade möjligheter till dist<msarbete samt utvecklingen hos de red<m etablerade företagen har möjliggjort detta. Kommunen har bidragit till utvecklingen genom en god planberedskap och ett fran1gångsrikt s;murbete med det lokala näringslivet. Att göra livet lättare att leva h<mdlar om arbetsmiljö, arbetsförhållanden, arbetstid och tu1ställningsvillkor, men också om en v;u fi.ingerande förskola, skola och handikapp- och äldreomsorg. För att underlätta framför allt för lågavlönade ens<m1föräldrar gilller fortfarande en såkallad noll taxa inom förskola och skolbarnomsorg. Utvecklingen på Nickstal1öjden, med insprängda lokala näringsverksamheter har visat goda resultat. Flera småföretag, främst inom h;mtverk, hwdel och service, har etablerats. Badhuset, med stor bassäng och tillhörande avdelning med äventyrsbad, som byggdes i anslutning till Nickstabadet och färdigställdes 2018 har blivit en stor foungång. Den ökade aktiviteten i hela området medförde att en del kommunal se1vice, bl. a. en kombination av bibliotek och medborgarkontor, på prov placerades d;lr. Eftersom resultaten av proven blev lyckade har dessa verksamheter numera blivit permanenta. 1 centrala Nynäsh;unn har näringslivet expanderat, dels beroende på ett bilfritt, utbyggt och för alla tillgängligt och välkomnande centrum. Ett ökat bostadsby.&:,>ande i centmm har också bidragit till detta. Företag som velat etablera sig i Nynäshamn har haft lätt att finna kompetent personal eftersom N yn;ishwm blivit populiirt som bostadsort bl.a. genom en medveten och konsekvent satsning på utbildning, s;unt på god personaltätl1et och hög kvalitet inom de offentliga verksamheterna. Kommunens satsning på företagslotsar har också bidragit till en mycket positiv utveckling vad g-äller nyetablering av företag. Miljö, samhällsbyggande och boende Miljö- och klimatarbetet har utvecklats vidare och ligger till gnmd för alla beslut. Målet har varit och är ett ekologiskt hållbart N ynäshamn där hushållning med naturresurser och kretsloppstänk<mde genomsyrar all verks;unhet. Oljeeldningen har ersatts med alternativa energiformer. Biobränslebaserad fjänv;irme kombinerat med ett flertal ;mdra miljövänliga uppvärmningssystem har ersatt all eldningsolja i centralorten, Ösmo och Stora Vika. Pltmeringen för vindkraftverk som gjordes för tio år sedan har gett gott resultat och flera väl fungerande sådana finns numera i kommunen. Vind- och vågkraftsparken uttu1för Ltu1dsort har haft invigning på första etappen och har börjat leverera miljövänlig el till kommunens innevånare. Målet med att all kommunal verkstunhet klimatneutral och fossilbdnslefri är klart. Vattenfråg,m i Nyn;ishamns tätorter har lösts på ett långsiktigt hållbart sätt. Skyddsklassningen av k;insliga naturmiljöer har fortsatt och åtgärder för att bevara kommunens unika natur vidtas ständigt. Situationen i Östersjön har kraftigt föfbättrats genom överenskommelser om minimering av utsläpp och ett förbud mot industriellt fiske. Kopplingen mell<m dels Miljö-, dels Folkhälsoarbete har utvecklats och Nynäshwm är numera vida känt för sitt ;ubete med dessa frågor. Detta har dessutom giort att frågorna har vuxit och känns tu1gelägna för både innevånare och näringsliv. De centrala begreppen för all verksrunhet inom kommunen ;ir ekologisk helhetssyn, hushållning med m;inniskor och naturresurser samt ett utvecklat kretsloppstänkru1de. Miljötänk;mdet är numera en naturlig del av det dagligt1 livet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet

MÅL OCH BUDGET 2012. Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan. för. Nynäshamns kommun. Sorundanet MÅL OCH BUDGET 2012 Ekonomisk plan 2012-2015 Framtidsvision Strategisk plan för Nynäshamns kommun Sorundanet Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Programnämnd Barn och utbildning

Programnämnd Barn och utbildning Protokoll Bou 43/2013 Programnämnd Barn och utbildning Datum: 2013-12-04 Klockan: 13:15 16:30 (ajournering kl.14:40-15:00) Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Thomas Esbjörnsson (S) Anders Hagsten

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Förslag till budget 2008

Förslag till budget 2008 Förslag till budget 2008 - för ett grönare Sollentuna Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 45 Utsändningsdag: Fredagen den 29 maj 2015 V 24 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 10 Juni Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 10 juni 2015, klockan

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer