Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål"

Transkript

1 Enheten för social utveckling Emma Stenberg Ribeiro SLUTREDOVISNING 1 (11) Till Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Stockholm Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål Bakgrund Länsstyrelsen fick genom regeringsbeslut i uppdrag att utveckla stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget Länsstyrelsen utgår från följande målsättningar: Stödprogrammen ska ge den utsatte de bästa förutsättningarna för att med egen kraft ta sig ur situationen som från början var orsak till att personen hamnade i människohandel. Programmen ska identifiera insatser och åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för att trygga personens framtid genom utbildning och arbete, och för att minska risken att den utsatte återigen hamnar i prostitution eller människohandel. Programmen ska anpassas till barns särskilda behov och rättigheter. Programmen ska riktas mot både personer som stannar och som återvänder. Länsstyrelsen ska samarbeta med relevanta aktörer och ta del av tidigare erfarenheter. Länsstyrelsen ska sprida och tillgängliggöra information om stödprogrammen. Stödet ska stärkas med hänsyn till den utsattes situation, trauma, utsatthet och potentiella hot. Olika stödprogram med olika målgrupper Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att starta upp stödprogram som möter de ovan angivna målsättningarna. För att kunna målgruppsanpassa Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan (vxl) Socialavdelningen Fax Box STOCKHOLM

2 2 (11) stödprogrammen har Länsstyrelsen tittat på vem stödprogrammet riktar sig till, d.v.s. om det rör sig om en man eller en kvinna, om det rör sig om en vuxen person eller ett barn samt om barnet själv har varit utsatt eller om det är barnets vårdnadshavare som har utsatts. Stödprogrammen innehåller även stödåtgärder av olika slag. Länsstyrelsen har tittat på om stödåtgärderna framförallt syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede eller om de är mer fördjupande och syftar till att skapa en ny bestående livssituation, såsom utbildning, praktik och arbete. Nedan spaltas stödprogrammen efter målgrupp, stödprogram 1 gällande barn, stödprogram 2 gällande kvinnor och stödprogram 3 gällande män. Då Länsstyrelsen fick uppdraget att utveckla stödprogram i slutet av februari 2010 har vissa insatser inom de tre stödprogrammen påbörjats och andra endast planerats. Länsstyrelsen fick genom regeringsbeslut ett fortsatt uppdrag att arbeta med stödprogram för rehabilitering. Vissa av de insatser som är på planeringsstadiet och vissa framtida utvecklingsområden kommer därför att beskrivas i denna slutredovisning för att ge en mer heltäckande bild. Stödprogram 1 - Barn Målgrupp Stödprogram 1 riktar sig mot barn utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen erbjöd under hösten 2010 en utbildning riktad till privata vårdgivare. I november 2010 hölls en utbildning för en privat vårdgivare där tio av deras familjehem från olika delar av landet deltog. Deltagarna fick en grundläggande kunskap om människohandel och prostitution samt information om specifika aspekter att tänka på rörande dessa ärenden. Familjehemmen har möjlighet att ta emot barn. Utvecklingsområden Länsstyrelsen ser behov av att i framtiden ha ett nationellt program som särskilt inriktar sig på stödåtgärder för barn utsatta för människohandel.

3 3 (11) Länsstyrelsen planerar att genomföra ytterligare utbildningar och kompetensutveckling av boenden under 2011 med fokus på stödåtgärder för barn, bland annat en vidareutbildning av de familjehem som deltog i den första utbildningen. Stödprogram 2 Kvinnor Målgrupp Stödprogram 2 riktar sig mot kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder För att konkretisera de fördjupande stödåtgärderna som syftar till att skapa en ny bestående livssituation har Länsstyrelsen valt att börja arbeta med en modell för ett nationellt stödprogram för utsatta kvinnor och deras eventuellt medföljande barn. Stödprogrammet är nationellt och omfattar kvinnor som vistas i olika delar av landet men ett begränsat antal platser kommer att finnas. Modellen kommer att bestå av ett spektrum av stödåtgärder och insatser. Vilka av stödåtgärderna som ska ingå i respektive fall arbetas fram tillsammans med den utsatte. Detta ska ske med utgångspunkt i individens specifika behov och anpassas därefter. Som en del i detta arbete beviljade Länsstyrelsen kronor till resursteamet, ett nätverk av organisationer som Röda korset, Unga kvinnors värn, Kår 393 (Frälsningsarmén), Caritas (Katolska kyrkan), ESS (Ebeneser sociala stiftelse), Talita center och Samtalscentret Eken (Frälsningsarmén) samt Skogsbo, ett kvinnoboende med tidigare erfarenhet av att ta emot personer utsatta för människohandel. Boendet har ett tidigare etablerat och väl fungerande samarbete med myndigheter såsom kommissionen mot människohandel hos polisen, prostitutionsenheten i Stockholm och Migrationsverket. Medlen beviljades med syftet att resursteamet via sina kontakter och boende skulle genomföra ett pilotprojekt under en sex månaders period och utifrån dessa erfarenheter samt tidigare erfarenheter utveckla en modell för stöd och rehabilitering. Modellen presenteras mer i detalj under avsnitt Resursteamets modell. Utvecklingsområden

4 4 (11) Länsstyrelsen bad resursteamet att i sin slutredovisning även inkludera information om aspekter som de skulle vilja förbättra. Vissa områden har även Länsstyrelsen uppmärksammat. Nedan presenteras områden där vidare insatser behövs. Gällande implementering och utvärdering av modellen för ett nationellt stödprogram: Utvecklat koncept om nationellt stödprogram. Länsstyrelsen behöver i samråd med andra relevanta aktörer utveckla kriterier för vem som har möjlighet att delta i det nationella stödprogrammet, hur ansökningsförfarandet bör gå till, hur urvalet bör göras och av vilka? Kartläggning och informationsinsamling. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer under våren att genomföra en kartläggning av vilka boenden som har kunskap om området människohandel och prostitution samt vilka boenden som har konkret erfarenhet av att ta hand om personer utsatta för människohandel. Boendena med konkret erfarenhet kommer att intervjuas för att se huruvida de har en utarbetat modell som skiljer sig från den som tagits fram inom pilotprojektet. Dessa resultat ska sedan användas i arbetet att ta fram en modell för ett nationellt stödprogram för människohandel. Även t.ex. de riktlinjer som tagits fram under projekt Lilja samt under Unga kvinnors värns projekt kommer att studeras (se Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan, dnr ). Modellen ska sedan utvärderas. Behov av framtida finansiering. Länsstyrelsen avser att föra en konversation med relevanta myndigheter. Mer tydlighet gällande konkretiseringen av de utsattas rättigheter. Det har visat sig att det behövs en vidare utredning kring myndigheternas ansvar gällande konkretiseringen av de utsattas rättigheter. Länsstyrelsen har påbörjat en dialog med berörda myndigheter kring möjligheten att tydliggöra skyldigheterna och rättigheterna. Gällande konkreta stödåtgärder inom modellen Praktikmöjligheter för de utsatta. Behandlingsformer kopplade till stödprogrammet anpassade efter de utsattas situation Möjlighet till arbete. Externt stöd gällande utbildning. Utveckling av stödåtgärder för de medföljande barnen. Resursteamet har bland annat uttryckt ett behov av att ha tillgång till en stödfamilj knuten till barnet för att barnet ska kunna vara tryggt även i de fall

5 5 (11) mamman inte har kapacitet att ta hand om sitt barn. Andra områden är tillgång till dagis- och förskoleverksamhet samt skola. Juridisk konsultation. Länsstyrelsen har länkat intresserade advokatbyråer vidare för ett eventuellt samarbete med boendet. Gällande speciellt de stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede I samband med den ovan nämnda kartläggningen kommer Länsstyrelsen att erbjuda cirka 30 stycken geografiskt spridda kvinnoboenden med erfarenhet eller kunskap om människohandel möjlighet att delta i en kurs/nätverksträff som anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm i maj Kursen/nätverksträffen kommer att ha fokus på nationell samverkan och nätverkande mellan de olika boendena men även kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte när det gäller bemötande och stöd. De utsatta kvinnor som tas emot av de boenden som ingår i detta nätverk kan sedan komma att delta i det nationella stödprogrammet. Stödprogram 3 - Män Målgrupp Stödprogram 3 riktar sig mot män utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen erbjöd under hösten 2010 en utbildning riktad till privata vårdgivare. I november 2010 hölls en utbildning för en privat vårdgivare där tio av deras familjehem från olika delar av landet deltog. Deltagarna fick en grundläggande kunskap om människohandel och prostitution samt information om specifika aspekter att tänka på rörande dessa ärenden. Familjehemmen har möjlighet att ta emot män. Utvecklingsområden Länsstyrelsen ser behov av att i framtiden ha ett nationellt stödprogram för män utsatta för människohandel.

6 6 (11) Länsstyrelsen avser att undersöka möjligheten till externt stöd som komplement till den vård som ges inom familjehemmen, såsom behandlande samtal. Länsstyrelsen planerar att genomföra ytterligare utbildningar och kompetensutveckling av boenden under Gemensamma utvecklingsområden för alla stödprogram Länsstyrelsen ser behov av att bilda en referensgrupp där parter såsom myndigheter och frivilligorganisationer som kommer att ha en del i implementeringen av de olika stödprogrammen bör ingå för att skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar. I de stödprogram som beskrivits kan både utländska medborgare som svenska medborgare ingå men möjligtvis kan det i framtiden finnas en vinst med stödprogram där åtgärderna är anpassade till svenska medborgare såsom åtgärder gällande utbildning och arbete. Resursteamets modell Såsom nämndes ovan finansierade Länsstyrelsen ett pilotprojekt som drevs av resursteamet och framförallt av boendet Skogsbo. Medlen beviljades med syftet att resursteamet via sina kontakter och boende skulle genomföra ett pilotprojekt under en sex månaders period och utifrån dessa erfarenheter samt tidigare erfarenheter utveckla en modell för stödprogram och rehabilitering. Deras föreslagna modell presenteras kort nedan: Utgångspunkter Eget ansvar Modellen som boendet utarbetat bygger mycket på att kvinnan ska ta eget ansvar för sitt liv och sin framtid - hjälp till självhjälp. Trots allt det som kvinnan varit med om måste hon själv hitta sin väg framåt om hon ska kunna få ett självständigt liv. Därför är det avgörande att hon själv känner att det är hon som bestämmer och att hon har kontroll över sitt liv. Många av kvinnorna har missat tonåren och den period då självkänslan utvecklas. Flera har ett destruktivt beteende med självskadebeteenden. Förtroende En stor del av arbetet med kvinnorna handlar om att skapa förtroende. Det är viktigt att kvinnan får förtroende för personalen och att hon känner sig trygg på boendet. Det är ofta väldigt svårt till en början och måste få ta tid.

7 7 (11) Livet på boendet Eget rum När kvinnan flyttat in i sitt rum får hon möblera om och dekorera. Det viktigt att kvinnan trivs och känner sig hemma. Det underlättar läkningsprocessen. Praktiska saker Boendet skänker kläder ur det klädförråd som finns för både barn och kvinnor. Som nya får de även tandborste, tvål och hygienartiklar om så behövs för den första tiden. För barnen finns leksaker att låna direkt när de kommer och de har även tillgång till ett lekrum fullt med leksaker. Barnvagnar finns också att låna. Kvinnorna får använda det gemensamma köket och de gemensamma duschutrymmena (en del lägenheter har egen kokvrå och dusch, men inte rummen) och de får använda Skogsbos husgeråd. Boendemöte Boendemöte anordnas vid behov. Alla boende måste vara med och saker som kommit upp diskuteras. Ofta handlar det om gemensamma aktiviteter och regler och ibland reds någon konflikt ut. Boendet ser konfliktlösningen som en viktig träning för framtiden. Alla får säga sin version och alla lyssnar på alla. Aktiviteter Gemensamma aktiviteter såsom pyssel, promenader, picknick, utflykt till stranden etc. brukar anordnas under veckan. Ibland ordnas någon resa. Boendet försöker göra utflykter/aktiviteter som är billiga och lättillgängliga för att kvinnorna själva ska kunna göra om aktiviteterna efteråt. Detta är en del av introduktionen till samhället. Varje fredag har boendet gemensam fika/lunch för alla boende. Kvinnorna brukar turas om att laga mat och förbereda. En del av kvinnorna har aldrig lagat mat. Dans anordnas vid efterfrågan. Boendet har märkt att dans är något som symboliserar glädje och som hjälper till att skapa en känsla av hopp. Många av kvinnorna har öppnat sig mycket mer efter en danskväll. Det finns även ett gym och träningsfilmer. Flera av kvinnorna vill träna och hålla sig i form. Massage Som en del i kvinnornas arbete att lära känna sin kropp och acceptera den har boendet regelbunden taktil massage för dem som vill. Massagen är viktig

8 8 (11) eftersom många som varit utsatta för sexuella övergrepp och varit i prostitution berättar att de stängt av sin kropp och inte har kontakt med den emotionellt sätt. Massagen är också viktig genom att via den rör någon kroppen på ett sätt som inte är sexuellt och på ett sätt som är till för kvinnan och inte för den som ger massagen. Taktil massage kan kvinnorna få antingen på Talita center eller av en person som arbetar på Kår 393 som kommer till boendet. Behandling Läkarvård Prostitutionsenheten har gratis gyn/läkarmottagning/sjuksköterska som boendet kontaktar i första hand. På grund av kvinnornas bakgrund är det viktigt att de blir professionellt bemötta på mottagningen. Det är dessutom vanligt att kvinnan har akuta behov av att få komma till tandläkare. För barnen har det varit svårare att få rutin på läkarundersökningarna och boendet önskar kunna hitta ett anpassat samarbete. Idag får barnen åka till vårdcentralen och barnavårdsavdelningen. Informella samtal Boendet samtalar med kvinnorna i vardagen och försöker ha informella möten med dem enskilt en gång i veckan angående framtiden och deras utveckling och behov. Boendet försöker att undvika att tala om för kvinnan vad det är hon ska göra eller hur hon ska tänka. Det enda sättet för henne att komma vidare är att bestämma sig för det och själv välja sin framtid. Samtal utanför boendet I samband med läkarundersökning på prostitutionsenheten erbjuds kvinnan alltid samtal i någon form. Personal på prostitutionsenheten bedömer tillsammans med kvinnan om hon är redo för djupare samtal och bearbetning. Traumabehandling som finns på Danderyds sjukhus är nästa steg. Det krävs en stor grundtrygghet innan kvinnan är redo att bearbeta det hon varit med om. Behandlingen är ganska krävande och måste göras kontinuerligt under en viss tid. Även Röda korset har samtal för människor som varit med om trauma och tortyr. De som vill har även möjlighet att få samtal gratis av psykologer och terapeuter på Ekens samtalscenter. Under samtal erbjuder boendet barnpassning så att kvinnan får sitta i lugn och ro. Boendet har också ett samarbete med Talita Center som erbjuder samtalsterapi, taktil massage och gemenskap. En gång i veckan träffas kvinnorna tillsammans där och samtalar om livet. Talita centret har även börjat ha gruppsamtal på boendet med alla kvinnor som vill. Stöd i föräldrarollen Boendet har ett samarbete med familjecentret på kår 393 som erbjuder samtal som stöttning i föräldrarollen. Många av offren för människohandel har svårt

9 9 (11) att ta hand om sig själva. De har då även svårt att ta hand om sina barn. Barnen bär också med sig obehagliga minnen och upplevelser. Alla kvinnors hus har samtalsgrupper för barn, kvinnor och män och har varit öppna för samarbete. De har även erbjudit barnen att vara med i barngrupper. Kontakter med myndigheter Samverkan Resursteamet samverkar med de myndigheter som ingår i ett konkret ärende, d.v.s. gällande en utsatt kvinna. Bidrag Boendet söker om ekonomiskt bistånd från socialen eller annat bidrag från försäkringskassan åt kvinnorna. Ofta har de barn och rätt till någon ersättning. Uppehållstillstånd och uppehållsrätt Resursteamet bistår kvinnan med hjälp gällande uppehållstillstånd och uppehållsrätt. I resursteamet finns personer som jobbar på Migrationsverket som kan ge råd gällande regler, lagar och praxis. En kontakt med en advokatfirma har även tagits för rådgivning gällande migrationsärenden. Åtgärder för en ny bestående livssituation SFI De flesta av kvinnorna har behövt träning i svenska och SFI (Svenska för invandrare). De som inte har kunnat börja på grund av att de inte har barnvakt/barnomsorg, har ändå börjat läsa böcker och översätta på boendet och personalen har hjälpt till. Boendet har också volontärer från resursteamet som kommer och hjälper till med läxläsningen. Praktik Några av kvinnorna har arbetslivserfarenhet men de flesta behöver ändå praktik för att öva på det svenska språket och förstå det svenska systemet. Eftersom de varit med om något traumatiskt kan det vara bra för dem att få träna i en lite mindre kravfylld miljö innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Boendet har ett samarbete med Myrorna gällande praktikplatser. Om kvinnan har andra intressen och vet vad hon skulle vilja bli eller arbeta med i framtiden försöker boendet hitta en praktikplats som passar det hon vill göra. Arbete Arbete är den sista delen och kan fås genom arbetsförmedlingen eller genom kontakter.

10 10 (11) Socialt stöd Under projektet har boendet uppmärksammat att kvinnorna behöver något utanför Skogsbo för att inte bli för beroende av personalen. Boendet uppmuntrar dem att försöka skapa nya kontakter och gå vidare. Volontärer Boendet har också utarbetat ett volontärprogram med en volontärutbildning för de i resursteamet som vill stötta kvinnorna. Stödgrupper för de medföljande barnen Boendet har ett samarbete med kår 393 i Stockholm. De har föräldrapedagoger och barngruppsledare som är utbildade för stödgrupper för utsatta barn. Boendet har även tagit del av deras arbete genom familjemiddagar och lekland som de anordnar. Boendet har även varit i kontakt med Alla kvinnors hus som har stödgrupper för barn.

11 11 (11) Ekonomisk redovisning Länsstyrelsen i Stockholms län beviljades kronor. Länsstyrelsens overheadkostnad uppgick till kronor kronor fördelades till resursteamet för genomförandet av pilotprojektet, av dessa användes kronor. Andra kostnader som Länsstyrelsen beslutat om är de kostnader som relaterar till konferens/nätverksmötet samt gällande kartläggningen. Resultatet blir således kronor. INTÄKTER KOSTNADER PILOTPROJEKT STÖDPROGRAM OH-KOSTNADER KONFERENS/NÄTVERKSMÖTE Resor och boende konferens för boenderepresentanter ca 30 st Representation (Ex: mat, dryck vid konf.) Lokalkostnader och talare KARTLÄGGNING AV BOENDEN OCH INTERVJUER Timanställd 5 veckor Administrativa kostnader för anställd t.ex. arbetsplats Resor för intervjuer TOTALA KOSTNADER: RESULTAT Utgiftssidan kommer att justeras när alla kostnader har rapporterats in i ekonomisystemen under april-maj Återbetalning av överblivna medel till Kammarkollegiet för 2010 ska ske senast 31 maj Katarina Kämpe Länsöverdirektör Emma Stenberg Ribeiro Utvecklingsledare

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-09-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/58-001 Arbets- och företagsnämnden Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG

TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG TJÄNSTER & BEHANDLINGSUPPLÄGG Abraso stöd & omsorg AB är en verksamhet som erbjuder stöd, omsorg och behandling till såväl enskilda individer som familjer. Målet är att alla som placeras i hem inom Abraso

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan

Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan Enheten för sociala frågor Claes Lyckner 08-785 5084 Emma Stenberg Ribeiro 08-785 4275 SLUTREDOVISNING Till Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm 1 (19) Redovisning av

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda

för att människohandel i alla dess former ska upphöra under vår livstid utsatta och deras familjer för att få deras rättigheter tillgodosedda Frälsningsarmén, som finns i 127 länder, är engagerade för att erbjuda utsatta en trygg och fredad zon. Allt stöd vi ger syftar till att återupprätta människors frihet och värdighet så att varje människa

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län

META 2013. Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Fakta 2014:4 META 2013 Publiceringsdatum 2014-04-10 Kontaktperson Cecilia Gustafsson Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända En sammanställning av resultaten för Stockholms län Utvecklingsledare

Läs mer

Dokumentation från konferens/nätverksträff för boende med kunskap eller erfarenhet av människohandel

Dokumentation från konferens/nätverksträff för boende med kunskap eller erfarenhet av människohandel Text: Elin Engström och Emma Stenberg Ribeiro Kontaktperson: Emma Stenberg Ribeiro Dokumentation från konferens/nätverksträff för boende med kunskap eller erfarenhet av människohandel Inledning Länsstyrelsen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen PROJEKTPLAN Datum 2015-06-22 1 (8) Diarienummer 851-22357-2015 Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Rapport 2001:01 2011:6. Skyddat boende för våldsutsatta personer. Delrapport av en nationell kartläggning

Rapport 2001:01 2011:6. Skyddat boende för våldsutsatta personer. Delrapport av en nationell kartläggning Rapport 2001:01 2011:6 Skyddat boende för våldsutsatta personer Delrapport av en nationell kartläggning Författare: Maria-Pilar Reyes Rapport 2011:6 Skyddat boende för våldsutsatta personer Delrapport

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer