Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål"

Transkript

1 Enheten för social utveckling Emma Stenberg Ribeiro SLUTREDOVISNING 1 (11) Till Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Stockholm Stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål Bakgrund Länsstyrelsen fick genom regeringsbeslut i uppdrag att utveckla stödprogram för rehabilitering av personer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget Länsstyrelsen utgår från följande målsättningar: Stödprogrammen ska ge den utsatte de bästa förutsättningarna för att med egen kraft ta sig ur situationen som från början var orsak till att personen hamnade i människohandel. Programmen ska identifiera insatser och åtgärder som behövs för att skapa förutsättningar för att trygga personens framtid genom utbildning och arbete, och för att minska risken att den utsatte återigen hamnar i prostitution eller människohandel. Programmen ska anpassas till barns särskilda behov och rättigheter. Programmen ska riktas mot både personer som stannar och som återvänder. Länsstyrelsen ska samarbeta med relevanta aktörer och ta del av tidigare erfarenheter. Länsstyrelsen ska sprida och tillgängliggöra information om stödprogrammen. Stödet ska stärkas med hänsyn till den utsattes situation, trauma, utsatthet och potentiella hot. Olika stödprogram med olika målgrupper Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att starta upp stödprogram som möter de ovan angivna målsättningarna. För att kunna målgruppsanpassa Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan (vxl) Socialavdelningen Fax Box STOCKHOLM

2 2 (11) stödprogrammen har Länsstyrelsen tittat på vem stödprogrammet riktar sig till, d.v.s. om det rör sig om en man eller en kvinna, om det rör sig om en vuxen person eller ett barn samt om barnet själv har varit utsatt eller om det är barnets vårdnadshavare som har utsatts. Stödprogrammen innehåller även stödåtgärder av olika slag. Länsstyrelsen har tittat på om stödåtgärderna framförallt syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede eller om de är mer fördjupande och syftar till att skapa en ny bestående livssituation, såsom utbildning, praktik och arbete. Nedan spaltas stödprogrammen efter målgrupp, stödprogram 1 gällande barn, stödprogram 2 gällande kvinnor och stödprogram 3 gällande män. Då Länsstyrelsen fick uppdraget att utveckla stödprogram i slutet av februari 2010 har vissa insatser inom de tre stödprogrammen påbörjats och andra endast planerats. Länsstyrelsen fick genom regeringsbeslut ett fortsatt uppdrag att arbeta med stödprogram för rehabilitering. Vissa av de insatser som är på planeringsstadiet och vissa framtida utvecklingsområden kommer därför att beskrivas i denna slutredovisning för att ge en mer heltäckande bild. Stödprogram 1 - Barn Målgrupp Stödprogram 1 riktar sig mot barn utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen erbjöd under hösten 2010 en utbildning riktad till privata vårdgivare. I november 2010 hölls en utbildning för en privat vårdgivare där tio av deras familjehem från olika delar av landet deltog. Deltagarna fick en grundläggande kunskap om människohandel och prostitution samt information om specifika aspekter att tänka på rörande dessa ärenden. Familjehemmen har möjlighet att ta emot barn. Utvecklingsområden Länsstyrelsen ser behov av att i framtiden ha ett nationellt program som särskilt inriktar sig på stödåtgärder för barn utsatta för människohandel.

3 3 (11) Länsstyrelsen planerar att genomföra ytterligare utbildningar och kompetensutveckling av boenden under 2011 med fokus på stödåtgärder för barn, bland annat en vidareutbildning av de familjehem som deltog i den första utbildningen. Stödprogram 2 Kvinnor Målgrupp Stödprogram 2 riktar sig mot kvinnor utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder För att konkretisera de fördjupande stödåtgärderna som syftar till att skapa en ny bestående livssituation har Länsstyrelsen valt att börja arbeta med en modell för ett nationellt stödprogram för utsatta kvinnor och deras eventuellt medföljande barn. Stödprogrammet är nationellt och omfattar kvinnor som vistas i olika delar av landet men ett begränsat antal platser kommer att finnas. Modellen kommer att bestå av ett spektrum av stödåtgärder och insatser. Vilka av stödåtgärderna som ska ingå i respektive fall arbetas fram tillsammans med den utsatte. Detta ska ske med utgångspunkt i individens specifika behov och anpassas därefter. Som en del i detta arbete beviljade Länsstyrelsen kronor till resursteamet, ett nätverk av organisationer som Röda korset, Unga kvinnors värn, Kår 393 (Frälsningsarmén), Caritas (Katolska kyrkan), ESS (Ebeneser sociala stiftelse), Talita center och Samtalscentret Eken (Frälsningsarmén) samt Skogsbo, ett kvinnoboende med tidigare erfarenhet av att ta emot personer utsatta för människohandel. Boendet har ett tidigare etablerat och väl fungerande samarbete med myndigheter såsom kommissionen mot människohandel hos polisen, prostitutionsenheten i Stockholm och Migrationsverket. Medlen beviljades med syftet att resursteamet via sina kontakter och boende skulle genomföra ett pilotprojekt under en sex månaders period och utifrån dessa erfarenheter samt tidigare erfarenheter utveckla en modell för stöd och rehabilitering. Modellen presenteras mer i detalj under avsnitt Resursteamets modell. Utvecklingsområden

4 4 (11) Länsstyrelsen bad resursteamet att i sin slutredovisning även inkludera information om aspekter som de skulle vilja förbättra. Vissa områden har även Länsstyrelsen uppmärksammat. Nedan presenteras områden där vidare insatser behövs. Gällande implementering och utvärdering av modellen för ett nationellt stödprogram: Utvecklat koncept om nationellt stödprogram. Länsstyrelsen behöver i samråd med andra relevanta aktörer utveckla kriterier för vem som har möjlighet att delta i det nationella stödprogrammet, hur ansökningsförfarandet bör gå till, hur urvalet bör göras och av vilka? Kartläggning och informationsinsamling. Länsstyrelsen i Stockholms län kommer under våren att genomföra en kartläggning av vilka boenden som har kunskap om området människohandel och prostitution samt vilka boenden som har konkret erfarenhet av att ta hand om personer utsatta för människohandel. Boendena med konkret erfarenhet kommer att intervjuas för att se huruvida de har en utarbetat modell som skiljer sig från den som tagits fram inom pilotprojektet. Dessa resultat ska sedan användas i arbetet att ta fram en modell för ett nationellt stödprogram för människohandel. Även t.ex. de riktlinjer som tagits fram under projekt Lilja samt under Unga kvinnors värns projekt kommer att studeras (se Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan, dnr ). Modellen ska sedan utvärderas. Behov av framtida finansiering. Länsstyrelsen avser att föra en konversation med relevanta myndigheter. Mer tydlighet gällande konkretiseringen av de utsattas rättigheter. Det har visat sig att det behövs en vidare utredning kring myndigheternas ansvar gällande konkretiseringen av de utsattas rättigheter. Länsstyrelsen har påbörjat en dialog med berörda myndigheter kring möjligheten att tydliggöra skyldigheterna och rättigheterna. Gällande konkreta stödåtgärder inom modellen Praktikmöjligheter för de utsatta. Behandlingsformer kopplade till stödprogrammet anpassade efter de utsattas situation Möjlighet till arbete. Externt stöd gällande utbildning. Utveckling av stödåtgärder för de medföljande barnen. Resursteamet har bland annat uttryckt ett behov av att ha tillgång till en stödfamilj knuten till barnet för att barnet ska kunna vara tryggt även i de fall

5 5 (11) mamman inte har kapacitet att ta hand om sitt barn. Andra områden är tillgång till dagis- och förskoleverksamhet samt skola. Juridisk konsultation. Länsstyrelsen har länkat intresserade advokatbyråer vidare för ett eventuellt samarbete med boendet. Gällande speciellt de stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede I samband med den ovan nämnda kartläggningen kommer Länsstyrelsen att erbjuda cirka 30 stycken geografiskt spridda kvinnoboenden med erfarenhet eller kunskap om människohandel möjlighet att delta i en kurs/nätverksträff som anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm i maj Kursen/nätverksträffen kommer att ha fokus på nationell samverkan och nätverkande mellan de olika boendena men även kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte när det gäller bemötande och stöd. De utsatta kvinnor som tas emot av de boenden som ingår i detta nätverk kan sedan komma att delta i det nationella stödprogrammet. Stödprogram 3 - Män Målgrupp Stödprogram 3 riktar sig mot män utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Stödprogrammet omfattar: 1. Stödåtgärder som syftar till att skapa trygghet och stabilitet och ge det stöd som behövs redan i ett initialt skede. 2. Fördjupande stödåtgärder som syftar till att skapa en ny bestående livssituation. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen erbjöd under hösten 2010 en utbildning riktad till privata vårdgivare. I november 2010 hölls en utbildning för en privat vårdgivare där tio av deras familjehem från olika delar av landet deltog. Deltagarna fick en grundläggande kunskap om människohandel och prostitution samt information om specifika aspekter att tänka på rörande dessa ärenden. Familjehemmen har möjlighet att ta emot män. Utvecklingsområden Länsstyrelsen ser behov av att i framtiden ha ett nationellt stödprogram för män utsatta för människohandel.

6 6 (11) Länsstyrelsen avser att undersöka möjligheten till externt stöd som komplement till den vård som ges inom familjehemmen, såsom behandlande samtal. Länsstyrelsen planerar att genomföra ytterligare utbildningar och kompetensutveckling av boenden under Gemensamma utvecklingsområden för alla stödprogram Länsstyrelsen ser behov av att bilda en referensgrupp där parter såsom myndigheter och frivilligorganisationer som kommer att ha en del i implementeringen av de olika stödprogrammen bör ingå för att skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar. I de stödprogram som beskrivits kan både utländska medborgare som svenska medborgare ingå men möjligtvis kan det i framtiden finnas en vinst med stödprogram där åtgärderna är anpassade till svenska medborgare såsom åtgärder gällande utbildning och arbete. Resursteamets modell Såsom nämndes ovan finansierade Länsstyrelsen ett pilotprojekt som drevs av resursteamet och framförallt av boendet Skogsbo. Medlen beviljades med syftet att resursteamet via sina kontakter och boende skulle genomföra ett pilotprojekt under en sex månaders period och utifrån dessa erfarenheter samt tidigare erfarenheter utveckla en modell för stödprogram och rehabilitering. Deras föreslagna modell presenteras kort nedan: Utgångspunkter Eget ansvar Modellen som boendet utarbetat bygger mycket på att kvinnan ska ta eget ansvar för sitt liv och sin framtid - hjälp till självhjälp. Trots allt det som kvinnan varit med om måste hon själv hitta sin väg framåt om hon ska kunna få ett självständigt liv. Därför är det avgörande att hon själv känner att det är hon som bestämmer och att hon har kontroll över sitt liv. Många av kvinnorna har missat tonåren och den period då självkänslan utvecklas. Flera har ett destruktivt beteende med självskadebeteenden. Förtroende En stor del av arbetet med kvinnorna handlar om att skapa förtroende. Det är viktigt att kvinnan får förtroende för personalen och att hon känner sig trygg på boendet. Det är ofta väldigt svårt till en början och måste få ta tid.

7 7 (11) Livet på boendet Eget rum När kvinnan flyttat in i sitt rum får hon möblera om och dekorera. Det viktigt att kvinnan trivs och känner sig hemma. Det underlättar läkningsprocessen. Praktiska saker Boendet skänker kläder ur det klädförråd som finns för både barn och kvinnor. Som nya får de även tandborste, tvål och hygienartiklar om så behövs för den första tiden. För barnen finns leksaker att låna direkt när de kommer och de har även tillgång till ett lekrum fullt med leksaker. Barnvagnar finns också att låna. Kvinnorna får använda det gemensamma köket och de gemensamma duschutrymmena (en del lägenheter har egen kokvrå och dusch, men inte rummen) och de får använda Skogsbos husgeråd. Boendemöte Boendemöte anordnas vid behov. Alla boende måste vara med och saker som kommit upp diskuteras. Ofta handlar det om gemensamma aktiviteter och regler och ibland reds någon konflikt ut. Boendet ser konfliktlösningen som en viktig träning för framtiden. Alla får säga sin version och alla lyssnar på alla. Aktiviteter Gemensamma aktiviteter såsom pyssel, promenader, picknick, utflykt till stranden etc. brukar anordnas under veckan. Ibland ordnas någon resa. Boendet försöker göra utflykter/aktiviteter som är billiga och lättillgängliga för att kvinnorna själva ska kunna göra om aktiviteterna efteråt. Detta är en del av introduktionen till samhället. Varje fredag har boendet gemensam fika/lunch för alla boende. Kvinnorna brukar turas om att laga mat och förbereda. En del av kvinnorna har aldrig lagat mat. Dans anordnas vid efterfrågan. Boendet har märkt att dans är något som symboliserar glädje och som hjälper till att skapa en känsla av hopp. Många av kvinnorna har öppnat sig mycket mer efter en danskväll. Det finns även ett gym och träningsfilmer. Flera av kvinnorna vill träna och hålla sig i form. Massage Som en del i kvinnornas arbete att lära känna sin kropp och acceptera den har boendet regelbunden taktil massage för dem som vill. Massagen är viktig

8 8 (11) eftersom många som varit utsatta för sexuella övergrepp och varit i prostitution berättar att de stängt av sin kropp och inte har kontakt med den emotionellt sätt. Massagen är också viktig genom att via den rör någon kroppen på ett sätt som inte är sexuellt och på ett sätt som är till för kvinnan och inte för den som ger massagen. Taktil massage kan kvinnorna få antingen på Talita center eller av en person som arbetar på Kår 393 som kommer till boendet. Behandling Läkarvård Prostitutionsenheten har gratis gyn/läkarmottagning/sjuksköterska som boendet kontaktar i första hand. På grund av kvinnornas bakgrund är det viktigt att de blir professionellt bemötta på mottagningen. Det är dessutom vanligt att kvinnan har akuta behov av att få komma till tandläkare. För barnen har det varit svårare att få rutin på läkarundersökningarna och boendet önskar kunna hitta ett anpassat samarbete. Idag får barnen åka till vårdcentralen och barnavårdsavdelningen. Informella samtal Boendet samtalar med kvinnorna i vardagen och försöker ha informella möten med dem enskilt en gång i veckan angående framtiden och deras utveckling och behov. Boendet försöker att undvika att tala om för kvinnan vad det är hon ska göra eller hur hon ska tänka. Det enda sättet för henne att komma vidare är att bestämma sig för det och själv välja sin framtid. Samtal utanför boendet I samband med läkarundersökning på prostitutionsenheten erbjuds kvinnan alltid samtal i någon form. Personal på prostitutionsenheten bedömer tillsammans med kvinnan om hon är redo för djupare samtal och bearbetning. Traumabehandling som finns på Danderyds sjukhus är nästa steg. Det krävs en stor grundtrygghet innan kvinnan är redo att bearbeta det hon varit med om. Behandlingen är ganska krävande och måste göras kontinuerligt under en viss tid. Även Röda korset har samtal för människor som varit med om trauma och tortyr. De som vill har även möjlighet att få samtal gratis av psykologer och terapeuter på Ekens samtalscenter. Under samtal erbjuder boendet barnpassning så att kvinnan får sitta i lugn och ro. Boendet har också ett samarbete med Talita Center som erbjuder samtalsterapi, taktil massage och gemenskap. En gång i veckan träffas kvinnorna tillsammans där och samtalar om livet. Talita centret har även börjat ha gruppsamtal på boendet med alla kvinnor som vill. Stöd i föräldrarollen Boendet har ett samarbete med familjecentret på kår 393 som erbjuder samtal som stöttning i föräldrarollen. Många av offren för människohandel har svårt

9 9 (11) att ta hand om sig själva. De har då även svårt att ta hand om sina barn. Barnen bär också med sig obehagliga minnen och upplevelser. Alla kvinnors hus har samtalsgrupper för barn, kvinnor och män och har varit öppna för samarbete. De har även erbjudit barnen att vara med i barngrupper. Kontakter med myndigheter Samverkan Resursteamet samverkar med de myndigheter som ingår i ett konkret ärende, d.v.s. gällande en utsatt kvinna. Bidrag Boendet söker om ekonomiskt bistånd från socialen eller annat bidrag från försäkringskassan åt kvinnorna. Ofta har de barn och rätt till någon ersättning. Uppehållstillstånd och uppehållsrätt Resursteamet bistår kvinnan med hjälp gällande uppehållstillstånd och uppehållsrätt. I resursteamet finns personer som jobbar på Migrationsverket som kan ge råd gällande regler, lagar och praxis. En kontakt med en advokatfirma har även tagits för rådgivning gällande migrationsärenden. Åtgärder för en ny bestående livssituation SFI De flesta av kvinnorna har behövt träning i svenska och SFI (Svenska för invandrare). De som inte har kunnat börja på grund av att de inte har barnvakt/barnomsorg, har ändå börjat läsa böcker och översätta på boendet och personalen har hjälpt till. Boendet har också volontärer från resursteamet som kommer och hjälper till med läxläsningen. Praktik Några av kvinnorna har arbetslivserfarenhet men de flesta behöver ändå praktik för att öva på det svenska språket och förstå det svenska systemet. Eftersom de varit med om något traumatiskt kan det vara bra för dem att få träna i en lite mindre kravfylld miljö innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Boendet har ett samarbete med Myrorna gällande praktikplatser. Om kvinnan har andra intressen och vet vad hon skulle vilja bli eller arbeta med i framtiden försöker boendet hitta en praktikplats som passar det hon vill göra. Arbete Arbete är den sista delen och kan fås genom arbetsförmedlingen eller genom kontakter.

10 10 (11) Socialt stöd Under projektet har boendet uppmärksammat att kvinnorna behöver något utanför Skogsbo för att inte bli för beroende av personalen. Boendet uppmuntrar dem att försöka skapa nya kontakter och gå vidare. Volontärer Boendet har också utarbetat ett volontärprogram med en volontärutbildning för de i resursteamet som vill stötta kvinnorna. Stödgrupper för de medföljande barnen Boendet har ett samarbete med kår 393 i Stockholm. De har föräldrapedagoger och barngruppsledare som är utbildade för stödgrupper för utsatta barn. Boendet har även tagit del av deras arbete genom familjemiddagar och lekland som de anordnar. Boendet har även varit i kontakt med Alla kvinnors hus som har stödgrupper för barn.

11 11 (11) Ekonomisk redovisning Länsstyrelsen i Stockholms län beviljades kronor. Länsstyrelsens overheadkostnad uppgick till kronor kronor fördelades till resursteamet för genomförandet av pilotprojektet, av dessa användes kronor. Andra kostnader som Länsstyrelsen beslutat om är de kostnader som relaterar till konferens/nätverksmötet samt gällande kartläggningen. Resultatet blir således kronor. INTÄKTER KOSTNADER PILOTPROJEKT STÖDPROGRAM OH-KOSTNADER KONFERENS/NÄTVERKSMÖTE Resor och boende konferens för boenderepresentanter ca 30 st Representation (Ex: mat, dryck vid konf.) Lokalkostnader och talare KARTLÄGGNING AV BOENDEN OCH INTERVJUER Timanställd 5 veckor Administrativa kostnader för anställd t.ex. arbetsplats Resor för intervjuer TOTALA KOSTNADER: RESULTAT Utgiftssidan kommer att justeras när alla kostnader har rapporterats in i ekonomisystemen under april-maj Återbetalning av överblivna medel till Kammarkollegiet för 2010 ska ske senast 31 maj Katarina Kämpe Länsöverdirektör Emma Stenberg Ribeiro Utvecklingsledare

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan

Redovisning av Länsstyrelsens uppdrag för ett tryggare återvändande samt att fördela medel till frivilligorganisationer för att motverka efterfrågan Enheten för sociala frågor Claes Lyckner 08-785 5084 Emma Stenberg Ribeiro 08-785 4275 SLUTREDOVISNING Till Regeringen Utbildningsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm 1 (19) Redovisning av

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Brottsoffrens rättigheter. Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Brottsoffrens rättigheter Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Människohandel kränker rättigheterna och påverkar otaliga människors liv i Europa och utanför dess gränser. Ett ökande antal

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen PROJEKTPLAN Datum 2015-06-22 1 (8) Diarienummer 851-22357-2015 Projektplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Till dig som varit med om en allvarlig händelse

Till dig som varit med om en allvarlig händelse Till dig som varit med om en allvarlig händelse 1 REAKTIONER Akut reaktion Under den första tiden efter en allvarlig händelse har många en känsla av overklighet. Det som inträffat känns ofattbart. Vanligt

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Vännäs Frivilligcenter

Vännäs Frivilligcenter Vännäs kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Västerbottens läns Landsting Vännäs vårdcentral Närmre-projektet (Rapport: Anita Helgesson) Vännäs Frivilligcenter Från "Anhörig 300"- utveckling av stöd till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län

Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Projekt Ett funktionshinderperspektiv på etableringen av vuxna nyanlända i Stockholms län Sammanfattning Det tycks inte finnas tillräckligt bra rutiner i de berörda verksamheterna i Stockholms län för

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen

Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Politikerdialog 2014 frågor och svar, samt reflektioner efter dagen Var finns de ensamkommande flyktingbarnen (EKB) deras placering inom eller utanför kommunen? Svar: Länsstyrelsen har skickat ut frågor

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Skapande aktiviteter som måleri, musik och drama Rörelseträning som anpassade sportaktiviteter och dans (både stående och sittande) Utflykter

Skapande aktiviteter som måleri, musik och drama Rörelseträning som anpassade sportaktiviteter och dans (både stående och sittande) Utflykter Gråsparven daglig verksamhet Gråsparven ligger vid Värpinge med närhet till fina grönområden. Tydliggörande pedagogik är en av grundstenarna i vårt arbetssätt liksom olika anpassningar av miljön. Våra

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT)

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT) GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode (efter barnet erhållit PUT) OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis Redovisningen skickas till: Bromölla kommun Överförmyndarnämnden Box 18, 295 21 Bromölla Redovisning

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution. Ur ett svenskt perspektiv SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution Ur ett svenskt perspektiv Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp? Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter

Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter Unga som har sex mot ersättning eller har prostitutionsliknande erfarenheter 1000 Möjligheter Startade som Järfälla Tjejjour 2005 2011 omvandlingen till 1000 Möjligheter klar och vi arbetar nu med alla,

Läs mer