Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram"

Transkript

1 Finansinspektionens diarienummer Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 5 december 2012 (dnr ) ( Grundprospektet ). Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 april 2013 i enlighet med 2 kap. 34 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på Volvofinans hemsida 5 april Rätt i enlighet med 2 kap 34 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla sin anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av offentliggörandet av detta tillägg skall utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från offentliggörandet, sista dag för återkallelse är därmed den 9 april Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och tillägg 2013:1 daterat 5 mars Tillägget har upprättats då Volvofinans Bank AB den 22 mars 2013 har offentliggjort bifogad årsredovisning för Göteborg 4 april 2013

2 Årsredovisning volvofinans bank ab

3 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning 13 Resultat Kreditrisker och kreditförluster Kapitalanskaffning 14 Rating Bolagsstyrningsrapport 15 Händelser efter balansdagen Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Miljö 16 Personal Ersättningar 17 Vinstdisposition Kapitalbas 18 finansiella rapporter 20 Risk- och kapitalhantering samt kapitaltäckningsanalys Bakgrund Riskhantering Kreditrisk 29 Motpartsrisk 30 Koncentrationsrisk Marknadsrisk 31 Valutarisk Restvärdesrisk Aktierisk i övrig verksamhet 32 Operativa risker Likviditetsrisk 35 Strategiska risker Ryktesrisker 36 Kapitaltäckningsanalys 39 Flerårsöversikt 40 Definitioner till nyckeltal i flerårs översikt 41 Resultaträkning 42 Balansräkning 43 Förändring eget kapital 44 Kassaflödesanalys 46 noter 48 Not 1. Uppgifter om banken 48 Not 2. Redovisningsprinciper 55 Not 3. Segmentsrapportering Resultaträkning 56 Not 4. Ränteintäkter och räntekostnader Not 5. Leasingintäkter och samlat räntenetto Not 6. Erhållna utdelningar Not 7. Provisionsintäkter 57 Not 8. Provisionskostnader Not 9. Nettoresultat av finansiella transaktioner Not 10. Allmänna administrationskostnader 59 Not 11. Av- och nedskrivning på ma te ri ella och immateriella anläggningstillgångar Not 12. Övriga rörelsekostnader Not 13. Kreditförluster, netto Not 14. Bokslutsdispositioner Not 15. Skatt på årets resultat Balansräkning 60 Not 16. Belåningsbara statsskulds förbindelser m m Not 17. Utlåning till kreditinstitut Not 18. Utlåning till allmänheten Not 19. Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not 20. Aktier och andelar i koncernföretag 61 Not 21. Aktier och andelar i intresse- och övriga företag Not 22. Immateriella anläggningstillgångar 62 Not 23. Materiella anläggningstillgångar, inventarier och leasingobjekt Not 24. Övriga tillgångar 63 Not 25. Derivat Tillgångar och skulder 64 Not 26. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 27. Skulder till kreditinstitut och emitterade värdepapper Not 28. In- och upplåning från allmänheten Not 29. Övriga skulder Not 30. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 31. Obeskattade reserver Not 32. Eget kapital 65 Not 33. Tillgångar och skulder per kategori 66 Not 34. Händelser efter balansdagen Not 35. Närstående 67 Styrelsens undertecknande 68 Revisionsberättelse 69 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare

4 Inledning 4 4 5

5 VD har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera europeiska centralbanker har tillfört finansmarknaderna likviditetsstimulanser för att dämpa oron för finansiella kollapser i södra Europa. Räntorna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Den svenska Riksbanken har sänkt sin reporänta till nu aktuella 1,00 %, bland annat mot bakgrund av de försvagade konjunkturutsikterna i omvärlden och det låga inflationstrycket i Sverige. Konjunkturen i Sverige har under 2012, trots osäkerheten i omvärlden, varit god. Volvofinans Bank har påverkats positivt av ännu ett gott bilår. Totalmarknaden för personbilar slutade på registreringar, vilket gör 2012 till ett av de bättre åren. Även lastbilsmarknaden hade ett hyggligt 2012, med en måttlig nedgång, vilket gör att de svenska Volvoåterförsäljarna mår riktigt bra. Volvohandlarna stärkte 2012 sin ställning med fortsatt stor omsättning drygt 40 Mdr kr och redovisar tillsammans åter ett bra resultat på runt 600 miljoner kronor, vilket efter omständigheterna får anses som mycket bra. Volvofinans Banks intjäning varierar inte direkt i takt med nybilsförsäljningen, eftersom vi som bas har stora affärsvolymer inom service marknaden och säljfinans. Affärsmodellen inom säljfinans innebär att Volvohandlaren till fullo bär kredit- och restvärdesrisken. Detta ger i grunden en stabil intjäning med relativt små resultatsvängningar för Volvofinans Bank, oavsett bilkonjunktur. Den snabba och kraftiga räntenedgången till låg nivå påverkar resultatet negativt. En uppgång till högre räntenivåer påverkar omvänt resultatet positivt. Jag kan därför åter konstatera, att vi presterar ett resultat som med tanke på förutsättningarna får anses vara riktigt bra. Vårt resultat Resultatet uppgick till 234,2 Mkr, vilket rensat från poster av engångskaraktär, är något bättre än föregående år. Dessa poster avser kostnader för förtidslösen av obligationer och försäljning av vår inkassoportfölj i slutet av året. Dessa transaktioner, av engångskaraktär, har belastat resultatet med 32 Mkr. Båda åtgärderna kommer att påverka framtida intjäning på ett positivt sätt. Försäljningen av inkassoportföljen innebär att vi i princip inte längre har några direkta problemkrediter. Uppbyggnaden av likviditetsreserven och den ökade inlåningen från allmänheten har även påverkat resultatet negativt, men stärkt bankens ställning påtagligt. Utlåningen till allmänheten och materiella anläggningstillgångar, leasingobjekt, uppgick till 24,3 miljarder kronor jämfört med 2011 års 25,0 miljarder, en minskning med 0,7 miljarder eller 3 %. Minskningen är hänförlig till lastvagnssidan. Den i grunden trygga affärsmodellen för säljfinansiering som vi har tillsammans med de svenska Volvohandlarna är en stabil plattform och en viktig orsak till årets och tidigare års stabila resultat. Vår väl inarbetade affärsmodell, där Volvohandlarna bär kredit- och restvärdesrisken, medför i likhet med tidigare, att inga kreditförluster förekommer inom säljfinansområdet. Den starka vagnparksaffär vi byggt upp genom åren och de kontokortsaffärer vi mycket lönsamt bedriver med Volvokortet som den dominerande affären, är starkt bidragande till resultatet. Volvokortet är för Volvohandlarna, Volvo Personvagnar och på senare år även Volvo Lastvagnar - via Volvo Lastbilskort - ett mycket viktigt instrument. Korten har varit en bidragande orsak till att kundlojaliteten har ökat med nöjda kunder som följd. Inom Volvohandeln är Volvokortet en av hörnstenarna i systemet. Kreditförlusterna ökade något i kortaffären, men ligger fortsatt på en låg nivå. Detta beror på att våra kunder i grunden är stabila, även i sämre tider, då bilkonsumtion har hög prioritet. Inlåning från allmänheten via våra spar - konton samt från Volvohandlarna fortsätter att öka kraftigt och uppgick till 11,8 miljarder kronor per årsskiftet, vilket är 51 % av Volvo finans finansieringsbehov. Motsvarande andel för 2011 var 30 % och för %. Ökningen av in låningen beror på de satsningar vi gjort med bra villkor för sparande och en tydlig profilering som nischbank. Denna satsning fortsätter under Likviditetsreserven uppgick vid årsskiftet till 3,4 Mdr kr, i nivå med föregående år. Reserven utgör nära 40 % av bankens totala marknadsupplåning. Kapitalbasen ökade med 0,2 Mdr kr till 3,0 Mdr kr, vilket ytterligare stärker banken. Kapitaltäckningen utan övergångsregler blev 20,97 %. Riskerna i våra utlåningsportföljer ligger kvar på låga nivåer. Säljfinansieringen, för vilken Volvohandlarna har kredit- och rest- Foto: Jeanette Larsson, Newsroom värdesrisken, utgör drygt 90 % av utlåningen. De låga riskvikter vi har, är därför i praktiken ännu lägre, eftersom Volvofinans Bank inte gör några kreditförluster på denna utlåning. Den 5 februari 2013 meddelade Moody s att Volvofinans Banks rating lämnades oförändrad; Baa2, efter deras genomgång. De tog samtidigt bort den negativa utsikt banken haft sedan oktober 2008, vilket var ytterst glädjande och visar att våra insatser, med bland annat minskat beroende av marknadsupplåning och uppbyggnad av likviditetsreserv, givit positiv effekt. Volvo Personvagnar har ett mycket starkt modellprogram som inneburit stor framgång på marknaden. Volvo var marknadsledare i Sverige för femtionionde (59) året i rad. Under januari 2013 var fyra av de fem mest sålda bilmodellerna i Sverige en Volvo, med V70 på första plats. Det är fortsatt bra försäljningstryck inom den svenska Volvohandeln med hög aktivitetsnivå och goda volymer. Renaultförsäljningen minskade något efter några år med volymökningar. Märket är sedan 1980-talet ett viktigt komplement till Volvoförsäljningen. Fordförsäljningen, som numer till stor del sker via Volvohandeln, ligger på en något lägre nivå jämfört med tidigare år, med en marknadsandel 2012 på 5,0 %. Den svenska personbilsförsäljningen minskade från registreringar (nya bilar) 2011 till registreringar 2012, en minskning med 8 %. Volvohandlarnas försäljning av Volvo, Renault, Dacia och Ford representerade cirka 30 % av nybilsförsäljningen i Sverige, vilket för 2012 blev bilar. Till detta kommer den begagnatförsäljning som sker via Volvohandeln och som uppgick till cirka bilar. Volvo minskade sin försäljning från nya bilar 2011 till under 2012, Ford minskade, från till och Renault från till Marknadsandelarna blev för Volvo 18,9 % (19,3), för Ford 5,0 % (5,6) och för Renault 3,6 % (4,7). Lastvagnsmarknaden minskade med 8 % men ligger ändå på historiskt hyggliga nivåer. Transportnäringen är känslig för konjunktursvängningar och andra halvåret märktes en viss nedgång. Volvo Lastvagnar blev inte marknadsledare i Sverige 2012 för lastbilar större än 16 ton, vilket tidigare varit fallet under många år. Huvudorsaken till detta är att många kunder inväntar den nya Volvo FH, som framgångsrikt lanserats, men som levereras först under Vår affär Breddningen av vår totalaffär fortsätter genom Volvohandlarnas försäljning av bilar av allt flera märken. Förutom Volvo, Renault, Ford, Dacia, Jaguar och Land Rover, har på senaste åren tillkommit Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Peugeot och BMW. Vi får därmed via Volvo handlarna tillgång till en väsentligt större marknad än tidigare. Dagens Volvohandel omfattar 63 företag, varav 41 är renodlade personbilsbolag, 20 lastvagnsbolag och endast två mixade. De har tillsammans 200 försäljningsställen, cirka 400 verkstäder och drygt anställda. Omsättningen i Volvohandeln uppgick under 2012 till drygt 40 miljarder kronor med en samlad vinst på cirka 600 Mkr, vilket är ett av de bättre resultaten i kronor någonsin. Våra betal- och kreditkort Volvofinans marknadsför och administrerar två betal-/kreditkort; Volvokort och Volvo Lastbilskort. Volvokortet, fungerar som betalmedel hos samtliga Volvohandlare, för reparationer, service, reservdelar/tillbehör och drivmedel på Volvohandelns drivmedelskedja, Tanka och även på OKQ8:s stationsnät. Dessa kort finns med VISA-koppling för användning utanför Volvohandeln. Det bonussystem som framgångsrikt lanserades 2011 har under 2012 vidareutvecklats och stärkt Volvokortet ytterligare. Under 2012 tillkom totalt nya konton. Totalt gjordes köp med Volvokortet per månad hos Volvohandlarna under året. Vilket betyder att nära 8 miljoner konto utdrag kommunicerades och därmed ges banken, handlarna och övriga samarbetspartners en unik möjlighet till kommunikation med kunderna. Volvo Lastbilskort fortsätter att öka i betydelse och omfattning. Samtliga återförsäljare av lastvagnar marknadsför kortet och allt fler stora åkerier ansluter sig. Antalet last bils kort uppgår nu till Volvohandlarnas drivmedelsbolag Tanka erbjuder tillsammans med OKQ8 ett betydande stationsnät med över stationer i Sverige. Tankaanläggningarna hos Volvohandlarna har drygt 12 miljoner kundbesök per år, vilket gör dessa till en fantastisk marknadsplats med alla de möjligheter detta innebär Volvohandeln att marknadsföra sina produkter och tjänster, tillsammans med Volvofinans Bank. Vår framtid Vi Volvofinans Bank och landets Volvohandlare lever i en spännande tid med breddning av tjänster och inte minst utbudet av nya varumärken. Detta gör att vi tillsammans ser positivt på 2013 med förmodade normalnivåer inom både PV- och LV-försäljningen och ser framför oss ännu ett framgångsrikt år. Samarbetet med ägarna och de mycket solida Volvohandlarna utgör en stabil grund för fortsatta framgångar för banken. Framtiden för Volvohandelns viktigaste leverantör, Volvo Personvagnar, påverkar givetvis Volvofinans Bank. Men genom att fler märken säljs och nya kan komma att säljas genom Volvohandeln, kommer Volvofinans Bank att även framöver ha en mycket betydelsefull roll för en stor del av finansieringen av bilförsäljningen i Sverige, via det svenska system som kallas Volvohandeln. Med vår starka kapitalbas på 3,0 Mdr kr, en primärkapitalrelation på 21 %, vår stora likviditetsreserv, stabila inlåning från allmänheten, stora kontraktsportföljer, höga Volvokortsvolymer, en stor mängd kunder i Volvohandeln, en hygglig konjunktur 2013 och fortsatt breddning av tjänster, gör att jag ser positivt på framtiden för Volvofinans Bank nu när jag den 2 april 2013 slutar som VD och lämnar över till min efterträdare Conny Bergström. Bert Björn Verkställande direktör Volvofinans Bank AB Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), orgnr: skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 22 mars 2013 kl:

6 Volvofinans Bank AFFÄRSIDÉ Volvofinans Banks affärsidé är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivit stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulhandeln på den svenska marknaden. OM VOLVOFINANS BANK Volvofinans Bank fortsätter den framgångsrika satsningen på bilägarpaket för alla kunder på den svenska marknaden. Målet är att vi skall erbjuda kunder det bästa bilägandet oavsett om du är företagskund eller privatkund, och oavsett om du har en ny eller begagnad bil. Våra produkter skall underlätta bilägandet med hjälp av bra finansiering, bra kortlösningar, bra erbjudanden omkring bilen samt bra uppföljning på nätet. Allt för att skapa en enkelhet för våra kunder, och för att leva upp till vår devis: Volvofinans gör livet lite enklare. Denna fokusering på bilägandet har under senare år kompletterats med sparande. Med vår enkla lösning på nätet finns möjlighet för sparare att hitta ett konkurrenskraftigt och enkelt sparande, och volymerna ökade stort under Med Sveriges bästa paketering för bilägandet, konkurrenskraftiga räntor och många valmöjligheter, ökar också våra affärsmöjligheter. Nya kundkontakter traditionellt upparbetade eller via digitala media skapas, så att Volvo- och Renaulthandelns möjligheter till nya affärer utökas. Tillsammans med våra partners, Volvia och Tanka, blir erbjudandet komplett. Vi erbjuder våra kunder en mängd olika produkter, såsom Volvokort Volvo Billån Renault Billån Volvofinans Billån Volvo Business Lease Volvo Inclusive Renault Relax Renault Billeasing Vagnparkshantering för större bilparker Volvo Lastbilsfinansiering Volvo Lastbilskort Volvofinans Sparkonto Mer information om våra produkter och tjänster finns på volvofinans.se. 9

7 Den svenska Volvohandeln 2012 Heltäckande försäljningsnät Volvohandlarna bildar ett rikstäckande nät av återförsäljare, varav 58 privatägda och två börsnoterade, med tillsammans cirka 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. Därutöver har generalagenten, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintresse i tre säljbolag. Börsnoterade Bilia AB äger det största personbilsbolaget, medan AB Volvo äger det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för närmare 40 % av Volvo- och Renaultförsäljningen i Sverige, på personbils- respektive lastvagnsmarknaden. Totalt finns 36 ägare och ägargrupper representerade i Volvohandeln. Verksamheterna i Volvohandeln är delade i en personbils- och en lastvagnsdel. Majoriteten bolag, 41 stycken, säljer enbart personbilar, 20 enbart lastbilar ( tunga lastbilar >7 ton), medan övriga två bedriver såväl personbils- som lastvagnsrörelse. Volvohandeln 2012 i siffror Omsättningen i Volvohandeln uppgick under 2012 till cirka 40 miljarder kronor med en samlad vinst på cirka 600 miljoner kronor, att jämföra med 2011 års resultat på 931 miljoner kronor. Bredare totalaffär Volvohandelns produktprogram är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Här finns allt från person- och transportbilar (Volvo, Renault och Ford) till tunga lastvagnar och bussar (Volvo). Breddningen av vår totalaffär fortsätter genom Volvohandlarnas försäljning av ytterligare varumärken. Förutom Volvo, Renault, Ford, Dacia, Jaguar och Land Rover har på senaste åren tillkommit Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Peugeot och BMW. Vi får därmed via Volvohandlarna tillgång till en större marknad än tidigare. Volvofinans Bank är Volvohandlarnas bank Bankens uppgift är att låna upp pengar för finansiering av handlarnas låne- och leasingkontrakt; det vill säga verka till stöd för Volvohandlarnas affärer. Den svenska Volvohandeln är, i nära samarbete med Volvofinans Bank, marknadsledande när det gäller fordonsrelaterade tjänster som finansiering och kontokortshandel. Volvokortet som CRM-verktyg Tillsammans med kontoutdrag och fakturor bearbetar Volvohandeln sina kunder med unika och specialanpassade erbjudanden varje månad. Volvofinans Banks CRM-system förser handlarna med målgrupper och färdiga erbjudanden beroende på kundernas bilinnehav, bostadsort eller beteende. Med Volvokortet kan bilägaren, oavsett bilmärke, betala för service, reparationer, reservdelar och tillbehör hos samtliga handlare samt tanka med rabatt på någon av landets cirka Tanka- och OKQ8- stationer. Därutöver finns även möjlighet att betala försäkringspremien via Volvokortet. Detsamma gäller för Volvo Lastbilskort, som underlättar för åkare och chaufförer att hålla hjulen igång. BALANSSAMMANDRAG Prognos Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar (Mkr) Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa skulder och eget kapital (Mkr) Lån och Leasing i Volvofinans BR (Mkr) Justerad balans Omsättning och resultat Omsättning (Mkr) Resultat (Mkr) Nyckeltal Förräntning eget kapital 13 % 20 % 25 % 14 % 3% Förräntning totalt kapital 6% 8% 10 % 5% 2% Soliditet 35 % 33 % 34% 34% 30 % anm: 2012 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället Volvohandeln, resultat Mkr Volvohandeln, tillgångar och eget kapital Mkr Tillgångar Eget kapital 10 11

8 Styrelsen och VD:n för Volvofinans Bank AB (publ) redovisar härmed verksamheten för år Härefter benämns banken Volvofinans. ÄGARFÖRHÅLLANDE Volvofinans startades 1959 och ägs till 50 % av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest. Sjätte APfonden äger 40 % och resterande 10 % ägs av Volvo Personvagnar AB. HUVUDUPPGIFT Genom produkt- och säljfinansiering ska Volvofinans med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo handeln på den svenska marknaden. KONCERNSTRUKTUR Volvofinans har sitt säte i Göteborg. Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB, samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, tre kommanditbolag, varav ett bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och två är vilande. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB, Automanagement AR AB och Volvofinans IT AB är helägda och vilande dotterbolag. Med stöd av ÅRKL 7 kap 6a, upprättar Volvofinans fr o m inte någon koncernredovisning, eftersom verksamheten i dotterbolagen är av ringa betydelse. VOLYMER/UTLÅNING Vid årsskiftet innehöll kontraktstockarna, som består av låne- och leasingkontrakt kontrakt ( ), en minskning jämfört med föregående år med 1,4 %. Stockarnas storlek påverkas av personbilars (PV) och lastvagnars (LV) nybilsmarknad i Sverige och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. I tabellen nedan visas Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault/Ford) och den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning. Penetration, % PV-nytt PV-beg LV-nytt När det gäller LV ingår inte den försäljning som sker via Volvo Truck Center, som ägs av AB Volvo. Bankens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,3 Mdr kr (25,0), en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell. Säljfinansiering 2012 Mdr kr % 2011 Mdr kr % Förändring Mdr kr Personbilar 19, ,4 78 0,1 Lastvagnar och Bussar 2,6 11 3,5 14-0,9 Lagerkrediter 0,4 2 0,3 1 0,1 Kontokortkrediter 1,8 7 1,8 7 Totalt 24, , ,7 Volvo Billeasing har ökat med 0,5 Mdr kr eller 9 % och Volvo Billån och Volvo Lastbilslån har minskat med 1,0 Mdr kr eller 9 %. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, har minskat med 0,3 Mkr eller 52 %. Kontokortkrediterna är i nivå med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 11,1 Mdr kr (11,3) och totalt levererades 7,8 (7,9) miljoner fakturor/kontoutdrag till kunderna. 24,4 (24,6) miljoner kortköp genomfördes under 2012 via Volvokortet. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen har ökat. Totalt administrerades vid årsskiftet bilar (32 080). Omsättningen över Volvohandelns Lastbilskort är något lägre och under 2012 handlades varor och tjänster för runt 481 Mkr (543) via de korten (24 100). RESULTAT Resultatet före kreditförluster uppgick till 269,2 Mkr (279,4), vilket är en minskning med 4 % jämfört med föregående år. I posten Nettoresultat av finansiella transaktioner ingår kostnader för förtidslösta obligationer med 19,4 Mkr. Resultatet har också påverkats negativt av kostnaden för likviditetsreserven och inlåningen. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och avskrivningstakten, baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförluster netto uppgår till 35,1 Mkr (17,3), se Not 13. Beslutet att Volvofinans inte längre kommer att bedriva inkassoverksamhet i egen regi har ökat kreditförlusterna genom försäljningen av inkassostocken, konstaterade kreditförluster och upplösning av tidigare nedskrivning netto, med 12 Mkr. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår trots detta till 234,2 Mkr (262,1,) vilket är en minskning med 11 %. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,68 (6,79). Banken har främst en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet och ska kombinera denna uppgift med en långsiktig förräntning på en acceptabel nivå för ägarna. Till skillnad från flertalet av konkurrenterna, så innebär Volvofinans affärsidé att banken inte vinstmaximerar verksamheten vid varje tillfälle. KREDITRISKER OCH KREDITFÖRLUSTER Av Volvofinans totala kreditgivning avseende finansiering av fordon är 78 % (79) lån- och leasingkrediter som återförsäljare har överlåtit eller pantsatt med säkerhet i fordon genom återtaganderättsförbehåll eller äganderätt. Återförsäljaren står för den yttersta kreditrisken för dessa kreditavtal om Volvofinans påkallar det. För Volvofinans kan en förlust på dessa kontrakt uppstå om följande inträffar: 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare saknar betalningsförmåga. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Per 31 december 2012 fördelade sig lån- och leasingkontrakten enligt nedan. Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 2,4 Mdr kr (2,5). Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100 %, utgör 2 % (1) av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktsstockar eller erhållna borgensförbindelser. Resterande finansiering, som ej är säkerställd av återförsäljare, uppgår till 20 % (20), varav 13 % (13) består av egen säljfinansiering och 7 % (7) av kontokortkrediter. Totala problemkrediter (d v s fordringar förfallna med mer än 90 dagar) är 148,3 Mkr (222,7) som består dels av lån- och leasingutlåning 147,9 Mkr (115,3), varav 140,0 Mkr (107,8) avser avtal där Volvofinans har regressrätt gentemot Volvoåterförsäljare, och dels av kontokortsfordringar 0,4 Mkr (107,4), vilket utgör 0,0 % (5,7) av kontokortsutlåningen. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,8 Mdr kr (1,8), redovisas efter nedskrivning av problemkrediter. Reserveringen uppgår till 0,7 % (2,9) av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kronor (4 179). KAPITALANSKAFFNING Volvofinans främsta mål för kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån stämmer överens med utlåningen. Säkerställa att likviditetsrisk i största möjliga mån minimeras. Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2012 framgår av tabellen nedan. Nominella belopp i Mkr Limit Utnyttjat Nordiskt certifikatprogram Europeiskt certifikatprogram MTN-program Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Inlåning allmänheten Totalt Ny finansiering har under året huvudsakligen erhållits via insättningar från våra sparkunder. Men även såväl kort- som långfristig marknadsupplåning har genomförts med god efterfrågan. Vid årsskiftet uppgick utestående finansiering via Volvofinans marknadslåneprogram till nominellt 8,9 Mdr kr jämfört med 13,5 Mdr kr föregående år. Under året har fem obligationsemissioner genomförts till ett värde av 840 Mkr och med löptider från 22 till 40 månader. I en begränsad omfattning erhålls kortfristig finansiering via Volvofinans certifikatprogram. Utöver marknadsupplåning finansierades verksamheten med bankkrediter, vilka uppgick till 2,3 Mdr kr (3,4). Andelen långfristig bank- och marknadsfinansiering, med kvarvarande löptid överstigande ett år, uppgick till 72 % (68). Förvaltningsberättelse Antal kontrakt Snittkontrakt, Tkr Belåningsvärde, Mkr Utnyttjad kredit, Mkr Belåningsgrad Marknadsvärde, Mkr Övervärde, Mkr Övervärde Lån Leasing Totalt

9 Återköp av egna obligationer uppgående till nominellt 2,1 Mdr kr har ge- rekommendationer som ska tillämpas inom Volvofinans. Varje år ses Intern revision rapporteringen förebyggs, upptäcks och korrigeras. Kontrollaktiviteter nomförts under året, varav 1,2 Mdr kr utgjordes av kvarvarande ute stående arbetsordningen över och uppdateras vid behov. Uppdaterad arbets- Inom Volvofinans finns en oberoende granskningsfunktion som ska spänner från allt mellan granskning av resultatutfall på ledningsmöten till statsgaranterade obligationer. Volvofinans kunde i och med återköpet ordning antas vid första styrelsesammanträdet efter ordinarie årsstämma, verka enligt Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll specifika kontoavstämningar och analyser i de löpande processerna för formellt avsluta sitt deltagande i det statliga garantiprogrammet. eller vid annat styrelsemöte om så krävs. av finansiella företag (FFFS 2005:1). Uppdraget omfattar även IT-revision. den finansiella rapporteringen. Ekonomichefen är ytterst ansvarig för att Inlåningen från allmänheten har ökat kraftigt, främst under första Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år (mars, juni, En väsentlig uppgift för Internrevisionen är att oberoende verifiera att kontrollaktiviteterna i de finansiella processerna är ändamålsenliga och i halvåret. Vid utgången av året utgjorde inlåningen 51 % (30) av bankens september och december). Vid behov ska extra sammanträde hållas. medarbetare efterlever de principer och regler som återfinns i Volvofinans enlighet med bankens riktlinjer och instruktioner. Ekonomichefen är också finansiering. Ökningen förklaras av ett attraktivt ränteerbjudande samt Frånsett styrelsens ordförande har styrelsens ledamöter ingen intern direktiv, riktlinjer och instruktioner för finansiell rapportering. Funktionen ansvarig för att befogenhetsstrukturer är utformade så att inte en och kontinuerlig marknadsföring, huvudsakligen mot bankens befintliga arbetsfördelning förutom en kredit-, revisions- och en ersättnings- rapporterar direkt till bankens styrelse. samma person kan utföra en aktivitet och sedan kontrollera samma aktivi- kundregister på nära en miljon privatkunder. Per den 31 december 2012 uppgick total inlåning till 11,8 Mdr kr (7,1), vilket innebär en ökning under kommitté. Den sistnämnda handlägger frågor avseende ersättningar till ledande befattningshavare. Riskkontroll och Regelefterlevnad tet. Även kontrollaktiviteter inom IT-säkerhet och underhåll är en väsentlig del av Volvofinans interna kontroll över den finansiella rapporteringen. helåret med 4,7 Mdr kr. Kapital- och förfallostrukturen för bankens totala finansiering per den Styrelsematerialet delas ut cirka en vecka före mötesdagen och innehåller skriftligt underlag med kommentarer till sammanträdets Riskkontroll ansvarar för löpande uppföljning och kontroll av risker och riskhantering samt löpande förslag till förbättringar avseende riskhante- Information och kommunikation 31 december 2012 framgår av tabell nedan. ärenden. Med kallelsen bifogas en dagordning som beskriver varje ring, riskpolicies, instruktioner och rapporter enligt Finansinspektionens Riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella rapporteringen Mkr % ärendes karaktär och omfattning. Protokoll förs över varje möte och FFFS 2005:1. uppdateras och kommuniceras löpande från ledningen till samtliga Inom 1 år innehåller även diskussioner (kort beskrivning), åtgärder och beslut. Regelefterlevnad utgör ett stöd så att banken drivs enligt gällande berörda anställda. 1 3 år år Direkta eller indirekta aktieinnehav i banken lagar, förordningar och interna regler samt god sed och standard. Riskkontroll och Regelefterlevnads arbete granskas årligen av Uppföljning och övervakning Över 5 år Autofinans Nordic AB, Automanagement AR AB, Volvofinans Leasing AB bankens funktion för Intern revision. Det löpande ansvaret för uppföljning ligger på ledningsgruppen och Utan löptid: och Volvofinans IT AB är till 100 % ägda dotterbolag, vilka är vilande bolag. Se Not 20. Kontrollmiljö ekonomiavdelningen. Därutöver genomför funktionerna för internrevision samt riskkontroll och regelefterlevnad uppföljning och övervakning av Inlåning allmänheten Volvofinans äger 33 % av Volvohandelns PV Försäljnings AB, 25 % i Grundstommen i den interna kontrollen över den finansiella rapport- verksamheten. Resultat av utvärderingsaktiviteter rapporteras till ledning Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Volvohandelns PV Försäljnings KB, 25 % i VCC Tjänstebilar KB samt 25 % i eringen byggs upp kring bankens direktiv, riktlinjer och instruktioner samt styrelse. Totalt RATING Volvofinans har internationellt kreditbetyg från Moody s Investors Service enligt nedan: Kortfristig finansiering: P-2 Långfristig finansiering: Baa2 VCC Försäljnings KB. Se Not 21. Vid årsstämman äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. Intern kontroll Volvofinans har genom att hantera kunders, leverantörers och samarbetspartners pengar ett speciellt ansvar. Den stora mängden transaktioner samt den ansvars- och befogenhetsstruktur som anpassats till bankens organisation för att skapa och behålla en tillfredställande kontrollmiljö. Principer för intern kontroll finns samlade i bankens IQ-handbok och direktiv och riktlinjer för den finansiella rapporteringen finns samlade i bankens Ekonomihandbok. Riktlinjer och instruktioner kring säkerhet är samlade i bankens Säkerhetshandbok och riktlinjer och instruktioner kring medarbetarnas anställning är samlade i Personalhandboken. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Moody s meddelade den 5 februari att Volvofinans Banks rating är oförändrad och utsikterna ändrades till stabila istället för negativa. FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Efter en granskning påbörjad den 30 oktober 2012, meddelade Moody s gör att även små felaktigheter kan få stora ekonomiska konsekvenser. Grundläggande för kontrollmiljön är den företagskultur som är Trots alla osäkerheter i konjunkturutvecklingen, så kan Volvofinans se den 5 februari 2013 att bankens samtliga betyg bekräftades. Samtidigt I bankens verksamhet ska därför god intern kontroll samt kvalitets- och etablerad och som ledare och anställda verkar i. Banken arbetar aktivt ljust på framtiden med det stabila ägandet av banken, en mycket stark ändrades utsikterna från negativa till stabila. För en detaljerad analys från säkerhetsfrågor inom alla funktioner stå i fokus och personal från alla med kommunikation och utbildning avseende värdegrunder, vilka kapitalbas, beprövade och välfungerande affärsmodeller. Detta i kombina- Moody s hänvisas till hemsidan volvofinans.se. avdelningar ska rutinmässigt engageras i detta arbete. Med intern beskrivs i bankens Policy för etiska riktlinjer som ingår i IQ-handboken. tion med breddningen av våra finansiella tjänster till våra många kunder, BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bankens styrelse kontroll menas bankens organisation och alla de rutiner som syftar till att säkerställa en riktig och fullständig redovisning samt att bankens resurser disponeras i enlighet med styrelsens och VD:s intentioner. God moral, etik och integritet ska genomsyra organisationen. Riskbedömning både privatpersoner och företag, medför en stor utvecklingspotential. MILJÖ Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill Intern kontroll kan uppdelas i: Risker avseende den finansiella rapporteringen utvärderas och övervakas Banken ska bedriva ett långsiktigt miljöarbete med så lite negativ miljö- slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelse leda- Administrativa kontroller främjar effektiviteten och säkerställer av styrelsen. Bedömningen av vilken grad av risk som föreligger för att påverkan som möjligt, så långt det fungerar tekniskt och är ekonomiskt moten utsågs. att bankens resurser disponeras i enlighet med styrelsens och det ska uppstå felaktigheter i den finansiella rapporteringen sker utifrån rimligt, genom att; Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga VD:s intentioner. en rad kriterier. Komplexa redovisningsprinciper kan t ex innebära att bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas Redovisningskontroller säkerställer en riktig och fullständig den finansiella rapporteringen riskerar att bli felaktig för de poster som och andra relevanta miljökrav tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelse till redovisning. omfattas av sådana principer. Värdering av en viss tillgång eller skuld arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast Intern kontroll i IT säkerställer att funktioner och rutiner, utifrån olika bedömningskriterier kan också utgöra en risk. Detsamma bland både anställda och leverantörer två veckor före bolagsstämman. manuella och maskinella, fungerar i enlighet med gällande gäller komplexa och/eller förändrade affärsförhållanden. ha en öppen dialog med personal, kunder, leverantörer och Det finns inga av årsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att banken ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. regelkomplex. Banken har tre funktioner som verkar för att ge stöd åt ledningen så att Kontrollaktiviteter andra intressenter ta tillvara medarbetarnas engagemang och miljömedvetenhet Styrelsens arbetsordning är upprättad enligt aktiebolagslagens de löpande kan tillse god och förbättrad intern kontroll avseende den Styrelsen och ledningsgruppen utgör bankens övergripande kontroll organ. beakta miljökonsekvenser i utvecklingsarbetet av tjänster och vid krav. Arbetsordningen med bilagor utgör ett komplement och stöd finansiella rapporteringen. Flera kontrollaktiviteter tillämpas i de löpande affärsprocesserna för att förändring av verksamheten för tillämpning av aktiebolagslagen och de övriga lagar, regelverk och säkerställa att eventuella felaktigheter eller avvikelser i den finansiella 14 15

10 PERSONAL Vid utgången av 2012 hade Volvofinans 184 (183) anställda, varav 162 (164) Riskanalys Innan ett beslut kan fattas om att anta en ersättningspolicy eller besluta Kostnadsförda belopp Under räkenskapsåret kostnadsförda totalbelopp för ersättningar per VINSTDISPOSITION Förslag till vinstdisposition i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Stockholm. Medelantalet om andra väsentliga förändringar av bankens ersättningssystem ska en personalkategori och affärsområde framgår av tabellerna nedan. Belopp i Tkr anställda uppgick till 177 (174) personer. riskanalys genomföras. Riskanalysen ska identifiera och beakta risker som 2012 Rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor. Utveckling och utbildning av personalen är av stor strategisk betydelse. Snabba förändringar och ofta tekniskt avancerade arbetsuppgifter, gör att kompetensutveck- är förenade med bankens ersättningspolicy och ersättningssystem och som kan medföra att bankens resultat eller finansiella ställning försämras i framtiden. Utifrån riskanalysen ska banken identifiera anställda som kan Personalkategori* Fast ersättning Mkr Rörlig ersättning Mkr Antal personer med fast ersättning Antal personer med rörlig ersättning Balanserad vinst Årets resultat Till årsstämmans förfogande ling är en viktig investering för banken. påverka bankens risknivå, s k särskilt reglerad personal. Verkställande ledning 11,6 10 Styrelsen föreslår, att beloppet disponeras enligt följande: En bra arbetsmiljö har stor betydelse för bankens lönsamhet, då den stimulerar till goda prestationer och personlig utveckling. Därför värnar Volvofinans om en fortsatt god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ersättningsmodell Ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för Övriga anställda inkl andra anställda som kan påverka bankens risknivå** 69,6 0, Till aktieägarna utdelas 43,40 kronor per aktie Balanseras i ny räkning Volvofinans har fokus på flera aktiviteter inom friskvårdsområdet, som möjlighet till motion och massage på arbetstid samt subventionerad träningsavgift. Balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för goda arbetsinsatser. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar framgår av Not 10. Åldersfördelning Män Kvinnor att säkerställa att banken kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare som bidrar till bankens långsiktiga värdetillväxt. Bankens ersättningar ska främja en effektiv riskhantering och inte uppmuntra till överdrivet risktagande. Basen i ersättningen ska utgöras av fast ersättning. I vissa fall kan ersättningen kompletteras med en rörlig del. Rörlig ersättning baseras på individuella mål som har godkänts av styrelsen. Mål som baseras på en resultatbedömning ska baseras på riskjusterade vinstmått. Banken kan besluta att rörlig ersättning ska kunna falla bort helt eller delvis om det i efterhand visar sig att den anställde, resultatenhetens eller banken inte uppfyllt resultatkriterierna. Banken ska också kunna avstå Totalt 81,2 0, * Kategorin Verkställande ledning omfattar verkställande direktören och övriga personer i företagsledningen som är direkt ansvarig inför styrelsen eller den verkställande direktören. Kategorin Andra anställda som kan påverka bankens risknivå omfattar övriga som har definierats som särskilt reglerad personal. Ansvarig för bankens kontrollfunktion ingår i verkställande ledning. ** I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd lämnas av sekretesskäl inte kvantitativa uppgifter för personalkategorier med få individer. Därför redovisas kvantitativa uppgifter för kategorin Andra anställda ihop med kategorin Övriga anställda. KAPITALBAS Regelverket för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att ett institut vid varje tidpunkt ska ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingsprocess. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till Mkr (2 868) och slutligt minimikapitalkrav uppgår till Mkr (1 384*). Specifikation av posterna framgår i avsnittet om Risk- och Antal från att utbetala rörlig ersättning om dess ställning försämrats väsentligt. Rörlig ersättning Bankens syfte med rörlig ersättning är att stimulera medarbetare till att uppnå av banken speciellt viktigt uppsatta mål. Rörlig ersättning tillämpas Totalt Mkr Personbilsmarknad 76,9 Lastvagnsmarknaden 4,3 Totalt 81,2 kapitalhantering. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Beträffande Volvofinans Bank AB:s resultat och ställning i övrigt, 10 som ett komplement till den fasta ersättningen för ett fåtal befattningar Kostnadsförda ersättningar för räkenskapsåret uppgår till 81,2 Mkr. Den hänvisas till följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Ålder inom bankens marknads-, trading- och kundservicefunktion. En rörlig ersättning får högst uppgå till 20 % av fast lön. Till ledamöter i Volvofinans Bank AB:s företagsledning utgår ingen rörlig ersättning. Sådan ersättning rörliga ersättningen utgörs i sin helhet av kontanter. Ingen ersättning är uppskjuten och inga utfästa rörliga ersättningar föreligger. Det finns inga kostnadsförda belopp avseende avgångsvederlag * Från och med juni 2011 beräknas hushållsportföljens kreditrisk enligt IRK. Resterande del av utlåningen beräknas enligt schablonmetoden. ERSÄTTNINGAR Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om utgår inte heller till anställda som fattar beslut om krediter/limiter eller inom kontrollfunktioner som arbetar med regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision. under året. Inga ytterligare utfästa avgångsvederlag och inga garanterade rörliga ersättningar i samband med nyanställning föreligger. Volvofinans ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras minst årligen och senast i samband med att årsredovisningen offentliggörs. Uppskjuten ersättning Beredning och beslut För befattningar som i tjänsten utövar ett inte oväsentligt inflytande på bankens risknivå och som eventuellt kan erhålla bonus skall 50 % av den Bankens styrelse har inom sig utsett en ersättningskommitté med uppgift rörliga ersättningen inte betalas ut förrän efter 3 år efter resultatperioden. att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt föreslå åtgärder för att följa upp tillämpningen av den gällande ersättningspolicyn. Styrelsen Övriga ersättningar har utsett styrelseordförande Urmas Kruusval och Tommy Andersson Volvofinans kan, utöver kontant ersättning, erbjuda anställda förmåner till medlemmar i ersättningskommittén. Bankens ersättningspolicy till exempel i form av bilförmån, hälso- och friskvård. Pensionslösningar fastställdes vid styrelsemötet den 18 mars följer kollektivavtal. Banken kan avtala om särskilda pensions- och En oberoende kontrollfunktion har till uppgift att delta i bedöm- avgångsvillkor. nings- och utvärderingsprocessen av bankens ersättningssystem. Kontrollfunktionen rapporterar resultatet av sin granskning till styrelsen inför att årsredovisningen fastställs

11 18 Finansiella rapporter 18 19

12 RISK- OCH KAPITALHANTERING SAMT KAPITALTÄCKNINGSANALYS utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Funktionen ansvarar också för utformningen, endast görs med finansiellt stabila företag. Volvofinans har även ett scorekort och regelverk i VF Score för expertbaserad bedömning av som Volvofinans använder för konjunkturjustering i PD-dimensionen syftar till att hålla portföljernas PD i respektive IRK-underportfölj konstant. Belopp i Tkr om ej annat anges. implemen teringen, tillförlitligheten och uppföljningen av bankens risk- större företag. Detta innebär att justeringsfaktorn förändras över tid, dock med begräns- Bakgrund Volvofinans Bank AB (publ), organisationsnummer , omfattas klassificeringssystem. Funktionen har utsett ett antal RRS-koordinatörer som ansvarar för verksamhetens hantering av risk-, regelefterlevnadsoch säkerhetsfrågor inom sitt respektive område. Dessa personer är Bankens rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande ningen att den ej får understiga 1. Som mått på tider av ogynnsamma ekonomiska förhållanden, används krisåren i början av 1990-talet. Ovan nämnda process benämns av Volvofinans som riskklassestimering. av kapitaltäckningsregler enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och därmed funktionens kontaktpersoner i verksamheten. snabb handläggning av kravärenden. Övervakning sker bl a med stöd av Samtliga av Volvofinans modeller uppfyller regelverkets krav på fem stora exponeringar (kapitaltäckningslagen) samt Finansinspektionens Volvofinans verksamhet kännetecknas av en låg riskprofil och ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om års utfallsdata. I riskklassestimeringen har Volvofinans, gällande såväl föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och riskhanteringen bedrivs genom förebyggande åtgärder som syftar till att när kravåtgärd krävs. grundestimat som konjunkturjusterade estimat, använt sig av mycket stora exponeringar (kapitaltäckningsföreskriften) och (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. förhindra eller begränsa såväl risker som skadeverkningar. Då finansiella produkter erbjuds kunderna vägs risk mot förväntad avkastning inom Kvantifiering av kreditrisker konservativa antaganden samt stora säkerhetsmarginaler. Detta för att säkerställa att de estimat som används vid kapitaltäckning ej medför en I denna årsredovisning lämnas de uppgifter som krävs enligt nämnda lag ramen för bankens avkastningskrav. Risktagandet är kontrollerat. Några För att mäta kreditrisk använder sig Volvofinans av ett internt riskklassifi- underskattning av kreditrisken. och föreskrifter. spekulativa inslag i verksamheten får inte förekomma. ceringssystem. Systemet är uppbyggt på modeller som mäter kreditrisker Nedanstående graf ger en överblick över hur förväntad förlust, EL, Den 14 april 2011 godkände Finansinspektionen Volvofinans ansökan För att Volvofinans ska vara tillräckligt stark i marknadens ögon har utifrån tre dimensioner; sannolikhet för fallissemang (PD), förlust givet påverkas av de olika justeringar som används i PD- respektive LGD- om tillstånd att använda en grundläggande internmetod för att beräkna banken en ambition att alltid ha en kapitalbas som uppgår till minst fallissemang (LGD) samt exponeringsbelopp (EAD). Ett fallissemang dimensionen. Diagrammet visar att det slutliga estimatet är mer än 100 % riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk. Tillståndet avser hushållsex- 125 % av det interna kapitalbehovet. definieras, i enlighet med FFFS 2007:1, som att motparten är 90 dagar större än grundestimatet. poneringar och motpartslösa exponeringar, vilket motsvarar drygt 70 % av bankens totala exponeringar (inklusive limiter). För företagsexponeringar lämnades medgivande att stegvis införa en grundläggande internmetod t o m 14 april Samtidigt erhöll Volvo finans medgivande att använda schablonmetoden för exponeringar mot den svenska staten, Sveriges Riksbank och svenska kommuner samt för exponeringsklasserna stats- och institutsexponeringar. Vidare erhöll Volvofinans tidsbegränsat medgivande att använda schablonmetoden för Kreditrisk Med kreditrisk avses den risk som vid varje tillfälle bedöms föreligga att Volvofinans motparter, av en eller annan orsak, inte fullgör sina åtaganden med avseende på betalning med anledning av olika former av ingångna avtal. Dessa avtal kan utgöras av olika former av penningförsträckning, leasing, garantier, placeringar eller derivatavtal. Styrelsen har det övergripande ansvaret för bankens kreditrisk- sen med betalning alternativt att institutet i ett tidigare skede gjort en bedömning att motparten ej kommer att fullgöra sina åtaganden. Vid beräkning av exponeringsbeloppet för exponeringar utanför balansräkningen estimeras även en konverteringsfaktor (KF). För hushåll (privatpersoner och små och medelstora AB) används sedan januari 2007 statistiska scoringmodeller och för stora företag (företag med en omsättning högre än 400 Mkr eller en exponering hos Volvofinans på högre än 5 Mkr) infördes i slutet av 2007 en expert- EL 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % portföljer av oväsentlig storlek fram till den 31 december exponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat baserad modell. 0,15 % Riskhantering I en verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker, likviditetsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. ansvaret till olika befattningshavare. Bankens kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att kreditrisken är en stor riskexponering är bankens kreditförluster i förhållande till utestående För hushållsexponeringar beräknas fallissemangsrisken individuellt för varje enskild exponering med statistiska riskmodeller, vilket är en del av riskmodelleringen. Baserat på det individuella riskestimatet tilldelas respektive exponering en riskklass i PD-dimensionen. En riskklass består 0,10 % 0,05 % 0,00 % Grund + PD säk.marg + PD konj.just + LGD säk.marg + LGD konj.just I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, kreditvolym jämförelsevis mycket små. Kreditgivningen hos Volvoåterförsäljarna sker efter en kreditrisk- av ett visst antal exponeringar med likartad riskprofil och risknivå, vilka också har genomgått en enhetlig riskprocess. Denna process benämns Jämförelse med externa ratinginstitut fastställt policys och instruktioner för kreditgivningen och den övriga bedömning i det av Volvofinans tillhandahållna kreditbedömnings- av Volvofinans som riskklassificering. Volvofinans statistiska modeller är Förhållandet mellan ett externt kreditvärderingsföretags rating (Standard finansverksamheten. verktyget VF Score. I VF Score finns ekonomisk information och intern baserade på data från åren & Poor s) och Volvofinans egna riskklasser i PD-dimensionen redovisas i Bankens styrelse har det övergripande ansvaret för bankens kreditinformation om kunden, som processas genom egenutvecklade I riskdimensionerna LGD samt EAD används produktklasser. nedanstående tabell. Jämförelsen är enbart indikativ och avser inte att riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar scorekort och regelverk för att slutligen utmynna i en riskklassificering av Gällande LGD-dimensionen finns för vissa produkter en underliggande representera något fast förhållande mellan de interna riskklasserna och delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar kunden. Verktyget producerar en kreditrekommendation, som utgörs av risk klasstruktur, exempelvis baserad på belåningsgrad. Förlustgraden Standard & Poor s rating. regelbundet till styrelsen. endera bevilja, pröva eller avslå, baserat på scoringpoäng och regelverk. i finansieringsportföljen är uppskattad mot slutkund. Detta trots att Bankens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de På grundval av rekommendationen och övrig känd information om Volvofinans har ett s k regressavtal med respektive återförsäljare. Intern riskklass Indikativ rating enligt Standard & Poor s risker som banken har i sin verksamhet, samt att för dessa bestämma kunden, fattas ett kreditbeslut som innebär att krediten antingen Regressen innebär att återförsäljaren övertar kundfordran efter AAA till A- lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva beviljas eller avslås av den instans som i enlighet med respektive enhets dagars utebliven betalning. Volvofinans har, främst p g a ovan nämnda 2 BBB+ till BBB- interna kontrollsystem. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att kreditbeviljningsinstruktion har rätt att fatta beslut. affärsmodell, enbart haft försumbara kreditförluster i dessa portföljer. 3 4 BB+ till B+ limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom Kreditgivning avseende lån och leasing ska vara selektiv i så måtto För varje risk- alternativt produktklass beräknas ett riskestimat 5 6 B till B- regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar att kreditkunderna ska vara av så hög kvalitet att kreditförlusterna kan som beskriver medelrisken för riskklassen. Riskestimatet för riskklassen 7 CCC/C gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. hållas på en fortsatt låg nivå. Kvalitetskravet får aldrig åsidosättas i syfte inkluderar en säkerhetsmarginal som ska ta hänsyn till osäkerhet i data, Fallissemang D Genom utbildning och tydliga processer skapar banken förutsättningar att nå hög kreditvolym. Den kreditgivning där Volvofinans tar direktrisk datakvalitet samt datatillgång. Riskestimaten för riskklassen konjunktur- för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. på motparten utgörs framförallt av vagnparksfinansiering, genom justeras. PD ska avspegla genomsnittet av en ekonomisk cykel och I banken finns en samlad funktion för självständig riskkontroll finansiell eller operationell leasing, för medelstora och stora företag. LGD/KF ska avspegla en lågkonjunktur. Volvofinans definierar perioden direkt underställd VD. Funktionen Riskkontrolls uppgift är att analysera Kredit kvaliteten står i fokus, varför affärer, efter noggrann kreditprövning, från tidigt 1990-tal och framåt som en hel konjunkturcykel. Den metod 20 21

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program

Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Finansinspektionens diarienummer 14-13482 Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syd MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5

Årsredovisning. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning, koncernen...5 ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning Bluestep Finans AB (556717-5129) 2010-01-01 2010-12-31 Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning, koncernen...5 Balansräkning, koncernen...6 Kassaflödesanalys, koncernen...7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3

LANDSHYPOTEK INfOrmATION Om KAPITALTäcKNINg OcH riskhantering 2012 BASELrEgELvErKETS PELArE 3 LANDSHYPOTEK Information om kapitaltäckning och riskhantering 2012 Baselregelverkets Pelare 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden

Läs mer

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2009-2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4. Fem år i sammandrag 6. Resultat- och balansräkning 8. Kassaflödesanalys 12 Årsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 12 Noter 14 Revisionsberättelse 50 Bolagsstyrning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 ÅRSREDOVISNING 21 FÖRORD ÅRSREDOVISNING 21 Förord Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt/Resultaträkning Balansräkning/Förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

Läs mer

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013

Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3. Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Landshypotek Bank Baselregelverkets Pelare 3 Information om kapitaltäckning och riskhantering 2013 Innehåll 1. Inledning 1 1.1. Inledning och syfte 1 1.2. Basel 2 och Basel 2,5 1 1.3. Framtiden Basel 3

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord

ÅRSREDOVISNING 2014 Förord. Förord ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Förord Förord var ett mycket framgångsrikt år för Volkswagen Finans Sverige AB (publ) och Volkswagen Service Sverige AB. Vi initierade 66 111 finansieringsavtal för nya och

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket

Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011. Pelare III i Basel II-regelverket Risk- och kapitalhantering i Länsförsäkringar Bankkoncernen 2011 Pelare III i Basel II-regelverket Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsinriktning...5 Risker och riskhantering...6 Kapitalbas och

Läs mer

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB

Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Risk- och kapitalhantering Länsförsäkringar Bank AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kort om Länsförsäkringar Bank AB... 1 1.2 Viktiga händelser under året... 1 2 Organisation... 3 2.1 Bankkoncernen...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2013 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014

Sparbanken Skåne. Pelare 3-2014 Sparbanken Skåne Pelare 3-2014 Innehåll Innehåll Inledning... 3 Sparbanken Skåne... 4 Organisation... 5 Ersättningspolitik... 7 Riskhantering... 8 Kapitalhantering... 11 Risker... 14 2 1 Inledning 1 Inledning

Läs mer