Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning"

Transkript

1 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté 7. Särskilt reglerad personal 8. Anställda som omfattas av rörliga ersättningssystem i banken 9. Uppskjuten ersättning 10. Övrigt 11. Kontroll 12. Transparens m.m. 13. Uppdatering 1. Inledning Denna policy har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning,( FFFS 2011:1). Sparbanken Gotland har aldrig haft och tillämpar heller inte idag något rörligt ersättningssystem, varför delarna i denna policy som avser rörliga ersättningar för närvarande ej är tillämpliga. 2. Syfte Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken skall fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som skall vara särskilt reglerade personer och för vilka därför särskilda regler om rörlig ersättning ska gälla. Vidare är syftet att policyn och dess tillämpning skall främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. 3. Mål Bankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse bedriva verksamheten så att bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning).

2 2 (7) 4. Styrning 4.1 Övergripande ansvar Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i banken. Som framgår av p. 4.2 nedan är styrelsen även operativt ansvarig för de ersättningar som betalas ut till de anställda i den verkställande ledningen samt anställda med ansvar för kontrollfunktioner. 4.2 Ersättningar till anställda i den verkställande ledningen m.m. Styrelsen skall besluta om ersättning till dels anställda i den verkställande ledningen (VD och VD:s ställföreträdare), dels anställda med ansvar för kontrollfunktioner. 4.3 Uppföljning Styrelsen skall besluta om åtgärder för att följa upp tillämpningen av denna ersättningspolicy. 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda Bankens anställda tjänstemän har för närvarande ingen rörlig ersättning utöver lön. Syftet med rörlig ersättning skulle kunna vara att stödja och motivera medarbetare till att uppnå av banken uppsatta mål. Målen kan vara finansiella och/eller operationella och/eller av annan art såsom t.ex. att ha en låg riskprofil. Rörliga ersättningssystem för anställda får aldrig innebära att de äventyrar bankens långsiktiga huvudmålsättning enligt punkt 3 ovan. Alla ersättningssystem ska uppfattas som sunda och rimliga och syfta till dels anställds motivation dels vara långsiktigt värdeskapande men också innebära en väl avvägd risknivå för banken. 6. Ersättningskommitté Styrelsen skall utse en ersättningskommitté, vars ledamöter skall beslutas av styrelsen, dock med den begränsningen att i kommittén inte får ingå anställd i den verkställande ledningen. Ersättningskommittén skall bereda styrelsens beslut om ersättning samt åtgärder om uppföljning av tillämpningen av ersättningspolicyn. I Sparbanken Gotland utgörs ersättningskommittén av ordförande och vice ordförande, vilka ska ha tillräcklig kunskap om och erfarenhet av riskanalys för att kunna bedöma ersättningspolicyns lämplighet. Kommittén bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i banken och rapporterar till styrelsen. Complianceansvarig skall biträda ersättningskommittén vid sitt arbete enligt ovan. 7. Särskilt reglerad personal 7.1 Allmänt Banken har, med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt vilka av bankens anställda som skall utgöra särskilt reglerad personal, och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar i ersättningshänseende.

3 3 (7) Banken har beslutat att anställda hörande till någon av följande kategorier om inte undantagna enligt nedan i enlighet med vad som anges i 7.7 nedan skall anses vara särskilt reglerad personal a) Anställda i den verkställande ledningen. b) Anställda i ledande strategiska befattningar ej tillämpligt i Sparbanken Gotland. c) Anställda med ansvar för kontrollfunktioner. d) Anställda som är risktagare. e) Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen. 7.2 Anställda i den verkställande ledningen Till denna personalkategori hör den verkställande direktören och den verkställande direktörens ställföreträdare. 7.3 Anställda i ledande strategiska befattningar Till denna personalkategori hör anställda, som inte ingår i den verkställande ledningen, som på region, divisionsnivå eller motsvarande ändå leder verksamheten i banken. Denna kategori finns för närvarande ej i Sparbanken Gotland. 7.4 Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Till denna personalkategori hör anställda som är ansvariga för någon av funktionerna för regelefterlevnad (compliance) och riskkontroll. Till denna kategori hör i banken följande befattningar a) Riskcontroller b) Ansvarig för regelefterlevnad 7.5 Anställda som är risktagare Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över bankens risknivå. Utgångspunkten för bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att anställda som kan ingå avtal för bankens räkning eller ta positioner för bankens räkning skall höra till denna personalkategori. Vidare skall anställda som på annat sätt kan påverka bankens risker höra till aktuell personalkategori. De som är anställda i följande befattningar eller motsvarande skall anses höra till denna kategori: a) Anställda i den verkställande ledningen. b) Anställda i ledande strategiska befattningar. c) Anställda med ansvar för kontrollfunktioner. d) Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen e) Företagsrådgivare f) Privatrådgivare g) Kredithandläggare

4 4 (7) 7.6 Anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen Till denna kategori hör anställda som har en ersättning som är lika stor eller som överstiger den person i den verkställande ledningen med lägst ersättning. 7.7 Möjlighet till undantag Anställda i den verkställande ledningen, anställda med ansvar för kontrollfunktioner samt risktagare enligt vad som angivits ovan skall alltid höra till särskilt reglerad personal. Möjlighet att undanta sådan anställd från kategorin särskilt reglerad personal finns således inte. Det skall dock vara möjligt att undanta anställd i ledande strategisk befattning och anställd vars ersättning uppgår till, eller överstiger, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen från särskilt reglerad personal. En förutsättning för att så skall kunna ske är att det finns positivt stöd för att sådan anställd inte påverkar bankens risker i väsentlig mån. En sådan bedömning skall dokumenteras. 7.8 Beslut om kategorisering Den verkställande direktören ansvarar för att all personal i banken delas in enligt de kriterier som anges ovan. 8. Anställda som omfattas av rörliga ersättningssystem i banken 8.1 Beslut Eventuella rörliga ersättningar till anställda i banken skall beslutas av styrelsen. 8.2 Resultatbedömning och riskjustering Ett beslut om att anställda i banken skall erhålla rörlig ersättning skall grunda sig på en bedömning av riskjusterade vinstmått, varvid särskilt följande faktorer skall beaktas: a) Nuvarande risker. b) Framtida risker. c) Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet. 8.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning Om ersättningen innefattar en rörlig del skall det finnas en lämplig balans mellan den fasta och rörliga delen. Principen skall vara att det är den fasta delen av lönen som är den primära ersättningen medan den rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den rörliga ersättningen skall således kunna bestämmas till noll. Den rörliga ersättningen får inte överstiga 30 % av den fasta delen.

5 5 (7) 8.4 Särskilt om rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal Rörlig ersättning till särskilt reglerad personal skall utöver vad som angivits ovan grunda sig på följande faktorer: a) Den anställdes resultat. b) Berörd resultatenhets resultat. c) Bankens totala resultat. De kriterier (såväl finansiella som icke-finansiella) som banken lägger till grund för rörlig ersättning till särskilt reglerad personal skall dokumenteras. 8.5 Särskilt om rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner Eventuell rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner skall bestämmas utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen och som är oberoende av resultatet i de affärsområden som de kontrollerar. De personer som omfattas av denna begräsning är de som arbetar med regelefterlevnad och riskkontroll. 9. Uppskjuten ersättning 9.1 Allmänt Om eventuell rörlig ersättning överstiger kronor skall, till en del om minst 40 procent, skjutas upp under en period av minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställde. Styrande för bedömning av hur stor del av sådan rörlig ersättning som skall skjutas upp och enligt ovan och under vilken tid skall vara följande faktorer: - Bankens konjunkturcykel. - De risker som Bankens verksamhet medför. - Den anställdes ansvar. - Storleken på den rörliga ersättningen. 9.2 Särskilt om rörlig ersättning till den verkställande ledningen samt rörliga ersättningar avseende höga belopp I det fall rörlig ersättning enligt vad som anges ovan under 9.1 utgår till den verkställande ledningen eller med ett högt belopp skall minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp. 9.3 Pro-rata Oberoende av vad som angivits ovan om uppskjutande av rörlig ersättning skall banken kunna betala ut uppskjuten rörlig ersättning enligt ovan jämt fördelat över den tid som ersättningen skjuts upp, dock att den första utbetalningen får ske först med början året efter det att den rörliga ersättningen beslutades.

6 6 (7) 9.4 Bortfall av utestående icke-förfallen del av uppskjuten ersättning Banken skall tillse att rörlig ersättning som betalats ut endast betalas ut eller övergår till den anställde till den del detta är försvarbart enligt bankens, den berörda resultatenhetens och den anställdes resultat. Vad nu angivits skall vidare innebära att utestående icke förfallen del av uppskjuten ersättning helt skall kunna bortfalla. Anställd som tilldelas uppskjuten rörlig ersättning, vilken skjutits upp enligt ovan, skall underrättas om ovan angivna inskränkningar samt skall sådan anställd förklara sig medveten härom samt acceptera dem. 10. Övrigt 10.1 Garanterad rörlig ersättning Banken skall inte tillämpa garanterad rörlig ersättning annat än i samband med nyanställningar och då endast under det första anställningsåret. Med garanterad rörlig ersättning avses bl.a. bonus för att få anställd att stanna kvar som anställd Risksäkringsstrategier Banken skall tillförsäkra sig att anställda förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller. Detta skall ske genom att anställda som erhåller uppskjuten rörlig ersättning skall underteckna en skriftlig förbindelse därom Avgångsvederlag m.m. Ersättning som utgår till anställd i samband med att anställning upphör skall stå i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden samt beräknas så att den inte belönar osunt risktagande. 11. Kontroll Utöver den kontroll som skall göras av ersättningskommittén enligt ovan skall efterlevnaden av denna ersättningspolicy kontrolleras av bankens riskcontroller. Kontrollen skall ske när det är lämpligt och i vart fall årligen. Kontrollfunktionen skall när det behövs omgående rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. 12. Transparens m.m Anställda VD skall vid personalmöten informera samtliga anställda om vid var tid gällande ersättningspolicy.

7 7 (7) VD skall därutöver informera samtliga anställda om vilka kriterier som styr deras ersättning och om hur deras resultat bedöms. Detta skall ske årligen i samband med lönesamtalet eller på annat sätt VD informerar om dessa förhållanden. För den verkställande ledningen och anställda med det övergripande ansvaret för någon av företagets kontrollfunktioner, skall i stället motsvarande skyldighet fullgöras av styrelsens ordförande Offentliggörande I de fall de är tillämpliga i banken, skall årligen följande information offentliggöras i samband med årsredovisningens fastställande: 1. Information om hur ersättningspolicyn beslutats, den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformats, och i tillämpliga fall även uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter, uppgifter om externa konsulter som anlitats för framtagandet av ersättningspolicyn samt relevanta intressenters roll. 2. Information om sambandet mellan resultat och ersättning. 3. Information om hur ersättningssystemet utformats i huvuddrag, inklusive kriterierna för resultatbedömning och riskjustering, för uppskjuten utbetalning och för när äganderätten till uppskjuten ersättning övergår på den anställde, 4. Information om de resultatkriterier som ligger till grund för ersättning i form av aktier, aktierelaterade instrument, finansiella instrument eller andra rörliga ersättningsdelar. 5. De huvudsakliga parametrarna och skälen för det rörliga ersättningssystemet och andra icke kontanta förmåner, 6. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på affärsområden eller motsvarande resultatenheter, 7. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på kategorierna verkställande ledning, andra anställda som kan påverka företagets risknivå och övriga anställda, enligt följande: a. intjänade ersättningar uppdelat på fast respektive rörlig ersättning och med angivande av antal personer som har fått fast respektive rörlig ersättning, b. rörliga ersättningar fördelade på kontanter, aktier, aktierelaterade instrument och andra finansiella instrument samt andra rörliga delar, c. uppskjuten ersättning med angivande hur stor del av ersättningen som de anställda inte får förfoga över, d. utfästa och utbetalda samt justerade ersättningar, e. avgångsvederlag och garanterade rörliga ersättningar i samband med nyanställningar, med angivande av det antal personer som har fått avgångsvederlag respektive garanterad ersättning, samt f. utfästa avgångsvederlag, med angivande av det antal personer som omfattas av sådana utfästelser samt det högsta enskilda utfästa avgångsvederlaget. 13. Uppdatering Policyn ska årligen eller vid behov omprövas av styrelsen.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN 109 K11 Försäkringsnetto K12 Övriga intäkter Försäkringspremier Livförsäkring 1 338 1 444 varav låneskydd 183 194 varav övriga 1 155 1 250 Skadeförsäkring 376 358 Summa 1 714 1 802 Försäkringsavsättningar

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Riktlinjer för Riskhantering

Riktlinjer för Riskhantering Dokument historik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer för Riskansvarig Riktlinjer

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer