Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:"

Transkript

1 ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: Anställda i den verkställande ledningen: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 4.2. Anställda med ansvar för kontrollfunktioner: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 4.3. Anställda som är Risktagare: De anställda i Banken som omfattas av definitionen i avsnitt 4.4. Banken: Ekeby Sparbank Ersättning: Alla ersättningar och förmåner till en anställd (t.ex. kontant lön och andra kontanta ersättningar, ersättningar i form av aktier eller aktierelaterade instrument, pensionsavsättningar, avgångsvederlag och bilförmåner). Kontrollfunktion: Bankens funktion eller funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision. Rörlig ersättning: Ersättning som inte på förhand är fastställd till belopp eller storlek. Särskilt reglerad personal: Den verkställande ledningen och övriga anställda som Banken har identifierat som särskilt reglerad personal enligt nedan, 2. Bakgrund, övergripande mål m.m. 2.1 Riskanalys Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys. Risken bedöms utifrån ersättningarnas storlek att utgöra 400 tkr. 2.2 Syfte m.m. Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur Ersättningar inom Banken skall fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt vilka anställda som skall vara Särskilt reglerade personer och för vilka därför särskilda regler om Rörlig ersättning ska gälla. Vidare är syftet att policyn och dess tillämpning skall främja en effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. 2.3 Övergripande mål m.m. Bankens långsiktiga huvudmålsättning är att i enlighet med gällande banklagstiftning och FI:s allmänna råd bedriva verksamheten så att bankens förmåga att fullgöra sina

2 förpliktelser (soliditet och likviditet) inte äventyras. Detta inbegriper även riskhantering, sundhet och öppenhet (genomlysning). Bankens verksamhet utförs av tjänstemän vars ersättningar utgörs enligt nedan: De anställdas ersättningar bestäms att i huvudsak gälla fasta månadslöner. Dessutom kan en mindre rörlig ersättning utgå. Styrelsens bedömning är att den rörliga ersättningen kan bli mellan kr och kr/år/anställd om hela eller delar av årligen fastställda mål för rörelsen uppnås. Taket är således kr varför uppskjuten ersättning ej kan bli aktuell. Den rörliga ersättningen benämns resultatandelar och sätts in i Stiftelsen Guldeken och kan av den anställde lyftas eller förlängas vart femte år. Den rörliga ersättningen kan helt utebli. 3 Styrning 3.1 Styrelsens ansvar Övergripande ansvar Styrelsen har det övergripande ansvaret för ersättningsfrågor i Banken Ersättningar till Anställda i den verkställande ledningen m.m. Styrelsen skall besluta om ersättning till dels Anställda i den verkställande ledningen, dels Anställda med ansvar för kontrollfunktioner Uppföljning Granskning att bankens ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn ska ske av compliance minst en gång årligen. 3.2 Styrelsen ska utse en styrelseledamot som oberoende ska bedöma om bankens ersättningssystem och ersättningspolicy är lämpliga samt som ska bereda beslut avseende ersättning till verkställande ledningen och anställda som har övergripande ansvar för kontrollfunktionen. Compliance ska deltaga i den oberoende styrelseledamotens bedömning av ersättningssystemen. 3.3 Intern kapitalutvärdering Styrelsen skall beakta tillämpningen av denna ersättningspolicy inom ramen för den interna kapitalutvärderingsprocessen. 4 Särskilt reglerad personal 4.1 Allmänt Banken har, med utgångspunkt från genomförd riskanalys, bedömt vilka av Bankens anställda som skall utgöra Särskilt reglerad personal, och som därigenom omfattas av särskilda begränsningar i ersättningshänseende. Banken har beslutat att anställda hörande till någon av följande kategorier om inte undantagna enligt nedan i enlighet med vad som anges i 4.5 nedan skall anses vara Särskilt reglerad personal:

3 a) Anställda i den verkställande ledningen. b) Anställda som ansvarar för kontrollfunktion. c) Anställda som är risktagare. 4.2 Anställda i den verkställande ledningen Till denna personalkategori hör den verkställande direktören, den verkställande direktörens ställföreträdare. 4.3 Anställda som ansvarar för kontrollfunktioner - Till denna personalkategori hör anställda som är ansvariga för någon av funktionerna för regelefterlevnad (compliance), internrevision och riskkontroll. Till denna kategori (som berörs av rörlig ersättning) hör i banken följande befattningar: - riskkontroll (controller) 4.4 Anställda som är risktagare Till denna kategori hör anställda som i tjänsten kan utöva ett väsentligt inflytande över Bankens risknivå. Utgångspunkten för bedömningen av vilka som hör till denna personalkategori är att anställda som kan ingå avtal för Bankens räkning eller ta positioner för Bankens räkning skall höra till denna personalkategori. Vidare skall anställda som på annat sätt kan påverka Bankens risker höra till aktuell personalkategori. Den som är anställd i följande befattning eller motsvarande skall anses höra till denna kategori: - Anställda i den verkställande ledningen - Anställda med ansvar för kontrollfunktioner - Compliance för värdepapper 4.5 Möjlighet till undantag Anställda i den Verkställande ledningen, anställda med ansvar för kontrollfunktioner samt risktagare enligt vad som angivits ovan skall alltid höra till Särskilt reglerad personal. Möjlighet att undanta sådan anställd från kategorin Särskilt reglerad personal finns således inte. 4.6 Beslut om kategorisering Den verkställande direktören ansvarar för att all personal i Banken delas in enligt de kriterier som anges ovan. 5 Rörlig ersättning 5.1 Beslut

4 Endast styrelsen får efter ersättningskommitténs beredning besluta om rörlig ersättning. 5.2 Resultatbedömning och riskjustering Ett beslut om att anställda i Banken skall erhålla Rörlig ersättning skall grunda sig på en bedömning av riskjusterade vinstmått, varvid särskilt följande faktorer skall beaktas: - Nuvarande risker. - Framtida risker. - Faktiska kostnader för hållande av kapital och likviditet. 5.3 Balans mellan fast och rörlig ersättning Om Ersättningen innefattar en rörlig del skall det finnas en lämplig balans mellan den fasta och rörliga delen. Principen skall vara att det är den fasta delen av lönen som är den primära Ersättningen medan den Rörliga ersättningen är en möjlighet som den anställde inte bör räkna med. Den Rörliga ersättningen skall således kunna bestämmas till noll. 5.4 Särskilt om rörlig ersättning för Särskilt reglerad personal Samma regler som vad ovan angivits ska gälla för denna kategori. De kriterier (såväl finansiella som icke-finansiella) som Banken lägger till grund för Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal skall dokumenteras. 5.5 Särskilt om rörlig ersättning till anställda i kontrollfunktioner Banken ska, om anställda i kontrollfunktioner får rörlig ersättning, se till att den bestäms utifrån mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av resultatet i de affärsområden de kontrollerar. 6 Övrigt 6.1 Avgångsvederlag m.m. Ersättning som utgår till anställd i samband med att anställning upphör skall stå i relation till den anställdes prestationer under anställningstiden samt beräknas så att den inte belönar osunt risktagande. 7 Kontroll Utöver den kontroll som skall göras enl. punkt 3.2 ovan skall efterlevnaden av denna ersättningspolicy kontrolleras enligt följande. Denna särskilda kontroll skall utföras av Bankens internrevision som skall utgöra kontrollen. Kontrollen skall ske när det är lämpligt och i vart fall årligen. Kontrollfunktionen skall när det behövs omgående rapportera resultatet av sin granskning till styrelsen i Banken och i vart fall årligen senast i samband med att årsredovisningen fastställs. Compliance ska informeras om rapportens innehåll och resultat så att denne kan ta hänsyn till detta och utföra eventuella erforderliga justeringar i aktuella instruktioner.

5 8. Transparens m.m. 8.1 Anställda Banken skall informera samtliga anställda om vid var tid gällande ersättningspolicy. Informationen sker av VD. Banken skall därutöver informera samtliga anställda om vilka kriterier som styr deras ersättning, dels om hur deras resultat bedöms. Detta skall ske genom att VD årligen informerar om dessa förhållanden för underställd personal. För den Verkställande ledningen och anställda med det övergripande ansvaret för någon av företagets kontrollfunktioner, skall i stället motsvarande skyldighet fullgöras av styrelsens ordförande. 8.2 Offentliggörande Banken skall årligen och i samband med årsredovisningens fastställande offentliggöra följande information: 1. Information om hur ersättningspolicyn beslutats, den riskanalys som ligger till grund för hur ersättningspolicyn utformats, och i tillämpliga fall även uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter, uppgifter om att Sparbankernas Riksförbund Compliance varit behjälpliga för framtagandet av ersättningspolicyn samt relevanta intressenters roll. 2. Information om sambandet mellan resultat och ersättning. 3. Information om hur ersättningssystemet utformats i huvuddrag, inklusive kriterierna för resultatbedömning och riskjustering. 4. Information om de resultatkriterier som ligger till grund för ersättning i form av aktier, aktierelaterade instrument, finansiella instrument eller andra rörliga ersättningsdelar. 5. De huvudsakliga parametrarna och skälen för det rörliga ersättningssystemet och andra icke kontanta förmåner, 6. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar. 7. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar uppdelat på kategorierna verkställande ledning, andra anställda som kan påverka företagets risknivå och övriga anställda, enligt följande: a. intjänade ersättningar uppdelat på fast respektive rörlig ersättning och med angivande av antal personer som har fått fast respektive rörlig ersättning, b. rörliga ersättningar fördelade på kontanter, aktier, aktierelaterade instrument och andra finansiella instrument samt andra rörliga delar, c. utfästa och utbetalda samt justerade ersättningar, d. avgångsvederlag och garanterade rörliga ersättningar i samband med nyanställningar, med angivande av det antal personer som har fått avgångsvederlag respektive garanterad ersättning, samt e. utfästa avgångsvederlag, med angivande av det antal personer som omfattas av sådana utfästelser samt det högsta enskilda utfästa avgångsvederlaget. Uppgifterna ska offentliggöras på sparbankens hemsida på ett sätt som inte riskerar att avslöja enskilda personers ekonomiska eller andra förhållanden. 9. Uppdatering m.m.

6 Denna policy skall bli föremål för regelbunden uppdatering, i vart fall årligen Fast Rörlig Antal ersättning ersättning Särskilt reglerad personal Övrig personal

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet

Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Redogörelse för Nordnets ersättningssystem och analys av risker förenade med ersättningssystemet Bakgrund Enligt 2 kap. 3 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

Mer information om fast ersättning finns i not K 13 i bankens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 15 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2015 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och

Allmänt. 1. ledamöterna av den verkställande ledningen 2. risktagare, 3. medarbetare med ansvar för kontrollfunktioner, och Uppföljning och utvärdering av program för aktiebaserad ersättning, tillämpningen av riktlinjer för ersättning samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer i banken. Allmänt Styrelsen i SEB

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden

befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet och konkurrensförhållanden Styrelsens för Swedbank AB förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 16 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2014 Detta förslag har upprättats av

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med:

Scania Finans AB (org. nr. 556049-2570) offentliggör genom denna rapport årlig information i enlighet med: Innehåll 1. Beskrivning av Scania Finans AB... 2 1.1. Styrelsens deklaration... 2 2. Företagsstyrning & riskhantering... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ersättningar... 7 3. Kapitalbas...10 4. Minimikapitalkrav,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN

ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Beslutad av Tredje AP-fondens styrelse den 24 juni 2013 ÄGARPOLICY FÖR TREDJE AP-FONDEN Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012

Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 Ikano Bank AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 2012 1 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 2 BOLAGSSTYRNINGEN I IKANO BANK... 4 2.1 Översikt... 4 2.2 Policy-dokument... 5 2.3 Bolagsorgan... 6 2.4 Aktieägaren... 6

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN

K11 Försäkringsnetto. K12 Övriga intäkter. K13 Personalkostnader NOTER KONCERNEN 109 K11 Försäkringsnetto K12 Övriga intäkter Försäkringspremier Livförsäkring 1 338 1 444 varav låneskydd 183 194 varav övriga 1 155 1 250 Skadeförsäkring 376 358 Summa 1 714 1 802 Försäkringsavsättningar

Läs mer