$ oskarrr SJöTORP * från Föreningen,'SLUpEl\[o' Informationsblad. Nr I mars 1998 Årgång 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ oskarrr SJöTORP * från Föreningen,'SLUpEl\[o' Informationsblad. Nr I mars 1998 Årgång 3"

Transkript

1 $ oskarrr SJöTORP * Informationsblad från Föreningen,'SLUpEl\[o' Nr I mars 1998 Årgång 3

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET Eej alla slupenvänner I Nu har det precis gått tre år sedan föreningen bildades, "å va tiden går" stämmer inte alls i detta fall eftersom allt vi gjort kommit "slag i slag". Nåir vi den l5l3-95 tillsammans satt i samhällsgården och bildade föreningen, visste vi exakt vad vi ville, men inte alls hur vi skulle kunna nå vårt mä med att bygga Oskar II. Sedan dess har det hänt mycket! Idag har vi kommit en bra bit på väg och nu är det helt andra frågor som krävcr war t.ex., finansiering, momsfrågor, vad händer i höst når båtbyggarna slutar, fortsatt matcrialanskaffning: motor, scgcl. tnm, mm. Ibland når vi suttit och stångats mcd nå'n wår fråga ett längre tag känns det litc tungt, men då råcker dct oftast att gå ut i bygghallen och kunna konstatera att yttcrligare några bitar kommit på plats Iiir att man skall bli på battrc humör. Det finns några viktiga frågor som jag vill ta upp med Er och som jag ber Er tänka på till årsmötet : - Vi behöver många flcr som kan arbcta praktiskt! Alla kan klara något! Det kiinns trögl, når det bara är vi i styrelsen som ställer upp och arbetar praktiskt. - Kanske du kan organisera och leda arbetet på arbetskvällarna. -Vi kommer att behöva bemanning i bygghallen i sommar! Vi riiknar med många besökare. Kan du ställa upp? - Vi behövcr alla pengar vi kan fä in, kan du värva medlemmar och sponsorer? Hitills har båtbyggandet rullat på med Da capo som byggl och vi som skaffat material, men till hösten får vi klara oss själva, vilket kommer att kräva att alla ställer upp! Kom ihåg att ar 1999 skall vi segla! Vi ses på årsmötet! Hiilsningar E4t4r4a"

3 Föreningen SLUPEN kallar härmed till ÅnSvtÖrE Tisdagen den 7 april 1998 klockan Plats: Sjötorps Båtklubbs klubbhus, Sjötorp Stadgeenliga ärenden. Ingemar Landin berättar under temat ''ÅRET RUNT PÅ VÄNERN[''. Kaffe. För att de medlemmar som ej sett bygget av "OSKAR II" skall ha möjlighet att göra detta i sanrband med årsmötet håller vi bygghallen på Sjötorps varv öppen från kl Atla hjärtligt välkomna! Styrelsen stts DAGS ATT KASTA LOSS Skonaren INGO af GöTEBORG som den 8 - l0 augusti forra året firade sin 75 årsdag i Sjötorp under stor tillslutning har inlör kommande seglingssäsong eruluoit intresscrade medtemmar i vår förening nöjlighet att följa med på deås cndagarsseglingar. Priset är 200:- per person och dag' I priset ingår mat ombord under dagen. Är DU intresseraä av "ATT VÖNSfRe PÄ" tag då snarast kontakt med någon i löreningen SLUPEN:s styrelse. Telefonnummer till styrelsen hittar du på sista sidan.

4 DAGSLÄGET. Det har gått någm månader sedan du erhöll vårt lilla medlemsblad. Det har hänt en hel del sedan sist och det är dags att summera vad som hänt de senaste månadema. 98 var Patrik Zimonyi anställd som arbetsledare. Fram till årsskiftet 97 - Något nytt anställningsavtal kunde ej tecknas med Patrik då det förelåg stor osäkerhet om ytterligare pengar till utbildningen kunde erhållas från Länsarbetsnämnden. Med ledning av detta faktum samt att Patrik blivit erbjuden nytt arbete i Stockholm och något besked om fortsatt anställning i Sjötorp ej kunde erhållas från Da Capo, tackade Patrik ja till stockholmsjobbet och avslutade sitt arbete på "OSKAR II". Vi beklagar att en överenskommelse om fortsatt arbete ej kunde erduilas och önskar Patrik lycka till med det nya "projektef i Stockholm. Utan Patriks insatts hade inte byggandet av "OSKAR II" kommit så långt som det giort i dag. Tack fdr din insats Patrik, du har gjort ettjättejobb. Ytterligare två i gänget har lämnat bygget, Åke Svensson och Johan Holmgren slutade vid ånskiftet och återvände till byggsvängen. vi tackar Äke och Johan ftir deras insattser och önskar lycka till i framtiden. I December månad såg det lite mörkt ut vad gällde fortsatt arbete med 'OSKAR II " efter årsskiftet men en ljusning kom i början av året. Da Capo erhöll ytterligare medel för att fortsätta utbildningen fram till månadsskiftet juli / augusti. Nytt avtal tecknades mellan frreningen och Da Capo, arbetet startade upp på nytt efter trettonhelgen och sedan dess har det gått på högvarv. En ny arbetsledare har anställts av Da capo, Roman Aken från Råbäck. Roman är, ' båtbyggarutbildad i Henån och har deltagit i ett flertal träbåtsbyggen på västkusten. Vi hälsar Roman välkommen i gänget och ser fram mot den dagen då Roman överlämnar en lräfttrdig slup till föreningen. Välkommen är också Conny Rodvig som började jobba i gänget vid uppstarten efter helgerna. Hur ser det då ut i dag? Bygget framskrider i allt snabbare takt, i stort sett som planerat, men då vi inte har någon "spikad" tidsplan så kan ingen säga om vi ligger fiire eller efter tidsplan. Vissa uppgifter cirkulerar om att bygget är kraftigt försenat, men dessa uppgifter får de personer som spritt dem stå för själva, Föreningen anser att fdrdigställandegraden av bygget är helt tillffllest. När detta skrivs den 20 mars är över 213 av bordläggningen på plats, det saknas 7 gångar på varje sida, och ett antal däcksbalkar är på plats' Däcksbalkarna har limnrats av T(ircboda l,inrtråi All. Yttcrligare virkc till bordläggning och gamering har erhållits från Valåscns Sågverk, sågning av virket har utförts av Myrhults såg. Vi bedömer nu att största delen av virket

5 finns på plats och att någon försening av bygget på grund av virkesbrist ej kommer att uppstå..oljning av spant, köl och stävar har utförts av några tappra själar under vintern-. Det har inte rått något tvivel om vilka personer som utfört detta. arbete, "Det har känts på "lokra"! ' Arbete med översyn av propellerutrustningen har pågått under några I arbetskvallar och det ser ut som att vi kan anlända utrustningen efter viss I renovering. I öwigt så fortlöper arbetet med framtagning av ritningar, jag,ande av,ponro-."t samt söiandet efter pengar från olika fonder som vanligt' Med andra ord, allt rullar på som vanligt och vi ser framtiden an med tillförsikt. Ny sponsring. FOieningen har mottägit en ftrnämlig sponsring från Tidning för Skaraborgs Län. TSL har bekostat tryckningen av en serie lykort med fartygsmotiv, 10 st,,sjötorpsbyg6en";cn IEIIOSKAR, förebilden till vårt bygge' Korten,åssfOrpuct ade i serie om l0 kort samt styckevis i bygghallel: - ^--. Moelven Töreboda Limträ AB har tillverkat däcksbalkarna till oskar II och sponsrat dessa. iraftsmanship har hjälpt oss med framtagning en,provsene snygga klubbjackor. iackorna finns i vår lilla souvenirshop i bygghallen'.. Irrån Nordbanken har vi erhållit ett antal "portföljer" med reproduktioner av 4 maiinmålningar visande gamla Vänerskutor. ''Portföljerna finns att köpa i shopen. Föreningen tackar och bockar ftir dessa sponsringrar' Vad kan man köpa i souvenirshopen? För närvarande finns till fldisäljning: T-shirts, kepsar'jackor' vykort' skuttavlor och linolja. Passa på och köp när du besöker bygghallen' Hur var det nu????? oskar ll är rcgistrcrad som nybyggc vid Sjöfartsrcgistret vid stockholms tingsräg namnct OSKAR lt är rcscrvcrat pi.åärrln ställc, mcn vad lick OSKAR ll för signal????? Ja visst ja SIERRA JULIET GOLF HOTEL! SJGIt,så var det. det måste vi komma ihåg!

6 KLARLÄGGANDE AV NAGRA FAKTA RÖRAN. DE BYGGANDET AV "OSKAR II''. Det är konstigt att det uppstår så många rykten på bygden! Återigen cirkulerar de mest otroliga rykten på 'bögda" så det är tydligen dags att återigen klarlägga fakta: I Föreningen SLUPEN år en ideell fiirening som arbetar lör att vid Sjötorps varv bygga en kopia av en Viinerslup. När "OSKAR II" är ftirdig och godkänd fiir transport av passagerare kommer föreningen i någon form av stiftelse eller bolag svara ftir drift och underhåll av fartyget. 2 OSKAR II byggs av Da Capo i Mariestad. Da Capo ansvarar lör att erforderlig arbetsledning och arbetskraft finns att tillgå ftir ftirdigstiillande av fartyget enligt mellan Da Capo och ftireningen upprättat avtal. Arbetet drivs som ett utbildningsprojekt och finansieras av medel ställda till förfogande av Låinsarbetsnämnden och Mariestads kommun. Efter fiirdigställande enligt avtal, överftirs fartyget till ftireningen SLUPEN utan kostnad. Föreningen SLUPEN tillhandahål ler erforderl igt material, nödvändigt fdr byggandet av fartyget. Fartyget "OSKAR Il" är inregistrerat som nybygge i Fartygsregistret vid Stockholms Tingsrätt och registrerad ägare av "OSKAR Il" är Föreningen SLUPEN. 5 Finansiering av det material som frreningen SLUPEN tillhandahåller sker genom företagssponsring, gåvor, ekonomiska bidrag ftån medlemmar, försäljning av souvenirer, entrdavgifter, medlemsavgifter samt genom banklån. Som säkerhet ftr banklån är inteckning i faftyget uttagen av Nordbanken. Storleken av upptaget banklån uppgår till en summa motsvarande 35%o av dagsvärdet på fartyget. Med ledning av ovanstående kan ftiljande konstateras: Föreningen SLUPEN har EJ erhållit några pengar från Liinsarbetsnämnden eller från Mariestads kommun som kan disponeras till materialinköp eller administrativa kostnader. Allt arbete som utftirs av ftireningens medlemmar iir ideellt och några som helst ersättningar för ncdlagt arbetc utgår cj. Dc pcngar som anvisats av l,änsarbctsnämndcn och Maricstads konlmun går ou"kortut tili Ddapo Yrkcsutbildning i Maricstad. All dokumcntation gällande byggandet av "OSKAR II" finns tillgänglig hos fiireningens ordförande Gunnar Andröason, Sjötorps varv, samt hos Bernt Olle Dagoberth, Da Capo, Mariestad. Har du frågor angåcnde ovanstående information så l hör-av dig för klarläggande av dessa. Vi åir intc betjiinta av att en massa lelaktiga uppgifter cirkulerar på "bögda".

7 :,../: ' -, trt )'.. I -..x-l Slupen SVANEN Reg.nr beställer Per Johan Anderson i Solberga vid Sjotorps varv en slup 15 meter lång avsedd för transporter av blocksten på Vättem levereras SVANEN och sätts omgående i frahfart. l90l övergår ägandet till Selma Andersson i Motala. Selma Andersson behåjler sin skuta till 1902 då SVANEN säljs till Custav Karlsson i Motala har SVANEN gjort sitt hos Gustav Karlsson och hon flynar nu över till Axel Andersson i Hjo. l92l behöver SVANEN en ordentlig översyn och hon går nu tillbaka till sin födelseort för en genomgripande förbyggnad. När hon lämnar varvet efter en reparation som kostade :- vw hon lörsedd med en 17 hkr råoljemaskin byter man till en 25 hkr stark maskin. Ären går utan några större haverier men 1932 är det nära att SVANEN fålr sluta sina dagar. I en stormby kantrar hon men klarar sig flytandc på lasten och bärgas in till Borghamn. Efter reparation vid varv fortsälter SVANEN afi i Axel Anderssons ägo segla på Vättern fram till 1943 då hon får ny ägare, Algot Larsson i Hjo är det slutseglat på Vättem. SVANEN säljs nu till Georg Lundqvist i Mönsterås. Efter att ha varit i Lundvists ägo under 6 år så säljs SVANEN 1956 till Rasmus Pedersen i Satvik. l96l är dagama som fraktskuta tillända för SVANEN och hon såljs till Stockholm for att bli lustseglare. Den nye agarcn Helge Lifors behåller henne till 1966 då han såljer SVANEN till Urban von Hage i Stockholm. Tydligen ä den nye ägaren inte nöjd med sitt nyörvärv för han säljer nästan omgående sin skuta till Håkan Svensson i Stockholm. Ej heller Svenson tycks nöjd med sin skuta för även han säljer henne nästan omgående till Lars Bohman i Stockholm tröttnar även Bohman på sin skuta och hon såljs ti[ Allan Andersson i Stockholm ör att användas som bostad är det slutseglat ör SVANEN. 87 år gamnnl huggs hon upp och restema av henne sänks i en vik i Stockholms skärgård. Vi må hoppas hon fick ett värdigt slut på sin levnad. 'kölsvinef'.

8 ADRESS OCH TELEFONLISTA Ordbrande: GUNNAR ANDREASON GÖta KANAIAB SJÖTORP Telefon: Telefax Sekrreterare: OWE GULLBERGH Långhags!ägen SJÖTORP Telefon: Kassör: Axe HEUMAN lsbane!ägen SJÖToRP Telefon: lnbrmation: INGVAR THÖRN Lenrcrstadsrägen MARIESTAD Telefon: Föreningen "SLUPEN"

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00.

Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Monthly Radioprogrammet Kaliber besökte oss och temat var arbetsmiljö. Lyssna på P1 den 31/3 kl 12.00. Niklas blir intervjuad i sin roll som huvudskyddsombud. Det är ingen enkel uppgift att få en mikrofon

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda

Kakel & klinker. Nu ser Miljönären ljuset i tunneln. Anki jobbar med skidor och gitarrer. Personalvård samt ordning och reda www.miljonaren.se Information från Miljönären-koncernen Nummer 2 2014 Kakel & klinker Miljönären blir ETT ÄNNU bredare ytskiktsföretag Nu ser Miljönären ljuset i tunneln Anki jobbar med skidor och gitarrer

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Våren 2011 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående i tidningen. Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening! CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS Hösten 2011 Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

HEM KONTORET. LäNGTAN HÄNG MED PÅ. Nya bostäder i Furulund. med pigga sprejfärger PIFFA UPP MÖBLERNA. Nu tar vi farväl av GAMLA FONDSYSTEMET.

HEM KONTORET. LäNGTAN HÄNG MED PÅ. Nya bostäder i Furulund. med pigga sprejfärger PIFFA UPP MÖBLERNA. Nu tar vi farväl av GAMLA FONDSYSTEMET. HEM LäNGTAN ledaren: Nu tar vi farväl av GAMLA FONDSYSTEMET Nya bostäder i Furulund PIFFA UPP MÖBLERNA med pigga sprejfärger INSPIRATION, INFORMATION & HEMLäNGTAN ALEBYGGEN 3/2013 HÄNG MED PÅ KONTORET

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 41 Nr 1 2012 Detta händer i avdelningen 2 Februari Sönd 5 Trivselbingo Tisd 14 Manusstopp Nollåttan nr 2 Lörd 18 Lördagskafé Månd 20 Bussresa Tisd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland. Verksamhetsåret 2008 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Östra Östergötland Verksamhetsåret 2008 Brottsofferjouren Östra Östergötland är en lokal förening ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och som verkar

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer