Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson. Hendrik Burgering Ivar Fernemo"

Transkript

1 Protokoll nr tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 4 februari 2013 kl Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande: Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Ulf Wilder Kenneth Larsson Hendrik Burgering Ivar Fernemo Jeanette Berggren, VD Lars Winell, ekonomiansvarig Carina Royson, bostadschef 1-8 Helena Ljungne 7, Smedgården 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 3 Val av sekreterare Till sekreterare för mötet valdes Lars Winell. 4 Val av justerare Till justerare att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ulf Wilder. 5 Föregående sammanträdesprotokoll Jeanette Berggren gick igenom protokoll nr 29,3 december Hon informerade om att avseende 295 så har bolaget ännu inte fått värdering av fastigheten Svanen. Avseende fd förskolan i As är försäkringsmäklare anlitad och fastigheten kommer ut på den öppna marknaden så snart rivningslov beviljats. Avseende MBL-förhandlingarna enligt 297 så berättade Jeanette Berggren att uppdelningen av personal godkändes, men att det kommer att finnas dels en praktisk organisation avseende arbetsledning och dels en formell organisation där chefsansvaret ligger på respektive bolag. Den som är chef formellt ska vara anställd i samma bolag som den underställde har sin anställning. att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 6 Uthyrningsläget Carina Royson rapporterade att återuppbyggnad av de tre brandskadade bostäderna på Soltunet har påbörjats. Tidplanen är att bostäderna ska vara färdigställda i slutet på maj.

2 Avseende övriga tomma objekt pågår renovering eller har renovering nyss avslutats avseende sju bostäder. Av dessa kommer fem att hyras ut under perioden februari-mars. Avseende två bostäder diskuterades möjligheten att sälja dessa. Ett aktuellt fall där en hemlös behöver bostad togs upp. Diskussion fördes om hur Norabostäder och socialtjänsten på bästa sätt kan samarbeta avseende hemlösa och vilka garantier som socialtjänsten måste ge bolaget, både i form av stöd till den boende och ekonomiska garantier rörande förhyrningen. att lägga rapporten om uthyrningsläget till handlingarna. 7 Fastigheter Smedgården Arkitekt Helena Ljungne var närvarande på denna punkt för att beskriva de förslag som finns avseende fastigheten Smedgården. Jeanette Berggren informerade att bolaget fått i uppdrag av kommunen att utreda ombyggnation alternativt nybyggnation av fastigheten Smedgården till trygghetsboendel tillgängligt boende och att Helena Ljungne fått uppdraget att göra ritningar på båda förslagen. Genomgång gjordes av de båda förslagen. lombyggnationsalternativet blir det 21 lägenheter medan det i nybyggnationsalternativet blir 26 lägenheter. I nybyggnationsalternativet är lägenheterna lika medan det finns flera olika typer och storlekar av lägenheter i ombyggnationsalternativet. Avsteg från detaljplanen har gjorts avseende bredd på nybyggnation från 14 meter till 15 meter. Avsteget gäller även för om byggnation på den del som byggs på den nuvarande parkeringen. Kostnaderna för nybyggnationsalternativet beräknas bli ca 10 % högre än om byggnationsalternativet, men med fem lägenheter mer. Rivningskostnader ingår i beräkningarna. En fråga kom upp avseende hur mycket radon det finns i källaren i nuvarande byggnad. Det kan finnas möjligheter att söka investeringsbidrag, men det är många parametrar som ska vara uppfyllda för att få bidraget, både åldersgräns och tillgång till daglig service i huset. Styrelsen var enig om att kalkyl bör gå ihop utan investeringsbidrag. Diskussion fördes om fördelar och nackdelar med respektive förslag. Det framfördes bland annat att i nybyggnationsalternativet är balkongerna större och driftskostnader lägre. Vidare ansågs alt i marknadsföringen inte vara fixerade vid åldersgräns utan fokus på tillgängliga, bra belägna och moderna lägenheter, för att lättare få samtliga lägenheter uthyrda. att ge i uppdrag till verkställande direktören att arbeta vidare med alternativ två, nybyggnadsalternativet, samt att utreda parkeringsmöjligheter i området. att radonmätning görs omgående. Svanen Fastigheten Svanen vilar i avvaktan på värdering. Övriga fastigheter Diskussion fördes om bland annat fastigheterna Skördevägen 37 och Rättarvägen 6 D som för närvarande är vakanta.

3 att ge i uppdrag till verkställande direktören att förbereda försäljning av fastigheterna Skördevägen 37 och Rättarvägen 6 D. 8 Ekonomisk rapport Preliminärt bokslut Lars Winell föredrog preliminärt bokslut för Enligt det preliminära bokslutet beräknas resultatet att bli en förlust på mellan 2,2 Mkr och 2,3 Mkr. Avseende vissa poster som exempelvis semesterlöneskuld och pensionskostnader saknas fortfarande uppgifter för beräkning. Specifikation av 2012 års pågående projekt, underhåll och reparationer gicks igenom. att lägga det preliminära bokslutet till handlingarna. Finansiering Jeanette Berggren informerade att bolagets finansiering kommer att gås igenom under våren med målsättningen att förlänga räntebindningen på lånen till en långsiktigt låg nivå. Hyresförhandlingarna Jeanette Berggren informerade att Håkan Kangert, som ordförande i moderbolaget, varit med i bolagets hyresdelegation. HGF hade synpunkter på den höga borgensavgiften. Efter sex förhandlingstillfällen nåddes en uppgörelse med hyreshöjning från den 1 januari 2013 med 2,33 %. Styrelsen var med hänsyn till utfall för andra bolag nöjd med utfallet i hyresförhandlingarna. Budget 2013 Jeanette Berggren och Lars Winell gick igenom förutsättningarna för budget Resultat enligt budgetunderlaget blir en förlust med 426 tkr. I budgetförslaget har posten för underhåll och reparationer minskats jämfört med bedömt behov. För att nå en O-budget hade krävts en större hyreshöjning. att godkänna budgetförslaget men med ambitionen att nå ett O-resultat. Underhåll och investeringar 2013 och 2014 Jeanette Berggren och Carina Royson gick igenom underhålls- och investeringsbudget. Underhålls- och investeringsbudgeten gäller för 2013 och 2014 och uppgår till ca 4 Mkr i underhåll och ca 10 Mkr i investeringar, varav ca hälften per år. Därtill kommer HLU, inre lägenhetsunderhåll och reparationer som är inkluderade i den totala underhållsbudgeten på tkr för Vidare föreslogs inköp av personlift till traktor för ca 185 tkr. Genom detta inköp minskas kostnader för hyra av skylift hyrdes skylift för drygt 200 tkr. Diskussion fördes också om möjligheter att sälja vitvaror på andrahandsmarknaden. Orsaken till detta är att funktionsdugliga vitvaror byts på grund av HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). I diskussionen som fördes kring detta noterades vikten av att administrationen kring denna försäljning inte får överstiga den eventuella intäkten.

4 att godkänna underhålls- och investeringsbudgeten. att godkänna inköp av personlift till traktor att ge i uppdrag till verkställande direktören att utreda möjligheterna att på ett effektivt sätt sälja funktionsdugliga vitvaror på andrahandsmarknaden. 9 Personal och organisation Jeanette Berggren informerade om ny organisation kommer att träda i kraft från och med den 1 mars Det innebär att hälften av de anställda därefter kommer att vara anställda i Norabostäder och hälften kommer att vara anställda i Nora Fastigheter. 10 Beslut om uppdatering av attestinstruktion Jeanette Berggren gick igenom nya attestinstruktioner för att godkänna den nya attestinstruktionen. 11 Projekt och processer Jeanette Berggren redogjorde för aktuella projekt och processer enligt utsänd handling. 12 Övriga frågor Förfrågan från Fastighetsägarna Jeanette Berggren informerade att Fastighetsägarna vill träffa representanter för bolaget. Diskussion följde om vilka som ska representera bolaget. att ge i uppdrag till verkställande direktören att utse lämpliga tjänstemän till mötet med Fastighetsägarna. SABOs VD-råd Jeanette Berggren informerade att hon fått förfrågan att ingå i SABOs VD-råd. Det gäller ett fyllnadsval på ett år. För 2013 gäller det att vid fyra tillfällen delta på möten i Stockholm. Ordförande och vice ordförande gett sitt godkännande och Jeanette har tackat ja till erbjudandet. Möte förhandlingsgrupp bestående av M. V och S Bror-Erik Israelsson informerade om att en plattform skrevs mellan M, V och S i samband med partiernas majoritetssamarbete. I ett möte mellan partierna har ett antal punkter tagits upp gällande bolagen. Bror-Erik gick igenom dessa punkter och berättade kortfattat om diskussionerna på detta möte.

5 13 Kommande styrelsesammanträden Förslag till datum för styrelsesammanträden första delen av 2013; tisdag den 19 mars tisdag den 16 april måndag den 27 maj måndag den 26 augusti att fastställa ovanstående sammanträdesdatum. 14 Mötets avslut Ordföranden tackade de närvarande och sammanträdet avslutades. Vid protokollet J&\ W :..--:>'> Lars Winell Justeras ~~ /~CJ/<----

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB

Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Protokoll nr 27 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 5 november 2012 kl. 08.30-12.30 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder

Bror-Erik Israelsson Hendrik Burgering Jan Forslund Elisabeth Hoikkala Lars-Erik Larsson Kenneth Larsson. Ivar Fernemo Ulf Wilder Protokoll nr 29 2012 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB Tid: Plats: 3 december 2012 kl. 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi)

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Hendrik Burgering Ivar Fernemo Lars-Erik Larsson Kent Nilsson Ulf Wilder Monica Sundberg (suppi) Protokoll nr 12 2014 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: Tisdag 7 oktober 2014 kl 08.30-12.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Frånvarande: Övriga närvarande:

Läs mer

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015

eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 eslövs bostads ab PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Nr 1/2015 DATUM: 2015-02-18 TID: 08.30 PLATS: Soldatrummet, Ebo NÄRVARO: Ordinarie ledamöter Ersättare Övriga Mikael Wehtje ordf Karin Reinisch Joakim Ahlin VD

Läs mer

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling,

Sune Edström Britt-Marie Kärngren Leif Thor Ebbe Svartling, Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 3/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 6 maj 2008, kl 14.30-17.30 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-08-29 1 STYRELSEN 2005-08-29 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Måndag 29 augusti 2005, klockan 13.15-16.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Maud Linder

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 23 januari 2015 2015-01-23 1/2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 23 januari 2015 2015-01-23 1/2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-23 1/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 23 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2

Jeanette Madeling, tillförordnad vd AB Nybro Brunn, delvis 2 Håkan Dahlgren, vd energibolagen, delvis 2 1 (10) Protokoll nr 1 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 23 januari 2012 Beslutande: Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Kaj Göransson, styrelseledamot (s)

Läs mer

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 1(21) Norabostäder Aktiebolag Org nr 556470-7569 Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm

Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Protokoll för församlingsmöte 22 februari 2015 Folkungakyrkan Stockholm Antal närvarande: ca 35 medlemmar Plats: Folkungakyrkan, Stockholm Datum: 2015-02-22 Tid: 13.00-14.40 82. Mötet öppnades med bön

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE.

Ekonomi i balans. Upsala Golfklubb. Extra årsmöte 1 oktober 2009. Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Ekonomi i balans Upsala Golfklubb Extra årsmöte 1 oktober 2009 Bilaga 1 EKONOMI I BALANS EN RAPPORT FRÅN UGK:S STYRELSE. Bakgrund Upsala golfklubbs årsmöte avslog vid sitt sammanträde den 2 mars den då

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2015-03-31 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer