ernail: palmfestivalen.com , , , , q0,00 697, , , , ,43

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43"

Transkript

1 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra , ,00 Ba rn Festiva len , , q0,00 697, , , , ,43 Festivaltältet Avtalsbundna intäkter Festival-påsen Sponsring av underhållning m.m. Övriga lntäkter ,43 kr ,43 kr Kostnader: Festival-materiel BarnFestivalen Underhållning & Ljud/Ljus-arr. Festivaltältet Elkostnader ,50 154, , , , , , , , , , , ,00 I Transporter & Hyror Marknadsföring Toaletter Ersatta utlägg och telefonkostnader Vakter Tillstånd, matkostnad och karusellbiljetter Festival-påsen Lokalhyror Telefon & Porto Försäkringar Möte, Konferenser & Representation Resekostnader, Bidrag och Uppvaktning 2 250,0A , , , , , , , ,00 Fören ingsa ndela r Revision Övriga Omkostnader ,00 kr ,43 kr ,43 zan. BALANSRÄKNING kr Tillqånqar: Diverse fordringar Utvecklingskonto Kassa Bank SUMMA TILLGANGAR ,12 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Eget Kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 100,00 9, , ,12 kr 2 500, , , , ,69 kr , , , , , , ,69 kr Trelleborg rik Olsson kassör *oklkr.wrharä *4*['v< &t-[å*fb"^*b h" ^ d*- ib *-git,so* Frans Hellstrand Ola Svensson tt$* dau*"- \t* iå4a År*rg*{öurn\j }o-t der Åok tuj Lqr"-J sekr, d*. ry.* 6.1rrgi,"1f.1 ft"- rni;, fu^å

2 RR RE,VISIOI\T AB REVrsroNsnEruiTTELSE Till foreningsstämman i Palmfestibalen Idrottsforeningarnas Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen Styrelsens ansvar fiir Palmfestibalen Idrottsöreningarnas for är ft)r årsredovisningen åir styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och fiir den interna kontroll som styrelsen bedömer åir nödvändig fiir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Det Revisorns ansvar Mitt ansvar är attuttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen fijr att uppnå rimlig såikerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfiiras, bland annat genom att bedöma riskerna fiir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta fiir hur fiireningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omståindigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av åindamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatfiringar i redovisningen, liksom en utvåirdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och iindamålsenliga som grund fijr mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fiireningens finansiella stiillning per den 3l december 2012 och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir forenlig med årsredovisningens öwiga delar. Jag tillstyrker därfiir att R)reningsstämman fastställer resultatråikningen fiireningen. Sida L(21 F och balansriikningen fiir

3 [- RR RE,VISIOI\T AB Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens forvaltning fiir Palmfestibalen Idrottsforeningarnas for är Styrelsens unsvur Det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om fiirvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och fiirhållanden i fiireningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledamot har foretagit någon åtgärd eller gjort sig slcyldig till fijrsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir mitt uttalande. Uttalande Jag tillstyrker att fiireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret. Lund den 16 april2ol3 t$e* \t*t Håkan Rylander Auktoriserad revisor Sida 2(21

4 relleborg PalmFestivale Box 308,23 I ZTTielleborg ernail: palmfestivalen.com Arsredovisning för PalmFestivalen RESULrlrnÄKNTNG lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra BarnFestivalen Avtalsbundna intäkter Festival-påsen Sponsring av underhållning Ovriga lntäkter m.m. g1 825, , , , , , , , , ,69 kr ,69 kr Kostnader: Festival-materiel Aterbet. Av Marknadshyra BarnFestivalen Underhållning & Ljud/Ljus-arr. Festivaltältet Elkostnader Transporter & Hyror Marknadsföring Toaletter Ersatta utlägg och telefonkostnader Vakter Tillstånd, matkostnad och karusellbiljetter Festival-påsen Lokalhyror Telefon & Porto Försäkringar Möte, Konferenser & Representation Resekostnader, Bidrag och Uppvaktning Övriga Omkostnader Fören ingsandelar Revision ,60 225,00 045,00 557,00 798,00 939,00 962,00 051,00 762,00 244,00 250,00 400,00 227, , , , , , , , , , , ,58 kr ,11 kr ,69 kr BALANSRAKNING Tillqånqar: 656, , , ,55 Diverse fordringar Utvecklingskonto Kassa Bank SUMMA TILLGANGAR 1 13, , ,23 kr ,12 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Eget Kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , , , ,23 kr 100, , , ,12 kr 1 224, ,57 Trelleborg n-erik Olsson kassör l*ilu* rt-,t r*>*:6r'r-*. &"rt-kålå4 aw /q htt,\ c3er*: d-*j Frans Hellstrand Ola Svensson ordf. ba-j,1'*ål44r^"#{ c{"q-,t ----t sekr, &"; *s.jc',4*"'.-l,e3 {4-L*^^ %r^d{r e*i*h,"i.lqhj

5 RR RE,VISION AB REVISIONSBERATTELSE Till föreningsstämman i Föreningen Palmfestivalen Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen Styrelsens ansvar iör ftir Föreningen Palmfestivalen ftir är årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en arsredovisning som ger en rättvisande bild enligt och ftir den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödviindig for att upprätta årsredovisningslagen en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vaf,e sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns onsvot på grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att och enligt Intemational Standards on Auditing jag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utfiir revisionen fiir att uppnå rimlig såikerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Mitt ansvar är atttttalamig om årsredovisningen En revision innefattar att genom olika åtgåirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgåirder som ska utftiras, bland annat genom att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som åir relevanta fiir hur ftireningen upprättar å,rsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hiinsyn till omständigheterna, men inte i syfte ait göra ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en i de redovisningsprinciper som har anviints och av rimligheten i utviirdering av ändamålsenligheten liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i i redovisningen, styrelsens uppskattningar årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fiir mina uttalanden. Uttalanden och ger en i Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med arsredovisningslagen alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december är Förvaltningsberättelsen 2013 och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. forenlig med arsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därfor att fiireningsstämman fastställer resultaträkningen fi)reningen. Sida L(2) r- och balansräkningen fiir

6 RR REVISION AB Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller forlust samt styrelsens fiirvaltning for Föreningen Palmfestivalen ftir är Styrelsens ansvat Det?ir styrelsen som har ansvaret for fiirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller forlust, och det iir styrelsen som har ansvaret ftir forvaltningen enligt lagen om ekonomiska fiireningar. Revisorns ansvsr Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller forlust och om ft)rvaltningen på grundval av min revision. Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner beträffande filreningens vinst eller fiirlust har jaggranskat om ftirslaget är fiirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihethar jagutöver min revision av arsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och fiirhållanden i fiireningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersäffningsskyldig mot foreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska fiireningar, å,rsredovisningslagen eller ft)reningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftjr mina uttalanden. afiahnden Jag tillstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt ft)rslaget i forvaltningsberättelsen och bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsaret. Lund den 28 april 2014 dgul"-nqcn*l Håkan nyfu,#, Auktoriserad revisor r-- Sida 2(21

7 re lleborg PalmFestivale Box 308,23 I ZTTrelleborg palmfestivalen.com Arsredovisning för PalmFestivalen nesulrrrräxtruttc lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra , , , , , , , , , ,63 Barn Festiva len Festivaltältet Avtalsbundna intäkter Ol, Lunch, Karusellförsätjning Sponsring av underhållning m.m. Övriga lntäkter ,63 kr ,63 kr Kostnader: Festival-materiel , ,00 Aterbet. Av Marknadshyra Festivalen Underhållning & Ljud/Ljus-arr. Festivaltältet Elkostnader Transporter & Hyror Marknadsföring 2 201,00 Ba rn , , , , , , , ,00 Toaletter Mat och dryck under festivalen Ersatta utlägg och telefonkostnader ,00 400,00 000,00 452,50 929, ,00 Vakter Tillstånd, matkostnad och karusellbiljetter Knallegruppen Lokalhyror Telefon & Porto Försäkringar 2 381, , ,11 Möte, Konferenser & Representation Resekostnader, Bidrag och Uppvaktning Övriga Omkostnader 3 481, , ,00 1g 750,00 Fören ingsandelar Revision BALANSRAKNING ,40 kr ,23 kr ,63 kr Tillqånqar: Diverse fordringar Utvecklingskonto Kassa Bank SUMMA TILLGANGAR 3 299, , ,46 kr 1 13, , ,23 kr SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Eget Kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 025, , , ,46 kr , , , ,23 kr 9 000,00 656, , ,89 Trelleborg r Johh-Erik Olsson Ola Svensson kassör ordf. t"a;,-. r t u ; ;t- i L<' ".bg\^{" b *l*,'. fr"**åa. Å,g,n **^ Frans Hellstrand l:. h*" S t *rul o n;'i.r..,-,* -- q J Sekr. \n "t-t- äb,,,h E^,u,.^ -1r\10'tu T,*E*\t- tq:qr

8 I (2) Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Palmfestivalen Org.nr 847OOO-2190 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Palmfestivalen förriikenskapsåret. Styrels ens ansvar fiir årsredovisningen Det Zir styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar iir att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göraett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utviirdering av i de redovisningsprinciper som har använts och av rirnligheten i styrelsens ändamålsenligheten uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella stiillning per den och av dess Förvaltningsberättelsen är förenlig med finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämmarl I fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Palmfestivalen för riikenskapsåret. Styrelsens ansvar Det åir styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det Zir styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Mitt ansvar åir att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens Palmfesti valen, Org.nr i

9 2 (2) vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget?ir förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om är ersättningsskyldig om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. mot fcireningen. Jag har även granskat om på annat sätt har handlat i strid med lagen Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Trelleborg den 14 apri'l 2015 Patrik Rosengren Revisor Palmfestivalen, Org.nr

10

11

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun niiikån.ntveprenörerna Iw ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA 11 OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Styrelsen

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET

Nettoomsättning (kkr) VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING 2013 Nettoomsättning (kkr) 1 500 1 200 900 600 300 0-300 -600 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2013 omfattar 16 månader VERKSAMHET

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad mars 2014 Vår uppgift är att uttala oss

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer