ÅnsREDovIsNING. KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr Årsredovisningen omfattar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅnsREDovIsNING. KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr. 717904-9999. Årsredovisningen omfattar"

Transkript

1 KoLvrK samrärr-,rghbt srönrning Org. Nr ÅnsREDovIsNING 214 Styrelsen i Kolvik Samfiillighetsfiirening får härmed avlämna årsredovisning fiir räkenskapsåret Årsredovisningen omfattar Förvaltningsberättel se Resultaträkning Balansräkning Stallda säkerheter och ansvarsforbindelser Tilläggsupplysningar Underskrifter

2 KOLVIK SAMFALLIGHET SFORENING Org. Nr rönv T,TNING SBERIiTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA:3 i Värmdö kommun. Anläggningen består av vägar, vägbelysning, grönområden, brunnar, vattenområden, brygganläggningar och förrådsbod. Föreningen har till uppgift att sköta och vårda ft)reningens allmänna markområden, badplatser och vattenområden. Utftira och bekosta väghållningen av ftireningens vägar trottoarer och vägbelysning. Förvalta foreningens båtbryggor och hålla dem i gott skick. Flerårsjämfiirelser I Nettoomsättning Res. Efter finansiella poster I 222 r9 -s Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut Lantmäterifiirrättnin gen Lantmäterift)rrättningen har den 2 oktober 214 vunnit laga kraft. Det mesta i forrättningen är genomfort. Byggande i sektion 2 är sä gott som klart. Kvar är trottoaren på Kolviksvägen vid vattnet. Slutkostnaden ftir sektion 2blir 21 kronor. Byggande i sektion 3 är inte påbörjat. Sektion 3 gäller Solviksstigen och berör endast tre medlemmar. Inom 5 år från laga kraft datum ska hela fonättningen vara slutftjrd. Finansiering Efter beslut på extra ft)reningsstämma den 4 november 214har föreningen tillgodoräknat medlemmama 2 18 kronor av det egna kapitalet och 956 kronor i förinbetalda avgifter som var avsedda ftir finansering av vägbyggnationen. Dessutom har lån om kronor som ft)reningen haft från vissa medlemmar återbetalats. Därefter har lån på 21 kronor, varav 2 86 : - upptogs efter balansdagen, med 3 år amortering tecknats i Swedbank. Ränta samt amortering kommer att debiteras medlemmarna i april 215. Underhållsplan En underhållsplan är framtagen och kommer att ligger vägarna och vägbelysningen. till grund ftir framtida underhåll li (J Sida 2 av 8

3 KOLVIK SAMFÄLLIGHE T SFÖRENING Org. Nr Medlemsregistret Föreningens medlemsregister hanteras av ett program som heter VägNu. Föreningen har vid årsskiftet 326 fastigheter som medlemmar. Styrelsen Styrelsen har sammanträtt7 gånger under året. Dessutom har en extra föreningsstämma samt ett informationsmöte hållits med medlemmarna. KolviksTerasser Föreningen har efter en tvist med Frentab kommit överens om att Frentab bygger en ny trappa mellan Kolviksvägen och Tottekällvägen samt bidrar till byggandet av Kronbryggan som kompensation ft)r dels ftillda träd och dels intrång på foreningens mark. Hemmesta centrum Föreningen har kontaktat alla politiska partier på Värmdö och talat om att man iir angelägen om att det tas fram en detaljplan ftir Hemmesta centrum snarast. En detaljplan som fokuserar på gång-, cykel- och bilframkomligheten i och genom Hemmesta centrum. Detta initiativ har ftlreningen tagit tillsammans med Hemmesta södra samftillighetsftlrening. Brygganläggningen Föreningen har bytt ut Sågvikens yttre bryggu till en underhållsfri betongbrygga. Y-bommar har satts upp på den inre delen av bryggan. Muddring vid Kolviksbryggan har genomft)rts. Upprustningen av Kronbryggan har påbörjats och beräknas vara klart till våren 215. Vägar Upprustning av vägama i övre Kolvik har genomförts enligt plan. Grönområden Städdag har genomft)rts. Resultatdisposition Förslag Till till behandling av ft)reningens forlust årsstämmans forfogande står Balanserad Årets vinst forlust 599 Styrelsen ft)reslår att I ny räkning överftires Beträffande ft)reningens resultat och ställning i övrigt hänvisas balansräkning med tillhörande till efterftljande resultat- och // tilläggsupplysningar q,tt /{< 4 I i! Sida 3 av 8

4 KOLVIK SAMFALLIGHBT SFORENING Org. Nr RESULTATRIiKNING Not : Intäkter Medlemsavgifter Bryggavgifter Slitageavgifter Övriga intäkter Kostnader Elkostnader Vinterrenhållning Underhåll, väganläggningen Underhåll, grönområden Underhåll, brygganläggningen Öwiga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar brygganläggningen t 222 r t 227 2s s t2t r Resultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat -s tt s9 ( / ij Sida 4 av 8

5 KOLVIK SAMFÄLLIGHET SFÖRENING Org. Nr BALANSNITNTNC TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående arbete, vägp ektet Brvssanlässninsen " h7t6o2o t3 t24 ti6 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfodringar Öwiga fordringar l s Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR "' ff *, 4 l Sida 5 av 8

6 KOLVIK SAMFALLIGHETSFORENING Org. Nr BALANSNZiXNINC EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Öwiga skulder Summa skulder s t I r I t SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsfiirbindelser Inga Inga Inga '"r #. n «Sida 6 av 8

7 KOLVIK SAMFALLIGHET SFORENING Org. Nr ALLMIiNA UPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokforingsnämndens allmänna råd. Principerna är oforändrade jämfort med loregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSIIINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I Anställda och personalkostnader Föreningen har betalat ersättning till sfyrelsemedlemmarna. Not 2 Övriga externa kostnader IT dänster/varor Bankkostnader Redovisningsdänster Revisionsarvode Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter Övriga kostnader * l3 2 I kronor är redovisning 21 3 som felaktigt kommit pä 214. ** l5 187 kronor är revisonsarvode 213 som felaktigt kommit pä a ) ^44 ^/.) I * 3 187** ttg Not 3 Pågående arbeten, Vägprojektet Ingående anskaffningsvä rde Årets investering Värmdö kommun Värmdö projekt Räntekostnader Debitering av tomrör till Skanova Debitering av trummor till medlemmar övrigt Masab Beslut på stämman den 4 november 214 Utgående anskaffningsvärde t l s l *Beslut togs på extrastämman den 4 november 214 om att överlöra räntekostnader och projektkostnader, som felaktigt tagits som kostnad 213 respektive2ll, till vägprojektet. Not 4 Brygganläggningen In gå ende anska ffn i n gsvä rde Inköp Utgående ackumulerade anskafft ingsvärden Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 2 är. Not 5 Förändring av eget kapital Sida 7 av 8

8 KOLVIK SAMFÄLLIGHET SFÖRENING Org. Nr Not 6 Långfristiga skulder Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årsstämma: Beslut enligt extra årsmöte l4ll4 - Återftirda kostnader från tidigare år - Medlemmarna tillgodo Årets resultat Belopp vid årets utgång Swedbank, räntesats 2,1 yr, omsättes 3 mån Swedbank, räntesats 1,995 yo, omsättes 3 mån Swedbank, räntesats 3,41 %o, omsättes Swedbank, räntesats 3,75 oä, omsättes Swedbank, räntesats 4,4 yo, omsättes Swedbank, räntesats 4,3 yo, omsättes 222-ll-25 Swedbank, räntesats 2,1 yo, omsättes 3 mån I s s I ;'ok" aville(grönområdeansvarig) /,/) // Lb Patrik Lunddn(sekreterare) r- efra* (,1^r' Hel(vägfogde) Torgny Andersson(bryggfogde) Min revisionsberättelse har lämnats a", t'f/cl'uatt' I AE A/«, Godkänd re/vifor Sida 8 av 8

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET 2008 www.kejsarkronan13.se Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Kejsarkronan 13 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

BRF LARSTORP. Org.nr. 746000-1972 ÅRSREDOVISNING 2011

BRF LARSTORP. Org.nr. 746000-1972 ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Brf Larstorp får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 RESULTATRÄKNINGAR 6 BALANSRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer